- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve"

Átírás

1 - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani: lemezalakítára é térogatalakítára. Az elnevezé a eldolgozandó nyeranyag geometriai jellemzőire utal. A lemezalakítánál az előgyártmány lemez, vagyi olyan koházati kéztermék, melynek az a jellemzője, hogy az egyik mérete a vatagága okkal kiebb mint a máik két méret. Ezzel zemben a térogatalakítánál az előgyártmány mindhárom mérete közel azono. A kiinduló nyeranyag zinte kizárólag hengerelt vagy kiajtolt rúd, melyből daraboláal kézül a tömbzerű előgyártmány. A térogatalakítá orán ezt a tömbalakú előgyártmányt ütéel vagy nyomáal arra kényzerítjük, hogy vegye el egy előre elkézített, többnyire két élre oztott üreg alakját.(4.1 ábra) mozgó üllyeztékél darabolt előgyártmány kovácdarab orja álló üllyeztékél 4.1 ábra. A üllyeztéke kovácolá alapelve A munkadarab anyagának hőméréklete zerint bezélhetünk hideg-, élmeleg- é meleg térogat-alakítáról. Süllyeztéke kovácolának azt a meleg térogatalakítái eljárát nevezzük, melynek egyik érvénye meghatározáa a ent megogalmazott üregbe kényzeríté elve. Azt az oztott üreget, mely a gyártandó munkadarab negatívja, nevezzük alakító zerzámnak vagy üllyeztéknek (régie neve odor). A üllyezték anyaga erre a célra kiejleztett melegalakító zerzámacél, peciáli eetekben Ni vagy Mo báziú zuperötvözet. Máik jellemző, hogy a munkadarab hőméréklete az anyagra jellemző rekriztallizáció hőméréklet elett van. A üllyeztéke kovácolá a zabadalakító kovácolából ejlődött ki. A üllyeztéke kovácolá orán kézülő munkadarab minőégét elődlegeen a üllyezték, mint célzerzám, é annak technológiai környezete pld a üllyezték özevezetéi pontoága - határozza meg. Ezzel zemben a zabadalakító kovácolánál a munkadarab minőége döntően a kovác zakmunká hozzáértéétől ügg. A kovác zakmunká nagyon ok univerzáli, é kevé célzerzámot haznál. A kovácoló gép közvetlen környezetében a kovácnak ok zabad mozgátérre van zükége. A zabadalakító gépek elépítée ennek az elvnek elel meg. A

2 - IV. - üllyeztéke kovácoló gépeknél erre a nagy manipuláció térre ninc zükég, az elődlege követelmény a két üllyeztékél ponto özevezetée, melyet legjobban a zárt kerete gépzerkezetek biztoítanak. A két gép elépítéének elvi különbégét jól tükrözi a 3..ábra. A zabadalakító kovácoláal nem oglalkozunk, de néhány alapvető jellegzeteégét meg kell említeni. Legontoabb alkalmazái területe az egyedi- é kiorozatú kovácolt előgyártmányok gyártáa. A zabadalakító kovácüzemeket nagyrézt a koházati üzemek vertikumába telepítik, ahol a különlegeen nagytömegű, (eetenként 100 tonna nagyágrendben), egyedi darabokat közvetlenül öntött állapotból kovácolják át a megelelő méretre. Mindazonáltal, zabadalakító kovácoló gépek a gépgyári vertikumi kovácüzemekben i találhatók.. Céljuk haonló, tehát az egyedi darabok előállítáa, illetve a kiorozatú üllyeztéke kovácdarabok kézre kovácolát megelőző anyageloztó alakítá. A üllyeztéke kovácolá haonlóan minden képlékenyalakítái művelethez nem cak a munkadarab alakját é méreteit, hanem a mechanikai tulajdonágait i megváltoztatja. A eldolgozandó anyag rendzerint melegen hengerelt vagy kiajtolt rúdanyag, melyek tulajdonágai a koházati eljáráok eredményeként irányüggőek: jobbak a zálirányban é rozabbak arra merőlegeen. A jól vezetett üllyeztéke kovácolái technológia eredményeként elérhető, hogy ez a zálirány kövee a munkadarab alakváltozáát oly módon, hogy a kéz, orgácolt, bezerelt alkatrézben, működé közben kialakuló legnagyobb őezültég trajektóriái eenek egybe a záliránnyal! Az ilyen technológiával gyárthatók a legnagyobb dinamiku igénybevételeknek i kitehető, legmegbízhatóbb, élet- é vagyonbiztonági zempontokból kritiku gépelemek. Hozzá kell tenni, hogy ha az alakváltozá-elozlá egyenlőtlen, akkor a melegalakítáal egyidejűleg lejátzódó rekriztallizáció i egyenlőtlen, helyenként eetleg durva zemcéket eredményez. A durva zemce pedig olyáhatár- é ütőmunka cökkenéel jár. Ezért a iker érdekében a kovácolát mindig az anyagtól üggő hőkezeléel kell beejezni (pld nemeíthető acéloknál nemeítéel, betétedzhető acéloknál normalizáláal) A üllyeztéke kovácolá technológiája A technológia általában az alább imertetett ő lépéekből áll: A. Darabolá. A többnyire melegen hengerléel vagy kiajtoláal, egye zíneémeknél hidegen húzáal előállított rúdanyagot rendzerint vágáal, töréel vagy orgácoláal (lezúrá, űrézelé) méretre daraboljuk. A darabolá orán nyíró igénybevételt hozunk létre a darabolá íkjában, amely képlékeny alakváltozát, majd törét okoz. A legegyzerübb nyíráal-töréel történő darabolá vázlata a 4. ábrán látható. Az ilyen módon darabolt előgyártmány térogat-zóráa 3-4%. 4.. ábra A rudak nyíráal-töréel daraboláának változatai (ICFG)

3 - IV.3 - A ledarabolt előgyártmány (buga) térogat-azonoágát az u.n. volumetriku daraboló eljáráokkal lehet biztoítani. Ezek lényege, hogy minden ledarabolt munkadarab tömegét megméri egy automata mérleg, é ha zükége megváltoztatja a daraboló gép előtoló- ütköztető beállítáait. Ezzel a zokáo zázaléko nagyágrendű darabolái térogatzórát néhány tizedzázalékora lehet cökkenteni. A melegalakítáal gyártott alapanyagból darabolt bugákat igénye gyártá eetén egyenként zemrevételezik, é az eetlege elületi hibákat kézi közörüléel távolítják el. Különlege pontoágú vagy elületi minőégű termékek eetén hidegen húzott (kalibrált) a rúdanyagot, (pld árgaréz) alkalmaznak, vagy a melegen hengerelt rúdanyagot (acél) a darabolá előtt orgácoláal hántolják, ezzel biztoítva a elület revementeégét é a kereztmetzet azonoágát. B. Hevíté. A ledarabolt előgyártmányok (bugák) kovácolái hőmérékletre hevítéének technikája a gyártandó darabzámtól ügg. A üllyeztéke kovácolá a zerzámköltégek miatt cak kivételeen gazdaágo néhány ezer darabnál kiebb gyártandó mennyiég eetén, vagyi tipikuan orozat- illetve tömeggyártái eljárá. A középrekvenciá ( khz) indukció melegíté ugyancak a orozat- illetve tömeggyártára alkalmazható gazdaágoan. A gyor, tizta, jól vezérelhető indukció hevíté ezért a legelterjedtebb melegítéi módzer a üllyeztéke kovácolánál. Az eljárá elvi vázlata a 4.3.ábrán látható. hálózat (50 Hz) középrekvenciá áramorrá kondenzátor telep előtolá induktortekerc pirométer bugák hűtővíz ki hűtővíz be 4.3 ábra. Az indukció melegíté vázlata A jó hatáokú villamo catolá miatt elvileg minden bugához má alakú- é méretű induktort kellene tervezni é gyártani, gyakorlatilag azonban a kovácüzemek néhány tekercből álló kézletből válaztanak, é az illeztét a hevítő tekerc mellé telepített kondenzátortelep kapacitáának változtatáával, a rezgőkör hangoláával állítják be. Maga az induktor rendzerint négyzet-kereztmetzetű, pld 0x0 mm-e méretű, 1 mm alvatagágú vöröréz cőből kézült, kb mm átmérőjű, mm hozú tekerc. A cő belejében hűtővíz kering. A tekerc belejében a darabolt é izzó bugák zámára egy villamoan zigetelt, megelelő hőálló anyagból kézült, kellő zilárdágú é kopáállóágú vezetőelületet kell létrehozni. A tekerc belejét kitöltik a orbarakott bugák, melyeket pneumatiku előtoló berendezéel lehet mozgatni, előtolni.. A bugák hőmérékletét ugárzó pirométerrel mérik. Ha a tekerc kilépő végén lévő buga hőméréklete elérte a beállított értéket, a pirométer jelt ad, é a rendzerint pneumatiku munkahengerrel működtetett előtoló rendzer egy bugahozat léptet. A két lépteté közötti idő zabja meg az egéz kovácoló gépcoport termelékenyégét. Léteznek olyan megoldáok, melyeknél a tekerc belejében védő- (inert) gáz akadályozza meg a revéedét. Az induktív hevíté mellett haználhatók a kamrá kemencék i, őleg a gáztüzeléűek. (A villamo űtéűeket inkább hőkezelő kemenceként alkalmazzák) A

4 - IV.4 - gáztüzelénél ugyani beállítható olyan kemenceatmozéra, amely nem-oxidáló. Mivel ez a ki légeleleggel járó tüzeléi technika úlyo egézégi kockázatokkal járhat, (CO mérgezé) ezért ezt cak műzerekkel kontrollált é közegézégügyileg elügyelt ezközökkel zabad megvalóítani. (pld utánégeté) Az ipari gyakorlatban találhatók olajtüzeléű kamrá kemencék i. Ezek zabályozhatóága jóckán elmarad a villamo- vagy gáztüzeléűekhez vizonyítva, ezért cak ott haználják, ahol má lehetőég ninc, vagy nagyon olcó az olaj. C. Előalakítá. A munkadarab legkedvezőbb zálirányát é a orjázáal keletkező anyagvezteég minimalizáláát megelelő előalakító műveletekkel lehet elérni. A legontoabb előalakítá az u.n. anyageloztá. Ennek lényege, hogy a rendkívül egyzerű, többnyire henger- vagy haáb alakú darabolt előgyártmány alakját a kéz termék által megkövetelt anyagmennyiég elozlához alkalmazkodva megváltoztatjuk. A tárcazerű kovácdarabok gyártáakor a záliránynak a orgátengelyre merőlege irányba való elordítáa érdekében gyakorlatilag minden eetben zömíté az elő, vagy az elő néhány előalakító művelet, ezt követi az anyageloztá. (4.4.ábra) A vízzinte kovácológépeken alakítákor az anyageloztá i zömítéel történik. darabolt előgyártmány záliránya zálirány elordítáa zömítéel a zálirány alakhoz illeztée anyageloztó előalakítáal 4.4.ábra. A tárcazerű kovácdarabok előalakítáa A máik, a hozúká kovácdaraboknál gyakori előalakító művelet a hajlítá. Az anyageloztá é hajlítá együtte alkalmazáára például zolgálhat egy egyorgattyú tengely üllyeztéke kovácoláa (4.5. ábra) Az elő előalakító műveletnek van egy további onto zerepe, nevezeteen a hevített buga elületén lévő reveréteg eltávolítáa. A reve többéle vaoxidból álló elületi réteg, amely a kovácolá hőmérékletén rideg, é rozul tapad a munkadarabra. A képlékeny alakítá közben nem képe a munkadarab alakváltozáát követni: elrepedezik é lehámlik a elületről. A reve lerobbantáát má módon i, pld hdeg vízzel vagy megelelő kenőanyagokkal i lehet (kell) egíteni. Az előalakítát többnyire orjaképződé nélküli, nyitott üregben végzik el, melyekből a lehámlott reve levegő kiúvatáal egyzerűen eltávolítható. Ha a reve rézlegeen, oltokban a kovácdarabon marad, akkor az egyrézt a kézüllyeztékben benyomódik a elületbe. A kéz darab revétlenítée után azon a helyen alak- é méterhiba keletkezik. Márézt a rideg, lehűlt reve erodálja a kézüreget, cökkenti a zerzám élettartamát, ezért a reve eltávolítáa nagyon onto réze az előalakítának.

5 - IV ábra.Törtvonala tengelyű hozúká kovácdarab (pld. egyorgattyú tengely) előalakjai: b.) kováchengerelt, c.) hajlított. i Az előalakító műveletek záma bonyolult alakú kovácdarabok eetén akár 8 1 i lehet, őleg akkor, ha a zálirány vezetéére különö gondot kell ordítani. Az előalakítá egyik egyzerű módja lehet a zabadalakító kovácolá. Mivel a a kéz kovácdarab alakját, méreteit é ennek zóráát a kézüreg állapota határozza meg, ezért ennek kímélée érdekében akkor i, ha má indok ninc, célzerű 1 kézelőtti üreg alkalmazáával előalakítát végezni. A legolcóbb kéz elötti üreg egy kibővült, elkopott kézüreg. A jól kiválaztott előalakítái műveletekkel jelentő mennyiégű, egyébként a orjába kerülő anyagot lehet megtakarítani. Ez a megtakarítá akkor i gazdaágo lehet, ha egyébként a orja hulladékot jó áron el lehet adni (zíneémek), mert a megtakarítá a hevítéi költégekben i megjelenik. Ú.n hozúká, vagyi tengelyzerű kovácdarabok nagyobb orozatban gyártáakor műzakilag é gazdaágilag legjobb megoldá a kováchengerléel történő anyageloztá. A kováchenger olyan zakazo működtetéű hengerpár, melyre cerélhető zegmenpárok zerelhetők (4.6 ábra). A zegmenek egy-egy előalakító üregpárnak elelnek meg. A kováchenger tengelye mentén eltólva több zegmenpárok i elhelyezhető. A ledarabolt, elhevített előgyártmányt az ütközőig előtólva tájolják, majd a henger elindul é egyet ordul, miközben a munkadarabra máolja az elő zegmenbe mart üreg alakját. A olyamatot további zegmenpárokkal olytatni lehet. Két hengerlé közben az előgyártmányokat a hoztengelyük körül i meg lehet kováchenger alakító üreg buga zegmen ogó (robotkéz) ütköző kováchenger alakító üreg 4.6.ábra A kováchengerlé elve (kezdé)

6 - IV.6 - orgatni. A zegmenekbe munkált üregekkel é a orgatáokkal rendkívül bonyolult előalakok állíthatók elő az alakot pontoan követő záliránnyal. A kováchenger zegmen elülete tehát az előalakító zerzám oztáíkjának leképezée egy henger elületére. Az előalakító üreg pedig egy henger elületébe van bemunkálva, úgymond eltekerve. A zegmen középponti zöge Egy hengerpár elületére akár 4-6 zegmenpár i elzerelhető, az előalak bonyolultágától üggően. A kováchenger zegmeneinek gyártáa bonyolult orgácolái eladat. A munkadarab mozgatáa az egyik zegmenpártól a máikig nehéz izikai munka, amely azonban ikereen robotoítható. D. Kézre alakítá: a kéz üreg töltée az előalakkal. Az üregtölté olyamata ügg a mozgó zerzámél beütéi ebeégétől é a laulá orán keletkező tömegerőktől. Má az üregtölté olyamata egy orgattyú mechanizmual működtetett gépnél (mechaniku kovácajtó, maxima ajtó) é má egy kalapác eetében. Az elöbbinél a olyamat tatiku zömíté jellegű, míg a kalapácoknál egy reccentő, hátraolyatá jellegű hatá tapaztalható. Olyan ez a különbég, mint ha a nyitott tenyerünket laan nyomjuk be a vízbe, vagy ha rácapunk a víz elületére. Ha rácapunk, akkor a víz a capá irányával ellentéteen elreccen. A reccentő (olyató) hatá kihaználható: a kalapácoknál a bonyolultabb üreget, vagy a vékony bordát tezük elülre, (a mozgó zerzámélbe) a ajtókkal ellentétben, ahol a laú nyomáal az aló (álló) üllyeztékél tölthető ki jobban. Mindebből az i következik, hogy azono kézüreg geometria eetén eltérő előalakot igényel a olyatáal töltődő kalapácüllyezték é a zömítéel töltendő mechaniku kovácajtó üllyezték 4.7 ábra. Az elő- é kézalak eltérée a töltéi olyamattól üggően A kézre alakítá történhet orjával é orja nélkül, nyitott vagy zárt orjacatorná zerzámban. A orja a két üllyeztékél közötti hézagba olyó anyag, mely egyrézt kiegyenlíti a darabolt előgyártmány térogat-zóráát, márézt az u.n. orjareakció kapcán zabályozza az üregben lévő nyomát é ezzel az üregtölté olyamatát. Az előalakító üregekben általában ninc orja. Mivel a legtöbb alakító gép aztala cak egy meghatározott területen belül terhelhető a névlege erővel, ezért a kéz üregre ható alakító erők eredőjének a gép által leadott erők eredőjével egybe kell eni. Ellenkező eetben a keletkező nyomaték miatt a zerzám elordul é a munkadarabon egy zöghiba keletkezik, amely geometriai elejtet é zerzámtörét okozhat.

7 - IV.7 - E. Sorjázá. A kézüregből kikerülő munkadarabról le kell válaztani a orjába került anyagot, amelyet gyakran orjalepénynek neveznek. Ezzel együtt lehet eltávolítani egye technológiai hozzáadáokat, pld az u.n. kompenzátor üregekbe záródott anyagot. A orjázát rendzerint egy máik gépen, (többnyire orgattyú vagy excenter ajtón, de nem maximán) peciáli orjázó zerzám alkalmazáával végzik el. (4.8, ábra) A orjázá lényegében egy kivágó-lyukaztó művelet, ahol a vágandó anyag a melegalakítá hőmérékletén van, vatagága a orjavatagágnak elel meg, ami általában 1..4 mm. Sorjázni lehet hidegen é a élmeleg alakítá hőmérékletén i. A hidegen orjázánál nagyobb a repedéképződé eélye, de a munkadarab nem deormálódik el a orjázó erőktől. 4.8.ábra. A orjázá vázlata F. Kalibrálá. A orjázá orán a munkadarabra ható erők hatáára a munkadarab elgörbülhet, megcavarodhat, vagyi alakhibá lez. Ennek kompenzáláára zolgál a kalibrálá. A legegyzerűbb kalibrálá az, ha a leorjázott munkadarabot vizatezük a kézüregbe, é egyet ütünk (inkább cak óhajtunk) rá. Precíz kovácdaraboknál külön zerzámmal é géppel, zárt üllyezték üreggel kalibrálunk. A munkadarab ekkor már néhány záz okkal hidegebb a kéz üregben ajtolá hőmérékleténél, ezért indokolt a külön kalibráló zerzám, amely a kalibrálá hőmérékletre van tervezve. G. Hőkezelé. A entiekben már jeleztük, hogy a kovácolát követően hőkezelni kell, amely a zerkezeti acéloknál nemeíté vagy normalizálá, má anyagoknál, pld auztenite acéloknál, Al vagy zíneém ötvözeteknél az anyagtól üggő lágyítá, nemeíté tb. A üllyeztéke kovácüzemek mellé rendzerint mozgó enekű vagy áttoló rendzerű alagútkemencéket telepítenek, programozható hőzónákkal. Az edző (normalizáló) é a megereztő kemencék közé egy hűtőrendzert helyeznek el, amely az anyag minőégétől, illetve a hőkezelé céljától üggően levegővel, olajjal vagy vízzel hűti a kemencéből kilépő adagot. A kemencéket az eetek többégében gázzal űtik. Ha a kovácolái olyamat hőmérékletei jól ellenőrizhetők é zabályozhatók, akkor megvalóíthatók az u.n. kovácmelegből hőkezelé, őt a termomechaniku alakítá egye módozatai i.

8 - IV.8 - H. Revétleníté. A melegalakítá é hőkezelé közben az anyag elülete oxidálódik, revéedik. A kovácdarab elületéről a revét kénava vagy óava pácoláal, vagy mechanikai revétlenítéel el kell távolítani. Környezetvédelmi zempontból ez utóbbi a zerencéebb megoldá. Bevált eljárá a homok- vagy örétúvatá. A homokúvatá az egyzerűbb, olcóbb é zebb elületet adó módzer. Hátránya a munkát végzőket enyegető zilikózivezély, melynek elhárítáa technikailag nem probléma, de az eljárát megdrágítják a bonyolult munkavédelmi ezközök. A elület revementeítéére haznált örét őként kb 1- mm méretűre darabolt extrém nagyzilárdágú acélhuzal, vagy kb. 0,8 mm átmérőjű öntött acélgömb. (Kivéve az auztenite acélokat, melyeknél a erritzennyezéből adódó korrózió vezély elkerüléére üveggyöngyöket kell alkalmazni örétként) A örétezét célgépekkel végzik, melyek a örétet kb 0m/ ebeégre gyorítva mintegy rálövik a tiztítandó elületre. I. Minőégvizgálat A geometriai jellemzőkön túlmenően zámo minőégi jellemzőt kell ellenőrizni. A üllyeztékben kovácolt munkadarabok gépelemként többnyire rendkívül nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért emmiéle olytonoági hiány, pld átlapolá, vagy orjázából eredő elületi repedé é így tovább- ninc megengedve. Ezért általáno minden kovácdarab mágnee repedévizgálata, eetleg ultrahango vizgálata. Az előirt mechanikai tulajdonágokat keményégméréel kell ellenőrizni. Megállapodá zerinti mintavétellel ellenőrzik a zálirányt, a zennyezőelozlát (u.n. Baumannlenyomattal) é a zabványo anyagjellemzőket: olyáhatárt, zakító zilárdágot, nyúlát, ütőmunkát Technológia- é zerzámtervezé A enti technológiai műveletek alapo imerete alapján lehet a olyamatot tervezni. A tervezéhez imerni kell az üzemi hátteret, a gépparkot é a lehetőégeket. Ezek alapján az előzőekben imertetett orrenddel ellentéte irányban történik a tervezé, tehát a kéz darab rajzából elindulva jutunk el a daraboláig. A kéz, orgácolt munkadarab imeretében előzör eldöntjük, melyek azok a elületelemek, amelyeket eltétlenül orgácolni kell. Ilyenek a vizonylag kiátmérőjű úratok, a nagy pontoággal illeztett kapcolódó elületek: pld a capok, menetek, nyomatékátvivő bordázatok, é kivétele eetektől eltekintve a ogazatok. Szokványo eljáráokkal nem lehet alámetzéeket em kovácolni. Ezeket a kovácoláal nem kialakítható elület-, illetve térogatelemeket az u.n. technológiai hozzáadáokkal el kell tüntetni. Tipiku hozzáadá a ogárok, vagy a menetárok betömée A következő lépé az oztáík kiválaztáa. A üllyeztéknek egyetlen oztáíkja van, kivéve a vízzinte kovácológépeken alakítát, ahol két egymára merőlege oztáík alkalmazható. Az oztái elület eetenként eltérhet a íktól, lehet különéle elületek kombinációja, de az ilyen üllyeztékek gyártáa drága. Az oztáík tárcazerű munkadarabok eetén rendzerint a legnagyobb átmérő elénél van. (4.9.ábra)

9 - IV ábra. Tárcazerű kovácdarab oztáíkja, hozzáadáai, ráhagyáai, oldalerdeégei, lekerekítéei. Az oztáík kijelöléét követően elrajzolhatók a orgácolái ráhagyáok azokra a elületekre, amelyeket orgácolni kell. Ezt követően megrajzolhatók az oldalerdeégek. Ez azt jelenti, hogy a munkadarabnak a üllyeztéküregből való eltávolíthatóága érdekében a zerzámmal érintkező elületeit hengereről kúpora kell áttervezni. A kúpoág növelée megkönnyíti a kilökét, vizont növeli a kovácdarab tömegét. A munkadarab, miután elvette az üreg alakját, hűlni kezd. Ennek hatáára a méretei cökkennek, így a külő elületek eltávolodnak a zerzámtól. Ezzel ellentéteen, a belő elületek mintegy rázugorodnak a belő zerzámelületekre, é így a kilöké egyre nehezebbé válik. Ezért az oldalerdeég zöge má a külő elületen (enti ábrában α ), mint a belőn (az ábrában β ). Ezeknek a zámzerű értéke i gépüggő, előorban attól ügg, hogy a gépen van-e kényzerkilökő. Mivel a mechaniku kovácajtókon mindig van aló- é elő kilökő, ezért ezeknél a legkiebbek az oldalerdeégi zögek. Cavaroró ajtókon van aló kilökő, de a elő kilökő ritka. Kalapácokon cak kivételeen é cak a legújabbakon van kilökő, ezért a kalapác-üllyeztékeken legnagyobb az oldalerdeég. A kovácdarab tervezééhez célzerű az MSz 5745 zabványt alkalmazni, amely a kovácdarab zerkeztéének elveit tartalmazza, é zolgáltatja a tervezéhez zükége zámzerű adatokat, melyeket itt nem rézletezünk. A kéz kovácdarab térogatát meg kell határozni. A tárcazerű, orgátetalakú daraboknál ez egyzerű geometriai probléma. A hozúká daraboknál ezt a műveletet özekötjük az előalak tervezéével. A legnagyobb zámú, nagyorozatban gyártott hozúká kovácdarab minden bizonnyal a belőégéű motorok é a dugattyú komprezorok hajtórúdja. A hajtórúd eetében i elvégezzük a kovácdarab tervezéét (kovácrajz), követve az MSz 5745 zabványt. A kovácrajz (4.10 a ábra) imeretében, a darab tengelye mentén a tengelyre merőlege íkokkal metzeteket kézítünk a rajzról. Minél több metzetet kézítünk, annál pontoabban dolgozunk. A következő lépében planimetráláal meghatározzuk a metzetek elületét. Felrajzoljuk a kereztmetzetek A területét az x hoztengely mentén egy diagramban. (4.10 c ábrán zaggatott vonallal jelölve). A darab alakjától üggően az A(x) üggvényben ugrázerű változáok tapaztalhatók, például a hajtórúd eetében a uratok helyén. Ezeket a nagy változáokat területkiegyenlítéel leimítjuk. Az így kapott üggvényt metzetdiagramnak nevezzük. (4.10 c ábrán a olytono vonal). A metzetdiagram alatti terület a kovácdarab névlege térogata:

10 - IV.10 - V L n 0 = A x) dx Ai ( xi ) 0 i= 1 ahol xi = xi+1 xi ( x (4.1) i Az egye metzetterületeket valamilyen egyzerű íkidom pld. kör vagy téglalap kereztmetzetté zámoljuk át, tehát pld eltezük, hogy bármely i edik kereztmetzetre írható, hogy d i π A i ( xi ) = (4.) 4 Az átzámítáal kapott átmérőkkel egy orgátet alakú előalakot zerkezthetük (4.10 b ábra) 4.10 ábra. Hozúká kovácdarab (hajtórúd) előalakjának zerkeztée. Az így kapott névlege előalak térogat nem tartalmazza a orjába kiutó anyag mennyiégét, a darabolái- é a leégéi vezteéget. A orjába utó anyag mennyiégének zámítáához imerni kell a két üllyeztékél között kialakított hézag, az u.n. orjacatorna méreteit. A orjacatorna rendzerink két rézből, orjahídból é orjazebből áll. Ezek alakja é méretei a munkadarab méreteitől é a kovácoló géptől üggenek. Kalapácok é oró ajtók eetén a két üllyeztékél az eetleg több ütéből álló alakítái olyamat végén ugyani találkozik, özeceng, (zárt orjacatorna), míg a mechaniku kovácajtóknál ez rendzerint a gépállvány biztonága érdekében meg van tiltva. (nyílt orjacatorna) A orja zerepét a üllyezték tervezéénél tárgyaljuk, mot cak arra utalunk, hogy a orjába kerülő anyag mennyiégét a következő módon zámítjuk ki:

11 - IV.11 - Megzerkeztjük a orjactornát, kizámítjuk annak A S kereztmetzetét. Feltételezzük, hogy a orjacatorna 70%-ig töltődik ki anyaggal. Ezt az elő űllyeztékél kovácdarab orjahíd orjazeb aló űllyeztékél 4.11 ábra. A orjacatorna rézlege kitöltée anyagmennyiéget a metzetdiagram minden átmérőnövekményt hozzá kell adni: 0.7AS = diπ d ahonnan i d n átmérőjű metzetéhez, mint di 0.7AS d i = (4.3) d iπ Gyakori technológia- é zerzámtervezéi probléma, hogy a kézüreg rozul töltődik. Ilyenkor az előgyártmány térogatát megnövelik, é a megnövelt orjareakció kényzeríti ki az üregtöltét. Szélő eetekben akár 50% i lehet a orjavezteég. Ezt a kéz elötti alakítái műveletek zámának növeléével lehet elkerülni, melyre azonban a meglévő berendezéek adta korlátok miatt nem mindig van lehetőég. A orjavezteéggel növelt méretű elméleti előgyártmánynak kizámítjuk a térogatát é a tömegét. Ehhez a tömeghez kell hozzáadni a darabolái- é leégéi vezteéget. A darabolái vezteéget az okozza, hogy a többnyire nyíráal darabolá már említett térogatzóráa kb 3-4%. Ezt az értéket cökkenteni lehet pld. korzerű zalagűrézek alkalmazáával. A darabolái térogatzórá miatt a munkadarabok névlege térogatát i meg kell növelni a zórának megelelő mennyiéggel. Jóval nagyobb vezteéget okozhat a hevítékor keletkező elületi leégé, az u.n. revevezteég. Ennek értéke gáztüzeléű kemencékben elérheti a %-ot, jól zabályozott indukció hevítéel vizont akár 1 % alá cökkenthető. Egye anyagoknál, pld titánötvözeteknél ninc kizárva a védőgáz alkalmazáának lehetőége em. A megnövelt térogatú elméleti előgyártmány alapján a térogat azonoág eltételezéével zámítható ki a darabolái méret. Legyen az elméleti előgyártmány legnagyobb kereztmetzete A E max. A darabolt buga A B kereztmetzetét a megelelő átkovácolá érdekében legalább ekkorára, vagy ennél néhány zázalékkal nagyobbra vezük el: A D = ( 1...1,05) AE max (4.4) A buga kereztmetzete acéloknál caknem kizárólag négyzet, zíne- é könnyűémeknél kör, özhangban a gyártá módjával, ami acéloknál meleghengerlé,

12 - IV.1 - könnyű- é zíneémeknél kiajtolá. A zíne- é könnyűémek eetén nem ritka az öntött előalakok alkalmazáa em. A kereztmetzet nagyágát beolyáolja az adott anyagból kerekedelmi orgalomba hozott rúdanyagok méretválaztéka. (Termézeteen rendelhetők extra méretek a gyártóműtől, de ez megnöveli a költégeket) A darabolt bugából kováchengerléel előállított előalakból vagy közvetlenül a darabolt bugából kézül az előkéz kovácdarab. Az előkéz kovácdarabot a kéz kovácdarab alapján zerkeztjük meg. A zerkeztének három elvi alapja van: az elő a térogatazonoág a bugával, a máodik annak az alakkorrekciónak az elve, melyet a 4.7 ábra zemléltet. A harmadik jelenti a zálirány beállítáát, melynek érdekében a tárcazerű daraboknál zükégzerű a zömíté, törtvonalú hozúká daraboknál pedig a hajlítá.(lád 4.4, é 4.5 ábrákat) A kézelötti üreget úgy kell megtervezni, hogy orjacatorna nélkül i kitöltődjön. Ez nyilván azt jelenti, hogy a lekerekítéi ugarak é az oldalerdeégek okkal nagyobbak mint a kézüregben. (4.1 ábra) 4.1 ábra. A kéz elötti üreg zerkeztée A kézüreg elvileg a kovácdarab negatívja. Ettől azonban méreteit tekintve különbözik. A kovácdarab zobahőmérékleten mért geometriai méretei é üllyeztéküreg megelelő méretei eltérnek egymától. Ennek az az oka, hogy a munkadarab é a zerzám méretei cak az üregtölté pillanatában azonoak. Ekkor acéloknál a munkadarab hőméréklete kb C, míg a zerzámé cak C. Az alakítandó anyag rendzerint alaconyan ötvözött, míg a zerzámacél ok ötvözőt tartalmaz, ezért hőtágulái együtthatóik i különböznek. Ennek megelelően, legyen a munkadarab egy mérete a T 0 zobahőmérékleten L m0 é az üregtölté hőmérékletén L m, haonlóan a üllyeztékre L 0 é L. Jelöljük a hőtágulái együtthatókat α m é α -el. Az üregtöltékor a munkadarab hőméréklete legyen T m, a üllyeztéké T, ekkor írható, hogy L = L, illetve lineári hőtáguláal zámolva: L m [ + ( T )] = L 1 T m0 α m m 0 é m

13 - IV.13 - L [ + ( T )] = L 1 T 0 α 0 amelyből a üllyeztéküreg zobahőmérékleti (gyártái) méretei zámíthatók: L 0 = L m0 1+ α m 1+ α ( Tm T0 ) ( T T ) 0 (4.5) Mivel az előzőek zerint T m okkal nagyobb, mint T, ezért a tört értéke kb Nagyágrendileg tehát1% a méreteltéré. A jelenlegi gyakorlatban a kovácdarabok előírt (maximálian megengedett) tömegtűrée kiebb 1%-nál, ezért a enti korrekciót el kell végezni, őt, a próbagyártá tapaztalatai alapján az üreg geometriáját zükég zerint meg kell változtatni. A kézüreg tervezéének onto eleme a orjacatorna alakja é mérete. A orja ugyani nem egyzerűen az üregtölté orán elelegeé vált anyag gyűjtőhelye. A vékony orjacatornában áramló anyag okkal gyoran hűl, mint az üregben lévő nagy tömeg, ezért az aktuáli olyáhatára jóval nagyobb. A orjacatornában kialakuló geometriai vizonyok miatt i nagy az anyag kiáramláával zembeni ellenállá. Ennek az ellenállának a zámítáára zolgáló modell a 4.13 ábrán látható. Y elő zerzámél X µq σ + dσ µ q q σ x x x dx x L kovácdarab aló zerzámél 4.13 ábra A orjaellenállá zámítáa Feltételezhető, hogy a orjacatornában a rajz íkjára merőlege Z tengely irányában ninc alakváltozá. Legyen a orja Z irányú mérete B, továbbá tételezzük el, hogy a zerzám é a orja érintkezéénél a lokáli zerzámnyomá q é az ebből adódó úrlódái ezültég τ = µ q. Ezzel a tatikai egyenúly egyenlete az ábrán nem vonalkázott térogatelemre az X irányban: ( σ + dσ ) B σ B qbdx = 0 x x x µ melyből

14 - IV.14 - µq dσ x dx = 0 (4.6) adódik. Az Y irányú egyenúlyi egyenlet σ y = q (4.7) A olyái eltétel: σ σ = βk (4.8) x y A íkalakváltozá miatt β =, tehát (4.8) helyett (4.7)-el írható, hogy 3 * σ x+ q = k = k (4.9) 3 ahonnan q = * σ (4.10) k x Behelyetteítve (4.6) ba: µ dσ x innen * ( k σ ) x dx = 0 dσ = * σ k x x µ dx (4.11) integrálva: * µ ( ) = x + ln C ln σ x k (4.1) Az integrálái állandót abból a eltételből határozhatjuk meg, hogy a orja vége, vagyi az x = L hely zabad elzín, melyre merőlege ezültég eltűnik. Eetünkben ezért írható, hogy σ = 0 ha x = L. Ezt a (4.1)-be helyetteítve kapható, hogy x * ( k ) ln C = µ x + ln (4.13) amellyel

15 - IV.15 - µ ( L x) * σ x = k e 1 (4.14) A képlet zerint a σ x nyomóezültégnek az x=0 helyen maximuma van. Ezt a maximumot nevezzük orjareakciónak: p µ L = k e 1 3 (4.15) A nyomáelozlá a orjahídon kizámítható (4.10)-el, (4.14) egítégével: q = k 3 σ x = k 3 e µ ( L x) (4.16) A orja alakítáához zükége erő: F L µ L L = = µ µ x L qdxb Bk e e dx = Bk e µ 0 0 (4.17) amelyből, ha a máodokú tagig ejtjük orba az exponenciáli tagot: µ L e µ L 4µ L 1+ + adódik, hogy F k 3 BL 1 + µ L (4.18) A (4.15) egyenlettel meghatározható orjareakció zabályozza az üregtölté olyamatát. Minél nagyobb, annál jobban töltődnek ki az üreg inom rézletei. Látható, hogy a orja vatagágának cökkentéével é a orjahíd L hozának növeléével exponenciálian nő a orjareakció. A orjareakció növeléének gátat zab a orjacatorna é az üreg mechanikai terheléének növekedée. Ennek eredményeként az üreg é a orjacatorna kevé gyártott darabzám után már deormálódik, őt eltörik. Az üreg deormációja miatt a munkadarab kilép a tűrémezőből, ezért a zerzámot cerélni kell. Mindezek növelik a gyártá költégeit. A műzaki-gazdaági hátrányok elkerülée érdekében kedveltek a gyakorlatban optimálinak bizonyult megoldáok, melyekre példaként zolgálhatnak a mechaniku kovácajtókra ajánlott nyitott, illetve az egyéb eetekben haználato zárt orjacatorna megoldáok. (4.14 ábra). A enti unkciók mellett a orjacatornának olyannak kell lenni, hogy a belekerülő anyag a orjázó zerzámon egyértelműen tájolható legyen (4.8 ábra) A orjába kerülő anyag, az u.n. orjalepény arra i alkalma, hogy a zerzámba épített kilökő tükék az üregtöltéi olyamat végén ezen kereztül emeljék ki a munkadarabot a üllyezték üregből. A kilökő erő nem nagy, az alakító erő -4 ezreléke (melegajtolákor!), de elég nagy ahhoz, hogy a

16 - IV.16 - kovácdarab elületén nyomot hagyjon a kilökő. Ez a elületi hiba elkerülhető, ha a kilökő tükék nem a munkadarabot, hanem a orjalepényt emelik ki az üregből. A orja nyilvánvaló haznoágával zemben áll a orja mennyiégével arányo anyag- é hőenergia vezteég. A orja zigorú eltételek betartáa eetén elhagyható. Az elő eltétel a térogatazono darabolá, a máodik a gép alkalmaága, megelelő védelme a túlterheléel zemben. A legjobb a hidrauliku ajtó, amely kevéé haználato a űllyeztéke kováciparban. Nyitott orjacatornák Zárt orjacatornák 4.14 ábra. Sorjacatorna kontrukciók Sorjamente zerzámokra példaként zolgáljon a 4.15 é 4.16 ábra. A 4.15 ábrán bejelölt H méret zóráa a darabolá pontoágától ügg. Kiebb lehet a 4.15 ábra. Sorjanélküli üllyezték magaági zórá, ha egy biztonági házaggal vezük el a térogatzórát. Ezt arra a térogatelemre tezük, amit utólag mindenképpen orgácolni kell, például egy ogakeréknél a ogazatokat. (4.16 ábra)

17 - IV ábra. A térogatkompenzátor egy lehetége elhelyezée orjamente kovácolánál. Az üreget é a hozzátartozó orjacatornát termézeteen egy melegalakító zerzámacélból (pld K13, K14, W3, NK) kézült tömbbe kell bemunkálni. Egy üllyeztéktömbben elhelyezhető egy vagy több üreg i. Főleg kiebb kovácdarabok eetén gyakori a kettő üreg alkalmazáa. Ez őleg olyan termékeknél célzerű, amelynél ugyan annak az alkatréznek a tükörképét i le kell gyártani (pld egy autó jobb- é baloldali utóműalkatrézei) Az ikerüregek alkalmazáának rendkívüli előnye az, hogy megelelő elhelyezé eetén a üllyeztéküreget terhelő vízzinte irányú erők kompenzálják egymát, így a két üllyeztékél relatív eltolódáából eredő alakhibák elkerülhetők. A kalapácüllyeztékeknél gyakori megoldá, hogy az elő-, előkéz- é kézüregeket egyetlen üllyeztéktömbbe munkálják be. Ez a zerzámkézítéi mód az üregek egyenlőtlen elhaználódáa miatt nem gazdaágo. E helyett célzerűbb a cerélhető betétek alkalmazáa. A korzerű mechaniku kovácajtókon kizárólag ezt a megoldát alkalmazzák. A 4.17 ábra rendzerezi a különböző változatokat. Az ábrán zerepel annak a lehetőége, hogy a üllyeztéknek nem egy, hanem két, egymára merőlege oztáíkja van. Ennek az elvnek az alkalmazáára peciáli géptipu zükége, melyet elrendezée kapcán vízzinte kovácológépnek nevezünk. (lád a továbbiakban) 4.17 ábra. Az üregek elhelyezée a üllyeztéktömbben A üllyeztéke kovácolá legontoabb elhaználója a járműgyártá, mely tipikuan nagyorozat- őt egye alkatrézeknél tömeggyártá. Az autógyárak kovácüzemeiben évről-évre lényegében kevé változtatáal azono darabokat gyártanak. A gyártá legontoabb ezköze a mechaniku kovácajtó (MKS,

18 - IV.18 - maxipré vagy maxima). Ezek egyorgattyú ajtók, névlege ajtolóerejük MN, tipikuan 5 MN. Jellegzete példa látható a ábrán ábra. Mechaniku kovácajtó (MKS) vázlata. Jellemző méret H 4000mm A gépállvány rendzerint öntöttva, zárt keretzerkezetű, négy kb. 00 mm átmérőjű menete ozloppal előezítve. Mechaniku kilökő a medvében é a gépaztalban. A gépaztal kb ±30mm tartományban állítható. Lökete kb 300 mm. Névlege löketzáma 3 5 /perc. A medvét lezuhaná ellen pneumatiku henger dugattyú védi. A záraz lemeze tengelykapcoló átmérője közel 000 mm. A mechaniku kovácajtókon alkalmazott betétezée zerzámozá rézeként ezekre a gépekre olyan vezetőozlopo zerzámházat zerelnek, mely el vannak látva a betétek tájoláára é rögzítéére zolgáló elemekkel, továbbá olyan kiváltáokkal, melyek lehetővé tezik a gép kilökőmechanizmua é a zerzám kilökői között a közvetlen kapcolatot. A 4.19 ábra egy ilyen zerzámházat é a betét mutatja.. A 4.0 ábra ennek egy a ábra zerinti munkadarabra alkalmazáát mutatja be.

19 - IV a ábra. Mechaniku kovácajtón alkalmazott vezetőozlopo, hárommunkahelye zerzámház 4.19b ábra. A zerzámházba illezthető betét-pár. 4.0 ábra. Példa az elő- é kézrealakító műveletek elrendezéére mechaniku kovácajtón. A enti példa azt i bemutatja, hogy a kézüreget kell a középő helyre tenni azért, mert a gép által kiejtett erő é a zerzám nyomáközéppontja ez eetben egy egyenere eik, nem keletkezik olyan additív nyomaték, amely alakhibát é zerzám

20 - IV.0 - (őleg vezetőozlop) túlterhelét okoz. A enti zerzámozáal előállított technológiai or látható a 4.1 ábrán. 4.1 ábra 0 darabolá, 1 zömíté, előalakítá 3 kézrealakítá. A kéz kovácdarab rajza a 4. ábrán látható. 4. ábra. Mechaniku kovácajtón gyártott munkadarab. Az oró ajtók zerzámozáának i van egy onto zabálya. Előzör i az orót terhelni cak tengelyirányban zabad. Ezért az oró ajtókon cak egy üreg alkalmazáa javaolt, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy az üregtöltékor keletkező nyomáelozlá eredője, az alakító erő hatávonala - má zóval a zerzám nyomáközéppontja - een egybe az oró tengelyével. Az oró ajtókon zárt orjacatornát, őt orjamente, zárt üreget i lehet alkalmazni, melynek alakítáához zükége erőt a nyomáközéppont meghatározáánál be kell zámítani. A nyomáelozlá illetve az alakító erő meghatározáa ezek zerint egy alapvető probléma. A zámítá módzereivel a VI.ejezet oglalkozik. A legpontoabbak a végeeleme zimuláció eljáráok, melyek haználata a gyakorlatokon ajátítható el.

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai,

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai, Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak, betontörténelem...5 1.1. A beton é vabeton fogalma...5 1.. Vabeton zerkezetek oportoítáa...6 1.3. A vabeton előnyö tulajdonágai...7 1.4. A vabeton hátrányo tulajdonágai...7

Részletesebben

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3) A -17. ábra olyan centrifugáli tengelykapcolót mutat, melyben a centrifugáli erő hatáára kifelé mozgó golyók ékpálya-hatá egítégével zorítják öze a urlódótárcát. -17. ábra -18. ábra Analízi 1 A -17. ábrán

Részletesebben

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE H Í R A D Á S T E C H N I K A I N T É Z E T Távközléi méréek Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE méréi útmutató 2 ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

STNB221 segédlet a PTE Polláck Mihály Műszaki Kar hallgatóinak. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

STNB221 segédlet a PTE Polláck Mihály Műszaki Kar hallgatóinak. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK V A S B E T O N S Z E R K E Z E T E K I. STNB1 egédlet a PTE Pollák Mihály Műzaki Kar hallgatóinak Az építéz- é az építőmérnök képzé zerkezeti é tartalmi ejleztée HEFOP/004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK 6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK A techikai fejlettég mai zívoalá az azikro motor a legelterjedtebb villamo gép, amely a villamo eergiából mechaikai eergiát (forgó mozgát) állít elő. Térhódítáát a háromfáziú váltakozó

Részletesebben

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2004. POROSZLÓ TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 A Helyi Építéi Szaályzat felépítée:...8

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

Változók közötti kapcsolat II. A nominális / ordinális eset: asszociációs mérőszámok.

Változók közötti kapcsolat II. A nominális / ordinális eset: asszociációs mérőszámok. http://tatiztika.zoc.elte.hu/tartat Táraalomtatiztika, 2003/2004 I. élév. ovember 18. Mai tematika: Változók közötti kapcolat II. A nomináli / orináli eet: azociáció mérőzámok. 1 Bevezeté 1 Hibavalózínűég

Részletesebben

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK /CSK ISKOLI HSZNÁLTR / ECHNIK / STTIK ÉS SZILÁRDSÁGTN / ELDTOK ÖSSZEÁLLÍTOTT: SZEKERES GYÖRGY . eladat: Cı ellenırzé, ébredı fezültégekre. z " é " pontok közé hegeztett cı tengelyére merılegeen hegeztett

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-2-0147/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-2-0147/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Tetület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT20147/2012 nyilvántartái zámú akkreditált tátuzhoz S+V Engineering Kerekedelmi é Szolgáltató Kft. Kalibrálólaboratórium 2 Lakato út 6163.)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok Szabó Lázló Hőközlé köveelménymodul megnevezée: Kőolaj- é vegyipari géprendzer üzemeleője é vegyipari echniku feladaok köveelménymodul záma: 047-06 aralomelem azonoíó záma é célcoporja: SzT-08-50 HŐTNI

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Elszívó ernyők 8 Snack elszívó 30 8 Előlapos elszívó 32 9 Sziget elszívó 32 9 Motor elszívóba 31 10 Világítás elszívóba 31 10 - polccal 3 fiókkal

Elszívó ernyők 8 Snack elszívó 30 8 Előlapos elszívó 32 9 Sziget elszívó 32 9 Motor elszívóba 31 10 Világítás elszívóba 31 10 - polccal 3 fiókkal Állványok Aztalok Fali polcok Fali zekrények Állvány négy polccal RM Munkaaztal - hátófelhajtáal - hozú - hozú hf - hf molékolóval - hozú hf molékolóval - polccal - polccal hf - polccal hozú - polccal

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

Izsáki Sárfehér SE ISSE

Izsáki Sárfehér SE ISSE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár XI. Reinforced Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Teherbírái é haználhatóági határállapotok - Dr. Kovác Imre PhD tanzékvezető főikolai tanár E-mail: dr.kovac.imre@gmail.com Mobil: 06-30-743-68-65

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47 EXAMENUL DE BACALAUREAT - 007 Proba E: Specializarea : matematic informatic, tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic toate pecializ rile Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Számítógéppel irányított rendszerek elmélete hatodik házi feladat Beadási határidő: 2014. 04. 03.

Számítógéppel irányított rendszerek elmélete hatodik házi feladat Beadási határidő: 2014. 04. 03. Számítógéppel irányított rendzerek elmélete hatodik házi feladat Beadái határidő: 04. 04. 03. A megoldáokat kézzel kell kizámolni é az ábrákat kézzel kell megrajzolni! Számítógépe programok haználhatóak

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

A hőkezeléseket három lépésben végzik el:

A hőkezeléseket három lépésben végzik el: A hőkezelés célja Az előírt szövetszerkezet előállítása, amely révén tervszerűen megváltoztatjuk egy fémes anyag tulajdonságait tisztán melegítés, hőntartás és hűtés segítségével. A szövetszerkezet alakításával

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

Erőátvitel tervezése. Tengelykapcsoló. Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME)

Erőátvitel tervezése. Tengelykapcsoló. Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME) Erőátvitel tervezése Tengelykapcsoló Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME) 1 Tervezési feladat 1. Méretezéshez szükséges járműadatok meghatározása: Motornyomaték, beépítési környezet, csatlakozó

Részletesebben

Biztonsági adatlap Metil-amin

Biztonsági adatlap Metil-amin Felülvizgálat dátuma: 22.01.2014 Oldal 1 / 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék é a vállalat/vállalkozá azonoítáa 1.1. Termékazonoító Termék neve EU-zám: 200-820-0 CAS-zám: 74-89-5 Index-Nr. 612-001-00-9 Vegyi

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl Kockázati bezámoló 2012 (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl alapján) 2012. 12. 31. 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.1 2.2 1.1 Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással Tárgyszavak: átlátszó műanyag; fröccsöntés; dombornyomás; hibalehetőségek; új technológiák; extrudálás;

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei. Szilárdság növelésének lehetőségei

A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei. Szilárdság növelésének lehetőségei A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei Szilárdság növelésének lehetőségei A fémek tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei A fémek tulajdonságait meghatározza: az összetételük,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szerszámkészítő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 10 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

Termelési rendszerek és folyamatok

Termelési rendszerek és folyamatok Gyakorlat Dr. Hornyák Olivér 1 Fúrás, uratmegmunkálás d 0 : kiinduló átmérő () d: kész urat átmérője () d k : közepes átmérő () d 0 + d d k 2 n: szerszám ordulatszám (ord/min) v c : orgácsolási sebesség

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TŰRÉSEZÉSI ALAPFOGALMAK 3 2. ISO-TŰRÉSRENDSZER 4. 2.1. Mérettartományok 5. 2.2. Tűrésfokozatok 6. 2.3. Szabványos tűrésnagyságok 7

TARTALOMJEGYZÉK 1. TŰRÉSEZÉSI ALAPFOGALMAK 3 2. ISO-TŰRÉSRENDSZER 4. 2.1. Mérettartományok 5. 2.2. Tűrésfokozatok 6. 2.3. Szabványos tűrésnagyságok 7 Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék Tűrések és illesztések Összeállította: Dr. Juhász György főiskolai docens Tananyag kiegészítő segédlet Debrecen, 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TŰRÉSEZÉSI

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 3248 Grundball Profi Foci Club Grundball PFC Áfa

Részletesebben

Bursa Hungarica ösztöndíjak

Bursa Hungarica ösztöndíjak V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA, MEGJELENIK KÉTHETENTE, XI. ÉVFOLYAM, 18.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vilandné Bertha Mária. Felvételi vázlat készítése. A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek

MUNKAANYAG. Vilandné Bertha Mária. Felvételi vázlat készítése. A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek Vilandné Bertha Mária Felvételi vázlat készítése A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek A követelménymodul száma: 0557-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-22 FELVÉTELI VÁZLAT

Részletesebben

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor Ügyiratzám : be/sfp-5206/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jánoomorja Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: JSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja 1970. IX. 22. (CE-781) Nemzetközi osztályozás: G Ot n 1/00, G 01 n 3/00, G 01 n 25/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel

Részletesebben

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály.

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály. Ügyiratzám : be/sfphp01-7381/2014 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Barátok Labdarúgó Sportegyeülete Sződ A kérelmező zervezet rövidített neve: BLSE Sződ 2 Gazdálkodái

Részletesebben

A közúti közlekedés integrált információrendszerének modellezése, a működési jellemzők befolyásolása

A közúti közlekedés integrált információrendszerének modellezése, a működési jellemzők befolyásolása A közúti közlekeé integrált információrenzerének moellezée, a műköéi jellemzők befolyáoláa PhD. izertáció Szerző: Sánor Zolt Témavezető: Dr. Cizár Caba, PhD. Kutatóhely: Buapeti Műzaki é Gazaágtuományi

Részletesebben

kétállószékes fedélszék tervezése

kétállószékes fedélszék tervezése Dr. Németh Gör főikoai docen fééve feadat: kétáózéke fedézék tervezée Kétáózéke fedézék Õ SZARUÁLLÁS LLÉK SZARUÁLLÁS kézítendő feadatrézek Kereztmetzet : Statikai zámítá Terhek mehatározáa Tetőécek méretezée

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Acélszerkezetek (I.) 5. gyakorlat Csavarozott és hegesztett tt kapcsolatok k Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék A kapcsolatok kialakítására

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk.

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kerekegyházi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár FORGÁCSOLÁSELMÉLET Frgáclózerzámk élgemetriája Oktatái egédlet Özeállíttta: Prf. Dr. Kundrák Ján egyetemi tanár Dr. Dezpth Itván tanzéki mérnök Miklc, 2007. 1. Frgácló zerzámk élgemetriája (imétlé) 1.1.

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ SZENDVICSPANELEK TERMÉKCSALÁD. FM 4880 for internal use

TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ SZENDVICSPANELEK TERMÉKCSALÁD. FM 4880 for internal use FM 4880 for internal ue TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ SZENDVICSPANELEK TERMÉKCSALÁD TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ HOMLOKZATI PANELEK Trimoterm FTV EN 149:2006 A Trimoterm FTV tűzgátló paneljei zámo külő homlokzati burkolathoz,

Részletesebben

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4.: Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata TDK Konferencia 2010. Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata Készítette: Zemkó Szonja Konzulens: Kiss Albert (ÁFGT tanszék) A témaválasztás indoklása: az építőiparban széleskörűen

Részletesebben

Készülékek és szigetelések

Készülékek és szigetelések Készülékek és szigetelések BMEVIVEM174 Koller, László Novák, Balázs Tamus, Ádám Készülékek és szigetelések írta Koller, László, Novák, Balázs, és Tamus, Ádám Publication date 2012 Szerzői jog 2011 Tartalom

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M (TM) Perfect-it III Fat Cut Compound 09374 (9374 Exprez (gyor) polírpazta (durva)) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű

Részletesebben

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt Ügyiratzám : be/sfphp03-5604/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Ezen referencia dokumentum a vasfémiparban használható legjobb elérhető technikákról (Best Available Technique = BAT) az Európai Tanács 96/61/EK számú irányelvének 16 (2) szakasza

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása

9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása 9. JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONTOK FORGALOMSZABÁLYOZÁSA...1 9.1. ALAPFOGALMAK...1 9.1.1. Elnevezések...1 9.1.2. A forgalomirányítással összefüggő alapfogalmak...2 9.1.3. Működtetési módok...3 9.2. JELZŐLÁMPÁS

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése: Szám János Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul

Részletesebben

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál 1 A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál A keményesztergálás, amelynél a forgácsolás 55 HRC-nél keményebb acélon, néhány ezred vagy

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pálinkás Sándor okleveles anyagmérnök. Tudományos témavezető: Dr. Roósz András egyetemi tanár

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pálinkás Sándor okleveles anyagmérnök. Tudományos témavezető: Dr. Roósz András egyetemi tanár Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Quartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkfekvési hibák csökkentése érdekében

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók

Részletesebben

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban Molnár István Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vlaj Lajosné. Cipő alkatrészek szabása géppel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vlaj Lajosné. Cipő alkatrészek szabása géppel. A követelménymodul megnevezése: Vlaj Lajosné Cipő alkatrészek szabása géppel A követelménymodul megnevezése: Bőrfeldolgozó ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése A követelménymodul száma: 1331-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN BHG Bevezetés A TV IV. sávi átjátszóprogram kiépítése szükségessé tette egy az ebben a sávban működő antennapanel kifejlesztését, amely úgy adó-, mint vevőantennaként

Részletesebben

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat 4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat M(W) - a munka tárgya, u. n. munkadarab, E - a munkaeszközök,

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) Tengelyek fogalma, csoportosítása Azokat a gépelemeket, amelyek forgó alkatrészeket hordoznak vagy csapágyakon támaszkodva forognak, tengelyeknek nevezzük. A tengelyeket

Részletesebben

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor.

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor. MI A HŐSZIVATTYÚ? A hőszivattyú olyan berendezés, amely energia felhasználásával a hőt a forrástól a felhasználóhoz továbbítja. A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező

Részletesebben