A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni."

Átírás

1 Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált módzer arra, hogy meghatározzuk, é végrehajtuk azokat a tevékenyégeket, melyek biztoítják, hogy az előállított termék megfelel a vevő igényeinek. Ez a vevő é zállító kommunikációjának a keretek közé foglaláa, amelybe a folyamat minden réztvevőjét bevonják, é ami biztoítja, hogy minden zükége lépét időben végrehajtanak. A minőégtervezé ikere a vállalat felő vezetéének az elkötelezettégén múlik, amely a vevő elégedettégének az eléréét célozza meg. Hangúlyozni kell azonban, hogy minden minőégtervezéi folyamat egyedi. A konkrét lépéeket, azok időzítéét a vevő igényei é elváráai határozzák meg, vagy egyéb gyakorlati zempontok. A kézikönyv bezerezhető: AIAG Az elnevezé kialakuláa Planning for Quality - tervezé a minőégért Ez a megközelíté előorban az ún. minőégtechnikákra koncentrált, amelyek alkalmaak a folyamatok minőégének é hatékonyágának növeléére. AQP - Advanced Quality Planning A minőégtervezéi folyamat projekt-tervezé zerű megközelítéét hozta előtérbe. APQP - Advanced Product Quality Planning A QS 9000 követelmény kézikönyve kapta ezt a címet, kifejezve a projekt orientált megközelítét, annak általánoan alkalmazható jellegét az értékeítére zánt termékek gyártáának előkézítéében. A minőégtervezé célja A minőégtervezé folyamata előegíti egy a vevőket kielégítő termék vagy zolgáltatá létrehozáát. Olyan irányelvek adáa, amelyek megkönnyítik az ISO/TS zabványban leírt, é az egye vevő pecifiku követelmények előíráainak való megfelelét. Az itt ajánlott formalapok cupán példaként ajánlottak. A cél, hogy a zervezet termékminőég tervező Coportját egíte a megfelelő kommunikáció formák kifejleztéé-

2 ben a vevői követelmények, zükégletek é elváráok kielégítée érdekében. A minőégtervezéi folyamat a már közimert PDCA ciklura épül. Ezt a körfolyamatot, úgy kell értelmezni, hogy az egyik programban zerzett tapaztalatokat alkalmazzuk a következő programban. A minőégtervezé azt a folyamatot imerteti alapvetően, amely a termék megvalóítáát jelenti a koncepció megzületéétől a termék előállítái folyamat megtervezééig é a folyamatot leíró Control Plan -ig, amit az ISO-TS hivatalo fordítáa Szabályozái Terv-nek azonoít. Néhány előny, ami a minőégtervezé orán érhető el Az erőforráok irányítáa a vevői elégedettég elérééért. A zükége változáok é változtatáok korai felimerée é azonoítáa. A folyamat kéei zakazában végrehajtandó változáok megelőzée. Jó minőégű termék biztoítáa a zükége időben, az elérhető legalaconyabb költégzinten. APQP é Szabályozái terv (Control Plan) referencia kézikönyv Ez a kézikönyv általáno útmutatókat ad, hogy az Előzete Termék Minőégtervezé a vevői követelményeknek megfelelően kerül alkalmazára. Nem ad vizont pecifiku útmutatókat arra, hogyan közelítük meg az egye APQP vagy Szabályozái terv feladatokat, ennek meghatározáa mindig az adott vállalatra hárul. A referencia kézikönyvben található útmutatók lefedik a legtöbb zituációt, mely általáno eetben felmerülhet a minőégtervezé folyamatában, de felmerülhetnek további kérdéek i. Ezen kérdéeket a felhatalmazott vevői képvielővel kell egyezetni. A kézikönyv tartalmaz formátum javalatokat é check litákat, amik megkönnyítik a minőégtervezé folyamatát november 1-től jelen referencia kézikönyv máodik kiadáa hatályo. Jelen kézikönyv változáai az elő kiadához képet: A vevő központú folyamat megközelíté egyeítéét Aktualizált terminológiát é koncepciókat, melyek konziztenek az ISO/TS el é egyéb Chryler, Ford é General Motor alap kézikönyvekkel Alapvető referenciákat a vevő pecifiku követelményekhez, melyeket telje tartalmuk nélkül hivatkozunk meg.

3 APQP é Szabályozái terv (Control Plan) referencia kézikönyv tartalmáról 1. A Termék Minőégtervezé Felelőégi mátrixa Ez a mátrix a Termék Minőégtervezéi Feladatokat mutatja be három különböző típuú zervezet eetén. Ez a zervezetek egítégére zolgálhat a tervezéi felelőégük hatákörének meghatározáában. A mátrix nem mutat be minden egye zervezet, zállító é vevő között lehetége Termék Minőégtervezéi kapcolatot. 2. A Termék Minőégtervezé alapjai A kézikönyvben bemutatott alkalmazáok, ezközök é elemzéi technikák logiku orrendben vannak feltüntetve a könnyebb követhetőég kedvéért. Minden egye Termékminőég Terv egyedi. Az éppen aktuáli feladatok végrehajtáának időzítée é orrendje a vevői igényektől é elváráoktól é/vagy egyéb technikai dolgoktól függ. Minél korábban van egy alkalmazá, ezköz é/vagy elemzé technika bevezetve a Termék Minőégbiztoítá Tervezéi Cikluba, annál jobb. 3. A program megtervezée é meghatározáa Ez a fejezet azt írja le, hogy a vevői igények é elváráok hogyan kapcolódnak a minőégbiztoítái program megtervezééhez é definiáláához. Minden termék program célja a vevői elváráok teljeítée azáltal, hogy verenyképe értéket tudunk nyújtani. A Termék Minőégtervezéi folyamat elő lépée a vevői igények é elváráok teljeen megértéének biztoítáa. A tervezéi folyamathoz alkalmazható inputok é outputok variálhatók a termékfejleztéi folyamatnak é a vevői igényeknek é elváráoknak megfelelően. 4. Terméktervezé é fejlezté Ebben a fejezetben a Termék Minőégtervezéi Folyamat célja a tervezéi követelmények é má kapcolódó műzaki információk átfogó é kritiku áttekintée. A folyamatnak ebben a zakazában egy előzete megvalóíthatóági vizgálatot kell kézíteni a termelé orán eetlegeen előforduló problémák feltérképezéére

4 5. Folyamat-tervezé é Fejlezté E fejezet a gyártái folyamatok é a hozzájuk tartozó Szabályozái Tervek fejleztéének fő ajátoágait tárgyalja. A Termék Minőégtervezé ezen zakazában a végrehajtandó feladat az előző két fejezetben leírt munkafáziok ikere teljeítéétől függ. A következő lépé egy hatékony gyártái folyamat átfogó fejleztéét hivatott egíteni. A gyártái folyamatoknak ki kell elégítenie minden vevői elvárát é követelményt. 6. Termék é Folyamat jóváhagyá Ebben a fejezetben a termeléi folyamat jóváhagyáának fő feladatait tárgyalja egy Előorozat (nullzéria) gyártái folyamat értékeléén kereztül. Egy Előorozat (nullzéria) gyártái folyamat orán a zervezet Termék Minőégtervező Coportjának jóvá kell hagynia az alkalmazott Szabályozái Tervet, folyamatábrát é azokat a termékeket, amelyek kielégítik a vevői követelményeket. Az utólago problémákat felülvizgálat é megoldá céljából azonoítani kell, még mielőtt a orozatgyártá beindulna. 7. Vizacatolá, értékelé é helyebítő tevékenyég A minőégügyi tervezé nem fejeződik be a folyamat érvényeítéével é bevezetéével. Ekkor nyílik alkalom a Termék Minőégtervezéi erőfezítéek hatékonyágának elemzéére.

5 A minőégtervezé folyamata ábrázolva Koncepció/ kezdeményezé jóváhagyáa Tervezé Program jóváhagyáa Prototípu Próbagyártá Gyártá Tervezé Termék terv. é fejl. Folyamat terv. é fejl. Termék é folyamat kiértékelée Gyártá Vizacatolá, kiértékelé, javító intézkedéek Program tervezée é indítáa A termék tervezée (deign) é fejleztée A folyamat tervezée, fejleztée é kiértékelée A folyamat jóváhagyáa Vizacatolá, kiértékelé, javító intézkedéek Cőke Zita Oklevele kohómérnök, minőégzakértő A TEQUA autóipari trénere TEQUA TÜV Akadémia 1/ Bízunk benne, hogy képzéprogramjainkkal egíthetjük az Önök vállalkozáának ikerét i! Tölte le telje képzéi litánkat, é tanfolyami időpontjainkat! Ön még nem iratkozott fel a hírlevelünkre? Itt megteheti.

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

A minőség fokozódó szerepe a vállalatok piaci érvényesülésében I. Rész: A minőségügy fejlődése, a minőségmenedzsment rendszerek kialakulása Horváthné Hoszpodár Katalin Az új világgazdasági, technológiafejlődési

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 Ivanyos János Roóz József Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 CCikkünkben a belsõ kontrollrendszer mûködésének értékelését alátámasztó új megközelítést ismertetjük. A

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák 12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák Kulcsszavak: Kulturális háttér, kulturális azonosulás, interkulturális kompetencia, idegen nyelvi kompetencia Tanulási cél: Mire

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

1-3 4-5 6 6. Gan diagram

1-3 4-5 6 6. Gan diagram CASH FLOW NAVIGÁTOR Tanácsadó K. 2014. május 1-3 4-5 6 6 Tartalom Trimmelje termékét, E havi kedvenc eszközünk: szolgáltatását, üzle folyamatait! Gan diagram Hogyan hazudjunk sta sz kával? V. rész A gyártásközi

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Az EVM és az EU-ban kötelezően alkalmazott PCM összehasonlítása

Az EVM és az EU-ban kötelezően alkalmazott PCM összehasonlítása Az EVM és az EU-ban kötelezően alkalmazott PCM összehasonlítása dr. Gönczi Kornélia Nyugat Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, Erzsébet utca 9., gonczi.kornelia@telekom.hu Absztrakt:

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei A munkahelyen való tanulás kézikönyvének a szerzoje: Maria João Filgueiras-Rauch BFZ Bildungsforschung NÜRNBERG Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Indokolás,

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Mahan Khalsa Randy Illig AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Gyakorlati útmutató értékesítőknek és tanácsadóknak A fordítás alapja: Mahan Khalsa Randy Illig: Let s Get Real or

Részletesebben