18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet"

Átírás

1 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái alrendzerével kapcolato kölcönö átjárhatóágára vonatkozó mu zaki elo íráokról A vaúti közlekedéro l zóló évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdé 20. pontjában kapott felhatalmazá alapján, a közlekedéi, hírközléi é energiaügyi minizter feladat- é hatáköréro l zóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdé a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következo ket rendelem el: 1. A rendelet 1. melléklete a hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái alrendzerére vonatkozó rézlete mu zaki é üzemeltetéi zabályokat, illetve az alrendzer vizgálati eljáráa orán alkalmazandó eljáráok követelményeit határozza meg Ez a rendelet a kihirdetéét követo 15. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéeit márciu 1-jéto l kell alkalmazni. 3. Ez a rendelet a) a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer "üzemeltetéi é forgalomirányítái" alrendzerével kapcolato kölcönö átjárhatóágára vonatkozó mu zaki elo íráokról zóló auguztu 11-i 2006/920/EK bizottági határozatnak való megfelelét, illletve b) a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer alrendzereire vonatkozó átjárhatóági mu zaki elo íráról zóló 2006/861/EK é 2006/920/EK határozatok módoítááról zóló január 23-i 2009/107/EK bizottági határozatnak való megfelelét zolgálja. 1. melléklet a 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelethez A tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái alrendzerével kapcolato kölcönö átjárhatóágára vonatkozó mu zaki elo íráokról 1. Bevezeté 1.1. Mu zaki hatály Ez az Átjárhatóági Mu zaki Elo írá (a továbbiakban: ÁME) a 2001/16/EK irányelv II. melléklete 1. pontjában található felorolában zereplo forgalmi zolgálat é forgalomirányítá alrendzert érinti Területi hatály Ezen ÁME területi hatálya a 2001/16/EK irányelv I. mellékletében leírt hagyományo tranzeurópai vaúti rendzer. Ezen ÁME tartalma A 2001/16/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdéével özhangban ez az ÁME: (a) jelzi az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer tervezett hatályát - 2. fejezet; (b) alapveto követelményeket állapít meg minden érintett alrendzerre é azok má alrendzerekkel való kapcolódái pontjaira vonatkozóan - 3. fejezet; 1 Módoította: 9/2010. (VIII. 31.) NFM rendelet 1..

2 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 2. oldal alrendzerével (c) megállapítja az alrendzer é annak má célzott alrendzerekkel való kapcolódái pontjai által elérendo mu ködéi é mu zaki elo íráokat. Szükég eetén ezek az elo íráok változhatnak az alrendzer haználatától függo en, például az irányelv I. mellékletében megadott vonal-, comóponté/vagy jármu kategóriáktól függo en - 4. fejezet; (d) meghatározza az európai elo íráok, köztük az európai zabványok, illetve az európai elo íráokkal le nem fedett kérdéek terén alkalmazott nemzeti mu zaki zabályok tárgyát képezo, a kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo rendzerelemeket é kapcolódái pontokat, amelyek zükégeek a hagyományo tranzeurópai vaúti rendzer átjárhatóágának elérééhez - 5. fejezet; (e) megállapítja a megfelelo ég vagy haználatra való alkalmaág értékeléi eljáráait az öze zóban forgó eetben. Ez magában foglalja különöen a 93/465/EGK határozatban meghatározott modulokat vagy - adott eetben - olyan egyedi eljáráokat, amelyek a kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo rendzerelemek megfelelo égének vagy alkalmazhatóágának vizgálatakor é az alrendzerek EK-hiteleítéekor alkalmazandók. Ahol vannak olyan dokumentumok, amelyek referenciaként haználhatók az ezen ÁME bevezetéében való egítégnyújtára, ezeket felorolják - 6. fejezet; (f) jelzi az ÁME végrehajtáának tratégiáját. Ez különöen az annak érdekében teljeítendo fáziok é az alkalmazandó elemek pontoítáához zükége, hogy a jelenlegi helyzet fokozatoan átalakuljon a véglege helyzetté, amelyben az ÁME-nek való megfelelé kell, hogy legyen a norma - 7. fejezet; (g) az érintett zemélyzet eetében jelzi az érintett alrendzer mu ködééhez é karbantartáához, valamint az ÁME végrehajtáához zükége zakmai képeítéeket, illetve a munkaegézégügyi é biztonági feltételeket - 4. fejezet. Továbbá, az 5. cikk (5) bekezdéével özhangban valamennyi ÁME eetében rendelkezni lehet különö eetekro l; ezek a 7. fejezetben találhatók. Ez az ÁME a 4. fejezetben tartalmazza a fenti 1.1. é 1.2. alpontban jelzett hatályra vonatkozó üzemeltetéi é karbantartái zabályokat. 2. Az alrendzer meghatározáa, hatálya 2.1. Alrendzer Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzert a 2001/16/EK irányelv II. mellékletének 2.4. zakaza definiálja. Ez különöen az alábbiakra terjed ki: - a különbözo trukturáli alrendzerek özehangolt üzemeltetéét biztoító eljáráok é a kapcolódó berendezéek, a rende é a korlátozott üzemmód eetére egyaránt, különöen a jármu vezeté, a forgalomtervezé é a forgalomirányítá terén; - a határátlépéel járó zolgáltatáok végzééhez zükége zakképeíté Hatály Ezen ÁME hatálya a vaúti pályahálózat-mu ködteto k é a vaúti táraágok üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerére vonatkozik a vonatok hagyományo TEN vonalakon történo közlekedtetéével kapcolatban. Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerro l zóló ÁME-ben megállapított elo íráokat referencia-dokumentumként lehet haználni a vonatok közlekedéére, még akkor i, ha nem vonatkozik rájuk ezen ÁME hatálya Személyzet é vonatok A 4.6. é 4.7. alpont a vaúti táraágok zemélyzetének azon tagjaira vonatkozik, akik olyan biztonági zempontból kritiku feladatokat látnak el, mint a mozdonyvezeté é a vonatkíéret, amikor ez az államhatárok átlépéével, é a vaúti pályahálózat-mu ködteto Hálózati Üzletzabályzatában "határpontként" megnevezett é a biztonági engedélyben említett helyen túl teljeített munkavégzéel jár együtt.

3 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 3. oldal alrendzerével Nem tekintendo úgy, hogy a zemélyzet valamely tagja átlépi a határt, ha a munkavégzé cak a fentiekben "határpontként" megnevezett helyekig történik. A zemélyzet azon tagjaira, akik olyan, biztonági zempontból kritiku feladatokat látnak el, mint a vonatok irányítáa é a vonatok közlekedéének engedélyezée, a zakképeítéek, az egézégvédelmi é biztonági feltételek tagállamok közötti kölcönö elimerée vonatkozik. A zemélyzet olyan tagjaira, akik olyan, biztonági zempontból kritiku feladatokat látnak el, mint a vonatok határátkelé elo tti utoló elo kézítée, é a fentiekben "határpontként" megnevezett helyeken való munkavégzé, a 4.6. alpont vonatkozik az egézégvédelmi é biztonági feltételek tagállamok közötti kölcönö elimeréével. Valamely vonat cak akkor tekintheto határforgalomban réztvevo nek, ha a vonat minden jármu ve átlépi a fentiekben "határpontként" megnevezett egy vagy több helyet. Ez az alábbi táblázatokban foglalható öze: Az államhatárt átlépo vonatokon munkavállaló é a határpontot átlépo zemélyzet Feladat Jármu vezeté é vonatkíéré Vonatmozgáok engedélyezée A vonat elo kézítée vonatok indítáa Szakképeítéek 4.6 Kölcönö elimeré 4.6 Kölcönö elimeré Egézégügyi követelmények 4.7 Kölcönö elimeré Kölcönö elimeré Kölcönö elimeré Az államhatárt át nem lépo vonatokon vagy a határpontokig bezárólag munkavállaló zemélyzet Feladat Jármu vezeté é vonatkíéré Vonatmozgáok engedélyezée A vonat elo kézítée Vonatok küldée Szakképeítéek Kölcönö elimeré Kölcönö elimeré Kölcönö elimeré Kölcönö elimeré Egézégügyi követelmények Kölcönö elimeré Kölcönö elimeré Kölcönö elimeré Kölcönö elimeré E táblázatok leolvaáakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejezetben imertetett kommunikáció elvek kötelezo követelmények Üzemeltetéi elvek Az európai infratruktúrák elrendezéében é koncepciójában meglévo különbégeket, amelyek legalább rézben felelo ek a zabályok é az eljáráok között meglévo különbégekért, gyakran cak hatalma befekteté árán lehet leküzdeni. Ebbo l kifolyólag ezen ÁME e változatának általáno célja nem a hagyományo vaúti üzemeltetére é forgalomirányítára vonatkozó európai zabályzat egyégeítée.. A TEN rendzerben való haználatra zánt új trukturáli alrendzerek özehangolt mu ködéét leheto vé tevo - különöen az új vonatbefolyáoló é jelzo rendzerekhez közvetlenül kapcolódó zabályoknak, é eljáráoknak azonban azonoaknak kell lenniük azono helyzetek elo forduláa eetén. Kezdetben a kiadott ÁME cak a hagyományo vaúti "üzemelteté é forgalomirányítá" alrendzer azon elemeire vonatkozott (a 4. fejezetben megállapítottak zerint), amelyek eetében fo leg üzemeltetéi kapcolódái pontok voltak a vaúti táraágok é a vaúti pályahálózat-mu ködteto k között, vagy amelyek különö elo nyökkel jártak az átjárhatóág tekintetében. Eközben kello figyelmet fordítottak a 2004/49/EK irányelv (a vaúti biztonági irányelv) követelményeire. Ebbo l kifolyólag az a cél, hogy az európai vaúti forgalomirányítái rendzer (ERTMS) rézlete üzemeltetéi zabályait a kiadott ÁME mellékletében határozzák meg (A1 az ERTMS/ETCS é A2 az ERTMS/GSMR eetében), amikor azok hozzáférheto vé válnak. Jelenleg a catolt A1 melléklet cak tájékoztató é nem kötelezo jellegu, mert a zabályokat még nem véglegeítették.

4 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 4. oldal alrendzerével Alkalmazhatóág a meglévo jármu vek é infratruktúra eetében Míg az ezen ÁME-ben található követelmények legnagyobb réze a folyamatokkal é az eljáráokkal kapcolato, néhány az üzemelteté zempontjából fonto fizikai elemekre, vonatokra é jármu vekre i vonatkozik. Az ilyen elemek tervezéi kritériumai a má alrendzerekre, például a jármu vekre vonatkozó ÁME-kben i megtalálhatók. Ez az ÁME özefüggéében cak az üzemeltetéi funkcióikat vezi figyelembe. Ilyen eetekben nem bizto, hogy költéghatékony a meglévo jármu vek é/vagy infratruktúra módoítáa az ezen ÁME öze követelményének való megfelelé érdekében. Az érintett követelményeket ezért cak új elemek eetében vagy akkor kell alkalmazni, ha valamely elemet korzeru ítenek vagy felújítanak, é emiatt új üzembe helyezéi engedélyre van zükég a 2001/16/EK irányelv cikke zerinti értelemben Kapcolat ezen ÁME é a 2004/49/EK irányelv között Bár ezen ÁME kidolgozáa a 2001/16/EK átjárhatóági irányelv alapján történt, olyan üzemeltetéi eljáráokhoz é folyamatokhoz zoroan kapcolódó követelményekkel i foglalkozik, amelyeket a vaúti pályahálózat-mu ködteto kto l é vaúti táraágoktól várnak el, amikor azok biztonági tanúítványt kérelmeznek a 2004/49/EK irányelv alapján. 3. Alapveto követelmények 3.1. Megfelelé az alapveto követelményeknek A 2001/16/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdéével özhangban a hagyományo tranzeurópai vaúti rendzer, annak alrendzerei é az átjárhatóág özetevo i megfelelnek az irányelv III. mellékletének általáno feltételeiben megállapított alapveto követelményeknek Az alapveto követelmények áttekintée Az alapveto követelmények az alábbiakra vonatkoznak: - biztonág, - megbízhatóág é rendelkezére állá, - egézégvédelem, - környezetvédelem, - mu zaki özeegyeztetheto ég. A 2001/16/EK irányelv zerint az alapveto követelmények általánoágban alkalmazhatók az egéz hagyományo tranzeurópai vaúti rendzerre, vagy konkrétan minden egye alrendzerre é azok rendzerelemeire Az e követelményekkel kapcolato konkrét zempontok Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer általáno követelményeit az alábbi rendelkezéek határozzák meg Biztonág A 2001/16/EK irányelv III. mellékletével özhangban az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre vonatkozó alapveto követelmények az alábbiak: - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A biztonág zempontjából kritiku rendzerelemek é különöen a zerelvények mozgáában rézt vevo rendzerelemek tervezéének, megépítéének vagy özezereléének, üzemeltetéének é elleno rzéének olyannak kell lennie, hogy a hálózatra vonatkozóan elo írt céloknak megfelelo en beleértve egye korlátozott üzemmód által meghatározott helyzeteket i - garantálja a biztonágot.

5 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 5. oldal alrendzerével Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer vonatkozáában ezzel az alapveto követelménnyel "A vonat láthatóága" címu ( é 4.3.) é "A vonat hallhatóága" címu ( é 4.3.) alpontban megállapított elo íráok foglalkoznak. - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A kerék/ín érintkezére vonatkozó paramétereknek meg kell felelniük a zükége futótabilitái követelményeknek, amelyek biztoítják a legnagyobb engedélyezett ebeég melletti biztonágo közlekedét. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre. - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A felhaznált rendzerelemeknek haználati ido tartamuk alatt bírniuk kell a zámukra meghatározott rende vagy kivétele terheléeket. Az eetlege véletlen meghibáodáok biztonági utóhatáait a megfelelo ezközökkel a legkiebbre kell cökkenteni. Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer vonatkozáában ezzel az alapveto követelménnyel "A vonat láthatóága" címu ( é 4.3.) alpontban megállapított elo íráok foglalkoznak. - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A helyhez kötött léteítmények é a jármu vek tervezée é az igénybe vett anyagok kiválaztáakor arra kell törekedni, hogy tu z eetén a tu z é füt keletkezée, terjedée é hatáa a leheto legnagyobb mértékig korlátozható legyen. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre. - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A felhaználók általi kezelére zánt ezközöket úgy kell megtervezni, hogy azok abban az eetben e vezélyezteék az ezköz biztonágo mu ködéét vagy a felhaználók egézégét é biztonágát, ha elo reláthatóan olyan módon haználják o ket, amely nem felel meg a kiadott haználati utaítának. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre Megbízhatóág é rendelkezére állá - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének 1.2. alapveto követelménye: A zerelvény mozgáában rézt vevo rögzített é mozgó rendzerelemek felügyeletét é karbantartáát úgy kell megzervezni, elvégezni é mennyiégileg meghatározni, hogy üzemeltetéük a rendelteté zerinti feltételek mellett folytatódhaon. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre Egézégvédelem - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: Nem zabad a vonatokon é a vaúti infratruktúrában olyan anyagokat felhaználni, amelyek haználati módjuknál fogva vezélyeztethetik a hozzáféro k egézégét. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre. - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: Ezeket az anyagokat olyan módon kell kiválaztani, felhaználni é alkalmazni, amely korlátozza a káro é vezélye go zök é gázok kibocátáát, különöen tu z eetén. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre Környezetvédelem

6 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 6. oldal alrendzerével - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A hagyományo tranzeurópai vaúti rendzer létrehozáának é üzemeltetéének környezeti hatáait a rendzer tervezéi zakazában a Közöég érvényben levo rendelkezéeivel özhangban kell vizgálni é figyelembe venni. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre. - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A vonatokban é az infratruktúra léteítményeiben haznált anyagoknak meg kell akadályozniuk a környezetre káro é vezélye go zök é gázok kibocátáát, különöen tu z eetén. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre. - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A jármu veket é az energiaellátái rendzereket úgy kell tervezni é gyártani, hogy elektromágneeég zempontjából özeegyeztetheto k legyenek azokkal a léteítményekkel, berendezéekkel, köz-, illetve magánhálózatokkal, amelyekkel eetlegeen kölcönhatába lépnek. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre. - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A hagyományo tranzeurópai vaúti rendzernek be kell tartania a zajzennyezére vonatkozó, meglévo rendelkezéeket. Míg ez elo orban a zaj ÁME által érintett alapveto követelmény, az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer é 4.3. pontja meghatároz egye elemeket a vonatok hallhatóágával kapcolatban. - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A hagyományo tranzeurópai vaúti rendzer üzemeltetée átlago karbantartái állapot eetén nem okozhat megengedhetetlen mértéku talajrezgét a pálya közelében elhelyezkedo területeken. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre Mu zaki özeegyeztetheto ég - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének 1.5. alapveto követelménye: Az infratruktúra é a helyhez kötött léteítmények mu zaki jellemzo inek özhangban kell lenniük egymáal é a hagyományo tranzeurópai vaúti rendzerben alkalmazott vonatok jellemzo ivel. Amennyiben a hálózat bizonyo zakazain nehezen valóítható meg a megfelelo ég biztoítáa, úgy leheto ég van átmeneti, a jövo beni megfelelo éget garantáló megoldáok bevezetéére. Az alapveto követelmény nem vonatkozik az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerre Kifejezetten az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerrel kapcolato zempontok Biztonág - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A hálózatüzemeltetéi zabályokat, valamint a vonatvezeto k é az utazózemélyzet képeítéét, illetve az irányító központok zemélyzetének képeítéét oly módon kell özehangolni, hogy biztoítható legyen a biztonágo üzemelteté, tekintetbe véve a határokon átnyúló é a belföldi zolgáltatáok követelményeinek eltéréeit. A maga biztonági zintet a karbantartái tevékenyégek é rendzereégük, a karbantartái é irányítái központok zemélyzetének képzée é képeítée, valamint az érintett üzemelteto k által az irányítái é karbantartái központokban bevezetett mino égbiztoítái rendzer útján kell elérni. Az alapveto követelménnyel az elo írá következo alpontjai foglalkoznak:

7 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 7. oldal alrendzerével - Jármu azonoítá ( alpont) - Vonatfékezé ( alpont) - Vonatözeállítá ( alpont) - Teherkoci berakodáa ( alpont) - A vonat indulára kéz állapotának biztoítáa ( alpont) - A vonat láthatóága ( é 4.3. alpont) - A vonat hallhatóága ( é 4.3. alpont) - A vonat elinduláa ( alpont) - Forgalomirányítá ( alpont) - A jelzéek láthatóága é éberégi berendezé (4.3. alpont) - Biztonággal kapcolato kommunikáció ( é 4.6. alpont) - Dokumentáció a mozdonyvezeto k zámára ( alpont) - Dokumentáció a vaúti táraágok mozdonyvezeto kön kívüli zemélyzete zámára ( alpont) - Dokumentáció a vaúti pályahálózat-mu ködteto k vonatközlekedét engedélyezo zemélyzete zámára ( alpont) - Üzemzavar ( alpont) - Vézhelyzet kezelée ( alpont) - ERTMS üzemeltetéi zabályok (4.4. alpont) - Szakmai képeítéek (4.6. alpont) - Egézégvédelmi é biztonági feltételek (4.7. alpont) Megbízhatóág é rendelkezére állá - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A maga megbízhatóági é rendelkezére állái zintet a rendzere karbantartái tevékenyég, a karbantartái é irányítái központok zemélyzetének képzée é képzettége, valamint az érintett üzemelteto k által az irányítái é karbantartái központokban bevezetett mino égbiztoítái rendzer útján kell elérni. Az alapveto követelményt az elo írá következo alpontjai biztoítják: - Vonatözeállítá ( alpont) - A vonat indulára kéz állapotának biztoítáa ( alpont) - Forgalomirányítá ( alpont) - Biztonággal kapcolato kommunikáció ( alpont) - Üzemzavar ( alpont) - Vézhelyzet kezelée ( alpont) - Szakmai képeítéek (4.6. alpont) - Egézégvédelmi é biztonági feltételek (4.7. alpont) Mu zaki özeegyeztetheto ég - a 2001/16/EK irányelv III. mellékletének alapveto követelménye: A hálózatüzemeltetéi zabályokat, valamint a vonatvezeto k é az utazózemélyzet, illetve a forgalomirányítók képeítéét oly módon kell özehangolni, hogy biztoítható legyen a hagyományo tranzeurópai vaúti rendzer hatékony üzemeltetée, figyelembe véve a határokon átnyúló é a belföldi zolgáltatáok követelményeinek eltéréeit. Az alapveto követelménnyel az elo írá következo alpontjai foglalkoznak: - Jármu azonoítá ( alpont) - Vonatfékezé ( alpont) - Vonatözeállítá ( alpont) - Teherkoci berakodáa ( alpont) - Biztonággal kapcolato kommunikáció ( alpont) - Üzemzavar ( alpont) - Vézhelyzet kezelée ( alpont) 4. Az alrendzer jellemzo i

8 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 8. oldal alrendzerével 4.1. Bevezeté A 2001/16/EK irányelv tárgyát képezo hagyományo tranzeurópai vaúti (TEN) rendzer, amelynek réze az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer, olyan integrált rendzer, amelynek következeteégét igazolni kell. Ezt a következeteéget különöen az alrendzer mu zaki elo íráai, a felo bb zintu rendzerhez való kapcolódái pontjai é az üzemeltetéi zabályok zempontjából kell elleno rizni. Figyelembe véve az öze vonatkozó alapveto követelményt az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer a 2.2. alpont leíráa zerint cak a következo rézben meghatározott elemekre vonatkozik. A 2004/14/EK irányelvnek megfelelo en a vaúti pályahálózat-mu ködteto általáno felelo ége, hogy biztoíta az öze olyan megfelelo követelményt, amelynek meg kell felelniük a aját hálózatán közlekedo vonatoknak, figyelembe véve az egye vonalak földrajzi jellemzo it é az alább megállapított mu ködéi vagy mu zaki követelményeket Az alrendzer mu ködéi é mu zaki elo íráai Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer mu ködéi é mu zaki elo íráai a következo kbo l állnak: - a zemélyzettel kapcolato elo íráok, - a vonatokkal kapcolato elo íráok, - a vonatok üzemeltetéével kapcolato elo íráok A zemélyzettel kapcolato elo íráok Általáno követelmények Ez a réz a zemélyzet azon tagjaival foglalkozik, akik a vaúti táraág é a vaúti pályahálózat-mu ködteto közötti közvetlen kapcolódái pontot i magában foglaló, biztonági zempontból kritiku feladatok elvégzéével járulnak hozzá az alrendzer mu ködtetééhez. - a vaúti táraág zemélyzete: - a vonatok vezetéével kapcolato mozdony- é egyéb vaúti jármu vezeto (a továbbiakban: mozdonyvezeto ) é a "vonat zemélyzete" által végzett feladatok ellátáa, - (a mozdonyvezetéto l eltéro ) fedélzeti é a "vonat zemélyzete" által végzett feladatok ellátáa, - a vonatok elo kézítéével kapcolato feladatok ellátáa. - a vaúti pályahálózat-mu ködteto vonatközlekedé engedélyezéével kapcolato feladatokat ellátó zemélyzete Az ide tartozó területek: - dokumentáció, - kommunikáció, é ezen ÁME 2.2. pontjában meghatározott hatály alatt: - zakmai képeítéek (lád: 4.6. alpont, valamint H., J. é L. melléklet), - egézégvédelmi é biztonági feltételek (lád 4.7. alpont) Dokumentáció a mozdonyvezeto k zámára A vonatot üzemben tartó vaúti táraágnak el kell látnia a mozdonyvezeto ket a feladataik ellátáához zükége minden információval. Az ilyen tájékoztatá orán figyelembe kell venni a normál üzemmódban, üzemzavar eetén, valamint a vézhelyzetben való üzemeltetéhez zükége elemeket a kijelölt útvonal é az ilyen útvonalakon haználato jármu vek eetében Utaítá-gyu jtemény A mozdonyvezeto zámára zükége minden eljárát egy "Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jtemény" címu nyomtatott vagy elektroniku dokumentumba kell foglalni.

9 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 9. oldal alrendzerével A "Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jteménynek" meg kell állapítani a haznált útvonalra é az ilyen útvonalakon haználato jármu vekre vonatkozó követelményeket rende üzemmód, üzemzavar, illetve vézhelyzetek eetében. A "Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jteménynek" két külön zempontot kell tartalmaznia: - az egyik leírja a telje TEN hálózatra érvénye közö zabályokat é eljáráokat (figyelembe véve az A., B. é C. mellékletek tartalmát), - a máik megállapítja az egye vaúti pályahálózat-mu ködteto kre vonatkozó zükége zabályokat é eljáráokat. Tartalmaznia kell legalább a következo zempontokra vonatkozó eljáráokat: - a zemélyzet zemélyi é vagyoni biztonága, - biztoítóberendezéek, - a vonat mu ködée az üzemzavart i ideértve, - vontatá é jármu vek, - eemények é baleetek. E dokumentum özeállítááért a vaúti táraág felelo. A vaúti táraágnak azono formátumban kell kiadnia a Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jteményt mindazon infratruktúra eetében, amelyen a mozdonyvezeto i dolgoznak. Két függeléke van: - 1. függelék: A kommunikáció eljáráok kézikönyve; - 2. függelék: Nyomtatványgyu jtemény A vaúti táraágnak vagy az egyik tagállam nyelvén, vagy a zabályok hatálya alá tartozó vaúti pályahálózat-mu ködteto (k) munkanyelvén kell kiadnia a Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jteményt. Ez nem vonatkozik azokra az üzenetekre é nyomtatványokra, amelyeket a vaúti pályahálózat-mu ködteto (k) munkanyelvén kell kiadni. A Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jtemény kidolgozái é aktualizálái folyamata a következo lépéeket tartalmazza: - a vaúti pályahálózat-mu ködteto (vagy az üzemeltetéi zabályok kidolgozááért felelo zervezet) kötele megfelelo en tájékoztatni a vaúti táraágot a vaúti pályahálózat-mu ködteto munkanyelvéro l, - a vaúti táraágnak öze kell állítania az eredeti vagy aktualizált dokumentumot; - ha a megfelelo információt eredetileg nem a vaúti táraág által a Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jtemény zámára kiválaztott nyelven zolgáltatták, a vaúti táraág felelo ége gondokodni a zükége fordítáról. A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. bekezdéének megfelelo en a vaúti pályahálózat-mu ködteto biztonágirányítái rendzerének tartalmaznia kell egy érvényeítéi eljárát annak biztoítáa érdekében, hogy a vaúti táraág(ok) rézére átadott dokumentáció telje é ponto legyen. A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. bekezdéének megfelelo en a vaúti táraág biztonágirányítái rendzerének tartalmaznia kell egy érvényeítéi eljárát annak biztoítáára, hogy az utaítá-gyu jtemény tartalma telje é ponto legyen. A V. melléklet folyamatábra formájában mutatja be a folyamat áttekintéét A vonal é a munkavégzére kijelölt vonalhoz kapcolódó, pályamenti berendezéek leíráa A mozdonyvezeto k zámára biztoítani kell a vonalak, é az azokhoz kapcolódó pályamenti berendezéek leíráát azon vonalak eetében, amelyeken dolgozni fognak, é amelyek a munkavégzéel kapcolatoak. Az ilyen információkat egy "Útvonalkönyv" nevu egyége dokumentumba kell foglalni (amely lehet nyomtatott vagy elektroniku dokumentum). Az alábbi felorolá tartalmazza a minimálian megadandó információkat:

10 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 10. oldal alrendzerével - általáno üzemi jellemzo k, - lejtvizonyok, - a vonal rézlete ábrája Az Útvonalkönyv elo kézítée Az Útvonalkönyvet vagy a vaúti táraág által kiválaztott tagállam egyik nyelvén, vagy a vaúti pályahálózat-mu ködteto által haznált munkanyelven kell elkézíteni. A következo információkat kell tartalmaznia (a lita nem kimeríto ): - általáno üzemi jellemzo k: - a jelzéek típua é a megfelelo közlekedéi rend (kétvágányú, váltható menetirányú, bal vagy jobb járatú közlekedé tb.), - az áramellátá típua, - a forgalomirányítái központ é a vonat közötti rádió-berendezé típua. - lejtvizonyok: - az emelkedo k é lejto k zöge é azok ponto helye, - a vonal rézlete ábrája: - a vonalon lévo állomáok, valamint a kiemelt zolgálati helyek nevei é azok elhelyezkedée, - alagutak, azok helyével, nevével, hozával é olyan konkrét információkkal, mint gyalogjárók é biztonági kijutái pontok megléte, valamint az olyan biztonágo helyek elhelyezkedée ahol az utaok evakuáláa megtörténhet, - alapveto helyek, például fázihatárok, - az egye vonalzakazokon megengedett ebeégek, zükég eetén ideértve a különbözo vonattípuokra vonatkozó ebeégfokozatokat, - a forgalomirányítá ellátááért felelo zervezet neve é a forgalomirányítái terület(ek) neve(i), - a forgalomirányítái központok, forgalmi irodák nevei é ellátái területei, - a haználato rádiócatornák azonoítáa. Az Útvonalkönyv formátumának azononak kell lennie az egye vaúti táraágok vonatai által haznált öze infratruktúra eetében. A vaúti táraág felelo azért, hogy a vaúti pályahálózat-mu ködteto (k) által zolgáltatott információk felhaználáával kézíte el az Útvonalkönyvet. A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. bekezdéének megfelelo en a vaúti pályahálózat-mu ködteto biztonágirányítái rendzerének tartalmaznia kell egy érvényeítéi eljárát annak biztoítáa érdekében, hogy a vaúti táraág(ok) rézére átadott dokumentáció telje é ponto legyen. A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. bekezdéének megfelelo en a vaúti táraág biztonágirányítái rendzerének tartalmaznia kell egy érvényeítéi eljárát annak biztoítáára, hogy az Útvonalkönyv tartalma telje é ponto legyen Módoított elemek A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek tájékoztatnia kell a vaúti táraágot valamennyi tartóan vagy ideigleneen módoított elemro l. Ezeket a változtatáokat a vaúti táraágnak egy külön nyomtatott vagy elektroniku dokumentumban kell özefoglalnia, amelynek formátuma azono kell, hogy legyen az egye vaúti táraágok vonatai által bejárt öze infratruktúra eetében. A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. bekezdéének megfelelo en a vaúti pályahálózat-mu ködteto biztonágirányítái rendzerének tartalmaznia kell egy érvényeítéi eljárát annak biztoítáa érdekében, hogy a vaúti táraág(ok) rézére átadott dokumentáció telje é ponto legyen. A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. bekezdéének megfelelo en a vaúti táraág biztonágirányítái rendzerének tartalmaznia kell egy érvényeítéi eljárát annak biztoítáára, hogy a módoított elemeket tartalmazó dokumentum tartalma telje é ponto legyen.

11 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 11. oldal alrendzerével A mozdonyvezeto való ideju tájékoztatáa Az érintett vaúti pályahálózat-mu ködteto nek kell meghatároznia azt, hogy milyen eljárá zerint történjen a mozdonyvezeto k tájékoztatáa az útvonalon lévo biztonági rendzerek valamennyi módoítááról (ERTMS/ETCS alkalmazáa eetén a folyamatnak egyedinek kell lennie) Menetrendek A vonat menetrendjének közlée megkönnyíti a vonatok ponto közlekedéét, é egít a zolgálat ellátáában. A vaúti táraágnak el kell látnia a mozdonyvezeto ket a vonat rende közlekedééhez zükége információkkal, amelyek minimálian a következo k: - a vonat azonoítáa, - a vonat közlekedéi napjainak záma (zükég eetén), - a megállái helyek é az ott végzett tevékenyégek, - má jelento pontok, - az öze ilyen pont érkezéi/indulái/áthaladái ido i. Mindezen, a vonat közlekedéével kapcolato információ, amely a vaúti pályahálózat-mu ködteto által zolgáltatott információn alapul, elektroniku vagy nyomtatott formában i megadható. Az információ formátumának következetenek kell lennie minden olyan vonal eetében, amelyen a vaúti táraág mu ködik Jármu vek A vaúti táraágnak biztoítania kell a mozdonyvezeto zámára minden információt a jármu vek üzemzavar eetén történo mu ködéére (például a egítéget igénylo vonatokkal) vonatkozóan. Az ilyen dokumentációnak ezekben az eetekben a vaúti pályahálózat-mu ködteto zemélyzetével való kapcolódái pontra i ki kell térnie Dokumentáció a vaúti táraágok mozdonyvezeto kto l eltéro zemélyzete zámára A vaúti táraágnak zabályokkal, eljáráokkal, jármu vekkel é az ilyen feladatok eetében zükégenek tartott, útvonallal kapcolato információkkal kell ellátnia zemélyzetének azon tagjait, akik a vaúti pályahálózat-mu ködteto zemélyzetével, berendezéével vagy rendzereivel való közvetlen kapcolódái pontot érinto, biztonági zempontból kritiku feladatokat látnak el (akár a vonaton akár máutt). Az ilyen információk mind normál üzemmódban, mind üzemzavar eetén alkalmazhatók. A vonaton zolgálatot teljeíto zemélyzet eetében az ilyen információk truktúrájának, formátumának, tartalmának é feldolgozái folyamatának a alpontban meghatározott elo íráon kell alapulnia Dokumentáció a vaúti pályahálózat-mu ködteto k vonatközlekedét engedélyezo zemélyzete zámára A vonatközlekedét engedélyezo zemélyzet é a vonat zemélyzete közötti, biztonággal kapcolato kommunikáció biztoítáához zükége öze információt az alábbiakban kell közölni: - a kommunikáció elveket leíró dokumentumok (C. melléklet); - a nyomtatványgyu jtemény címu dokumentum. A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek a munkanyelvén kell özeállítania ezeket a dokumentumokat A vonat zemélyzete, má vaúti táraágok zemélyzete é a vonatközlekedét engedélyezo zemélyzet közötti, biztonággal kapcolato kommunikáció A vonat zemélyzete, má vaúti táraágok (L. melléklet meghatározáa zerinti) zemélyzete é a vonatközlekedét engedélyezo zemélyzet közötti, biztonággal kapcolato kommunikáció céljára haznált nyelv a vaúti pályahálózat-mu ködteto érintett útvonalon haznált munkanyelve (lád a zózedetet). A vonat zemélyzete é a vonatközlekedé engedélyezééért felelo zemélyzet közötti, biztonággal kapcolato kommunikáció elvei a C. mellékletben találhatók.

12 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 12. oldal alrendzerével A 2001/14/EK irányelvnek megfelelo en a vaúti pályahálózat-mu ködteto felelo a zemélyzete által a napi üzemelteté orán alkalmazott "munkanyelvének" közzétételéért. Ahol azonban a helyi gyakorlat megköveteli, hogy máodik nyelvro l i gondokodjanak, a vaúti pályahálózat-mu ködteto felelo ége meghatározni haználatának földrajzi határait A vonatokkal kapcolato elo íráok A vonat láthatóága Általáno követelmény A vaúti táraágnak biztoítania kell, hogy a vonatokat felzereljék az elejét é a végét jelzo ezközökkel A vonat eleje A vaúti táraágnak biztoítania kell, hogy a közeledo vonatok egyértelmu en láthatók é ilyenként felimerheto k legyenek a fehér zínu menetirány zerinti elo lámpáik megléte é elrendezée révén. Ez azt jelenti, hogy a közeledo vonatoknak megkülönböztetheto knek kell lenniük a közelükben lévo közúti jármu vekto l é má mozgó tárgyaktól. A rézlete elo írá a alpontban található A vonat vége E követelményeket az S. melléklet határozza meg A vonat hallhatóága Általáno követelmény A vaúti táraágnak biztoítania kell, hogy a vonatokat zereljék fel figyelmezteto hangjelzo berendezéel a vonat közeledéének jelzéére Elleno rzé A figyelmezteto hangjelzo berendezének minden vezetéi pozícióból megzólaltathatónak kell lennie A jármu azonoítója Minden egye jármu nek olyan zámmal kell rendelkeznie, amely egyedileg azonoítja minden má vaúti jármu to l. A zámot jól láthatóan fel kell tüntetni a jármu legalább egyik hozanti oldalán. A jármu re vonatkozó üzemeltetéi korlátozáoknak i azonoíthatóknak kell lenniük. A további követelményeket a P. melléklet határozza meg A teherkocik berakodáa A vaúti táraágnak biztoítania kell a jármu vek biztonágo berakodáát, é a rakomány biztonágát az út orán, figyelembe véve a következo ket: Súlyeloztá A jármu vekbe úgy kell berakodni, hogy a rakomány tömege egyenleteen legyen eloztva a tengelyeken. Amennyiben egy meghatározott rakomány mérete é alakja miatt ez nem lehetége, a vaúti táraágnak különlege zállítái eljárát kell alkalmaznia a rakományra az egéz út orán Tengelyterhelé A vaúti táraágnak biztoítania kell, hogy a jármu veket nem terhelik a tengelyterheléi határukon túl. Biztoítaniuk kell azt i, hogy a jármu veket nem terhelik a tervezett út bármely rézének tengelyterheléi határán túl (kivéve, ha azt az érintett egy vagy több vaúti pályahálózat-mu ködteto engedélyezte) A rakomány rögzítée

13 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 13. oldal alrendzerével A vaúti táraágoknak biztoítaniuk kell, hogy a jármu vek felületén vagy belejükben lévo terhek é minden haználaton kívüli teherrögzíto berendezé biztonágoan legyen rögzítve az út közbeni felelege mozgáok elkerülée érdekében Rakminta A vonatban lévo egye jármu vek (é azok terheinek) az útvonalzakaz eetében megengedett legnagyobb rakmintaértéken belül kell lennie A rakomány lefedée A vaúti táraágoknak biztoítaniuk kell, hogy a jármu veken lévo rakomány lefedéére haznált minden anyag biztonágoan legyen rögzítve a jármu höz vagy a rakományhoz. A takaróponyváknak olyan anyagokból kell kézülnie, amely alkalma a zóban forgó rakomány lefedéére, figyelembe véve az út közben eetlegeen tapaztalható ero ket A vonatok özeállítáa A vaúti táraágnak meg kell határoznia azokat a zabályokat é eljáráokat a zemélyzete zámára, amelyek biztoítják, hogy a vonat megfeleljen a kiutalt menetvonalnak. A vonat özeállítáával kapcolato követelményeknek figyelembe kell venniük a következo elemeket: - a jármu vek: - a vonatban lévo öze jármu nek meg kell felelnie az arra az útvonalra alkalmazható öze követelménynek, amelyen a vonat közlekedni fog; - a vonatban lévo öze jármu nek alkalmanak kell lennie a vonat zámára tervezett legnagyobb ebeéggel való közlekedére; - a vonatban lévo öze jármu nek a meghatározott karbantartái intervallumon belül kell lennie é maradnia a telje tervezett út alatt (mind ido, mind távolág tekintetében); - a vonat - a jármu vekbo l özeállított vonatnak meg kell felelnie az érintett útvonalra vonatkozó mu zaki elo íráoknak é korlátozáoknak, illetve az útvonalzakazra megengedett vonathoznak; - a vaúti táraág felelo annak biztoítááért, hogy a vonat mu zakilag alkalma legyen a tervezett útra, é hogy a közlekedée orán az i maradjon; - a tömeg é a tengelyterhelé - a vonat tömegének az útvonalzakaz, a kapcolókézülékek zakítózilárdága, a vonóero é a vonat má vonatkozó jellemzo i eetében megállapított megengedett legnagyobb értéken belül kell lennie. Figyelembe kell venni a tengelyterheléi határértékeket; - a vonat legnagyobb ebeége - a vonat által alkalmazható legnagyobb ebeégnek figyelembe kell vennie az érintett útvonal(ak)on lévo minden korlátozát, a fékteljeítményt, a tengelyterhelét é a jármu típuát; - a rakminta - a vonatban lévo egye jármu vek (é azok terheinek) az útvonalzakaz eetében megengedett legnagyobb rakmintaértéken belül kell lennie. További korlátozáokat írhatnak elo az adott vonat fékrendzerének vagy vontatáának típua miatt. A vonat özeállítáát egy vonat-özeállítái jegyzékben kell rögzíteni, figyelemmel az alábbi nemzeti mu zaki elo íráokra. A vonatok elo kézítéével é özeállítáával kapcolato dokumentumok A nemzetközi elo íráoknak megfelelo en, a zomzédo orzágok vaútjaival történt megállapodá értelmében közlekedo nemzetközi zemélyzállító vonatoknál - többnyelvu felirattal kézült "Nemzetközi Vonatterheléi Kimutatá a zemélyzállító vonatok rézére" elnevezéu nyomtatványt kell alkalmazni.

14 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 14. oldal alrendzerével A vonatterheléi kimutatá kézítéére vonatkozó elo íráokat a vaúti táraág állapítja, figyelemmel a vaúti pályahálózat mu ködteto rézére átadandó vonat adatokra. A nemzetközi zemélyzállító vonatok Vonatterheléi kimutatáának rovatai: 1. Fejréz vízzinte rovatai: - vonat (vonatzám) - indulái ido - a vonat kiindulái, é rendeltetéi állomáa - lapok záma - lapzám - határátmenet - kelet - óra, perc 2. Jobb oldalon függo legeen elhelyezkedo rovatok: - mozdonyvezeto, jegyvizgáló - honállomá - "-tól, -ig" - vontatójármu záma - vontatójármu tömege, féktömege - "-tól, -ig" 3. Számozott rovatok: - 1.z. rovat: A vonattal továbbított kocik záma - 2a.z. rovat: Rakott tengelyek - 2b.z. rovat: Üre tengelyek - 3.z. rovat: Koci hoza - 4a.z. rovat: Koci aját tömege - 4b.z. rovat: Rakománytömeg - 4c. rovat: a 4a. é 4b. rovatba beírt zámok özegezée révén nyert zám. - 5.z. rovat: Féktömeg - 5a., 5b., 5c., 5d.z. rovat: A vonatnem váltó álláának megfelelo féktömeg - 6a.z. rovat: Ülo hely - 6b.z. rovat: A koci orzáma - 7.z. rovat: Kiindulái állomá - 8 z. rovat: Rendeltetéi állomá - 9. z. rovat: Különlege adatok (zükég zerint alkalmazandó) Belföldi zemélyzállító vonatok Vonatterheléi kimutatáa A belföldi zemélyzállító vonatok Vonatterheléi kimutatáát - legalább két példányban kell elkézíteni. Egy példány a vonatindító állomáon kell leadni a kociadatfelvétel bizonylataként. Amíg a vonat azono özeállítában é zemélyzettel, valamint mozdonnyal közlekedik, valamennyi fordulója egy Vonatterheléi kimutatáal végezheto. A zemélyzállító vonatok Vonatterheléi kimutatáát a Nemzetközi Vonatterheléi kimutatáal azono módon kell vezetni. A kiinduló é rendeltetéi állomá rovatokat azonban cak akkor kell kitölteni, ha a vonatban továbbított kocik rendeltetée különbözo. Nem zemélyzállító vonatok Vonatterheléi kimutatáa A Vonatterheléi kimutatá kitöltéére vonatkozó elo íráok A fejrézben található rovatok: - vonat záma - vonatfelvétel iránya - kiállítá dátuma - lapok záma

15 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 15. oldal alrendzerével - indulái ido - kiállító zemély neve - érkezéi ido - a menetvonal tulajdono vaúti táraág neve. A kociadatok rögzítéére zolgáló rovatok: - orzám - kocizám - orozat - tengely: - hoz - tömeg (általáno kerekítéi zabály alkalmazandó) - aját tömeg - rakomány tömeg - elegytömeg - fékúly - rendeltetéi állomá - korlátozái kódok - rendkívüli küldemény továbbítái engedély záma - kezeléi kódok - megjegyzé: - rendeltetéi (kiorozó) állomá. A jármu vek é a vonat mu zaki adatainak rögzítéére zolgáló rovatok: - elo írt fékúly % - ténylege fékúly % - ténylege légfékúly - öze koci darabzáma - vonathoz méterben (féktechnikailag megállapított hoz) - vonathoz méterben (forgalmi zempontból megállapított hoz) - elegytömeg tonnában - a vonat telje tömege tonnában - állvatartái fékzázalék - állvatartái fékezendo úly - állvatartái ténylege kézifékúly - öze rakott koci darabzáma é tengelyzáma - öze üre koci darabzáma é tengelyzáma - öze rakománytömeg tonnában - öze koci aját tömege tonnában - a vontatójármu re vonatkozó mu zaki adatok. Egyéb adatok: - átadott fuvarokmányok (db) - alkalmazott féknem - vonali tolatávezeto neve - mozdonyvezeto neve - átadó - átvevo A vonat fékezée A fékrendzerrel kapcolato minimáli követelmények A vonatban lévo öze jármu vet rá kell kapcolni az RST ÁME-ben definiált folyamato automatiku fékrendzerre. Bármely vonatban az elo é az utoló jármu vön (a vontatójármu veket i ideértve) mu ködo képe automatiku féknek kell lennie.

16 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 16. oldal alrendzerével Amennyiben a vonat véletlenül két rézre zakad, mindkét jármu zerelvény réznek automatikuan meg kell állnia a fék maximáli ereju mu ködée miatt Fékteljeítmény A pályahálózat-mu ködteto nek el kell döntenie, hogy: - biztoítja-e a vaúti táraág zámára az érintett útvonal(ak) eetében elo írt fékteljeítmény kizámítáához zükége információkat, köztük az alkalmazható fékrendzerekkel é azok haználati feltételeivel kapcolato információkat, vagy - inkább a ténylegeen elo írt teljeítményeket adja-e meg. A vaúti táraág felelo annak biztoítááért, hogy a vonat kello fékteljeítménnyel rendelkezzen azáltal, hogy követendo fékezéi zabályokkal látja el a zemélyzetét. A vaúti táraág által biztoított, a vonatok megállítáát é állva tartáát leheto vé tevo fékteljeítmény kizámítáához zükége információknak figyelembe kell venniük az öze érintett útvonal földrajzi jellemzo it, a kijelölt útvonalat é az ERTMS/ETCS kidolgozáát. A további követelményeket a T. melléklet határozza meg A vonat indulára kéz állapotának biztoítáa Általáno követelmény A vaúti táraágnak meg kell határoznia azt a folyamatot, amely biztoítja a vonaton lévo öze biztonági berendezé teljeen indulára kéz állapotát é a vonat biztonágo közlekedtetéét. A vaúti táraágnak tájékoztatnia kell a vaúti pályahálózat-mu ködteto t a vonat minden olyan jellemzo jének adatáról, vagy módoítááról, amely érinti annak teljeítményét, vagy minden olyan módoítáról, amely érintheti a vonat kijelölt útvonalon való közlekedtetéét. A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek é a vaúti táraágnak meg kell határoznia, é naprakézen kell tartania a vonat üzemzavar eetén történo közlekedtetéének feltételeit é eljáráait Kötelezo adatok A biztonágo é hatékony mu ködéhez zükége adatoknak é az ilyen adatok továbbítái folyamatának az alábbiakat kell tartalmaznia: - a vonat azonoítáa, - a vonatért felelo vaúti táraág azonoítáa, - a vonat ténylege hoza, - zállít-e a vonat utaokat vagy állatokat, a tervezetto l eltéro en, - minden üzemeltetéi korlátozá az érintett jármu (vek) feltüntetéével (nyomtáv, ebeégkorlátozá tb.), - a vaúti pályahálózat-mu ködteto által a vezélye áruk zállítáával kapcolatban igényelt információ. A vaúti táraágnak meg kell határoznia egy folyamatot annak biztoítáa érdekében, hogy ezek az adatok a vonat induláa elo tt a vaúti pályahálózat-mu ködteto (k) rendelkezéére álljanak. A vaúti táraágnak meg kell határoznia egy folyamatot a vaúti pályahálózat-mu ködteto (k) tájékoztatáára, ha a vonat nem a kijelölt útvonalon fog közlekedni, vagy ha törölték azt A vonatok üzemeltetéével kapcolato elo íráok A vonatok tervezée A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek közölnie kell, hogy milyen adatokra van zükége egy útvonal kérelmezée eetén. Ezen elem további zempontjait a 2001/14/EK irányelv tartalmazza A vonatok azonoítáa A vonatokat egyértelmu en azonoítani kell. E követelményeket az R. melléklet határozza meg A vonat induláa

17 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 17. oldal alrendzerével Indulá elo tti elleno rzéek é próbák Ezen ÁME 4.1. alpontjának harmadik bekezdéében megállapított követelményekkel özhangban a vaúti táraágnak meg kell határoznia az indulá elo tt elvégzendo elleno rzéeket é próbákat (különöen a fékek eetében) A vaúti pályahálózat-mu ködteto tájékoztatáa a vonat indulára kéz állapotáról Indulá elo tt é menet közben a vaúti táraágnak tájékoztatnia kell a vaúti pályahálózat mu ködteto jét, a vonatot vagy annak mu ködéét érinto minden olyan eetlege rendelleneégro l, amely hatáal lehet a vonat haladáára Forgalomirányítá Általáno követelmények A forgalomirányítának biztoítania kell a vaúti rendzer biztonágo, hatékony é ponto mu ködéét, ideértve a zolgáltatá zavara utáni eredménye helyreállítát. A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek meg kell határoznia az alábbiak eljáráait é ezközeit: - a vonatok menetrendzerinti irányítáa, - az infratruktúra leheto legnagyobb teljeítményének fenntartáához zükége operatív intézkedéek ténylege vagy várható kééek vagy eemények eetén, é - a vaúti táraág(ok) tájékoztatáa ilyen eetekben. A vaúti táraág által igényelt é a vaúti pályahálózat-mu ködteto vel való kapcolódái pontot érinto minden további folyamat cak a pályahálózat-mu ködteto vel való egyeztetét követo en vezetheto be A vonatok jelentée A vonatok helyének jelentééhez zükége adatok A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek: - biztoítania kell azon ido k való ideju rögzítéét, amikor a vonatok elindulnak a hálózataikon lévo megfelelo, elo re megállapított jelentéi pontokról, oda megérkeznek, azokon áthaladnak, az ido különbégekkel együtt; - biztoítania kell a vonatok helyzetének jelentééhez zükége konkrét adatokat. Az ilyen tájékoztatának a következo ket kell tartalmaznia: - a vonat azonoítáa, - a jelentéi pont (zolgálati hely) azonoítója, - az a vonal, amelyen a vonat halad, - menetrend zerint elo írt ido a jelentéi helyen, - ténylege ido a jelentéi helyen (é hogy indulá, érkezé vagy áthaladá - külön érkezéi é indulái ido ket kell megadni az olyan közbeno jelentéi pontok tekintetében, amelyeken a vonat megáll), - a jelentéi ponthoz való korai vagy kéedelme megérkezé ideje percben, - valamennyi 10 percet meghaladó vagy a teljeítményfigyelo rendzer által elo írt má kééi ido elo dlege indokláa, - a vonat kéedelme jelentéére vonatkozó közlé, é a kéedelem mértéke percekben, - a vonat korábbi azonoítója (azonoítói), ha van(nak), - az út egéze vagy egy réze tekintetében lemondott vonat Várható átadái ido A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek rendelkeznie kell egy olyan folyamattal, amely leheto vé tezi az olyan, menetrendto l való becült eltéré percekben való megadáát, amikor a vonatot az egyik vaúti pályahálózat-mu ködteto nek át kell adnia egy máiknak. E folyamatnak tájékoztatát kell tartalmaznia a zolgáltatá zavaráról (a probléma leíráával é helyével) Vezélye áruk

18 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 18. oldal alrendzerével A vaúti táraágnak meg kell határoznia a vezélye áruk zállítáának felügyeleti eljáráait. Az eljáráok a következo ket tartalmazzák: - a vonatokon lévo vezélye áruk azonoítáára vonatkozó a 96/49/EK irányelvben meghatározott jelenlegi európai zabványok, - a mozdonyvezeto tájékoztatáa a vonaton lévo vezélye árukról é azok helyéro l, - a vaúti pályahálózat-mu ködteto által a vezélye áruk zállítáával kapcolatban igényelt információ, - a kommunikáció vonalak vaúti pályahálózat-mu ködteto vel közöen történo meghatározáa é konkrét intézkedéek tervezée az árukat érinto vézhelyzetek eetére Üzemeltetéi mino ég A vaúti pályahálózat-mu ködteto é a vaúti táraág mu ködo folyamatokkal rendelkezik az öze érintett zolgáltatá hatékony mu ködéének figyelemmel kíéréére. A figyelemmel kíéréi eljáráokat az adatok elemzéére é a mögötte tendenciák ézleléére dolgozzák ki mind az emberi hibák, mind a rendzer hibái vonatkozáában. Az ilyen elemzé eredményeit olyan javító intézkedéek kidolgozáára haználják fel, amelyek célja a TEN hálózat hatékony mu ködéét vezélyezteto eemények kiküzöbölée vagy hatáainak enyhítée. Amennyiben az ilyen javító intézkedéek az egéz hálózat zámára haznoak, ideértve má vaúti pályahálózat-mu ködteto ket é vaúti táraágokat i, akkor ezeket, a kerekedelmi titoktartá figyelembevételével, ennek megfelelo en közlik. A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek a leheto leghamarabb elemeznie kell az üzemelére jelento en káro hatáal lévo eeményeket. Indokolt eetben, é különöen, ha az a zemélyzetük valamelyik tagját érinti, a vaúti pályahálózat-mu ködteto felkéri az adott eeményben érintett vaúti táraágokat az elemzében való rézvételre. Amennyiben egy ilyen elemzé a baleetek/eemények okainak kiküzöböléét vagy hatáainak enyhítéét célzó hálózatfejleztéi javalatokhoz vezet, akkor ezeket közlik az öze érintett vaúti pályahálózat-mu ködteto vel é vaúti táraággal. Az ilyen folyamatokat dokumentálják, é belo felülvizgálatnak vetik alá Adatrögzíté A vonat közlekedéével kapcolato adatokat rögzíteni é tárolni kell a következo célokból: - a biztonág rendzere elleno rzéének támogatáa az eemények é baleetek megelo zée érdekében; - a mozdonyvezeto, a vonat é a vaúti pályahálózat teljeítményének azonoítáa az eeményt vagy baleetet közvetlenül megelo zo é (indokolt eetben) közvetlenül követo ido ben, hogy azonoíthatók legyenek a vonat vezetéével vagy a vonat berendezéeivel kapcolato okok, é támogathatók legyenek az újbóli elo fordulá megakadályozáára irányuló új vagy megváltozott intézkedéek; - a mozdony/vontatójármu é az azt vezeto zemély teljeítményével kapcolato adatok rögzítée a munkaido t i ideértve. A rögzített adatok özeilleztheto ek az alábbiakkal: - a rögzíté napja é ido pontja, - a rögzített eemény ponto földrajzi helye (egy felimerheto helyto l megadott távolág kilométerekben), - a vonat azonoítáa, - a mozdonyvezeto zemélyazonoága. Az ilyen adatok tároláára, ido zako értékeléére é hozzáféréére vonatkozó adatokat annak a tagállamnak a vonatkozó nemzeti jogzabályai határozzák meg, - amelyben a vaúti táraág engedéllyel rendelkezik (a vonaton rögzített adatok tekintetében), vagy - amelyben az vaúti pályahálózat található (a vonaton kívül rögzített adatok tekintetében) Felügyeleti adatok rögzítée a vonaton kívül A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek legalább a következo adatokat kell rögzítenie:

19 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 19. oldal alrendzerével - a vonatok közlekedéével kapcolato pályamenti berendezéek (jelzo berendezé, pontok tb.) hibája, - ho nfutá érzékelée, - a mozdonyvezeto é a vaúti pályahálózat-mu ködteto forgalmi zemélyzete közötti kommunikáció Felügyeleti adatok rögzítée a vonaton A vaúti táraágnak legalább a következo adatokat kell rögzítenie: - jelzo melletti elhaladá vezély eetén vagy a "továbbhaladá tilo" jelzo engedély nélküli meghaladáa, - a vézfék mu ködtetée, - a vonat haladái ebeége, - a fedélzeti vonatbefolyáoló rendzerek bármilyen kiiktatáa vagy megzakítáa, - a figyelmezteto hangjelzo berendezé (kürt) mu ködtetée, - az ajtóvezérlé mu ködtetée (kioldá, bezárá), - fedélzeti ho nfutájelzo k általi ézlelé, ha vannak, - az a vezeto állá, amelyre vonatkozóan az adatokat rögzítik elleno rzé céljára, - a munkaido rögzítéére zolgáló adatok Üzemzavar Má felhaználók tájékoztatáa A vaúti pályahálózat-mu ködteto a vaúti táraággal közöen kötele egy folyamatot meghatározni egymá azonnali tájékoztatáára minden olyan eettel kapcolatban, amely cökkenti a vaúti pályahálózat vagy a jármu vek biztonágát, teljeítményét é/vagy rendelkezére álláát A mozdonyvezeto k tájékoztatáa A vaúti pályahálózat-mu ködteto felelo égi területével kapcolato üzemzavar minden eetében a vaúti pályahálózat-mu ködteto kötele elo írázeru utaítáokat adni a mozdonyvezeto k zámára arról, hogy milyen intézkedéeket kell megtenni az üzemzavar biztonágo leküzdée érdekében Üzemmenet folytonoágát vizaállító intézkedéek A vaúti pályahálózat-mu ködteto az infratruktúráján mu ködo minden vaúti táraággal é indokolt eetben a catlakozó pályahálózat-mu ködteto kkel közöen kötele meghatározni, közzétenni é elérheto vé tenni a megfelelo vézhelyzeti intézkedéeket, é a követelmény alapján meghatározni a felelo égeket az üzemzavar által okozott bármilyen negatív hatá cökkentée érdekében. A tervezéi követelményeknek é az ilyen eeményekre adott válazoknak arányoaknak kell lenniük az üzemzavar jellegével é a korlátozá potenciáli úlyoágával. Ezek az intézkedéek, amelyeknek minimáli követelményként a hálózat "rende" állapotba való vizaállítáára vonatkozó terveket kell tartalmazniuk, az alábbiakat i érinthetik: - a jármu vek meghibáodáai (például olyanok, amelyek jelento en megzavarhatják a forgalmat, vagy a vonat mu zaki zavarának elhárítáa), - az infratruktúra meghibáodáai (például amikor áramkimaradá történt, vagy olyan körülmények, amelyek miatt kerülo útvonalra helyezhetik a vonatokat), - zélo ége ido járái körülmények. A pályahálózat-mu ködteto nek kapcolattartái információkat kell létrehoznia é naprakézen tartania a vaúti pályahálózat-mu ködteto é a vaúti táraág legfontoabb zemélyzete eetében, akiket érteíteni lehet a zolgáltatá üzemzavarhoz vezeto fennakadáa eetén. Ennek az információnak tartalmaznia kell a munkaido n belüli é kívüli kapcolattartái adatokat i. A vaúti táraágnak el kell juttatnia ezt az információt a vaúti pályahálózat-mu ködteto nek, é tájékoztatnia kell az ilyen kapcolattartái adatokban bekövetkezo minden változáról. A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek tájékoztatnia kell az öze vaúti táraágot az adataiban bekövetkezo minden megváltozáról.

20 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 20. oldal alrendzerével Vézhelyzet kezelée A pályahálózat-mu ködteto nek - az infratruktúráján mu ködo minden vaúti táraággal, vagy - indokolt eetben az infratruktúráján mu ködo vaúti táraágok képvielo zerveivel é - indokolt eetben a catlakozó vaúti pályahálózat-mu ködteto kkel, valamint - a helyi hatóágokkal é - a vézhelyzeti zolgálatok, köztük a tu zoltóág é a mento zolgálat helyi vagy indokolt eetben nemzeti zintu képvielo zerveivel konzultálva é a 2004/49/EK irányelvvel özhangban meg kell határoznia, közzé kell tennie, é elérheto vé kell tennie a vézhelyzetek kezelée é a vaútvonal rende mu ködéének helyreállítáához zükége megfelelo intézkedéeket. Az ilyen intézkedéek jellemzo en a következo kre vonatkoznak: - ütközé, - vonattu z, - a vonat kiürítée, - alagutakban bekövetkezett baleetek, - vezélye árukat érinto eemények - kiikláok. A vaúti táraágnak közölnie kell a vaúti pályahálózat-mu ködteto vel az ilyen körülményekkel kapcolato minden konkrét információt, különöen a vonatok helyreállítáa é vágányra való vizaemelée vonatkozáában. (Lád még A hagyományo vaúti áruzállító kocik ÁME Vézhelyzeti intézkedéek címu pontját.) Emellett a vaúti táraágnak eljáráokkal kell rendelkeznie az utaok fedélzeti vézhelyzeti é biztonági eljáráokkal kapcolato tájékoztatáára Segítég a vonatzemélyzetnek rendkívüli eemény vagy a jármu vek nagyobb mu ködéi zavarai eetére A vaúti táraágnak megfelelo eljáráokat kell meghatároznia, hogy (pl. kommunikáció vonalakkal, a vonat kiürítée eetén megteendo intézkedéekkel) egíten a vonat zemélyzetének üzemzavar eetén elkerülni vagy cökkenteni a jármu vek mu zaki vagy egyéb hibái által okozott kééeket A kapcolódái pontok mu ködéi é mu zaki elo íráai A 3. fejezet alapveto követelményeinek fényében a kapcolódái pontok funkcionáli é mu zaki jellemzo i az alábbiak: Kapcolódái pontok az infratruktúra ÁME-vel Fenntartva Kapcolódái pontok az elleno rzo /irányító é jelzo rendzer ÁME-vel A felügyeleti adatok rögzítée Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer meghatározza a felügyeleti adatok rögzítéének üzemi körülményeit (lád ezen ÁME alpontját), amelyeknek az elleno rzo -irányító alrendzernek (lád a CR CCS ÁME pontját) meg kell felelnie Éberégi berendezé A mozdonyvezeto reakcióinak figyelemmel kíéréére zolgáló ezköz, amely beavatkozik a vonat megállítáa érdekében, ha a mozdonyvezeto nem reagál egy megadott ido n belül, é ezt automatikuan jelenti a vonatbefolyáoló központnak, amennyiben az infratruktúra támogatja ennek leheto égét. Kapcolódái pont van a jelen üzemeltetéi követelmény é a CR CCS ÁME ERTMS-el kapcolato alpontja között.

21 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 21. oldal alrendzerével ERTMS/ETCS é ERTMS/GSM-R üzemeltetéi zabályok Ezen ÁME A. (A1 é A2) melléklete kapcolódái pont a CR CCS ÁME A. mellékletében rézletezett ERTMS/ETCS FRS-el é SRS-el, valamint az ERTMS/GSM-R FRS-el é SRS-el. Kapcolódái pont van az ETCS Mozdonyvezeto /Gép/Interféz (mozdonyvezeto i felhaználói felület) (DMI) elo íráaival (a CR CCS ÁME pontja) é az EIRENE DMI elo íráaival (a CR CCS ÁME pontja). Kapcolódái pont van ezen ÁME A1. melléklete é a CR CCS ÁME alpontja között a fedélzeti ETCS funkciójának kiiktatáa tekintetében A jelek é a pályamenti jelzéek láthatóága A mozdonyvezeto nek képenek kell lennie ézrevenni a jeleket é a pályamenti jelzéeket, é ezeknek láthatóaknak kell lenniük a zokáo mozdonyvezeto i helyzetbo l. Ugyanez vonatkozik a biztonággal kapcolato pályamenti jelzéek má típuaira i. A pályamenti jelzéeket, jeleket é tájékoztató táblákat az ezt megkönnyíto következete módon kell megtervezni. Figyelembe veendo zempontok: - megfelelo en legyenek elhelyezve, hogy a vonat fényzórói leheto vé tegyék a mozdonyvezeto zámára az információ leolvaáát, - a világítá megfelelo ége é intenzitáa, ahol az ilyen tájékoztatát meg kell világítani, - fényvizavero táblák haználata eetén az alkalmazott anyag fényvizavero jellemzo inek meg kell felelniük a megfelelo mu zaki elo íráoknak, é a jeleket úgy kell legyártani, hogy a vonat fényzórói leheto vé tegyék a mozdonyvezeto zámára az információ egyzeru leolvaáát. Kapcolódái pont van a CR CCS ÁME alpontjával a mozdonyvezeto külo látómezo je tekintetében. A CR CCS A. mellékletének jövo beni változatában lez egy új pont az ETCS-el felzerelt vaútvonalak pályamenti jelzéeiro l A vonat fékezée Kapcolódái pont van ezen ÁME alpontja é a CR CCS ÁME alpontja között (A vonat garantált fékezéi teljeítménye é jellegzeteégei) Homokolá alkalmazáa. A jármu vezetéi feladat zakmai képeítéeinek minimáli elemei Kapcolódái pont van egyrézro l ezen ÁME H. melléklete (é B. mellékletének C1. pontja) é márézro l a CR CCS ÁME A. melléklete 1. függelékének alpontja (Özeegyeztetheto ég a pályamenti vonatérzékelo rendzerekkel) é (a alpontban idézett) 4.1. pontja között a homokolá alkalmazáával kapcolatban Adatrögzíté é ho nfutájelzé Kapcolódái pont van egyrézro l ezen ÁME alpontja é márézro l a CR CCS ÁME alpontja (A fedélzeti ETCS mu ködée), A. melléklete 5., 7. é 55. mutatója é alpontja (HABD (ho nfutájelzo )) között. A jövo ben kapcolódái pont lez az OPE ÁME B. mellékletével, amikor a CR CCS nyitott kérdéét megoldják Kapcolódái pontok a jármu vekre vonatkozó ÁME-vel A jármu azonoítója Kapcolódái pont van a jelen OPE ÁME alpontja é az Áruzállító kocik RST ÁME B. melléklete között. Létezni fog ilyen kapcolódái pont a hagyományo vaút többi RST ÁME-jével i, amikor azokat létrehozzák Fékezé Kapcolódái pont van ezen OPE ÁME alpontja é az Áruzállító kocik RST ÁME alpontja é B. melléklete között. Létezni fog ilyen kapcolódái pont a hagyományo vaút többi RST ÁME-jével i, amikor azokat létrehozzák.

22 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 22. oldal alrendzerével A zemélyzállító kocikra vonatkozó követelmények Figyelembe kell venni, hogy az alábbiak tekintetében kapcolódái pont lez má CR RST ÁME-kkel, amikor azokat létrehozzák: - a zemélyzállító kocik é a tervezett megállóhelyek peronjai közötti özeegyeztetheto égnek elegendo nek kell lennie a biztonágo fel- é lezállá biztoítáához; - az utaok nem lehetnek képeek a kocizekrény oldalán zámukra elhelyezett ajtók kinyitáára, amíg a vonat meg nem áll, é a vonat zemélyzetének valamely tagja azt fel nem oldotta; - az ajtóknak külön feloldhatóknak kell lenniük a vonat két oldalán. A zemélyzállító vonatokon az ajtózárá é rögzíté értetlenégét folyamatoan jelezni kell; - az ajtókioldó aktiváláának le kell állítania a vontatát; - minden zemélyzállító jármu vet fel kell zerelni a vézhelyzeti kizállát leheto vé tevo kijáratokkal; - a zemélyzállítára zánt jármu veket fel kell zerelni utaok által aktiválható vézjelzo vel vagy vézfékkel. Ennek aktiváláa eetén a mozdonyvezeto t azonnal figyelmeztetni kell, de képenek kell lennie magánál tartani a vonat irányítáát A vonat láthatóága Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer meghatározza a vonat láthatóágának alapveto követelményeit, amelyeket a jármu vek alrendzernek kell definiálnia az alábbi rendelkezéek zerint A vonat menetirány zerinti elo jármu vén A vonat elo jármu vének elo refelé nézo homlokfalát egy háromzöget formázó három fénnyel kell felzerelni az alábbi ábrán látható módon. A fényeknek mindig világítaniuk kell, amikor a vonatot arról az oldalról vezetik. Az elülo fényeknek optimalizálniuk kell a vonat ézlelheto égét (pl. a pályán munkavállalók é az [zintbeni] útkereztezo déeket haználók zámára), megfelelo láthatóágot kell biztoítaniuk a mozdonyvezeto zámára (az elöl lévo pálya é a pályamenti tájékoztató jelzéek/táblák megvilágítáa) éjjel é roz látái vizonyok között, é nem zabad, hogy elvakíták a zembejövo vonatok mozdonyvezeto it. Szabványoítani kell a fények közötti távolágot, azok pálya fölötti magaágát, átméro jét, fényerejét, méreteit é az általuk kibocátott fénycóva alakját mind nappali, mind éjjeli üzem eetében. Kapcolódái pont lez az RST ÁME kéo bbi verzióival, a vezeto álláok tekintetében é ezen ÁME alpontjával i A hátó homlokfalon Kapcolódái pont lez ezen ÁME alpontja é a CR RST BB. mellékletének (Áruzállító kocik) alpontja között, ha ezen ÁME S. mellékletének nyitott kérdéét a tartóelemet igénylo hátó jelzé meghatározáával zárják le A vonat hallhatóága

23 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 23. oldal alrendzerével Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer meghatározza, hogy a vonat hallhatóágával kapcolato azon alapveto követelmény, amelyeknek a jármu vek alrendzernek meg kell felelnie, az, hogy a vonatnak képenek kell lennie figyelmezteto hangjelzét adni a jelenlétéro l. Szabványoítani kell az ilyen figyelmezteto berendezéek által kibocátott hangokat, azok frekvenciáját é hangerejét é a mozdonyvezeto általi aktiválá módját. Kapcolódái pont lez az RST ÁME kéo bbi verzióival, a vezeto állá tekintetében é ezen ÁME alpontjával i A jelzéek láthatóága A mozdonyvezeto nek képenek kell lennie a jelzéek ézleléére, é a jelzéeknek ézreveheto knek kell lenniük a mozdonyvezeto zámára. Ugyanez vonatkozik a biztonággal kapcolato pályamenti jelzéekre i. A vezeto álláokat olyan következete módon kell kialakítani, hogy a mozdonyvezeto a zokáo mozdonyvezeto i helyzetbo l könnyen megláthaa a zámára megjelenített információkat. Kapcolódái pont lez ezen ÁME alpontja é az RST ÁME jövo beni változata között a vezeto álláok tekintetében Éberégi berendezé A mozdonyvezeto reakcióinak figyelemmel kíéréére zolgáló ezköz, amely beavatkozik a vonat megállítáa érdekében, ha a mozdonyvezeto nem reagál egy megadott ido n belül, é ezt automatikuan jelenti a vonatbefolyáoló központnak, amennyiben az infratruktúra támogatja annak leheto égét. Kapcolódái pont lez az RST ÁME kéo bbi verzióival a vezeto álláok tekintetében A vonatok özeállítáa é a B. melléklet Kapcolódái pont van ezen ÁME alpontja é a CR RST (Áruzállító kocik) ÁME alpontja (vonókézülék) között a vonat megengedett legnagyobb tömege tekintetében. A jövo ben kapcolódái pont lehet ezen ÁME B. melléklete é a CR RST (Áruzállító kocik) ÁME alpontja (ütközo k) között a tolatái ebeég tekintetében A teherkocik berakodáa Kapcolódái pont van ezen ÁME alpontja é a CR RST (Áruzállító kocik) ÁME YY. mellékletének alpontja (a rakomány rögzítée) között A vonat indulára kéz állapotának biztoítáa é Vezélye áruk Kapcolódái pont van ezen ÁME é alpontja é a CR RST (Áruzállító kocik) ÁME alpontja (Vezélye áruk) között A vonat özeállítáa, H. é L. melléklet Kapcolódái pont van ezen ÁME alpontja, valamint H. é L. melléklete é a CR RST (Áruzállító kocik) ÁME alpontja (Hozanti irányú nyomóero k) között a vonatok vezetée, kezelée, valamint a jármu vek vonaton belüli eloztáa tekintetében. Kapcolódái pont lez az RST ÁME kéo bbi verzióival i a vontató- é zemélyzállító jármu vek tekintetében Vézhelyzeti intézkedéek é vézhelyzetek kezelée Kapcolódái pont van ezen ÁME alpontja é a CR RST (Áruzállító kocik) ÁME alpontja (a környezeti feltételekkel kapcolato funkcionáli é mu zaki elo íráok) között a zélo ége éghajlati vizonyok tekintetében. Kapcolódái pont van ezen ÁME é alpontja é a CR RST (Áruzállító kocik) ÁME alpontja (Vézhelyzeti intézkedéek) é alpontja (Tu zbiztonág) között. Kapcolódái pont lez az RST ÁME kéo bbi verzióival i a vontató- é zemélyzállító jármu vek tekintetében Adatrögzíté

24 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 24. oldal alrendzerével Kapcolódái pont lez ezen ÁME alpontja (Felügyeleti adatok rögzítée a vonaton) é a CR RST ÁME kéo bbi verziói között a vontatójármu vek é a vezeto álláal rendelkezo kocik tekintetében. Kapcolódái pont van ezen ÁME alpontja (Felügyeleti adatok rögzítée a vonaton kívül) é a CR áruzállító kocik RST ÁME alpontja (Ho nfutájelzé) között. Kapcolódái pont lez ezen ÁME ugyanazon alpontja é a CR RST ÁME kéo bbi verziói között i a vontatójármu vek é kocik tekintetében a capágy pályamenti berendezéel való érzékeléével kapcolatban Kapcolódái pontok a telematikai alkalmazáok ÁME-vel A vonatok azonoítáa A TEN-en közlekedo öze vonat egyértelmu azonoítáát biztoító ezköz még meghatározára vár (lád az R. melléklet alpontját). Kapcolódái pont van e tekintetben a fuvarozái telematikai alkalmazáok ÁME-vel a alpontban. Kapcolódái pont lez a zemélyzállítái telematikai alkalmazáok ÁME-vel i, amikor azt létrehozzák A vonatok özeállítáa Ezen ÁME é alpontjai a vonat-özeállítái adatok tekintetében kapcolódái ponttal rendelkeznek a fuvarozái telematikai alkalmazáok ÁME alpontjával. Kapcolódái pont lez a zemélyzállítái telematikai alkalmazáok ÁME-vel i, amikor azt létrehozzák A vonat induláa Ezen ÁME alpontja a vonatindulái adatok tekintetében kapcolódái ponttal rendelkezik a fuvarozái telematikai alkalmazáok ÁME alpontjával. Kapcolódái pont lez a zemélyzállítái telematikai alkalmazáok ÁME-vel i, amikor azt létrehozzák A vonat közlekedée Ezen ÁME alpontja a vonatközlekedéi adatok tekintetében kapcolódái ponttal rendelkezik a fuvarozái telematikai alkalmazáok ÁME , é alpontjával. Kapcolódái pont lez a zemélyzállítái telematikai alkalmazáok ÁME-vel i, amikor azt létrehozzák A jármu azonoítója Kapcolódái pont van ezen ÁME alpontja é a fuvarozái telematikai alkalmazáok ÁME "jármu referencia-adatbáziok" címu alpontja é A. melléklet 1. mutató ("Adatdefiníciók é üzenetek", pont: "Natív elem: WagonIndent") között. Kapcolódái pont lez a zemélyzállítái telematikai alkalmazáok ÁME-vel i, amikor azt létrehozzák Üzemeltetéi zabályok A TEN-ben való haználatra zánt új é eltéro trukturáli alrendzerek özehangolt mu ködéét leheto vé tevo é különöen az új vonatbefolyáoló rendzerek mu ködééhez közvetlenül kapcolódó zabályoknak é eljáráoknak azonoaknak kell lenniük azono helyezetek fennálláa eetén. Ennek érdekében az A1. melléklet meghatározza az európai vaúti forgalomirányítái rendzer (ERTMS/ETCS) üzemeltetéi zabályait. Az ERTMS/GSM-R rádiórendzer eetében ugyanezeket az A2. melléklet határozza meg. A B. melléklet egyéb olyan üzemeltetéi zabályokat határoz meg, amelyeket zabványoítani lehet a TEN-re kiterjedo en. Mivel ezeket a zabályokat az egéz TEN-re kiterjedo alkalmazára zánták, fonto, hogy azok teljeen következeteek legyenek Karbantartái zabályok Nem alkalmazandó

25 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 25. oldal alrendzerével 4.6. Szakmai képeítéek Ezen ÁME alpontjával özhangban ez a pont a zakmai é nyelvi alkalmaággal é a zemélyzet zámára az ilyen alkalmaág elérééhez zükége vizgálati eljáráal foglalkozik Szakmai alkalmaág A vaúti táraág é a vaúti pályahálózat-mu ködteto zemélyzetének (az alvállalkozókat i ideértve) rendelkeznie kell a rende, korlátozott é vézhelyzeti üzemmód alatti biztonággal kapcolato öze feladat ellátáához zükége megfelelo zakmai alkalmaággal. Az ilyen alkalmaág kiterjed a zakmai imeretekre é az ilyen imeret gyakorlati alkalmazáának képeégére. Az egye feladatok eetében a zakképeíté minimáli elemei a H., J. é L. mellékletekben találhatók Szakmai imeretek Figyelembe véve ezeket a mellékleteket é a zemélyzet érintett tagjának feladataitól függo en a megkövetelt imeret az alábbiakat tartalmazza: - a vaút általáno mu ködée, különö tekintettel a biztonág zempontjából kritiku tevékenyégekre: - a zervezetük biztonágirányítái rendzerének mu ködéi elvei, - az átjárhatóági mu veletekbe bevont legfontoabb zereplo k feladatai é felelo égei, - a vezélyek felmérée, különöen a vaút mu ködéével é a villamo vontatáal kapcolato kockázatok terén, - a biztonággal kapcolato feladatok megfelelo imerete az alábbiakat érinto eljáráok é kapcolódái pontok tekintetében: - vaútvonalak é pályamenti berendezéek, - jármu vek, - a környezet. A zemélyzettel zemben támaztott zakmai alkalmaág követelményrendzerét, illetve a zakmai képzére é vizgáztatára vonatkozó rézlete elo íráokat - ezen ÁME figyelembevételével - külön jogzabály állapítja meg Az imeretek gyakorlati alkalmazáának képeége Az ilyen imeret rutinhelyzetekben, üzemzavar eetén é vézhelyzetekben való alkalmazáának képeége megköveteli, hogy a zemélyzet telje mértékben imerje a következo ket: - az ilyen zabályok é eljáráok alkalmazáának módjai é elvei, - a pályamenti berendezéek é a jármu vek, valamint bármely konkrét biztonági berendezé haználatának folyamata, - a zemélyek é a folyamatok zükégtelen vezélyeztetéének elkerüléét célzó biztonágirányítái rendzer elvei, valamint a különbözo olyan körülményekhez való alkalmazkodá képeége, amelyekkel a zemély zembekerülhet. A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának megfelelo en a vaúti táraágok é a vaúti pályahálózat-mu ködteto k köteleek alkalmaági nyilvántartái rendzert létrehozni az zemélyzet érintett tagjai alkalmaágának vizgálata é fenntartáa érdekében. Ennek megfelelo en zükég zerint képzét kell biztoítani az imeretek é a kézégek naprakézen tartáának biztoítáa érdekében, különöen a rendzer vagy az egyéni teljeítmény gyengeégeivel vagy hiányoágaival kapcolatban Nyelvi alkalmaág Alapelvek

26 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 26. oldal alrendzerével A vaúti pályahálózat-mu ködteto é a vaúti táraág kötele biztoítani, hogy az érintett zemélyzete képe legyen haználni az ezen ÁME-ben megállapított kommunikáció protokollokat é elveket. Amennyiben a vaúti pályahálózat-mu ködteto által haznált munkanyelv eltér a vaúti táraág zemélyzetének zokáo munkanyelvéto l, az ilyen nyelvi é kommunikáció képzé kritiku rézét kell, hogy képezze a vaúti táraág általáno képeégkezeléi rendzerének. A vaúti táraág azon zemélyzete, amelynek feladatai megkövetelik a vaúti pályahálózat-mu ködteto zemélyzetével való kommunikációt a biztonági zempontból kritiku ügyekro l rutinhelyzetekben, üzemzavar eetén é vézhelyzetekben egyaránt, kello tudázinttel kell, hogy rendelkezzen a vaúti pályahálózat-mu ködteto által haznált munkanyelv terén Tudázint A vaúti pályahálózat-mu ködteto nyelvében való jártaági zintnek biztonági zempontból elegendo nek kell lennie: - minimáli követelmény, hogy a mozdonyvezeto képe legyen: - elküldeni é megérteni az ezen ÁME C. mellékletében meghatározott öze üzenetet, - eredményeen kommunikálni rutinhelyzetekben, üzemzavar eetén é vézhelyzetekben, - kitölteni a nyomtatványgyu jtemény haználatához kapcolódó nyomtatványokat. - a vonat zemélyzetének má olyan tagjai eetében, akiknek a feladatai megkövetelik, hogy biztonági zempontból kritiku ügyekro l kommunikáljanak a vaúti pályahálózat-mu ködteto vel, a minimáli követelmény az, hogy képeek legyenek a vonatot é annak üzemi állapotát leíró információkat küldeni é megérteni. A megfelelo alkalmaági zintekkel kapcolato útmutató az E. mellékletben található. Mozdonyvezeto k eetében a nyelvi tudának legalább 3-a zintu nek kell lennie. A vonatkíéro zemélyzet eetében a tudának legalább 2-e zintu nek kell lennie A zemélyzet kezdeti é folyamato vizgálata Alapelemek A 2004/49/EK irányelv III. melléklet 2. pontjának megfelelo en a vaúti táraágok é a vaúti pályahálózat-mu ködteto k köteleek meghatározni a zemélyzetük vizgálati eljáráát. Ajánlato figyelembe venni a következo k mindegyikét: A. A zemélyzet kiválaztáa: - az egyéni tapaztalat é alkalmaág értékelée, - az egyéni alkalmaág értékelée minden kötelezo en elo írt idegen nyelv(ek) haználatában vagy a megtanuláának adottága. B. Kezdeti zakmai képzé: - a képzéi igények elemzée, - képzéi ero forráok, - az oktatók képzée. C. Kezdeti vizgálat: - alapfeltételek (a mozdonyvezeto k minimáli életkora tb.), - vizgálati program gyakorlati bemutatáal együtt, - az oktatók képeítée, - alkalmaági bizonyítvány kiadáa. D. Az alkalmaág megtartáa: - az alkalmaág megtartáának elvei, - különöen a jármu vezetéel foglalkozó zemélyzet eetében az alkalmaágot legalább évente újból vizgálják, - követendo módzerek, - az alkalmaág megtartáát célzó folyamatok,

27 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 27. oldal alrendzerével - a vizgálat folyamata. E. Szinten tartó képzé: - a folyamato képzé elvei (a nyelvi i) A képzéi igények elemzée A képzéi igények elemzéének kidolgozáa A vaúti táraág é a vaúti pályahálózat-mu ködteto kötele elemezni a vonatkozó zemélyzetük képzéi igényeit. Az elemzének meg kell állapítania annak terjedelmét é özetettégét, é figyelembe kell vennie a TEN hálózaton közlekedo vonatok mu ködéével kapcolato kockázatokat, különöen az emberi képeégek é korlátok (az emberi tényezo k) terén, amelyek okai a következo k lehetnek: - a vaúti pályahálózat-mu ködteto k üzemeltetéi gyakorlatai közötti különbégek é az ezek közötti váltáokkal kapcolato kockázatok, - a feladatok, üzemeltetéi eljáráok é kommunikáció protokollok közötti különbégek, - a vaúti pályahálózat-mu ködteto zemélyzete által haznált munkanyelv eltéréei, - helyi üzemeltetéi utaítáok, amelyek tartalmazhatnak egye eetekben, például egy adott alagútban alkalmazandó peciáli eljáráokat vagy meghatározott berendezét. A figyelembe veendo elemekkel kapcolato útmutató a fenti alpontban említett mellékletekben található. Adott eetben a zemélyzet képzéének elemeit olyan helyeken kell elhelyezni, amelyek figyelembe vezik ezeket. Lehetége, hogy a vaúti táraág által tervbe vett üzemelé típua vagy a vaúti pályahálózat-mu ködteto által mu ködtetett pályahálózat jellege miatt az e mellékletekben található elemek némelyike nem indokolt. A képzéi igények elemzéének indokláal együtt dokumentálnia kell az indokolatlannak tekintett elemeket A képzéi igények elemzéének aktualizáláa A vaúti táraág é a vaúti pályahálózat-mu ködteto kötele folyamatot meghatározni a aját képzéi igényeik felülvizgálatára é aktualizáláára, figyelembe véve olyan zempontokat, mint a korábbi elleno rzéek, a rendzerbo l érkezo vizajelzé, valamint a zabályok, az eljáráok, az infratruktúra é a technológia imert változáai Konkrét elemek a vonatzemélyzet é a kiegíto zemélyzet eetében Útvonalimeret A vaúti táraágnak meg kell határoznia azt a folyamatot, amelynek révén a vonatzemélyzet megzerzi é fenntartja azon útvonalak imeretét, amelyen dolgozik. A folyamatnak - a vaúti pályahálózat-mu ködteto által az útvonallal kapcolatban megadott információkra kell alapulnia, é - özhangban kell lennie a alpontban imertetett folyamattal. A mozdonyvezeto knek mind elméleti, mind gyakorlati elemeken kereztül meg kell tanulniuk ezeket az útvonalakat Jármu imeret A vaúti táraágnak meg kell határoznia azt a folyamatot, amelynek révén a vonatzemélyzet megzerzi é fenntartja a vontató é vontatott jármu vek imeretét Kiegíto zemélyzet A vaúti táraágnak meg kell bizonyoodnia arról, hogy a "vonatzemélyzet" rézét nem képezo kiegíto (pl. vendéglátó é takarító) zemélyzet az alapképzéen túl képzét kap a "vonatzemélyzet" teljeen képzett tagjaitól kapott utaítáok végrehajtáára Egézégvédelmi é biztonági feltételek

28 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 28. oldal alrendzerével Bevezeté A alpontban az ezen ÁME 2.2. alpontja zerinti biztonági zempontból kritiku feladatokat ellátóként meghatározott zemélyzetnek megfelelo alkalmaággal kell rendelkeznie az általáno mu ködtetéi é biztonági zínvonalnak való megfelelé biztoítáa érdekében. A 2004/49/EK irányelvvel özhangban a vaúti táraágok é a vaúti pályahálózat-mu ködteto k köteleek létrehozni é dokumentálni azokat a folyamatokat, amelyek megvalóítáával megfelelnek a zemélyzetükkel kapcolatban a biztonágirányítái rendzerükben meghatározott orvoi, pzichológiai é egézégügyi követelményeknek. A alpontban meghatározott orvoi vizgálatokat a külön jogzabályban meghatározott feltételeknek eleget tevo orvonak kell elvégeznie, é ezekkel kapcolatban neki kell döntét hoznia az egye zemélyek feladatra való alkalmaágáról. A zemélyzet nem végezhet biztonági zempontból kritiku munkát, ha az éberégét olyan anyagok korlátozzák, mint az alkohol, a drogok vagy a pzichotróp gyógyzerek. A vaúti táraágnak é a pályahálózat-mu ködteto nek ezért eljáráokkal kell rendelkeznie az ilyen anyagok hatáa alatt álló vagy munka közben ilyen anyagokat fogyaztó zemélyzet által elo idézett kockázatok korlátozáa érdekében. A vonat közlekedée zerinti tagállam nemzeti zabályozáa alkalmazandó a fent említett anyagok meghatározott határértékei tekintetében A foglalkozá-egézégügyi orvook é orvoi zervezetek jóváhagyái feltételei. A vaúti táraágoknak é a pályahálózat-mu ködteto nek a külön jogzabály rendelkezéeivel özhangban kell kiválaztaniuk a foglalkozá-egézégügyi orvookat é az orvoi vizgálatokban rézt vevo zervezeteket A pzichológiai vizgálatban réztvevo pzichológuok jóváhagyái kritériumai é a pzichológiai értékelé követelményei A pzichológuok képeítée A pzichológunak a külön jogzabályban meghatározott zakképeítéel é mu ködéi engedéllyel kell rendelkeznie A pzichológiai vizgálat tartalma é értelmezée A pzichológiai vizgálat tartalmát é értelmezéi eljáráát a pont zerinti képeítéel rendelkezo zemélynek kell meghatároznia, figyelembe véve a külön jogzabályban meghatározott kötelezo vizgálati elo íráokat, a vaúti munkát é környezetet A vizgálati ezközök kiválaztáa A vizgálat cak pzichológiai é tudományo elvekre alapuló vizgálati ezközöket tartalmazhat Orvoi é pzichológiai vizgálat Az állá betöltée elo tt: Az orvoi vizgálat minimáli tartalmát figyelembevételével - külön jogzabály állapítja meg. - ezen ÁME rendelkezéeinek Pzichológiai vizgálat A pzichológiai vizgálat célja a vaúti táraág támogatáa a zemélyzet olyan tagjainak feladatra való beoztáa é adminiztrációja terén, akik kognitív, pzichomotoro, vielkedéi é zemélyiégbeli képeége leheto vé tezi a feladatok biztonágo elvégzéét. A pzichológiai vizgálat tartalmának meghatározáakor a pzichológunak legalább az egye biztonági funkciók követelményeivel kapcolato, a külön jogzabályban megállapított feltételeket figyelembe kell vennie. Ha a pzichológu eltekint e feltételek bármelyikéto l, a döntét indokolni é dokumentálni kell.

29 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 29. oldal alrendzerével Az állá betöltée után Az ido zako orvoi vizgálatok gyakoriágát külön jogzabály állapítja meg Az ido zako orvoi vizgálat minimáli tartalmi elemeit külön jogzabály állapítja meg További orvoi é/vagy pzichológiai vizgálatok Az ido zako orvoi vizgálat mellett további orvoi é/vagy pzichológiai vizgálatok zükégeégét, é lefolytatáának zabályait külön jogzabály állapítja meg. A vaúti táraág é a vaúti pályahálózat-mu ködteto kötele az azt biztoító rendzereket mu ködtetni, hogy az ilyen további vizgálatokat indokolt eetben elvégezzék Egézégügyi követelmények Általáno követelmények A zemélyzet nem lehet olyan egézégügyi állapotban, é nem állhat olyan gyógykezelé alatt, amely az alábbiakat okozhatja: - hirtelen ezméletvezté, - az öntudat vagy a koncentráció romláa, - hirtelen celekvo képtelenég, - az egyenúly vagy mozgákoordináció romláa, - jelento mozgákorlátozottág. Látá é hallá terén a következo követelményeknek kell teljeülniük: A látá kapcolato követelményeket külön jogzabály állapítja meg A halláal kapcolato követelményeket külön jogzabály állapítja meg. A megfelelo hallát hang audiogrammal kell igazolni Várandóág A várandóágot ideiglene kizáró oknak tekintik a mozdonyvezeto knél gyenge tu ré vagy patológiá állapot eetén. A munkaadónak biztoítania kell a várandó alkalmazottakat védo jogzabályi rendelkezéek alkalmazáát A jármu vezetéi feladattal kapcolato meghatározott követelmények Az ido zako orvoi vizgálatok gyakoriága A mozdonyvezetéel foglalkozó zemélyzet eetében, a vizgálatok gyakoriágát külön jogzabály állapítja meg Az orvoi vizgálat további tartalma A mozdonyvezetéi feladat eetében az orvoi vizgálat további kötelezo tartalmi elemeit külön jogzabály állapítja meg A látáal kapcolato további követelményeket külön jogzabály állapítja meg A halláal é a bezéddel kapcolato további követelményeket külön jogzabály állapítja meg Tetméretek A zemélyzet tetméreteinek megfelelo nek kell lenniük a jármu vek biztonágo haználatához. A mozdonyvezeto k zámára nem lehet kötelezo vagy engedélyezett meghatározott jármu típuok üzemeltetée, ha a tetmagaáguk, a tetúlyok vagy má fizikai jellemzo jük ezt vezélyeé tezi.

30 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 30. oldal alrendzerével Tanácadá trauma eetén A munkaadónak megfelelo gondozában kell rézeítenie a zemélyzet azon tagjait, akiket vonat vezetée közben haláleettel vagy úlyo zemélyi érüléel járó baleet traumatizált Infratruktúra- é jármu nyilvántartá A 2001/16/EK irányelv 24. cikkének (1) bekezdée zerint: A tagállamok köteleek gondokodni arról, hogy kiadják, é évente friíték az infratruktúrát é a jármu veket rögzíto nyilvántartát. Ezeknek a nyilvántartáoknak fel kell tüntetniük az egye érintett alrendzerek vagy alrendzer rézek fo jellemzo it é azok vizonyát a vonatkozó ÁME-kben elo írt jellemzo khöz. Ebbo l a célból az egye ÁME-k pontoan megjelölik, hogy milyen információkat kell tartalmazniuk az infratruktúráról é a jármu vekro l zóló nyilvántartáoknak. Az ilyen nyilvántartáok éve aktualizáláa é közzététele miatt nem alkalmaak a "üzemelteté é forgalomirányítá" alrendzer meghatározott követelményeinek teljeítéére. Ennélfogva ezen ÁME emmit em határoz meg e nyilvántartáokkal kapcolatban. Az infratruktúrával kapcolato egye adatokat elérheto vé kell tenni a vaúti táraág zámára é a jármu vekkel kapcolato egye adatokat elérheto vé kell tenni a vaúti pályahálózat-mu ködteto zámára. Az érintett adatoknak mindkét eetben teljeeknek é pontoaknak kell lenniük Infratruktúra Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer vonatkozáában a hagyományo vaúti infratruktúrával kapcolato é a vaúti táraágok zámára elérheto vé teendo adatelemeket érinto követelmények a D. mellékletben találhatók. A vaúti pályahálózat-mu ködteto felelo az adatok helyeégéért Jármu vek A jármu vekkel kapcolatban az alábbi adatokat kell elérheto vé tenni a vaúti pályahálózat-mu ködteto zámára. A jármu üzembentartója (tulajdonoa) felelo az adatok helyeégéért: - a jármu gyártáa orán felhaználtak-e olyan anyagokat, amelyek baleet vagy tu z eetén vezélyeek lehetnek (pl. azbezt); - az ütközo k közötti hoz. 5. Kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo rendzerelemek 5.1. Fogalommeghatározá A 2001/16/EK irányelv 2. cikkének d) pontja zerint: A kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo rendzerelemek "a berendezéek olyan elemi rendzerelemei, rendzerelem coportjai, zerkezeti rézegyégei vagy egéze, amelyeket bezereltek vagy bezerelni terveznek a hagyományo tranzeurópai vaúti rendzer kölcönö átjárhatóágát közvetlenül vagy közvetve meghatározó valamely alrendzerbe. A rendzerelem fogalma materiáli é immateriáli javakat, például zoftvert, egyaránt magában foglal. A kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo rendzerelem: - olyan termék, amely az alrendzerbe való integráláa é ottani haználata elo tt forgalomba hozható; e tekintetben lehetégenek kell lennie a megfelelo ége vizgálatának függetlenül attól az alrendzerto l, amelybe beépítették; - vagy olyan immateriáli javak, például zoftverek, folyamatok, zervezetek, eljáráok tb., amelyek funkcióval bírnak az alrendzerben, é amelyek megfelelo égét igazolni kell az alapveto követelmények teljeüléének biztoítáa érdekében A rendzerelemek feloroláa

31 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 31. oldal alrendzerével A kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo rendzerelemekkel a 2001/16/EK irányelv vonatkozó rendelkezéei foglalkoznak. Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer tekintetében jelenleg nincenek a kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo rendzerelemek A rendzerelemek teljeítménye é elo íráai Amint megállapítára kerülnek a vonat végének jelzéére vonatkozó egyége elo íráok, lehetége, hogy ez kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo rendzerelemmé válik. Ekkor elo fordulhat, hogy egy további mellékletre lez zükég a fényero égi, fényvizaveréi é felero ítéi elo íráok meghatározáához. Lehet, hogy egy jövo beni változatban további kapcolódái pontok leznek az RST ÁME-vel. 6. A rendzerelemek megfelelo égének é/vagy haználatra való alkalmaágának vizgálata é az alrendzer hiteleítée 6.1. Kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo rendzerelemek Mivel ezen ÁME még nem határoz meg emmilyen átjárhatóági rendzerelemet, nem történik említé a vizgálati eljáráokról. Ha azonban ezt követo en átjárhatóági rendzerelemeket határoznak meg, é ezért azok megvizgáltathatók valamely bejelentett zervezettel, egy átdolgozott változat kiegézítheto a vonatkozó egy vagy több értékeléi eljáráal Üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer Alapelvek Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer egy trukturáli alrendzer a 2001/16/EK irányelv II. melléklete zerint. Az egye elemek azonban zoroan illezkednek a pályahálózat-mu ködteto to l vagy a vaúti táraágtól a 2004/49/EK irányelvben meghatározott biztonági engedély/tanúítvány megadáához megkövetelt üzemeltetéi eljáráokkal é folyamatokkal. A vaúti táraág é a vaúti pályahálózat-mu ködteto igazolja az ezen ÁME követelményeinek való megfelelét. Ezt a 2004/49/EK irányelvben imertetett biztonágirányítái rendzer egítégével tehetik meg. Jelenleg ezen ÁME egyetlen eleme em írja elo a bejelentett zervezet által történo külön vizgálatot. A megfelelo illetéke hatóág új vagy felülvizgált biztonági engedély/tanúítvány kiadáa elo tt megvizgál minden új vagy módoított üzemeltetéi eljárát é folyamatot annak bevezetée elo tt. Ez a vizgálat a biztonági engedély/tanúítvány kiadái folyamatának rézét képezi. Amennyiben ezen ÁME hatálya má tagállamo(ka)t i érint, biztoítani kell az illeto tagállammal való koordinációt a vizgálattal kapcolatban. Az alábbiakban imertetett vizgálati folyamat ikere lezáruláától függo en az illetéke hatóág engedélyezi a vaúti pályahálózat-mu ködteto nek vagy a vaúti táraágnak, hogy a 2004/49/EK irányelv 10. é 11. cikkében elo írt biztonági engedély vagy biztonági tanúítvány kiadáával együtt bevezee az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzerének vonatkozó elemeit. Amikor a vaúti pályahálózat-mu ködteto vagy a vaúti táraág új/korzeru ített/megújított olyan üzemeltetéi eljárát vezet be, amelyre vonatkoznak ezen ÁME követelményei (vagy jelento en módoít meglévo ket), akkor olyan értelmu kötelezettéget vállal, hogy az ilyen folyamatok özhangban vannak az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer ÁME-vel (vagy annak egy rézével az átmeneti ido zakban - lád: 7. fejezet) Dokumentálái zabályok é eljáráok

32 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 32. oldal alrendzerével A alpontban említett dokumentáció vizgálata tekintetében az illetéke hatóág felelo annak biztoítááért, hogy a vaúti pályahálózat-mu ködteto é a vaúti táraág által átadott dokumentáció elo kézítéi folyamata megfelelo mind teljeég, mind pontoág zempontjából Vizgálati eljárá Az illetéke hatóág határozata A G. melléklettel özhangban, a vaúti pályahálózat-mu ködteto é a vaúti táraág benyújtja a javaolt új vagy módoított üzemeltetéi eljárá(ok) leíráát. A 2004/49/EK irányelvben meghatározott biztonági tanúítvány/engedély A. réze alá tartozóként feltüntetett elemek tekintetében bemutatják azokat azon tagállam illetéke hatóágának, amelyben a táraágot létrehozták. A 2004/49/EK irányelvben meghatározott biztonági tanúítvány / engedély B. réze alá tartozóként feltüntetett elemek tekintetében bemutatják azokat az öze érintett tagállam illetéke hatóágának. A leíráoknak kello en rézletezettnek kell lenniük annak érdekében, hogy az egy vagy több illetéke hatóág el tudja dönteni, hogy zükég van-e formáli vizgálatra Ha vizgálatra van zükég Amennyiben az egy vagy több illetéke hatóág úgy határoz, hogy ilyen vizgálatra van zükég, azt a 2004/49/EK irányelv zerinti biztonági tanúítvány / engedély kiadáához / megújítáához vezeto vizgálat rézeként végzik el. A vizgálati eljárá özhangban van a 2004/49/EK irányelv 10. é 11. cikkében elo írt biztonágirányítái rendzer vizgálata é tanúítáa/engedélyezée érdekében létrehozandó közö biztonági módzerrel. A vizgálat elvégzéével kapcolato útmutatá az F. mellékletben található A rendzer teljeítménye A 2001/16/EK irányelv 14. cikkének 2. bekezdée arra kötelezi a tagállamokat, hogy rendzere ido közönként elleno rizzék, hogy a kölcönö átjárhatóágot leheto vé tevo alrendzerek mu ködtetée é fenntartáa özhangban van-e az alapveto követelményekkel. Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer tekintetében a 2004/49/EK irányelvvel özhangban végzik el az ilyen elleno rzéeket. 7. Végrehajtá 7.1. Alapelvek Ezen ÁME végrehajtáát é az ÁME megfelelo pontjainak való megfelelo éget az egye tagállamok az illetékeégük alá tartozó vaútvonalakra vonatkozóan özeállítandó végrehajtái tervvel özhangban határozzák meg. A tervnek figyelembe kell vennie a következo ket: - bármely adott vaútvonal mu ködtetéével kapcolato ajáto emberi tényezo k, - valamennyi érintett vaútvonal minden egye üzemeltetéi é biztonági eleme, é - hogy a zóban forgó elem(ek) bevezetée: - a vaútvonalat haználó valamennyi vonattípura - cak meghatározott vaútvonalakra, - az öze TEN vaútvonalra, - a TEN vaútvonalakon közlekedo valamennyi vonattípura vonatkozik-e. - kapcolat má (CCS, RST, TAF tb.) alrendzerek bevezetéével. Ekkor minden eetlegeen alkalmazható konkrét kivételt figyelembe kell venni é dokumentálni kell a terv rézeként. A terv megvalóítáakor figyelembe kell venni a megvalóítái potenciál különbözo zintjeit a következo kto l kezdve: - a vaúti táraág vagy a vaúti pályahálózat-mu ködteto megkezdi a mu ködéét, vagy

33 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 33. oldal alrendzerével - bevezetik a vaúti táraág vagy a vaúti pályahálózat-mu ködteto meglévo üzemeltetéi rendzereinek megújítáát vagy korzeru ítéét, vagy - olyan új vagy korzeru ített energia, jármu vagy elleno rzo -irányító é jelzo rendzereket helyeznek üzembe, amelyekhez egy or megfelelo üzemeltetéi eljárára van zükég. Amennyiben a meglévo üzemeltetéi rendzerek érintik mind a vaúti pályahálózat-mu ködteto (ke)t, mind a vaúti táraágo(ka)t, a tagállam felelo annak biztoítááért, hogy az ilyen projekteket megvizgálják, é azzal egyideju leg üzembe helyezzék. Köztudott, hogy ezen ÁME öze eleme nem valóítható meg telje mértékben addig, amíg az üzemeltetendo infratruktúrát, elleno rzo é irányítórendzert tb. nem hangolták öze. Az e fejezetben megállapított útmutatáokat ezért közbeno fáziként kell tekinteni, amely támogatja a célrendzerre való áttérét. A 2004/49/EK irányelv 10. é 11. cikkével özhangban a tanúítát/engedélyt ötévente meg kell újítani. A tanúítá/engedély ilyen megújítáához vezeto felülvizgálati eljárá rézeként a vaúti táraágnak é a pályahálózat-mu ködteto nek képenek kell lennie annak bizonyítáára, hogy figyelembe vették az ÁME elo íráait, é indokolniuk kell annak öze olyan elemét, amelynek még nem felelnek meg. Míg a végcél egyértelmu en az ÁME-ben leírt célrendzernek való telje megfelelé, az áttéré zakazokban i történhet nemzeti vagy nemzetközi, illetve két- vagy többoldalú megállapodáok kidolgozáa révén. Az ilyen megállapodáok, amelyek létrejöhetnek a pályahálózat-mu ködteto k, a pályahálózat-mu ködteto k é a vaúti táraágok, vagy a vaúti táraágok egymá közötti vizonylatában, mindig tartalmazzák az érintett biztonági hatóágok által meghatározott adatokat. Amennyiben a meglévo megállapodáok tartalmaznak az üzemeltetéel é a forgalomirányítáal kapcolato követelményeket, a tagállamok tájékoztatják a Bizottágot a következo megállapodáokról: (a) a tagállamok é egy vagy több vaúti táraág vagy vaúti pályahálózat-mu ködteto közötti nemzeti, kétoldalú vagy többoldalú, állandó vagy ideiglene alapon létrejött é a tervbe vett vaúti zolgáltatá nagyon konkrét vagy helyi jellege által zükégeé tett megállapodáok, (b) a vaúti táraág(ok), vaúti pályahálózat-mu ködteto (k) vagy tagállam(ok) közötti olyan kétvagy többoldalú megállapodáok, amelyek jelento zintu helyi vagy regionáli kölcönö átjárhatóágot eredményeznek, (c) egy vagy több tagállam é legalább egy harmadik orzág közötti, illetve a tagállamok egy vagy több vaúti táraága vagy vaúti pályahálózat-mu ködteto je é valamely harmadik orzág legalább egy vaúti táraága vagy pályahálózat-mu ködteto je között létrejött olyan nemzetközi megállapodáok, amelyek jelento zintu helyi vagy regionáli kölcönö átjárhatóágot eredményeznek. A Bizottág értékeli, hogy e megállapodáok mennyire egyeztetheto k öze az EU joganyaggal, köztük azok megkülönböztetét kizáró rendelkezéeivel, különöen pedig ezzel az ÁME-vel, é megtezi a zükége intézkedéeket, például felülvizgálja ezen ÁME-t az eetlege konkrét eetekkel vagy átmeneti intézkedéekkel való kiegézítée érdekében. A RIV, RIC é PPW megállapodáról é a COTIF ezközökro l nem küldenek érteítét, mert azok imertek. Az ilyen megállapodáok megújíthatók, de cak a mu ködo megállapodáok révén történo folytatá érdekében, é cak akkor, ha ninc má alternatíva. Minden meglévo vagy jövo beni megállapodá módoítáa orán figyelembe vezik az EU-jogzabályokat, különö tekintettel ezen ÁME-re. A tagállamok érteítik a Bizottágot az ilyen módoítáokról vagy új megállapodáokról. Ekkor a fent bemutatott eljáráal azono eljárát alkalmaznak Végrehajtái iránymutatáok

34 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 34. oldal alrendzerével Az N. mellékletben bemutatott, cak tájékoztató é nem kötelezo jellegu táblázat útmutatóként zolgál arra vonatkozóan, hogy a tagállam mit azonoíthat a 4. fejezetben említett egye elemek bevezetéének kiváltó okaként. A bevezeté három különbözo elembo l áll: - annak megero ítée, hogy minden meglévo rendzer é eljárá megfelel ezen ÁME követelményeinek; - bármely meglévo rendzer é eljárá módoítáa, hogy megfeleljen ezen ÁME követelményeinek; - má alrendzerek bevezetéébo l eredo új rendzerek é eljáráok: - új/korzeru ített hagyományo vaútvonalak (INS/ENE), - új vagy korzeru ített ETCS jelzo berendezéek, GSM-R rádió-berendezéek, ho nfutájelzo k tb. (CCS), - új jármu vek (RST) - forgalomirányítái telematikai alkalmazáok (TAF) 7.3. Konkrét eetek Bevezeté Az alábbi különlege eetekben a következo különö rendelkezéek megengedettek. E különlege eetek két kategóriába tartoznak: - a rendelkezéek vagy folyamatoan ("P" eet), vagy ideigleneen ("T" eet) alkalmazandók. - ideiglene eetekben ajánlato, hogy az érintett tagállamok a tranzeurópai közlekedéi hálózat fejleztéére vonatkozó unió iránymutatáokról zóló, júliu 7-i 661/2010/EU európai parlamenti é tanác határozat célként kitu zött 2010-ig ("T1" eet), vagy 2020-ig ("T2" eet) feleljenek meg a vonatkozó alrendzernek * A1. Melléklet ERTMS/ETCS üzemeltetéi zabályok Ez a melléklet az ERTMS/ETCS zabályainak tervezetét tartalmazza. E tervezetek azért zerepelnek itt, hogy általáno rálátát adjanak az ilyen zabályok truktúrájára é hatályára. Különöen a 2. zintu ETCS-t érinto zabályokat kell egyége zerkezetbe foglalni az üzemi körülmények között elvégzett vizgálatok után. A telje zabálykézletet a CR CCS ÁME-ben zereplo FRS é SRS aktualizált alapadataihoz kell igazítani. 1. Bevezeté Ez a dokumentum az 1. vagy 2. zintu vaútvonalakkal ellátott, de minden mögötte rendzert nélkülözo vaútvonalak mu ködéére vonatkozó ERTMS zabályok özefoglaláa. 2. Szójegyzék Fenntartva 3. Dokumentumok 3.1. Írábeli rendelkezéek é zövege üzenetek A zabályok zerint haználandó különbözo írábeli rendelkezéek az alábbiak. 1 Módoította: 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 18., 8. melléklet 2.

35 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 35. oldal alrendzerével Az ilyen Írábeli rendelkezéekben zereplo adatok kötelezo k, a bemutatott példa tájékoztató jellegu ERTMS Írábeli rendelkezé ERTMS Írábeli rendelkezé

36 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 36. oldal alrendzerével ERTMS Írábeli rendelkezé ERTMS Írábeli rendelkezé

37 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 37. oldal alrendzerével ERTMS Írábeli rendelkezé

38 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 38. oldal alrendzerével ERTMS Írábeli rendelkezé ERTMS zövege üzenetek Megjelenítendo rögzített üzenet Fel nem zerelt vonalra történo ráhaladá nyugtázáa (Ack UN) Látra közlekedéi mód nyugtázáa (Ack OS) Tolatái mód nyugtázáa (Ack SH) Saját felelo égu mód nyugtázáa (Ack SR) Hátramenet mód nyugtázáa (Ack RV) STM (pecific tranition modul) nyugtázáa (Ack STM...) Túlhaladá nyugtázáa (Ack train trip) Átmenet _ zintre (Ack tranition to level _) Kommunikáció lefedettég megzu nt (Communication eion terminated) Ninc rádiókapcolat az RBC-vel (radio block centre) (No radio connection with RBC) Az útvonal nem alkalma (Route unuitable) Rendzerhiba X miatt (SF becaue of x) Tolatá vizautaítáa (SH refued) Tolatái engedély nem érkezett (SH granted not received) Villogó Hivatkozáok üzenet x SRS: 4.6.3, 4.7.2, x x SRS: 4.6.3, 4.7.2, , , , , , , SRS: , 4.6.3, , , , , , , SRS: x SRS: x SRS: , x SRS: , , , 4.6.3, 4.7.2, SRS: 4.7.2, , , x x SRS: 3.5.5, SRS: SRS SRS: SRS 5.6.3, SRS

39 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 39. oldal alrendzerével Szintátmenet --- zintre (Tranition to level _) Tolatái engedélyre várá (Waiting for SH) SRS: 4.7.2, , , SRS: 5.6.3, Megero ítendo zövege üzenet: Megjelenítendo rögzített üzenet Adatátviteli hurok hibája (Failure of LTM) Euroradio hibája (Failure of Euroradio) Villogó Hivatkozáok üzenet SRS: SRS: 3.2. Helyzetek - zabályok Szándékoan üreen hagyva. 4. ERTMS vonatkategóriák 4.1. Hatály é cél Ez a dokumentum az ERTMS vonatkategóriákat határozza meg Fogalommeghatározá Az ERTMS vonatkategória a jármu vek jellegéto l é a környezeti jellemzo kto l függ. E kategória megjelöléét egy kétbetu jelzé tezi egyénivé. A jelzéek a következo k: - BT az alapvonat eetében, - AT az aktív billeno koci vonatok eetében, - PT a pazív billeno koci vonatok eetében, - CW az oldalzélre érzékeny vonatok eetében. Az ERTMS vonatokat az alábbiak határozzák meg: - cak a jármu vekre vonatkozó egyetlen jelzé, - vagy a jármu vekre é a környezeti jellemzo kre vonatkozó jelzéek kombinációja. 5. Vonat több mozdonnyal közlekedéének elo kézítée 5.1. Helyzetek Szándékoan üreen hagyva Szabályok Szándékoan üreen hagyva. 6. Üzembe helyezé az aktiváló vágányon 6.1. Helyzetek A mozdonyvezeto felkézült az indulára é a vontatójármu SB-ben (kézenlét üzemmódban) van Szabályok A fedélzeti rendzer kéréére a mozdonyvezeto : - beírja, újból beírja vagy újból érvényeíti a mozdonyvezeto azonoítót é a vonat közlekedéi zámát, - kiválaztja a megfelelo ERTMS/ETCS zintet a nemzeti zabályokkal özhangban A vontatójármu nek vonatként kell mozognia A mozdonyvezeto : - beírja a vonat adatait ("Adatbeírá" zabály),

40 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 40. oldal alrendzerével - lenyomja a "Start" gombot zinten A rendzer vizaigazolát kér az UN ("ninc kiépített" üzemmód) zámára. A DMI-n a következo üzenet jelenik meg: "Ack UN" (fel nem zerelt vonalra történo ráhaladá nyugtázáa). A mozdonyvezeto a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály) zinten A rendzer vizaigazolát kér az SR ("aját felelo ég üzemmód") zámára. A DMI-n a következo üzenet jelenik meg: "Ack SR" ("aját felelo ég" mód nyugtázáa). A mozdonyvezeto a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály) zinten Szándékoan üreen hagyva STM (peciáli átviteli modul) zinten A rendzer vizaigazolát kér az STM... zámára. A DMI-n a következo üzenet jelenik meg: "Ack STM..." (STM nyugtázáa). A mozdonyvezeto a nemzeti zabályokat alkalmazza A vontatójármu nek SH-ban (tolatá üzemmód) kell mozognia A mozdonyvezeto felkézül a tolatára ("Tolatái mozgáok végrehajtáa SH-ban" zabály) A vontatójármu nek NL-ben (nem vezérelt üzemmód) kell mozognia A mozdonyvezeto felkézül a többgépe továbbítára ("A vonat felkézítée többgépe továbbítára" zabály). 7. Vonat többgépe továbbítáának befejezée 7.1. Helyzetek Szándékoan üreen hagyva Szabályok Szándékoan üreen hagyva. 8. Tolatái mozgá végrehajtáa SH-ban (tolatá üzemmód) 8.1. Helyzetek A jármu veket SH-ban (tolatá üzemmódban) kell mozgatni Szabályok Manuáli belépé az SH-ba (tolatá üzemmód) Mielo tt engedélyezné, hogy a mozdonyvezeto kiválaza az SH-t, a jelzét adó: - elleno rzi, hogy a nemzeti zabályok zerint teljeül-e a tolatá öze feltétele, - megadja a mozdonyvezeto nek az elvégzendo mozgáal kapcolato öze zükége információt. A mozdonyvezeto cak akkor válaztja ki az SH-t, amikor arra engedélyt kapott a jelzét adótól. A mozdonyvezeto cak álló helyzetben válaztja ki az SH-t. 2. zinten a következo üzenet jelenik meg a DMI-n: "Waiting for SH" (tolatái engedélyre várá) Megadják a tolatái engedélyt. A fedélzeti rendzer SH-ra vált.

41 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 41. oldal alrendzerével A mozdonyvezeto a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály) é nemzeti zabályokat alkalmaz Elutaítják a tolatái engedélyt, vagy 2. zinten nem érkezik válaz a tolatái kérelemre. Amikor a DMI-n a következo üzenet jelenik meg: - "SH refued" (tolatá vizautaítáa), vagy - "SH granted not received" (tolatái engedély nem érkezett), vagy - "Communication eion terminated" (kommunikáció lefedettég megzu nt), a mozdonyvezeto kapcolatba lép a jelzét adóval. A mozdonyvezeto é a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza Automatiku belépé az SH-ba A mozdonyvezeto vizaigazolja a következo üzenetet: "Ack SH" (tolatá nyugtázáa). A mozdonyvezeto a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály) é nemzeti zabályokat alkalmaz Kilépé SH-ból Amikor a tolatái mozgá leállt, é az SH-ban végzett minden tolatái mozgá befejezo dött, a mozdonyvezeto kilép az SH-ból, é tájékoztatja a jelzét adót. 9. Adatok beíráa 9.1. Helyzetek Az adatok beíráára a vonat indítáához van zükég: - aktiválákor, - minden olyan eetben, amikor az adatokat módoítani kell; a módoítáok oka lehet például: - a vonat módoítáa a fuvardokumentumok zerint, - a jármu vek jellemzo it érinto meghibáodá, - a vonatnak nyújtott egítég Szabályok Az elo elindulá elo tt a vonatot elo kézíto zemélynek elleno riznie kell, hogy a vonat megfelel-e az ERTMS kategóriának, é a mozdonyvezeto elleno rzi a vonat adatainak elérheto égét. Az elo elindulá elo tt a mozdonyvezeto elleno rzi a vonat adatainak elérheto égét é megimerkedik ezekkel az adatokkal. Ugyanez vonatkozik a mozdonyvezeto k váltáára i Adatok beíráa A - Általáno eet A feladat teljeítééhez a vonatot elo kézíto zemély beírja é/vagy megero íti a következo adatokat: - a vonat adatai, - kiegézíto adatok. A vonat adatai a jármu vek jellemzo ire vonatkozik, é a következo ket tartalmazzák: - a vonat közlekedéi záma, - a vonat maximáli ebeége, - ERTMS vonatkategória, - a vonat hoza, - fékezéi adatok, - áramellátá, - rakzelvény, - tengelyterhelé, - légmente rendzerrel felzerelt vonat, - az elérheto STM-ek (peciáli átviteli modul) feloroláa. A kiegézíto adatok olyan egyéb paraméterekre vonatkoznak, amelyekre zükég lehet a feladat végrehajtáához, é a következo ket tartalmazzák: - a mozdonyvezeto azonoítója,

42 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 42. oldal alrendzerével - ERTMS/ETCS zint, - RBC (rádió irányítóközpont) azonoító / telefonzám, - tapadái tényezo, - é amennyiben az út zükégeé tezi, az aktiválandó STM, a további STM adatokat i ideértve. B - A többgépe továbbítá eete (kéo bb töltendo ki) Motorvonat Motorvonat eetén az alapadatok megero ítée elo tt a vonatot elo kézíto zemélynek meg kell bizonyoodnia arról, hogy a jármu vek mu zaki állapota leheto vé tezi-e a már tárolt adatok haználatát. Motorvonat eetében a vonatot elo kézíto zemélynek elleno riznie kell a jármu vek azon berendezéeit, amelyek hatáal lehetnek a vonat adataira: - a vonat elo kézítée után az indulái állomáon, - a vonat özeállítáának minden módoítáa után (akár állomáon, akár máhol történt), - az adatok módoítáát eredményezo mu zaki hiba után. Ha nincenek meghatározott korlátozáok, a vonatot elo kézíto zemély érvényeíti a DMI-n megjeleno valamennyi adatot. Ha vannak meghatározott korlátozáok, a vonatot elo kézíto zemély: - meghatározza az új adatokat egy mu zaki dokumentum zerint, - kijavítja ezeket az adatokat, - érvényeíti az új adatokat Egyéb vonatok A vonatot elo kézíto zemély a vonatterheléi kimutatát haználja a vonat adatainak beíráához Az adatok megváltoztatáa Ha menet közben adatváltoztatára van zükég, a mozdonyvezeto figyelembe vezi az új adatokat. Ha meg kell változtatni a tapadái tényezo t, a nemzeti zabályok az irányadók Motorvonat A mozdonyvezeto : - meghatározza az új adatokat egy mu zaki dokumentum zerint, - elleno rzi, hogy a vonat megfelel-e az ERTMS kategóriájának, - kijavítja ezeket az adatokat, - érvényeíti az új adatokat. Szükég eetén valamennyi megváltoztatandó adattal megtezi ugyanezt Egyéb vonatok A vonatot elo kézíto zemély módoítja a vonatterheléi kimutatát, vagy újat tölt ki minden alkalommal, amikor a vonat jellemzo i megváltoznak. Vonatot elo kézíto zemély hiányában a mozdonyvezeto aktualizálja a vonatterheléi kimutatát. A vonat új adatainak beíráához a mozdonyvezeto : - új vonatterheléi kimutatát haznál, - kijavítja az adatokat, - érvényeíti az új adatokat. 10. A vonat indítáa Helyzetek A vonat kézen áll az indulára a kiinduló állomáon vagy egy menetrend zerinti megállá után Szabályok A mozdonyvezeto a következo k után indulhat el:

43 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 43. oldal alrendzerével - engedélyt kapott a vonat induláára vonatkozóan, - a nemzeti zabályok zerint teljeülnek a vonatközlekedé feltételei. A mozdonyvezeto a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály). A mozdonyvezeto tájékoztatja a jelzét adót, ha az indulá idején a vonat nem kapott engedélyt a vonat induláára vonatkozóan. 11. Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak függvényében A DMI bemutatáa A különbözo helyzetek a 2. réz bekezdéeiben találhatók a DMI információjától függo en Vizuáli jelzéek Hangjelzéek A hallható tájékoztatát kiegézíto tájékoztatának tekintik. A hallható tájékoztatá célja, hogy felhívja a mozdonyvezeto figyelmét a DMI-n vizuálian megjeleno új információkra. Alapveto hangjelzéek: Rövid mély Hozú maga 0 # Szabályok A DMI jelzéek/írábeli rendelkezéek elo bbége A mozdonyvezeto engedelmekedik a DMI-n kapott utaítáoknak. Ezek az utaítáok elo bbéget élveznek minden vonatkozó pályamenti jelzéel zemben, kivéve a nemzeti zabályozában meghatározott vézjelzéeket. Az írábeli rendelkezéek elo bbéget élveznek a DMI-n kapott utaítáokkal zemben, amikor alaconyabb megengedett vagy kioldái ebeég jelenik meg A DMI jelzéei

44 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 44. oldal alrendzerével

45 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 45. oldal alrendzerével A fékek közbeavatkozáa a ebeéghatár túllépée eetén Helyzet Az ETCS fékez, mert a vonat túllépte a ebeéghatárt. Ha a beavatkozá feloldható, az ábra villogni kezd, amikor a beavatkozá biztonágoan leállítható Szabályok

46 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 46. oldal alrendzerével Kioldái ebeég Helyzet A vonat közeledik az EOA-hoz, é kioldái ebeég jelenik meg a DMI-n Szabályok 12. Az 1. zint általáno elvei Hatály é cél Ez a dokumentum az 1. zint minden helyzetében alkalmazandó é a különöen ezen a zinten elo írt (má zintekkel nem közö) általáno elvekro l é zabályokról zól.

47 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 47. oldal alrendzerével Elvek A mozdonyvezeto imeri a következo ket: - a figyelembe veendo pályamenti jelzéek, - a pályamenti jelzéek olyan megállára felzólító álláai, amelyek mellett nem haladhat el, - a pályamenti jelzéek olyan továbbhaladára felzólító álláai, amelyek mellett elhaladhat. A továbbhaladái álláok különböztetik meg azokat a jelzéeket, amelyek mellett korlátozá nélkül el lehet haladni azoktól, amelyek mellett meghatározott korlátozáokkal lehet elhaladni a nemzeti zabályok zerint. 13. Látra közlekedé Helyzetek A mozdonyvezeto nek látra kell közlekednie üzemi zempontból, függetlenül a mu zaki üzemmódtól Szabályok Amikor a mozdonyvezeto nek látra kell közlekednie, kötele: - óvatoan haladnia, korlátoznia a ebeéget, figyelembe vennie a belátható vaútpályát, hogy képe legyen megállni minden vonat, EOA (menetengedély vége), megállj jelzé vagy akadály elo tt, - nem túllépni a látra közlekedé eetében megállapított legnagyobb ebeéget. 14. A fedélzeti rendzer meghibáodáainak kezelée Helyzetek A fedélzeti rendzer meghibáodáát ézlelték Szabályok A hurokátviteli modult (LTM) érinto meghibáodá A mozdonyvezeto a következo üzenetet ézleli a DMI-n: "failure of LTM" ("adatátviteli hurok hibája"). Kapcolatba lép a jelzét adóval; a mozdonyvezeto é a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza A Balie átviteli modult (BTM) érinto meghibáodá A mozdonyvezeto leválaztja a fedélzeti modult, é tájékoztatja a jelzét adót; a mozdonyvezeto é a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza Az Euroradiot érinto meghibáodá A mozdonyvezeto a következo üzenetet ézleli a DMI-n: "failure of Euroradio" ("Euroradio hibája"). a) a vontatójármu elo kézítée közben: - 2. zinten a mozdonyvezeto kéri a vontatójármu ceréjét. - ha a vontatójármu vet el kell mozgatni, a jelzét adó engedélyezi, hogy a mozdonyvezeto átlépje az EOA-t ("EOA engedélyezett átlépée" zabály). - ha a vontatójármu vet nem kell megmozdítani, a mozdonyvezeto kikapcolja a fedélzeti rendzert. Minden má zinten a mozdonyvezeto tájékoztatja a jelzét adót; a mozdonyvezeto é a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza. b) menet közben: - 1. zinten, feltöltéi funkcióval, a mozdonyvezeto rádión tájékoztatja a jelzét adót. A mozdonyvezeto é a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza zinten a mozdonyvezeto intézkedéeket tez a rádió özekötteté hiánya eetén ("A rádióözekötteté hiányának kezelée" zabály).

48 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 48. oldal alrendzerével A DMI-t érinto meghibáodá a) A vontatójármu elo kézítée közben: - a mozdonyvezeto kéri a vontatójármu ceréjét. Ha a vontatójármu t el kell vontatni, a mozdonyvezeto tájékoztatja a jelzét adót; a mozdonyvezeto é a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza. Ha a vontatójármu vet nem kell vontatni, a mozdonyvezeto kikapcolja a fedélzeti rendzert. b) Menet közben: Ha a DMI adatai nem jelenítheto k meg, a mozdonyvezeto megállítja a vonatot, é tájékoztatja a jelzét adót; a mozdonyvezeto é a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza Egyéb meghibáodáok A mozdonyvezeto a következo üzenetet ézleli a DMI-n: "SF becaue of x" ("rendzerhiba x miatt"). a) A vontatójármu elo kézítée közben: - a mozdonyvezeto kéri a vontatójármu ceréjét. Ha a vontatójármu nek tovább kell haladnia, a mozdonyvezeto leválaztja a fedélzeti rendzert, é tájékoztatja a jelzét adót; a mozdonyvezeto é a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza. Ha a vontatójármu vet nem kell megmozdítani, a mozdonyvezeto kikapcolja a fedélzeti rendzert. b) Menet közben Megállá után a mozdonyvezeto leválaztja a fedélzeti modult, é tájékoztatja a jelzét adót; a mozdonyvezeto é a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza. 15. Üzembe helyezé az aktiváló vágányokon kívül Helyzetek A mozdonyvezeto nek aktiválnia kell a vonatot, é a vontatójármu SB-ben (kézenlét) van Szabályok A fedélzeti rendzer kéréére a mozdonyvezeto : - beírja, újból beírja, vagy újból érvényeíti a mozdonyvezeto azonoítót é a vonat zámát, - kiválaztja a megfelelo ERTMS/ETCS zintet a nemzeti zabályokkal özhangban, - beírja, újból beírja, vagy újból érvényeíti az RBC azonoítót é/vagy a telefonzámot a nemzeti zabályokkal özhangban A vontatójármu nek vonatként kell mozognia A mozdonyvezeto : - beírja a vonat adatait ("Adatbeírá" zabály), - lenyomja a "Start" gombot zinten A rendzer vizaigazolát kér az UN ("ninc kiépített üzemmód") zámára. A DMI-n a következo üzenet jelenik meg: "Ack UN" ("fel nem zerelt vonalra történo ráhaladá nyugtázáa"). A mozdonyvezeto a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály) zinten A rendzer vizaigazolát kér az SR ("aját felelo ég" üzemmód) zámára. A DMI-n a következo üzenet jelenik meg: "Ack SR" ("aját felelo égu mód" nyugtázáa"). A mozdonyvezeto a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály) zinten

49 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 49. oldal alrendzerével Amikor a DMI-n a következo üzenet jelenik meg: "No radio connection with the RBC" (Ninc rádiókapcolat az RBC-vel), a mozdonyvezeto elleno rzi az RBC (rádió irányítóközpont) azonoítóját é telefonzámát, é zükég eetén kijavítja azokat. a) már létrejött a rádióözekötteté: a1) a rendzer MA-t (menetengedély) ad ki: a mozdonyvezeto a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály). a2) a rendzer vizaigazolát kér az SR ("aját felelo égu mód") zámára: a DMI-n a következo üzenet jelenik meg: "Ack SR" ("aját felelo égu mód" nyugtázáa). Az üzenet vizaigazoláa elo tt a mozdonyvezeto : - engedélyt kér a jelzét adótól az SR-ben való elindulára a 01. ERTMS írábeli rendelkezé útján, - elleno rzi, hogy az írábeli rendelkezé a vonatára é annak aktuáli helyére vonatkozik-e. Mielo tt engedélyezné a mozdonyvezeto zámára az SR-ben való elindulát, a jelzét adó biztoítja az elhagyandó é a következo jelzo tábla közötti pályazakazal kapcolatoan az alábbiakat: - elleno rzi, hogy az útvonal minden feltétele teljeül-e a nemzeti zabályokkal özhangban, - elleno rzi, hogy a ebeégkorlátozáok alaconyabbak-e, mint az SR legnagyobb ebeége, é felvezi azokat a 01. ERTMS írábeli rendelkezébe, - elleno rzi, hogy zükégeek-e má korlátozáok é/vagy utaítáok, é felvezi azokat a 01. ERTMS írábeli rendelkezébe. A jelzét adó kiadja a 01. ERTMS írábeli rendelkezét. A mozdonyvezeto a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály). Ha a vonat ninc közel az általa elérendo elo jelzo táblához, a mozdonyvezeto megállítja a vonatot az ilyen jelzo tábla elo tt, é meggyo zo dik róla, hogy az írábeli rendelkezé erre vonatkozik. b) Még nem jött létre a rádióözekötteté: Ha az RBC-vel (rádió irányítóközpont) való özeköttetét nem lehet újból létrehozni, é a vonatnak tovább kell haladnia, a jelzét adó engedélyezi a mozdonyvezeto nek, hogy átlépje az EOA-t (menetengedély vége) ("EOA engedélyezett átlépée" zabály). Ebben a konkrét eetben a jelzét adó nem adhat felmentét a mozdonyvezeto nek az alól, hogy látra közlekedjen az SR-ben STM zinten A rendzer vizaigazolát kér az STM...(peciáli átviteli modul) zámára. A DMI-n a következo üzenet jelenik meg: "Ack STM..." ("STM nyugtázáa"). A mozdonyvezeto a nemzeti zabályokat alkalmazza A vontatójármu nek SH-ban ("tolatá" üzemmód) kell mozognia A mozdonyvezeto felkézül a tolatára ("Tolatái mozgáok végrehajtáa SH-ban" zabály) A vontatójármu nek NL-ben ("nem vezérelt" üzemmód) kell mozognia A mozdonyvezeto felkézül a többgépe továbbítára ("A vonat felkézítée többgépe továbbítára" zabály). 16. Vonat többgépe továbbítáának elo kézítée egítégnyújtá eetén Helyzetek A nem elo motor é a vonat már öze van kapcolva, é a nem elo motor fedélzeti ERTMS-ETCS berendezée kézen áll az SB-re való átváltára Szabályok Szándékoan üreen hagyva. 17. A vonat befejezée egítégnyújtá után Helyzetek

50 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 50. oldal alrendzerével A kizolgáló vontatójármu vet le kell válaztani a vonatról Szabályok Szándékoan üreen hagyva. 18. Az 1. é a 2., illetve a 2. é az 1. zint közötti átmeneti pont átlépée üzemzavar eetén Helyzetek A rádióözekötteté nem hozható létre a 2. zintu területre való belépékor. Az átmeneti pont átlépéekor nem történik átlépé Szabályok A rádióözekötteté nem hozható létre Amikor a DMI-n a következo üzenet jelenik meg: "No radio connection with the RBC" (Ninc rádiókapcolat az RBC-vel), a mozdonyvezeto elleno rzi az RBC azonoítóját é telefonzámát, é zükég eetén kijavítja azokat. Ha az RBC-vel való özeköttetét nem lehet létrehozni, é a vonatnak tovább kell haladnia, a jelzét adó engedélyezi a mozdonyvezeto nek, hogy haladjon el az EOA mellett ("EOA engedélyezett átlépée" zabály) Az átmeneti pont átlépéekor nem történik meg az átlépé Ha a vonat rendkívüli helyzetbe került A mozdonyvezeto é a jelzét adó intézkedéeket tez a vonat rendkívüli helyzetbe kerüléére adott válazként ("A vonat rendkívüli helyzetbe kerüléére adott válazintézkedéek" zabály). Álló helyzet eetén a mozdonyvezeto : - elleno rzi a kiválaztandó zintet, - megváltoztatja a zintet, - újból elindul a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály) SR-ben ("aját felelo égu mód") A mozdonyvezeto : - megállítja a vonatot, - alkalmazza a pontot Minden má eetben A mozdonyvezeto : - tájékoztatja a jelzét adót, - álló helyzet eetén elleno rzi a kiválaztandó zintet, - megváltoztatja a zintet, - újból elindul a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály). 19. Nem tervezett ideiglene ebeégkorlátozáok kezelée Helyzetek A nem tervezett ideiglene ebeégkorlátozáokat kezelni kell Szabályok Amikor a jelzét adó azt a tájékoztatát kapja, hogy nem tervezett ideiglene ebeégkorlátozá zükége: - megállítja a már az érintett pályazakazon lévo vonatot, - megakadályozza má vonatok belépéét erre a pályazakazra. Mielo tt útvonalat állapítana meg a vonat érintett pályazakazon való haladáa zámára, a jelzét adó közli a mozdonyvezeto vel a nem tervezett ideiglene ebeégkorlátozát:

51 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 51. oldal alrendzerével - rendkívüli helyzetbe került vonatok eetében, a jelzét adó é a mozdonyvezeto intézkedéeket tez a vonat rendkívüli helyzetbe kerüléére adott válazként ("A vonat rendkívüli helyzetbe kerüléére adott válazintézkedéek" zabály), ideértve a korlátozá alatti haladá kötelezettégét i, - má vonatok eetében a jelzét adó a 05. ERTMS írábeli rendelkezé útján közli a mozdonyvezeto kkel a korlátozá alatti haladá kötelezettégét. A mozdonyvezeto betartja az ideiglene ebeégkorlátozát, amíg a vonat vége el nem hagyta a ebeégkorlátozá végét. A jelzét adó addig alkalmazza ezeket az intézkedéeket, amíg az ERTMS ideiglene ebeégkorlátozát ír elo. 20. EOA (menetengedély vége) engedélyezett átlépée Helyzetek Az EOA átlépéét engedélyezni kell a mozdonyvezeto zámára Szabályok Ha a mozdonyvezeto nem kapott kello ido ben továbbhaladái engedélyt, kapcolatba lép a jelzét adóval, ha ninc információja annak okáról. Amíg nem kap engedélyt a jelzét adótól, a mozdonyvezeto nem haználja a felülbírálái funkciót. Mielo tt engedélyezné a mozdonyvezeto zámára egy EOA átlépéét a 01. ERTMS írábeli rendelkezé útján, a jelzét adó: - elleno rzi, hogy az útvonal minden feltétele teljeül-e a nemzeti zabályokkal özhangban, - amikor megállapítható, hogy a nemzeti zabályokkal özhangban a vágány zabad, menteül a biztonági (láttávolágra való) közlekedé alól a következo zavak hozzáadáával a "További utaítáok" címu rézben: "felmentve a biztoított közlekedé alól" az SR-ben, - elleno rzi, hogy a ebeégkorlátozáok alaconyabbak-e, mint az SR legnagyobb ebeége, é felvezi azokat a 01. ERTMS írábeli rendelkezébe, - elleno rzi, hogy zükégeek-e má korlátozáok é/vagy utaítáok, é felvezi azokat a 01. ERTMS írábeli rendelkezébe. Az EOA átlépééhez a mozdonyvezeto : - fogadja a 01. ERTMS írábeli rendelkezét a jelzét adótól, - elleno rzi, hogy az írábeli rendelkezé a vonatára é annak aktuáli helyére vonatkozik-e, - elleno rzi a következo k legnagyobb ebeégkorlátozáát: - menetrend/útvonalkönyv, - az ideiglene ebeégkorlátozáok jegyzéke, - írábeli rendelkezé, - az SR ("aját felelo égu mód") legnagyobb ebeége; - haználja a felülbírálái funkciót, é követi a 01. ERTMS írábeli rendelkezében megadott utaítáokat, - újból elindul a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály). 21. A rádióözekötteté hiányának kezelée Helyzetek A rádióözekötteté megzakad egy nem "rádiólyukként" azonoított helyen Szabályok Amikor a DMI-n a következo ábra jelenik meg: (vörö), a mozdonyvezeto jelentét küld a jelzét adónak. Ha a vonatnak tovább kell haladnia, a jelzét adó engedélyezi, hogy a mozdonyvezeto elhaladjon az EOA mellett ("EOA melletti engedélyezett elhaladá" zabály). 22. Intézkedéek vézhelyzet eetén

52 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 52. oldal alrendzerével Helyzetek Vézhelyzet történik Szabályok A vonatok védelme érdekében Amikor a mozdonyvezeto vézhelyzetet ézlel, végrehajtja a helyzet hatáainak elkerülééhez vagy cökkentééhez zükége öze intézkedét, é a leheto leghamarabb tájékoztatja a jelzét adót. A mozdonyvezeto a nemzeti zabályokat alkalmazza. Amikor a jelzét adó tájékoztatát kap egy vézhelyzetro l, azonnal intézkedik a vezélyeztetett vonat érdekében: - 1. zinten a nemzeti zabályok alkalmazáával, - 2. zinten a vézhelyzeti leállái utaítá kiadáával; a vézhelyzeti leállái utaítá cak akkor vonható viza, ha a vonatok indulára kézek. A jelzét adó megállítja é figyelmezteti a vezélye terület elo tti öze többi vonatot. A jelzét adó a leheto leghamarabb tájékoztatja az öze érintett mozdonyvezeto t A vonatok újraindítáa érdekében A nemzeti zabályokkal özhangban a jelzét adó eldönti, hogy: - mikor lehetége a vonatok továbbhaladáának engedélyezée, - zükég van-e utaítáokra é/vagy korlátozáokra a vonatok továbbhaladáához. A rendkívüli helyzetbe került vonatok újraindítáához a mozdonyvezeto é a jelzét adó intézkedéeket tez a vonat rendkívüli helyzetbe kerüléére adott válazként ("A vonat rendkívüli helyzetbe kerüléére adott válazintézkedéek" zabály). A 2. zinten lévo vonatok eetében viza kell vonni a vézleállítái utaítát. A jelzét adó megtezi a vonat mozgáához zükége utaítáokat é/vagy korlátozáokat a nemzeti zabályoknak megfelelo en: - a rendkívüli helyzetbe került vonatok eetében a 02. ERTMS írábeli rendelkezében, - a többi vonat eetében a 02. ERTMS írábeli rendelkezében. Különöen, megkérheti a mozdonyvezeto t, hogy vizgálja meg a vonalzakazt. A mozdonyvezeto engedelmekedik az írábeli rendelkezéeknek, é kéré eetén jelentét küld a felderített helyzetro l, amikor elhagyta az érintett területet A tolatái mozgáok védelme é újraindítáa érdekében A jelzét adó é a mozdonyvezeto a nemzeti zabályokat alkalmazza. 23. Vonat-továbbhaladái engedély vizavonáa Helyzetek A jelzét adó új közlekedéi rend mellett dönt Szabályok zinten A vonat-továbbhaladái engedély vizavonáakor a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza. Amikor a nemzeti zabályok elo írják, hogy egy vonatnak álló helyzetben kell lennie a forgalmi intézkedéek meghozatala elo tt, a jelzét adó a 03. ERTMS írábeli rendelkezé révén arra utaítja a mozdonyvezeto t, hogy maradjon álló helyzetben. Az újbóli elindulához a jelzét adó a 04. ERTMS írábeli rendelkezé révén engedélyt ad a mozdonyvezeto nek.

53 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 53. oldal alrendzerével A mozdonyvezeto láttávolágra közlekedik a következo pályamenti jelig zinten Ha lehetége, a jelzét adó az MA egyezménye rövidítéével vonja viza az MA-t. Minden má eetben a jelzét adó a nemzeti zabályokat alkalmazza. Amikor a nemzeti zabályok elo írják, hogy egy vonatnak álló helyzetben kell lennie a forgalmi intézkedéek meghozatala elo tt, a jelzét adó a 03. ERTMS írábeli rendelkezé révén arra utaítja a mozdonyvezeto t, hogy maradjon álló helyzetben. Az újbóli elindulához a jelzét adó a 04. ERTMS írábeli rendelkezé révén engedélyt ad a mozdonyvezeto nek. 24. A vonat rendkívüli helyzetbe kerüléére adott válazintézkedéek Helyzetek Egy vonat közlekedée vagy egy tolatái mozgá orán rendkívüli eemény történik Szabályok Amikor baj történik, a mozdonyvezeto feltételezi, hogy vezélye helyzet állt elo, é megtezi a helyzet hatáainak elkerülééhez vagy cökkentééhez zükége intézkedéeket. Ide tartozhat a vonat vizatoláa a nemzeti zabályokkal özhangban. A vonat vizatoláához a mozdonyvezeto nek viza kell igazolnia az "Ack train trip" ("túlhaladá nyugtázáa") zövege üzenetet, é ki kell oldania a vézféket. Amint a vonat a vizatolá után megállt, a mozdonyvezeto nek kapcolatba kell lépnie a jelzét adóval, é tájékoztatnia kell o t a helyzetro l. Minden má eetben, amikor a mozdonyvezeto álló helyzetben figyelembe vezi a DMI-n megjeleno következo zövege üzenetet: "Ack train trip", vizaigazolja a vonat rendkívüli helyzetbe kerüléét, é kapcolatba lép a jelzét adóval. A mozdonyvezeto rendkívüli helyzetbe kerülét követo en nem indítja el újból a vonatot, amíg arra engedélyt nem kap a jelzét adótól. Mielo tt a 02. ERTMS írábeli rendelkezé útján engedélyt adna a mozdonyvezeto nek a vonat rendkívüli helyzetbe kerülée utáni újbóli elindulára, a jelzét adó: - elleno rzi, hogy a közlekedé minden feltétele teljeül-e a nemzeti zabályokkal özhangban, - amikor a nemzeti zabályokkal özhangban meg tudja állapítani a vágány zabad voltát, engedélyezi a láttávolágra közlekedét a következo zavakkal a "További utaítáok" címu rézbo l: "felmentve a biztoított közlekedé alól" az SR-ben, - elleno rzi, hogy a ebeégkorlátozáok alaconyabbak-e, mint az SR ("aját felelo égu " mód) legnagyobb ebeége, é felvezi azokat a 02. ERTMS írábeli rendelkezébe, - elleno rzi, hogy zükégeek-e má korlátozáok é/vagy utaítáok, é felvezi azokat a 02. ERTMS írábeli rendelkezébe. A továbbhaladához a mozdonyvezeto : - fogadja a 02. ERTMS írábeli rendelkezét a jelzét adó által adott minden további utaítáal, - elleno rzi, hogy az írábeli rendelkezé a vonatára/tolatái mozgáára é annak aktuáli helyére vonatkozik-e, - a feladattal özhangban kiválaztja az indulá vagy SH elemet, é követi a 02. ERTMS írábeli rendelkezében kapott utaítáokat, - újból elindul a DMI-n megjeleno jelzének megfelelo en ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály). 25. A vonalzakaz nem megfelelo égének kezelée Helyzetek Özeegyeztethetetlenéget ézlelnek a jármu vek é a vaútvonal jellemzo i között Szabályok

54 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 54. oldal alrendzerével Amikor a mozdonyvezeto a következo üzenetet ézleli a DMI-n: "Route unuitable" ("az útvonal nem alkalma"), ezt tezi: - megállítja a vonatot, é tájékoztatja a jelzét adót a vonalzakaz nem megfelelo égének jelzééro l, - elleno rzi, hogy az értékek özhangban vannak-e a vonat jellemzo ivel, é zükég eetén kijavítja azokat. Amíg nem kap engedélyt a jelzét adótól, a mozdonyvezeto nem bírálja felül a vonalzakaz nem megfelelo égét Az alkalmatlanág oka törölheto Ha a nemzeti zabályok leheto vé tezik, a jelzét adó a 06. ERTMS írábeli rendelkezé é minden zükége további utaítá útján engedélyezi a mozdonyvezeto nek, hogy felülbírálja a vonalzakaz nem megfelelo égét. Amikor megkapta a jelzét adótól a 06. ERTMS írábeli rendelkezét, a mozdonyvezeto felülbírálja a vonalzakaz nem megfelelo égét A nem megfelelo ég oka nem törölheto A jelzét adó é a mozdonyvezeto a nemzeti zabályokat alkalmazza. 26. Állomáon belüli foglalt pályazakazra való belépé Helyzetek Szükége belépni egy állomára egy olyan pályazakazban, amely az alábbiak miatt foglalt: - peronmegoztá, - vonatok özekapcoláa Szabályok Amikor a vonat belép egy foglalt pályára, a jelzét adó: - biztoítja, hogy az elo vonat álló helyzetben legyen, é 2. zinten, hogy az elo vonat mozgái engedélye viza legyen vonva ("Vonat-továbbhaladái engedély vizavonáa" zabály). - megállapítja annak a vonatnak az útvonalát, amelynek be kell lépnie a foglalt pályára. Annak a vonatnak a mozdonyvezeto je, amelynek be kell lépnie a foglalt pályára, a DMI-n megjeleno jelzéek zerint reagál ("Reagálá a DMI/jelzo rendzer utaítáainak megfelelo en" zabály), é követi a kapott utaítáokat. Nem tervezett mozgá eetén a jelzét adó a vágányút megállapítáa elo tt a nemzeti zabályokkal özhangban tájékoztatja mindkét vonat mozdonyvezeto jét a körülményekro l. 27. Vézhelyzeti vizatolá Helyzetek Valamely vézhelyzet zükégeé tezi, hogy a vonat az ellenkezo irányban haladjon egy vézhelyzeti vizatolái területen Szabályok Amikor a vonatot vézhelyzetben vizatolják, a nemzeti zabályokkal özhangban, a mozdonyvezeto : - vizaigazolja a következo zövege üzenetet: "Ack RV" (hátramenet mód nyugtázáa), - vézhelyzeti vizatolát alkalmaz. Miután a vonat vézhelyzeti vizatoláa véget ért, é a vonat megállt, a mozdonyvezeto jelentét küld a jelzét adónak. A2. Melléklet ERTMS/GSM-R üzemeltetéi zabályok

55 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 55. oldal alrendzerével Ezek a zabályok elmagyarázzák annak elveit, hogy az üzemelteto zemélyzetnek hogyan kell üzemeltetnie a GSM-R-rel kapcolato berendezéeket. Ez a zempont még mindig nyitott kérdé, é az ÁME kéo bbi verziójában lez pontoítva. B. Melléklet Az új trukturáli alrendzerek következete mu ködtetéét leheto vé tevo egyéb zabályok (lád: 4.4. pont) E melléklet rendzere felülvizgálat é aktualizálá tárgyát képezi. A jelen melléklet olyan, a jelen ÁME 4. fejezetébe egyelo re be nem épített nemzeti zabályokat é eljáráokat tartalmaz, amelyeket azono módon kell alkalmazni a TEN hálózat egézén, különöen a hagyományo vaúti hálózaton. A 4. fejezet é a hozzá tartozó mellékletek egye elemei a kéo bbiekben beépítére kerülnek ebbe a mellékletbe. Az e mellékletben foglalt zabályokat a vaúti közlekedé lebonyolítáára vonatkozó rézlete zabályokról zóló külön jogzabály rendelkezéeivel együtt kell alkalmazni. A. Általáno Fenntartva B. A zemélyzet zemélyi é vagyoni biztonága Fenntartva C. Forgalmi interféz a biztoítóberendezéekkel C1 Homokolá A homok alkalmazáával hatékonyan lehet javítani a kerekek ínhez való tapadáát, a fékezét é az elindulát, különöen zord ido járái körülmények között. A ínfej futófelületén felgyülemlo homok azonban zámo problémát okozhat, különöen a ínáramkörök aktiváláával, valamint a kitéro k é a kereztezo déek hatékony mu ködéével kapcolatban. A mozdonyvezeto nek mindig képenek kell lennie homokoló mu ködtetéére, de ezt el kell kerülni, amikor cak lehetége: - a kitéro k é a kereztezo déek területén - 20 km/h alatti ebeégnél való fékezékor. Ezek a korlátozáok azonban nem érvényeek, amikor SPAD (jelzo meghaladái vezély) vagy má úlyo baleet vezélye áll fenn, é a homokolá egítené a tapadát. Kivételt jelent továbbá, amikor a homokolára az elindulá megkönnyítée vagy a vontatójármu homokoló berendezéének próbája miatt van zükég. (A tezteket normál eetben az infratruktúra-nyilvántartában e célra kijelölt területeken kell végrehajtani.) C2 A ho nfutájelzo k aktiváláa Fenntartva D. Vonatmozgáok D1 Normál üzemeltetéi állapot D2 Korlátozott körülmények Fenntartva E. Rendelleneégek, eemények é baleetek

56 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 56. oldal alrendzerével Fenntartva C. Melléklet A biztonággal kapcolato kommunikáció módzertan Bevezeté E melléklet célja, hogy megállapíta a kritiku biztonági helyzetekben továbbított vagy kicerélt információra vonatkozóan alkalmazható, biztonággal kapcolato kommunikáció zabályait, é különöen hogy: - meghatározza a biztonággal kapcolato üzenetek jellegét é truktúráját, - meghatározza az ilyen üzenetek zóbeli továbbítáának módzertanát. A melléklet célja, hogy alapként zolgáljon: - a vaúti pályahálózat-mu ködteto zámára, hogy képe legyen özeállítani az üzeneteket é a nyomtatványgyu jteményt. Az ilyen elemeket közlik a vaúti táraággal azzal egyideju leg, hogy a zabályok é elo íráok elérheto vé válnak; - a vaúti pályahálózat-mu ködteto é a vaúti táraág zámára a zemélyzetnek zóló dokumentumok (Nyomtatványgyu jtemény), a vonatközlekedét engedélyezo zemélyzetnek zóló utaítáok é a Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jtemény, "A kommunikáció eljáráok kézikönyve" címu 1. függelékének özeállítáa zámára. Az u rlapok haználatának terjedelme é azok truktúrája változó lehet. Egye kockázatok eetén indokolt lehet a nyomtatványok haználata, míg máok eetében nem. Egy adott kockázattal özefüggében a vaúti pályahálózat-mu ködteto, a 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdéével özhangban eldönti, hogy egy adott nyomtatvány haználata indokolt-e. Valamely nyomtatvány cak akkor haználható, ha a biztonági értéke é a teljeítménybeli elo nyei meghaladják a biztonágával é teljeítményével kapcolato hátrányokat. A vaúti pályahálózat-mu ködteto nek formalizált módon é a következo 3 kategóriával özhangban trukturálnia kell a kommunikáció protokollját: - ürgo (vézhelyzeti) zóbeli üzenetek, - írábeli rendelkezéek, - a teljeítménnyel kapcolato további üzenetek. Az ilyen üzenetek továbbítáa fegyelmezett megközelítéének támogatáa érdekében kommunikáció módzertant kell kidolgozni. 1. Kommunikáció módzertan 1.1. A módzertan elemei é elvei Az eljáráok orán haznált zabványo terminológia A zóbeli üzenetek továbbítái eljáráa A bezéd leheto égét a máik félnek átadó kifejezé: vétel (over) Üzenetfogadái eljárá - közvetlen üzenet fogadáakor - a küldött üzenet fogadáát megero íto kifejezé: vettem (received)

57 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 57. oldal alrendzerével - az üzenetet gyenge vétel vagy félreérté eetén megimételteto kifejezé: imételd (+mond laabban) ay again (+ peak lowly) - a vizaolvaott üzenet fogadáát megero íto kifejezé: - az annak elleno rzéére haznált kifejezé, hogy a vizaolvaott üzenet pontoan megfelel-e az elküldött üzenetnek: helye (correct) - vagy nem: hiba (+ megimétlem) error (+ I ay again) A kommunikáció megzakítáának eljáráa - ha az üzenet véget ért: kilépek (out) - ha a zünet ideiglene, é nem zakítja meg a kapcolatot: - a máik felet várakozára felkéro kifejezé: várj (wait) - ha a zünet ideiglene, de a kapcolat megzakadt: - kifejezé annak közléére a máik féllel, hogy a kommunikáció meg fog zakadni, de kéo bb folytatódni fog: újrahívlak (I call again) Írábeli rendelkezé vizavonáa A folyamatban lévo írábeli rendelkezéi eljárá vizavonáára haznált kifejezé: törölt mu velet... (cancel procedure...) Ha az üzenet kéo bb folytatódni fog, az eljárát elölro l meg kell imételni Hiba vagy félreérté eetén alkalmazandó elvek A kommunikáció közben fellépo eetlege hibák kijavítáa érdekében a következo zabályokat kell alkalmazni: Hibák - átvitel közbeni hibák Amikor a küldo fél ézleli a továbbítái hibát, a küldo nek vizavonát kell kérnie a következo eljárái üzenet küldéével: hiba (+ új eljárái üzenet...) (error (+ prepare new form...) vagy: hiba + megimétlem (error + I ay again) majd újból elküldi az elo üzenetet. - vizaolvaá közbeni hiba Amikor a küldo fél hibát vez ézre, miközben vizaolvaák neki az üzenetet, a küldo fél elküldi a következo eljárái üzenetet:

58 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 58. oldal alrendzerével hiba + megimétlem (error +I ay again) majd újból elküldi az elo üzenetet Félreérté Ha valamelyik fél félreért egy üzenetet, a következo zöveggel kell megkérnie a máik felet az üzenet megimétléére: imételd (+ mond laabban) (ay again (+peak lowly) A zavak, zámok, ido k, távolágok, ebeégek é dátumok betu zéének kódja A megérté elo egítée é az üzenetek különbözo helyzetekben való kifejezée érdekében minden kifejezét laan é helyeen kell kiejteni, é ki kell betu zni az eetlegeen félreértheto zavakat, neveket é zámokat. Erre példák lehetnek a jelek vagy pontok kódjai. A következo betu zéi zabályokat kell alkalmazni: Szavak é betu coportok betu zée A nemzetközi fonetikai ábécét kell haználni. A Alpha B Bravo C Charlie D Delta E Echo F Foxtrot G Golf H Hotel I India J Juliet K Kilo L Lima M Mike N November O Ocar P Papa Q Quebec R Romeo S Sierra T Tango U Uniform V Victor W Whiky X X-ray Y Yankee Z Zulu Példa: A B pontok = alpha-bravo pontok. KX 835 jelzo zám = Kilo X-Ray nyolc három öt jelzo. A vaúti pályahálózat-mu ködteto hozzáadhat további betu ket az egye hozzáadott betu k fonetiku kiejtéével együtt, ha a vaúti pályahálózat-mu ködteto egy vagy több munkanyelvének ábécéje azt zükégeé tezi. A vaúti táraág további kiejtéi útmutatókat i hozzáadhat, ha azt zükégenek ítéli Számok kifejezée A zámokat zámjegyenként kell kimondani zéró egy ketto három négy öt hat hét nyolc kilenc Példa: 2183 z. vonat = ketto -egy-nyolc-három z. vonat. A tizede törteket a "pont" zóval kell kifejezni. Példa: 12,50 = egy-ketto -pont-öt-zéró Az ido kifejezée Az ido t helyi ido ben kell megadni, egyzeru módon. Példa: 10 óra 52 perc = tíz ötven-ketto. Az i elfogadható, ha az ido t zámjegyenként mondják ki (egy zéró öt ketto óra) A távolágok é ebeégek kifejezée A távolágokat kilométerben, a ebeégeket kilométer per órában fejezik ki.

59 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 59. oldal alrendzerével Dátumok kifejezée A dátumokat zokáo módon kell kifejezni. Példa: 10 December 1.2. A Kommunikáció truktúrája A biztonággal kapcolato zóbeli üzenetek elvileg két fázit tartalmaznak az alábbiak zerint: - azonoítá é utaítákéré, - magának az üzenetnek a továbbítáa é az átvitel befejezée. Az elo dlege prioritáú biztonági üzenetek eetében az elo fázi lerövidítheto vagy teljeen el i hagyható Az azonoítá é utaítákéré zabályai Ahhoz, hogy a felek azonoíthaák egymát, meghatározhaák az üzemeltetéi helyzetet, é eljárái utaítáokat tudjanak továbbítani, a következo zabályt alkalmazzák: Azonoítá Nagyon fonto, hogy - a nagyon ürgo, elo dlege prioritáú biztonági üzenetek kivételével minden egye kommunikáció elo tt azonoíták magukat a kommunikálni kézülo felek. Ez nem cak udvariaági geztu, hanem ennél fontoabb, hogy bizalmat ad azzal kapcolatban, hogy a vonatmozgáokat engedélyezo zemély a megfelelo vonat mozdonyvezeto jével kommunikál, é a mozdonyvezeto tudja, hogy a megfelelo irányító vagy jelzo állító központtal bezél. Ez különöen akkor kritiku jelento égu, ha a kommunikáció olyan területeken történik, ahol a kommunikáció határok átfedik egymát. Ez az elv a kommunikáció megzakadáa után i érvénye. A különbözo felek az alábbi üzeneteket haználják erre a célra. - a vonatközlekedét engedélyezo zemélyzet:... z. vonat (zám)... mozdonyvezeto je (név) - a mozdonyvezeto :... mozdonyvezeto (név)... z. vonat (zám) Megjegyzendo, hogy az azonoítát további tájékoztató üzenet i követheti, amely kello rézleteéggel tájékoztatja a vonatmozgáokat engedélyezo zemélyzetet annak ponto megállapítáához, hogy ezt követo en a mozdonyvezeto nek milyen eljárát kell követnie Utaítákéré Az írábeli rendelkezéel alátámaztott eljáráok minden alkalmazáát utaítákérének kell megelo znie. A következo kifejezéeket kell haználni utaítákérére: kézít eljárát... (prepare procedure...)

60 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 60. oldal alrendzerével Az írábeli rendelkezéek é a zóbeli üzenetek továbbítáának zabályai Elo dlege prioritáú biztonági üzenetek Sürgeto é kényzeríto jellegük miatt ezek az üzenetek: - menet közben i elküldheto k é fogadhatók, - nem kell, hogy azonoító rézt tartalmazzanak, - megimétlendo k, - a leheto leghamarabb további információnak kell követni o ket Írábeli rendelkezéek A nyomtatványgyu jteményben lévo eljárái üzenetek biztonágo (álló helyzetben történo ) küldééhez é fogadáához a következo zabályokat kell betartani: Üzenet küldée A nyomtatvány kitöltheto az üzenet továbbítáa elo tt, hogy az üzenet telje zövege egyetlen átvitellel elküldheto legyen Üzenet fogadáa Az üzenet fogadójának ki kell töltenie a nyomtatványgyu jteményben található nyomtatványt a küldo által megadott információ alapján Vizaolvaá A nyomtatványgyu jteményben lévo minden elo re meghatározott vaúti üzenetet viza kell olvani. A vizaolvaának ki kell terjednie a nyomtatványokon zürkével jelzett üzenetekre, a "vizajelenté" rézre é minden egyéb vagy kiegézíto információra i A helye vizaolvaá nyugtázáa Az üzenet küldo jének nyugtáznia kell az öze vizaolvaott üzenet megfelelo égét vagy nem megfelelo égét. helye (correct) vagy: hiba+ megimétlem (error+ I ay again) amelyet az eredeti üzenet imételt elküldée követ Nyilatkozat Minden fogadott üzenetet pozitívan vagy negatívan viza kell igazolni az alábbiak zerint: vettem (received) vagy: negatív, imételd (+ mond laabban) negative, ay again (+ peak lowly) Nyomon követheto ég é igazolá Minden, irányítóközpontból kezdeményezett üzenetet egyedi azonoító vagy engedélyezo zámnak kell kíérnie: - ha az üzenet olyan tevékenyégre vonatkozik, amely eetében a mozdonyvezeto meghatározott engedélyt kér (pl. jelzo melletti elhaladá vezély eetén tb.):... engedély (zám)

61 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 61. oldal alrendzerével - minden egyéb eetben (pl. óvatoan kell továbbhaladni tb.):... üzenet (zám) Vizajelenté Minden "vizajelentéi" kérelmet tartalmazó üzenetet "jelentének" kell követnie További üzenetek További üzenetek: - azonoítái eljárá elo zi meg o ket, - rövidek é pontoak (amikor cak lehetége, a közlendo információra é annak alkalmazái területére korlátozódnak), - vizaolvaák o ket, amit a helye vagy helytelen vizaolvaá vizaigazoláa követ. - utánuk állhat utaítá vagy további információ kérée Változó, elo re meg nem határozott tartalmú tájékoztató üzenetek A változó tartalmú tájékoztató üzeneteket: - azonoítái eljárá elo zi meg, - küldé elo tt elo kézítik, - vizaolvaák, amit a helye vagy helytelen vizaolvaá vizaigazoláa követ. 2. Eljárái üzenetek 2.1. Az üzenetek jellege Az eljárái üzeneteket a Mozdonyvezeto i kézikönyvben bemutatott megfelelo helyzetekkel tárított üzemeltetéi utaítáok küldéére haználják. Ezek tartalmazzák magának a helyzetnek megfelelo üzenetnek a zövegét é az üzenetazonoító zámát. Ha az üzenet a fogadó fél vizajelentéét igényli, a jelenté zövegét i megadják. Ezek az üzenetek a vaúti pályahálózat-mu ködteto által elo írt zövegeket tartalmazzák annak munkanyelvén, nyomtatott, vagy elektroniku, elo re elkézített formátumban küldik el o ket Nyomtatványok A nyomtatványok az eljárái üzenetek közléének formalizált hordozói. Ezek az üzenetek általában korlátozott munkakörülményekkel kapcolatoak. Jellemzo példa a valamely jelzo vagy "mozgái engedély vége" melletti elhaladá engedélyezée a mozdonyvezeto zámára, egy adott területen cökkentett ebeéggel való haladára vagy a vaúti pálya megvizgáláára irányuló utaítá. Má olyan körülmények i elo fordulhatnak, amelyek zükégeé tezik az ilyen üzenetek alkalmazáát. Ezek célja, hogy: - a vonatmozgáokat engedélyezo zemélyzet é a mozdonyvezeto k által való ido ben haznált közö munkadokumentumot biztoítanak, - emlékezteto ként zolgáljanak a mozdonyvezeto k zámára az általuk követendo eljáráokról (különöen, amikor imeretlen vagy ritkán látogatott környezetben dolgoznak), - leheto vé tegyék a kommunikációk nyomon követéét.

62 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 62. oldal alrendzerével A nyomtatványok azonoítáa érdekében egyedi kódzót vagy kódzámot kell kidolgozni az eljáráal kapcolatban. Ennek alapja lehet a nyomtatvány haználatának potenciáli gyakoriága. Ha valózínu, hogy a kidolgozá alatt álló öze nyomtatvány közül a leggyakrabban azt haználják, amely a jelzo vagy az EOA melletti vezély eetén történo elhaladára vonatkozik, ezt kell 001 zámmal jelölni, é így tovább Nyomtatványgyu jtemény A haználandó nyomtatványok azonoítáa után a telje kézletet egy Nyomtatványgyu jtemény nevu nyomtatott vagy elektroniku dokumentumban kell özegyu jteni. Ez egy közö dokumentum, amelyet a mozdonyvezeto é a vonatmozgáokat engedélyezo zemélyzet együtteen haznál, amikor egymáal kommunikálnak. Ezért fonto, hogy a mozdonyvezeto é a vonatmozgáokat engedélyezo zemélyzet által haznált könyv felépítée é zámozáa azono legyen. A vaúti pályahálózat-mu ködteto felelo a nyomtatványgyu jtemény é az abban lévo nyomtatványok aját munkanyelvén való özeállítááért. A vaúti táraág fordítáal láthatja el a nyomtatványgyu jteményben lévo nyomtatványokat é az azokhoz kapcolódó információkat, ha úgy véli, hogy ez egíti a mozdonyvezeto ket mind a képzé orán, mind a való helyzetekben. Az üzenetek továbbítáára haznált nyelv mindig a vaúti pályahálózat-mu ködteto munkanyelve. A nyomtatványgyu jtemény két rézbo l áll. Az elo réz a következo elemeket tartalmazza: - emlékezteto a nyomtatványgyu jtemény haználatáról, - a forgalomirányító zemélyzet által küldött eljárái nyomtatványok mutatója, - a mozdonyvezeto által küldött eljárái nyomtatványok mutatója (indokolt eetben), - a helyzetek feloroláa, kerezthivatkozáokkal a haználandó eljárái nyomtatványokra, - az egye eljárái nyomtatványok haználatának alapját képezo helyzeteket megadó zójegyzék, - az üzenetek betu zéének kódja (fonetiku ábécé tb.). A máodik réz tartalmazza magukat az eljárái nyomtatványokat. A nyomtatványgyu jteményben az egye nyomtatványokra több példát i meg kell adni, é javaolt elválaztókat haználni a különbözo rézek elválaztáára. A vaúti táraág kiegézítheti a mozdonyvezeto k Nyomtatványgyu jteményét az egye nyomtatványokkal é az alapjukat képezo helyzetekkel kapcolato magyarázó zövegekkel. 3. További üzenetek A további üzenetek az alábbiak valamelyike által haznált tájékoztató üzenetek: - a mozdonyvezeto, hogy tájékoztaa a forgalomirányító zemélyzetet, vagy - a forgalomirányító zemélyzet, hogy tájékoztaa a mozdonyvezeto t a ritkán elo forduló é olyan helyzetekro l, amikor az elo re meghatározott nyomtatványokat zükégtelennek tartják, illetve a vonat menetével vagy a vonat illetve a mu zaki infratruktúra állapotáról. A helyzetek leíráának é a tájékoztató üzenetek özeállítáának megkönnyítée érdekében haznoak lehetnek az üzenetekkel kapcolato útmutatáok, a vaúti terminológia zójegyzéke, az éppen haznált jármu vek leíró diagramja é az infratruktúra berendezéeinek (a pálya, a vontatái áramellátá tb.) leíráa Útmutató az üzenetek truktúrájához Az ilyen üzeneteket az alábbiak zerint lehet trukturálni: A kommunikáció zakazai Az információ közléének oka Az üzenet eleme _ tájékoztatául _ intézkedé érdekében

63 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 63. oldal alrendzerével Megfigyelé Pozíció - a vaútvonal mentén - a aját vonatommal kapcolatban Jelleg - tárgy - zemély _ van _ láttam _ történt _ nekiütköztem _ hely:... (állomá neve) _... (jellegzete pont) _ a következo kilométer ponton:... (zám) _ motorkoci... (zám) _ vontatott koci... (zám)... (lád a zójegyzéket) Állapot - álló - mozgó _-n állva _-n fekve _-ra/re eve _ gyalog menve _ futva _ felé Hely a vaúti pályához képet Az ilyen üzeneteket utaítákéré követheti. Az üzenetek elemeit mind a vaúti táraág által kiválaztott nyelven, mind az érintett vaúti pályahálózat-mu ködteto k egy vagy több munkanyelvén továbbítják Vaúti terminológiai zójegyzék A vaúti táraág özeállít egy vaúti terminológiai zójegyzéket minden olyan hálózat eetében, amelyen a vonatai közlekednek. Ez megadja a közhaználatban lévo kifejezéeket a vaúti táraág által kiválaztott nyelven é annak a pályahálózat-mu ködteto nek a munkanyelvén, akinek az infratruktúráján a munkát végzik. A zózedet két rézbo l áll: - a kifejezéek tárgykörök zerinti feloroláa, - a kifejezéek betu rende feloroláa A jármu vek leíró diagramja Ha a vaúti táraág megítélée zerint elo nyö a mu ködée zempontjából, elkézíti a haználatban lévo jármu vek leíró diagramját. Ez felorolja azoknak a különbözo alkotórézeknek a neveit, amelyekkel kapcolatban kommunikáció történhet a különbözo érintett pályahálózat-mu ködteto kkel. Tartalmaznia kell a közhaználatban lévo kifejezéeket a vaúti táraág által kiválaztott nyelven é annak a pályahálózat-mu ködteto nek a munkanyelvén, akinek az infratruktúráján a munkát végzik Az infratruktúra berendezéeinek (a pálya, a vontatái áramellátá tb.) leíráa Ha a vaúti táraág megítélée zerint elo nyö a mu ködée zempontjából, elkézíti a vonat közlekedéi útvonalán lévo infratruktúra berendezéeinek (a pálya, a vontatái áramellátá tb.) leíráát. Ez felorolja azoknak a különbözo alkotórézeknek a neveit, amelyekkel kapcolatban kommunikáció történhet az érintett vaúti pályahálózat-mu ködteto kkel. Tartalmaznia kell a közhaználatban lévo kifejezéeket a vaúti táraág által kiválaztott nyelven é annak a vaúti pályahálózat-mu ködteto nek a munkanyelvén, akinek az infratruktúráján a munkát végzik. 4. A zóbeli üzenetek típua é felépítée 4.1. Vézhelyzeti üzenetek

64 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 64. oldal alrendzerével A vézhelyzeti üzenetek célja, hogy a vaútvonal biztonágával közvetlen kapcolatban lévo ürgo üzemeltetéi utaítáokat adjanak. A félreérté bármilyen kockázatának elkerülée érdekében az üzeneteket mindig, legalább egyzer meg kell imételni. Az alábbiakban megtalálhatók az elküldheto fo bb üzenetek igény zerint oztályozva. Emellett a vaúti pályahálózat-mu ködteto a mu ködéi igényeinek megfelelo en má vézhelyzeti üzeneteket i meghatározhat. A vézhelyzeti üzeneteket írábeli rendelkezéek követhetik (lád: 2. alpont). A vézhelyzeti üzeneteket alkotó zövegek típuát a Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jtemény "Kommunikáció eljáráok kézikönyve" címu 1. függelékében é a vonatközlekedét engedélyezo zemélyzet zámára kiadott dokumentációban kell özefoglalni Az üzeneteket a forgalomirányító zemélyzet é a mozdonyvezeto egyaránt küldheti. - az öze vonatnak meg kell állnia: Az öze vonatnak meg kell állnia üzenetet hangjelzéel kell továbbítani; ha ez nem lehetége, a következo mondatot kell alkalmazni: Vézhelyzet, minden vonat állj (Emergency, top all train) Az üzenetben zükég eetén meg kell adnia a helyre vagy területre vonatkozó adatokat. Emellett ezt az üzenetet, ha lehetége, gyoran ki kell egézíteni annak okával, a vézhelyzet helyével é a vonat azonoítójával: Akadály (Obtruction) Vagy tu z (Or Fire) Vagy (Or)... (egyéb ok) A (On)... vonalon (line)... a (at)... (név) zelvény) Mozdonyvezeto (Driver of train)... (vonatzám) (km, - egy adott vonatot kell megállítani:... vonat (z. vágányon/vonalon) z. Vézhelyzet, állj! Ilyen körülmények között az üzenet kiegézítéére fel lehet haználni annak a vonalnak vagy vágánynak a zámát, amelyen a vonat halad A mozdonyvezeto által küldött üzenetek - meg kell zakítani a vontatái áramellátát: Vézhelyzet, áramellátát megzakítani (Emergency current iolation) Ezt az üzenetet, ha lehetége, gyoran ki kell egézíteni annak okával, a vézhelyzet helyével é a vonat azonoítójával:

65 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 65. oldal alrendzerével tól... (km zelvényto l)... z. vágányon/vonalon) (név/zám)... é... között (állomá) (állomá) Oka zámú vonat mozdonyvezeto je (zám) Ilyen körülmények között az üzenet kiegézítéére fel lehet haználni annak a vonalnak vagy vágánynak a zámát, amelyen a vonat halad. D. Melléklet Olyan információk, amelyekhez a vaúti táraágnak hozzáféréel kell rendelkeznie azon útvonalakkal kapcolatban, amelyen mu ködni zándékozik 1. réz: Általáno információk a vaúti pályahálózat-mu ködteto ro l 1.1. A pályahálózat-mu ködteto (k) neve(i) 1.2. Orzág(ok) 1.3. Rövid leírá 1.4. Az általáno üzemeltetéi zabályok é elo íráok (é azok bezerzéi módjának) feloroláa 2. réz: Térképek é ábrák 2.1. Földrajzi térkép Vaútvonalak Szolgálati helyek (állomáok, rendezo pályaudvarok, vaúti comópontok, áruforgalmi terminálok) 2.2. Hoz-zelvény ábra. Az ábrákon feltüntetendo adatok, zükég eetén zöveggel kiegézítve. Amennyiben külön ábrát biztoítanak az állomáról / rendezo pályaudvarról / jármu zínro l, a vonala ábrán lévo információ egyzeru ítheto A távolág megjelölée A forgalmi vágányok, körüljáró vágányok, mellékvágányok é kiiklaztó aruk azonoítáa A forgalmi vágányok közötti kapcolatok Szolgálati helyek (állomáok, rendezo pályaudvarok, vaúti comópontok, áruforgalmi terminálok) Az öze rögzített jel helye é jelentée 2.3. Az állomá / rendezo pályaudvar / jármu zín helyzínrajzai (Megj.: ez cak az átjárhatóági forgalom zámára elérheto helyekre vonatkozik). A helyre jellemzo ábrákon azonoítandó adatok, zükég eetén zöveggel kiegézítve A hely neve A hely azonoító kódja A hely típua (utaterminál, áruforgalmi terminál, rendezo pályaudvar, jármu zín)

66 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 66. oldal alrendzerével Az öze helyhezkötött jelzo helye é jelentée A pályák azonoítáa é rajza a kiiklaztó arukkal együtt A peronok azonoítáa A peronok hoza A peronok magaága A catlakozó vágányok azonoítáa A catlakozó vágányok hoza A pályamenti elektromo áramellátá elérheto ége Távolág a peron zéle é a vágánytengely között a közlekedéi felülettel párhuzamoan (Személyzállítára megnyitott állomáok eetén) Mozgáérültek általi elérheto ég 3. réz: A konkrét vonalzakazal kapcolato adatok 3.1. Általáno jellemzo k Orzág A vonalzakaz azonoító kódja: nemzeti kód A vonalzakaz 1. végpontja A vonalzakaz 2. végpontja Üzemido tartama (ido pontok, napok, cökkentett üzemvitel alkalmazáa) Szelvényezé (gyakoriág, megjelené é elhelyezé) A forgalom típua (vegye, uta, áru tb.) Megengedett legnagyobb ebeég(ek) Biztonági okokból zükége minden egyéb információ Meghatározott helyi üzemeltetéi követelmények (a zemélyzetre minden peciáli képzettégével) A vezélye árukra vonatkozó különlege korlátozáok Különlege rakodái korlátozáok Az ideiglene munkaérteíté mintája (é megzerzéének módja) Annak jelzée, hogy a vonalzakaz telített (2001/14/EK, 22. cikk) 3.2. Meghatározott mu zaki jellemzo k EK-hiteleíté az infratruktúra ÁME eetében A kölcönöen átjárható vonalként való üzembe helyezé éve A lehetége konkrét eetek feloroláa A lehetége konkrét eltéréek feloroláa Nyomtáv Szerkeztéi zelvény Legnagyobb tengelyterhelé Folyóméterenkénti legnagyobb terhelé Oldalirányú vágányero k Hozanti irányú vágányero k Legkiebb görbületi ugár Az emelkedo zázaléka Az emelkedo helye Elfogadható fékezéi ero olyan fék eetében, amely nem alkalmaz kerék é ín közötti tapadát Hidak Viaduktok Alagutak Megjegyzéek 3.3. Energia alrendzer EK-hiteleíté az energia ÁME eetében A kölcönöen átjárható vonalként való üzembe helyezé éve A lehetége konkrét eetek feloroláa A lehetége konkrét eltéréek feloroláa Az áramellátái rendzer típua (pl. emmilyen, felo vezeték, 3. ín)

67 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 67. oldal alrendzerével Az áramellátái rendzer frekvenciája (pl. váltakozó áram, egyenáram) Legkiebb fezültég Legnagyobb fezültég Meghatározott villamo vontatójármu vek áramfogyaztáával kapcolato korlátozáok A többe vezérléu vontatójármu vek pozíciójával kapcolato korlátozáok az érintkezo vezeték elkülönítéének való megfelelé érdekében (az áramzedo helye) Az elektromo zigetelé megzerzéének módja A munkavezeték magaága A munkavezeték megengedett lejtée a pályához képet é a lejté eltéréei A jóváhagyott áramzedo k típua Legkiebb tatiku ero Legnagyobb tatiku ero A fázihatárok helye Tájékoztatá a mu ködéro l Az áramzedo k leengedée Folyamato aktiválá, tekintettel a vizatápláló fékre A vonat megengedett legnagyobb áramero ége 3.4. Biztoítórendzerek alrendzer EK-hiteleíté a CCS ÁME eetében A kölcönöen átjárható vonalként való üzembe helyezé éve A lehetége konkrét eetek feloroláa A lehetége különlege eltéréek feloroláa ERTMS/ETCS Az alkalmazá zintje Opcionáli pályamenti funkciók A fedélzeten elo írt opcionáli funkciók A zoftver verziózáma A jelen változat üzembe helyezéének napja ERTMS/GSM-R rádió Az FRS-ben meghatározott opcionáli funkciók Verziózám A jelen változat üzembe helyezéének napja az ERTMS/ETCS 1. zint eetén, feltöltéi funkcióval A jármu vek eetében zükége mu zaki megvalóítá "B" oztályú vonatvédelmi, elleno rzo é riaztó rendzer(ek) A "B" oztályú rendzerek mu ködtetéére vonatkozó nemzeti zabályok (+ a megzerzéük módja) Vonalrendzer Felelo tagállam A rendzer neve A zoftver verziózáma A jelen változat üzembe helyezéének napja Az érvényeégi ido zak vége Egynél több rendzer egyideju aktivitáának igénye Fedélzeti rendzer "B" oztályú rádiórendzer Felelo tagállam A rendzer neve Verziózám A jelen változat üzembe helyezéének napja Az érvényeégi ido zak vége A különféle "B" oztályú vonatvédelmi, elleno rzéi é figyelmezteto rendzerek közötti átkapcolá különlege feltételei Az ERTMS/ETCS é a "B" oztályú rendzerek közötti átkapcolá különlege mu zaki feltételeit A különféle rádió-rendzerek közötti átkapcolá különlege feltételei, mu zaki üzemzavarok ERTM/ETCS "B" oztályú vonatvédelmi, elleno rzo é riaztó rendzerek ERTM/GSM-R

68 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 68. oldal alrendzerével "B" oztályú rádiórendzer Pályamenti jelzéek, a fékteljeítménnyel kapcolato ebeégkorlátozáok ERTM/ETCS "B" oztályú vonatvédelmi, elleno rzo é riaztó rendzerek, a "B" oztályú rendzer mu ködtetéének nemzeti zabályai A fékteljeítménnyel kapcolato nemzeti zabályok Egyéb nemzeti zabályok, pl.: az 512-e UIC tájékoztatónak ( i 8. kiadá é 2 módoítá) megfelelo adatok, az EMC alkalmaága az infratruktúra oldali vonatbefolyáoló rendzerre Az európai zabványok zerint meghatározandó követelmény Örvényáramú vágányfék haználatának engedélyezheto ége Mágnee ínfék haználatának engedélyezheto ége A végrehajtott eltéréeket érinto mu zaki megoldáokkal zembeni követelmények 3.5. Üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer EK-hiteleíté az OPE ÁME eetében A kölcönöen átjárható vonalként való üzembe helyezé éve A lehetége konkrét eetek feloroláa A lehetége konkrét eltéréek feloroláa A vaúti pályahálózat-mu ködteto zemélyzetével folytatott biztonági zempontból kritiku kommunikáció nyelve Különlege éghajlati vizonyok é az azokhoz kapcolódó elrendezéek E. Melléklet Nyelvi é kommunikáció zint A nyelvi zóbeli kommunikáció öt zintre oztható: Szint Leírá elleno rzée 5 - bármely bezélo höz hozzá tudja igazítani a bezédmódját - véleményt képe közölni - képe tárgyalni - képe meggyo zni - képe tanácot adni 4 - képe megbirkózni az elo re nem látható helyzetekkel - képe feltételezéeket tenni - képe érvekkel ellátott véleményt kifejezni 3 - képe megbirkózni elo re nem látható elemeket tartalmazó gyakorlati helyzetekkel - képe leírni dolgokat - képe fenntartani egy egyzeru párbezédet 2 - képe megbirkózni egyzeru gyakorlati helyzetekkel - képe kérdéeket feltenni - képe kérdéeket megválazolni 1 - képe elmondani betanult mondatokat Ez a melléklet ideiglene jellegu. Rézleteebb kidolgozáa folyamatban van, é az ÁME kéo bbi átdolgozáakor lez elérheto. Vannak egy, az egyéni alkalmaági zint vizgálatára alkalma rendzer kiépítéére vonatkozó tervek. Ez az ÁME egyik jövo beni változatában lez elérheto. F. Melléklet

69 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 69. oldal alrendzerével Az üzemelteté é forgalomirányítá alrendzer vizgálati iránymutatáai (E modul alkalmazáában a "tagállam" kifejezé a tagállamot vagy az általa a vizgálat elvégzéére kijelölt má zervezetet jelenti.) 1. Ez a melléklet megállapítja azokat az iránymutatáokat, amelyek megkönnyítik a tagállam zámára annak megero ítéét, hogy a javaolt üzemi folyamat: - megfelel ezen ÁME-nek, é a 2001/16/EK irányelv (é a 2004/50/EK irányelvben foglalt minden módoítá) alapveto követelményei bizonyítottan teljeülnek, - indokolt eetben megfelel má zabályozáoknak, köztük a 2004/49/EK irányelvnek, é üzembe helyezheto. 2. Az érintett vaúti pályahálózat-mu ködteto é vaúti táraág kötele megfelelo dokumentációt zolgáltatni a tagállamnak (az alábbi 3. pontban leírtak zerint), amely leírja az új é módoított üzemi folyamato(ka)t. Az új é módoított üzemi folyamat(ok) koncepciójával é kidolgozáával kapcolatban zolgáltatott dokumentumoknak kello rézleteégu eknek kell lenniük, hogy a tagállam megérthee a javalat mögötti indokokat. Emellett, amennyiben alrendzereket korzeru ítenek vagy újítanak fel, a benyújtott anyagnak tartalmaznia kell az üzemi tapaztalattal kapcolato vizajelzét i. A dokumentáció nyomtatott vagy elektroniku formátumban (vagy a ketto kombinációjában) i benyújtható. A tagállam további példányokat kérhet, ha zükége van azokra a vizgálathoz. 3. A vizgálat rézletei 3.1. Az érintett üzemi folyamato(ka)t leíró dokumentációnak legalább a következo elemeket kell tartalmaznia: - a vaúti pályahálózat-mu ködteto vagy a vaúti táraág üzemi zervezetének általáno leíráa (a vezeté/felügyelet é a mu ködé áttekintée) azon körülmények é keretek rézletezéével, amelyek között a vizgálandó üzemi folyamato(ka)t alkalmazni é mu ködtetni fogják, - az öze vonatkozó é elvégzendo üzemi folyamat rézletezée (jellemzo en eljáráok, utaítáok, zámítógépe programok tb.), - az üzemi folyamat(ok) megvalóítái, haználati é elleno rzéi módjának leíráa é az öze alkalmazandó konkrét berendezé elemzée, - az üzemi folyamat(ok) által érintett zemélyek adatai, a megvalóuló képzé vagy eligazítá rézletei é azon kockázatok elemzée, amelyekkel az ilyen zemélyek zembekerülhetnek, - arra vonatkozó eljárá, hogy hogyan fogják kezelni az üzemi folyamato(ok) jövo beni módoítáait é korzeru ítéeit (megjegyzé: ez nem vonatkozik a nagyobb hordereju változtatáokra vagy az új folyamat(ok)ra; ilyen eetben új benyújtá történik a jelen iránymutatáok alapján), - azt bemutató ábra, hogy a zükége vizajelzéi adatok (é az üzemeléel kapcolato többi információk) hogyan áramlanak be a vaúti pályahálózat-mu ködteto vagy a vaúti táraág zervezetébe, abból ki é a körül a vonatkozó üzemi folyamatok támogatáa érdekében, - az érintett új vagy módoított üzemi folyamat(ok) koncepciójának é kidolgozáának megértééhez zükége leíráok, magyarázatok é minden nyilvántartá (megjegyzé: a biztonági zempontból kritiku folyamatok eetében ez tartalmazza az új/módoított folyamat(ok) megvalóítáához kapcolódó kockázatok értékeléét i), - annak igazoláa, hogy az érintett üzemi folyamat(ok) megfelel(nek) ezen ÁME követelményeinek. Indokolt eetben a következo elemeket i benyújtják: - az olyan elo íráok vagy európai zabványok feloroláa, amelyek zerint értékelték az alrendzer vonatkozó üzemi folyamatait, é az ilyen megfelelo ég bizonyítéka, - a zerzo débo l eredo má rendeleteknek való megfelelé bizonyítéka (a tanúítványokkal együtt) - a vonatkozó üzemi folyamatok meghatározott feltételei é korlátozáai.

70 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 70. oldal alrendzerével 3.2 A tagállam: - azonoítja az ÁME azon vonatkozó rendelkezéeit, amelyeknek az üzemi eljáráoknak meg kell felelniük, - elleno rzi, hogy a benyújtott dokumentáció telje-e, é özhangban van-e a 3.1. ponttal, - megvizgálja a benyújtott dokumentációt, é értékeli, hogy: - az érintett üzemi folyamatok megfelelnek-e az ÁME vonatkozó követelményeinek, - az új vagy felülvizgált üzemi folyamat(ok) koncepciója é kidolgozáa (a kockázatok elemzéét i ideértve) zilárd-e, é elleno rzött módon történt-e, - az üzemi folyamat(ok) megvalóítáa é azt követo alkalmazáa/irányítáa biztoítja az ÁME követelményeinek való folyamato megfelelét - dokumentálja (egy vizgálati jelentében, lád az alábbi 4. pontot) az azzal kapcolato megállapítáait, hogy az üzemi folyamat(ok) megfelel(nek)-e az ÁME rendelkezéeinek. 4. A vizgálat legalább az alábbi információkat tartalmazza: - az érintett vaúti pályahálózat-mu ködteto / vaúti táraág adatai, - a vizgált üzemi folyamat(ok) leíráa, ideértve minden má érintett konkrét eljárá, utaítá, zámítógépe program rézleteit, - az érintett üzemi folyamat(ok) irányítáával é alkalmazáával kapcolato elemek leíráa, ideértve a figyelemmel kíérét, a vizajelzét é a módoítát, - a vizgálattal kapcolatban özeállított minden alárendelt elleno rzéi jelenté, - annak megero ítée, hogy az érintett üzemi folyamat(ok) é azok megvalóítái körülményei biztoítják az ezen ÁME vonatkozó pontjaiban megállapított megfelelo követelményeknek való megfelelét, ideértve a vizgálat lezáráa után megmaradó minden eetlege fenntartát, - a vonatkozó üzemi folyamat(ok) megvalóítáának eetlege körülményeiro l é határairól zóló nyilatkozat (ideértve az eetlege fenntartáokat érinto minden megfelelo korlátozát), - a vizgálatban rézt vevo tagállam neve é címe é a jelenté elkézültének napja. Ha a vizgálati jelenté alapján vaúti pályahálózat-mu ködteto to l/vaúti táraágtól megtagadja a vonatkozó üzemi folyamatok megvalóítái engedélyét / tanúítványát, a tagállamnak rézleteen meg kell indokolnia az ilyen elutaítát a 2004/49/EK irányelvvel özhangban. G. Melléklet Az egye alapparaméterek eetében elleno rizendo elemek tájékoztató é nem kötelezo jellegu feloroláa Ez a melléklet a kidolgozá korai zakazában van, é további munkát igényel; jelen dokumentumban cupán munkatervezetként zerepel. A 2004/49/EK irányelv 10. é 11. cikkében leírt tanúítái é engedélyezéi folyamattal özhangban ez a melléklet a következo alátámaztó adatokat körvonalazza: - A - zervezeti vagy irányító jellegu é a biztonágirányítái rendzerbe felveendo elem; - B - rézlete eljárái é üzemviteli jellegu elem, amely támogatja az SMS zervezeti elemeit, é amely cak a tagállamon belül alkalmazandó. Vizgálandó Az egye paraméterek eetében elleno rizendo ÁME A/B paraméterek elemek hivatkozá Célzervezet VV PV Dokumentáció A Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jtemény X A a özeállítáának folyamata (a nyelvi fordítáokat mozdonyvezeto k [indokolt eetben] é az érvényeítéi folyamatot i zámára ideértve)

71 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 71. oldal alrendzerével Folyamat a PV zámára a VV megfelelo információval való ellátáa érdekében A Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jtemény tartalmazza ezen ÁME minimáli követelményeit é a PV által alkalmazandó konkrét eljáráokat A Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jtemény özeállítáának (é érvényeítéének) folyamata A Mozdonyvezeto i utaítá-gyu jtemény tartalmazza ezen ÁME minimáli követelményeit Folyamat a PV zámára a VV tájékoztatáa érdekében az üzemeltetéi zabályok / infor-mációk változáairól Folyamat a változáok külön dokumentumban való özefoglaláára A mozdonyvezeto k való ideju tájékoztatáa a változáokról Folyamat a mozdonyvezeto k menetrendi adatokkal való ellátáára Folyamat a mozdonyvezeto k jármu adatokkal való ellátáára Folyamat a helyre jellemzo zabályok é eljáráok özeállítáára (az érvényeítéi folyamatot i ideértve) földi zemélyzet Dokumentáció Folyamat a VV é a PV zemélyzete közötti a vaúti biztonággal kapcolato kommunikációra pályahálózat-mu ködteto k X A X B X A X B X X A A X A X A X A X B X A vonatközlekedét engedélyezo zemélyzete zámára Biztonággal Folyamat annak biztoítáára, hogy a zemélyzet , X kapcolato alkalmazza az üzemi kommunikáció metodológiáját kommunikáció a az ezen ÁME C. mellékletében megállapítottak VV é a PV zerint zemélyzete között A X A vonat Folyamat annak biztoítáára, hogy a vonatok elülo , láthatóága homlokfali megvilágítáa megfelel az ezen ÁME követelményeinek Folyamat annak biztoítáára, hogy a vonatok hátó homlokfali megvilágítáa megfelel ezen ÁME követelményeinek A vonat Folyamat annak biztoítáára, hogy a vonatok , hallhatóága hallhatóága megfelel ezen ÁME követelményeinek A jármu Folyamat ezen ÁME P. mellékletének való azonoítáa megfelelé igazoláára A teherkocik A VV zemélyzete által alkalmazandó rakodái berakodáa zabályok özeállítáa A vonatok Folyamat a vonat-özeállítái zabályok özeállítáa özeállítáára (érvényeítéi folyamat i) A vonat-özeállítái zabályok tartalmazzák az ezen ÁME-ben meghatározott minimáli követelményeket Fékezéi Folyamat a fékteljeítmény kizámítáához követelmények zükége útvonali vagy a ténylege fékteljeítmény adatok zolgáltatáára Folyamat a zükége fékteljeítmény adatok , kizámítáára vagy megadáára ("fékezéi zabályok") X A A X X A X A X A X A X B X X A B

72 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 72. oldal alrendzerével Felelo ég a A vonat biztonágo haladáának biztoítáához vonat indulára zükége fedélzeti berendezéek meghatározáa kéz állapotának biztoítááért Folyamat annak biztoítáára, hogy azonoítják a vonat minden olyan jellemzo jének megváltozáát, amely hatáal van annak teljeítményére, é hogy ezt az információt közlik a PV-tal Folyamat annak biztoítáára, hogy a vonat közlekedéével kapcolato adatokat elindulá elo tt a PV rendelkezéére bocátják A vonatok Folyamat annak biztoítáára, hogy a VV átadja a tervezée zükége adatokat a PV-nak a vonat útvonalának kéréekor A vonatok Folyamat egyedi é egyértelmu vonatazonoító azonoítáa zámok kiadáára Indulái Az elindulá elo tti elleno rzéek é próbák eljáráok meghatározáa X B X A X A X B Folyamat a vonat haladáát eetlegeen érinto tényezo k jelentéére Rendelkezé a való ideju információk rögzítééro l, Forgalomirányítáideértve az ezen ÁME által elo írt minimáli adatokat A forgalmi mu veletek elleno rzéi é felügyeleti eljáráainak meghatározáa Folyamat a vaútvonal állapotában é a vonat jellemzo iben bekövetkezett változáok kezeléének biztoítáára Folyamat annak a becült ido nek a kijelzéére, amikor a vonatot az egyik PV átadja egy máiknak Vezélye áruk Folyamat a vezélye áruk felügyeletének biztoítáára, ideértve ezen ÁME minimáli követelményeit Üzemeléi Folyamat az öze érintett zolgáltatá hatékony mino ég mu ködéének figyelemmel kíéréére é a tendenciák közléére az öze vonatkozó PV-tal é VV-vel X A Adatrögzíté X A X A X B X B X B X B X A X B A vonaton kívül rögzítendo adatok feloroláa tartalmazza az ezen ÁME által minimálian elo írt elemek feloroláát A vonaton belül rögzítendo adatok feloroláa , X tartalmazza az ezen ÁME által minimálian elo írt elemek feloroláát Üzemzavar Folyamat má felhaználók tájékoztatááról az eetleg a zolgáltatá fennakadáát okozó zavarokról X A PV által a mozdonyvezeto knek a zolgáltatá fennakadáa eetén adandó utaítáok meghatározáa A zolgáltatá fennakadáának azonoított eeteit érinto megfelelo intézkedéek meghatározáa, ideértve az ezen ÁME által felorolt minimáli követelményeket Vézhelyzet Folyamat a vézhelyzeti zolgálatok kezeléét kezelée biztoító zükéghelyzeti intézkedéek kezeléére Folyamat az utaok vézhelyzeti é biztonági X utaítáokkal való ellátáára Segítég a vonat Folyamat a vonat zemélyzetének üzemzavar eetén X zemélyzete nyújtott egítégre a kééek elkerülée érdekében zámára jelento eemény alkalmával Szakmai é Folyamat a zakmai alkalmaág vizgálatára ezen X nyelvi ÁME minimáli követelményeivel özhangban alkalmaág X X B A A X A X A B X B X A A A A

73 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 73. oldal alrendzerével Olyan mino égkezeléi rendzer meghatározáa, amely biztoítja, hogy a zemélyzet képe a gyakorlatban alkalmazni az imereteit ezen ÁME minimáli követelményeivel özhangban X Folyamat a nyelvi képeég vizgálatára az ezen ÁME minimáli követelményeinek való megfelelé érdekében X X A A X A A X A A X A A X A A X A A X A A X A A A vonatzemélyzet vizgálati folyamatának , X meghatározáa, ideértve a következo ket: Alapképeítéek, eljáráok é nyelvek Útvonalimeret Jármu imeret Különlege képeítéek (pl. hozú alagutak) A biztonági zempontból kritiku feladatokat ellátó zemélyzettel zembeni képzéi é alkalmaági igényeinek elemzée az ezen ÁME minimáli követelményeinek figyelembevétele érdekében Folyamat a zemélyzet Egézégvédelmi alkalmaágának biztoítáára, é kábítózerek é alkohol üzemi biztonági gyakorolt hatáának elleno rzéét feltételek egézégügyi ideértve a teljeítményre A következo k kritériumainak meghatározáa: a foglalkozá-egézégügyi orvook egézégügyi zervezetek jóváhagyáa - pzichológuok jóváhagyáa - orvoi é pzichológiai vizgálat X X 4.7.2, X é 4.7.3, Az egézégügyi követelmények meghatározáa, ideértve a következo ket: - általáno egézég - látá - hallá - várandóág (mozdonyvezeto k) X A mozdonyvezeto kkel zembeni követelmények: - látá - hallái/bezédbeli követelmények - tetméretek X különlege H. Melléklet A jármu vezetéi feladat zakmai képeítéeinek minimáli elemei 1. Általáno követelmények Ez a melléklet, amelyet a 4.6. é 4.7. alponttal együtt kell értelmezni, felorolja azokat az elemeket, amelyeket lényegenek tekintenek a vonatok TEN-en való továbbítáa zempontjából. A jelen dokumentum a leheto legteljeebb az általánoan alkalmazható felorolá tekintetében, azonban e melléklet együtt alkalmazandó a külön jogzabályban megállapított rendelkezéekkel. A "zakmai mino íté" kifejezé ezen ÁME zövegözefüggéében az annak biztoítáa zempontjából fonto elemekre utal, hogy üzemi zemélyzet képzett legyen, é képe legyen megérteni é elvégezni a feladat elemeit.

74 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 74. oldal alrendzerével A zabályok é eljáráok az elvégzett feladatra é a feladatot elvégzo zemélyre vonatkoznak. Ezeket a feladatokat bármilyen arra feljogoított, képzett zemély elvégezheti függetlenül a zabályokban, az eljáráokban vagy az egye táraágok által haznált bármilyen névto l, beoztától vagy fokozattól. Minden arra feljogoított, képeített zemélynek alkalmaznia kell az elvégzett feladattal kapcolato öze zabályt é eljárát. 2. Szakmai imeretek Minden engedélyhez ikereen teljeített alapvizgára é a 4.6. alpontban leírt folyamato értékelére é képzére van zükég Általáno zakmai imeret: - a vaúti rendzeren belüli biztonágirányítá feladatra vonatkozó általáno elvei, ideértve a má alrendzerekkel való kapcolódái pontokat i, - az utaok é/vagy a rakomány, illetve a vaúti pályán vagy amellett lévo zemélyek biztonágához kapcolódó általáno feltételek, - munkaegézégügyi é munkabiztonági feltételek, - a vaúti rendzer biztonágának általáno elvei, - zemélyi biztonág, ideértve a vezeto állá forgalmi vágányon való elhagyáának eetét, - a vonat biztonágo berakodáának általáno elvei (áruzállítái mu veletek), - a vonat özeállítáa (a táraág igényei zerint), - az elektromoág alapelveinek imerete a jármu vek é az infratruktúra vonatkozáában A haznált infratruktúrára érvénye üzemi eljáráok é biztonági rendzerek imerete: - üzemi eljáráok é biztonági zabályok, - vonatbefolyáoló rendzer, ideértve a vonatkozó vezeto állá jelzéeket, - a vonat rende, korlátozott é vézhelyzeti mu ködéének zabályai, - kommunikáció elvek é formalizált üzenetküldéi eljárá, a kommunikáció berendezé haználatát i ideértve, - az üzemeltetéi folyamatban réztvevo zemélyek különbözo zerepei é felelo égei, - a feladattal kapcolato dokumentumok é má információk, ideértve a jelenlegi állapotokkal, pl. ebeégkorlátozáokkal vagy az elindulá elo tt kapott ideiglene jelzéekkel kapcolato további tájékoztatát 2.3. Jármu imeret: - a vonattovábbítái feladatnak megfelelo vontatójármu berendezée, - rendzerelemek é azok célja, - kommunikáció é vézhelyzeti berendezéek, - a mozdonyvezeto rendelkezéére álló é a vontatáal, fékezéel é forgalombiztonággal kapcolato elemeket érinto elleno rzo ezközök é vizajelzéek, - a vonattovábbítái feladatnak megfelelo jármu berendezée, - a jármu vön kívül é belül elhelyezett jelzéek é a vezélye áruk zállítáakor alkalmazott zimbólumok jelentée. 3. Útvonalimeret Az útvonalimeret tartalmazza az útvonal egyedi jellemzo inek konkrét imeretét é/vagy az azokkal kapcolato tapaztalatokat, amelyekre a mozdonyvezeto nek zükége van, mielo tt ott aját felelo égére vezethetné a vonatot. Ez kiterjed a jelzo k é dokumentumok, például menetrendekben é má fedélzeti dokumentumokban megadottakon, valamint az útvonalra vonatkozó é a jelen melléklet 2.2. pontjában megállapított mu veleteken é biztonági zabályokon túlmeno információk imeretére. Az útvonalimeret alá különöen a következo k tartoznak: - az üzemeltetéi feltételek, például: jelzo, elleno rzo é kommunikáció rendzerek, - a jelzo k, meredek lejtvizonyok é zintbeli kereztezo déek helyének imerete,

75 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 75. oldal alrendzerével - a különbözo üzemeltetéi vagy áramellátái rendzerek közötti átmeneti pontok, - a vontatái áramellátá típua az érintett vonalon a fázihatárok helyét i ideértve, - helyi üzemi é vézhelyzeti intézkedéek, - állomáok é megállóhelyek, - helyi léteítmények (jármu telepek, catlakozó vágányok tb.) a táraág igényei zerint. 4. Képeég az imeret gyakorlatba való átültetéére A jármu vezetéi feladatokat ellátó zemélyzetnek képenek kell lennie a következo feladatok elvégzéére (a táraág tevékenyégeito l függo en) 4.1. Felkézülé a feladatra: - az elvégzendo munka jellegzeteégeinek meghatározáa, ideértve minden megfelelo dokumentumot, - a dokumentumok é a zükége berendezéek teljeégének biztoítáa, - a fedélzeti dokumentumokban megállapított öze követelmény elleno rzée Elindulá elo tt a kötelezo feladatok é elleno rzéek elvégzée a vontatójármu vön Rézvétel a vonat fékei mu ködéének elleno rzéében: - elindulá elo tt a vonatkozó dokumentumok alapján annak elleno rzée, hogy az elérheto fékteljeítmény megfelel-e a vonat é az elo irányzott útvonal követelményeinek, - rézvétel a vonatkozó üzemeltetéi zabályokban elo írt fékezéi próbákban, é a fékrendzer megfelelo mu ködéének elleno rzée A vonat vezetée a megfelelo biztonági elo íráok, vezetéi zabályok é a menetrend zem elo tt tartáával: - a vonat továbbítáának megkezdée cak akkor, ha az öze zabály minden követelménye teljeül, különöen a vonat adataival kapcolatban, - a pályamenti jelzo k é a vezeto álláon belüli jelzéek megfigyelée, azok azonnali megértée, valamint az azokra való megfelelo reakció a vonat vezetée közben, - a vonat engedélyezett legnagyobb ebeégének figyelembevétele a vonat típuának, a vaútvonal jellemzo inek, a vontatójármu é az elindulá elo tt kapott minden tájékoztatá figyelembevételével Celekvé vagy jelenté a megfelelo zabályokkal özhangban a pályamenti léteítmények vagy a jármu vek rendelleneége vagy hibája eetén 4.6. Az üzemi eeményekkel é baleetekkel kapcolato intézkedéek megtétele, különöen a vonat védelmével, a tu zeetekkel é a vezélye árukkal kapcolatban: - a megfelelo intézkedéek kezdeményezée az utaok é má eetleg vezélyeztetett zemélyek védelme érdekében. A zükége tájékoztatá é zükég eetén rézvétel az utaok evakuáláában, - indokolt eetben a vaúti pályahálózat-mu ködteto tájékoztatáa, - kommunikáció a vonatkíéro zemélyzettel (a vaúti táraág igényeito l függo en), - a vezélye árukra vonatkozó különlege zabályok alkalmazáa A továbbhaladá feltételeinek megállapítáa a jármu veket érinto eeményeket követo en: - az üzemeltetéi eljáráoktól függo en, valamint zemélye vizgálat vagy külo tanác alapján annak eldöntée, hogy a vonat képe-e továbbhaladni, é hogy milyen feltételeket kell zem elo tt tartani, - kommunikáció a pályahálózat-mu ködteto vel az üzemeltetéi zabályok által elo írt eetekben A vonat megállítáa é megállá után minden ahhoz zükége intézkedé megtétele, hogy a vonat álló helyzetben maradjon Kommunikáció a vaúti pályahálózat-mu ködteto pályamenti zemélyzetével.

76 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 76. oldal alrendzerével A vonat üzemével, az infratruktúra állapotával tb. kapcolato minden zokatlan eemény jelentée: - zükég eetén ezt a jelentét írában kell benyújtani a vaúti táraág által meghatározott nyelven. I. Melléklet Haználaton kívül J. Melléklet A "vonatkíéro i" feladatok zakmai képeítéeinek minimáli elemei 1. Általáno követelmények Ez a melléklet, amelyet a 4.6. é 4.7. alponttal együtt kell olvani, felorolja azokat az elemeket, amelyeket relevánnak tekintenek a vonatok TEN-en való kíérée zempontjából. Megjegyzendo, hogy míg a jelen dokumentum a leheto legteljeebb az általánoan alkalmazható felorolá tekintetében, alkalmazni kell a külön jogzabályban megállapított rézletzabályokat i. A "zakmai mino íté" kifejezé ezen ÁME zövegözefüggéében az annak biztoítáa zempontjából fonto elemekre utal, hogy az üzemi zemélyzet képzett legyen, é képe legyen megérteni é elvégezni a feladat elemeit. A zabályok é eljáráok az elvégzett feladatra é a feladatot elvégzo zemélyre vonatkoznak. Ezeket a feladatokat bármilyen arra feljogoított, képzett zemély elvégezheti függetlenül a zabályokban, az eljáráokban vagy az egye táraágok által haznált bármilyen névto l, beoztától vagy fokozattól. Minden arra feljogoított, képeített zemélynek alkalmaznia kell az elvégzett feladattal kapcolato öze zabályt é eljárát. 2. Szakmai imeretek Minden feljogoítához ikereen teljeített kezdeti vizgára é a 4.6. alpontban leírt folyamato értékelére é képzére van zükég. 2.1 Általáno zakmai imeret: - a vaúti rendzeren belüli biztonágirányítá feladatra vonatkozó általáno elvei, ideértve a má alrendzerekkel való kapcolódái pontokat i, - az utaok é/vagy a rakomány, illetve a vaúti pályán vagy amellett lévo zemélyek biztonágához kapcolódó általáno feltételek, - munkaegézégügyi é munkabiztonági feltételek, - a vaúti rendzer biztonágának általáno elvei, - zemélyi biztonág, ideértve a vonat forgalmi vágányon való elhagyáának eetét. 2.2 A haznált infratruktúrára érvénye üzemi eljáráok é biztonági rendzerek imerete: - üzemi eljáráok é biztonági zabályok, - biztoítórendzerek, - kommunikáció elvek é formalizált üzenetküldéi eljárá, a kommunikáció berendezé haználatát i ideértve 2.3 Jármu imeret - a zemélyzállító jármu vek belo berendezéei, - a jármu vek utaterében keletkezett kiebb hibák kijavítáa a vaúti táraág igényeito l függo en. 2.4 Az útvonal imerete: - forgalmi intézkedéek (például a vonat indítáának módja) az egye helyeken (jelzéek, állomái berendezéek tb.), - azok az állomáok, ahol az utaok fel- é lezállhatnak, - az útvonal egy vagy több vaútvonalára vonatkozó helyi forgalmi é vézhelyzeti intézkedéek. 3. Képeég az imeret gyakorlatba való átültetéére:

77 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 77. oldal alrendzerével - elindulá elo tti elleno rzéek, ideértve a fékpróbákat é az ajtók megfelelo záródáát, - elindulái eljáráok, - kommunikáció az utaokkal, különöen az utaok biztonágát érinto körülményekkel kapcolatban, - üzemzavar, - az utatéren belüli potenciáli hibák felmérée é reagálá a zabályok é eljáráok zerint, - védelmi é figyelmezteto intézkedéek a zabályokkal é eljáráokkal özhangban vagy a vezetnek egítve, - a vonat evakuáláa é az utaok biztonága, különöen, ha azoknak a pályán vagy annak közelében kell lenniük, - kommunikáció a vaúti pályahálózat-mu ködteto zemélyzetével a mozdonyvezeto nek nyújtott egítég vagy evakuálá közben, - a vonat mu ködéével, a jármu vek állapotával é az utaok biztonágával kapcolato minden zokatlan eemény jelentée. Szükég eetén ezeket a jelentéeket írában kell benyújtani a vaúti táraág által kiválaztott nyelven. K. Melléklet Haználaton kívül L. Melléklet A vonat-elo kézítéi feladat zakmai képeítéének minimáli elemei 1. Általáno követelmények Ez a melléklet, amelyet a 4.6. alponttal együtt kell olvani, felorolja azokat az elemeket, amelyeket relevánnak tekintenek a vonatok TEN-en való elo kézítée zempontjából. Megjegyzendo hogy míg a jelen dokumentum a leheto legteljeebb az általánoan alkalmazható felorolá tekintetében, alkalmazni kell a külön jogzabályban megállapított rézletzabályokat i. A "zakmai képeíté" kifejezé ezen ÁME özefüggéében az annak biztoítáa zempontjából fonto elemekre utal, hogy a végrehajtó zemélyzet képzett legyen, é képe legyen megérteni é elvégezni a feladat mu veleteit. A zabályok é eljáráok az elvégzett feladatra é a feladatot elvégzo zemélyre vonatkoznak. Ezeket a feladatokat bármilyen arra feljogoított, képzett zemély elvégezheti függetlenül a zabályokban, az eljáráokban vagy az egye táraágok által haznált bármilyen névto l, beoztától vagy fokozattól. Minden arra feljogoított, képeített zemélynek alkalmaznia kell az elvégzett feladattal kapcolato öze zabályt é eljárát. 2. Szakmai imeretek Minden feljogoítához ikereen teljeített alapvizgára é a 4.6. alpontban leírt folyamato értékelére é képzére van zükég. 2.1 Általáno zakmai imeret: - a vaúti rendzeren belüli biztonágirányítá feladatra vonatkozó általáno elvei, ideértve a má alrendzerekkel való kapcolódái pontokat i, - az utaok é/vagy a rakomány biztonágával kapcolato általáno feltételek, ideértve a vezélye áruk é rendkívüli küldemény zállítáát, - munkaegézégügyi é munkabiztonági feltételek, - a vaúti rendzer biztonágának általáno elvei, - zemélye biztonág a vaútvonalon vagy annak közelében tartózkodá orán, - kommunikáció elvek é elo írt üzenetküldéi eljárá, a kommunikáció berendezé haználatát i ideértve. 2.2 A haznált infratruktúrára érvénye üzemi eljáráok é biztonági rendzerek imerete: - munkavégzé a vonaton rende, üzemzavari é vézhelyzeti üzemmódban,

78 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 78. oldal alrendzerével - üzemi eljáráok az egye helyzíneken (jelzo k, állomái/jármu telephelyi/rendezo pályaudvari berendezé) é biztonági zabályok, - a helyi üzemi intézkedéek. 2.3 A vonat berendezéeinek imerete: - a kocik é a jármu vek berendezéeinek célja é haználata, - a mu zaki vizgálatok meghatározáa é elvégzée. 3. Képeég az imeret gyakorlatba való átültetéére: - a vonat-özeállítái, fékezéi, vonatterheléi tb. zabályok alkalmazáa a vonat biztonágo közlekedéének biztoítáa érdekében, - a jármu veken lévo jelzéek é címkék megértée, - a vonat adatainak meghatározáa é elérheto vé tétele, - kommunikáció a vonat zemélyzetével, - kommunikáció a vonatmozgáok irányítááért felelo zemélyzettel, - üzemzavarok, különöen a vonatok elo kézítéére vonatkozóan, - védelmi é figyelmezteto intézkedéek a zabályokkal é eljáráokkal vagy az adott helyi intézkedéekkel özhangban, - vezélye áru zállítáát érinto eeményekkel kapcolatban megteendo intézkedéek (indokolt eetben). M. Melléklet Haználaton kívül N. Melléklet Végrehajtái iránymutatáok Az alábbi táblázat tájékoztató jelleggel felorolja a 4. fejezet rendelkezéeit, é egyenként azonoítja azok valózínu ítheto kiváltó okait. A 4. fejezet pontja A PV/VV által elvégzendo munka a Jellemzo kiváltó ok követelményeknek való megfelelé érdekében VV - A PV hálózatán való A hálózat üzemeltetéi utaítáainak Utaítá-gyu jteménymunkavégzé eetén zükége megváltozáa üzemeltetéi eljáráokat tartalmazó nyomtatott vagy elektroniku dokumentum létrehozáa/felülvizgálata VV - A mu ködée zerinti A hálózati infratruktúra olyan Az Útvonalkönyv vaútvonalak leíráát tartalmazó változáa (pl. a catlakozáok átépítée, elo kézítée nyomtatott vagy elektroniku jelzéek módoítáa), amely az útvonal dokumentum létrehozáa / módoított információját eredményezi. felülvizgálata VV - Olyan eljárá(ok) definiáláa / A VV üzemi biztonágirányítái Módoított elemek felülvizgálata, amelyek által a rendzerének módoított zerepeket é mozdonyvezeto k nyomtatott vagy felelo égeket eredményezo elektroniku tájékoztatát kapnak megváltoztatáa. bármely módoított [útvonali] elemro l PV Olyan eljárá(ok) A PV vagy VV zervezeti A mozdonyvezeto definiáláa/felülvizgálata, amelyek felépítéének módoított zerepeket é való ideju révén a mozdonyvezeto k való ido ben felelo égeket eredményezo tájékoztatáa kapnak tájékoztatát a[z útvonali] megváltoztatáa biztonági intézkedéek módoítááról.

79 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 79. oldal alrendzerével Menetrend VV - Olyan eljárá(ok) definiáláa/ A VV üzemi biztonágirányítái felülvizgálata, amelyek révén a rendzerének módoított zerepeket é mozdonyvezeto k nyomtatott vagy felelo égeket eredményezo elektroniku tájékoztatát kapnak a megváltoztatáa. menetrendro l. Új (elektroniku) forgalomirányító rendzer bevezetée VV - A jármu vek üzemzavar eetén A VV üzemi biztonágirányítái Jármu vek való mu ködééhez kapcolódó, rendzerének módoított zerepeket é zükége üzemeltetéi eljáráokat felelo égeket tartalmazó nyomtatott vagy eredményezo megváltoztatáa elektroniku dokumentum létrehozáa/felülvizgálata. Új/módoított jármu vek bevezetée VV - A mozdonyvezeto kto l eltéro A VV üzemi biztonágirányítái Dokumentáció a zemélyzet által a PV hálózatán való rendzeré nek módoított zerepeket é VV munkavégzé eetén zükége felelo égeket eredményezo mozdonyvezeto kto l üzemeltetéi eljáráokat tartalmazó megváltoztatáa eltéro zemélyzete nyomtatott vagy elektroniku zámára létrehozáa / felülvizgálata PV - Hálózati üzemeltetéi eljáráokat A hálózati üzemeltetéi intézkedéek Dokumentáció a tartalmazó nyomtatott vagy megváltozáa azonoított fejlezté PV elektroniku dokumentum létrehozáa / eredményeként (pl. lekérdezéi vonatközlekedét felülvizgálata, ideértve a javalat) engedélyezo kommunikáció elveket é a zemélyzete nyomtatványgyu jteményt zámára A hálózati infratruktúra módoított üzemeltetéi intézkedéeket eredményezo megváltozáa PV/VV - A , é A , é Biztonággal alpontban említett nyomtatott alponttal özhangban kapcolato vagy elektroniku dokumentumok, kommunikáció a amelyek tartalmazzák az üzemeltetéi VV é a PV kommunikáció metodológiát az ÁME zemélyzete között C. mellékletének meghatározáa zerint VV Eljárá(ok) A VV üzemi biztonágirányítái A vonat láthatóága meghatározáa/felülviz-gálata a rendzerének módoított zerepeket é (elöl) mozdonyvezeto k é/vagy má felelo égeket eredményezo üzemeltetéi zemélyzet zámára a megváltoztatáa megfelelo elülo megvilágítá biztoítáa érdekében Új/módoított jármu vek bevezetée VV - Eljárá(ok) A VV üzemi biztonágirányítái A vonat láthatóága meghatározáa/felülvizrendzerének módoított zerepeket é (hátul) gálata a mozdonyvezeto k é/vagy má felelo égeket eredményezo üzemeltetéi zemélyzet zámára a megváltoztatáa megfelelo hátó azonoítá biztoítáa érdekében Új/módoított jármu vek bevezetée VV - AVV zemélyzete által A VV-k üzemeltetéi A teherkocik alkalmazandó biztonágirányítái berakodáa rakodái zabályokat tartalmazó rendzerének megváltozáa nyomtatott vagy elektroniku új/módoított dokumentum létrejármu vek vagy forgalom miatt hozáa / felülvizgálata VV - Azt biztoító eljárá(ok) A VV üzemi biztonágirányítái A vonatok definiáláa/ rendzeréözeállítáa felülvizgálata, hogy a vonatok nek módoított zerepeket é megfeleljenek a kijelölt útvonalnak felelo égeket eredményezo megváltoztatáa A hálózat üzemeltetéi zabályainak vonatözeállítát érinto megváltozáa

80 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 80. oldal alrendzerével Új/megváltoztatott infratruktúra, jelzo rendzer vagy új (elektroniku) forgalomi irányítái rendzer bevezetée VV - Azt biztoító eljárá(ok) A VV üzemi biztonágirányítái A fékrendzerrel definiáláa/ rendzeré-nek módoított zerepeket é kapcolato felülvizgálata az üzemeltetéi felelo égeket eredményezo minimáli zemélyzet zámára, hogy a vonatban megváltoztatáa követelmények lévo jármu vek megfeleljenek a fékezéi követelményeknek PV Eljárá(ok) A PV üzemi biztonágirányítái Fékteljeítmény definiáláa/felülvizgálata rendzeréa VV-k fékteljeítmény adatokkal való nek módoított zerepeket é ellátáa érdekében felelo égeket eredményezo megváltoztatáa VV - A zemélyzet által az útvonal(ak) A VV üzemi biztonágirányítái rendzeré földrajzi jellemzo i, a kijelölt nek módoított zerepeket é menetvonal é felelo égeket az ERTMD/ETCS figyelembe vételével eredményezo megváltoztatáa betartandó fékezéi zabályokat tartalmazó nyomtatott vagy elektroniku dokumentum létrehozáa / felülvizgálata A hálózat üzemeltetéi zabályainak fékezéi zabályokat érinto megváltozáa Új/megváltoztatott infratruktúra, jelzo rendzer vagy új (elektroniku) forgalomi rányítái rendzer bevezetée Új/módoított jármu vek bevezetée VV - A jármu vek üzemképeégét A VV üzemi biztonágirányítái A vonat indulára biztoító rendzerékéz állapotának eljárá(ok) definiáláa/felülvizgálata nek módoított zerepeket é biztoítáa az felelo égeket (általáno üzemeltetéi zemélyzet zámára, eredményezo megváltoztatáa követelmények) ideértve a PV tájékoztatáát a menetteljeítményt é az üzemzavar eetén való haladát érinto változáokról VV Folyamat A VV üzemi biztonágirányítái Kötelezo adatok definiáláa/felülvizgálata rendzeréannak biztoítáára, hogy a vonat nek módoított zerepeket é közlekedéével kapcolato adatokat felelo égeket elindulá elo tt eredményezo megváltoztatáa a PV rendelkezéére bocátják Új (elektroniku) forgalomirányító rendzer bevezetée PV Eljárá(ok) A PV vagy VV vonattervezéi A vonatok definiáláa/felülvizgálata rendzerének módoított zerepeket é azonoítáa egyedi é egyértelmu vonatazonoító felelo égeket zámok hozzárendeléére Eredményezo megváltoztatáa Új (elektroniku) forgalomirányító rendzer bevezetée Indulá VV - Az elindulá elo tt elvégzendo A VV üzemi biztonágirányítái elo tti elleno rzéek ellen-o rzéek é próbák rendzerének módoított zerepeket é é próbák definiáláa/felülvizgálata felelo égeket eredményezo megváltoztatáa

81 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 81. oldal alrendzerével VV - Eljárá(ok) A PV vagy VV üzemi A PV tájékoztatáa definiáláa/felülvizgálata biztonágirányítái a vonat üzemi a jármu vekkel kapcolato é a vonat rendzerének módoított zerepeket é állapotáról haladáát eetlegeen érinto felelo égeket eredményezo tényezo kro l megváltoztatáa Új (elektroniku) forgalomirányító rendzer bevezetée PV - Eljárá(ok) A PV vagy VV üzemi Általáno definiáláa/felülvizgálata biztonágirányítái forgalomirányítái a forgalmi mu veletek elleno rzée é rendzerének módoított zerepeket é követelmények felülvizgálata zámára, ideértve a felelo égeket eredményezo VV-k által igényelt minden további megváltoztatáa folyamattal való kapcolódái pontot Új (elektroniku) forgalomirányító rendzer bevezetée PV - Eljárá(ok) A PV forgalomirányítái rendzerének A vonatok jelentée definiáláa/felülvizgálata módoított zerepeket é felelo égeket a vonatok pozíciójának jelentéére, eredményezo megváltoztatáa ideértve az érkezéek/induláok való ideju rögzítéét é a má PV-nek való átadá várható idejét. Új (elektroniku) forgalomirányító rendzer bevezetée VV - Eljárá(ok) A PV vagy VV üzemi Vezélye áruk definiáláa/felülvizgálata biztonágirányítái a vezélye áruk zállítáának rendzerének módoított zerepeket é felügyelete érdekében, ideértve a PV felelo égeket eredményezo által igényelt megváltoztatáa információ-zolgáltatát PV/VV - Dokumentált eljáráok, A PV vagy VV forgalomirányítái Üzemeléi mino ég amelyek rendze-rének módoított zerepeket é leírják az üzemi teljeítmény felelo égeket eredményezo figyelemmel kíéréének é megváltoztatáa felülvizgálatának belo folyamatait, é azonoítják a hálózat hatékonyágát javító intézkedéeket. Új (elektroniku) forgalomirányító rendzer bevezetée, ideértve a teljeítményfigyelét i PV - Eljárá(ok) A PV üzemi biztonágirányítái Felügyeleti adatok definiáláa/felülvizgálata rendzerének módoított zerepeket é rögzítée a vonaton a zükége adatok rögzítée, valamint felelo égeket eredményezo kívül az intézkedéek tároláa é elérée megváltoztatáa érdekében A hálózati infratruktúra új/módoított figyelo berendezéel járó megváltoztatáa VV - Eljárá(ok) A VV üzemi biztonágirányítái Felügyeleti adatok definiáláa/felülvizgálata rendzerének módoított zerepeket é rögzítée a vonaton a zükége adatok rögzítée, valamint felelo égeket eredményezo az intézkedéek tároláa é elérée megváltoztatáa érdekében Új/módoított jármu vek (mozdonyok, több réze egyégek) bevezetée

82 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 82. oldal alrendzerével PV/VV Eljárá(ok) A PV vagy VV forgalomirányítái Üzemzavar - Má definiáláa/felülvizgálata egymá rendzerének módoított zerepeket é felhaználók tájékoztatáával kapcolatban felelo égeket eredményezo tájékoztatáa olyan helyzetekro l, amelyek megváltoztatáa valózínu leg korlátozzák a hálózat biztonágát, teljeítményét é elérheto égét Új (elektroniku) forgalomirányító rendzer Bevezetée PV - A mozdonyvezeto knek zóló A PV vagy VV forgalomirányítái A mozdonyvezeto k utaítá(ok) rendzerének módoított zerepeket é tájékoztatáa definiáláa/felülvizgálata az felelo égeket eredményezo üzemzavar kezelééro l megváltoztatáa PV - Eljárá(ok) A PV vagy VV forgalomirányítái Vézhelyzeti definiáláa/felülvizgálata rendzerének módoított zerepeket é intézkedéek az üzemzavar kezelééro l, ideértve a felelo égeket eredményezo jármu vek é az infratruktúra megváltoztatáa meghibáodáát (zükéghelyzeti intézkedéek) A hálózati infratruktúra megváltozáa vagy új/módoított jármu vek bevezetée PV/VV - Olyan eljárá(ok) definiáláa/ A VV üzemi biztonágirányítái Vézhelyzet rendzerének módoított zerepeket é kezelée felülvizgálata, amelyek rézletezik a felelo égeket eredményezo vézhelyzetek kezeléével kapcolato megváltoztatáa zükég helyzeti intézkedéeket Segítég a VV Eljárá(ok) A VV forgalomirányítái rendzerének vonat definiáláa/felülvizgálata a vonat módoított zerepeket é felelo égeket zemélyzetének a zemélyzetet zámára a jármu vek eredményezo megváltoztatáa jármu vekkel mu zaki vagy má meghibáodáának kapcolato kezelééro l eemény/mu ködéi zavar eetén Új/módoított jármu vek bevezetée 4.4 PV/VV - Az ETCS-el, a GSM-R-rel Az ETCS jelzo rendzer é/vagy a Üzemeltetéi é a HABDGSM-R rádiórendzer é/vagy a HABD zabályok vel együtt haználandó zabályok é bevezetée eljáráok definiáláa PV/VV - Folyamat definiáláa a A PV/VV üzemi biztonágirányítái Szakmai imeretek zakmai rendzerének módoított zerepeket é imeretek vizgálatára felelo égeket eredményezo megváltoztatáa PV/VV - Alkalmaág-kezeléi A PV/VV üzemi biztonágirányítái Az imeretek rendzer rendzerének módoított zerepeket é gyakorlati definiáláa/felülvizgálata a zemélyzet felelo égeket eredményezo alkalmazáának azon képeégének biztoítáára, hogy megváltoztatáa képeége a gyakorlatba átültee az imereteket PV/VV - Folyamat(ok) definiáláa a A PV/VV üzemi biztonágirányítái Nyelvi tudázint nyelvi rendzerének módoított zerepeket é kézégek vizgálatára felelo égeket eredményezo megváltoztatáa A PV/VV - A zemélyzet vizgálatát A PV/VV üzemi biztonágirányítái zemélyzet biztoító folyamat(ok) rendzerének módoított zerepeket é vizgálata definiáláa/felülvizgálata, ideértve: felelo égeket eredményezo -Alapelemek - tapaztalat/képeítéek megváltoztatáa - nyelv - az alkalmaág megtartáa A képzéi PV/VV - A zemélyzet képzéi A PV/VV üzemi biztonágirányítái igények elemzée igényeinek elemzéét é annak rendzerének módoított zerepeket é aktualizáláát célzó folyamat felelo égeket eredményezo definiáláa/felülvizgálata megváltoztatáa

83 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 83. oldal alrendzerével VV - A zemélyzet alábbiakkal A VV üzemi biztonágirányítái Meghatározott kapcolato rendzerének módoított zerepeket é elemek a vonat tanuláát é megtartáát célzó folyamat felelo égeket eredményezo zemélyzete definiáláa/felülvizgálata: megváltoztatáa eetében - útvonalimeret - jármu imeret PV/VV - Folyamat(ok) A VV üzemi biztonágirányítái Egézégvédelmi definiáláa/felülvizrendzerének módoított zerepeket é é biztonági gálata a zemélyzet egézégügyi felelo égeket eredményezo feltételek - alkalmaágának biztoítáára, ideértve megváltoztatáa Bevezeté a kábítózerek é alkohol üzemi teljeítményre gyakorolt hatáának elleno rzéét PV/VV Kritériumok A VV üzemi biztonágirányítái Az definiáláa/felülvizgálata az alábbi rendzerének módoított zerepeket é foglalkozá-egézégügyi eetekre: felelo égeket eredményezo orvook, orvoi - a foglalkozá-egézégügyi orvook megváltoztatáa zervezetek, é orvoi zervezetek jóváhagyáa pzichológuok é - pzichológuok jóváhagyáa vizgálatok - orvoi é pzichológiai vizgálat jóváhagyáának feltételei Az orvook jóváhagyáára é a zervezetek elimeréére vonatkozó nemzeti zabályok é gyakorlatok megváltozáa Egézégügyi PV/VV - Egézégügyi követelmények A VV üzemi biztonágirányítái követelmények definiáláa/felülvizgálata, köztük: rendzerének módoított zerepeket é - általáno egézég felelo égeket eredményezo - látá megváltoztatáa - hallá - várandóág A PV/VV - A mozdonyvezeto ket érinto A VV üzemi biztonágirányítái jármu vezetéi meghatározott egézégügyi rendzerének módoított zerepeket é feladattal követelmények definiáláa/vizgálata, felelo égeket eredményezo kapcolato köztük: megváltoztatáa meghatározott - EGK zu ré (40 éve kor fölött) követelmények - látá - hallá/bezédbeli követelmények - tetméretek O. Melléklet Haználaton kívül P. Melléklet A jármu azonoítója Általáno megjegyzéek: 1. Ez a melléklet a jármu veken az üzem közbeni egyedi azonoítá érdekében látható módon elhelyezett zámokat é kapcolódó jelzéeket imerteti. Nem írja le, a jármu alvázán vagy fo alkatrézein gyártá közben véglegeen bemart vagy tartóan rögzített egyéb zámokat vagy jelzéeket. 2. Az e mellékletben meghatározott zámnak é a hozzá kapcolódó jelzének való megfelelé nem kötelezo az alábbi eetekben: - a cak olyan hálózatokon haznált jármu vek, amelyekre ezen ÁME nem vonatkozik, - történelmi jellegu jármu vek, - ezen ÁME hatálya alatti hálózatokon normál eetben nem közlekedo vagy zállított jármu vek. Ennek ellenére ezeknek a jármu veknek mu ködéüket leheto vé tevo ideiglene zámot kell biztoítani.

84 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 84. oldal alrendzerével 3. Ez a melléklet megváltozhat a RIV eltörlée, a RIC jövo beni fejlo dée é a TAF é a TAP ÁME jövo beni bevezetée miatt. A tandard zám é a hozzá kapcolódó rövidítéek Valamennyi vaúti jármu 12 zámjegybo l álló zámot (tandard zámot) kap, amelynek felépítée a következo : A jármu vek A jármu típua A jármu Mu zaki Sorzám típuai é a kölcönö regiztráláa jellemzo k [4 [3 zámjegy] átjárhatóág zerinti orzág zámjegy] jelölée [2 [2 zámjegy] zámjegy] Teherkocik [rézletek a P mellékletben] [rézletek a P.6. mellékletben] Önelleno rzo zámjegy [1 zámjegy] 0-9 [rézletek a P.3. mellékletben] Vontatott zemélyzállító [rézletek a P.4. [rézletek a jármu vek mellékletben] P.10. [rézletek a P.7. mellékletben] mellékletben] Vontató [e zámok jármu vek [rézletek a P.8. jelentéét a tagállamok mellékletben] határozzák meg, eetlegeen két-vagy többoldalú megállapodáal] Speciáli jármu vek [rézletek a P.11. mellékletben] Egy adott orzágban a mu zaki jellemzo k é a orzám 7 zámjegye elegendo a jármu vek egyedi azonoítáára a kocik, vontatott zemélyzállító jármu vek, vontató jármu vek é peciáli jármu vek egye coportjain belül. A vontatójármu vek eetében a zámnak hatjegyu nek é egyedinek kell lenni, míg a peciáli jármu vek eetében a mu zaki jellemzo k é a orzám elo zámjegyével, illetve utoló öt zámjegyével rendelkezo zámnak egyedinek kell lenni. A zámot betu jelzéek egézítik ki: a) az átjárhatóági képeéggel kapcolato jelzé (rézletek a P.5. mellékletben), b) a jármu regiztrációja zerinti orzág rövidítée (rézletek a P.4. mellékletben), c) az üzembentartó rövidítée (rézletek a P.1. mellékletben), d) a mu zaki jellemzo k rövidítée (rézletek a P.13. mellékletben a vontatott zemélyzállító jármu vek, a P.12. mellékletben a teherkocik é a P.14. mellékletben a peciáli jármu vek eetében). A mu zaki jellemzo ket, kódokat é rövidítéeket az ERA (Európai Vaúti Ügynökég) által a évi munkaprogramjának 15. tevékenyége eredményeként javaolt egy vagy több zervezet (a továbbiakban: központi zervezet) kezeli. A zámok kiadáa A zámok kezeléének zabályaira az ERA tez javalatot. P.1. Melléklet Az üzembentartó rövidítéének jelzée Az üzembentartói jelzé (VKM) meghatározáa

85 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 85. oldal alrendzerével Az üzembentartói jelzé (VKM) egy 2-5 betu bo l álló alfanumeriku kód. A VKM-et minden egye jármu vön feltüntetik a jármu záma közelében. A VKM jelzi a jármu jármu nyilvántartába bejegyzett üzembentartóját. A VKM ezen ÁME hatálya alá tartozó minden é az öze olyan orzágban egyedi, amely az ezen ÁME-ben leírt jármu zámozái é üzembentartói jelzéi rendzer alkalmazáát tartalmazó megállapodát köt. Az üzembentartói jelzé formátuma A VKM az üzembentartó telje nevének rövidítée, leheto leg felimerheto formában. A latin ábécé mind a 26 betu jét fel lehet haználni. A VKM betu it nyomtatott nagybetu kkel írják. Az üzembentartó nevében a zavak nem elo betu je helyén álló betu ket lehet kibetu kkel írni. Az egyediég elleno rzée érdekében figyelmen kívül hagyják az írott neveket. A betu k tartalmazhatnak diakritiku jeleket (ékezeteket). Az ilyen betu kön lévo diakritiku jeleket figyelmen kívül hagyják az egyediég elleno rzéekor. Az olyan jármu vek üzembentartói eetében, amelyek nem latin ábécét haználó orzágban vannak, a VKM fordítáa a aját ábécével feltüntetheto a VKM mögött egy ferde vonallal ("/") elválaztva. Adatfeldolgozái zempontból figyelmen kívül hagyják a lefordított VKM-et. Menteég az üzembentartói jelzé haználata alól A tagállamok úgy határozhatnak, hogy alkalmazzák a következo menteégeket. A VKM nem kötelezo olyan jármu veken, amelyek zámozái rendzere nem a jelen melléklet zerinti (v.ö. a 2. pont alatti általáno megjegyzéel) Ennek ellenére megfelelo információt kell adni a jármu üzembentartójáról azoknak az ezen ÁME hatálya alatt álló hálózatokon való mu ködtetéével foglalkozó zervezeteknek. Amikor a jármu vön feltüntetik a telje nevet é a címet, a VKM nem kötelezo a következo eetekben: - olyan korlátozott jármu állománnyal rendelkezo üzembentartók jármu vei, hogy a VKM haználata nem indokolt, - az infratruktúra karbantartáára haznált peciáli jármu vek. A VKM nem kötelezo a cak nemzeti forgalomban közlekedo mozdonyok, többréze egyégek é zemélyzállító jármu vek eetében, ha: - azokon zerepel az üzembentartó logója, é az jól felimerheto en tartalmazza ugyanazokat a betu ket, mint a VKM, - olyan jól felimerheto logót vielnek, amelyet az illetéke nemzeti hatóág elfogadott a VKM megfelelo egyenértékeként. Amikor a vállalat logóját i feltüntetik a VKM mellett, cak a VKM érvénye, é a logó figyelmen kívül hagyható. Az üzembentartói jelzé kioztáával kapcolato rendelkezéek Az üzembentartók egynél több VKM-et i kiadhatnak, amennyiben: - az üzembentartó egynél több nyelven i rendelkezik hivatalo névvel, - az üzembentartónak jó oka van megkülönböztetni a zervezetén belüli különálló jármu állományokat. Az i lehetége, hogy egyetlen VKM vonatkozik egy egéz olyan vállalatcoportra: - amely egyetlen olyan vállalati truktúrához tartozik, amely a zervezetén belül kijelölt é megbízott egy zervezetet azzal, hogy minden kérdét kezeljen az öze többi nevében, - amely kijelölt egy különálló, egyetlen jogi zemélyt az ügyek nevében való kezeléére, amely eetben a jogi zemély az üzembentartó. Az üzembentartói jelzéek nyilvántartáa é kioztái eljáráa A VKM nyilvántartáa nyilváno, é aktualizáláa való ido ben történik. A VKM iránti kérelmet a kérelmezo az illetéke nemzeti hatóághoz nyújtja be, amely továbbítja azt a központi zervezetnek. A VKM cak a központi zervezet általi közzétételt követo en haználható. A VKM birtokoának tájékoztatnia kell az illetéke nemzeti hatóágot, amikor bezünteti a VKM haználatát, é az illetéke nemzeti hatóág továbbítja ezt az információt a központi zervezetnek. Ekkor a VKM azt követo en vonható viza, hogy az üzembentartó bizonyította a jelzé megváltoztatáát az öze érintett jármu vön. Ez 10 évig nem adható ki újból, kivéve, ha újból az eredeti birtokonak vagy annak kéréére má birtokonak adják ki. A VKM má birtokora ruházható, amely az eredeti birtoko jogutódja. A VKM érvényben marad akkor i, ha a birtoko olyan névre változtatja a nevét, amely nem haonlít a VKM-re.

86 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 86. oldal alrendzerével A VKM elo litáját a vaúttáraágok meglévo rövidítéei alapján állítják öze. A VKM-et minden újonnan épített jármu vön elhelyezik a vonatkozó ÁME-k hatálybalépée után. A meglévo jármu veknek 2014 végéig kell megfelelniük a VKM jelzéeknek. P.2. Melléklet A zám é a hozzá kapcolódó betu jelzé elhelyezée a kocizekrényen A külo jelzéek általáno elrendezée A jelzéeket alkotó nyomtatott nagybetu knek é zámoknak legalább 80 mm maganak kell lenniük, levelezéi mino égu betu talp nélküli betu típual. Kiebb betu k cak akkor haználhatók, ha a betu ket cak a hoztartón lehet elhelyezni. A jelzé nem lehet 2 m-nél magaabban a ín zintjéto l. Teherkocik A jelzét a következo módon kell elhelyezni a kocizekrényen: 23 TEN 80 D-RFC TEN 80 D-DB TEN NL-ACTS 87 F Zc Tanoo Slp Laek (Ebben az eetben VKM nélkül, mert a telje név é cím zerepel a jármu vön). Az olyan kocik eetében, amelyek kocizekrényén ninc elég hely az ilyenfajta elrendezéhez, különöen po rekocik eetében, a jelzé a következo képpen i elhelyezheto : TEN F-SNCF K Amikor egy vagy több nemzeti jelento égu indexbetu t helyeznek el a kocin, ezt a nemzeti jelzét a nemzetközi jelzé mögött kell elhelyezni, köto jellel elválaztva. Személykocik é vontatott zemélyzállító jármu vek A zámot a jármu mindkét oldalfalán el kell helyezni a következo módon: F-SNCF B10 tu -7 A jármu regiztráláa zerinti orzág é a mu zaki jellemzo k jelzéét közvetlenül a tizenkét jegyu jármu zám mögé vagy alá írják. A vezeto álláal rendelkezo zemélykocik eetében a zámot a vezeto állában i feltüntetik. Mozdonyok, motorkocik é peciáli jármu vek A 12 jegyu tandard zámot a nemzetközi forgalomban haznált vontató jármu mindkét oldalfalán fel kell tüntetni a következo módon: A 12 jegyu tandard zámot a vontató jármu vek valamennyi vezeto álláában i feltüntetik. Az üzembentartó elhelyezhet a tandard zámoknál nagyobb betu ket é aját zámjelzét i (amely általában a gyári zámból é egy betu kódból áll), ha az hazno a mu ködé zempontjából. A aját zámot az üzembentartó bárhol zabadon elhelyezheti. Példák: SP ES 64 F Ezek a zabályok kétoldalú megállapodáal változtathatók meg a meglévo jármu vek eetében, amikor az ÁME hatályba lép é egy meghatározott zolgálatra vonatkozik, é amennyiben nem áll fenn az érintett vaúthálózatokon üzemelo eltéro jármu vekkel való özetévezté vezélye. A menteég az illetéke nemzeti hatóágok által meghatározott ido zakra érvénye.

87 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 87. oldal alrendzerével A nemzeti hatóág elo írhatja, hogy a 12 jegyu jármu zám mellett tünteék fel az orzág kódját é a VKM-et. P.3. Melléklet Az elleno rzo (12.) zámjegy meghatározáának zabályai Az elleno rzo zámjegyet a következo módon határozzák meg: - az alapzám páro pozícióinak zámjegyeit (jobbról balra haladva) aját tizede értéken vezik; - az alapzám páratlan pozícióinak zámjegyeit (jobbról balra haladva) megzorozzák 2-vel, - ekkor özeadják a páratlan pozíciók özegét a páro pozíciók özegével, - megtartják a zámjegyek özegét, - a zámjegyek özege é a 10 közötti különbég alkotja az elleno rzo zámjegyet; amennyiben a zámjegyek özege nulla, akkor az elleno rzo zámjegy i nulla. Példák 1 - Legyen az alapzám 3 Szorzó tényezo Özeg: = 52 Az özeg egyéget jelzo zámjegye 2. Az elleno rzo zámjegy ezért 8, é így a regiztráció zám lez az alapzámjegy. 2 - Legyen az alapzám 3 Szorzó tényezo Özeg: = 40 Az özeg egyéget jelzo zámjegye 0. Az elleno rzo zámjegy ezért 0, é így a regiztráció zám lez az alapzámjegy. P.4. Melléklet A jármu vek regiztráláa zerinti orzágok kódjai (3-4. zámjegy é rövidíté) (A harmadik orzágokra vonatkozó információk cak tájékoztató jellegu ek) Orzágok Albánia Algéria Örményorzág Betu rende Numeriku A P.6 á P.7 mellékletben (2) a (1) orzág kód orzág kód zöglete zárójelek által érintett táraágok AL 41 HSh DZ 92 SNTF (3) 58 ARM AM Auztria Azerbajdzán Beloruzia Belgium Boznia-Hercegovina A AZ BY B BIH Bulgária Kína Horvátorzág BG RC HR ÖBB AZ BC SNCB/NMBS _RS _FBH BDZ, SRIC KZD H_

88 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 88. oldal alrendzerével Kuba 40 FC Cipru Ceh Köztáraág Dánia Egyiptom Éztorzág Finnorzág Franciaorzág Grúzia Németorzág CU (3) CY CZ DK ET EST FIN F GE D _D DSB, BS ENR EVR VR, RHK SNCF, RFF GR DB, AAE (4) Görögorzág Magyarorzág GR H CH Irán Irak IV IRQ (3) Írorzág Izrael Olazorzág IRL IL I Japán Kazahztán Kirgiziztán Lettorzág Libanon Liechtentein J KZ KS LV BH FS, FNME (4) EJRC KZH KRG LDZ LÉS LG CFL CFARYM (M_) 23 CFM MTZ ONCFM NS ZC NSB, JBV PKP CP, REFER CFR RZD J SSK, _SR S_ KNR RENFE GC, BV LIE (3) Litvánia LT Luxemburg L Macedónia (volt jugozláv MK köztáraág) Málta M Moldva MD (3) Monaco Mongólia Marokkó Hollandia Ézak-Korea MC MGL MA NL Norvégia Lengyelorzág Portugália Románia Orozorzág Szerbia-Montenegró Szlovákia Szlovénia Dél-Korea Spanyolorzág Svédorzág Svájc PRK (3) N PL P RO RUS SCG SK SLO ROK E S CH Szíria Tádzikiztán Tunézia Törökorzág Türkmeniztán Ukrajna Egyeült Királyág Üzbegiztán Vietnam SYR TJ TN TR TM UA GB UZ VN (3) MÁV, GySEV/ROeEE (4) RAI IRR CIE IV SBB/CFF/FFS, BLS (4) CFS TZD SNCFT TCDD TRK UZ BR UTI DSVN (1) Az évi egyezmény 4. függelékében é a közúti közlekedéro l zóló évi egyezmény 45. cikk (4) bekezdéében imertetett betu rende kódrendzer zerint.

89 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 89. oldal alrendzerével (2) Azok a táraágok, amelyek a hatálybalépé idején az UIC vagy az OSJD tagjai voltak, é a megnevezett orzágkódot haználták a táraág kódjaként. (3) A kódok megero ítére várnak. (4) Az általáno megjegyzéek 3. pontjában említett fejleztéek hatályba lépééig ezek a táraágok haználhatják a 43 (GySEV/ROeEE), 63 (BLS), 64 (FNME), 68 (AAE) kódokat. Ekkor aktualizálái ido zakot határoznak meg az érintett tagállamokkal közöen. P.5. Melléklet A kölcönö átjárhatóági képeég betu jele "TEN": A következo feltételeknek megfelelo jármu : - teljeíti az öze vonatkozó, az üzembe helyezé ido pontjában hatályo ÁME elo íráait, é rendelkezik a 2008/57/EK irányelv 22. cikke (1) bekezdée zerinti üzembe helyezéi engedéllyel, - rendelkezik az öze tagállamban érvénye, a 2008/57/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdée zerinti engedéllyel, vagy az öze tagállam által kiadott, egyedi engedéllyel rendelkezik. "PPV/PPW": A PPV/PPW megállapodának megfelelo koci (az OSZZSD államokon belül) (eredeti: - ) Megjegyzéek: a) A TEN jelöléel ellátott jármu vek a P.6. mellékletben meghatározott jármu zám elo zámjegyének 0-3 értékeinek felelnek meg. b) Azokat a jármu veket, amelyek nem rendelkeznek az öze tagállamra érvénye üzembe helyezéi engedéllyel, az engedélyezett tagállamokat feltünteto jelzéel kell ellátni. Az engedélyezo tagállamok feloroláát a következo rajzok valamelyikén jelölt módon kell feltüntetni, ahol D jelöli az elo engedélyt kiadó tagállamot (a példában Németorzág), é F jelöli a máodik engedélyt kiadó tagállamok (a példában Franciaorzág). A tagállamok kódjának feltüntetéét a P.4. melléklettel özhangban kell elvégezni. Ez kiterjedhet az ÁME elo íráait teljeíto é nem teljeíto jármu vekre egyaránt. Ezek a jármu vek a P.6. mellékletben meghatározott jármu zám elo zámjegye 4-8 értékeinek felelnek meg. P.6. Melléklet A kölcönö átjárhatóági képeéget jelölo nemzeti kódok a teherkocik eetében (1-2. zámjegy) 2. zámjegy 1. zámjegy

90 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 90. oldal alrendzerével ÁME(a) é/vagy COTIF(b) é/vagy PPW 3 4 Nem ÁME é nem COTIF(b) é nem PPW 8 Rögzített Rögzí- Külön- Rögzí- Külön- Rögzí- Külön- Rögzí- KülönRögzítet Nyomtávolág vagy tett bözo tett bözo tett bözo tett bözo vagy különbözo különbözo Független Fenntartva ÁME é/vagy PPW tengellyel (b) kocik te COTIF kocik (különbözo [amelyek nyomtáv) eetében az További döntéig nem haználható üzembentartó a P.4. mellékletben felorolt vaúti táraág] Forgóvázzal F Mu helykocik vá Független ÁME é/vagy tengellyel PPW te COTIF kocik(b) kocik [amelyek ÁME (különbözo eetében az ÁME é/vagy COTIF kocik(b) Má Fenntartva é/vagy COTIF nyomtáv) üzembentartó a PPW kocik (b) P.4. mellékletben kocik PPW felorolt vaúti kocik táraág] PPW kocik Forgóvázzal F v független Egyéb kocik Mu zaki (c) [amelyek jellemzo ik tengellyel te Vaútüzemi eetében az Egyéb kocik Egyéb kocik miatt kocik üzembentartó a peciáli P.4. mellékletben zámozáal felorolt vaúti rendelkezo táraág] kocik Forgóvázzal(c) Forgalom 1. zámjegy 2. zámjegy F Belföldi vagy Külön Belföldi Külön Belföldi Külön Belföldi Külön Belföldi Belföld külön megállapoforgalmú megállapoforgalmú megállapoforgalmú megállapoforgalmú vagy külön megállapodáal megállapod nemzetközi dáal dáal dáal dáal forgalmú nemzetközi nemzetközi nemzetközi nemzetközi al forgalmú forgalmú forgalmú forgalmú nemzetközi forgalmú (a) Megfelelé legalább a jármu ÁME-nek (b) Ideértve azokat a jármu veket, amelyek a jelenlegi zabályozá zerint ezeket a zámokat vielik ezen új rendeletek hatályba lépéekor (c) Rögzített vagy különbözo nyomtáv P.7. Melléklet A nemzetközi forgalomképeéget jelzo kódok a vontatott zemélyzállító kocik eetében (1-2. zámjegy) Figyelmezteté: a zöglete zárójelben lévo feltételek átmenetiek, é a RIC fejleztéekor törlik azokat (lád az általáno megjegyzéek 3. pontját).

91 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 91. oldal alrendzerével Belföldi forgalmú 1. zámjegy 0 2. zámjegy TSI(a) é/vagy RIC/COTIF(a) é/vagy PPW Belföldi vagy külön TSI(a) megé/vagy PPW állapodáal RIC/COTIF nemzetközi (b) forgalmú Belföldi Rögzített Különbözo Különbözo forgalmú nyomtávú nyomtávú nyomtávú kocik nem (1435/1520) (1435/1672) [amelyek klimatizált nem nem Mu zaki eetében az kocik (az klimatizált klimatizált jellemzo ik üzembentartóautózállító kocik Fenntartva kocik miatt a P.4. kocikat i [amelyek [amelyek peciáli mellékletben ide értve) üzembentartója üzembentartója zámozáal felorolt [amelyek a P.4. a P.4. rendelkezo vaúti üzembentartója mellékletben mellékletben kocik táraág] a P.4. felorolt felorolt mellékletben egyik RIC egyik RIC felorolt vaúti vaúti egyik RIC táraág] táraág vaúti táraág Nem üzleti Rögzített Különbözo Nem üzleti Különbözo célú üzemi nyomtávú nyomtávú célú üzemi nyomtávú kocik légkondicionált (1435/1520) kocik (1435/1672) kocik légkondicionált [amelyek légkondicionált [amelyek kocik üzembentartója kocik Autózállító üzembentartója [amelyek a P.4. [amelyek kocik a P.4. üzembentartója mellékletben üzembentartója mellékletben a P.4. felorolt a P.4. felorolt mellékletben egyik RIC mellékletben egyik RIC felorolt vaúti felorolt vaúti egyik RIC táraág] egyik RIC táraág vaúti vaúti táraág] táraág Klimatizált Nyomáálló é zekrényu nyomáálló rögzített zekrényu nyomtávú kocik klimatizált [amelyek Fenntartva Fenntartva kocik Fenntartva Egyéb üzembentartója [amelyek kocik a P.4. üzembentartója mellékletben a P.4. felorolt mellékletben egyik RIC felorolt vaúti egyik RIC táraág] vaúti táraág] 8 Rögzített nyomtávú kocik Rögzített nyomtávú Különbözo kocik nyomtávú kocik Fenntartva Fenntartva [a] Megfelelé legalább a vontatott zemélyzállító jármu vekre vonatkozó jövo beni ÁME-nek. [b] Megfelelé a RIC-nek é a COTIF-nak a hatályo elo íráok zerint. P.8. Melléklet A vontató jármu vek típuai (1-2. zámjegy) Az elo zámjegy a "9". A máodik zámjegyet az egye tagállamok határozzák meg. Megfelelhet például az önelleno rzo zámjegynek, ha a kizámítáa orán a gyári zámot i felhaználják. Külön nyomtáv (1435/15 kocik cerélhe forgóváz Fenntart

92 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 92. oldal alrendzerével Ha a máodik zámjegy a vontató jármu típuát írja le, a következo kódok kötelezo k: Kód A jármu általáno típua Egyéb Villanymozdony Dízelmozdony Elektromo többréze egyég (nagyebeégu ) [motorkoci vagy vontatott koci] Elektromo többréze egyég (nagyebeégu kivételével) [motorkoci vagy vontatott koci] Dízel többréze egyég [motorkoci vagy vontatott koci] Speciáli vontatott koci Elektromo tolatókoci Dízel tolatókoci Karbantartái jármu P.9. Melléklet A kocik tandard zámjelzée (5-7. zámjegy) Ez a melléklet táblázato formában foglalja öze a koci fo mu zaki jellemzo ihez kapcolódó 4 zámjegye jelzét. A VASÚTI TEHERKOCSIK EGYSÉGES SZÁMOZÁSA Módoítáok Száma Dátum

93 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 93. oldal alrendzerével Új kódok Fall Uacn (4) Sggr Zacen (3) Hccrr (1) Shimmn (1) Sggr Sggr Eano (1) Eano (1) Iagkmmp (3) Sagkmmp (3) Sgn Simm (1) Sgmrr Fafnoo Hilrr Fabfnoo Ucmm Fall (5) Sfhimmnu Eao Sdgn Eao (1) Fall (5) Fall Ealno Sfkmm Uakk Rfnoo Sdgkk (1) Galmn Ealno Laapr Rgklo (1) Rn (1) Uan Tamn Tadd Uk (1) Laapr (1) Sn Uafn Zaefn Shimmn (1) Rgln (1) Laaii Laaii Taimn Nyitható teteju koci 1. zámjegy: O

94 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 94. oldal alrendzerével Kategória betu jel: T Lábjegyzet zövege: (1) Üre futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig (2) Teherkoci négy külön tengellyel k abi c cm bk bkk b b m m ll kkm ikkm ikkm ikkm d d d d d dg dn (1) d (1) dg (1) dg (1) dg (1) dg (1) dg (1) dg dg dgn dg dg dd (1) dd bi bi bi bi bi d d d d bq cm c c c cefkk d d d d d d d d d d dg dg dg dg e dg agpp dg agpp dg gkm c dg e agnoo (1) e ap e 8 a amn amn (1) amn(1) afmn (1) amn amn (1) am (1) am (1) am ae ae ae ae ae add adnp add (1) ad (1) ad (1) ad (1) add (1) adg (1) adg (1) adgn (1) adg (1) adg (1) 9 adgn adkk ad ad adn adn (1) adg adg aem aem aem adn

95 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 95. oldal alrendzerével kkl ap (1) agp agp (1) app app (1) anpp (1) agpp agpp (1) agpp al agnpp aln (1) al al al akkl al (1) aln (1) aln (1) akkll m (1) oo goo p all d aem aem (1) aem (1) m m m m p pp m agnpp (1) m hm aehm mpp aehm im im im im acm bekk im ahm ikkm agln bi bi bikk bkkq drr aimn anoo anoo (1) aoo anoo (1) aoo aoo ikkm ikkm irr (1) gpp bhi afpp aoo (1) afoo (1) afoo cef f hikkm fikk bfi afhi (1) afhi 6 h (1) 7 8 a Normál építéu, fedett koci 1. zámjegy: Kategória betu jel: 1 G Lábjegyzet zövege: (1) Üre futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig (2) Futára alkalma 140 km/h ebeéghatárig kk kk 01 kk kk 02 kk kk 03 kk 4 o o o o 5 b b b b 9 a a a a

96 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 96. oldal alrendzerével kl o klo l klm l lm lm lm lm lm lm lm lm lm lm lm klm lm lm lm lm lm lm lm lm lm lm gkkl klm klm klm klm kklm kklm kklm kklm gkklm (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) kk q (1) q (1) kkl kkl o o o o o o o o o o o kklo kkl b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b gkkl klo l l l l l l l l l l l l l l l l l l gl lm b b b kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk bgkk bgkk bkk bkk bkk bkkq q hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkm hkkmq hm hkkm hkkm hkkm hkkm bkk bkk bq b b ab (1) ab (1) ab (1) ab (1) ab (1) ab (1) o b b ab bq bq abkq (2) ahkk ahkk ahkk ahkk (2) ahk (2) ahkm ahkm ahkm b (1) b (1) b (1) b b (1) b (1) b bkk bkkq lm a (1) a (1) ahkk ahkk ahkk ahkk bgkk bgkk bgkk b lmq a kko hk lm lm a a a a a a a a hkq bl bl hk akk akk ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag

97 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 97. oldal alrendzerével kk (1) m (1) m kk kkm bkl kklm kklm kklm kklm kklm kklm kklm gklm gklm gklm g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bkl bkk bkk bg (1) bg (1) bg (1) bg (1) bg (1) hkk bhq (1) bh (1) bh (1) bh (1) bh (1) ho ho kkq agm ho akl aklm almn bh (1) bh (1) h h ag ag ag ag ag agm agm agm ag ag ag ag ag (1) g g gklm ag Különlege építéu, fedett koci 1. zámjegy: Kategória betu jel: 2 H Lábjegyzet zövege: (1) Üre futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig (2) Teherkoci 4 külön tengellyel b (1) 01 b (1) 02 i kko b (1) 03 bll (1) 04 e i 07 in io 08 ino 09 ikko 10 b (1) 11 b b 12 il bq im bk (1) 15 bk adg adg adg adg adg adg 7 a a a a a 8 9 rr ccmmrr hkkq am am ab ab (1) ai ail ccmrr (1) ccrr (1) ccrr ccrr (1) ccerr cceerr (1) ccrr

98 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 98. oldal alrendzerével bkk bb c cq km km km km km km km km bbk bc bc bc bc (1) bbkk bbkk (1) bhkk bbkk acgm acg acg acg acg acg acg acg acg iimrr (1) fiirr (1) abkk iillrr (1) bch (1) bck km km km km km cfh fh k k k k k k k km ek ek ekm eh (1) eekm gk ekk bckk bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bin (1) bi (1) bi (1) bin (1) bin (1) bill (1) bbi (1) bbi (1) bhikk ekk kkmq aq bi (1) bi (1) bi (1) kk bill bill bill bill bccq (1) bil bil bil bil bil bil bil (1) bil firr (1) ilrr illmrr illmrr (1) illrr (1) mmrr mrr (1) bck f ikm eeirr eirr iqqrr (1) irr irr (1) irr (1) imrr (1) imrr immrr (1) imrr (1) irr (1) bi bbin bil bill bbill bbilln (1) bbilln (1) bbilln (1) bbikkll (1) bbilln bbilln (1) bikk (1) bbikk bikkll (1) bbin (1) bbin (1) bil bbin (1) bikkll (1) bbill (1) bikkll billn (1) bikkll billn (1) bikkll billn (1) bikkll bbill (1) bikkl bbill (1) bbikk billn abbiin (1) abbiin abbiin (1) abbiin (1) abiin (1) abiin (1) abii (1) abii (1) abiill (1) abii (1) abiil (1) abii (1) abil abil abi abi (1) abil abi abill iirr (1) iirr (1) iirr (1) iirr (1) acceefr abi (1) abill (1) ccr ccr (1) abi (1) abi (1) abil (1) abil (1) abbi (1) abbi abiq abbin (1) abbin abbin (1) abbinq abbin (1) abbik (1) aimmr abbik aikk abbill (1)

99 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 99. oldal alrendzerével biq ck bikk bikkll bf bin biq biq ackk abbilln abbill (1) bfikk (1) bbikkll bfh (1) ckm abin (1) (1) bikk (1) bfikk bbikk (1) bfikkll bbikk (1) hkk abin (1) aabikk aabbccek abikk (1) abikk abiikk (1) abbikkll abbilln (1) abbiilln abbiilln (1) abfin (1) abbiilln (1) hkk bcfh (1) bfkk fkk bfin bfin (1) 93 bfill Normál építéu po rekocik Vegye, maga oldalfalú po rekoci bfill (1) abfi (1) afi abfi abfill abfi bfi bfi (1) nyitott 1. zámjegy: Kategória betu jel: é 3 K-O-R Lábjegyzet zövege: (1) Üre futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig (2) Futára alkalma 140 km/h ebeéghatárig K 1K 2K km bkk bkk kkm kk kkp kklp bkk bkk bkk bkk bkk bkk bkk bkk bkkm bkkmp bkk 3K 4K 5R bkk bkk bp kk kkm kkp bkk bkk bkk bkk bkkpp bkkm bm n n (1) n (1) bn (1) blp b (1) b bkk (1) b bnp bn bkkp (1) n kq (2) kq noo (1) 6R 7O (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 8R m m m m m m m m kk kkp gn (1) gklo (1) 9R g (1) g g g g gp

100 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 100. oldal alrendzerével bkk bm bp (1) bmp bmp lm lm lm lm lm lm klm klmpp kklm kklm kklmpp kkmm kkmm kkmm klmm klmmo g b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b (1) b b bp bp (1) bp (1) bg g bgn (1) gp (1) bnp (1) l l l l i (1) l l l l l lmo (1) lmo lmmo lm lm noo noo noo oo (1) oo oo oo oo (1) loo loo (1) o ei fnoo p p p am lp lmm lmm lm lmp kklm kklm kklm kklm kklm kklm kkmm kkmm kkmm gp (1) gn (1) ijn (1) ijmmn (1) il (1) il (1) i (1) il il (1) il (1) il (1) il (1) il (1) iln (1) iln ilm il ilmm (1) hilmm iln (1) in (1) gln (1) g g g (1) g (1) gl g (1) g (1) g (1) egmm (1) eg eg o (1) m m ijmn (1) mp kkm kkm kkmp pp kk bp (1) bp p pp pp e e e e e e e e e e e e emm kkm mm mm (1) mm (1) mmn (1) em gmmn (1) l l l lmmo (1) (1) b (1) b (1) kmmo emm emm emm elmm elmm elmm elmm mm mm mm mm mm mm mm gmm gmm gmm gmm mmp mmn hlmm gmm (1) gmm (1) hmmp hmmp i n (1) il (1) ikkl bikk bi (1) iln (1) emmn (1) emmn emmo emm (1) kkmmo mmo klmm emm (1) emm (1)

101 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 101. oldal alrendzerével kklmm 86 kklmm kklmmo Különlege építéu po rekoci 1. zámjegy: Kategória betu jel: ijl (1) emm (1) emm (1) emm (1) emm (1) emm (1) en (1) en (1) lmmp en lmmp n (1) (1) (1) lmmp lmmn (1) lmmnp kkmm e (1) e (1) klmmp e (1) kklmmo lp glp gl e (1) p p (1) 4 L-S Lábjegyzet zövege: (1) Üre futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig (2) Futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig (3) EURO RAIL ROAD Vaúti teherkoci (4) Futára alkalma 160 km/h ebeéghatárig L 1L m i imm (1) lmnp lmmp lmm b lmp lmmp flmp bm (1) bm bm bm b 2L a ail akklp aklp ad c d dm l lp aaii adk 7S (1) m mm (1) 8S gj gj bgj gj (1) gmmn (1) dgn gmm gmmn m mm mm cmmr (1) dgkm dgkkm dgn (1) dgmn (1) dggn (1) ggkk (1) gjkkmm cmmr cmm np m (1) c n (1) c lnp (1) mmn dm (1) mmnp (1) d (1) almm gjkkmm mnp (1) almm gj (1) gkkmm aaklp g aalp (1) bg aad gm aakklmmp gmm gmm aakklmmp aaklmp g (1) aaijr (1) gkkmm aaip gkkmm aaip (1) gkkm aaii aain aaiikklp (1) aaiilp (1) aaim (1) aaiim (1) 6S gmrr gj aap (1) ailp jlp aa aar aail (1) aap 5S gmrr gmrr gmn (1) gm (1) aa (1) ai (1) cmp cmp cmp 3L 4L aadr gj aadgr (1) gkkmm gkkmm (2) fgkkmm gkm dg g (1) fg aabkkmm g aakmp g mm mm mm cmm dmn (1) p (1) p (1) p a am mmp np (1) np (1) np (1) lp (1) ffhimmn (1) dffg (2) ffgm (2) fgmmn ffggmrr (2) ffggmrr ffgn ffg (2) ffgm ffgm fhimmnu amm amm p amm mmnp (1) ammp gkkm (1) mmp gkkm mmp mmp gkmm n dgn 9S ammp almmp ammnp aac

102 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 102. oldal alrendzerével 27 p lp aakkp g lp lp ammnp (1) p p p np n np g g gjn (1) gjn (1) adkk d gn gjmm aadk gj aad aad (1) gn (1) ghn (1) iin (1) in (1) aakklp gn gj fl kklp aaklm aaklmp aakmp aadkk aakklm gjn ffgn gjm fgkkmm gkk gkk (1) gmm (1) kklmp aadkk (1) km f bfm fm almmp ammp ahmm hm kkmp aaklm ikkp kklmmp aae (1) aae ikk (1) dk (1) bkmm aekk dk bk kl klmp klmp klmmp klmp klmmp aadr (1) agjmm aaikk aai aai (1) aag aaekk aaer (1) aaek (1) aekkm aaek aekkm aaek aekkm (1) aaek aaekm kkm kmmp hm gmq gm gm (1) aaek aekkq aeq ae lmmp gj gj aadf aaekm aek aaer aek aaer (1) aek aaefr (1) ag aag aagn (1) aagj mmp (1) flp (1) lnp mp amp lmmnp lmmnp (1) (1) lmmp lmmp almmp g aakklp (1) fg aekk aekk aekk aekk aekk 71 gjn ikkp bkkm bkkmm dkk (1) bk i (1) 70 gn (1) gj (1) gj fflp (1) kklmp kklmmp gj fkmm flmmnp lmmnp mrr aap dggmrr ggmrr (2) ggmrr dggmrr (1) almmp ggmrr (1) lmmp (1) am (1) fnp (1) almmnp (1) fp (1) i (1) ahlmmp (1) fi ahlmm dmrr dmrr (1) dmrr fggmrr fggmrr (2) g fiimmn fmp (1) fgmrr g fin (1) rr g (1) fp ggmrr gn (1) fim (1) ffggmrr imm (1) fimm (1) fggrr g imm (1) kkmp (1) orr fi (1) drr g fn (1) f (1) grr g ek (1) ammp (1) ffggorr (2) g klmm klp ammp fmprr g (4) klmmp ek ggr (1) gmn ekq (1) ggr gn klp dkmm (1) amm (1) ggmr (1) gn klp (1) dkm ggmr (1) ggmr (1) gn dkmm ggmr (1) gn dfl dggmr (1) gn (1) dkkm (1) kkmp aimm (1) dggmr gn (1) ckkmm aimmn ggor (1) gn (1) kklmmp amm (1) dggmrr gjn (1) fkkmp (1) ammn (1) emr (2) gg kkm kklmmp amm ggr (1) ggn (1) kklm amm ggmr gjmm (1) kk (1) kkmm amm ggmr gn h (1) amm ggmr gn (1) hmm amm ggmr (1) gn hmm hmm amm ggor gn fhi (1) hmmn amm dfggmr fhimmn fhimm amm dggoor (1) (1) g himmn himm (1) ahmm (1) dfggoor (1) g himmn himm (1) ahmm (1) dffggoor (1) g himmn himm (1) ahmm (1) g himmn himm (1) ahmm (1) efoor (1) gm (2) himmn himm (1) ahmm (1) efoor (1)

103 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 103. oldal alrendzerével klp aek aek 75 aaefoo (1) aagoo aaefoo 76 efk (1) aadfoor 77 efk aagr (1) ek ek ek aagr aago (1) aaeilpr (1) aaeilpr gn (4) gm ek ek efk aaeor aadffoo ekq dklp aaer ekk (1) ekk ek (1) ek (1) lnp adf (1) aef (1) aef adf ae ae (1) ae (1) aae aaek aaefr aaekq aapr (1) aapr himmn himm himmn himm (1) gn himmn himm (1) (1) ggn himmn himm (1) ahimm (1) ggn (2) himmn himmn ahimm (1) (1) (1) gmn fhiimmn himn (1) fgm himmn hhimm fgn himmn hhmm (1) gjnq hhmm fgn hhmm (1) adkmm aagg hhjmm hhmm (1) dgkk (1) hhjmmn hmmn (1) dgm hkkmm hkkmm dgmn hmm (1) gkk hmm (1) dgkkm hmmn (1) gmm ek ekq (2) ahimm dgm dkkm ahimmn dgkmm dkm (3) dgkm dkm gmmn dkmm gjkkmm aadggn lp gjkkmm dmn gkm dfkm gq ggoorr emr (2) 5 9 a a al (1) al (1) al (1) al (1) al al al al al al al al al al al al al ggr dr dmr (3) dmr dmmr ggr aadkm aadkm (1) aadkm aadkm aadkkm aadkmm aaklmmp aadkm dggmr dggmr (1) ggmr agkmmp aag Normál építéu, maga oldalfalú, nyitott kocik 1. zámjegy: Kategória betu jel: 5 E Lábjegyzet zövege: (1) Üre futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig (2) Teherkoci négy külön tengellyel l m ao 01 l ao 02 l ao (1) 03 l ao (1) 04 l ao 05 l ao 06 l ao 07 l ao 08 ao 09 l ao 10 lo ao 11 lo ao 12 lo ao 13 lo ao 14 ao 15 ao 16 lo ao 17 ao 18 ao 4 ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) 6 7 8

104 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 104. oldal alrendzerével lo lo lo lo lo lo lo lo mo lo o o o o o o o o o kk kk (1) (1) (1) kkl kkl kklmo kklo kl kk kk kk kk kk k k kko kko kko kko kko kko kko km kk klm kklm kk klmo ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao (1) ao (1) ao (1) ao ao ao ao ao ao ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao ao ao ao ao ao ao (1) ao ao ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao ao ao ao ao akkmo ao ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao (1) ao ano (1) ano (1) ano (1) aao ano ano (1) an (1) a (1) a (1) a (1) a (1) a (1) a (1) a (1) a (1) ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac ac l l l l l l l l l l l l l kkl l l l kklo kklo kklo kklo kkl al al al al al al al alo alo alo al (1) almo alo (1) alno (1) akkm akkmo akkmo almo almno akklo (1) aklmo amno (1) amo amno amo amo amo amo amo alo (1) a (1) a (1) a (1) a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a amo

105 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 105. oldal alrendzerével kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk aao ano (1) ac ac ac ac ac ac ac l l l l l l l l l l kklo kkl kk kko o o o o alno ac (1) ac (1) ao ao ao ao ao (1) l l l 4 5 al al al al al al al al al alno al alno am am ao ao ao ao ao Különlege építéu, maga oldalfalú, nyitott koci 1. zámjegy: Kategória betu jel: 6 F Lábjegyzet zövege: (1) Háromtengelye teherkoci (2) Cak telje buktatáal ürítheto kocik (oldaló, homlok- é aló üríto nyílá nélkül) (3) Oldaló nyíláú koci, amely cak egyik odalon ürítheto (4) Teherkoci négy külön tengellyel. (5) Üre futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig p 6 7 a a 8 a (2) 9 ap ap ap ap (5) ap (5) afp (5) aff (5) k a a (2) kk aeeprr (5) aeeprr kkp aa b pp oo oo aoo aoo a (2)

106 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 106. oldal alrendzerével oo boo boo kkpp ccpp (5) ccpp (5) bkk l l l bl bl bl bl (5) kk b (5) c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c (5) c al (3) al al al al al al al al al al al aln aoo (5) afoo (5) akk aln (5) aln (5) aln (5) aln (5) aln (5) a (5) a (5) a (5) a (5) a (5) aln (5) aln (5) aln (5) aln aln (5) aln (5) aln (5) aln (5) aln (5) alnqq (5) acn (5) a a a a al al al al al al al al al al al aal aal (5) al (5) al (5) aal all (5) bn (5) b b (2) ll ll a a a a bkkl all all all all all all all all bkk alln bll bll bll c all all all all all all all all all all accpp accnpp (5) ac ac ac ac (5) ac (5) abl mrr rr rr (5) abfnoo alrr alrr (5) alrr anoo anoo an an (5) anp (5) akkl ll ll ll ll ll ac mmrr cn (5) kkl accpp acn (5) aaln al al al al al accpp akk (5) akk ammoorr mmoorr mmoorr aeeprr (5) eelrr (5) accnpp accn (5)

107 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 107. oldal alrendzerével bkk (5) ckk all (5) all (5) all (5) cc cc kkll kkll kkll f afn (5) afnoo cck cckk acc (5) acc (5) acc acc acc acc acc akkll acckk acc accpp acc acc acc acc acc acc Tartálykocik 1. zámjegy: Kategória betu jel: 7 Z Lábjegyzet zövege: (1) Háromtengelye teherkoci (2) Teherkoci négy külön tengellyel (3) Üre futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig k 1 k k 2 kk kk kk kk kk kk kk kk k n 3 k k k gk (3) k k k gk (1) gk gk g g k k k k kk kk kk kk 5 6 ak 7 akk akk akk akk gkk egkk gk gk g g akk akk akk (3) kk (3) egkk gkk gkk gkk (3) agk agk agk ag ag agkk agkk agkk agkk aagkk ik ikk ck ck ck ck ckk ckk ckk ckk ckk eg i ik ci ck 8 ak ak ikk ckk ack ackk ackk agk (3) agn (3) agn ag ag ag (3) ag (3) agk ag ag ag (3) ag (3) ag (3) ai ag (3) aci ag (3) ack ckk (3) cjkk cek cekk cek cekk acek acekk 9 akk akk akk a (2) agk (2) ek ek ek ek ek 4 kk kk kk aen aen (3) acen acen (3) acek akk akk akk akk akkq agkk agkk agkk agkk agkk agkk agkk agkk (3) agkk (3) agkk (3) agkk (3) agkk (3) ackk (3) ackk ackk agkk (3) acn (3) acekk (3) acen (3) acen (3) acen (3) acefkk acekk

108 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 108. oldal alrendzerével ek ek ek cek cekk cekk acekk cek cn ek ekk ekk ekk ekk ekk ekk ekk ekk ekk (1) e c c c c c ce ce ce ce fgk cekk (3) e (3) ekk (3) ek ekk ekk ek ekk ekk c c c c c e e e e e ce ce ce ce n cef e e e aekk an (3) a a a a a a a (3) (3) gn (3) g (3) c (3) cn (3) cn a a a ac ac ac ac ac (3) aac aackk aace aacek aacekk aa ce (3) cen (3) aae aae ace ace ace ae ae ae ae ae ae ae ae e cefkk aek a e e e e e aekk aekk aekk aekk ce fkk cfkk fgkk efkk f cf fk cfk fg f cf fk fg (3) fg fgk fkk cfkk fgkk ef ef cef (3) cfn (3) cf (3) ae ae ae ae ae ae ae aefn afgn (3) afg (3) e affn (3) an (3) an (3) acn (3) acn acn (3) acn (3) an an (3) an (3) ac (3) acn (3) ac an (3) a (3) a a a a a a a a a a a a a a ac ac ac ac ac (3) aae ace (3) ae (3) ace (3) ace (3) ace (3) ace ace ace ae (3) ae (3) ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae af afg afgkk aekk (3) aekk (3) aekk aekk aekk aekk aekk a a a a a a (3) a (3) a a a a a (3) a aq a (3) a (3) a (3) ae (3) ae (3) aen (3) ae (3) ae (3) ae (3) ace ace ace ae (3) aeq ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae aef ae (3) aef (3) ae (3) afgkk (3) acefn (3) acf acef acf (3) acef (3) acfn (3) aefn (3)

109 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 109. oldal alrendzerével e e cef efk cefkk efkk afn (3) af (3) acefkk (3) 8 9 Ho méréklettartó koci 1. zámjegy: Kategória betu jel: 8 I Lábjegyzet zövege: (1) Hálózakazal rendelkezo koci (2) INTERFRIGO rendzeru teherkoci, külön díjjal (3) Üre futára alkalma 120 km/h ebeéghatárig beh (2) 1 2 ehlmprr bblp (2) (3) 3 bp (2) 4 5 c 6 acm (2) 7 acei (2) acm (2) acegi (2) behp (2) acehmq (2) acgmq cp cq cq coq coq ceh bc bch bch bcep bchq bchq bchq aceq ch bbceh bchq bchq bce bce ch ch ch chq acq chq bbce cehq cehq cehq bceq bde bbdh bdlp bbdhlp adhlp (3) bdlp bdhlpq adhlp co bdkq bbegghnp (3) bd d aehn bd beq (3) be be be be be be bep beh be bbehp bbehp bbehp bbehp (3) bbehp bbehp bbehp bbeh bbeh bbeh bbeh bbeh e ehq aehnp am eh aeh (3) aeh

110 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 110. oldal alrendzerével be (3) be (3) bop bbeh bbeh bbehq bbhq bbhq bbhq bbhl (3) b b bhl blp bhlp blp bbeh bbehq eh q eh kmop aehnp aehp (3) hq aehp aehq aehq (3) ahi (3) ahi ahlp (3) alnp alp aceghi hklmq bp bhq bopq bbhlp bbhlnp bbhlp (3) bblp bblp (3) bbhlnp bbehlnp (3) lp ahlp aegi almnp apq bbhp bbhp aeghi bbhq bbhlp bh bh bh bh bq bgp bbh ahlnp bbh bb bbq bbhpq bbghnp bbhpq bbgq bbghp bbgh bbghp (3) bbghnp h ik g gg bchiq bbgghpq acghq agh (3) aghmp aghp aghp agn acghi ggq ag aghi bbgghp agkmmp (3) cfhm cef cfhmq agnp aghnp bfggp befhp (3) befp befh befhq bflp (3) bef befh (3) bdfhlp bii (1) Különlege építéu kocik flpq aceghiimq aeghiimq aii (1) (3) aii (1) aii aii

111 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 111. oldal alrendzerével 1. zámjegy: Kategória betu jel: 9 U Lábjegyzet zövege: (1) Élo hal zállítára (2) Teherkocik három külön tengellyel. (3) Teherkocik négy külön tengellyel (4) Üre futára alkalma 120 km/h.ebeéghatárig (5) Mu zaki kíéro koci (6) 6 tengelye koci. (7) 8 tengelye koci (8) 10 tengelye koci (9) 12 kéttengelye koci (10) 14 tengelye koci (11) 16 tengelye koci (12) 18 tengelye koci (13) 20 tengelye koci (14) 22 tengelye koci (15) 24 tengelye koci (16) 26 tengelye koci (17) 28 tengelye koci (18) 30 tengelye koci (19) 32 tengelye koci (20) 34 tengelye koci (21) 36 tengelye koci a a 01 akk 02 ackk (4) 03 ckk ckk ackk ackk 04 c 05 c c ac ac 06 c c ac 07 c c ac 08 c (2) c ac 09 c ac (3) 10 d ad ad 11 c (4) ad ac (3) (4) 12 add (4) 13 addn (4) 14 aeeffrr 15 aeerr 16 d 17 d cn 18 d c acn 19 c ac (4) 20 c c ac (4) 21 c c ac 22 c c ac 23 c c ac 24 c c ac (4) 25 c ac (4) 26 c acn (4) 27 c anoo acn (4) 28 c an aco 29 dg dg adg 30 o aoo (4) 31 oo oo aoo aoo go ko agp 33 goo aoo (3) agp tengelye 34 agp 5 6 aa i ikk fik ik i ikk ik ik (4) ai aikk aik afik ai ai (4) aikk aikk (4) aik aik (4) 2-3 4, 4, tengelye vagy vagy aai (6) aaikk (6) aaik (6)

112 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 112. oldal alrendzerével 35 gp gp agp agp aa zervizkocizervizkoci gp gpp gkkpp gpp gkkpp pp pprr pp app kkpp pp (4) gpp npp (4) akkpp dd akkpp dd (4) ddgpp (4) dd k kk kkpp ck gpp gpp k k (1) kk agp (4) agp (4) agpp akk k kk (4) é é teherkoci teherkoci agpp agp (4) é é teherkoci teherkoci ap app anpp (4) agpp app (4) agpp (4) agnpp agnpp (4) addg ap (4) ak ak (4) akk aai (7) aaikk (7) aaik (7) aai (7) aaikk (7) aai (8) aai (8) aai (9) aai (9) aai (10) anoo aoo (4) agoo (4) aai (11) aai (4) (11) aai (12) aai (12) aai (13) aai (13) agoo dk n aai (6) többtengelye többtengelye aaikk (6) aaik (6) zervizkocizervizkoci all agnp aai (15) l al al all gkkl aai (17) aai (17) cmm ack aai (19) afn dgk ckk (5) afgoo af afgoo (4) afgpp (4) afoo afgpp (4) afoo (4) afpp cfkk (1) a (1) a (5) a (5) aafi aafi aafi (4) (7) afi afik

113 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 113. oldal alrendzerével cf acf (4) an f f P.10. Melléklet A vontatott zemélykocik mu zaki jellemzo inek kódjai (5-6. zámjegy) 6. zámjegy 5. zámjegy Fenntartva 0 1. oztályú 1 ülo helyekkel rendelkezo kocik 2. oztályú 2 ülo helyekkel rendelkezo kocik 1. vagy 1./2. oztályú ülo helyekkel rendelkezo kocik 1. vagy 1./2. oztályú fekvo helye kocik 2. oztályú fekvo helye kocik Fenntartva Hálókocik Fenntartva Fenntartva Fenntartva Fenntartva F 10 zakaz _11 zakaz Fenntartva Fenntartva oldalfolyoóval oldalfolyoóval h vagy fiktív zakaz vagy fiktív zakaz z középfolyoóval középfolyoóval 10 zakaz 11zakaz _12 zakaz Háromtengelye oldalfolyoóval oldalfolyoóval oldalfolyoóval zemélykocik z vagy fiktív zakaz vagy fiktív zakaz vagy fiktív zakaz középfolyoóval középfolyoóval középfolyoóval 10 zakaz 11zakaz _12 zakaz Fenntartva oldalfolyoóval oldalfolyoóval oldalfolyoóval h vagy fiktív zakaz vagy fiktív zakaz vagy fiktív zakaz z középfolyoóval középfolyoóval középfolyoóval 10 darab 1./2. Fenntartva Fenntartva Fenntartva oztályú zakaz o 5 10 zakaz Fenntartva Fenntartva Fenntartva Fenntartva F 10 zakaz 11 zakaz 12 zakaz Fenntartva F Bármely oztályú 1. vagy 1/2. 2. oztályú Fenntartva ülo helye oztályú ülo helye ülo helye kocik, ü zemélykocik, kocik, poggyáztérrel, vagy k poggyáztérrel, vagy poggyáztérrel, vagy potarézel k anélkül, ingavonati potarézel ré vezérlo fülkével g Potakocik Poggyázkocik Poggyázkocik Poggyázkocik é potarézel kétp vagy v háromtengelye 2. an oztályú ülo helye kocik, poggyáztérrel, é potarézel. Fenntartva Kétzinte kocik _7 zakaz 8 zakaz oldalfolyoóval oldalfolyoóval o vagy fiktív zakaz vagy fiktív zakaz v középfolyoóval középfolyoóval k Cak az OSZZSD Kétzinte kocik Fenntartva _8 zakaz eetében, kétzinte oldalfolyoóval o kocik vagy fiktív zakaz v középfolyoóval k Fenntartva Kétzinte kocik Fenntartva _8 zakaz oldalfolyoóval o vagy fiktív zakaz v középfolyoóval k Különlege építéu é poggyázkocik 9 1. oztályú 1 ülo helye kocik 2. oztályú 2 ülo helye kocik 1. vagy 1./2. 3 oztályú ülo helye kocik 11 zakaz _12 zakaz Fenntartva F

114 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 114. oldal alrendzerével 1. vagy 1./2. oztályú fekvo -helye kocik 2. oztályú fekvo helye kocik Fenntartva Hálókocik 4 Fenntartva Fenntartva Fenntartva Fenntartva z 5 Fenntartva Fenntartva Fenntartva Fenntartva _ Fenntartva Fenntartva Fenntartva Fenntartva F >12 zakaz Fenntartva Fenntartva Fenntartva F Bármely oztályú Kétzinte bármely Étkezo -, bár- vagy Étkezo kocik ülo helye é oztályú ülo helye büfékocik, ép fekvo helye koci, zemélykocik, poggyáztérrel (k Különlege építéu bár-vagy büférézel poggyáztérrel, vagy d é poggyázkocik anélkül, ingavonati m vezérlo fülkével m 9 Kétvagy Fenntartva Két-vagy Autózállító kocik háromtengelye háromtengelye z poggyázkocik autózállító kocik potarézel Megjegyzé: A zakazrézeket nem vezik figyelembe. A középfolyoóval rendelkezo zemélykocik egyenértéku zakazait álló ülo helyek 6-tal, 8-cal vagy 10-zel való eloztáával zámolják ki a jármu kontrukciójától függo en. A vontatott zemélykocik általáno jellemzo inek kódjai (7-8. zámjegy) 8. Áramellátá zámjegy Maximáli 7. zámjegy fordulatzám < Az öze Fenntartva V_ Fenntartva V_ km/h (*) V= (*) fezültég V_ km/h , V_ é V= volttól eltéro fezültégek Az öze V_ V_ V_ V_ V_ + Fenntartva V_ V= + Go fezültég(*)go zfu té(1) Go zfu té(1) Go zfu té(1) Go zfu té(1) Go zfu té(1) + Go zfu té(1) (1) Go zfu té V_ V_ V_ V_ + 1 (1) (1) V= + (1) V= + (1) 3 V= Go zfu té(1) Go Go zfu té Go zfu té Go zfu té Go zfu té (1) (1) 500 V_ + Go zfu té Go zfu té Go zfu té(1) Az öze Fenntartva V_ V_ fezültég V= V_(*) (1) V_(*) (1) V_ V_ V= V_ V= Az öze Az öze Az öze V_ V_ V_ V_ + 3 fezültég(*)fezültég(1)+ fezültég(1)+ V_(*) (1) V= Go zfu té(1) V= V= + Go + Go zfu té Go zfu té Go zfu té(1) (1) Go zfu té(1) Go zfu té Az öze Az öze Az öze V_ + Fenntartva V_ , V_ + Fe é 3 fezültég(*)fezültég(1)+ fezültég(1)+ Go zfu té(1) Go zfu té(1) volttól V= + + Go zfu té Go zfu té eltéro (1) Go zfu té(1) fezültégek Go zfu té Fenntartva V_ Fenntartva V_ + Fenntartva Fenntartva Fe V= V= Go zfu té(1) Go zfu té(1)

115 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 115. oldal alrendzerével km/h 8 > km/h Az öze Az öze V_ V_ V_ V_ + 3 (*) fezültég (1) (*) fezültég V_ + 3 V_ V= V= 000 V=(1) Az öze fezültég (2) Az öze Az öze V_ + Fenntartva Az öze V_ V_ , 1 A é 3 fe fezültég(*)fezültég(1) V= fezültég(*)go zfu té(1) V= volttól + Go zfu té + + eltéro Go zfu té(1) Go zfu té(1) fezültégek Go Az öze Az öze Az öze V_ V_ V_ Fenntartva V_ V= fezültég(*)fezültég fezültég(1) V_ (2) Go zfu té (1) Cak belföldi forgalomban közlekedo jármu vek eetében (2) Cak nemzetközi forgalomra alkalma kocik eetében Az öze fezültég 1000 V-o, egyfáziú váltakozó áram, Hz, 1500 V-o egyfáziú váltakozó áram, 50 Hz, V-o e V-o egyenáram. Tartalmazhat még: 3000 V egyfáziú váltakozó áram, 50 Hz (*) Egye 1000 V-o egyfáziú váltakozó árammal rendelkezo jármu vek eetében cak egy /3 vagy 50 Hz - frekvencia a me A - Egyedi fu té, a villamo fu téi fo vezeték nélkül G - Az öze fezültégre alkalma villamo fu téi fo vezetékkel ellátott zemélykoci, de a klímaberendezét aját generátora mu Go zfu té - cak go zfu té. Ha a fezültégnemek fel vannak tüntetve, akkor érvénye azokra a kocikra i, amelyek nem rendelkeznek go zfu téel. P.11. Melléklet A peciáli jármu vek mu zaki jellemzo inek kódjai (6-8. zámjegy) A peciáli jármu vek engedélyezett ebeége (6. zámjegy) Beorolá V _ 100 km/h Önjáró Nem önjáró Vonatba orozható V < 100 km/h Önjáró é/ vagy (a) korlátozáok Nem önjáró Nem orozható vonatba Önjáró Nem önjáró Önjáró vaúti/közúti jármu, amely vonatba orozható Önjáró vaúti/közúti jármu, amely nem orozható vonatba(b) Önjáró utazóebeég _ 100 < km/h km/h km/h Nem önjáró vaúti/közúti jármu (b) (a) A korlátozá a vonat-özeállítára vonatkozik (pl. utoló kociként védo koci alkalmazáa). (b) Meg kell felelni a vonatba orozáára vonatkozó különlege elo íráoknak. A peciáli jármu vek típuai é altípuai (7-8. zámjegy) 7. zámjegy 8. zámjegy Infratruktúra é felépítmény 5 Jármu vek / gépek Vágányfekteto é felújító vonat Váltó-é kereztezo défekteto berendezé Vágányrehabilitáló vonat Ágyazattiztító gép Földmunkagép

116 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 116. oldal alrendzerével Vágány 3 Felo vezeték 4 Szerkezet 5 Berakodá, kirakodá é különféle zállítá 6 Méré Sínre helyezett daru (a vágányra való vizaemelé kivételével) Egyéb vagy általáno Nagykapacitáú ima índöngölo gép Má ima índöngölo gépek Döngölo gép tabilizátorral Döngölo gép a váltókhoz é kereztezo déekhez Ágyazatrendezo Stabilizáló gép Cizoló- vagy hegezto gép Általáno célú gép Vágányvizgáló koci Egyéb Általáno célú gép Guruló é nem guruló gép Ozlopállító gép Kábeldob-zállító gép Felo vezeték-fezíto gép Megemelt munkafelülettel rendelkezo gép é állvánnyal rendelkezo gép Tiztítóvonat Zírzóvonat Felo vezeték-vizgáló koci Egyéb Hídlemezfekteto gép Hídvizgáló felület Alagútvizgáló felület Gáztiztító gép Szello zteto gép Megemelt munkafelülettel vagy állvánnyal rendelkezo gép Alagútvilágító gép Egyéb Vaúti berakodó, kirakodó é zállítógép Ágyazat, kavic tb. berakodó, kirakodó é zállítógép Talpfa berakodó, kirakodó é zállítógép Váltóberendezé tb. berakodó, kirakodó é zállítógép Egyéb anyag berakodó, kirakodó é zállítógépe Egyéb Földmunkaíró koci Vágányíró koci Felo vezeték-író koci Nyomtávíró koci Jelzéíró koci Távközléíró koci Egyéb Vézhelyzeti daru Vézhelyzeti vontató koci Vézhelyzeti alagút koci Vézhelyzeti koci

117 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 117. oldal alrendzerével 7 Vézhelyzet 8 Vontatá, energiaellátá tb. 9 Környezet 0 Vaúti/közúti zállítá, Tu zoltó koci Szaniterkoci Berendezé-zállító koci Egyéb Vontatójármu vek Szállítókoci (az 59. kivételével) Motorkoci Vágánykoci/hajtott koci Betonozóvonat Egyéb Önjáró hóeke Vontatott hóeke Hókefe Jégmenteíto gép Gyomirtó gép Síntiztító gép Egyéb 1-kategóriá vaúti/közúti gép 2-kategóriá vaúti/közúti gép 3-kategóriá vaúti/közúti gép 4-kategóriá vaúti/közúti gép Egyéb P.12. Melléklet A kocikat jelzo betu k a cukló kocik é kociegyégek kivételével A kategória é az indexbetu k definíciója 1. Fonto megjegyzéek A mellékelt táblázatokban: - a méterben megadott adatok a kocik belo hozára vonatkoznak (lu), - a tonnában megadott adatok (tu) a zóban forgó koci terheléi táblázatában zereplo legmagaabb terheléi határértéket jelentik, amit a megállapított eljáráokkal özhangban határoznak meg. 2. A minden kategória eetében közö, nemzetközi érvényu indexbetu k: - q - villamo fu té fo vezetéke valamennyi áramnemre, - qq - villamo fu té fo vezeték é berendezé valamennyi áramnemre, - - az "" feltételekkel futóképe kocik (lád a jármu vek ÁME B. mellékletét), - - az "" feltételekkel futóképe kocik (lád a jármu vek ÁME B. mellékletét), 3. Nemzeti érvényu indexbetu k:

118 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 118. oldal alrendzerével - t, u, v, w, x, y, z E betu k értékeit az egye tagállamok külön határozzák meg. A kategória betu jele: E - maga oldalfalú, nyitott koci Referenciakoci a aa c k l ll 2 tengelye: tu < 20 t 4 tengelye: tu < 40 t 6 vagy több tengelye: tu < 50 t 2 tengelye: 20 t _ tu < 25 t 4 tengelye: 40 t _ tu 45 t 6 vagy több tengelye: 50 t _ tu < 60 t oldalra nem buktatható fenéküríto ajtók nélkül (b) p mm 2 tengelye: lu < 7,70 m 4 vagy több tengelye: lu < 12 m 4 vagy több tengelye: lu >12 m (b) n 2 tengelye: tu > 30 t 4 tengelye: tu > 60 t 6 vagy több tengelye: tu > 75 t zárt homlokfal fékezo álláal rendelkezik (b) kk Indexbetu k normál építéu, íkpadlózatú, oldal-é homlokbuktatón ürítheto 2 tengelye: lu _ 7,70 m; 25 t _ tu _ 30 t 4 tengelye: lu _ 12 m; 50 t _ tu _ 60 t 6 vagy több tengelye: lu _ 12 m; 60t _ tu _ 75 t 4 tengelye 6 vagy több tengelye fenéküríto ajtókkal (a) o p (a) Ez az elképzelé cak íkpadozattal rendelkezo maga oldalfalú nyitott kocikra vonatkozik, amelyek fenéküríto ajtókkal rendelkeznek é egye árufajták eetében leheto vé tezik a gravitáció ürítét. (b) Cak 1520 mm nyomtávú kocikra alkalmazható. A kategória betu jele: F - maga oldalfalú, nyitott koci Referenciakoci a aa b c cc Indexbetu k f ff fff k kk l ll n o oo p pp ppp Különlege építéu 2 tengelye: 25 t _ tu _ 30 t 3 tengelye: 25 t _ tu _ 40 t 4 tengelye: 50 t _ tu _ 60 t 6 vagy több tengelye: 60 t _ tu _ 75 t 4 tengelye 6 vagy több tengelye nagy rakteru, tengelyekkel (térfogat > 45 m3) gravitációval mindkét oldalra, adagolva ürítheto, felül (a) gravitációval mindkét oldalra, adagolva u rítheto, alul (a) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) 2 vagy 3 tengelye: tu < 20 t 4 tengelye: tu < 40 t 6 vagy több tengelye: tu < 50 t 2 vagy 3 tengelye: 20 t _ tu < 25 t 4 tengelye: 40 t _ tu < 50 t 6 vagy több tengelye: 50 t _ tu < 60 t ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, felül (a) ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, alul (a) 2 tengelye: tu > 30 t 3 vagy több tengelye: tu > 40 t 4 tengelye: tu > 60 t 6 vagy több tengelye: tu > 75 t axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, felül (a) axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, alul (a) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, felül (a) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, alul (a) fékezo álláal rendelkezik (b) (a) Az F kategóriába tartozó, gravitáció ürítéu kocik olyan nyitott kocik, amelyek nem íkpadlózatúak, é nem ürítheto ek oldal-é homlokbuktatón. (b) Cak 1520 mm nyomtávú kocikra alkalmazható.

119 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 119. oldal alrendzerével Az ilyen kocik kirakodáának módját a következo jellemzo k kombinációja határozza meg: Az üríto nyíláok elrendezée: - axiáli: a nyíláok a vágány közepe fölött helyezkednek el - kétoldali: a nyíláok a vágány egyik oldalán, a íneken kívül helyezkednek el (ilyen kocik eetében a kirakodá: - egyideju, ha a koci telje kiürítééhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyíláokat, - váltakozó, ha a koci telje kiürítééhez cak az egyik oldalon kell kinyitni a nyíláokat), - felo : az üríto nyílá aló zéle (figyelmen kívül hagyva a nyíláon eetleg túlnyúló mozgatható ezközöket) legalább 0,700 mm-rel a ínkorona fölött van, é leheto vé tezi, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el - aló: az üríto nyílá aló zélének elhelyezkedée nem tezi leheto vé, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el Kirakodái ebeég: - ömleztett: kinyitá után nem lehet bezárni az üríto nyíláokat, amíg a kocit ki nem ürítették, - adagolt: üríté közben bármikor zabályozható, o t, le i állítható az áru áramláa. A kategória betu jele: G - fedett koci Referenciakoci a aa b bb Indexbetu k g h k kk l ll p n o Normál építéu legalább 8 zello zo nyíláal 2 tengelye: 9 m _ lu < 12 m; 25 t _ tu _ 30 t 4 tengelye: 15 m _ lu < 18 m; 50 t _ tu _ 60 t 6 vagy több tengelye: 15 m _ lu < 18 m; 60 t _ tu _ 75 t 4 tengelye 6 vagy több tengelye Nagy rakteru : - 2 tengelye: lu _ 12 m é a hazno térfogat _ 70 m3-4 vagy több tengelye: lu _ 18 m 4 tengelye: lu > 18 m (a) gabona zállítáára gyümölc é zöldég zállítáára (b) 2 tengelye: tu < 20 t 4 tengelye: tu < 40t 6 vagy több tengelye: tu < 50 t 2 tengelye: 20 t _ tu < 25 t 4 tengelye: 40 t _ tu < 45 t 6 vagy több tengelye: 50 t _ tu < 60 t keveebb, mint 8 zello zo nyíláal (a) Megnövelt felületu ajtókkal é nyíláokkal 2 tengelye: lu < 9 m 4 vagy több tengelye: lu < 15 m 2 tengelye: tu > 30 t 4 tengelye: tu > 60 t 6 vagy több tengelye: tu > 75 t 2 tengelye: lu < 12 m é a hazno teher kapacitá _ 70 m3 p fékezo álláal rendelkezik (a) (a) Cak 1520 mm nyomtávú kocikra alkalmazható. (b) A "gyümölc é zöldég zállítáára" fogalom cak további padlózintu zello zo nyíláal ellátott kocikra vonatkozik. A kategória betu jele: H - fedett koci Referenciakoci a aa b bb c cc d különlege építéu 2 tengelye: 9 m _ lu _ 12 m; 25 t _ tu _ 28 t 4 tengelye: 15 m _ lu < 18 m; 50 t _ tu _ 60 t 6 vagy több tengelye: 15 m _ lu < 18 m; 60 t _ tu _ 75 t 4 tengelye 6 vagy több tengelye 2 tengelye: 12 m _ lu _ 14 m é a hazno teher kapacitá _ 70 m3 (a) 4 vagy több tengelye: 18 m _ lu < 22 m 2 tengelye: lu _ 14m 4 vagy több tengelye: lu _ 22 m homlokajtókkal homlokajtókkal é belo berendezéel gépjármu vek zállítáára fenékajtókkal

120 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 120. oldal alrendzerével dd e ee f Indexbetu k ff fff billeno zekrénnyel (b) 2 zinte 3 vagy több zinte Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (a) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) (a) g gg gabona zállítáára h gyümölc é zöldég zállítáára (c) mu trágya zállítáára (b) hh i ii k kk l ll p mm n o cement zállítáára (b) nyitható vagy eltolható falakkal nagy zilárdágú, nyitható vagy eltolható falakkal (d) 2 tengelye: tu < 20 t 4 tengelye: tu < 40 t 6 vagy több tengelye: tu < 50 t 2 tengelye: 20 t _ tu < 25 t 4 tengelye: 40 t _ tu < 50 t 6 vagy több tengelye: 50 t _ tu < 60 t mozgatható válazfalakkal (e) retezelheto mozgatható válazfalakkal (e) 2 tengelye: lu < 9 m 4 vagy több tengelye: lu < 15 m 4 vagy több tengelye: lu > 18 m (b) 2 tengelye: tu > 28 t 4 tengelye: tu < 60 t 6 vagy több tengelye: tu > 75 t 2 tengelye: lu 12 m < 14 m é hazno térfogat _ 70 m3 p fékezo álláal rendelkezik (b) (a) Az "f" vagy "fff" indexbetu kkel jelölt kéttengelye kocik hazno térfogata lehet kiebb, mint 70 m3. (b) Cak mm nyomtávú kocikra alkalmazható. (c) A "gyümölc é zöldég zállítáára" fogalom cak további padlózintu zello zo nyíláal ellátott kocikra vonatkozik. (d) Cak mm nyomtávú kocikra alkalmazható. (e) A mozgatható válazfalak ideigleneen kizerelheto k. A kategória betu jele: I - ho méréklettartó koci Referenciakoci a b bb Indexbetu k c d e f ff fff g gg h i hu to koci IN oztályú ho zigeteléel, motoro hajtáú zello zéel, ráccal é jégtárolóval _ 3,5 m3 2 tengelye: 19 m2 _ rakfelület < 22 m2; 15 t _ tu _ 25 t 4 tengelye: rakfelület _ 39 m2; 30 t _ tu _ 40 t 4 tengelye 2 tengelye é nagy rakfelülettel: 22 m2 _ rakfelület _ 27 m2 2 tengelye é nagyon nagy rakfelülettel: rakfelület > 27 m2 húhorgokkal halak zállítáára elektromo zello zéel Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) mechaniku hu téel (a)(b) ceppfolyó gázzal mu ködo hu to (a) IR oztályú ho zigeteléel, ii a kíéro kocin lévo hu to gép általi mechaniku hu téel (a)(b)(c) kíéro koci (a)(c) k l 2 tengelye: tu > 15 t 4 tengelye: tu < 30 t zigetelve jégtárolók nélkül (a)(d)

121 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 121. oldal alrendzerével p mm 2 tengelye: rakfelület < 19 m2 4 tengelye: rakfelület < 39 m2 4 tengelye: rakfelület _ 39 m 2 (e) n o 2 tengelye: tu > 25 t 4 tengelye: tu > 40 t 3,5 m3-nél kiebb térfogatú jégtárolókkal (d) p rác nélkül (a) Az "l" indexbetu nem alkalmazható "g", "gg", "i" vagy "ii" indexbetu kkel rendelkezo kocik jelöléére. (b) A "g" é "i" indexbetu ket vielo kocik haználhatók egyedileg vagy mechanikuan hu tött utánfutóként. (c) A "kíéro koci" fogalom egyzerre vonatkozik villamo fu to -, mu helykocikra (hálózakazal vagy anélkül) é hálókocikra i. (d) Az "o" indexbetu nem alkalmazható "l" indexbetu kkel rendelkezo kocik jelöléére. (e) Cak 1520 mm nyomtávú kocikra alkalmazható. Megjegyzé: A fedett hu to kocik rakfelületének meghatározáakor mindig figyelembe kell venni a jégtárolókat. A kategória betu jele: K - kéttengelye po rekoci Referenciakoci b g i Indexbetu k j k kk l p mm n o p Normál építéu Lehajtható oldalfallal é rövid rakoncákkal lu _ 12 m; 25 t _ tu _ 30 t hozú rakoncákkal konténerzállítára alkalma (a) mozgatható teto vel é rögzített homlokfallal (b) lökécillapító kézülékkel tu < 20 t 20 t _ tu < 25 t rakonca nélkül 9 m _ lu < 12 m lu < 9 m tu > 30 t rögzített oldalfalakkal oldalfalak nélkül (b) pp eltávolítható oldalfalakkal (a) A "g" indexbetu cak olyan K. kategóriajelzéu normál építéu kociknál haználható, ahol a kocit utólag alakították alkalmaá konténerek zállítáára. A kizárólag konténer zállítáára kialakított kocikat az L. kategóriába kell beorolni. (b) A "p" indexbetu nem alkalmazható az "i" indexbetu vel rendelkezo kocikon. A kategória betu jele: L - kéttengelye po rekoci Referenciakoci b c d Indexbetu k különlege építéu lu _ 12 m; 25 t _ tu _ 30 t pa-rendzeru közepe konténerek zállítáára zolgáló peciáli zerelvényekkel (a) forgózámolyo (a) e gépjármu vek zállítáára alkalma, felo rakodózint nélkül (a) gépjármu vek zállítáára alkalma felo rakodózinttel (a) f ff fff g Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) konténerek zállítáára alkalma (kivéve pa-rendzeru )(a)(b) h acéltekercek álló helyzetben történo zállítáára alkalma (a)(c) acéltekercek fekvo helyzetben történo zállítáára alkalma (a)(c) hh i ii j mozgatható teto vel é rögzített homlokfallal (a) nagy zilárdágú mozgatható teto vel (d) é rögzített homlokfalakkal (a) lökécillapító kézülékkel

122 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 122. oldal alrendzerével k kk 1 p mm n p tu < 20 t 20 t _ tu < 25 t rakonca nélkül 9 m _ lu < 12 m lu < 9 m tu > 30 t oldalfalak nélkül (a) (a) Az "l" é "p" indexbetu k feltüntetée nem kötelezo a "b", "c", "d", "e", "g", "h", "hh", "i" é "ii" indexbetu kkel ellátott kocik eetében. A zámkódoknak azonban mindig meg kell felelniük a kocikon lévo betu jelzéeknek. (b) Kizárólag konténerek zállítáára haznált kocik (pa kivételével). (c) Kizárólag acéltekercek zállítáára haznált kocik. (d) Cak 1435 mm nyomtávú kocikra alkalmazható. A kategória betu jele: O - vegye, maga oldalú nyitott é po rekoci Referenciakoci Indexbetu k a f ff fff k kk l p mm n normál építéu 2 vagy 3 tengelye, lehajtható oldalakkal é rakoncákkal 2 tengelye: lu _ 12 m; 25 t _ tu _ 30 t 3 tengelye: lu _ 12 m; 25 t _ tu _ 40 t 3 tengelye Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) tu < 20 t 20 t _ tu < 25 t rakonca nélkül 9 m _ lu < 12 m lu < 9 m 2 tengelye: tu > 30 t 3 tengelye: tu > 40 t A kategória betu jele: R - forgóváza po rekoci Referenciakoci b e g h hh i Indexbetu k j k kk l p mm n o oo p normál építéu lehajtható homlokfalakkal é rakoncákkal 18 m _ lu < 22 m; 50 t _ tu _ 60 t lu _ 22 m lehajtható oldalakkal konténerzállítára alkalma (a) acéltekercek álló helyzetben történo zállítáára alkalma (b) acéltekercek fekvo helyzetben történo zállítáára alkalma (b) mozgatható teto vel é rögzített homlokfallal (c) lökécillapító kézülékkel tu < 40 t 40 t _ tu < 50 t rakonca nélkül 15 m _ lu < 18 m lu < 15 m tu > 60 t 2 méternél alaconyabb, rögzített homlokfalakkal 2 métere vagy annál magaabb, rögzített homlokfalakkal (c) lehajtható homlokfalak nélkül (c) pp eltávolítható oldalfalakkal (a) A "g" indexbetu haználata cak olyan R. kategóriajelzéu normál építéu kociknál haználható, ahol a kocit utólag alakították alkalmaá konténerek zállítáár. A kizárólag konténer zállítáára kialakított kocikat az S. kategóriába kell beorolni.. (b) A"h" vagy "hh" indexbetu haználata cak olyan R. kategóriajelzéu normál építéu kociknál haználható, ahol a kocit utólag alakították alkalmaá konténerek zállítáár. A kizárólag konténer zállítáára kialakított kocikat az S. kategóriába kell beorolni.. (c) Az "oo" é/vagy "p" indexbetu k nem haználhatók az "i" indexbetu vel rendelkezo kocikon.

123 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 123. oldal alrendzerével A kategória betu jele: S - forgóváza po rekoci Referenciakoci a aa aaa b c d e Indexbetu k f ff fff g gg h hh i ii különlege építéu 4 tengelye: lu _ 18 m; 50 t _ tu _ 60 t 6 vagy több tengelye: lu _ 22 m; 60 t _ tu _ 75 t 6 tengelye (2 darab 3 tengelye forgóváz) 8 vagy több tengelye 4 tengelye (2 darab 2 tengelye forgóváz) (a) pa-rendzeru közepe konténerek zállítáára zolgáló peciáli zerelvényekkel (b) forgózámolyo (b) gépjármu vek zállítáára alkalma, felo rakodózint nélkül (b)(c) gépjármu vek zállítáára alkalma felo rakodózinttel (b) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) konténerek zállítáára alkalma, telje rakodái hoz _ 60_ (a pa-rendzeru ek kivételével) (b)(c)(d) konténerek zállítáára alkalma, telje rakodái hoz > 60_ (a pa-rendzeru ek kivételével) (b)(c)(d) acéltekercek álló helyzetben történo zállítáára alkalma (b)(e) acéltekercek fekvo helyzetben történo zállítáára alkalma (b)(e) mozgatható teto vel é rögzített homlokfallal (b) j k kk l nagy zilárdágú mozgatható teto vel (f) é rögzített homlokfalakkal (b) lökécillapító kézülékkel 4 tengelye: tu < 40 t 6 vagy több tengelye: tu < 50 t 4 tengelye: 40 t _ tu < 50 t 6 vagy több tengelye: 50 t _ tu < 60 t rakoncák nélkül (b) m mm mmm 4 tengelye: 15 m _ lu < 18 m; 6 vagy több tengelye: 18 m _ lu < 22 m 4 tengelye: lu < 15 m 6 vagy több tengelye: lu < 18 m 4 tengelye lu 22 m (a) n p 4 tengelye: tu > 60 t 6 vagy több tengelye: tu > 75 t oldalfalak nélkül (b) (a) Cak 1520 mm nyomtávú kocikra alkalmazható. (b) Az "l" é "p" indexbetu k feltüntetée nem kötelezo a "b", "c", "d", "e", "g", "gg", "h", "hh", "i" é "ii" indexbetu kkel ellátott kocik eetében. A zámkódoknak azonban mindig meg kell felelniük a kocikon lévo betu jelzéeknek. (c) Az olyan kocikat, amelyeket konténerek é cerefelépítmény zállítáa mellett gépjármu vek zállítáára i haználnak, a "g" vagy "gg" é a "d" indexbetu kkel kell ellátni. (d) Kizárólag konténerek vagy cerefelépítmény zállítáára haznált kocik eetén, amelyek rendelkeznek konténertükékkel é tehereloztó fogókézülékkel (ún. koarakkal). (e) Kizárólag acéltekercek zállítáára haznált kocik. (f) Cak 1435 mm nyomtávú kocikra alkalmazható. A kategória betu jele: T - nyitható teteju koci Referenciakoci a aa b c d 2 tengelye: 9 m _ lu < 12 m; 25 t _ tu _ 30 t 4 tengelye: 15 m _ lu < 18 m; 50 t _ tu _ 60 t 6 vagy több tengelye: 15 m _ lu < 18 m; 60 t _ tu _ 75 t 4 tengelye 6 vagy több tengelye nagyrakteru : 2 tengelye: lu _ 12 m 4 vagy több tengelye: lu _ 18 m (a)(b) homlokajtókkal gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, felül (a)(b)(c)

124 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 124. oldal alrendzerével dd Indexbetu k e gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, alul (a)(b)(c) az ajtók akadálymente magaága > 1,90 m (a)(b)(c) f ff fff g h hh i Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) gabona zállítáára acéltekercek álló helyzetben történo zállítáára acéltekercek fekvo helyzetben történo zállítáára nyitható falakkal (a) j k lökécillapító kézülékkel 2 tengelye: tu < 20 t 4 tengelye: tu < 40 t 6 vagy több tengelye: tu < 50 t 2 tengelye: 20 t _ tu < 25 t 4 tengelye: 40 t _ tu < 50 t 6 vagy több tengelye: 50 t _ tu < 60 t ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, felül (a)(b)(c) kk l ll ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, alul (a)(b)(c) p 2 tengelye: lu < 9 m 4 vagy több tengelye: lu < 15 m (b) 2 tengelye: tu > 30 t 4 tengelye: tu > 60 t 6 vagy több tengelye: tu > 75 t n o oo p pp axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, felül (a)(b)(c) axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, alul (a)(b)(c) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, felül (a)(b)(c) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, alul (a)(b)(c) (a) Az "e"indexbetu : - opcionáli a "b" indexbetu t vielo kocikon (de a zámkódoknak midig meg kell felelniük a kocik betu jelzéeinek), - nem zerepelhet a "d", "dd", "i""l", "ll", "o", "oo", "p" vagy "pp" indexbetu ket vielo kocikon. (b) A "b" é az "m" indexbetu nem zerepelhet a "d", "dd", "i", "l", "ll", "o", "oo", "p" vagy "pp" indexbetu ket vielo kocikon. (c) A gravitáció ürítéu, T. kategóriájú kocik olyan nyitható teto vel felzereltek, amelyek nyitott állában a telje kocihozban hozzáférét biztoítanak; ezek a kocik nem íkpadlózatúak é nem ürítheto ek oldal-vagy homlokbuktatón.. Az ilyen kocik kirakodáának módját a következo jellemzo k kombinációja határozza meg: Az üríto nyíláok elrendezée: - axiáli: a nyíláok a vágány közepe fölött helyezkednek el - kétoldali: a nyíláok a vágány egyik oldalán, a íneken kívül helyezkednek el (ilyen kocik eetében a kirakodá: - egyideju, ha a koci telje kiürítééhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyíláokat, - váltakozó, ha a koci telje kiürítééhez cak az egyik oldalon kell kinyitni a nyíláokat) - felo : az üríto nyílá aló zéle (figyelmen kívül hagyva a nyíláon eetleg túlnyúló mozgatható ezközöket) legalább 0,700 mm-rel a ínkorona fölött van, é leheto vé tezi, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el, - aló: az üríto nyílá aló zélének elhelyezkedée nem tezi leheto vé, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el Kirakodái ebeég: - ömleztett: kinyitá után nem lehet bezárni az üríto nyíláokat, amíg a kocit ki nem ürítették. - adagolható: üríté közben bármikor zabályozható, o t, le i állítható az áru áramláa. A kategória betu jele: U - különlege építéu kocik

125 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 125. oldal alrendzerével Referenciakoci a aa c d dd Indexbetu k f ff fff g i k kk l ll n o oo p eltéro az F, H, L, S é Z kategóriáktól 2 tengelye: 25 t _ tu _ 30 t 3 tengelye: 25 t _ tu _ 40 t 4 tengelye: 50 t _ tu _ 60t 6 vagy több tengelye: 60 t _ tu _ 75 t 4 tengelye 6 vagy több tengelye nyomá alatt ürítheto gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, felül (a) gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, alul (a) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) gabona zállítáára olyan tárgyak zállítáára, amelyek normál kocira helyezve rakzelvényen túléro k lennének (b)(c) 2 vagy 3 tengelye: tu < 20 t 4 tengelye: tu < 40 t 6 vagy több tengelye: tu < 50 t 2 vagy 3 tengelye: 20 t _ tu < 25 t 4 tengelye: 40 t _ tu < 50 t 6 vagy több tengelye: 50 t _ tu < 60 t ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, felül (a) ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, alul (a) 2 tengelye: tu > 30 t 3 tengelye: tu > 40 t 4 tengelye: tu > 60 t 6 vagy több tengelye: tu > 75 t (c) axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, felül (a) axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, alul (a) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, felül (a) pp axiáli adagolható gravitáció ürítéel, alul (a) (a) Az U kategóriájú gravitáció ürítéu kocik olyan zárt kocik, amelyek rakodáa egy vagy több, a kocizekrény felo rézén kialakított rakodónyíláon át lehetége, amelyek nyitott méretei kiebbek, mint a kocizekrény hoza; ezek a kocik nem íkpadozatúak, valamint nem ürítheto ek oldal- vagy homlokbuktatón. (b) Különöen: - üllyeztett rakfelületu kocik - középen mélyített rakteru kocik - normál átló lejtét állandóan elleno rzo kézülékkel (c) Az "n" indexbetu nem alkalmazható az "i" indexbetu vel rendelkezo kocikon. Az ilyen kocik kirakodáának módját a következo jellemzo k kombinációja határozza meg: - az üríto nyíláok elrendezée: - axiáli: a nyíláok a vágány közepe fölött helyezkednek el - kétoldali: a nyíláok a vágány egyik oldalán, a íneken kívül helyezkednek el (Ilyen kocik eetében a kirakodá): - egyideju, ha a koci telje kiürítééhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyíláokat, - váltakozó, ha a koci telje kiürítééhez cak az egyik oldalon kell kinyitni a nyíláokat) - felo : az üríto nyílá aló zéle (figyelmen kívül hagyva a nyíláon eetleg túlnyúló mozgatható ezközöket) legalább 0,700 mm-rel a ínkorona fölött van, é leheto vé tezi, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el - aló: az üríto nyílá aló zélének elhelyezkedée nem tezi leheto vé, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el Kirakodái ebeég: - ömleztett: kinyitá után nem lehet bezárni az üríto nyíláokat, amíg a kocit ki nem ürítették - adagolható: üríté közben bármikor zabályozható, o t, le i állítható az áru áramláa A kategória betu jele: Z - tartálykoci Referenciakoci fémbo l kézült tartálytettel, folyadékok é gázok zállítáára cukló koci vagy kociegyég tengellyel, 2-réze egyég 22 m _ lu < 27 m

126 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 126. oldal alrendzerével a aa b c d Indexbetu k e f ff fff g i j k kk n P 4 tengelye 6 vagy több tengelye olajtermékek zállítáára (a) nyomá alatt ürítheto koci (b) élelmizerek é vegyipari termékek zállítáára (a) fu to berendezéel felzerelve Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) nyomá alatti, ceppfolyó vagy nyomá alatt oldott állapotú gázok zállítáára(b) nem fémbo l kézült tartály lökécillapító kézülékkel 2 vagy 3 tengelye: tu < 20 t 4 tengelye: tu < 40 t 6 vagy több tengelye: tu < 50 t 2 vagy 3 tengelye: 20 t _ tu < 25 t 4 tengelye: 40 t _ tu < 50 t 6 vagy több tengelye: 50 t _ tu < 60 t 2 tengelye: tu > 30 t 3 tengelye: tu > 40 t 4 tengelye: tu > 60 t 6 vagy több tengelye: tu > 75 t fékezo álláal rendelkezik (a) (a) Cak 1520 mm nyomtávú kocikra alkalmazható. (b) A "c" indexbetu nem alkalmazható "g" indexbetu kkel rendelkezo kocik jelöléére. Cuklókocik é kociegyégek betu jelzéei A kategória é az indexbetu k meghatározáa 1. Fonto megjegyzéek A mellékelt táblázatban a méterben megadott adatok a kocik belo hozára vonatkoznak (lu). 2. A minden kategóriára alkalmazható nemzetközi érvényu indexbetu k: - q - villamo fu té fo vezeték, valamennyi elfogadott áramnemre, - qq - villamo fu té fo vezeték é berendezé, valamennyi elfogadott áramnemre, - - az "" feltételekkel futóképe kocik (lád a jármu vek ÁME B. mellékletét), - - az "" feltételekkel futóképe kocik (lád a jármu vek ÁME B. mellékletét) 3. Nemzeti érvényu indexbetu k: - t, u, v, w, x, y, z E betu k értékeit az egye tagállamok külön határozzák meg. A kategória betu jele: F - maga oldalfalú, nyitott koci Referenciakoci a c cc Indexbetu k e ee f ff fff l ll Cukló koci vagy kociegyég tengellyel, 2-réze egyég 22 m _ lu < 27 m forgóvázzal gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, felül (a) gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, alul (a) 3-réze egyég 4 vagy többréze egyég Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, felül (a) ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, alul (a)

127 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 127. oldal alrendzerével m mm o oo p pp 2-réze egyég: lu _ 27 m 2-réze egyég: lu < 22 m axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, felül (a) axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, alul (a) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, felül (a) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, alul (a) r cukló koci rr kociegyég (a) Az F kategóriába tartozó, gravitáció ürítéu kocik olyan nyitható teto vel felzereltek, amelyek nyitott állában a telje kocihozban hozzáférét biztoítanak; ezek a kocik nem íkpadlózatúak, valamint nem ürítheto ek oldal- vagy homlokbuktatón. Az ilyen kocik kirakodáának módját a következo jellemzo k kombinációja határozza meg: - az üríto nyíláok elrendezée: - axiáli: - a nyíláok a vágány közepe fölött helyezkednek el - kétoldali: - a nyíláok a vágány egyik oldalán, a íneken kívül helyezkednek el (Ilyen kocik eetében a kirakodá: - egyideju, ha a koci telje kiürítééhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyíláokat, - váltakozó, ha a koci telje kiürítééhez cak az egyik oldalon kell kinyitni a nyíláokat) - felo : - az üríto nyílá aló zéle (figyelmen kívül hagyva a nyíláon eetleg túlnyúló mozgatható ezközöket) legalább 0,700 mm-rel a ínkorona fölött van, é leheto vé tezi, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el - aló: - az üríto nyílá aló zélének elhelyezkedée nem tezi leheto vé, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el Kirakodái ebeég: - ömleztett: - kinyitá után nem lehet bezárni az üríto nyíláokat, amíg a kocit ki nem ürítették - adagolható: - üríté közben bármikor zabályozható, o t, le i állítható az áru áramláa. A kategória betu jele: H - fedett koci Referenciakoci Indexbetu k a c cc d e ee f ff fff g h i ii l ll Cuklókoci vagy kociegyég tengellyel, 2-réze egyég 22 m _ lu < 27 m forgóvázzal homlokajtókkal homlokajtókkal é belo berendezéel gépjármu zállítáához fenékajtókkal 3 réze egyég 4 vagy többréze egyég Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) gabona zállítáára gyümölc é zöldég zállítáára (a) nyitható vagy eltolható falakkal nagy zilárdágú, nyitható vagy eltolható falakkal (b) mozgatható válazfalakkal (c) retezelheto, mozgatható válazfalakkal (c) m 2-réze egyég: lu _ 27 m mm 2-réze egyég: lu < 22 m r cukló koci rr kociegyég (a) A "gyümölc é zöldég zállítáára" fogalom cak további padlózint zello zo nyíláal ellátott kocikra vonatkozik. (b) Cak mm nyomtávú kocikra alkalmazható. (c) A mozgatható válazfalak ideigleneen kizerelheto k.

128 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 128. oldal alrendzerével A kategória betu jele: I - ho méréklettartó koci Referenciakoci Indexbetu k a c d e ee f ff fff g gg h i Hu to koci IN oztályú ho zigeteléel, motoro hajtáú zello zéel, ráccal é jégtárolóval _ 3,5 m3 cukló koci vagy kociegyég tengellyel, 2-réze egyég 22 m _ lu < 27 m forgóvázzal húhorgokkal halak zállítáára elektromo zello zéel 4 vagy többréze egyég Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) mechaniku hu téel (a) ceppfolyó gázzal mu ködo hu to (a) IR oztályú ho zigeteléel, a kíéro koci hu to gépe általi mechaniku hu téel (a)(b) kíéro koci (a)(b) ii l m mm o ho zigetelt, jégtárolók nélkül (a)(c) 2-réze egyég: lu _ 27 m 2-réze egyég: lu < 22 m kiebb mint 3,5 m3 térfogatú jégtárolókkal (c) oo 3-réze egyég p rác nélkül r cukló koci rr kociegyég (a) Az "l" indexbetu nem alkalmazható "g", "gg", "i" vagy "ii" indexbetu kkel rendelkezo kocik jelöléére. (b) A "kíéro koci" fogalom egyzerre vonatkozik villamo fu to -, mu helykocikra (hálózakazal rendelkezo ) é hálókocikra i. (c) Az "o" indexbetu nem alkalmazható "l" indexbetu kkel rendelkezo kocik jelöléére. A kategória betu jele: L - független tengelyu po rekoci Referenciakoci a aa b c d Indexbetu k Cukló koci vagy kociegyég 2-réze egyég 22 m _ lu < 27 m cukló koci kociegyég pa-rendzeru közepe konténerek zállítáára zolgáló peciáli zerelvényekkel(a) forgózámolyo(a) e gépjármu vek zállítáára alkalma, felo rakodózint nélkül(a) gépjármu vek zállítáára alkalma felo rakodózinttel(a) f ff fff g Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) konténerzállítára alkalma(a)(b) h acéltekercek álló helyzetben történo zállítáára alkalma(a)(c) acéltekercek fekvo helyzetben történo zállítáára alkalma(a)(c) hh i ii mozgatható teto vel é rögzített homlokfallal(a) nagy zilárdágú mozgatható teto vel(d) é rögzített homlokfalakkal(a) j l lökécillapító kézülékkel rakonca nélkül(a) m 2-réze egyég: 18 m _ lu < 22 m

129 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 129. oldal alrendzerével mm o oo p 2-réze egyég: lu < 18 m 3-réze egyég 4 vagy többréze egyég oldalfalak nélkül(a) r 2-réze egyég: lu _ 27 m (a) Az "l" é "p" indexbetu k feltüntetée nem kötelezo a "b", "c", "d", "e", "g", "h", "hh", "i" é "ii" indexbetu kkel ellátott kocik eetében. A zámkódoknak azonban mindig meg kell felelniük a kocikon lévo betu jelzéeknek. (b) Kizárólag konténerek zállítáára haznált kocik (pa kivételével). (c) Kizárólag acéltekercek zállítáára haznált kocik. (d) Cak mm nyomtávú kocikra alkalmazható. A kategória betu jele: S - forgóváza po rekoci Referenciakoci b c d e f ff fff g gg Indexbetu k h hh i ii Cuklókoci vagy kociegyég 2-réze egyég 22 m _ lu < 27 m pa-rendzeru közepe konténerek zállítáára zolgáló peciáli zerelvényekkel(a) forgózámolyo(a) gépjármu vek zállítáára alkalma, felo rakodózint nélkül(a)(b) gépjármu vek zállítáára alkalma felo rakodózinttel(a) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) konténerek zállítáára, telje rakodái hoz _ 60_ (a pa-rendzeru kivételével)(a)(b) (c) konténerek zállítáára, telje rakodái hoz > 60_ (a pa-rendzeru kivételével)(a)(b) (c) acéltekercek álló helyzetben történo zállítáára alkalma(a)(d) acéltekercek fekvo helyzetben történo zállítáára alkalma (a)(d) mozgatható teto vel é rögzített homlokfallal(a) j l nagy zilárdágú mozgatható teto vel(e) é rögzített homlokfalakkal(a) lökécillapító kézülékkel rakonca nélkül(a) m mm o oo p 2-réze egyég: lu _ 27 m 2-réze egyég: lu < 22 m 3-réze egyég 4 vagy többréze egyég oldalfalak nélkül (a) r cukló koci rr kociegyég (a) Az "l" é "p" indexbetu k feltüntetée nem kötelezo a "b", "c", "d", "e", "g", "gg", "h", "hh", "i" é "ii" indexbetu kkel ellátott kocik eetében. A zámkódoknak azonban mindig meg kell felelniük a kocikon lévo betu jelzéeknek. (b) Az olyan kocikat, amelyeket konténerek é cerefelépítmény zállítáa mellett gépjármu vek zállítáára i haználnak, a "g" vagy "gg" é a "d" indexbetu kkel kell megjelölni. (c) Kizárólag konténerek vagy cerefelépítmény zállítáára haznált kocik, amelyek rendelkeznek konténertükékkel é tehereloztó fogókézülékkel (ún. koárral) független tengelyu po rekoci. (d) Kizárólag acéltekercek zállítáára haznált kocik. (e) Cak 1435 mm nyomtávú kocikra alkalmazható. A kategória betu jele: T - nyitható teteju koci Referenciakoci a Cukló koci vagy kociegyég tengellyel, 2-réze egyég 22 m _ lu < 27 m forgóvázzal

130 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 130. oldal alrendzerével b c d Indexbetu k az ajtók akadálymente magaága > 1,90 m(a) homlokajtókkal dd gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, felül(b) gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, alul(a)(b) e ee f ff fff g h hh i 3-réze egyég 4 vagy többréze egyég Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) gabona zállítáára acéltekercek álló helyzetben történo zállítáára acéltekercek fekvo helyzetben történo zállítáára nyitható falakkal(a) j l lökécillapító kézülékkel ll m mm o oo p pp ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, felül(a)(b) ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, alul(a)(b) 2-réze egyég: lu _ 27 m 2-réze egyég: lu < 22 m axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, felül(a)(b) axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, alul(a)(b) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, felül(a)(b) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, alul(a)(b) r cukló koci rr kociegyég (a) A "b" indexbetu nem zerepelhet a "d", "dd", "i", "l", "ll", "o", "oo", "p" vagy "pp" indexbetu ket vielo kocikon. (b) A gravitáció ürítéu kocik a T kategóriában olyan nyitható teto vel felzerelt kocik, amelyek nyitott állában a telje kocihozban hozzáférét biztoítanak; ezek a kocik nem íkpadlózatúak é nem ürítheto ek oldal- vagy homlokbuktatón.. Az ilyen kocik kirakodáának módját a következo jellemzo k kombinációja határozza meg: - az üríto nyíláok elrendezée: - axiáli: - a nyíláok a vágány közepe fölött helyezkednek el - kétoldali: - a nyíláok a vágány egyik oldalán, a íneken kívül helyezkednek el (Ilyen kocik eetében a kirakodá: - egyideju, ha a koci telje kiürítééhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyíláokat, - váltakozó, ha a koci telje kiürítééhez cak az egyik oldalon kell kinyitni a nyíláokat) - felo : - az üríto nyílá aló zéle (figyelmen kívül hagyva a nyíláon eetleg túlnyúló mozgatható ezközöket) legalább 0,700 mm-rel a ínkorona fölött van, é leheto vé tezi, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el - aló: - az üríto nyílá aló zélének elhelyezkedée nem tezi leheto vé, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el Kirakodái ebeég: - ömleztett: - kinyitá után nem lehet bezárni az üríto nyíláokat, amíg a kocit ki nem ürítették - adagolható: - üríté közben bármikor zabályozható, o t, le i állítható az áru áramláa A kategória betu jele: U - különlege kocik Referenciakoci a e ee c d Cuklókoci vagy kociegyég, tengellyel, 2-réze egyég 22 m _ lu < 27 m forgóvázzal 3 réze egyég 4 vagy többréze egyég nyomá alatt ürítheto gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, felül(a)

131 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 131. oldal alrendzerével dd Indexbetu k f ff fff g i l ll m mm o oo p gravitációval mindkét oldalra adagolva ürítheto, alul(a) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) gabona zállítáára olyan tárgyak zállítáára, amelyek normál építéu kocira helyezve a rakzelvényen túléro ek lennének(b) ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, felül(a) ömleztett gravitáció ürítéel mindkét oldalon egyideju leg, alul(a) 2-réze egyég: lu _ 27 m 2-réze egyég: lu < 22 m axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, felül(a) axiáli ömleztett gravitáció ürítéel, alul(a)(b) axiáli adagolható gravitáció ürítéel, felül(a) pp axiáli adagolható gravitáció ürítéel, alul(a) r cukló koci rr kociegyég (a) Az U kategóriájú gravitáció ürítéu kocik olyan zárt kocik, amelyek rakodáa egy vagy több, a kocizekrény felo rézén kialakított rakodónyíláon át lehetége, amelyek nyitott méretei kiebbek, mint a kocizekrény hoza; ezek a kocik nem íkpadozatúak, valamint nem ürítheto ek oldal-vagy homlokbuktatón. (b) Különöen: - üllyeztett rakfelületu kocik - középen mélyített rakteru kocik - normál átló lejtét állandóan elleno rzo kézülékkel. Az ilyen kocik kirakodáának módját a következo jellemzo k kombinációja határozza meg: - az üríto nyíláok elrendezée: - axiáli: - a nyíláok a vágány közepe fölött helyezkednek el - kétoldali: - a nyíláok a vágány egyik oldalán, a íneken kívül helyezkednek el. Ilyen kocik eetében a kirakodá: - egyideju, ha a koci telje kiürítééhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyíláokat, - váltakozó, ha a koci telje kiürítééhez cak az egyik oldalon kell kinyitni a nyíláokat) - felo : - az üríto nyílá aló zéle (figyelmen kívül hagyva a nyíláon eetleg túlnyúló mozgatható ezközöket) legalább 0,700 mm-rel a ínkorona fölött van, é leheto vé tezi, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el - aló: - az üríto nyílá aló zélének elhelyezkedée nem tezi leheto vé, hogy az árut zállítózalaggal zállíták el Kirakodái ebeég: - ömleztett: - kinyitá után nem lehet bezárni az üríto nyíláokat, amíg a kocit ki nem ürítették - adagolható: - üríté közben bármikor zabályozható, o t, le i állítható az áru áramláa A kategória betu jele: Z - tartálykoci Referenciakoci a c Indexbetu k e f ff fff g i j Fémbo l kézült tartálytettel, folyadékok é gázok zállítáára cukló koci vagy kociegyég tengellyel, 2-réze egyég 22 m _ lu < 27 m forgóvázzal nyomá alatt ürítheto (a) fu to berendezéel felzerelve Nagy-Britanniában forgalomra alkalma Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag alagútban) Nagy-Britanniában forgalomra alkalma (kizárólag kompon) nyomá alatti, ceppfolyó vagy nyomá alatt oldott állapotú gázok zállítáára(a) nem fémbo l kézült tartály lökécillapító kézülékkel

132 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 132. oldal alrendzerével m 2-réze egyég: lu _ 27 m mm 2-réze egyég: lu < 22 m o 3-réze egyég oo 4 vagy többréze egyég r cukló koci rr kociegyég (a) A "c" indexbetu nem alkalmazható "g" indexbetu kkel rendelkezo kocik jelöléére. P.13. Melléklet A vontatott zemélyzállító kocik betu jelei Nemzetközi érvényu betu jelek: A B AB WL WR R D DD Pot AS SR WG WSP Le Leq Laeq 1. oztályú ülo helye zemélykoci 2. oztályú ülo helye zemélykoci 1./2. oztályú ülo helye zemélykoci Hálókoci, az A, B, vagy AB orozatjelzéel, a fülketíputól függo en. A különlege zakazokkal ellátott hálókocik eetében a orozatjelet az S indexbetu vel kell kiegézíteni Étkezo koci Személykoci étteremmel, büfével vagy bárral (a betu jelet kiegézíto jelleggel haználják) Poggyázkoci Nyitott, kétzinte autózállító koci Potakoci Tárakoci (bár é tánc leheto ég) Pullmankoci Nyitott, kéttengelye, kétzinte autózállító koci Nyitott kéttengelye kétzinte autózállító koci villamo fo vezetékkel Nyitott háromtengelye kétzinte autózállító koci villamo fo vezetékkel Nemzetközi érvényu indexbetu k: b Mozgáérült utaok zállítáára alkalma koci h c Fülkék fekvo helyekké alakítható ülo helyekkel d Kerékpár zállítáára alkalma jármu v ee Központi áramellátáú jármu z f Vezeto álláal kialakított jármu (vezérlo koci) p Középfolyoó ülo helye koci t m 24,5 m-nél hozabb jármu Középfolyoó poggyáz é poggyázfülké koci A fülkék zámát index formájában tüntetik fel (például: Bc9) Nemzeti érvényu betu jelek é indexbetu k A többi betu jel é indexbetu nemzeti értékkel rendelkezik, amelyeket az egye tagállamok határoznak meg. P.14. Melléklet

133 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 133. oldal alrendzerével A peciáli jármu vek betu jelei Ez a jelölé az MSZ-EN dokumentumban található, amelynek címe: "Vaúti alkalmazáok - Vágányfekteté - A ínköto é é karbantartó gépek - 1. réz: Futái mu zaki követelmények". Q. Melléklet Haználaton kívül R. Melléklet A vonat azonoítáa A vonat azonoítáa nyitott kérdé, az ÁME jövo beni verziójában lez pontoítva. Ezen a területen CWA áll kidolgozá alatt. Bevezetéét követo en az ERA é az EK elleno rzi, hogy alkalma-e olyan ezköznek, amely révén a jelen CWA alkalmazáa biztoítja az ezen ÁME követelményeinek való megfelelét. Egy ilyen rézlete elo írának ki kell terjednie a négy alapelvre (Szabályozá é útvonal, vonattípu, biztonággal kapcolato kommunikáció, teljeítményfigyelé), az öze vonattípura é az ilyen zámok kioztáának felelo égére. Az elo írának figyelembe kell vennie a már haználato meglévo zabványokat (például a é a OR UIC döntvényt) é az ERTMS/ETCS kifejleztéét. Az kidolgozandó egyége zabályozá bevezetééig a vonat azonoítáára az e mellékletben meghatározott nemzeti mu zaki elo íráok figyelembevételével a vaúti pályahálózat-mu ködteto által megállapított rézlete elo íráokat kell alkalmazni. Vonatazonoítá A vonatok azonoítáa a vonatokra elo írt, zámcoportokra oztott rendzerben történik. A vonatzámok kifejezik a vonatok nemét, vizonylatát é a közlekedé irányát. A vonatokat a telje útvonalon általában azono vonatzámban kell tervezni é közlekedtetni. Alapzabály, hogy a vonal végpontja felé páro zámú, a vonal kezdo pontja felé pedig páratlan zámú vonatokat kell közlekedtetni. A zámrendzer két fo coportból áll: - zemélyzállító é zolgálati vonatok ig; - tehervonatok ig. A vonatzámok legfeljebb 5 zámjegybo l állnak. A zemélyzállító é tehervonatok zámozái rendzere egymától eltéro. A vonatzámozái rendzer kezdo pontja a fo vároból kiinduló vonalakon Budapet, má vonalakon általában a Budapethez közelebb eo kiinduló állomá. A vonatok közlekedéi irányát a vonatzám utoló zámjegye jelzi: - a páro zámú vonatok a kezdo pont felöl a végpont felé; - a páratlan zámú vonatok a végpont felöl a kezdo pont felé, közlekednek. Egye nemzetközi é belföldi vonatok az egyége zámozái ajátoágok miatt a rendzere páro, vagy páratlan zámú iránnyal ellentéte irányban i közlekedhetnek. Ezeket az eeteket a vonatzám után az Irányzám a következo k zerint jelzi: - 1 = a páro zámú vonat páratlan irányba közlekedik - 2 = a páratlan zámú vonat páro irányba közlekedik Az Irányzám a vonatzámhoz tartozik, ezért minden zóbeli, vagy Írábeli rendelkezénél, illetve közleménynél feltétlenül haználni kell. A nemzetközi zemélyzállító é tehervonatok zámozáát nemzetközi megállapodáok határozzák meg. A nemzetközi é belföldi vonatok zámozái rendzere egymától eltéro. Körzet- é zónabeoztá A vonatazonoítá zempontjából a vonalhálózat körzetekre é zónákra ozlik.

134 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 134. oldal alrendzerével A vonatzámozái körzetek é zónák középpontja Budapet. A Budapet-környéki vonalakon a körzetek é zónák átfedik egymát A vonalhálózat vonatzámozái körzet- é zónabeoztáa: 2. z. körzet Bp. Nyugati pu., Rákorendezo, Bp. Keleti pu. 3. z. körzet Bp. Ferencváro pu. 4. z. körzet Bp. Déli pu., Bp. Kelenföld 5. z. zóna Ézak-Keleti 6. z. zóna Keleti 7. z. zóna Dél-Keleti 8. z. zóna Dél-Nyugati 9. z. zóna Nyugati Ido coportok A zemélyzállító vonatok zámozáa általában ido coportok zerint történik. Az ido coportot a vonatzám utoló zámjegye fejezi ki. A tehervonatok zámozáa az ido coportoktól függetlenül folyamato. Számok helyi értéke a vonatzámokban A belföldi vonatok zámozái rendzerén belül a vonatzámokban a zámok helyi értéke a következo pontokban feloroltakat fejezik ki. IC, Exprez- é gyorvonatok zámozáa: 1-2. zám meghatározza: - naponta közlekedo vonatok, - nem naponta közlekedo vonatok - menteíto vonatok - menteíto vonatok a törzvonat után - kerülo útirányon közlekedo vonatok - különvonatok - fo vonali zolgálati vonatok 3. zám: zónazám 4. zám: a vonat vizonylata 5. zám: a közlekedé iránya é ido coportja Sebe-, zemély- é zolgálati vonatok: 1. zám: körzetzám 2. zám: zóna zám 3. zám: a vonat vizonylata 4. zám: zemély-, zerelvény-, mozdony- é próbavonatok 5. zám: a közlekedé iránya é ido coportja Tehervonatok: 1. zám: zónazám 2. zám: zóna-, körzetzám 3. zám: vizonylatzám 4. zám: gyorteher-, teher-, tolató- é kizolgáló vonatok 5. zám: a közlekedé iránya A nemzetközi tehervonatok zámozáa: Valamennyi tehervonatot, amely orzághatáron halad át nemzetközi vonatzámban kell közlekedtetni. S. Melléklet A vonat láthatóága - hátul A vonat láthatóága (hátul) nyitott kérdé, é az ÁME jövo beni verziójában lez pontoítva.

135 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 135. oldal alrendzerével Rézlete elo írát kell meghatározni, amely figyelembe vezi, hogy miért van zükég hátó helyzetjelzére, milyen filozófia támaztja alá ezt a követelményt a TEN-re kiterjedo en, é hogyan lehet ezt biztonágo é költéghatékony módon a legjobban özehangolni. Az elo írá é a hozzá kapcolódó, hordozható jellegu megoldá érdekében végzett megfelelo ég-vizgálati folyamatot közzétezik ezen ÁME-ben a kölcönö átjárhatóágot biztoító rendzerelemként. A kidolgozandó egyége zabályozá bevezetééig a vonat azonoítáára az e mellékletben meghatározott nemzeti mu zaki elo íráok figyelembevételével, a külön jogzabályban megállapított rézlete elo íráokat kell alkalmazni. A vonat láthatóága (hátul) A vonat végét nappal é ötétben 1 db kör alakú, fehér zegélyu, vörö zínu fényvizavero kialakítáú zárjelzo tárcával kell jelezni. A vonat végét jelölo bármely zárjelzo tárca cak akkor alkalmazható, ha annak alakja, zíne é fényvizavero kialakítáa azono a zabványban rendzereített zárjelzo tárcáéval. Sötétben a vonat végén lévo azono magaágban elhelyezett üzemképe beépített lámpák közül egyiket vagy mindketto t i be kell kapcolni úgy, hogy vörö fénnyel világíton (fehér fényu lámpa eetén vörö elo tétüveget kell alkalmazni). Jelzéek a kapcolatlan tolómozdonyon A kapcolatlan tolómozdony végét - a menetiránynak megfelelo en - a vonatokra elo írt módon kell jelezni. Jelzéek a tolatát végzo jármu veken A tolatómozdony é a tolatát végzo mozdony végét nappal é ötétben, az azono magaágban elhelyezett lámpák közül egy vagy ketto fehér fényu lámpával kell jelezni. Személyzállító ingavonatok, illetve motorvonatok zerelvényével végzett tolatái mozgáok eetén azt a jármu vet (mozdony, vezérlo -koci, motorkoci), amelyro l a mozdonyvezeto a tolatát végzi, a jármu mu zaki kialakítáától függo en az azono magaágban elhelyezett lámpák közül egy vagy ketto fehér fényu lámpával kell megjelölni. Ha lehetége, akkor a hátul lévo jármu vet i meg kell jelölni. T. Melléklet Fékteljeítmény A fékteljeítmény nyitott kérdé, az ÁME jövo beni verziójában lez pontoítva. Rézlete elo írát kell meghatározni, amely megállapítja a fékteljeítmény zámítáának képletét. Ez az elo írá a TEN hálózat telje hazai zakazán érvénye lez, é figyelembe vezi, hogy hogyan lehet a legjobban kidolgozni a képletet annak érdekében, hogy a fékek mu ködéét biztonágo é költéghatékony módon hangolhaák öze. A rézlete zabályozá kidolgozááig é bevezetééig az e mellékletben meghatározott nemzeti mu zaki elo íráok figyelembevételével, a külön jogzabályban megállapított rézlete elo íráokat kell alkalmazni. Fékezéi elo íráok A vaúti jármu veket rendeltetéüknek é az üzemelteté módjának megfelelo en fékberendezéel kell felzerelni. A fékberendezének leheto vé kell tenni a jármu megállítáát a jármu re engedélyezett ebeégro l a vonali fékúton belül, valamint a jármu állva tartáát a vaút legkedvezo bb lejtéi vizonyú pályazakazán.

136 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 136. oldal alrendzerével A fékberendezé eetlege túlzott laítáal, túlfékezéel nem vezélyeztetheti a vonat, az utaok é a rakomány épégét, de fékezé eetén törekedni kell a legnagyobb fékhatá eléréére (pl. kiegézíto mágnee ínfék alkalmazáával). Azokon a vaúti jármu veken, melyeken zemélyek utaznak, vagy üzemben rendzereen tartózkodnak, vézfékfogantyút vagy vézjelzo t kell elhelyezni, mellyel az uta vagy a vonatzemélyzet a mozdonyvezeto rézére jelzét adhat, vagy a vonatot megállíthatja. A vontatójármu veket olyan fékberendezéel kell felzerelni, amely leheto vé tezi a vontatott jármu vek fékberendezéének mu ködtetéét é a telje vonat fékezéét. A vontatott jármu vek fékberendezée a jármu terhelt vagy terheletlen állapotának é a ebeégnek megfelelo fékezettéget valóíton meg. Jármu típutól függo en, különbözo hatáoágú fékberendezé (féknem) alkalmazható. Törekedni kell egy vonaton belül a féknem azonoágára. Az egy vonaton belül alkalmazható különbözo féknemek arányát üzemi zabályzatban elo kell írni. Ugyancak zabályzatban kell elo írni a forgalomban réztvevo vonat fékberendezéének mu ködéi elleno rzéét. Vontatójármu vek fékezée A vontatójármu veket fel kell zerelni átmeno, önmu ködo légnyomáo fékkel, kiegézíto légfékkel, valamint kézifékkel, illetve rögzíto fékkel. A rögzíto féknek akkor i hatáonak kell lennie, ha a jármu energiaellátáa zünetel, vagy akkumulátor fezültég é u rített levego em áll rendelkezére. A vontatójármu veken törekedni kell az üzemi fo fékként i mu ködo dinamiku, vizatápláló vagy a fékezéi energiát má módon (pl. vonatfu té) haznoító üzemi fék beépítéére, a kopó, úrlódó fékek minél kiebb mértéku igénybevétele érdekében. A u rített levego t termelo berendezé teljeítményének olyannak kell lennie, hogy a vontatójármu vel továbbítható é a fékezébe kötheto tengelymennyiégnél az oldái ido tartható, é a légvezteég pótolható legyen. A vontatójármu veken alkalmazható különlege kiegézíto fék, pl. a villamo fék, ez azonban nem helyetteíti az önmu ködo légféket é a rögzíto féket. Vontatott jármu vek fékezée A vontatott jármu veket fel kell zerelni önmu ködo légfékberendezéel, amely a vontatójármu ro l mu ködtetheto. A v = 120 km/h-nál nagyobb ebeéggel közlekedo jármu veket cúzágátlóval kell ellátni. A v = 160 km/h vagy annál nagyobb ebeéggel közlekedtetheto jármu veket mágnee ínfékkel kell felzerelni. Kézifékkel valamennyi zemélykocit, továbbá a teherkocik meghatározott típuait kell felzerelni. Az egyéb teherkocik üzemi igényeknek megfelelo hányadát kézifékkel, illetve rögzíto fékkel kell ellátni. A légfékkel felzerelt vontatott jármu veknek légvezetéke jármu ként továbbíthatónak kell lenniük. Különlege jármu vek fékezée A különlege jármu vek fékberendezéét a rendeltetézeru üzemben történo mozgáok, valamint a továbbítá közben zükége fékezéi igények figyelembevételével kell kialakítani. Önjáró munkagépek eetében, ha a gép má jármu vontatáára i alkalma, a vontatójármu -fékkel zemben támaztott követelményeket kell teljeíteni. A légfékkel felzerelt különlege jármu veket légvezetéke jármu ként történo továbbítára i alkalmaá kell tenni. Különlege jármu veken hajtómu fék cak munkavégzé közben alkalmazható. Vonali közlekedénél tukó abroncfékezé vagy tárcafék haználható. A közúton é vaúton i közlekedo ("kétéltu ") jármu veket olyan üzemi é rögzíto fékberendezéel kell felzerelni, amelyek a vonóero t i közvetíto kerekekre hatnak. Kétéltu vontató jármu akkora tömegu elegyet továbbíthat, amelynek megfékezée biztoítható. Ezt a hatóági engedélyben kell meghatározni. Végrehajtái zabályok

137 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 137. oldal alrendzerével A vaúti táraágoknak a vaúti pályahálózatot mu ködteto által megállapított értékek alapján kell az általuk közlekedtetett vonatok fékteljeítményének a megállapítááról, illetve a vonatok elo írt megfékezettégéro l gondokodnia. A vonatokat úgy kell megfékezni, hogy a megengedett legnagyobb ebeéggel haladva a vonalra, (vonalrézre) megállapított általáno fékúton megállítható legyen. A megállított vonat állvatartáát biztoítani kell. A vonat akkor tekintheto megfékezettnek, ha a vonat öze fékúlyának é telje tömegének zázalékban kifejezett hányadoa megegyezik, vagy nagyobb, mint a vonalra megállapított általáno fékút, a féknem, a fékezé zempontjából mértékadó lejto é a legnagyobb ebeégre elo írt fékúlyzázalék. A jármu vek figyelembe veheto fékúlyának megállapítáára, a vonat fékezettégének kizámítáára vonatkozó zabályokat, valamint az ehhez zükége táblázatokat a vaúti pályahálózat mu ködteto je kötele a vaúti táraágok rendelkezéére bocátani. A fékezé zempontjából mértékadó lejto t a vonalra, (vonalrézre) megállapított általáno fékúton mért legnagyobb zintkülönbég alapján kell meghatározni. A megengedett legkiebb fékúlyzázalék értékeket táblázatokba kell foglalni. Az alkalmazott féktáblázatokban zereplo értékeknek legalább 1,1 zere biztonágot kell nyújtaniuk. Légféke vonatban a fékúlyzázalék 20%-nál kiebb nem lehet. Korlátozott ebeéggel, cak kézifékkel közlekedo vonatoknál a fékúlyzázalék ennél kiebb, a mu zaki utaítában elo írt értéku i lehet, de legalább 6%. Ha a gyormu ködéu légfékezéel közlekedo vonat hoza meghaladja a 400 métert, az elo írt fékúlyzázalékot 10%-kal, ha a laú mu ködéu légfékezéel közlekedo vonat hoza méter, az elo írt fékúlyzázalékot 5%-kal, ha méter, akkor az elo írt fékúlyzázalékot 11%-al, illetve a méter akkor az elo írt fékúlyzázalékot 17%-kal kell növelni a biztonág érdekében. A villamo vontatójármu veknél, amelyek rendelkeznek villamo fékkel kombinált fékúlyokkal i (P+E; R+E, tb) é a villamofék mu ködée függ a felo vezeték fezültégéto l, a megfékezettéget a mozdony P+E, vagy R+E fékúlyai zerint, illetve a"p" vagy "R" fékúlyainak figyelembevételével i ki kell értékelni. Az így meghatározott ebeégro l a mozdonyzemélyzetet érteíteni kell akkor, ha az ezek zerint megállapított ebeég(ek) a vonatra elo irt ebeégnél kiebb(ek). Egy mozdonnyal vagy legfeljebb két motorkocival továbbított é - a vontatójármu vet nem zámítva, - legalább 16 tengelye, kizárólag zemélyzállító é zemélyvonati kalauzkocikból özeállított zemélyzállító vonatok megfékezettége egyzeru ített módon, a fékezett tengelyzázalék alapján i zámítható (általányfékezé), ha a vontatójármu vet figyelmen kívül hagyva a vonat ténylege tengelyeinek legalább 70% - a fékezett. Nem haználható az átalányféke fékzámítá: 14 _-nél nagyobb mértékadó lejtéu vonalakon, ha a fékezett tengelyzázalék 70%-nál kiebb, vagy 100 km/h-nál nagyobb ebeéggel közlekedo vonatok eetében. A légfékberendezé mu ködtetée nélkül i biztoítani kell a vonal (vonalréz) állvatartá zempontjából mérvadó (legalább 100 m hozú) lejto jének figyelembevételével megállapított állvatartái fékúlyt, melyet táblázatba kell foglalni. Az állvatartához zükége fékúly zámítáánál a vontatójármu tömegét é fékúlyát figyelmen kívül kell hagyni. Nyílt pályán nem mu ködo légfékberendezéel álló vonat zerelvényének állvatartáához kéziféket, rögzíto féket, vagy rögzíto arut kell alkalmazni. A vonat jármu veinek fékberendezéét azono, az üzemi zempontból legkedvezo bb féknemre kell beállítani. Az azono vagy különbözo féknemek együtte alkalmazáát, továbbá ezzel özefüggo en az alkalmazható legnagyobb ebeéget a vaúti pályahálózatot mu ködteto állapítja meg. Önmu ködo légféke vontatójármu vel továbbított vonatokat légfékezéel kell közlekedtetni. E vonatoknál kézifékezé cak a vontatójármu olyan hibája eetén alkalmazható, amely a légfékezét lehetetlenné tezi. Kéziféke közlekedére indokolt eetben a vaúti pályahálózat mu ködteto je engedélyt adhat. A legfeljebb 120 km/h ebeégu zemélyzállító vonatokban a zemélyvonati é a gyorvonati fék együtteen i alkalmazható, azonban a vonatban cak olyan kocik fékezheto k a fékberendezé gyorvonati álláában, amelyek fékezett tömege a jármu aját tömegének 1,6 - zeree. A vaúti táraág kötele megállapítani: a) a két légféke koci közé beorozható vezetéke kocik mennyiégét, b) a közlekedo vonatoknál a fékpróba tartáát,

138 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 138. oldal alrendzerével c) a fékberendezé kezeléére vonatkozó zabályokat. d) a vonatok megfékezettégének megállapítáát. U. Melléklet A nyitott kérdéek feloroláa A2. Melléklet (lád az ezen ÁME 4.4. alpontját) A GSM-R-t érinto üzemeltetéi zabályok B. Melléklet (lád ezen ÁME 4.4. alpontját) Az új trukturáli alrendzerek következete mu ködtetéét leheto vé tevo egyéb zabályok R. Melléklet (lád ezen ÁME alpontját) A vonatok azonoítáa S. Melléklet (lád ezen ÁME alpontját) A vonat láthatóága - Hátul T. Melléklet (lád ezen ÁME alpontját) Fékteljeítmény V. Melléklet A mozdonyvezeto knek zóló zabálydokumentáció kidolgozáa é aktualizáláa Ezen ÁME 4.2. é 4.6. alpontjaival özhangban az alábbi diagram zemlélteti az ezen ÁME-ben az ezen ÁME által elo írt zabálydokumentáció kidolgozái é aktualizálái folyamatát.

139 Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 139. oldal alrendzerével SZÓJEGYZÉK Kifejezé Fogalommeghatározá Baleet A 2004/49/EK irányelv 3. cikkének fogalom meghatározáa zerint Vonatmozgá engedélyezée A jelzo állító központok, vontatái áramellátái központok vezérlo termeinek é a forgalomirányító központok vonatok mozgáát engedélyezo berendezéeinek mu ködtetée. Ez nem tartalmazza a vaúti táraág azon zemélyzetét, akik a vonat zemélyzete é a jármu vek kezelééért (üzemelteté) felelo ek Alkalmaág Az elvégzett feladat biztonágo é megbízható elvégzééhez zükége képeíté vagy tapaztalat. A tapaztalat képzé orán i megzerezheto Vezélye áruk A 96/49/EK irányelv 2. cikkének fogalommeghatározáa zerint Üzemzavar Olyan nem tervezett eeménybo l eredo mu ködé, amely megakadályozza a vaúti zolgáltatáok normál végzéét Indítá Lád: Vonatok indítáa Mozdonyvezeto A vonatok vezetéére képzett é jogoult zemély Rendkívüli küldemények Vaúti jármu vön zállított olyan rakomány, például konténer, cerefelépítmény vagy má, amely eetében a vaúti jármu mérete vagy a tengelyterhelé peciáli engedélyt tez zükégeé a továbbítá é/vagy a peciáli közlekedéi feltételek alkalmazáa eetén az egéz útra vonatkozóan Egézégvédelmi é Ezen ÁME alkalmazáában ez cak az alrendzer megfelelo biztonági feltételek elemeinek mu ködtetééhez zükége orvoi é pzichológiai képeítéekre vonatkozik

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Egerzóláti Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Egerzóláti Sportkör 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0.

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Ügyiratzám : be/sfp-6457/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kunzállá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kunzállá SE 2 Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKOLÁS. az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 2010. évi költségvetési beszámolójához

SZÖVEGES INDOKOLÁS. az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 2010. évi költségvetési beszámolójához SZÖVEGES INDOKOLÁS az Aló-Tiza vidéki Környezetvédelmi, Termézetvédelmi é Vízügyi Felügyel ég 2010. évi költégvetéi bezámolójához I. Feladatkör, zakmai tevékenyég 1.) Aló-Tiza vidéki Környezetvédelmi,

Részletesebben

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl Kockázati bezámoló 2011 (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl alapján) 2011. 12. 31. 2011. évre vonatkozó kockázati bezámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközléi Szolgáltató Korlátolt Felelőégű Táraág Kivonat Internet-hozzáféréi zolgáltatához Utoló módoítá kelte: 2016. zeptember 10. Módoítva: 2017. február 1. Hatálybalépé időpontja:

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2008D0231 HU 25.10.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. február 1.) a 96/48/EK

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről...4 2. Egyéb termékeink...4 2.1. Walk-DVR... 4 2.2. Web-ACS... 5 2.3. ProLock,

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Medgyeegyhá Nagyközégi Önkormányt Képvielő-tetületének 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Medgyeegyhá Önkormányt Képvielőtetülete a helyi önkormánytokról zóló - többzör módoított

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium Mott MacDonald Magyarorzág Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium M9 gyorforgalmi út Dombóvár - Kapovár-kelet elkerülő, Dombóvár-Bonyhád, Bonyhád- Szekzárd közötti zakazok tanulmányterve, előzete vizgálati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

3M termékszám YP-2080-6040-7

3M termékszám YP-2080-6040-7 3M Finih Control Spray PN 55535 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyiratzám: 1517-28/ NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadág tér 7. z. Távbezélő záma: 42/28l-095., Telefax záma: 42/281-311 ELŐTERJESZTÉS Tájékoztatá a évi önkormányzati költégveté

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ informatikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó folyamatok biztonsági elemei. Debrecen,

A Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ informatikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó folyamatok biztonsági elemei. Debrecen, A Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ informatikai zolgáltatáaihoz kapcolódó folyamatok biztonági elemei Debrecen, 0078 A Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ informatikai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Idő-ütemterv hálók - II.

Idő-ütemterv hálók - II. Előadá:Folia1.doc Idő-ütemterv hálók - II. CPM - CPM létra : Továbbra i gond az átlaolá, a nyitott háló é a meg-nem-zakítható tevékenyég ( termeléközeli ütemtervek ) MPM time : ( METRA Potential' Method

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c D i I

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M NOVEC Electronic Degreaer Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD Trimoterm tűzgátló zenvicpanelek TERMÉKCSALÁD TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ HOMLOKZATI PANELEK Trimoterm FTV EN 149 A Trimoterm FTV tűzgátló panelek zámo külő homlokzati burkolathoz, belő válazfalakhoz, tűzgátló

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M SprayMount Adheive (PL-7874) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települétípu települé-

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Melyek a közutak lényegeebb technikai elemei, műtárgyai, tartozékai? Pálya Pályazint Műtárgyak Alul- é felüljárók

Részletesebben

A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja Kereskedő. csop. bontá s. osztá lyker et. gyak. csop

A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja Kereskedő. csop. bontá s. osztá lyker et. gyak. csop A Széchenyi Itván Szakképző Ikola Szakmai Programja Kerekedő 8. Az 52 341 05 000 00 00 azonoító zámú, KERESKEDŐ zakképeíté tantárgyi óraterve Érvénye a 2007-2008. tanévtől A zakmai program alapját képező

Részletesebben

Az SZTE által igénybe vett mobil szolgáltatás a 6/M/2008/GMF/Ell.Főo. közbeszerzési eljárás következtében 2008. június 15-től módosult.

Az SZTE által igénybe vett mobil szolgáltatás a 6/M/2008/GMF/Ell.Főo. közbeszerzési eljárás következtében 2008. június 15-től módosult. Felőoktatái Dolgozók Szakzervezete Szegedi Tudományegyetemi Bizottága 6725 Szeged, Tiza Lajo krt. 103. Tel./fax: 62-544-136 e-mail: fdz@mail.u-zeged.hu Tiztelt Egyetemi Dolgozó! Az SZTE által igénybe vett

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Novec Flux eltávolító pray Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2006D0920 HU 01.07.2009 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. augusztus 11.) a transzeurópai

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Scotch 1600 Anti-Corroion Spray Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 16. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 16. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanáca Brüzel, 2017. márciu 16. (OR. en) 7379/17 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. márciu 15. Címzett: Biz. dok. z.: Tárgy: az Európai Bizottág főtitkára rézéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK)

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK) 2006.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 359/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. augusztus 11.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Miskolc városban elkövetett bűncselekmények

Miskolc városban elkövetett bűncselekmények Mikolc vároban elkövetett bűncelekmények 1. zámú melléklet 2009. év 2010. év 2011. év tendencia Regiztrált bűncelekmények záma 8074 8412 8080-3,95% ületen elkövetett bc.záma 1761 1816 1697-6,6% Itta járművezeté

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Péci Tudományegyetem Szervezeti é Működéi Szabályzatának 4. zámú melléklete A Péci Tudományegyetem foglalkoztatái követelményrendzere 2014. áprili 24. napjától hatályo változat Preambulum * A Péci Tudományegyetem

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. áprili 28-i üléére Napirend címe: Kézítette: Ellenőrizte: Tárgyalja: Véleményezi:

Részletesebben

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség)

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség) BEVEZEÉS Eladá célja: fzka-kéa éréek kértékelée jegyzkönyv elkézítée éré eredények pontoága hbazáítá közvetlen elv egítég éré technkák egerée alapvet fzka ennyégek pektrozkópa éréek elektrokéa éréek Ma

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 29/2012. (IV. 12.) számú közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 29/2012. (IV. 12.) számú közleménye Az EMVA tárfinanzírozáú intézkedéek Irányító Hatóágának 29/2012. (IV. 12.) zámú közleménye a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejleztéi Stratégiák fejezetének végrehajtáához 2011-től

Részletesebben

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl Kockázati bezámoló 2012 (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl alapján) 2012. 12. 31. 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben