1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub"

Átírás

1 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek tekintetében Nem jogoult TAO tv a) é b) alapján a kérelmező jogálláa : Amatőr Hivatáo Felnőtt capat legmagaabb bajnoki oztálya: Megyei III. ozt. vagy alatta Női felnőtt capat legmagaabb bajnoki oztálya: - ninc - Utánpótlá típua: Egyéb Up Férfi futal capat bajnoki oztálya: - ninc Adózám: Bankzámlazám: A kérelmező zervezet zékhelye: (irányítózám) Hercegkút (helyég) Petőfi utca utca) Telefon: (út, 110 (házzám) Honlap: A levelezéi cím eltér a zékhely címétől A kérelmező zervezet levelezéi címe: (irányítózám) 3 9 Hercegkút (helyég) 5 8 Petőfi utca utca) (út, 110 (házzám) A kérelmező hivatalo képvielőjének neve: Ki Attila A kérelmező hivatalo képvielőjének beoztáa: elnök Mobiltelefonzám: cím: A kérelmező rézéről kijelölt kapcolattartó neve: dr. Stumpf Enikő cím: Mobiltelefonzám: A kérelmező zervezet milyen kapcolatban/együttműködében van má portzervezettel, a látvány-capatport területén működő közhaznú alapítvánnyal, vagy oktatái intézménnyel, amellyel közö kérelmet kíván benyújtani Hivatalo név Székhely Kapcolat/együttműködé célja, formája 1. A jóváhagyát végző zervezet tölti ki! 2. Kft eetén: 113, Rt. eetén: 114, portegyeület eetén: 521, köztetület eetén: 549, alapítvány eetén: 569, Sportikola eetén: 000, DSE Sportzervezet eetén MLSZ tagági azonoító, portikola eetén pedig NSI azonoító. 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üre, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatá Állami támogatá Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcapatport támogatából zármazó bevétel Egyéb támogatá 0.5 MFt 0.35 MFt 0.4 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt MFt 0 MFt MFt MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt özeen: 0.56 MFt 4.66 MFt 4.23 MFt Kiadáok alakuláa az egye éveadokban

2 Kiadá Személyi (bér é bérjellegű + 0 MFt 0 MFt 0 MFt járulékai) Működéi költégek (rezi) 0.2 MFt 0.1 MFt 1 MFt Anyagköltég 0 MFt MFt 0.1 MFt Igénybe vett zolgáltatá Egyéb, máhova nem orolható kiadáok 0 MFt MFt 0.1 MFt 0.7 MFt 4.5 MFt MFt özeen: 0.9 MFt 4.91 MFt 4.97 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlára 0 MFt fordított özeg 0.1 MFt 1 MFt Működéi költégek (rezi) 0.2 MFt 0.1 MFt 1 MFt Sportfejleztéi program kérelemben benyújtott - időzaka(i) -e bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítá Tárgyi ezköz beruházá Utánpótlánevelé fejleztée Képzé fejleztée Közreműködői költégek 4A portzervezet portfejleztéi programja a -e évadra vonatkozóan Helyzetelemzé, léteítmény feltételek, valamint a portzervezet jelenlegi helyzetének bemutatáa Hercegkút települé füve edző é futball pályája a 70-e évek végén közöégi özefogáal léteült. A portolni vágyó ifjúág törekvéeit a korabeli települé vezetée támogatta,aját erőforráok é ezközök bevonáával valóultak meg a ma i haznált léteítmények - így a pálya é az öltözők. A Hercegkúti Torna Club egyeületi formában működő civil zervezet, mely 1998-ban alakult. Ifjúági é felnőtt koroztályú futballcapataink évről évre ikereen zerepelnek a Zempléni Bajnokág fordulóiban. Céljai közé tartozik az utánpótlá nevelééhez zükége portcélú programok lebonyolítáa, az ehhez zükége feltételek biztoítáa. A működteté alapját az egyeület önkormányzati hozzájárulá, tagdíjak, é helyi támogatók biztoították. A portolá tárgyi feltételei önkormányzati tulajdonúak, az Egyeület épülettel, építménnyel, nagy értékű vagyonnal nem rendelkezik. A települéen egy zabvány méretű füve, é két kiméretű füve (edző) pályát haználnak. A két ki-pálya közül az egyik - az oktatái intézmények ( óvoda, é általáno ikola) melletti - főként a 6-10 éve koroztály felkézítéét hivatott kizolgálni, de állapota, é kialakítáa nem felel meg az előíráoknak ( felzereltég, terepfeltételek) így jelentő átépítére, korzerűítére zorul. Pályázatunk egy több funkció zabvány méretű, ecopur burkolatú kipálya kiépítéét célozza meg, mely jobban illezkedik a települé közöégi port, capatépítő é ágazati, futball utánpótlá neveléi (U-11) célkitűzéeinek. Ingatlan beruházá eetén annak indokoltága, célja é zakmai tartalma é megvalóuláának ütemezée A tulajdono Hercegkút Közég Önkormányzata az elmúlt évtizedekben folyamatoan korzerűítette a meglévő füve nagypályát,edző pályát é a mellette elhelyezkedő öltözőt. Az utánpótlá (U-11) nevelééhez zükége portcélú programok lebonyolítáára jelenleg cak egy nagypálya áll rendelkezére. A helyzín a programban érintett koroztályok (U-11) zámára nem minden évzakban haználható, valamint az alapzintű oktatái intézménytől távol (2 km)helyezkedik el. Mindezeket figyelembe véve az Egyeület célul tűzte ki, hogy a roz állapotú, a lakoág é az ikoláok zámára ugyanakkor - belterületen belül- könnyebben elérhető ún. ki-pálya területén időjárának, évzakoknak kevébé kitett, többfunkció ( egyéni, é közöégi) több játékportnak ( futball, röplabda, kézilabda, teniz, treetball) illetve több célcoport (fiú é lány) zámára i haználható ecopur burkolatú ki-pályát alakít ki. A 063/21 hrz., Hercegkút, Petőfi u. 110 alatt megvalóítandó 22 m x 43 m azaz 946 m2-e un. recordtan pálya a következő építéi é kiegézítő elemeket tartalmazza: Földkizedé 30 cm-en Tükör kialakítáa Szegélyek építée Alapkézítée Felzíni vízelvezeté folyókák bekötéével Azfaltozá Ecopur portburkolat Labdafogó építée Pályavilágítá építée kültéri kézi-kapu, röplabda, tenizháló (lábtengó) ozlopok,treetball palánkok komplett beépítée, Sportpálya kitűzée, felfetée Projekt időtartalma é tevékenyégének ütemterve júliu -auguztu hó : A projekt keretében tervezett pályaépíté megvalóítáa. Cél: Az őzi, zeptemberi ikola kezdére, é a ki- é nagypályá futball bajnokági idényre elkézült léteítmény álljon rendelkezére. A portfejleztéi program zakzövetégi tratégiához való vizonyának rézletezée, valamint a korábban beadott portfejleztéi program é a jelen portfejleztéi program közti kapcolat bemutatáa (amennyiben van) Hercegkúti Tornaclub a korábbi években portfejleztéi programot nem nyújtott be, így az ahhoz való illezkedé nem releván. A portfejleztéi program a zakzövetégi tratégiához illezkedik. Az utánpótlá nevelé átfogó több port ágazatra kiterjedő infratruktúra fejlezté, tehetéggondozá é nevelé a helyi Önkormányzat é az Egyeület közö ügye. Az Egyeület alapzabályában foglaltak telje mértékben illezkednek a zakzövetég tratégiai prioritáaihoz. Célunk a labdajátékok - közöttük a futball- népzerűítée, zéle utánpótlá é felnőtt tömegbázi építée, európai zínvonalú port ezközállomány elérée. A portfejleztéi program lehetége táradalmi é gazdaági hatáai (különö tekintettel azok időbeni realizálódáára), a várt előnyök é a figyelembe veendő kockázatok megjelölée Hercegkúti Tornaclub célja a települéen élők körében az egézége életmód népzerűítée, valamennyi több gyermek é ikolá koroztály zámára a települéen portrendezvények zervezée. Az évenkénti Hercegkúti Sport Nap program keretében megtartott gyermek, női, é öregfiúk futballmérkőzéek jobb adottágok,tárgyi é zemélyi feltételek mellett kerülheenek megrendezére. További helyzínként lehetőéget

3 adni má portágak rendezvényeinek, alkalmainak megtartáára i. Hozzájárul ahhoz hogy egyre nagyobb zámban é zéleebb pektrumban zólítunk meg tehetége é mozgát, portolái alkalmat kereő é igénylő gyermeket é felnőttet, középkorút, é időet, fiút é lányt, nőt é férfit. Több gyermeket vonjunk be az utánpótlá nevelébe (U-11) é jobb eredményt érjünk el a felnőtt koroztályú futball bajnokágban. A korzerű pálya a kiegézítő, zabadidő port programokon, gyerekifjúági porttáborokon réztvevők zámára i zínvonala körülményeket teremt. 4. Kérjük itt minden eetben özefoglalni. 5Személyi jellegű ráfordítáok (A járulékok kizámítááért felelőéget nem vállalunk, azok cak tájékoztató adatok, amennyiben aját maga zeretné megadni a fizetendő járulékokat, válaza az egyéb kategóriát az adózá módjából) Támogatái időzak 6Támogatott pozíció(k) megnevezée Új? Kategória Képeíté Adózá Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatá (Ft/hó) Munkáltatói járulékok módja (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítá özeen (Ft) Tervezett öze zemélyi költég alakuláa a 2013/14 é -ö közötti időzakban 0 0 Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) özeen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdé 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdé 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlá-neveléi é képzéi feladatokkal támogatáa keretében elzámolható zemélyi költégeket az utánpótlá-nevelénél (3.3.4) kell feltüntetni. Előminőített eljárában jóváhagyott tételek Pálya típua Beruházá típua Menny. Max. elz. menny. Menny. egyég Egyégár Max. elz. egyégár Max. elz. öz. Özeg Nagy f.p. Funkcionalitá/lelátó építé férőhely Özeen Tárgyi ezköz beruházáok/felújítáok : (Az építéi beruházáal, felújítáal járó, portcélú ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházá/felújítá kérelmet az alábbiakban rézletezni zükége!) Támogatái időzak 9Ezköz jellege Tárgyi ezköz beruházá/felújítá megnevezée 10T.i. Tervezett beruházái, felújítái érték (Ft) Üzembe helyezé tervezett időpontja U.f. É.k. en. Tervezett portcélú, nem ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházáok, felújítáok az építéi beruházáal, felújítáal járó, portcélú ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházá/felújítá kivételével értéke zámított alakuláa a -ö időzakban: Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Ft Ft özeen: Ft Ft Egyéb, beruházáal, felújítáal nem érintett, a portzervezet által haznált ingatlanok bemutatáa Jelenleg haznált ingatlanok megnevezée 3Ingatlan típua Cím (irányítózám, váro, utca, házzám) Helyrajzi zám Mérete Haználat jogcíme 1I.v. Bérleti díj Ft/óra 2I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok záma 3. Kici f.p / Nagy f.p - Kiméretű / Nagyméretű füve pálya, Kici mf.p / Nagy mf.p - Kiméretű / Nagyméretű műfüve pálya, Edzőc. - Edzőcarnok 7. Azon bezerzéeket, amelyeket a jogzabály megenged utánpótlá-neveléi feladatként elzámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont zerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcolódó beruházá, IF: ingatlanhoz kapcolódó felújítá, TEB: nem ingatlanhoz kapcolódó tárgyi ezköz beruházá, ide nem értve a portzereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcolódó tárgyi ezköz felújítá 10. Táraági adóról é az oztalékadóról zóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) é ec) pontja zerint Utánpótlá-nevelében igazolt capatok -e bajnoki évad Koroztály Capat neve Capat zintje 2013/14 Vállalt capatzám (cak új eetén) Capat zintje U21 Hercegkút Megyei III 1 Megyei III 1 -e bajnoki évadban vállalt új capatok Koroztály Capat neve Capat zintje 2013/14 Vállalt capatzám (cak új eetén) Capat zintje U11 1 Bozik egyeületi -e bajnoki évad női é futal capatai Szakoztály Koroztály Capat neve Capat zintje 2013/14 Vállalt capatzám (cak új eetén) Capat zintje -e bajnoki évadban vállalt új női é futal capatok Szakoztály Koroztály Capat neve Capat zintje 2013/14 Vállalt capatzám (cak új eetén) Capat zintje Tehetégbónuz táblázat Verenyengedély zám Verenyző neve Átvevő portzervezet Átigazolá időpontja 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja zerint Utánpótlá-neveléhez kapcolódó portezköz, portfelzerelé, gyógyzerek, diagnoztikai ezközök rézletezée Évad 12Megnevezé Mennyiégi egyég Mennyiég Egyégár Özeg Kategória Cipő pár Ft Sportfelzerelé Bokavédő ípcontvédő pár Ft Sportfelzerelé Sportzár pár Sportfelzerelé Mez db Ft Sportfelzerelé Nadrág db Ft Sportfelzerelé Melegítő db Ft Sportfelzerelé Póló db Ft Sportfelzerelé

4 Edző labda db Ft Sportezköz Mérkőzé labda db Ft Ft Sportezköz 5 x 2 méretű kapuháló pár Ft Ft Sportezköz Szögletzázló zett Ft Ft Pályatartozék Labdatartó zák db Ft Ft Sportezköz Megkülönböztető mellény db Ft Sportezköz Kapuháló pár Ft Ft Pályatartozék Labdafogó háló db 1 Pályatartozék Kulacok comag Ft Sportfelzerelé Kapukeztyű comag Ft Ft Sportfelzerelé Nagyméretű utazótáka db Ft Ft Sportfelzerelé Magnézium tabletta doboz Ft 8 85 Gyógyzerek, vitaminok Kálcium doboz Ft 8 85 Gyógyzerek, vitaminok Koral Calcium C -hitoan tabletta doboz Ft Gyógyzerek, vitaminok Leukoplazt db Ft Ft Gyógyzerek, vitaminok Hanaplazt db Ft 3 54 Gyógyzerek, vitaminok Hárömzögletű kendő db Ft 2 13 Gyógyzerek, vitaminok Betadin oldat db Ft 6 02 Gyógyzerek, vitaminok Betadin kenőc db Ft 1 77 Gyógyzerek, vitaminok Hidegborogató párna db Ft Ft Gyógyzerek, vitaminok Utánpótlá-neveléhez kapcolódó portzakemberek költégeinek rézletezée Évad Új? Kategória Megnevezé (edző eetén oklevél azonoítózám) Szerződé zerinti napi órazám Adózá módja Kifizetéel érintett hónapok záma Bruttó juttatáok (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítá özeen (Ft) Igen Egyéb xxx 2 EKHO Ft Edzőként foglalkoztatott portzakemberek munkakörének leíráa Oklevél azonoítózám Képeíté Foglalkoztatott koroztály Edzéidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek záma Sportléteítmény, portpálya bérleti díjának rézletezée Évad Ingatlan megnevezée Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok záma az évadban (hónap) Éve költég Kategória Sportpálya Ft Ft élőfüve pálya Sportöltöző Ft Ft öltöző Bérleti díjak indokláa Ingatlan megnevezée Sportpálya Sportöltöző Indoklá Az ingatlant az önkormányzat tartja fenn. Az ingatlant az önkormányzat tartja fenn. Utánpótlá nevelé-fejleztéének költégeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sportezköz, portfelzerelé bezerzée Gyógyzerek, diagnoztikai ezközök Személyzállítái költégek Nevezéi költégek Rendezéi, felkézítéi, képzéi költégek Sportléteítmény, portpálya bérleti díja Ft Ft Ft Ft Felkézítéel, edzőtáboroztatáal é verenyeztetéel közvetlenül özefüggő zállá é étkezé költége Ft A programban réztvevő portzakemberek zemélyi jellegű ráfordítáai Logiztikai költégek (cak bérlet) kivéve zemélygépkoci é motorkerékpár özeen: Ft Tervezett öze utánpótlá-nevelé ráfordítáa a 2013/14 é -ö időzakra (Ft) Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Ft Ft özeen: Ft Ft Kérjük indokolja zövegeen új pozíció létrehozáa eetén annak zükégeégét, régi pozícióban bekövetkezett változá eetén annak okát. Évad Pozíció megnevezée Indoklá xxx Jelenleg ninc képzett edző foglalkoztatva, az utánpótlá neveléhez ezt zükégenek tartjuk. 12. Tétele bemutatát kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyzerek, vitaminok tb.) 13. Az MLSZ által zervezett bajnokág vagy vereny nevezéi díja nem zámolható el. 14A kérelmező által zervezett képzéek költégei Évad Képzé címe Képzé Képzében réztvevők típua záma 0 Oktatá várható költégei Tervezett képzéi költég zámított alakuláa a 2014/2015-ö időzakban Időzak Típu Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Á SZ

5 özeen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költégek: az oktatók zemélyi jellegű költégei, az oktatók é a képzében rézt vevők utazái költégei, beleértve a zálláköltégeket i, egyéb folyó költégek, különöen a képzéi projekthez közvetlenül kapcolódó anyagok, fogyóezközök, az ezközök é berendezéek amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzéi projekt céljaira haználják, a képzéi projekttel kapcolato tanácadói zolgáltatáok költégei, a képzében rézt vevők zemélyi jellegű ráfordítáa, legfeljebb az a) e) pontban felorolt egyéb elzámolható költégek özegéig; mellyel kapcolatban cak a képzében ténylegeen eltöltött idő vehető zámítába, az ebből munkavégzéel eltöltött idő levonáa után Közreműködői költégek Évad Közreműködő által végzett feladat leíráa Könyveléi feladatok, adatzolgáltatái, jelentétételi kötelezettég, beruházáal kapcolato eljárái, engedélyezéi díjak, irodazerek Könyveléi feladatok, adatzolgáltatái, jelentétételi kötelezettég, irodazerek Kapcolódó jogcím Közreműködő díjazáa (Ft) Tárgyi jellegű Utánpótlá nevelé Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módoítáa alapján a portpolitikáért felelő miniztérium ellenőrző zervezet rézére kötelezően fordítandó özeg: Ft Tervezett közreműködői költégek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -e bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítáok Tárgyi ezköz beruházá, felújítá Utánpótlá-neveléi feladatok támogatáa Képzéi feladatok támogatáa özeen: Javaolt indikátorok a portfejleztéi program telje időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölte fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezée Mértékegyég Kiindulái érték (jelenlegi) Output Indikátorok Telje zakember állomány Licence-zel rendelkező edzők záma Célérték (támogatái időzak vége) Fő 0 1 Fő 0 0 Edzőtáborok záma db 0 1 Épített/felújított portcélú ingatlanok záma Épített/felújított kizolgáló léteítmény Egyéb indikátor: db m Javaolt indikátorok a portfejleztéi program telje időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölte fel 0-val az adott mezőket.) Változá a báziév %- ában Indikátor megnevezée Mértékegyég Kiindulái érték (jelenlegi) Eredmény indikátorok Koroztályo portolók záma: Célérték (támogatái időzak vége) Változá a báziév %- ában U19 Fő 5 5 U18 Fő 2 2 U17 Fő 2 2 U16 Fő 2 2 U15 Fő Egyéb indikátor: U Tiztelt Jóváhagyát Végző Szervezet! A táraági adóról é az oztalékadóról zóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-capatport támogatáát biztoító támogatái igazolá kiállítááról, felhaználááról, a támogatá elzámoláának é ellenőrzéének, valamint vizafizetéének zabályairól zóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdée, 16. (2) bekezdée, továbbá a közigazgatái hatóági eljárá é zolgáltatá általáno zabályairól zóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdée alapján kérem, hogy a fenti

6 portfejleztéi programot jóváhagyni zívekedjenek. Kelt: Hercegkút (helyég), 2014 (év) 07 (hó) 14 (nap) Alulírott Ki Attila, mint a Kérelmező képvielője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk é dokumentumok telje körűek, valóak é hiteleek; 2. tudomául vezem, hogy a jóváhagyát végző zervezet a portfejleztéi program jóváhagyáa érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartá bármely alrendzerével zemben eedékeé vált, é meg nem fizetett köztartozáa ninc, vagy arra az illetéke hatóág fizetéi könnyítét (rézletfizeté, fizetéi halaztá) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartá alrendzereiből juttatott é már lezárt támogatáokkal megfelelő módon elzámolt, a támogatáokra vonatkozó zerződéekben vállalt kötelezettégeit teljeítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelzámolái eljárá alatt nem áll, ellene cőd-, felzámolái-, illetve egyéb, a megzűntetéére irányuló, jogzabályban meghatározott eljárá ninc folyamatban, é vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatá időtartama alatt ilyen eljárá indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adózámát a jóváhagyát végző zervezet é a Magyar Államkinctár felhaználja a lejárt köztartozáok teljeítée, illetőleg az adóág bekövetkezée tényének é özegének megimerééhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkinctár által működtetett monitoring rendzerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogzabályban meghatározott jogoultak, valamint az Állami Számvevőzék, a Kormányzati Ellenőrzéi Hivatal, a Nemzetgazdaági Miniztérium é a cekély özegű támogatáok nyilvántartáában érintett zervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcolatoknak az államháztartáról zóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, é a zervezet - ennek igazoláa céljából zükége - adatait rendelkezére bocátom; 9. tudomául vezem, hogy a kérelem adatai nyilvánoágra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatá típua, célja, valamint a támogatá özege a EMMI, a jóváhagyát végző zervezet, é az ellenőrző zervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó zervezet, továbbá az ellenőrző zervezet általi kezelééhez, valamint vállalom, hogy a zemélye adataik kezeléére zóló engedélyt a beadványaimban zereplő termézete zemélyektől i bezerzem; 11. kötelezettéget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatát befolyáoló körülményben beálló változáról haladéktalanul, de legkéőbb a jogzabályban foglalt határidőn belül írában érteítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző zervezetet; 12. amennyiben az építéi engedélyhez kötött tárgyi ezköz beruházá, felújítá portcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházá üzembe helyezéét követő legalább a jogzabályban meghatározott időzakban az adókedvezmény alapjául zolgáló beruházá révén üzembe helyezett ingatlan portcélú, elődlegeen piaci alapon történő haznoítáát (jogzabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a portcélú ingatlan tulajdonoának előzete írábeli hozzájáruláát arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartába az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzére, mely bejegyzé költégének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi ezköz beruházára vonatkozó, elő támogatái igazolá kiállítáát követő 4. év végéig a tárgyi ezköz beruházát üzembe helyezem, ellenkező eetben a támogatá é annak jegybanki alapkamattal növelt özegét Magyar Állam rézére megfizetem, c) a beruházá üzembe helyezéét követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául zolgáló beruházá révén üzembe helyezett portcélú ingatlant ikolai é diákport eemények, zabadidőport eemények é má, közöégi célú (különöen: kulturáli, turiztikai) eemények lebonyolítáa céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyeneen vagy kedvezménye áron biztoítom. d ) bérelt vagy má jogcímen haznált, nem a látvány-capatportban működő hivatáo portzervezet tulajdonában álló ingatlan eetén a portcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy má jogcímen haználom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi ezköz felújítá eetén a támogatából megvalóuló felújítát legalább 5 évig az eredeti rendeltetéének megfelelően haznoítom, valamint benyújtom a portcélú ingatlan tulajdonoának előzete írábeli hozzájáruláát arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartába az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzére, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi ezköz beruházá, felújítá eetén a portcélú ingatlanfejleztére nyílt pályázatot írok ki é a pályázati eljárá eredménye alapján nyerte zeméllyel kötök zerződét a tárgyi ezköz beruházá, felújítá megvalóítáára. 13. vállalom, hogy a támogatá felhaználááról olyan analitiku nyilvántartát vezetek, amely biztoítja a támogatáok telje elkülönítéét, é hozzájárul a támogatá rendeltetézerű felhaználáának jogzabályban meghatározott zervek általi ellenőrzééhez; 14. tudomául vezem, hogy a támogatá elzámoláa orán cak bizonylattal dokumentált kiadáok zámolhatóak el, a támogatá felhaználáa orán keletkezett bizonylatokkal a látvány-capatport támogatáát biztoító támogatái igazolá kiállítááról, felhaználááról, a támogatá elzámoláának é ellenőrzéének, valamint vizafizetéének zabályairól zóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak zerint elzámolok, é megőrzöm a jogzabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a portfejleztéi program pályázati adatlapján feltüntetére került meglevő, é vállalt utánpótlá koroztályú capatokat a Kérelmező az MLSZ verenyrendzerében a -ö bajnoki évadban verenyeztetni fogja. Tudomául vezem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlá koroztályú capatok az MLSZ verenyrendzerében a -ö bajnoki évadban mégem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az eetben a jóváhagyó zerv a tárgyévre jóváhagyott működéi támogatát arányoan cökkenti; 16. tudomául vezem, hogy az elektroniku edzénaplót a portfejleztéi program elbírálááról meghozott dönté időpontjáig a való adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változáokat az elektroniku edzénaplóban átvezetem, az elektroniku edzénapló valóágnak megfelelő adatokkal történő aktualizáláát az aktuáli támogatái évad végéig elvégzem, é folyamatoan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző zerv az edzénaplóban feltüntetett adatokat eljáráa folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat zámon kérheti. Az elektroniku edzénapló a portfejleztéi program réze. Kelt: Hercegkút (helyég), 2014 (év) 07 (hó) 14 (nap) Nyilvántartó hatóág igazoláa (a kérelmező zervezetet nyilvántartó zervezet (bíróág, vagy közigazgatái zerv) 30 napnál nem régebbi igazoláa a zervezet nyilvántartában zereplő adatairól). Közjegyzői aláírá-hiteleítéel ellátott aláírái címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírá minta, a támogatott zervezet vezetőjétől, (meghatalmazá eetén a támogatái kérelem aláíráára é ellenjegyzéére jogoult zemélyektől i). 30 napnál nem régebbi igazolá arról, hogy a pályázó köztartozámente adózónak minőül ( közokirattal igazolja, vagy zerepel a köztartozámente adózói adatbáziban) (25 00) Igazgatái zolgáltatái díj befizetéét igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Kelt: Hercegkút (helyég), 2014 (év) 07 (hó) 14 (nap) Igazgatái zolgáltatái díj portfejleztéi program jóváhagyáára Projekt költégvetée a 2014/2015-e évadra Jogcímek Támogatá Támogatából közreműködői díj + NSI 1% Önréz Személyi jellegű ráfordítáok Tárgyi ezköz beruházá, felújítá Sportfejleztéi program értéke Ft Ft Utánpótláneveléi feladatok Ft Ft támogatáa Képzéi feladatok támogatáa

7 Ft Ft Ft Projekt költégvetée özeen Jogcímek Támogatá Támogatából közreműködői díj + NSI 1% Önréz Személyi jellegű ráfordítáok Tárgyi ezköz beruházá, felújítá Sportfejleztéi program értéke Ft Ft Utánpótláneveléi feladatok Ft Ft támogatáa Képzéi feladatok támogatáa Ft Ft Ft