PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp /2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI"

Átírás

1 Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek tekintetében Nem jogoult TAO tv a) é b) alapján a kérelmező jogálláa : Amatőr Hivatáo Felnőtt capat legmagaabb bajnoki oztálya:megye I. ozt. Női felnőtt capat legmagaabb bajnoki oztálya:egyéb Utánpótlá típua:egyéb Up Férfi futal capat bajnoki oztálya:- ninc Adózám: Bankzámlazám: A kérelmező zervezet zékhelye: (irányítózám) 4 3 Nyírgyulaj (helyég) Tulipán út (út, utca) Telefon: 22. (házzám) Honlap: A levelezéi cím eltér a zékhely címétől A kérelmező zervezet levelezéi címe: (irányítózám) 4 3 Nyírgyulaj (helyég) Tulipán út (út, utca) 22. (házzám) A kérelmező hivatalo képvielőjének neve: Kecké Gábor A kérelmező hivatalo képvielőjének beoztáa: Egyeületi Elnök Mobiltelefonzám: cím: A kérelmező rézéről kijelölt kapcolattartó neve: Coba Zolt Mobiltelefonzám: cím: A kérelmező zervezet milyen kapcolatban/együttműködében van má portzervezettel, a látványcapatport területén működő közhaznú alapítvánnyal, vagy oktatái intézménnyel, amellyel közö kérelmet kíván benyújtani Hivatalo név Székhely Kapcolat/együttműködé célja, formája Kouth Lajo Általáno Ikola Nyírgyulaj é Óvoda 43 Nyírgyulaj Ikolai Bajcy-Zilinzki portcoportok út fentartói feladatainka átvállaláa. A jóváhagyát végző zervezet tölti ki! 2. Kft eetén: 3, Rt. eetén: 4, portegyeület eetén: 52, köztetület eetén: 549, alapítvány eetén: 569, Sportikola eetén: 000, DSE Sportzervezet eetén MLSZ tagági azonoító, portikola eetén pedig NSI azonoító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2. A kérelmező 202. / 203. évi gazdálkodáának é 204 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üre, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatá Állami támogatá Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcapatport támogatából zármazó bevétel Egyéb támogatá MFt 8 MFt 8 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 6 MFt 6 MFt 6 MFt 4 MFt 8 MFt 42 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt özeen: 28 MFt 32 MFt 56 MFt Kiadáok alakuláa az egye éveadokban Kiadá Személyi (bér é bérjellegű + 6 MFt 7 MFt 8 MFt járulékai) Működéi költégek (rezi) 2 MFt 2 MFt 2 MFt Anyagköltég 8 MFt MFt 23 MFt Igénybe vett zolgáltatá Egyéb, máhova nem orolható kiadáok 4 MFt 2 MFt 23 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt özeen: 30 MFt 32 MFt 56 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlára 23 MFt fordított özeg 28 MFt 53 MFt Működéi költégek (rezi) 2 MFt 2 MFt 2 MFt Sportfejleztéi program kérelemben benyújtott - időzaka(i) -e bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítá Tárgyi ezköz beruházá Utánpótlánevelé fejleztée Képzé fejleztée Közreműködői költégek 4A portzervezet portfejleztéi programja a -e évadra vonatkozóan Helyzetelemzé, léteítmény feltételek, valamint a portzervezet jelenlegi helyzetének bemutatáa Nyírgyulaj KSE 989-ben alakult. Egyeületünk fő feladata települéünkön, a labdarúgá iránt érdeklődő gyerekek zámára az utánpótlá capatainkon kereztül, a labdarúgához való kapcolódá biztoítáa, valamint települéünk felnőtt capatának működtetée. A Nyírgyulaji Kouth Lajo Általáno Ikolával kötött megállapodáunk alapján a 4/5ö zezonban i egyeületünk látja el, a portcoport fenntartái feladatokat. A létzám növekmény megalapozza az eélyét annak,hogy telje U7-U8-9-e koroztályig, ne cak intézményi program keretében, hanem zintű képzét biztoítunk gyerekeinek, továbbá, utánpótlá bajnokágokban zerepelteük, mindazon korcoportjainkat, amelyek zámára a térégben ez biztoítható. Felnőtt capatunk megyei oztályban zerepel, é az elkövetkezendő zezonban em tervezi, hogy magaabb oztályba kerül. Sajno reáli

3 eélye ninc annak, hogy települéünk, megfelelő hátteret tudjon biztoítani, akár játéko állomány, akár anyagi zempontból. Hozú távú terveink között zerepel, hogy 0 éven belül, aját képzett játékoainkkal, NB-III-a zintű capattá váljunk. Addig i, következeteen folytatjuk utánpótlá capataink báziának zéleítéét, akár ikolai portcoportok indítáával i, valamint, képzéünk portzakmai zempontú fejleztéét. Rendzerünkben elvárá az edzőkkel zemben, hogy ne az egyzer valamikor megzerzett diplomájukat lobogtatva tarták edzéeiket, hanem folyamatoan képezzék magukat. A Nyírgyulaji porttelep egy klaziku, '70-e években épült kitelepülére jellemző terület. Rendelkezik egy központi léteítménnyel, amelyben találhatóak, a capat- é játékvezetői öltözők, valamint néhány iroda. Az épületen, 2 éve energetikai zempontú korzerűítét, é belő felújítái munkákat végzett, a települéi önkormányzat. A kizolgáló léteítmény állapota megfelelő capataink valamint a zakzövetég által, a bajnokágban való rézvételhez elvárt kritériumoknak. Bár a terület adott több pálya kialakítáára i, vizont, az anyagi forráok,valamint az erre vonatkozó pályázatok hiánya miatt egyenlőre nem került több pálya kialakítára. Jelenleg, capataink mindegyike, az ikolai portcoportot lezámítva, ezen a pályán végzi felkézüléi munkáját, játza mérkőzéeit. A pálya mellett található füve területet, már évek óta haználjuk edzőterületként Ingatlan beruházá eetén annak indokoltága, célja é zakmai tartalma é megvalóuláának ütemezée Nem releván Projekt időtartalma é tevékenyégének ütemterve Sportfejleztéi tervünk a 204/20ö-e zezonra vonatkozik: Júliu: a hónap máodik felétől, valamint auguztu hónapban, napközi rendzerű edzőtábort zervezünk utánpótlá capatainkba játzó, valamint a települéen, vagy környékén élő, de ikolai portcoportjaink munkájában réztvevő gyerekek zámára. Az edzőtábort a porttelepen fogjuk megrendezni. Az edzőtábor a labdarúgá alapjainak elajátítááról fog zólni az ikolai portcoportok tagjai zámára, amíg az U3 é U9 közti koroztályban zereplő játékoaink zámára rende alapozái időzaknak megfelelő terheléel járó edzőtábort tervezünk. Az edzőtáborban biztoítjuk a gyerekek zámára, a napi háromzori étkezét, valamint a portcoportok gyerekeinek az edzéek, mérkőzéek közti időbeni foglalkoztatáát. Bezerezzük portfejleztéi tervünkben foglalt portfelzereléeket, ezközöket. Szeptember: ikolai portcoportjaink megkezdik a zervezett keretek között történő rendzere edzémunkájukat. Utánpótlá é felnőtt capataink megkezdik a bajnokágban., valamint a intézményi programban előírt mérkőzéeik lejátzáát. Az évad további rézében igyekzünk, havonta legalább - alkalmat biztoítani az U3 alatti, valamint az U5, U6 é U9-e koroztályunk zámára, az utánpótlá bajnokágban, valamint a program keretei között zervezett mérkőzéeken túl. Ikolai portcoportjainknak a intézményi program mellett a közelben található má települéek ikoláiban kézülő gyerekek ellen zervezünk a program mérkőzéein túl, barátágo edzőmecceket. Márciu hónapban, utánpótlátornát zervezünk, amelyen minden ikolai portcoportunk rézt vez majd é díjazában rézeül. Számukra 2 közeli ikola velük azono korú capatai hívjuk majd meg, míg az U3 alatti bajnokágban zereplő capataink zámára i, 2-3 capatot hívunk ellenfélként, korcoportonként. Ezen a rendezvényen zámolunk játékvezetői, rendezői, egézégügyifelügyeleti, valamint díjazái költégekkel i. A portfejleztéi program zakzövetégi tratégiához való vizonyának rézletezée, valamint a korábban beadott portfejleztéi program é a jelen portfejleztéi program közti kapcolat bemutatáa (amennyiben van) Jelen portfejleztéi programunk az előző évi program megvalóuláának közönhetően, egy özezedett, jól átgondolt é fenntartható fejlődét hozó program alapja települéünk labdarúgáának fejlődée érdekében. Azzal, hogy egy edzőterületet alakítunk ki a porttelepen, nagy valózínűéggel, portcoportjainkban réztvevő, továbbá azok munkájában rézt em vevő gyerekek fognak érdeklődét mutatni, a labdarúgá iránt, é aktívan rézt venni edzémunkánkban, növelve utánpótlácapataink létzámát. Az ő motivációjuk mindöze abból áll, hogy az új pályán akarnak majd edzeni, játzani. Ezt az érdeklődét, mindenképpen javunkra akarjuk fordítani. Ezért a pályát főként haználó utánpótlácapataink zámára, az idei évi munkájuk zlogenje, a labdarúgá, mint örömzerzéi forrá kell, hogy legyen. Az ikolai portcoportokat, cak egyfajta jutalmazái rendzerben fogjuk az új pályán edzeni. Ezzel a módzerrel célunk az, hogy tudatoítuk a gyerekeinkben azt, hogy a labdarúgában való aktív rézvétel, é a pályán mutatott teljeítmény, a kitartó é következete időnként lemondáokkal é áldozatokkal járó edzémunka eredménye. Ikolai portcoportjainkban azon gyermekek veznek rézt, akik hetente 2 órát edzenek, amíg programunkban való rézvétel hetente legalább 3 órányi a zabadidő rováára megvalóuló edzét jelent. A portfejleztéi program lehetége táradalmi é gazdaági hatáai (különö tekintettel azok időbeni realizálódáára), a várt előnyök é a figyelembe veendő kockázatok megjelölée Az ikolai portcoportok fenntartói feladatainak átvállaláával, lehetőégünk nyílik arra, hogy az általáno ikolá koroztály zinte minden gyerekével találkozzanak edzőink. Települéünk, rendkívül hátrányo helyzetű térégben található, ahol a lehetége kitöréi pontok záma i korlátozott. Az ikolai környezetben biztoítani tudjuk, a lehetőégét annak, hogy egyfajta alapképzében, de főként az gyermekek érdeklődéének felkeltéében, é annak ébrentartáában látjuk az ikolai portcoportok működtetéének előnyét. A települéen élők főként az utánpótlákorú gyereket nevelő caládok capataink iránti érdeklődéének felkeltéére,rendkívül jó alapot zolgál, az előző zezonban nyújtott teljeítményünk. A zülők egítégére i zámítunk, a gyerekek következeteégre, é rendzere edzéeken való rézvételére neveléében. A bezerzett é a gyerekeknek átadott melegítők, cipők portfelzereléek, a rendzere edzéek é megrendezére kerülő mérkőzéek, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a calád többi tagja zámon kérje, az eetlege edzé mulaztát é arra öztönözze az utánpótlákorú gyerekeket, hogy catlakozzanak rendzerünkhöz. Közönhetően az előző évi portfejleztéi tervünk megvalóuláának, települéünkön i érezhető a helyi labdarúgá iránti igény növekedée, amely zámokban, létzámnövekményben, mérkőzé nézőzám növekedében i mérhető. A pályázatban megfogalmazott igények ezközök, felzereléek bezerzée, újabb bizonyítéka lehet annak, hogy nem zalmaláng az a fellángolá, amely a TAO programnak közönhetően fellángolt a labdarúgá körül. Azon caládok gyermekei akik eddig még cak a pályák felé em néztek, egyre inkább érdeklődét mutatnak tevékenyégünk iránt. Igyekzünk őket a labdarúgában való aktív rézvételre i rábírni, akár azzal, hogy a helyi gyerekekből állítunk öze ellenfél capatot koroztályo utánpótlá neveléünkben réztvevő capatunk zámára. 4. Kérjük itt minden eetben özefoglalni.

4 5Személyi jellegű ráfordítáok (A járulékok kizámítááért felelőéget nem vállalunk, azok cak tájékoztató adatok, amennyiben aját maga zeretné megadni a fizetendő járulékokat, válaza az egyéb kategóriát az adózá módjából) Támogatái időzak 6Támogatott pozíció(k) megnevezée Új? Kategória Képeíté Adózá módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatá (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítá özeen (Ft) Edző Nem Edző UEFA "B" EKHO Ft Ft Ft Technikai Vezető Nem Egyéb nem releván EKHO Ft Ft Ft Pályamunká Nem Egyéb nem releván Normál Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett öze zemélyi költég alakuláa a 203/4 é -ö közötti időzakban Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Ft Ft Ft özeen: Ft Ft Ft 5. A 07/20. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. () bekezdé 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdé. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlá-neveléi é képzéi feladatokkal keretében elzámolható zemélyi költégeket az utánpótlá-nevelénél (3.3.4) kell feltüntetni. Előminőített eljárában jóváhagyott tételek Pálya típua Félpálya Félpálya Félpálya Beruházá típua Menny. Max. elz. menny. Menny. egyég Egyégár Max. elz. egyégár Max. elz. öz. Özeg Játéktér/talajcere/pályafelújítá Funkc./Edzéz. vil. 20x40m kipálya Játéktér/öntözőberendezé léteítée m Ft Ft Ft Ft 0 db Ft Ft Ft Ft rendzer Ft Ft Ft Ft Özeen Ft 78Tárgyi ezköz beruházáok/felújítáok : (Az építéi beruházáal, felújítáal járó, portcélú ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházá/felújítá kérelmet az alábbiakban rézletezni zükége!) Támogatái időzak 9Ezköz jellege Tárgyi ezköz beruházá/felújítá megnevezée 0T.i. Tervezett beruházái, felújítái érték (Ft) Üzembe helyezé tervezett időpontja U.f. É.k. en. Tervezett portcélú, nem ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházáok, felújítáok az építéi beruházáal, felújítáal járó, portcélú ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházá/felújítá kivételével értéke zámított alakuláa a -ö időzakban: 0 Ft Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Ft Ft Ft özeen: Ft Ft Ft Egyéb, beruházáal, felújítáal nem érintett, a portzervezet által haznált ingatlanok bemutatáa Jelenleg haznált ingatlanok megnevezée 3Ingatlan típua Cím (irányítózám, váro, utca, házzám) Helyrajzi zám Mérete Haználat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra 2I.v. h. M.j.. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok záma 3. Kici f.p / Nagy f.p - Kiméretű / Nagyméretű füve pálya, Kici mf.p / Nagy mf.p - Kiméretű / Nagyméretű műfüve pálya, Edzőc. - Edzőcarnok 7. Azon bezerzéeket, amelyeket a jogzabály megenged utánpótlá-neveléi feladatként elzámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. () 9. pont zerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcolódó beruházá, IF: ingatlanhoz kapcolódó felújítá, TEB: nem ingatlanhoz kapcolódó tárgyi ezköz beruházá, ide nem értve a portzereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcolódó tárgyi ezköz felújítá 0. Táraági adóról é az oztalékadóról zóló 996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) é ec) pontja zerint

5 Utánpótlá-nevelében igazolt capatok -e bajnoki évad Koroztály neve 203/4 Vállalt capatzám (cak új eetén) Megjegyzé U9 NYÍRGYULAJ KSE Megyei I Megyei I U6 NYÍRGYULAJ KSE Megyei I Megyei I U3 Nyírgyulaj KSE U3 U NYÍRGYULAJ KSE U- U9 NYÍRGYULAJ KSE U-9 U7 NYÍRGYULAJ KSE U-7 -e bajnoki évadban vállalt új capatok Koroztály neve 203/4 Vállalt capatzám (cak új eetén) Megjegyzé -e bajnoki évad női é futal capatai Szakoztály Koroztály neve 203/4 Vállalt capatzám (cak új eetén) Megjegyzé -e bajnoki évadban vállalt új női é futal capatok Szakoztály Koroztály neve Vállalt capatzám (cak Megjegyzé 203/4 új eetén) ffi. futal U5 Megyei leány U9 Megyei Tehetégbónuz táblázat Verenyengedély zám Verenyző neve Átvevő portzervezet Átigazolá időpontja. A Rendelet 2. (). pontja zerint Utánpótlá-neveléhez kapcolódó portezköz, portfelzerelé, gyógyzerek, diagnoztikai ezközök rézletezée Évad 2Megnevezé Mennyiégi egyég Mennyiég Egyégár Özeg Kategória mezz nadrág zett Ft Ft Sportfelzerelé megkülönöbztető mez db Ft Ft Sportfelzerelé Edzőmelegitő zett Ft Ft Sportfelzerelé Edző é mérkőzé labda db Ft Ft Sportezköz Sportzár pár Ft Ft Sportfelzerelé Labdarúgó cipő pár Ft Ft Sportfelzerelé Gála póló db Ft Ft Sportfelzerelé Gála rövidnadrág db Ft Ft Sportfelzerelé Kapu mez nadrág keztyü zett Ft Ft Sportfelzerelé Gála melegitő zett Ft Ft Sportfelzerelé Sípcontvédő pár Ft Ft Sportfelzerelé Utánpótlá-neveléhez kapcolódó portzakemberek költégeinek rézletezée Évad Új? Kategória Megnevezé (edző eetén oklevél azonoítózám) Szerződé zerinti napi órazám Adózá módja Kifizetéel érintett hónapok záma Bruttó juttatáok (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítá özeen (Ft) Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző 226/B 4 EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb technikai vezető 4 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb Utánpótlá Igazgató 4 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb Sportmunkatár 8 Normál Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott portzakemberek munkakörének leíráa Oklevél azonoítózám Képeíté Foglalkoztatott koroztály Edzéidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek záma

6 226/B UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. futal U Egyéb leány U Egyéb ffi. U Egyéb ffi. U Egyéb ffi. U Egyéb ffi. U Egyéb ffi. U7 3 2 Sportléteítmény, portpálya bérleti díjának rézletezée Évad Ingatlan megnevezée Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok záma az évadban (hónap) Éve költég Kategória Kouth Lajo Általáno Ikola é Óvoda Ft Ft tornaterem Bérleti díjak indokláa Ingatlan megnevezée Indoklá Kouth Lajo Általáno Ikola A téli hideg é Óvoda hónapokban bekényzerülünk a tornaterembe edzéeinkkel Utánpótlá nevelé-fejleztéének költégeinek aljogcímei Jogcím 205/6 206/7 Sportezköz, portfelzerelé bezerzée Gyógyzerek, diagnoztikai ezközök Személyzállítái költégek Nevezéi költégek Rendezéi, felkézítéi, képzéi költégek Sportléteítmény, portpálya bérleti díja Felkézítéel, edzőtáboroztatáal é verenyeztetéel közvetlenül özefüggő zállá é étkezé költége A programban réztvevő portzakemberek zemélyi jellegű ráfordítáai Logiztikai költégek (cak bérlet) kivéve zemélygépkoci é motorkerékpár Ft 0 Ft Ft Ft 9 59 Ft Ft Ft Ft 0 Ft özeen: Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett öze utánpótlá-nevelé ráfordítáa a 203/4 é -ö időzakra (Ft) Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Ft Ft Ft özeen: Ft Ft Ft 2. Tétele bemutatát kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyzerek, vitaminok tb.) 3. Az MLSZ által zervezett bajnokág vagy vereny nevezéi díja nem zámolható el. 4A kérelmező által zervezett képzéek költégei Évad Képzé címe Képzé típua Képzében réztvevők záma Oktatá várható költégei Tervezett képzéi költég zámított alakuláa a 204/205-ö időzakban 0 0 Ft Időzak Típu Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft özeen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4. a Rendelet 2 () 3. pontjában meghatározott költégek: az oktatók zemélyi jellegű költégei, az oktatók é a képzében rézt vevők utazái költégei, beleértve a zálláköltégeket i, egyéb folyó költégek, különöen a képzéi projekthez közvetlenül kapcolódó anyagok, fogyóezközök, az ezközök é berendezéek amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzéi projekt céljaira haználják, a képzéi projekttel kapcolato tanácadói zolgáltatáok költégei, a képzében rézt vevők zemélyi jellegű ráfordítáa, legfeljebb az a) e) pontban felorolt egyéb elzámolható költégek özegéig; mellyel kapcolatban cak a képzében ténylegeen eltöltött idő vehető zámítába, az ebből munkavégzéel eltöltött idő levonáa után

7 Közreműködői költégek Évad Közreműködő által végzett feladat leíráa Sportfejleztéi program zámviteli zempontú ellenőrzée, bezámolók előkézítée Sportfejleztéi program zámviteli zempontú ellenőrzée, bezámolók előkézítée Sportfejleztéi program zámviteli zempontú ellenőrzée, bezámolók előkézítée Kapcolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi jellegű Utánpótlá nevelé Közreműködő díjazáa (Ft) 6 88 Ft 6 87 Ft Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 07/20. (VI. 30.) Korm. rendelet módoítáa alapján a portpolitikáért felelő miniztérium ellenőrző zervezet rézére kötelezően fordítandó özeg: 82 8 Ft Tervezett közreműködői költégek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -e bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítáok Ft 0 Ft Tárgyi ezköz beruházá, felújítá Ft 0 Ft Utánpótlá-neveléi feladatok Ft 0 Ft Képzéi feladatok 0 Ft 0 Ft özeen: Ft 0 Ft Javaolt indikátorok a portfejleztéi program telje időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölte fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezée Mértékegyég Megjegyzé Kiindulái érték (jelenlegi) Output Indikátorok Telje zakember állomány Licence-zel rendelkező edzők záma Célérték (támogatái időzak vége) Fő Fő % Edzőtáborok záma db Épített/felújított portcélú ingatlanok záma Épített/felújított kizolgáló léteítmény Egyéb indikátor: db m2 Javaolt indikátorok a portfejleztéi program telje időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölte fel 0-val az adott mezőket.) Változá a báziév %- ában Indikátor megnevezée Mértékegyég Megjegyzé Kiindulái érték (jelenlegi) Eredmény indikátorok Koroztályo portolók záma: Célérték (támogatái időzak vége) Változá a báziév %- ában U9 Fő U8 Fő 0 5 U7 Fő %

8 U6 Fő % U5 Fő % Egyéb indikátor: Tiztelt Jóváhagyát Végző Szervezet! A táraági adóról é az oztalékadóról zóló 996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-capatport támogatáát biztoító támogatái igazolá kiállítááról, felhaználááról, a támogatá elzámoláának é ellenőrzéének, valamint vizafizetéének zabályairól zóló 07/20. (VI. 30) Korm. rendelet 4. () bekezdée, 6. (2) bekezdée, továbbá a közigazgatái hatóági eljárá é zolgáltatá általáno zabályairól zóló évi CXL. tv. 29. () bekezdée alapján kérem, hogy a fenti portfejleztéi programot jóváhagyni zívekedjenek. Kelt: Nyírgyulaj (helyég), 204 (év) (hó) 25 (nap) Alulírott Kecké Gábor, mint a Kérelmező képvielője,. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk é dokumentumok telje körűek, valóak é hiteleek; 2. tudomául vezem, hogy a jóváhagyát végző zervezet a portfejleztéi program jóváhagyáa érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartá bármely alrendzerével zemben eedékeé vált, é meg nem fizetett köztartozáa ninc, vagy arra az illetéke hatóág fizetéi könnyítét (rézletfizeté, fizetéi halaztá) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartá alrendzereiből juttatott é már lezárt támogatáokkal megfelelő módon elzámolt, a támogatáokra vonatkozó zerződéekben vállalt kötelezettégeit teljeítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelzámolái eljárá alatt nem áll, ellene cőd-, felzámolái-, illetve egyéb, a megzűntetéére irányuló, jogzabályban meghatározott eljárá ninc folyamatban, é vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatá időtartama alatt ilyen eljárá indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adózámát a jóváhagyát végző zervezet é a Magyar Államkinctár felhaználja a lejárt köztartozáok teljeítée, illetőleg az adóág bekövetkezée tényének é özegének megimerééhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkinctár által működtetett monitoring rendzerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogzabályban meghatározott jogoultak, valamint az Állami Számvevőzék, a Kormányzati Ellenőrzéi Hivatal, a Nemzetgazdaági Miniztérium é a cekély özegű támogatáok nyilvántartáában érintett zervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcolatoknak az államháztartáról zóló 20. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, é a zervezet - ennek igazoláa céljából zükége - adatait rendelkezére bocátom; 9. tudomául vezem, hogy a kérelem adatai nyilvánoágra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatá típua, célja, valamint a támogatá özege a EMMI, a jóváhagyát végző zervezet, é az ellenőrző zervezet honlapján közzétételre kerül); 0. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó zervezet, továbbá az ellenőrző zervezet általi kezelééhez, valamint vállalom, hogy a zemélye adataik kezeléére zóló engedélyt a beadványaimban zereplő termézete zemélyektől i bezerzem;. kötelezettéget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatát befolyáoló körülményben beálló változáról haladéktalanul, de legkéőbb a jogzabályban foglalt határidőn belül írában érteítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző zervezetet; 2. amennyiben az építéi engedélyhez kötött tárgyi ezköz beruházá, felújítá portcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházá üzembe helyezéét követő legalább a jogzabályban meghatározott időzakban az adókedvezmény alapjául zolgáló beruházá révén üzembe helyezett ingatlan portcélú, elődlegeen piaci alapon történő haznoítáát (jogzabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a portcélú ingatlan tulajdonoának előzete írábeli hozzájáruláát arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartába az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzére, mely bejegyzé költégének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi ezköz beruházára vonatkozó, elő támogatái igazolá kiállítáát követő 4. év végéig a tárgyi ezköz beruházát üzembe helyezem, ellenkező eetben a támogatá é annak jegybanki alapkamattal növelt özegét Magyar Állam rézére megfizetem, c) a beruházá üzembe helyezéét követő legalább 5 évben az adókedvezmény alapjául zolgáló beruházá révén üzembe helyezett portcélú ingatlant ikolai é diákport eemények, zabadidőport eemények é má, közöégi célú (különöen: kulturáli, turiztikai) eemények lebonyolítáa céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyeneen vagy kedvezménye áron biztoítom. d ) bérelt vagy má jogcímen haznált, nem a látvány-capatportban működő hivatáo portzervezet tulajdonában álló ingatlan eetén a portcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy má jogcímen haználom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi ezköz felújítá eetén a támogatából megvalóuló felújítát legalább 5 évig az eredeti rendeltetéének megfelelően haznoítom, valamint benyújtom a portcélú ingatlan tulajdonoának előzete írábeli hozzájáruláát arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartába az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzére, f) jelenértékén legalább 0 millió forint értékű tárgyi ezköz beruházá, felújítá eetén a portcélú ingatlanfejleztére nyílt pályázatot írok ki é a pályázati eljárá eredménye alapján nyerte zeméllyel kötök zerződét a tárgyi ezköz beruházá, felújítá megvalóítáára. 3. vállalom, hogy a támogatá felhaználááról olyan analitiku nyilvántartát vezetek, amely biztoítja a támogatáok telje elkülönítéét, é hozzájárul a támogatá rendeltetézerű felhaználáának jogzabályban meghatározott zervek általi ellenőrzééhez; 4. tudomául vezem, hogy a támogatá elzámoláa orán cak bizonylattal dokumentált kiadáok zámolhatóak el, a támogatá felhaználáa orán keletkezett bizonylatokkal a látvány-capatport támogatáát biztoító támogatái igazolá kiállítááról, felhaználááról, a támogatá elzámoláának é ellenőrzéének, valamint vizafizetéének zabályairól zóló 07/20. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak zerint elzámolok, é megőrzöm a jogzabályok által előírt határidő végéig. 5. kijelentem, hogy a portfejleztéi program pályázati adatlapján feltüntetére került meglevő, é vállalt utánpótlá koroztályú

9 capatokat a Kérelmező az MLSZ verenyrendzerében a -ö bajnoki évadban verenyeztetni fogja. Tudomául vezem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlá koroztályú capatok az MLSZ verenyrendzerében a -ö bajnoki évadban mégem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az eetben a jóváhagyó zerv a tárgyévre jóváhagyott működéi támogatát arányoan cökkenti; 6. tudomául vezem, hogy az elektroniku edzénaplót a portfejleztéi program elbírálááról meghozott dönté időpontjáig a való adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változáokat az elektroniku edzénaplóban átvezetem, az elektroniku edzénapló valóágnak megfelelő adatokkal történő aktualizáláát az aktuáli támogatái évad végéig elvégzem, é folyamatoan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző zerv az edzénaplóban feltüntetett adatokat eljáráa folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat zámon kérheti. Az elektroniku edzénapló a portfejleztéi program réze. Kelt: Nyírgyulaj (helyég), 204 (év) (hó) 25 (nap) Nyilvántartó hatóág igazoláa (a kérelmező zervezetet nyilvántartó zervezet (bíróág, vagy közigazgatái zerv) 30 napnál nem régebbi igazoláa a zervezet nyilvántartában zereplő adatairól). Közjegyzői aláírá-hiteleítéel ellátott aláírái címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírá minta, a támogatott zervezet vezetőjétől, (meghatalmazá eetén a támogatái kérelem aláíráára é ellenjegyzéére jogoult zemélyektől i). 30 napnál nem régebbi igazolá arról, hogy a pályázó köztartozámente adózónak minőül ( közokirattal igazolja, vagy zerepel a köztartozámente adózói adatbáziban) ( Ft) Igazgatái zolgáltatái díj befizetéét igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Kelt: Nyírgyulaj (helyég), 204 (év) (hó) 25 (nap) Igazgatái zolgáltatái díj portfejleztéi program jóváhagyáára Ft Projekt költégvetée a 204/205-e évadra Jogcímek Támogatá Támogatából közreműködői díj + NSI % Önréz Sportfejleztéi program értéke Személyi jellegű Ft Ft Ft Ft ráfordítáok Tárgyi ezköz beruházá, felújítá Ft Ft Ft Ft Utánpótláneveléi feladatok Ft Ft Ft Ft Képzéi feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költégvetée özeen Jogcímek Támogatá Támogatából közreműködői díj + NSI % Személyi jellegű ráfordítáok Tárgyi ezköz beruházá, felújítá Utánpótláneveléi feladatok Önréz Sportfejleztéi program értéke Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Képzéi feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca)

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca) 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kőbányáért Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaharaszti Munkás Testedző Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: DMTK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18.

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Siklósi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Siklós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kerekegyházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Mályi SE. Bozsik program

Mályi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy.

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Annavölgy Bányász Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Annavölgy BSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület Vác VLSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Kartal SE. Bozsik program

Kartal SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kartal Nagyközségi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kartal SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben