BSE. Nem jogosult. Adószám: Bankszámlaszám: Ács Attila. Elnök.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök."

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek tekintetében Nem jogoult 3 Tagági azonoítózám 2326 TAO tv a) é b) alapján a kérelmező jogálláa : Amatőr Hivatáo Felnőtt capat legmagaabb bajnoki oztálya: Megye I. ozt. Utánpótlá típua: - ninc - Női felnőtt capat legmagaabb bajnoki oztálya: - ninc - Férfi futal capat bajnoki oztálya: - ninc - Adózám: Bankzámlazám: A kérelmező zervezet zékhelye: (irányítózám) (helyég) Balatonalmádi (út, utca) Véghelyi Dező utca (házzám) 10. Telefon: Honlap: A levelezéi cím eltér a zékhely címétől A kérelmező zervezet levelezéi címe: (irányítózám) (helyég) Balatonalmádi (út, utca) Véghelyi Dező utca (házzám) 10. A kérelmező hivatalo képvielőjének neve: A kérelmező hivatalo képvielőjének beoztáa: Mobiltelefonzám: Ác Attila Elnök cím: A kérelmező rézéről kijelölt kapcolattartó neve: Mobiltelefonzám: Ác Attila cím: A kérelmező zervezet milyen kapcolatban/együttműködében van má portzervezettel, a látvány-capatport területén működő közhaznú alapítvánnyal, vagy oktatái intézménnyel, amellyel közö kérelmet kíván benyújtani Hivatalo név Székhely Kapcolat/együttműködé célja, formája 1. A jó váhagyát vé gző ze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e e té n: 113, Rt. e e té n: 114, po rte gye üle t e e té n: 521, kö zte tüle t e e té n: 549, alapítvány e e té n: 569, Spo rtiko la e e té n: 000, DSE Sportzervezet eetén MLSZ tagági azonoító, portikola eetén pedig NSI azonoító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üre, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatá Állami támogatá Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-capatport támogatából zármazó bevétel Egyéb támogatá özeen: MFt 5.4 MFt 5.5 MFt 0 MFt MFt 0.3 MFt MFt 0.58 MFt 0.6 MFt MFt 15.1 MFt 15.7 MFt 0 MFt 0.25 MFt 0 MFt MFt MFt 22.1 MFt Kiadáok alakuláa az egye éveadokban Kiadá Személyi (bér é bérjellegű + járulékai) Működéi költégek (rezi) Anyagköltég Igénybe vett zolgáltatá Egyéb, máhova nem orolható kiadáok özeen: 1.55 MFt 3.4 MFt 3.5 MFt MFt 1 MFt 1.2 MFt 5.2 MFt 4.7 MFt 5.4 MFt 1.28 MFt 2.5 MFt 3.5 MFt MFt 10 MFt 7.7 MFt 9.57 MFt 21.6 MFt 21.3 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlára fordított özeg Működéi költégek (rezi) 7.75 MFt 7 MFt 7 MFt MFt 1 MFt 1 MFt

3 Sportf ejleztéi program kérelemben benyújtott - időzaka(i) -e bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítá Tárgyi ezköz beruházá Utánpótlá-nevelé fejleztée Képzé fejleztée Közreműködői költégek Ügyiratzám : be/sfp-5625/2014/mlsz 4 A portzervezet portf ejleztéi programja a -e évadra vonatkozóan Helyzetelemzé, léteítmény feltételek, valamint a portzervezet jelenlegi helyzetének bemutatáa Balatonalmádi Sportegyeület Balatonalmádi váro területén működő labdarúgó zakoztállyal rendelkező egyeület, amely az alapzabályában meghatározott célkitűzéeknek megfelelően folyamatoan működik. A Balatonalmádi Sportegyeület alapvető célja tagjainak a rendzere portolá, tetedzé, verenyzé biztoítáa. Kiemelt hangúlyt helyez a váro fiatalágának egézége életmódra neveléében való közreműködére, porttehetégek felkutatáa, fejlődéük zakmai irányítáára. Jelenleg a Balatonalmádi Sportegyeület keretei között a felnőtt capat mellett hét utánpótlá-capat van. A felnőttek az ifjúági U19-e capattal együtt a Vezprém megyei bajnokág I. oztályában, a erdülő U16 é az U14-e capataink a megyei koroztályo bajnokágokban zerepelnek. A legkiebbek, az U7, U9, U11 é az U13-a capataink a Bozik-programban veznek rézt óta a Bozik-programban koroztályonként 2-2 capattal indulunk. Egyeületünk keretei között jelenleg 24 fő felnőtt korú é 110 fő utánpótlá korú labdarúgó portol napi rendzereéggel. Célunk, hogy a felnőtt capat a e bajnokágban erő középcapattá váljon a megyei I. oztályban. Jelenleg Balatonalmádi Váro tulajdonában é fenntartáában lévő Vároi Sportpályát haználjuk edzé- é mérkőzéhelyzínként. A pálya élőfüve borítáú, ami az öltöző épülettel együtt az 1970-e évek elején épült. A tavalyi évben az előminőített TAO pályázat keretében telje felújítáon eett át öltözőépületünk, aminek eredményeként kulturált körülmények között kézülhetnek capataink, illetve fogathatjuk ellenfeleinket. Az elmúlt évek táraági adó felajánláainak közönhetően Egyeületünk ezközkézlete jelentően bővült: labdákat, mezeket, melegítőket, edzőkapukat, labdafogó-hálókat, edzét egítő ezközöket zereztünk be. A téli időzakban mindegyik capatunk rézére a váro két általáno ikolájának tornatermeit béreljük. Ezen kívül a vezprémi műfüve pályákat vezük bérbe a kinti edzéekre. A nyolc capat terem- é pályabérlée komoly anyagi megterhelét jelent egyeületünk rézére. A capatokat irányító, felkézítő edzők mindegyike rendelkezik edzői papírral é/vagy tetnevelő tanári végzettéggel. Díjazáuk a tavalyi évtől kezdve (a TAO programnak közönhetően) okat javult, zeretnénk megbecüléüket a továbbiakban i legalább a motani zinten tartani. Ingatlan beruházá eetén annak indokoltága, célja é zakmai tartalma é megvalóuláának ütemezée A Balatonalmádi Véghelyi u. 10. z. alatti Sporttelepen a lelátó padok megüllyedt, helyenként zétmállott tartó zerkezetein a korhadó dezka burkolata baleetvezélye, mely állapot a lelátóréz felújítáával züntethető meg. Ez 22 db új gyám legyártáát é beépítéét követően a megmaradó 13 db gyám zintbeli beállítáával oldható meg. A 4 oro ülőfelület telje ceréje, megújítáa i indokolt. A négy oldalról gyalult é 3 rétegű fetét kapott dezkázat cavarkötéel kerül rögzítére a gyámokhoz. A portpálya é az ingatlan zöldnövényzetének ápoláára a vizet a Balatonból - vízkivételi engedéllyel - búvárzivattyúval nyerjük. Erről egyidejűleg egy, jobb eetben kettő manuálian telepíthető é áthelyezhető Tiza zórófejet tudunk működtetni. A jelenlegi technikai megoldáal az intenzív locolát igénylő területek átlocoláára 3-4 nap zükége.ezt úgy tudjuk hatékonyabbá tenni, ha 6 zórófej egyidejű üzemeltetéére alkalma, nagy teljeítményű zivattyú beépítéével a 6 zórófejen egyzerre locolunk. Ilyen teljeítmény mellet egy nap alatt belocolható az intenzív ápolát igénylő zöldterület. Cak naponta történő locoláal biztoítható az optimáli vízigény a növény zámára a kritiku időzakban. Ez általában máju közepétől auguztu végéig tartó időzakot jelent. A portpálya körül korábban kialakítára került egy pályavilágító rendzer, amely 6 darab földbe telepített egyenként 5 méter maga ozlopból áll. Ezekre az ozlopokon özeen 10 darab fényvető lett felzerelve, oldalanként 5-5 darab. Ezt a meglévő rendzert zeretnénk bővíteni a megvilágítá javítáa érdekében. Az ozlopok magaágát zeretnénk 2 méterrel megnövelni a megvilágítái zög javítáa érdekében. Az ozlopok tetején kialakítára kerülne egy tartó konzol, amin egymá mellett helyezkednének el a fényvetők. A 10 darab fényvető mellé újabb 6 dara félhalogén reflektort zeretnék elhelyezni a megvilágítá javítáa miatt, a kevébé megvilágított területek megzüntetée érdekében. A világítá ki-be kapcoláa oldalanként lenne megoldva, 2 darab földbe telepíthető vezérlő zekrénnyel. Az előminőített pálya- é öltözőfelújítái programban indultunk, ahol a lelátófelújítára, a locolórendzer é a pályavilágítá korzerűítéére nyertünk támogatát. Az ingatlannal kapcolato fejleztéeket a bajnoki zezon befejezte után júliu, auguztu hónapban kívánjuk végrehajtani. Projekt időtartalma é tevékenyégének ütemterve A projektet a ö zezonra tervezzük. Jelenlegi ezközállományunk (kapuk, hálók, labdák, mezek, melegítők) pótláát, fejleztéét zeretnénk az elkövetkezendő időzakban i folytatni, zinten tartani. A remélt támogatáal még jobb körülményeket kívánunk biztoítani előorban utánpótlá korú portolóink zámára. Elő körben, az őz folyamán az elkorrodálódott, baleetvezélye, nehéz, elöregedett vakapuk helyett könnyen mozgatható alumínium edzőkapukat zeretnénk bezerezni mindegyik koroztály zámára (3x2 m, 5x2 m). Legkiebb utánpótlá capataink (U7, U9, U11) új mezgarnitúrát (mez, nadrág, portzár) é tákákat kívánunk váárolni az egyégeebb capatkinézet miatt. Az utánpótlá edzőinket zeretnénk a továbbiakban i legalább a motani zinten megbecülni. Folytatni kívánjuk a 2013-a év elején már elkezdett öltöző bútorzat felújítáát, ceréjét. Öltözőpadokat, labdatartókat, zekrényeket zeretnénk újakra, korzerűbbekre, eztétikuabbakra cerélni 2015 elő hónapjában januárjától elő orban utánpótlá-capataink portezközeit (labdák, bóják, taktikai rudak, koordináció létra) kívánjuk megújítani, kicerélni a remélt támogatából. Utánpótlá capataink mérkőzéekre való autóbuzo utaztatáa a remélt támogatá terhére az évad kezdetétől (2014. auguztu) realizálódna év elején zeretnénk váárolni egy 9 fő kibuzt, amivel a vároon belül tudnánk utánpótlákorú focitáink mozgatáát, edzéhelyzínre való zállítáát megoldani. Utánpótlá capatainkban focizó gyerekek a váro két általáno ikolájába tanulnak. Problémát jelent, hogy a tavazi é őzi zezonban nem mindig tudják megoldani a zülők, hogy a portpályára, téli zezonban a máik ikola tornatermébe eljuttaák gyerekeiket. A kibuzal okat tudnánk egíteni ezen a problémán. A háttértelepüléekről (Szentkirályzabadja, Felőör, Lova) i vannak utánpótlákorú játékoaink, akik nehezen tudnak edzére járni a nem kielégítő buzjáratok miatt. A kibuz az ő problémájukra i megoldá jelentene év végén kívánunk egy nagyteljeítményű multifunkcionáli pályakarbantartó gépet bezerezni. Sporttelepünk nagy területen fekzik, a terület fenntartáa orán komplex feladatot zükége ellátni. A pályázatban zereplő multifunkcionáli gép é a hozzá kapcolható adapterek egítégével, ceréjével a porttelep éve üzemeltetéi feladatait komplex módon lehet ellátni. A portf ejleztéi program zakzövetégi tratégiához való vizonyának rézletezée, valamint a korábban beadott portf ejleztéi program é a jelen portf ejleztéi program közti kapcolat bemutatáa (amennyiben van) Balatonalmádi Sportegyeület eddig i kiemelten fontonak tartotta az utánpótlá nevelét. Jelenleg az egyeület keretei között 140 fő (ebből 110 fő érvénye verenyengedéllyel rendelkező) utánpótlá-korú fiatal portol rendzereen. A korábban beadott portfejleztéi programunkban i előorban az utánpótlá korú labdarúgók minél zéleebb körben való bevonáát tűztük ki célul. 15 fő új, verenyengedéllyel rendelkező gyermek leigazoláát vállaltuk a korábbi portfejleztéi programunkban. A e zezonban jelenleg 18 új gyermeket ikerült egyeületünkbe leigazolni. További céljaink között zerepel, hogy egyeítünk igazolt verenyzőinek zámát megtartuk, eetleg növeljük, amit előorban az utánpótlá korú játékook minél nagyobb zámú bevonáával zeretnénk elérni. Ezt előorban az U7, U9, U11-e koroztályú capataink létzámának növeléével, a lányok leigazoláával, illetve a futballt jelenleg nem űző, de leigazolt gyerekek vizahíváával, vizacábítáával kívánjuk é tudjuk teljeíteni. A következő évben a verenyengedéllyel rendelkező utánpótlákorú játékook zámát további 15 fővel kívánjuk növelni, amire a toborzóink által reáli lehetőéget adunk. Várounkban igény mutatkozik a lányok körében i a zervezett labdarúgó-foglalkozáokra. Szintén kiemelten fontonak tartjuk a felnőtt capat ikereégét i. Büzkék vagyunk rá, hogy a jelenlegi BSE felnőtt capatát túlnyomó rézben balatonalmádi labdarúgók alkotják, akik egyeületünkben nevelkedtek. A felnőtt capat ikereége, egy megye I. oztályban való zereplée az utánpótlá-capatainkban portoló gyerekeink zempontjából i fonto. Az ifjúági capat nem mindegy, hogy milyen zintű bajnokágban zerepel, milyen minőégű pályákon kell idegenben játzani, milyen erőégű ellenfelekkel kell meccelni. Az új jogzabályok adta lehetőéget kihaználva, a támogatáok realizálódáa eetén a már meglévő, de régi é elhaználódott ezközeinket (edzőkapuk, labdák, hálók, mezek, melegítők, labdarúgó cipők) kívánjuk újakra cerélni, ami előorban utánpótlá-capatainkat érintené. Ezen kívül utánpótlá-neveléi feladatok ellátáára, mérkőzéekre való utazái költégekre, étkezéi költégekre, a téli időzakban felmerülő tornaterem, műfüve pályák bérleti díjának kifizetéére fordítnánk az egyeületünket érdemenek találó vállalkozáok által felajánlott támogatáokat.

4 A portf ejleztéi program lehetége táradalmi é gazdaági hatáai (különö tekintettel azok időbeni realizálódáára), a várt előnyök é a figyelembe veendő kockázatok megjelölée támogatá egítégével megvalóuló portfejleztéi koncepció legfontoabb táradalmi hatáa az özetartó, egyége portolói közöég kialakítáa. Ez egy jelentő táradalmi erő, ami előzör helyi, települéi zinten alakul ki, majd a környező kiebb települéek mind erőteljeebb bevonáával egy térégi közöéggé, táradalmi zervezetté alakulhat át. Az egyeületnek jelentően javulhat a helyi, térégbeli, majd megyei megítélée, hívneve, hozzájárulva ezzel a magyar labdarúgó port elimertégéhez. A közöég elimertége hatékonyabb kapcolatrendzerhez, ikereebb együttműködéekhez vezet (má portági egyeületekkel, térégbeli ikolákkal, önkormányzatokkal, cégekkel). Kockázati tényezők: rozakarók, negatív hírek, verenytárnak zámító egyeületek aknamunkája. Kockázatkezelé: hatékony kommunikáció, PR, médiában megjelené; kommunikáció a zülők felé, környező klubokkal való együttműködé, jó kapcolat kialakítáa. A legfontoabb gazdaági hatá az, hogy a napi gondokkal terhelt zervezet átalakulhat egy tabil anyagi helyzetű, aját tőkével rendelkező, fejlődő zervezetté, aki négy embernek teremt rézmunkaidő munkahelyet é biztoabb megélhetét. A zülők anyagi megterheltége cökken (keveebb tagdíj), ami erőíti a zülői elégedettéget, é az említett táradalmi hatáokat. Kockázatok: támogatók hiánya, támogatói forráok akadozó beérkezée. 4. Kérjük itt minden eetben özefoglalni. A

5 5 Személyi jellegű ráf ordítáok (A járulékok kizámítááért f elelőéget nem vállalunk, azok cak tájékoztató adatok, amennyiben aját maga zeretné megadni a fizetendő járulékokat, válaza az egyéb kategóriát az adózá módjából) Támogatái időzak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezée Új? Kategória Képeíté Adózá módja Napi Kif. hó munka óra Bruttó juttatá (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítá özeen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett öze zemélyi költég alakuláa a 2013/14 é -ö közötti időzakban Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) özeen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlá -neveléi é képzéi feladatokkal támogatáa keretében elzámolható zemélyi költégeket az utánpótlá -nevelénél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 Előminőített eljárában jóváhagyott tételek Pálya típua Nagy f.p. Nagy f.p. Nagy f.p. Beruházá típua Játéktér/pályakarbantartó gépek, kieg. Funkc./Edzéz. vil. I.ütem nagypálya Játéktér/öntözőberendezé léteítée Menny. Max. elz. menny. Menny. egyég Egyégár Max. elz. egyégár Max. elz. öz. 0 1 kézlet 0 Ft Ft Ft 0 Ft Özeg 1 0 rendzer Ft Ft Ft Ft 1 1 rendzer Ft Ft Ft Ft Nagy f.p. Funkcionalitá/lelátó építé férőhely Ft Ft Ft Ft Özeen Ft 7 8 Tárgyi ezköz beruházáok/f elújítáok : (Az építéi beruházáal, f elújítáal járó, portcélú ingatlanf ejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházá/felújítá kérelmet az alábbiakban rézletezni zükége!) Támogatái időzak Ezköz jellege Tárgyi ezköz beruházá/felújítá megnevezée 9 10 T.i. Tervezett beruházái, felújítái érték (Ft) Üzembe helyezé tervezett időpontja U.f. É.k. en. buz 9 zemélye kibuz 70 % Ft p. karb. gép Groundmater 7210 D pályakarbantartó multifunkcionáli gép Ft öltöző felz. portezközök rézére tárolózekrény zekrény70 % Ft Sportzer mezgarnitúra felnőtt capat 70 % Ft Ft Tervezett portcélú, nem ingatlanf ejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházáok, f elújítáok az építéi beruházáal, f elújítáal járó, portcélú ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházá/felújítá kivételével értéke zámított alakuláa a -ö időzakban: Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) özeen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi beruházáok rézlete indokláa Évad Tárgyi ezköz Indoklá megnevezée 2015 év elején zeretnénk váárolni egy 9 fő kibuzt, amivel a vároon belül tudnánk utánpótlákorú focitáink mozgatáát, edzéhelyzínre való zállítáát megoldani. Utánpótlá capatainkban focizó gyerekek a váro két általáno ikolájába tanulnak. Problémát jelent, hogy a tavazi é őzi zezonban nem mindig tudják megoldani a zülők, hogy a portpályára, téli zezonban a máik ikola tornatermébe eljutaák gyerekeiket. A kibuzal okat tudnánk egíteni ezen a problémán. A háttértelepüléekről (Szentkirályzabadja, Felőör, Lova) i vannak utánpótlákorú játékoaink, akik nehezen tudnak edzére járni a nem kielégítő buzjáratok miatt. A kibuz az ő 9 zemélye kibuz problémájukra i megoldá jelentene. Ehhez a típuú kibuzhoz elég a B kategóriá jogoítvány, így az edzők tudnák azt vezetni év végén kívánunk egy nagyteljeítményű multifunkcionáli pályakarbantartó gépet bezerezni. Legfontoabb érvünk az általunk preferált Groundmater 7210 D gép mellett az, hogy porttelepünk nagy területen fekzik, a terület fenntartáa orán komplex feladatot zükége ellátni. A pályázatban zereplő multifunkcionáli gép é a hozzá kapcolható adapterek egítégével, ceréjével a porttelep Groundmater éve 7210 üzemeltetéi D pályakarbantartó feladatait multifunkcionáli komplex módon lehet gép ellátni. Az elmúlt zezonban megújult az öltözőépületünk. Elkezdtük az öltözőbútorzat ceréjét, felújítáát i. Szeretnénk ezt folytatni a többi öltözővel i. A régi, intabil (baleetvezélye)zekrények helyett a mezeknek, portezközeinknek zeretnénk új tárolózekrényeket portezközök cináltatni. rézére tárolózekrény zekrény mezgarnitúra felnőtt A felnőtt capat capat rézére egy fehér zínű mezgarnitúrát (25 főre) kívánunk bezerezni az elhaználódott régi helyett. Egyéb, beruházáal, f elújítáal nem érintett, a portzervezet által haznált ingatlanok bemutatáa Jelenleg haznált ingatlanok megnevezée Balatonalmádi Bajcy-Z. u. Györgyi Déne Ált. Ikola tornacarnoka Edzőc X19 Bérlet Ft 4 Vöröberényi Ált. Ikola tornaterme Ingatlan típua Cím (irányítózám, váro, utca, házzám) 8220 Balatonalmádi Táncic u. Helyrajzi zám Mérete Haználat jogcíme Edzőc /12 25X13 Bérlet Ft 4 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok záma 3. Kic i f.p / Nagy f.p - Ki mé re tű / Nagymé re tű füve pálya, Kic i mf.p / Nagy mf.p - Ki mé re tű / Nagymé re tű műfüve pálya, Edz ő c. - Edz ő c arno k 7. Azo n be ze rzé e ke t, ame lye ke t a jo gzabály me ge nge d utánpó tlá -ne ve lé i fe ladatké nt e lzámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcolódó beruházá, IF: ingatlanhoz kapcolódó felújítá, TEB: nem ingatlanhoz kapcolódó tárgyi ezköz beruházá, ide nem értve a portzereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcolódó tárgyi ezköz felújítá

7 10. Táraági adóról é az oztalékadóról zóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) é ec) pontja zerint

8 Utánpótlá-nevelében igazolt capatok -e bajnoki évad Koroztály Capat neve Capat zintje 2013/14 Vállalt capatzám (cak új eetén) Capat zintje Megjegyzé U19 BALATONALMÁDI SE Megyei I 1 Megyei I U16 BALATONALMÁDI SE Megyei I 1 Megyei I U14 BALATONALMÁDI SE Megyei I 1 Megyei I U13 Balatonalmádi SE Bozik egyeületi 1 Bozik egyeületi U11 Balatonalmádi SE U11 `A` Bozik egyeületi 1 Bozik egyeületi U11 Balatonalmádi SE U11 `B` Bozik egyeületi 1 Bozik egyeületi U9 Balatonalmádi SE U9 `A` Bozik egyeületi 1 Bozik egyeületi U9 Balatonalmádi SE U9 `B` Bozik egyeületi 1 Bozik egyeületi U7 Balatonalmádi SE U7 `A` Bozik egyeületi 1 Bozik egyeületi U7 Balatonalmádi SE U7 `B` Bozik egyeületi 1 Bozik egyeületi -e bajnoki évadban vállalt új capatok Koroztály Capat neve Capat zintje 2013/14 Vállalt capatzám (cak új eetén) Capat zintje Megjegyzé -e bajnoki évad női é futal capatai Szakoztály Koroztály Capat neve Capat zintje 2013/14 Vállalt capatzám (cak új eetén) Capat zintje Megjegyzé -e bajnoki évadban vállalt új női é futal capatok Szakoztály Koroztály Capat neve Capat zintje 2013/14 Vállalt capatzám (cak új eetén) Capat zintje Megjegyzé Tehetégbónuz táblázat Verenyengedély zám Verenyző neve Átvevő portzervezet Átigazolá időpontja TÁTRAI KEVIN PÁPAI ELC A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja z e rint

9 Utánpótlá-neveléhez kapcolódó portezköz, portfelzerelé, gyógyzerek, diagnoztikai ezközök rézletezée Évad 12 Megnevezé Mennyiégi egyé g Mennyiég Egyégár Özeg Kategória focicipő pár Ft Ft kapukeztyű pár Ft Ft portzár pár Ft Ft labda 3-a méret db Ft Ft Sportezköz labda 4-e méret db Ft Ft Sportezköz labda 5-ö méret db Ft Ft Sportezköz melegítő ruházat db Ft Ft mezgarnitúra db Ft Ft rövidnadrág db Ft Ft kapumez db Ft Ft aluminium kapu 3X2 m pár Ft Ft Sportezköz aluminium kapu 5X2 m pár Ft Ft Sportezköz zéldzeki db Ft Ft jelzőtrikó db Ft Ft Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé bólya zett Ft Ft Sportezköz taktikai tábla db Ft Ft Sportezköz Utánpótlá-neveléhez kapcolódó portzakemberek költégeinek rézletezée Évad Új? Kategória Megnevezé (edző eetén oklevél azonoítózám) Szerződé zerinti napi órazám Adózá módja Kifizetéel érintett hónapok záma Bruttó juttatáok (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítá özeen (Ft) Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb gyúró 2 EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott portzakemberek munkakörének leíráa Oklevél azonoítózám Képeíté Foglalkoztatott koroztály Edzéidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek záma 4369 Egyéb ffi. U Egyéb ffi. U Egyéb ffi. U Egyéb ffi. U UEFA "A" ffi. U UEFA "A" ffi. U Egyéb ffi. U Sportléteítmény, portpálya bérleti díjának rézletezée Évad Ingatlan megnevezée Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok záma az évadban (hónap) Éve költég Kategória Györgyi Déne Ált. Ikola tornacarnoka Ft Ft tornaterem Vöröberényi Ált. Ikola tornarerme Ft Ft tornaterem Vezprémi műfüve pálya Ft Ft műfüve pálya Bérleti díjak indokláa Ingatlan megnevezée Indoklá A téli zezonban (nov.-febr.) utánpótlá capataink (U19, U16, U14, U13) rézére béreljük ki a délutáni, kora eti órákban a helyi Györgyi Déne Györgyi Déne Ált. Általáno Ikola tornacarnoka Ikola tornacarnokát (30X18 m). A téli zezonban (nov.-febr.) utánpótlá capataink (U7, U9, U11) rézére béreljük ki a délutáni, kora eti órákban a helyi Györgyi Déne Általáno Vöröberényi Ált. Ikola tornarerme tornacarnokát (25X13 m). A téli időzakban a pályánk alkalmatlan a portolára (fagyott, vagy nagyon áro), így időebb, bajnokágban zereplő utánpótlá capataink Vezprémi műfüve pálya

10 Vezprémi műfüve (U19, pálya U16, U14)rézére béreljük ki a vezprémi műfüve pályát. Utánpótlá nevelé-fejleztéének költégeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sportezköz, portfelzerelé bezerzée Gyógyzerek, diagnoztikai ezközök Személyzállítái költégek Nevezéi költégek Rendezéi, felkézítéi, képzéi költégek Sportléteítmény, portpálya bérleti díja Felkézítéel, edzőtáboroztatáal é verenyeztetéel közvetlenül özefüggő zállá é étkezé költége A programban réztvevő portzakemberek zemélyi jellegű ráfordítáai Logiztikai költégek (cak bérlet) kivéve zemélygépkoci é motorkerékpár özeen: Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett öze utánpótlá-nevelé ráfordítáa a 2013/14 é -ö időzakra (Ft) Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) özeen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tétele bemutatát kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyzerek, vitaminok tb.) 13. Az MLSZ által ze rve ze tt bajno kág vagy ve re ny ne ve zé i díja ne m zámo lható e l.

11 14 A kérelmező által zervezett képzéek költégei Évad Képzé címe Képzé típua Képzében réztvevők záma Oktatá várható költégei 0 0 Ft Tervezett képzéi költég zámított alakuláa a 2014/2015-ö időzakban Időzak Típu Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft özeen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költégek: az oktatók zemélyi jellegű költégei, az oktatók é a képzében rézt vevők utazái költégei, beleértve a zálláköltégeket i, egyéb folyó költégek, különöen a képzéi projekthez közvetlenül kapcolódó anyagok, fogyóezközök, az ezközök é berendezéek amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzéi projekt céljaira haználják, a képzéi projekttel kapcolato tanácadói zolgáltatáok költégei, a képzében rézt vevők zemélyi jellegű ráfordítáa, legfeljebb az a) e ) pontban felorolt egyéb elzámolható költégek özegéig; mellyel kapcolatban cak a képzében ténylegeen eltöltött idő vehető zámítába, az ebből munkavégzéel eltöltött idő levonáa után

12 Közreműködői költégek Évad Közreműködő által végzett feladat leíráa Kapcolódó jogcím Közreműködő díjazáa (Ft) Maximum közrem. díj 0 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módoítáa alapján a portpolitikáért f elelő miniztérium ellenőrző zervezet rézére kötelezően fordítandó özeg: Ft Tervezett közreműködői költégek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -e bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítáok Tárgyi ezköz beruházá, felújítá Utánpótlá-neveléi feladatok támogatáa Képzéi feladatok támogatáa özeen: 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

13 Javaolt indikátorok a portf ejleztéi program telje időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölte f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezée Mértékegyég Megjegyzé Kiindulái érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatái időzak vége) Változá a báziév %-ában Telje zakember állomány Licence-zel rendelkező edzők záma Edzőtáborok záma Épített/felújított portcélú ingatlanok záma Épített/felújított kizolgáló léteítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javaolt indikátorok a portf ejleztéi program telje időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölte f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezée Mértékegyég Megjegyzé Kiindulái érték (jelenlegi) Célérték (támogatái időzak vége) Változá a báziév %- ában EREDMÉNY INDIKÁT OROK Koroztályo portolók záma: U19 U18 U17 U16 U15 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

14 Tiztelt Jóváhagyát Végző Szervezet! A táraági adóról é az oztalékadóról zóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-capatport támogatáát biztoító támogatái igazolá kiállítááról, felhaználááról, a támogatá elzámoláának é ellenőrzéének, valamint vizafizetéének zabályairól zóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdée, 16. (2) bekezdée, továbbá a közigazgatái hatóági eljárá é zolgáltatá általáno zabályairól zóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdée alapján kérem, hogy a fenti portfejleztéi programot jóváhagyni zívekedjenek. Kelt: Balatonalmádi (helyég), 2014 (év) 09 (hó) 26 (nap)

15 Alulírott Ác Attila, mint a Kérelmező képvielője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk é dokumentumok telje körűek, valóak é hiteleek; 2. tudomául vezem, hogy a jóváhagyát végző zervezet a portfejleztéi program jóváhagyáa érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartá bármely alrendzerével zemben eedékeé vált, é meg nem fizetett köztartozáa ninc, vagy arra az illetéke hatóág fizetéi könnyítét (rézletfizeté, fizetéi halaztá) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartá alrendzereiből juttatott é már lezárt támogatáokkal megfelelő módon elzámolt, a támogatáokra vonatkozó zerződéekben vállalt kötelezettégeit teljeítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelzámolái eljárá alatt nem áll, ellene cőd-, felzámolái-, illetve egyéb, a megzűntetéére irányuló, jogzabályban meghatározott eljárá ninc folyamatban, é vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatá időtartama alatt ilyen eljárá indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adózámát a jóváhagyát végző zervezet é a Magyar Államkinctár felhaználja a lejárt köztartozáok teljeítée, illetőleg az adóág bekövetkezée tényének é özegének megimerééhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkinctár által működtetett monitoring rendzerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogzabályban meghatározott jogoultak, valamint az Állami Számvevőzék, a Kormányzati Ellenőrzéi Hivatal, a Nemzetgazdaági Miniztérium é a cekély özegű támogatáok nyilvántartáában érintett zervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcolatoknak az államháztartáról zóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, é a zervezet - ennek igazoláa céljából zükége - adatait rendelkezére bocátom; 9. tudomául vezem, hogy a kérelem adatai nyilvánoágra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatá típua, célja, valamint a támogatá özege a EMMI, a jóváhagyát végző zervezet, é az ellenőrző zervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó zervezet, továbbá az ellenőrző zervezet általi kezelééhez, valamint vállalom, hogy a zemélye adataik kezeléére zóló engedélyt a beadványaimban zereplő termézete zemélyektől i bezerzem; 11. kötelezettéget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatát befolyáoló körülményben beálló változáról haladéktalanul, de legkéőbb a jogzabályban foglalt határidőn belül írában érteítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző zervezetet; 12. amennyiben az építéi engedélyhez kötött tárgyi ezköz beruházá, felújítá portcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházá üzembe helyezéét követő legalább a jogzabályban meghatározott időzakban az adókedvezmény alapjául zolgáló beruházá révén üzembe helyezett ingatlan portcélú, elődlegeen piaci alapon történő haznoítáát (jogzabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a portcélú ingatlan tulajdonoának előzete írábeli hozzájáruláát arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartába az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzére, mely bejegyzé költégének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi ezköz beruházára vonatkozó, elő támogatái igazolá kiállítáát követő 4. év végéig a tárgyi ezköz beruházát üzembe helyezem, ellenkező eetben a támogatá é annak jegybanki alapkamattal növelt özegét Magyar Állam rézére megfizetem, c) a beruházá üzembe helyezéét követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául zolgáló beruházá révén üzembe helyezett portcélú ingatlant ikolai é diákport eemények, zabadidőport eemények é má, közöégi célú (különöen: kulturáli, turiztikai) eemények lebonyolítáa céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyeneen vagy kedvezménye áron biztoítom. d ) bérelt vagy má jogcímen haznált, nem a látvány-capatportban működő hivatáo portzervezet tulajdonában álló ingatlan eetén a portcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy má jogcímen haználom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi ezköz felújítá eetén a támogatából megvalóuló felújítát legalább 5 évig az eredeti rendeltetéének megfelelően haznoítom, valamint benyújtom a portcélú ingatlan tulajdonoának előzete írábeli hozzájáruláát arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartába az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzére, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi ezköz beruházá, felújítá eetén a portcélú ingatlanfejleztére nyílt pályázatot írok ki é a pályázati eljárá eredménye alapján nyerte zeméllyel kötök zerződét a tárgyi ezköz beruházá, felújítá megvalóítáára. 13. vállalom, hogy a támogatá felhaználááról olyan analitiku nyilvántartát vezetek, amely biztoítja a támogatáok telje elkülönítéét, é hozzájárul a támogatá rendeltetézerű felhaználáának jogzabályban meghatározott zervek általi ellenőrzééhez; 14. tudomául vezem, hogy a támogatá elzámoláa orán cak bizonylattal dokumentált kiadáok zámolhatóak el, a támogatá felhaználáa orán keletkezett bizonylatokkal a látvány-capatport támogatáát biztoító támogatái igazolá kiállítááról, felhaználááról, a támogatá elzámoláának é ellenőrzéének, valamint vizafizetéének zabályairól zóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak zerint elzámolok, é megőrzöm a jogzabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a portfejleztéi program pályázati adatlapján feltüntetére került meglevő, é vállalt utánpótlá koroztályú capatokat a Kérelmező az MLSZ verenyrendzerében a -ö bajnoki évadban verenyeztetni fogja. Tudomául vezem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlá koroztályú capatok az MLSZ verenyrendzerében a -ö bajnoki évadban mégem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az eetben a jóváhagyó zerv a tárgyévre jóváhagyott működéi támogatát arányoan cökkenti; 16. tudomául vezem, hogy az elektroniku edzénaplót a portfejleztéi program elbírálááról meghozott dönté időpontjáig a való adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változáokat az elektroniku edzénaplóban átvezetem, az elektroniku edzénapló valóágnak megfelelő adatokkal történő aktualizáláát az aktuáli támogatái évad végéig elvégzem, é folyamatoan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző zerv az edzénaplóban feltüntetett adatokat eljáráa folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat zámon kérheti. Az elektroniku edzénapló a portfejleztéi program réze. Kelt: Balatonalmádi (helyég), 2014 (év) 09 (hó) 26 (nap)

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Mályi SE. Bozsik program

Mályi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18.

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Siklósi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Siklós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaharaszti Munkás Testedző Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: DMTK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca)

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca) 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kőbányáért Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kerekegyházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy.

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Annavölgy Bányász Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Annavölgy BSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület Vác VLSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Kartal SE. Bozsik program

Kartal SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kartal Nagyközségi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kartal SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

Jászkisér SE. - nincs -

Jászkisér SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jászkiséri Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jászkisér SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve: AFC Nádasdladány 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben