PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör"

Átírás

1 Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2141 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek tekintetében Nem jogoult TAO tv a) é b) alapján a kérelmező jogálláa : Amatőr Hivatáo Felnőtt capat legmagaabb bajnoki oztálya:megye II. ozt. Női felnőtt capat legmagaabb bajnoki oztálya:- ninc - Utánpótlá típua:egyéb Up Férfi futal capat bajnoki oztálya:- ninc Adózám: Bankzámlazám: A kérelmező zervezet zékhelye: (irányítózám) Bácboród (helyég) Petőfi S. u. (út, utca) Telefon: 3. (házzám) Honlap: A levelezéi cím eltér a zékhely címétől A kérelmező zervezet levelezéi címe: (irányítózám) Bácboród (helyég) Petőfi S. u. (út, utca) 3. (házzám) A kérelmező hivatalo képvielőjének neve: Bognár Pál A kérelmező hivatalo képvielőjének beoztáa: elnök Mobiltelefonzám: cím: A kérelmező rézéről kijelölt kapcolattartó neve: Bognár Pál Mobiltelefonzám: cím: A kérelmező zervezet milyen kapcolatban/együttműködében van má portzervezettel, a látványcapatport területén működő közhaznú alapítvánnyal, vagy oktatái intézménnyel, amellyel közö kérelmet kíván benyújtani Hivatalo név Székhely Kapcolat/együttműködé célja, formája 1. A jóváhagyát végző zervezet tölti ki! 2. Kft eetén: 113, Rt. eetén: 114, portegyeület eetén: 521, köztetület eetén: 549, alapítvány eetén: 569, Sportikola eetén: 000, DSE Sportzervezet eetén MLSZ tagági azonoító, portikola eetén pedig NSI azonoító.

2 Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üre, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatá Állami támogatá Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcapatport támogatából zármazó bevétel Egyéb támogatá Özegzé: MFt 1 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.1 MFt 0.1 MFt 0.1 MFt 0 MFt 3.14 MFt 11.3 MFt 1 MFt 2 MFt 1 MFt özeen: 2.85 MFt 6.24 MFt 13.4 MFt Kiadáok alakuláa az egye éveadokban Kiadá Személyi (bér é bérjellegű + járulékai) Működéi költégek (rezi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1.5 MFt 1.5 MFt 1.5 MFt Anyagköltég 0.7 MFt 0.5 MFt 0.3 MFt Igénybe vett zolgáltatá Egyéb, máhova nem orolható kiadáok Özegzé: 0.18 MFt 0.22 MFt 0.31 MFt 0.49 MFt 0.88 MFt 10 MFt özeen: 2.87 MFt 3.1 MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlára fordított özeg 1 MFt 1 MFt MFt Működéi költégek (rezi) 1.5 MFt 1.5 MFt 1.5 MFt Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Sportfejleztéi program kérelemben benyújtott - időzaka(i) -e bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítá Tárgyi ezköz beruházá Utánpótlánevelé fejleztée Képzé fejleztée Közreműködői költégek Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 4A portzervezet portfejleztéi programja a -e évadra vonatkozóan Helyzetelemzé, léteítmény feltételek, valamint a portzervezet jelenlegi helyzetének bemutatáa Az önkormányzat tulajdonában álló porttelep é léteítményeinek haználati joga január 1-től pályabérleti zerződé hátterével é havi zintű bérleti díjfizetéi kötelezettég terhe mellett az egyeülethez került. A zerződékötét megelőző időpontig bérleti díj terhe nem hárult a Sportkörre, melynek megfizetée azért i nehéz, mert a tárgyévi finanzírozá a reálérték megőrzét em biztoítja, é eközben jelenik meg a fenti bérleti díj terhe. A takaréko gazdálkodá kapcán bérjellegű kifizetében enki nem rézeül. A játékook pénzügyi juttatában nem, cak eeti vendéglátában rézeülnek. Az egyeületre jelentő terhet ró a felnőtt é az ifjúági capat elkülönített utaztatáa, melyet jellemzően magánzemélyek

3 zemélygépkocikkal oldanak meg. Az önkormányzat, mint a legmeghatározóbb támogató pénzügyi lehetőégei kapcán cökkentette a portra fordított támogatá özegét. Ezt a bevétel kieét portzponzori zerződé hátterével ikerült az előző évek zintjére emelni, de ez az özeg az egyeület hatékony é jó minőégű utánpótlá nevelére é a verenyelőíráok telje körű biztoítáára nem nyújtanak elégége fedezetet. Az utánpótlá nevelé folyamatában az erőnléti é a technikai kézégeket előegítő é fejleztő ezközök megváárláára ninc lehetőég. Szakmai irányítá további hiányoága, hogy az utánpótlá koroztály nevelééhez nem tudunk megfelelői edzői végzettégű zakembert foglalkoztatni. Az utánpótlá nevelé több települé ifjúági koroztályának biztoít lehetőéget, mivel a környéken több Megyei II. oztályú capat van, akik nem rendelkeznek, nem működtetnek ifjúági capatot. A fentebb jelzett utazái költégekben meghatározó tétel a vidéki fiatalok Bácboródra illetve verenyhelyzínre zállítáa. Ingatlan beruházá eetén annak indokoltága, célja é zakmai tartalma é megvalóuláának ütemezée Nem tervezünk ingatlan beruházát. Projekt időtartalma é tevékenyégének ütemterve A projekt a évadra terveztük. A munkálatokat már 2014 nyarán kívánjuk kezdeni. Megvalóítái ütemterve é rézletezée a mellékletben található. A projekt megvalóítáának időtartama: Az egye tevékenyégekhez kapcolódó ütemezét a Sportfejleztéi programhoz kapcolódó özefoglaló költégvetéen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházá megvalóítái é finanzírozái tervét a catolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi ezköz bezerzé é beruházá Edzőtábor Toborzá, igazolá, nevezé Bajnokágban való rézvétel Tornák, kupák rendezée, idegenbeli kupákon, tornákon való rézvétel Edzőmérkőzéek zervezée, rézvétel Elméleti képzéek, capatözetartó tréningek, zakmai képzéek Kapcolattartá az ikolákkal, felvevő egyeületekkel, zülőkkel, zponzorokkal, önkormányzattal A portfejleztéi program zakzövetégi tratégiához való vizonyának rézletezée, valamint a korábban beadott portfejleztéi program é a jelen portfejleztéi program közti kapcolat bemutatáa (amennyiben van) Az Egyeület utánpótlá neveléi gyakorlata a zakzövetégi tratégiában megfogalmazottakra épül. Jelen pályázat keretében a Sportkör i annak megvalóítáa érdekében kíván erőnléti é technikai képeégeket fejleztő ezközöket bezerezni, hogy az utánpótlá nevelé ne mennyiégi, hanem minőégi fejlődét biztoíton. Egyeületünk legfőbb célja a települéen é környékén élő fiatalok egézége életmódra nevelée, azáltal, hogy jó levegőn, napi zinten portolhatnak, focizhatnak. Jelen kívánunk lenni a mindennapo tetnevelé ( oztály) által az ikolák életében. Együttműködve a pedagóguokkal tervezzük a gyermekek fejleztéét. A közöéghez tartozá, a capatjáték élményét kívánjuk adni nekik. A zabadidő hazno é kelleme eltöltéével a zülők válláról i le kívánjuk venni a terhet. A futballt, mint portágat kívánjuk népzerűíteni, tömegport é verenyport zinten i. Megfelelő végzettégű é zakmai tudáal rendelkező edzők alkalmazáával zeretnénk még magaabb zínvonalúvá emelni egyeületünkben a futballt. Téli időzakban a tornateremben, tavaztól őzig a futballpályán edzünk. Próbáljuk minél hamarabb a gyermekek életmódjába beillezteni a labdarúgát. Bozik program keretében a gyerekeknek a labdarúgá által nem cak az egézégmegőrzéükben, hazno zabadidő tevékenyégük eltöltéében játzunk zerepet, hanem az edzéek, verenyek által olyan capatokat zeretnénk kialakítani, mely zakmailag, minőégileg jelentő utánpótlábázit képeznek magaabb koroztályú capataink zámára. A portfejleztéi program lehetége táradalmi é gazdaági hatáai (különö tekintettel azok időbeni realizálódáára), a várt előnyök é a figyelembe veendő kockázatok megjelölée A port mint az egézége életmódot meghatározó közöégi capattevékenyég Előnyei: - erőíti a táradalmi kohéziót, - fegyelmet é teljeítményorientáltágot követel, amely a táradalom, a civil élet területén pozitív hatáal bír - növeli a fizikai állóképeéget é pziché tehervieléi képeéget, egézége életmódot követel, - hatékony működtetée a ráfordítáokkal arányo megtérülét biztoíthat - egézége életmódot követel, cökkenti a megbetegedéek táradalmi költégeit Kockázatok: - a finanzírozá cökkenée az elvárt pozitív hatáok cökkenéét idézhetik elő - a zakmai emberi hiányoágok negatívan hatnak a közöég eredményeire - a pozitív folyamatok az alapfeltételek változatlanága eetén i 1-2 éve kifutáúak, de ilyen távlatban ezt garantálni nem lehet. A fejleztéel jobb körülmények között edzhetnek a fiatalok, é így nem kényzerülnek má egyeületek, vagy akár má váro egyeületeibe járni. Az elvándorlá alaconyabb zintre zorítható. Így a helyi lakóhelyen élők még közelebb kerülnek egymához, özetartóbbakká válnak. Ezzel az ikoláknak i egítégükre lehetünk. Nő a fegyelmezettég é a capatban gondolkozá. Mindez már a következő tanévben/zezonban i meg fog már mutatkozni. 4. Kérjük itt minden eetben özefoglalni. Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 5Személyi jellegű ráfordítáok

4 (A járulékok kizámítááért felelőéget nem vállalunk, azok cak tájékoztató adatok, amennyiben aját maga zeretné megadni a fizetendő járulékokat, válaza az egyéb kategóriát az adózá módjából) Támogatái időzak 6Támogatott pozíció(k) megnevezée Új? Kategória Képeíté Adózá módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatá (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítá özeen (Ft) Özegzé: Tervezett öze zemélyi költég alakuláa a 2013/14 é -ö közötti időzakban Ft 0 Ft 0 Ft Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft Özegzé: özeen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdé 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdé 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlá-neveléi é képzéi feladatokkal támogatáa keretében elzámolható zemélyi költégeket az utánpótlá-nevelénél (3.3.4) kell feltüntetni. Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Előminőített eljárában jóváhagyott tételek Pálya típua Nagy f.p. Nagy f.p. Nagy f.p. Özegzé: Beruházá típua Funkcionalitá/zám. tech. ezk. fejl. Funkcionalitá/hangoítá Funkcionalitá/zám. tech. ezk. fejl. Menny. Max. elz. menny. Menny. egyég Egyégár Max. elz. egyégár Max. elz. öz. Özeg 1 1 db Ft Ft Ft Ft 1 0 darab Ft Ft Ft Ft 0 1 db 0 Ft Ft Ft 0 Ft Özeen Ft 78Tárgyi ezköz beruházáok/felújítáok : (Az építéi beruházáal, felújítáal járó, portcélú ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházá/felújítá kérelmet az alábbiakban rézletezni zükége!) Támogatái időzak 9Ezköz jellege Tárgyi ezköz beruházá/felújítá megnevezée 10T.i. Tervezett beruházái, felújítái érték (Ft) Üzembe helyezé tervezett időpontja U.f. É.k. en. Sportzer Melegítő aló/felő 70 % Ft Sportzer Cipő élőfüve 70 % Ft Sportzer Cipő terem 70 % Ft Sportzer Rövidnadrág 70 % Ft Sportzer Mez 70 % Ft Sportzer Táka 70 % Ft Sportzer Sportzár 70 % Ft Sportzer Sípcontvédő 70 % Ft p. karb. gép gyepzellőztető traktor 70 % Ft p. karb. gép pályavonalazó koci 70 % Ft Sportzer kabát 70 % Ft Özegzé: Ft Tervezett portcélú, nem ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházáok, felújítáok az építéi beruházáal, felújítáal járó, portcélú ingatlanfejleztére irányuló tárgyi ezköz beruházá/felújítá kivételével értéke zámított alakuláa a -ö időzakban: Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Ft Ft Ft Özegzé: özeen: Ft Ft Ft Tárgyi beruházáok rézlete indokláa Évad Tárgyi ezköz megnevezée Indoklá Melegítő aló/felő Az alábbi portzer a felnőtt capatunk verenyeztetée zempontjából elengedhetetlenül zükége beruházái elem. Cipő élőfüve Az alábbi portzer a felnőtt capatunk verenyeztetée zempontjából elengedhetetlenül zükége beruházái elem. Cipő terem Az alábbi portzer a felnőtt capatunk verenyeztetée zempontjából elengedhetetlenül zükége beruházái elem. Rövidnadrág Az alábbi portzer a felnőtt capatunk verenyeztetée zempontjából elengedhetetlenül zükége beruházái elem. Mez Az alábbi portzer a felnőtt capatunk verenyeztetée zempontjából elengedhetetlenül zükége beruházái elem. Táka Az alábbi portzer a felnőtt capatunk verenyeztetée zempontjából elengedhetetlenül zükége beruházái elem. Sportzár.Az alábbi portzer a felnőtt capatunk verenyeztetée zempontjából elengedhetetlenül zükége beruházái elem Sípcontvédő Az alábbi portzer a felnőtt capatunk verenyeztetée zempontjából elengedhetetlenül zükége beruházái elem. gyepzellőztető traktor Sportpálya karbantartáának céljából elengedhetetlen egy gyepzellőztető traktor bezerzée, mely talajkarbantartá miatt vált fontoá. pályavonalazó koci Mérkőzéek lebonyolítáához feltétlenül zükége az alábbi pálavonalazó koci bezerzée. kabát Az alábbi portzer a felnőtt capatunk verenyeztetée zempontjából elengedhetetlenül zükége beruházái elem

5 Egyéb, beruházáal, felújítáal nem érintett, a portzervezet által haznált ingatlanok bemutatáa Jelenleg haznált ingatlanok megnevezée 3Ingatlan típua Cím (irányítózám, váro, utca, házzám) Helyrajzi zám Mérete Haználat jogcíme 1I.v. Bérleti díj Ft/óra 2I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok záma 3. Kici f.p / Nagy f.p - Kiméretű / Nagyméretű füve pálya, Kici mf.p / Nagy mf.p - Kiméretű / Nagyméretű műfüve pálya, Edzőc. - Edzőcarnok 7. Azon bezerzéeket, amelyeket a jogzabály megenged utánpótlá-neveléi feladatként elzámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont zerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcolódó beruházá, IF: ingatlanhoz kapcolódó felújítá, TEB: nem ingatlanhoz kapcolódó tárgyi ezköz beruházá, ide nem értve a portzereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcolódó tárgyi ezköz felújítá 10. Táraági adóról é az oztalékadóról zóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) é ec) pontja zerint Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Utánpótlá-nevelében igazolt capatok -e bajnoki évad Koroztály Capat neve U19 BÁCSBORSÓD SK -e bajnoki évadban vállalt új capatok Capat Vállalt capatzám (cak Capat Megjegyzé zintje 2013/14 új eetén) zintje Megyei II 1 Megyei II Koroztály Capat neve U16 1 -e bajnoki évad női é futal capatai Capat Vállalt capatzám (cak Capat Megjegyzé zintje 2013/14 új eetén) zintje Megyei II Új U16 capatot zernénk indítani Szakoztály Koroztály Capat neve -e bajnoki évadban vállalt új női é futal capatok Szakoztály Koroztály Capat neve Tehetégbónuz táblázat Capat zintje 2013/14 Capat zintje 2013/14 Vállalt capatzám (cak új eetén) Vállalt capatzám (cak új eetén) Capat zintje Capat zintje Megjegyzé Megjegyzé Verenyengedély zám Verenyző neve Átvevő portzervezet Átigazolá időpontja 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja zerint Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Utánpótlá-neveléhez kapcolódó portezköz, portfelzerelé, gyógyzerek, diagnoztikai ezközök rézletezée Évad 12Megnevezé Mennyiégi egyég Mennyiég Egyégár Özeg Kategória Melegítő aló/ felő db Ft Ft Kabát db Ft Ft Póló db Ft Ft Cipő élőfüve db Ft Ft Cipő műfüve db Ft Ft Cipő terem db Ft Ft Rövidnadrág db Ft Ft Mez db Ft Ft Táka db Ft Ft Széldzeki db Ft Ft Sportzár db Ft Ft Törölköző db Ft Ft Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé

6 Sípcontvédő db Ft Ft Kulac db Ft Ft Kapu felzerelé db Ft Ft Kapu keztyű db Ft Ft Szerelétartó táka db Ft Ft Labda edzére db Ft Ft Labda mérkőzére db Ft Ft Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Sportfelzerelé Koordináció létra db Ft Ft Sportezköz Sorfal db Ft Ft Sportezköz Légnyomámérő db Ft Ft Sportezköz Labdakomprezor db Ft Ft Sportezköz Nagykapu db Ft Ft Pályatartozék Szögletzázló db Ft Ft Sportezköz Gyógyázati egédezköz (pl.: TAPE térd, db boka rögzítére) Ft Ft Terhelé diagnoztikai vizgálat db Ft Ft Bemelegítő db Ft Ft Fagyaztó db Ft Ft Vitamin db Ft Ft megkülönböztető trikó db Ft Ft Utánpótlá-neveléhez kapcolódó portzakemberek költégeinek rézletezée Gyógyzerek, vitaminok Diagnoztikai ezközök Gyógyzerek, vitaminok Gyógyzerek, vitaminok Gyógyzerek, vitaminok Sportfelzerelé Évad Új? Kategória Megnevezé (edző eetén oklevél azonoítózám) Szerződé zerinti napi órazám Edzőként foglalkoztatott portzakemberek munkakörének leíráa Adózá módja Kifizetéel érintett hónapok záma Bruttó juttatáok (Ft/hó) Munkáltatói Évadra jutó járulékok (Ft/hó) ráfordítá özeen (Ft) Oklevél azonoítózám Képeíté Foglalkoztatott koroztály Edzéidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek záma Sportléteítmény, portpálya bérleti díjának rézletezée Évad Ingatlan megnevezée Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok záma az évadban (hónap) Éve költé g Kategória Utánpótlá nevelé-fejleztéének költégeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sportezköz, portfelzerelé bezerzée Gyógyzerek, diagnoztikai ezközök Személyzállítái költégek Nevezéi költégek Rendezéi, felkézítéi, képzéi költégek Sportléteítmény, portpálya bérleti díja Felkézítéel, edzőtáboroztatáal é verenyeztetéel közvetlenül özefüggő zállá é étkezé költége A programban réztvevő portzakemberek zemélyi jellegű ráfordítáai Logiztikai költégek (cak bérlet) kivéve zemélygépkoci é motorkerékpár Özegzé: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft özeen: Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett öze utánpótlá-nevelé ráfordítáa a 2013/14 é -ö időzakra (Ft) Időzak Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Ft Ft Ft Özegzé: özeen: Ft Ft Ft 12. Tétele bemutatát kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyzerek, vitaminok tb.) 13. Az MLSZ által zervezett bajnokág vagy vereny nevezéi díja nem zámolható el. Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 14A kérelmező által zervezett képzéek költégei Évad Képzé címe Képzé Képzében réztvevők Oktatá várható

7 Özegzé: típua záma költégei Tervezett képzéi költég zámított alakuláa a 2014/2015-ö időzakban 0 0 Ft Időzak Típu Önréz (Ft) Igényelt támogatá (Ft) Özeen (Ft) Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft Özegzé: özeen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költégek: az oktatók zemélyi jellegű költégei, az oktatók é a képzében rézt vevők utazái költégei, beleértve a zálláköltégeket i, egyéb folyó költégek, különöen a képzéi projekthez közvetlenül kapcolódó anyagok, fogyóezközök, az ezközök é berendezéek amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzéi projekt céljaira haználják, a képzéi projekttel kapcolato tanácadói zolgáltatáok költégei, a képzében rézt vevők zemélyi jellegű ráfordítáa, legfeljebb az a) e) pontban felorolt egyéb elzámolható költégek özegéig; mellyel kapcolatban cak a képzében ténylegeen eltöltött idő vehető zámítába, az ebből munkavégzéel eltöltött idő levonáa után Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Közreműködői költégek Évad Közreműködő által végzett feladat leíráa Kapcolódó jogcím A portfejleztéi terv kialakítáához é megvalóítáához zükége feladatok ellátáa érdekében közreműködő zervezet bevonáa a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdéében foglaltak megvalóítáára, úgy mint: - a portági zakzövetég tratégiai fejleztéi koncepciójához igazodó portfejleztéi program kialakítáa é özeállítáa, - portfejleztéi program megvalóítáához zükége Tárgyi feladatok, jellegű erőforráok meghatározáa, az erőforráok rendelkezére álláát biztoító költégvetéi terv özeállítáa, - a vonatkozó jogzabály által elvárt é a költégek nyomonkövetéét, az átadott támogatáok portfejleztéi programhoz igazodó felhaználáát alátámaztó elzámoláokhoz, előrehaladái jelentéekhez, ellenőrzéekhez zükége adminiztráció feladatinak végrehajtáa. - könyvvizgálói feladatok ellátáa (amennyiben zükége). A portfejleztéi terv kialakítáához é megvalóítáához zükége feladatok ellátáa érdekében Közreműködő díjazáa (Ft) Ft Ft Maximum közrem. díj

8 közreműködő zervezet bevonáa a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdéében foglaltak megvalóítáára, úgy mint: - a portági zakzövetég tratégiai fejleztéi koncepciójához igazodó portfejleztéi program kialakítáa é özeállítáa, - portfejleztéi program megvalóítáához zükége Utánpótlá feladatok, nevelé erőforráok meghatározáa, az erőforráok rendelkezére álláát biztoító költégvetéi terv özeállítáa, - a vonatkozó jogzabály által elvárt é a költégek nyomonkövetéét, az átadott támogatáok portfejleztéi programhoz igazodó felhaználáát alátámaztó elzámoláokhoz, előrehaladái jelentéekhez, ellenőrzéekhez zükége adminiztráció feladatinak végrehajtáa. - könyvvizgálói feladatok ellátáa (amennyiben zükége). Özegzé: Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módoítáa alapján a portpolitikáért felelő miniztérium ellenőrző zervezet rézére kötelezően fordítandó özeg: Ft Tervezett közreműködői költégek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -e bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítáok 0 Ft 0 Ft Tárgyi ezköz beruházá, felújítá Ft 0 Ft Utánpótlá-neveléi feladatok támogatáa Ft 0 Ft Képzéi feladatok támogatáa 0 Ft 0 Ft Özegzé: özeen: Ft 0 Ft Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Javaolt indikátorok a portfejleztéi program telje időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölte fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezée Mértékegyég Megjegyzé Kiindulái érték (jelenlegi) Output Indikátorok Telje zakember állomány Licence-zel rendelkező edzők záma Célérték (támogatái időzak vége) Fő Fő Edzőtáborok záma db 0 1 Épített/felújított portcélú ingatlanok záma Épített/felújított kizolgáló léteítmény db 0 0 m2 0 0 Változá a báziév %- ában

9 Egyéb indikátor: Javaolt indikátorok a portfejleztéi program telje időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölte fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezée Mértékegyég Megjegyzé Kiindulái érték (jelenlegi) Eredmény indikátorok Koroztályo portolók záma: Célérték (támogatái időzak vége) Változá a báziév %- ában U19 Fő % U18 Fő 0 0 U17 Fő 0 15 U16 Fő % U15 Fő 0 10 Egyéb indikátor: Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Tiztelt Jóváhagyát Végző Szervezet! A táraági adóról é az oztalékadóról zóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-capatport támogatáát biztoító támogatái igazolá kiállítááról, felhaználááról, a támogatá elzámoláának é ellenőrzéének, valamint vizafizetéének zabályairól zóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdée, 16. (2) bekezdée, továbbá a közigazgatái hatóági eljárá é zolgáltatá általáno zabályairól zóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdée alapján kérem, hogy a fenti portfejleztéi programot jóváhagyni zívekedjenek. Kelt: Bácboród (helyég), 2014 (év) 12 (hó) 03 (nap) Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Alulírott Bognár Pál, mint a Kérelmező képvielője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk é dokumentumok telje körűek, valóak é hiteleek; 2. tudomául vezem, hogy a jóváhagyát végző zervezet a portfejleztéi program jóváhagyáa érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartá bármely alrendzerével zemben eedékeé vált, é meg nem fizetett köztartozáa ninc, vagy arra az illetéke hatóág fizetéi könnyítét (rézletfizeté, fizetéi halaztá) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartá alrendzereiből juttatott é már lezárt támogatáokkal megfelelő módon elzámolt, a támogatáokra vonatkozó zerződéekben vállalt kötelezettégeit teljeítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelzámolái eljárá alatt nem áll, ellene cőd-, felzámolái-, illetve egyéb, a megzűntetéére irányuló, jogzabályban meghatározott eljárá ninc folyamatban, é vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatá időtartama alatt ilyen eljárá indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adózámát a jóváhagyát végző zervezet é a Magyar Államkinctár felhaználja a lejárt köztartozáok teljeítée, illetőleg az adóág bekövetkezée tényének é özegének megimerééhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkinctár által működtetett monitoring rendzerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogzabályban meghatározott jogoultak, valamint az Állami Számvevőzék, a Kormányzati Ellenőrzéi Hivatal, a Nemzetgazdaági Miniztérium é a cekély özegű támogatáok nyilvántartáában érintett zervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcolatoknak az államháztartáról zóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, é a zervezet - ennek igazoláa céljából zükége - adatait rendelkezére bocátom; 9. tudomául vezem, hogy a kérelem adatai nyilvánoágra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatá típua, célja, valamint a támogatá özege a EMMI, a jóváhagyát végző zervezet, é az ellenőrző zervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó zervezet, továbbá az ellenőrző zervezet általi kezelééhez, valamint vállalom, hogy a zemélye adataik kezeléére zóló engedélyt a beadványaimban zereplő termézete zemélyektől i bezerzem; 11. kötelezettéget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatát befolyáoló körülményben beálló változáról haladéktalanul, de legkéőbb a jogzabályban foglalt határidőn belül írában érteítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző zervezetet; 12. amennyiben az építéi engedélyhez kötött tárgyi ezköz beruházá, felújítá portcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházá üzembe helyezéét követő legalább a jogzabályban meghatározott időzakban az adókedvezmény alapjául zolgáló beruházá révén üzembe helyezett ingatlan portcélú, elődlegeen piaci alapon történő haznoítáát (jogzabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a portcélú ingatlan tulajdonoának előzete írábeli hozzájáruláát arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartába az igénybe vett

10 adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzére, mely bejegyzé költégének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi ezköz beruházára vonatkozó, elő támogatái igazolá kiállítáát követő 4. év végéig a tárgyi ezköz beruházát üzembe helyezem, ellenkező eetben a támogatá é annak jegybanki alapkamattal növelt özegét Magyar Állam rézére megfizetem, c) a beruházá üzembe helyezéét követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául zolgáló beruházá révén üzembe helyezett portcélú ingatlant ikolai é diákport eemények, zabadidőport eemények é má, közöégi célú (különöen: kulturáli, turiztikai) eemények lebonyolítáa céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyeneen vagy kedvezménye áron biztoítom. d ) bérelt vagy má jogcímen haznált, nem a látvány-capatportban működő hivatáo portzervezet tulajdonában álló ingatlan eetén a portcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy má jogcímen haználom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi ezköz felújítá eetén a támogatából megvalóuló felújítát legalább 5 évig az eredeti rendeltetéének megfelelően haznoítom, valamint benyújtom a portcélú ingatlan tulajdonoának előzete írábeli hozzájáruláát arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartába az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzére, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi ezköz beruházá, felújítá eetén a portcélú ingatlanfejleztére nyílt pályázatot írok ki é a pályázati eljárá eredménye alapján nyerte zeméllyel kötök zerződét a tárgyi ezköz beruházá, felújítá megvalóítáára. 13. vállalom, hogy a támogatá felhaználááról olyan analitiku nyilvántartát vezetek, amely biztoítja a támogatáok telje elkülönítéét, é hozzájárul a támogatá rendeltetézerű felhaználáának jogzabályban meghatározott zervek általi ellenőrzééhez; 14. tudomául vezem, hogy a támogatá elzámoláa orán cak bizonylattal dokumentált kiadáok zámolhatóak el, a támogatá felhaználáa orán keletkezett bizonylatokkal a látvány-capatport támogatáát biztoító támogatái igazolá kiállítááról, felhaználááról, a támogatá elzámoláának é ellenőrzéének, valamint vizafizetéének zabályairól zóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak zerint elzámolok, é megőrzöm a jogzabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a portfejleztéi program pályázati adatlapján feltüntetére került meglevő, é vállalt utánpótlá koroztályú capatokat a Kérelmező az MLSZ verenyrendzerében a -ö bajnoki évadban verenyeztetni fogja. Tudomául vezem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlá koroztályú capatok az MLSZ verenyrendzerében a -ö bajnoki évadban mégem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az eetben a jóváhagyó zerv a tárgyévre jóváhagyott működéi támogatát arányoan cökkenti; 16. tudomául vezem, hogy az elektroniku edzénaplót a portfejleztéi program elbírálááról meghozott dönté időpontjáig a való adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változáokat az elektroniku edzénaplóban átvezetem, az elektroniku edzénapló valóágnak megfelelő adatokkal történő aktualizáláát az aktuáli támogatái évad végéig elvégzem, é folyamatoan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző zerv az edzénaplóban feltüntetett adatokat eljáráa folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat zámon kérheti. Az elektroniku edzénapló a portfejleztéi program réze. Kelt: Bácboród (helyég), 2014 (év) 12 (hó) 03 (nap) Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Nyilvántartó hatóág igazoláa (a kérelmező zervezetet nyilvántartó zervezet (bíróág, vagy közigazgatái zerv) 30 napnál nem régebbi igazoláa a zervezet nyilvántartában zereplő adatairól). Közjegyzői aláírá-hiteleítéel ellátott aláírái címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírá minta, a támogatott zervezet vezetőjétől, (meghatalmazá eetén a támogatái kérelem aláíráára é ellenjegyzéére jogoult zemélyektől i). 30 napnál nem régebbi igazolá arról, hogy a pályázó köztartozámente adózónak minőül ( közokirattal igazolja, vagy zerepel a köztartozámente adózói adatbáziban) ( Ft) Igazgatái zolgáltatái díj befizetéét igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalóítani kívánt beruházá, felújítá tekintetében a rézletezett költégtervet, amely alapján az anyagok é munkadíjak mennyiégei, mennyiégi egyégei é egyégárai megállapíthatók, a fajlago négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi ezköz beruházá jogcímen igényelt tételekhez) A megvalóítani kívánt projektelemek műzaki tartalmának rézlete kifejtéét. (Tárgyi ezköz beruházá jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Bácboród (helyég), 2014 (év) 12 (hó) 03 (nap) Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz Igazgatái zolgáltatái díj portfejleztéi program jóváhagyáára Ft Projekt költégvetée a 2014/2015-e évadra Jogcímek Támogatá Támogatából közreműködői díj + NSI 1% Önréz Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ráfordítáok Tárgyi ezköz beruházá, felújítá Sportfejleztéi program értéke Ft Ft Ft Ft Utánpótláneveléi feladatok Ft Ft Ft Ft támogatáa

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

Rákóczi Krisztián. Telefon: 06-30-552-3474. Rákóczi Krisztián

Rákóczi Krisztián. Telefon: 06-30-552-3474. Rákóczi Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Somogyudvarhelyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Somogyudvarhelyi SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertődi SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 733 Áfa

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-7322/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Garai Községi Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-7322/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Garai Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Garai Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: GARAI SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 2180

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportegyesület Vasszécseny A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

SZARVASKEND SE. Egyéb Up

SZARVASKEND SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SZARVASKEND SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: SZARVASKEND SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Hajnal József. elnök. Molnár László

Hajnal József. elnök. Molnár László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tápiógyörgyei Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve: Tápiógyörgyei Községi Sportkör 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

3 2 6 2 Markaz. Budai Gábor elnök. Budai Gábor

3 2 6 2 Markaz. Budai Gábor elnök. Budai Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 3 Tagsági azonosítószám 961 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zákányi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Zákányi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: NFC 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 247 Áfa levonásra a

Részletesebben

Répcevölgye SK. - nincs -

Répcevölgye SK. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Répcevölgye Sportkör Bő-Chernellházadamonya-Gór-Mesterháza A kérelmező szervezet rövidített neve: Répcevölgye SK 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve: Nyírmeggyes SK Gazdálkodási formakód: 51 3Tagsági azonosítószám 1568 Áfa

Részletesebben

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pásztói ULC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben