NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311"

Átírás

1 Ügyiratzám: / NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L Nyírbátor, Szabadág tér 7. z. Távbezélő záma: 42/28l-095., Telefax záma: 42/ ELŐTERJESZTÉS Tájékoztatá a évi önkormányzati költégveté háromnegyed éve végrehajtááról Tiztelt Képvielőtetület! A tájékoztatá az önkormányzat án módoított költégvetéi rendeletében megjelenő előirányzatok alakuláát tartalmazza. A teljeíté pénzügyi, működéi é felhalmozái mérlegét az 1-3. mellékletek mutatják be. Az önkormányzati bevételek forráonkénti alakuláa a 4. mellékletben zerepel. Az önkormányzati é önkormányzati intézményi feladatokat jogcímenkénti bontában az 5. melléklet tartalmazza. A pénzügyi mérleg alapján a bevételi előirányzatok özeégében 72%-ban, míg a kiadái előirányzatok özeégében 55%-ban teljeültek. A működéi feladatok kiadáainak teljeítée időarányonak tekinthető (73%), míg a bevételek teljeítée 82%-o. A felhalmozái feladatok eetében a bevételi előirányzatok cak 60%-o, míg a kiadáok cak 33%-o teljeítét mutatnak. Az önkormányzat működéi feladatainak ellátáához (közneveléi, zociáli, vároüzemeltetéi, étkeztetéi, kulturáli, igazgatái, tb.) kapcolódó központi költégvetéi támogatáoknak a jogzabályban ütemezett rézét megkapta az önkormányzat. Az év orán az eredeti előirányzatokhoz képet további támogatáokat i kapott az önkormányzat (1.396 eft december havi é eft évi bérkompenzáció támogatá, eft nyári gyermekétkeztetéi támogatá, eft zociáli ágazati pótlék é kiegézítő pótlék támogatá, 127 eft helyi közöégi közlekedé támogatáa, 730 eft könyvtári érdekeltégnövelő támogatá). E támogatáok a költégveté kiadái előirányzatait i módoították. Az egyéb működéi támogatáok körében a közfoglalkoztatái pályázatokhoz eft, a támogató zolgálat é a közöégi ellátá feladathoz eft, az önkormányzat zervezetfejleztéi pályázathoz eft, az ikolatej/óvodatej programhoz eft, a Kulturáli Központ pályázati programjaihoz eft, a fejleztéi pályázatokhoz eft támogatá érkezett a negyedév végéig. A közhatalmi bevételek előirányzata 78%-o teljeítét mutat. A telekadó eetében a többlet bevételt az elmúlt évi adóhátralék bezedéével értük el. A helyi iparűzéi adó vonatkozáában az év utoló negyedévében még a naptári évtől eltérő üzleti évet válaztó adózók előlegfizetééből, a feltöltéi kötelezettég teljeítééből é az adóhátralékok bezedééből zámítunk még bevételre. Özeégében az előirányzatban rögzített helyi iparűzéi adó bevétel teljeülée prognoztizálható. Az önkormányzat évi iparűzéi adóerő-képeége a júniu 30-áig benyújtott é feldolgozott bevalláok alapján kerül meghatározára, mely zerint ez az érték Ft (az előző évi adóerő-képeég özege ,- Ft volt). A jei lakoágzám ( fő) alapján az egy főre vetített adóerő-képeégi mutató: Ft, mely fonto tényezőnek zámít az önkormányzati feladatellátához kapcolódó állami támogatáok meghatározáánál. Az e- útdíjat fizető vállalkozáok a zámított adójukat az adóévben eft-tal cökkenthették a

2 megfizetett e-útdíj alapján. A gépjárműadó eetében a bezedett gépjárműadó bevétel 40%-a marad a helyi költégvetében. Az elő háromnegyedév orán az éve bevételi előirányzat teljeült, melyhez a nagyobb arányú eredménye hátralék bezedé i hozzájárult. Az év hátralévő rézében a bevétel a hátralékok bezedéével növekzik. Idegenforgalmi adó bevétele az időarányonak megfelelően alakult (4.254 e). A tapaztalat azt mutatja, hogy az önkormányzatunk illetékeégi területén eltöltött vendégéjzakák 20%-a a törvény által biztoított adómente kategóriába tartozik (pl. 18 év alatti vendég, a települéen zékhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozá munkavállalója illetve az ideiglene jellegű iparűzéi tevékenyéget végző vállalkozá munkavállalója). A talajterheléi díj bevétele nem jelentő (224 eft), mivel a fogyaztók nagy réze a rendelkezére álló közcatornára rákötött. A talajterheléi díjfizetére kötelezettek nagy réze pedig zociálian rázorult, így menteül a díjfizetéi kötelezettég alól. Az I-III. negyedév orán a kéedelmi pótlék bevétel 713 eft, a rendőrégi zabályértéek bezedééből a helyben maradó bevétel özege pedig 266 eft lett. A működéi aját bevételek előirányzatának teljeítée 61% ( eft). A kézletértékeíté bevételei (döntően a közfoglalkoztatá keretében termeztett mezőgazdaági termények értékeítéét tartalmazza) a ezett előirányzatot meghaladóan teljeültek (183%). Az étkeztetéi feladat bevételeinek teljeítée elmarad az időarányoan elvárhatótól. Ennek oka egyrézt az, hogy a bevételek elzámoláánál kizűrére kerültek a belő zámlázáok (konyha működteté é gyermekétkezteté feladat között) a feladathoz kapcolódó állami finanzírozá zámítái módja miatt. A máik ok pedig az, hogy az étkezők záma alaconyabb az eredetileg ezettnél. A felhalmozái célú önkormányzati támogatáok között eft-ot eztünk a két önkormányzati beruházó tárulá által bonyolított beruházáokhoz kapcolódó önerő kiegézítő támogatáa címén. Ebből a negyedév végéig megérkezett eft-ot a Nyírbátor é Térége Ivóvízminőég-javító Beruházó Tárulának tovább i utaltuk. A gyógyfürdő napeleme rendzerének kiépítée, a gyógyfürdő hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée é a Zrínyi úti oktatái intézmény hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée című KEOP-o beruházáokhoz eft önerő kiegézítő támogatát kapott az önkormányzat. Az egyéb fejleztéi támogatáok teljeítéi adata ( eft) a közfoglalkoztatái programok felhalmozái támogatáát ( eft), a várorehabilitáció pályázat ( eft), a Nyírbátor-Nagykároly turiztikai együttműködéi pályázat ( eft), a Nyírbátor- Nyírmeggye közötti külterületi kerékpárút építé (6.051 eft), a gyógyfürdő napeleme rendzerének kiépítée ( eft), a Zrínyi úti ikola hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée (432 eft), valamint a Józef A. u. 7. zám alatti óvoda é a Vároháza napeleme rendzerének kiépítéét célzó pályázatok támogatáát (1.989 eft) tartalmazza. A aját felhalmozái bevételek a féléve teljeítéi adatokhoz képet cak az önkormányzati bérlaká rézletfizetéek é néhány kiözegű ingatlanértékeíté bevételével növekedtek. Az önkormányzati é intézményi feladatok teljeítée özeégében 55%-o. Ezen belül néhány kivételtől áttekintve - időarányo az előirányzat-felhaználá az önkormányzati zakfeladatok tekintetében (72%). A pályázatokkal kapcolato eft kiadá főbb tételei a geotermiku energiaellátá céljából léteítendő távvezeték ezé, a Norvég Alap pályázatban vállalt fenntartái feladatok, a Zrínyi u. Szabadág tér közötti útzakaz közlekedéi tanulmányének, a vároi közvilágítái rendzer korzerűítéének ének, a fűtőmű é távhő rendzer energetikai korzerűítéi ének, a zórakoztató központ ezéének, a Vároi Könyvtár, a Fáy é Zrínyi úti ikolaépületek épületenergetikai felméréének é a könyvtár felújítái ének kiadáai. Az áfabefizetéek teljeítée az áfakötele bevételek teljeítéével függ öze, így az ingatlan é egyéb tárgyi ezköz értékeítéek áfa befizetéei cak 19%-o, míg a működéi célú áfa befizetéek 120%-o teljeítét mutatnak. Ez utóbbi a ezettet meghaladó kézletértékeítéek, jegybevételek (kulturáli rendezvények) é továbbzámlázott zolgáltatáok bevételeiből ered. A várogazdálkodái feladatok teljeítéi adatát rézben a továbbzámlázott zolgáltatáok 2

3 kiadáainak alakuláa (a ezett 2.372eFt-tal zemben már a háromnegyed éve teljeíté eft), rézben pedig az önkormányzati devizazámla (HU-RO páyázat) vezetééhez kapcolódó árfolyam-különbözetek alakuláa ( eft) indokolja. A Nyírbátori Vároüzemeltetéi Np. Kft. feladatellátáából júliu 1-jével az önkormányzathoz vizakerült parkfenntartái, útfenntartái, catornarendzer üzemeltetéi, köztiztaági é egyéb várogazdálkodái feladatok kiadái teljeítéi adatai még nem tartalmazzák a vizavett ingatlanok harmadik negyedévi fenntartái/közüzemi költégeit az átíráok elhúzódáa miatt. A közfoglalkoztatái feladatok (mezőgazdaági projekt, belterületi közutak karbantartáa, belvízelvezeté, mezőgazdaági földutak karbantartáa, helyi ajátoágokra épülő önkormányzati feladatok, tb.) háromnegyed éve kiadáai között hét 2014-ről áthúzódó é nyolc 2015-ben kezdődött program kiadáai jelennek meg, melyek özeen 870 fő foglalkoztatáát tették lehetővé. A megkötött megállapodáok alapján a működéi támogatáok 80%-a került kifizetére. A zociáli ellátáoknál némileg alaconyabbak a teljeítéi adatok (68%). A tüzelőtámogatáok nagy rézét október-november hónapokban folyóítja az önkormányzat. Az önkormányzati települéi támogatáokon belül eddig a ezettnél keveebb ellátott rézére került megállapítára rendzere lakáhozzájárulá illetve gyógyzerhozzájárulá. A felújítái, beruházái feladatok kiadáainál 75%-o a teljeíté. Szeptember végéig befejeződött a Zrínyi úti oktatái intézmény hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée, a gyógyfürdő hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée, a 2014-ről áthúzódó érdekeltégnövelő pályázati ezközbezerzé é lépcőfelújítá a Kulturáli Központ rézére, a temető ravatalozó felújítá, a vároi piac befedée, a vároközpont rehabilitáció pályázat é az Óvoda é a Vároháza napeleme rendzerének kiépítée. E feladatoknál már cak kiebb özegű kifizetéek (ellenőrzéhez, haználatba vételhez, tb. kapcolódóan) húzódnak át az utoló negyedévre. Az intézményi kiadáok özeégében 64%-o teljeíté mutatnak. A zemélyi juttatáok é járulékok eetében az előirányzatok 71%-a került felhaználára. A dologi kiadáoknál vizont cak 51%-o a felhaználá. Ezt rézben a konyha működtetéel kapcolato kiadáok alakuláa magyarázza a bevételeknél már említett okok miatt, rézben pedig az, hogy a zeptember 1-jétől működő Nyírbátori Gazdaági é Szolgáltató Intézmény é Nyírbátor Váro Szociáli Szolgálata intézmény zeptember havi kiadáainak teljeítée technikai okok miatt (bankzámla nyitá, informatikai feltételek biztoítáa) október elejére húzódott át. Tiztelt Képvielőtetület! Kérem a tiztelt Képvielőtetületet, hogy a évi önkormányzati költégveté háromnegyed éve végrehajtááról zóló tájékoztatót a határozat-ezet zerint elfogadni zívekedjen. Nyírbátor, október 21. Máté Antal k. polgármeter 3

4 H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T Nyírbátor Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének / (...) önkormányzati határozata a évi önkormányzati költégveté háromnegyed éve végrehajtááról A Képvielő-tetület - az önkormányzat háromnegyed éve gazdálkodááról zóló tájékoztatót megimerte é elfogadja. Kmf. MÁTÉ ANTAL polgármeter PAPPNÉ DR. FÜLÖP ENIKŐ jegyző

5 Rovatrend Sorz. Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének pénzügyi mérlege kv. bezámoló 1. melléklet Bevételek % Kiadáok % Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről % K1 Személyi juttatáok % B2 Felhalmozái célú bevételek államháztartáon belülről % K2 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó % B3 Közhatalmi bevételek % K3 Dologi kiadáok % B4 Működéi bevételek % K4 Ellátottak juttatáai é zociáli kiadáok % B5 Felhalmozái bevételek % K5 Egyéb működéi célú kiadáok % B6 B7 Működéi célú átvett pénzezközök Felhalmozái célú átvett pénzezközök Költégvetéi bevételek -B7 özeen % K6-8 Beruházáok, felújítáok, felhalmozái támogatáok % % K5 Céltartalék % K % K1-8 Általáno tartalék (rendkívüli kiadáokra) Költégvetéi kiadáok özeen % % B8 Hitelfelvétel % K9 Hitel é kötvény tőketörlezté % B8 Maradvány igénybevétele % K3 Hitel é kötvény kamata % 0% K9 Áht.-n belüli megelőlegezéek vizafizetée % -B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Egyenleg Felhalmozái mérleg % Felhalmozái mérleg % Működéi mérleg % Működéi mérleg % Özeen: % Özeen: % 1

6 Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének működéi mérlege kv. bezámoló 2. melléklet Sorz. Bevételek Helyi önkormányzatok működéének általáno támogatáa Települéi önkormányzatok egye közneveléi é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Nyírbátor Önkormányzat) Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Többcélú tár. Települéi önkormányzatok kulturáli feladatainak támogatáa Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée Működéi célú költégvetéi támogatáok é kiegézítő támogatáok özeen Egyéb működéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről Egyéb működéi c. tám-ok bevételei áht-on belülről (Többcélú tárulá) Működéi célú támogatáok Áht-n belülről % Sorz. Kiadáok % % K1 Személyi juttatáok % % K2 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó % % K3 Dologi kiadáok % % K % K % K4 Értékeített tárgyi ezköz é felhalmozái célú fordított áfa befizeté Hitelek, kötvény kamata é kockázatkezelé Ellátottak pénzbeli juttatáa é zociáli kiadáok % % % % K5 Egyéb működéi célú kiadáok % % K5 Céltartalék működéi célú % % K5 Általáno tartalék működéi c % % B3 Közhatalmi bevételek % B4 Működéi bevételek % B6 Működéi célú átvett pénzezközök % -7 Működéi c. költégvetéi bevételek Működéi c. költégvetéi % K1-8 özeen kiadáok özeen % B8 Működéi c. hitelfelvétel % K9 Működéi hitel törlezté (tőke) % B8 Működéi c. maradvány % K9 Áht.-n belüli megelőlegezéek vizafizetée % -8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Egyenleg

7 Sorz. Sorz. Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének felhalmozái mérlege kv. bezámoló 3. melléklet B2 B2 B4 Bevételek Felhalmozái célú önkormányzati támogatáok (kp-tott előir.) Egyéb fejleztéi célú támogatáok Áhtn belülről Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadáából zármazó bevétel % Kiadáok % % K6 Beruházá % % K7 Felújítá % % K8 B4 Oztalék é hozambevétel % K3 Felhalmozái célú pénzezközátadá Értékeített t.ezköz é felhalmozái célú fordított áfa befizeté % % B4 Vagyonkezelébe adából zármazó bevétel % K3 Felhalmozái célú hitelek kamata % B4 Kizámlázott tárgyi ezközök, immateriáli javak áfája % K3 Kötvény kamata é kockázatkezelé % B4 Beruházái, felújítái kiadáokhoz kapcolódó áfa vizatérülé % K5 Céltartalék felhalmozái célú % B4 Felhalmozái célú kamatbevételek % K5 Általáno tartalék felhalmozái c % B5 Felhalmozái bevételek % B7 Felhalmozái c. átvett pénzezközök % Felhalmozái költégvetéi bevételek Felhalmozái költégvetéi % K1-8 özeen kiadáok özeen % B8 Felhalmozái célú hitelfelvétel % K9 Felhalmozái c. hitel é kötvény vizafiz % B8 Előző évi maradvány % -8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Egyenleg

8 Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének bevételei kv. bezámoló 4. melléklet ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezée Vált I. Önkormányzat II. Polgármeteri Hivatal % % III. Nyírbátori Meeház Óvoda (Nyírbátori Óvoda, Bölcőde) % IV. Nyírbátor Vároi Könyvtár % 11 Helyi önkormányzatok működéének általáno támogatáa % 0 0% 0 0% 0 0% 12 Települéi önkormányzatok egye közneveléi feladatainak támogatáa % 0 0% 0 0% 0 0% 13 Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Nyírbátor % 0 0% 0 0% 0 0% Önkormányzat) 13 Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Többcélú % 0 0% 0 0% 0 0% tárulá) 13 Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée % % % % 14 Települéi önkormányzatok kulturáli feladatainak támogatáa % 0 0% 0 0% 0 0% 15 Működéi célú költégvetéi támogatáok é kiegézítő támogatáok özeen % % % % 1 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI % % % % 6 özeenből: Közfoglalkoztatá támogatáa % 0 0% 0 0% 0 0% 6 Egyéb működéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről özeen % % % % MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL % % % % B21 Felhalmozái célú önkormányzati támogatáok özeen % % % % B25 özeenből: Közfoglalkoztatá támogatáa % 0 0% 0 0% 0 0% B25 Egyéb fejleztéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről özeen % % % % B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL % % % % B34 Telekadó % 0 0% 0 0% 0 0% B351 Iparűzéi adó % 0 0% 0 0% 0 0% B354 Gépjárműadó % 0 0% 0 0% 0 0% B355 Idegenforgalmi adó % 0 0% 0 0% 0 0% B355 Talajterheléi díj % 0 0% 0 0% 0 0% B35 Termékek é zolgáltatáok adói % % % % B36 Igazgatái zolgáltatái díj 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% B36 Környezetvédelmi bírág % 0 0% 0 0% 0 0% B36 Egyéb bírág (helyzíni bírág) % 0 0% 0 0% 0 0% B36 Egyéb bírág (Adópótlék, adóbírág) % 0 0% 0 0% 0 0% B36 Egyéb közhatalmi bevételek özeen % % % % B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK % % % % B401 Áru- é kézletértékeíté ellenértéke % 0 0% 0 0% 0 0% B402 Szolgáltatáok ellenértéke % % % % B402 Alkalmazottak térítéi díja 0 0% 0 0% % 0 0% B403 Továbbzámlázott /közvetített zolgáltatáok értéke % % % % B404 Tulajdonoi bevételek özeen % % % % B405 Intézményi ellátái díjak 0 0% 0 0% % 0 0% B406 Kizámlázott általáno forgalmi adó özeen % % % % B407 Általáno forgalmi adó vizatérítée özeen % % % % 4

9 Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének bevételei kv. bezámoló 4. melléklet ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezée Vált I. Önkormányzat II. Polgármeteri Hivatal % % III. Nyírbátori Meeház Óvoda (Nyírbátori Óvoda, Bölcőde) % IV. Nyírbátor Vároi Könyvtár B408 Kamatbevételek özeen % % % % B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele özeen % % % % B410 Biztoító által fizetett kártéríté % % % 0 0% B411 Egyéb működéi bevételek % % 0 0% 0 0% B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % % % B51 Immateriáli javak értékeítée 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% B52 Ingatlanok értékeítée özeen % % % % B53 Egyéb tárgyi ezközök értékeítée % % % % B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK % % % % B62-B64 Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée áht-n kívülről % 0 0% 0 0% 0 0% B65 Egyéb működéi célú átvett pénzezközök özeen % % % % B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK % % % % B72-B74 Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée áht-n kívülről % 0 0% 0 0% 0 0% B75 Felhalmozái célú pénzezközátvétel áht.-on kívülről özeen % % % % B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK % % % % -B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % % % B811 Hitelek özeen % % % % B812 Kötvénykibocátá 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% B813 Maradvány igénybevétele (működéi célú) % % % % B813 Maradvány igénybevétele (fejleztéi célú) % % % % B813 Maradvány igénybevétele özeen % % % % B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK % % % % -B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % % % % 5

10 Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének bevételei kv. bezámoló 4. melléklet ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezée V. Nyb-i Gazdaági é Szolgáltató I. % VI. Nyb-i Vároi Szociáli Szolgálat % Önkormányzat özeen % 11 Helyi önkormányzatok működéének általáno támogatáa 0 0 0% 0 0% % Települéi önkormányzatok egye közneveléi feladatainak támogatáa Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Nyírbátor Önkormányzat) Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Többcélú tárulá) Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée Települéi önkormányzatok kulturáli feladatainak támogatáa Működéi célú költégvetéi támogatáok é kiegézítő támogatáok özeen 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % % % % 0 0 0% 0 0% % % % % 1 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI % % % 6 6 özeenből: Közfoglalkoztatá támogatáa Egyéb működéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről özeen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 0 0 0% 0 0% % % % % % % % B21 Felhalmozái célú önkormányzati támogatáok özeen % % % B2 B3 B25 B25 B34 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B351 B354 B355 B355 B401 B402 B402 B403 B404 B405 B406 B407 özeenből: Közfoglalkoztatá támogatáa Egyéb fejleztéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről özeen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzéi adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterheléi díj Termékek é zolgáltatáok adói Igazgatái zolgáltatái díj Környezetvédelmi bírág Egyéb bírág (helyzíni bírág) Egyéb bírág (Adópótlék, adóbírág) Egyéb közhatalmi bevételek özeen KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- é kézletértékeíté ellenértéke Szolgáltatáok ellenértéke Alkalmazottak térítéi díja Továbbzámlázott /közvetített zolgáltatáok értéke Tulajdonoi bevételek özeen Intézményi ellátái díjak Kizámlázott általáno forgalmi adó özeen Általáno forgalmi adó vizatérítée özeen 0 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % % % % 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 0 0% 0 0% % % 0 0% % % 0 0% % 0 0% 0 0% % % % % % 0 0% % % % % % % % 6

11 Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének bevételei kv. bezámoló 4. melléklet ROVAT-REND B408 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B5 B62-B64 B65 B6 B72-B74 B75 B7 -B7 B811 B812 B813 B813 B813 B8 -B8 Bevételi rovat megnevezée Kamatbevételek özeen Egyéb pénzügyi műveletek bevétele özeen Biztoító által fizetett kártéríté Egyéb működéi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immateriáli javak értékeítée Ingatlanok értékeítée özeen Egyéb tárgyi ezközök értékeítée FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée áht-n kívülről Egyéb működéi célú átvett pénzezközök özeen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée áht-n kívülről Felhalmozái célú pénzezközátvétel áht.-on kívülről özeen FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitelek özeen Kötvénykibocátá Maradvány igénybevétele (működéi célú) Maradvány igénybevétele (fejleztéi célú) Maradvány igénybevétele özeen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyb-i Gazdaági é Szolgáltató I. % VI. Nyb-i Vároi Szociáli Szolgálat % Önkormányzat özeen % % % % % % % 0 0 0% 0 0% % 0 0 0% 0 0% % % % % 0 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % 0 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % % % % 0 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % % % % % % % 7

12 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % I. 1. Parkfenntartá % I. 2. Növényegézégügy % 736 I. 3. Erdőgazdálkodá % I. 4. Helyi televízió % I. 5. Lapkiadá (Bátor újág) % I. 6. Közutak üzemeltetée, karbantartáa % I. 7. Utak téli íkoág menteítée % I. 8. Pályázatokkal kapcolato egyéb kiadáok % I. 9. Ingatlanhaznoítá % I. 10. Nyírkom értékeítéével kapcolato kiadáok % I. 11. Működéi célú áfa befizeté (termékek é zolgáltatáok) % I. 12. Értékeített tárgyi ezköz é felhalmozái célú fordított áfa befizeté % I. 13. Főépítézi feladatok % I. 14. Környezetvédelmi feladatok (Alap) % I. 15. Várogazdálkodái feladatok % I. 16. Települéi vízellátá % I. 17. Közvilágítái feladatok % I. 18. Önkormányzatok elzámoláai % I. 19. Állategézégügyi tevékenyég % I. 20. Ebrendézeti feladatok % I. 21. Catornarendzerek, üzemeltetée, karbantartáa % I. 22. Köztiztaági feladatok % I. 23. Önkormányzati tagdíjak, zerződée kötelezettégek % I. 24. Önkormányzati rendezvények, tetvérvároi kapcolatok % I. 25. Önkormányzati kulturáli feladatok (Kulturáli Központ é J. A. u. Közöégi % Ház) I. 26. Közfoglalkoztatá % I. 29. ÁROP-1.A Nyírbátor Váro Önkormányzata % zervezetfejleztéi programja I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN % II. Sportegyeületek támogatáa %

13 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % II. Vároi Sporttelep működtetéének támogatáa % II. Aztaliteniz Edzőközpont működtetéének támogatáa % 750 II. Lovarda működtetéi támogatáa % II. 1. Sportcélú támogatáok % II. Önkormányzati kiegézítő támogatá (tagdíjjal) % II. NRSZ finanzírozái támogatá % II. Feladatfinanzírozá (központi kv-i támogatá) % II. 2. Nyírbátor é Vonzákörzete Többcélú Kitéréi Tárulá % II. 3. Nyírderz Közég Önkormányzata óvoda üzemelteté feladatalapú támogatáa % 719 II. 4. Egyéb tár. zervezetek támogatáa özeen (CIVIL ALAP) % II. 5. Nyírbátori Polgárőr Egyeület 0 0 0% II. 6. Vároüzemeltetéi Np. Kft. (közfoglalk.) % II. 7. Kulturáli é Idegenforgalmi Np. Kft % Kiemelt feztiválok (Szárnya Sárkány II Utcazínház, Zenei Napok, Rock-, Blueé % Gatro Feztivál) II Kulturáli Alap % II Kulturáli Alapból Alapítványok tám % II. 8. Egyéb kulturáli feladatok támogatáa támogatáa % II Gyógyfürdő üzemelteté (gyógykezelé. erő, úzáoktatá tám-al) % II Várkatély működtetée % II Turiztika, váromarketing % II Fejleztéi c. támogatá (Koronateátrum) % II. 9. Várofejleztéi é Működtető Kft % II. 10. Helyi autóbuzközlekedé % II. 11. Roma Nemzetiégi Önkormányzat % II. 12. Holdkő Alapítvány támogatáa 4 0% 9

14 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK % III. 1. Caládi támogatáok 0 0% III Rendz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek termézetbeni támogatáa [Gyvt.20/A. ] % (évi 2 alkalom) III Óvodáztatái támogatá [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) % III. 2. Betegéggel kapcolato (nem TB) ellátáok 0 0 0% III Közgyógyellátá [Szt (3) bek.] % 688 III. 3. Foglalkoztatáal, munkanélküliéggel kapcolato ellátáok 0 0% III Foglalkoztatát helyetteítő támogatá (Szt (1) bek. alapján) % III. 4. Lakhatáal kapcolato ellátáok 0 0% III Normatív lakáfenntartái támogatá [Szt. 38..(1) bek. a) pont] % III Adóágcökk. tám.-hoz lakáfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] % III Adóágcökkentéi támogatá [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] % III. 5. Egyéb nem intézményi ellátáok 0 0% III III Rendzere zociáli egély (Szt (1) bekezdé a-d) pontja alapján) Önkormányzati egély (Szt (pénzb.): rendkívüli egély, ikoláztatái t., temetéi t., tüzelőt., 75 éven felüliek; 47.. (1) bek. c) (term.): Erzébet út., gyógyzertám., tüzelőt.] % TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS: 0 0% % Átmeneti egély +75 éven felüliek tám.-a % Eeti gyógyzertámogatá % Tüzelőtámogatá- pénzbeni % Temetéi támogatá % Laká hozzájárulá (új) % Gyógyzerhozzájárulá (új) %

15 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % III. 7. Köztemeté [Szt. 48..] % 422 III. 8. BURSA HUNGARICA öztöndíj tám. (ö. aját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) % III. 9. Arany J. tehetéggond. öztöndíj tám. (ö. aját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) % 200 III. 10. Ikola é óvodatej program % III. 11. Szociáli nyári gyermekétkezteté % III. 12. Internetzolgáltatá támogatáa % 84 III. 13. Potaköltégek % ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK % ÖSSZESEN Nyírbátor é Nagykároly együttműködée IV. 1. a határon átnyúló turiztikai deztináció % fejleztéére IV ha termőföldváárlá é terület ceréhez földváárlá % IV. 3. Települérendezéi % IV. 4. IV. 5. IV. 6. IV. 7. IV. 8. Külterületi kerékpárutak építée Nyírbátor é Nyírmeggye között aját erő (Nyírcázári geztor önkormányzat) Kulturáli Központ ezközbezerzé (közm.-i érdekeltégnöv. tám. é.erő ) 204. évi áthúzódó Nyírbátori Alapfokú Oktatái Neveléi Intézmény (Oktatái Centrum) Hőzivattyú fűté Sárkány Wellne é Gyógyfürdő termálvízből fűtéi energia előállítáa Nyírbátori vároközpont rehabilitációja közigazgatái infratruktúra fejleztéével % % % % % Nyírbátori egézégügyi alapellátá IV % 160 fejleztée IV. 10. Temető ravatalozó felújítá % IV. 11. Kulturáli Központ lépcőjének felújítáa % IV. 12. Vároi Piac befedée %

16 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % IV. 13. Nyírbátor-Nyírbogát között megépítére kerülő kerékpárút önkormányzati aját % erő IV. 14. Járdaépítéek előkézítée % IV. 15. Térfigyelő rendzer kiépítée % IV. 16. Személygépjármű bezerzé % 93 IV. 17. Kulturáli feladatokhoz ezközbezerzé. erő % IV. 18. Közterületen WIFI kiépíté % 673 IV. 19. Helyi televízió - ezközbezerzéek % IV. 20. Nyírbátor gyógyhellyé minőítée % IV. 21. Zrínyi úti ikola ezközbezerzé % IV. 22. IV. 23. "Óvodai kapacitábővítét célzó beruházáok támogatáa" aját erő réz Nyírbátor Önkormányzati intézmények épület energetikai korzerűítée KEOP /F/ % % IV. 24. Józef A. utcai óvoda felújítáa (Önkormányzati feladatellátát zolgáló % fejleztéek) - aját erő IV. 25. Hunyadi utca felújítáa (Önkormányzati feladatellátát zolgáló fejleztéek) % aját erő réz IV. 26. Szennyvíztelepre vezető út é a Domb utca felújítáe % IV. 27. Ingatlanbezerzé (volt gázceretelep épülete) 350 0% IV. 28. Ipari Parkban lévő olajfogó kivitelezée % IV. 29. Önkormányzati feladatellátához kapcolódó ezközbezerzé % IV. 30. Szabadág téri Park burkolatbővíté % IV. 31. Telekváárlá (Kibóni zőlőben) % IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN % V. 1. Dél-Nyírégi Víziközmű Beruházó Tárulá (Szennyvíz program) % V. 2. Nyírbátor é Térége Ivóvízminőégjavító Tárulá % V. 3. Lakámobilitá % 12

17 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % V /2013.(III.28.) önkormányzati rendelete zerinti Homlokzat Felújítái Alap % V. 5. Aztaliteniz SE Gy. T. Edzőközpont felújítáához % V. 6. Vároi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. zám, alatti ingatlan tornatermének telje felújítáának támogatáa (TAO % pályázathoz) V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN % VI. 1. Hitel é kötvény tőketörlezté 0 0 0% VI. 2. Kamatkiadá é kockázatkezelé 0 0 0% VI. 3. Rézeedé váárlá (Nyb. Vároüz. Np. Kft.) % 100 VI. 4. Áht.-n belüli megelőlegezéek vizafizetée % VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK % VII évi kompenzáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r % VII. 1. Működéi céltartalék özeen % VII. 2.1 Gazdaágfejleztéi célú tartalék % VII Nyírkom értékeítéből % VII évi IPA többletbevételből % VII évi bevételből képzett tartalék % VII. 2. Felhalmozái céltartalék özeen % VII. CÉLTARTALÉK % VIII. 1. Tartalék rendkívüli működéi kiadáokra % Tartalék rendkívüli felhalmozái VIII % kiadáokra VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK % ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK I-VIII % ÖSSZESEN 13

18 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % IX. 1. Közneveléi intézmények működtetée, üzemeltetée özeen % IX. 2. Étkezéi támogatá (alkalmazottak) 0 0% IX. 3. Konyha % IX. 4. Gyermekétkezteté ikola % IX. 5. Gyermekétkezteté óvoda % IX. 6. Napköziotthono Óvodák működtetée % IX. 7. Nyírderz Tagintézmény % IX. 8. Bölcőde működteté % IX. Nyírbátori Meeház Óvoda (Nyírbátori Óvoda, Bölcőde) % X. Vároi Könyvtár % XI. Nyírbátori Gazdaági é Szolgáltató Intézmény özeen % 159 XII. Nyírbátor Váro Szociáli Szolgálata özeen % XIII. 1. Képvielőtetület % XIII. 2. Polgármeteri Hivatal % XIII. 3. TÁMOP / / Rugalma munkaidő projekt % XIII. 4. TÁMOP / Egézégmegőrző projekt 0 0 0% XIII. Önkormányzati Hivatal özeen % I-XIII. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN %

19 Nyíregyháza, Munká u. 53. Adózám: Cégj. z.: Számlazám: K&H Bank Könyvvizgálói Vélemény Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetée háromnegyed éve teljeítééről kézült előterjeztéhez Nyírbátor Váro Önkormányzat Képvielő Tetülete rézére Nyírbátor Szabadág tér A Nyírbátor Váro Önkormányzat könyvvizgálójaként a váro 2015 évi költégvetéének háromnegyed éve teljeítééről a Képvielő Tetület tájékoztatáa céljából kézült előterjeztét é határozat-ezet áttekintettem. Az előterjeztett anyag a jogzabályi előíráoknak megfelelően elkézített háromnegyed éve bezámoló adatain alapul, amely zerint Nyírbátor Váro é Intézményei által együtteen zeptember 30-ig teljeített bevétel özege: kiadáok özege: e/ft, e/ft. A rendelet-ezet felülvizgálatának célja annak megállapítáa, hogy: a évi költégveté háromnegyed éve teljeítééről kézült Tájékoztató a törvényi előíráoknak megfelelően kerül-e a Tetület elé; az előterjezté é határozat-ezet az Önkormányzat által meghatározott tartalommal é zerkezetben kézült-e; a tájékoztató zámzaki réze helye özegeket tartalmaz-e, a határozat-ezet mellékletét képező táblázatok a könyvelé é egyéb kiegézítő nyilvántartáok adati alapján kerültek-e kitöltére; az előterjeztett anyag zámzakilag megegyezik-e az Államkinctárhoz benyújtott háromnegyed éve bezámoló adataival; a táblázatokban zereplő eredeti é módoított előirányzatok a költégvetéel özehaonlítható zerkezetben kerültek-e előterjeztére, az előirányzatok zámzakilag egyeznek-e a költégveté eredeti illetve módoított előirányzataival. 1

20 4400 Nyíregyháza, Munká u. 53. Adózám: Cégj. z.: Számlazám: K&H Bank A felülvizgálat megállapítáai Az önkormányzat gazdálkodáának háromnegyed éve helyzetéről kézült Tájékoztató az önkormányzat döntée alapján kerül a Képvielő Tetület elé. A jogzabályok nem határozzák meg kötelező jelleggel, hogy milyen formában é adattartalommal kézüljön a háromnegyed éve tájékoztató. A tájékoztató adattartalmát é zerkezetét az önkormányzat zabályzatban határozza meg. Az ÁHT 18..-a azonban előírja, hogy a költégveté végrehajtááról az elfogadott költégvetéel özehaonlítható módon kell bezámolni. A Tájékozató a költégvetéel özehaonlítható zerkezetben kézült. A fő mérlegben zereplő eredeti előirányzat meggyezik az elfogadott költégvetében zereplő adatokkal. A tájékoztatóban feltüntetett teljeítéi adatok a könyveléen alapulnak. A MÁK rézére megküldött háromnegyed éve bezámoló adatihoz képet eltéré nem tapaztalható. A könyveléi program biztoítja a MÁK rézére benyújtott bezámolónak közvetlenül a könyvelé adataiból történő özeállítáát, ezáltal biztoított a könyvelé é a bezámoló adatainak egyezőége. A tájékoztatóban a pénzügyi mérlegen túl további rézlete, a gazdálkodá megítélée zempontjából fonto zámzaki adatok kerülnek bemutatára Önkormányzat özeen é Intézményi rézletezettégben i. A költégveté teljeítéének értékelée: A évi költégveté e/ft eredeti özege év közben egy alkalommal került módoítára. A módoított költégveté e/ft. A költégveté teljeítée mind a kiadáok, mind a bevételek tekintetében 75 % alatt van. Az átlago teljeítéen belül lényege eltéré tapaztalható a működéi é felhalmozái költégvetéek között: - bevételek teljeítée 71,69 % - kiadáok teljeítée 54,79 % Az Önkormányzat az eredeti költégvetében em ezett hitelfelvételt, é év közben em vált zükégeé hitelfelvétel. Az intézményi előirányzatok teljeítettége változato képet mutat. A tájékoztató rézleteen tartalmazza azokat. 2

21 4400 Nyíregyháza, Munká u. 53. Adózám: Cégj. z.: Számlazám: K&H Bank A háromnegyed éve bezámoló adatai alapján özeégében az állapítható meg, hogy a megváltozott gazdálkodái körülmények között biztonágoan é zökkenőmenteen ikerült a háromnegyed évben végrehajtani a költégvetében meghatározott feladatokat. Az év hátralevő rézében továbbra i takaréko, folyamatoan elemzett é ellenőrzött gazdálkodá zükége ahhoz, hogy a költégvetében ezett feladatok a rendelkezére álló anyagi lehetőégek mellett végrehajthatók legyenek. Különö figyelmet kell fordítani a felhalmozái bevételek alakuláára é ennek függvényében a felhalmozái kiadáok teljeítéének ütemezéére, továbbá a működéi bevételek realizáláára. Megállapítom, hogy a háromnegyed éve költégveté teljeítééről kézült előterjezté kellő rézleteéggel kézült. Megfelel az államháztartáról zóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtááról zóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Az Önkormányzat évi költégvetéének háromnegyed éve teljeítééről, a háromnegyed év gazdálkodááról kézített tájékoztató véleményem zerint minden lényege információt tartalmaz a gazdálkodáról é alkalma arra, hogy az adatok elemzée után a Képvielő Tetület a következő időzakra vonatkozó intézkedéeket meghatározza. Nyíregyháza, október 25. Piroka Sándorné Ügyvezető igazgató VERSATILE AUDIT Könyvvizgáló Kft. Nyíregyháza, Munká u. 53. MKVK. engedély zám: Varga Jáno Kamarai tag könyvvizgáló 4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 12. MKVK. tagági zám:

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települétípu települé-

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt: 2. napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016. év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 0 Személyi juttatások 489 421 507 853 103,77 ebből Normatíva

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi BEVÉTELEK KIADÁSOK terv mód.ei. terv mód.ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 114 10 837 Személyi juttatások 510 038 515 300 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés % 1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított állami támogatások Egyéb működési célú

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése V Á C 2015.02.10. 2 3 4 5 6 7 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben