EUB AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) - ellenkezõ megállapodá hiányában - az Európai Utazái Biztoító Zártkörûen Mûködõ Rézvénytáraággal (a Biztoítái Cégcoportok Jegyzékében zereplõ, Generali Coporthoz tartozó Táraág, a továbbiakban: Biztoító) a jelen általáno é különö feltételekre hivatkozáal kötött biztoítái zerzõdéekre (a továbbiakban: biztoítái zerzõdé) hatályoak. Jelen általáno feltételekben, valamint a különö feltételekben nem zabályozott kérdéekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéei, valamint a hatályo magyar jogzabályok az irányadóak. I. Általáno Feltételek 1. Általáno rendelkezéek 1.1.Fogalmak Általáno fogalmak (1) Biztoítái eemény: az eemények azon köre, melyek bekövetkezée eetén a Biztoító az adott fejezetben meghatározott zolgáltatáok teljeítéét vállalja, feltéve, hogy a biztoítái feltételekben meghatározott, a kockázatvieléi kötelezettégét korlátozó valamely egyéb körülmény nem áll fenn (pl. kizáráok, menteüléek eetei), é az adott eemény(ek) a biztoítái zerzõdé területi é idõbeli hatályán belül következtek be. (2) A Biztoító teljeítéének feltételei: a zolgáltatái igény bejelentéekor a jelen általáno feltételben é az adott eemény rézlete zabályait tartalmazó különö feltételekben meghatározott iratok, dokumentumok benyújtáa é információk zolgáltatáa a jogalap elbíráláának feltétele, ezért ezek nélkül a Biztoító nem kötele a biztoítái zerzõdé zerinti zolgáltatá(oka)t nyújtani. (3) Biztoítái idõzak: a zerzõdében a hatálybalépétõl a kockázatvielé végeként megjelölt lejárati ideig tartó idõzak, feltéve, hogy az erre eedéke biztoítái díj a Biztoító vagy megbízottja felé hiánytalanul megfizetére került.. (4) Biztoítái özeg: az I. Általáno Feltételek 4.(4) Szolgáltatá-táblázat rézben é a II. Különö Feltételekben az adott zolgáltatá-típura vonatkozóan meghatározott maximáli biztoítái özeg értéke. (5) Szolgáltatá-táblázat: az egye zolgáltatáokra vonatkozóan termékenként meghatározott maximáli biztoítái özegeket tartalmazza (lád I. Általáno Feltételek 4.(4)). (6) Európai Egézégbiztoítái Kártya (továbbiakban: EEK): az Európai Unió tagállamainak állampolgárai rézére rendzereített kártya formátumú nyomtatvány, amely az állampolgárág orzágán kívüli unió államokban, továbbá a hatályo jogzabályokban meghatározott további orzágokban történõ átmeneti tartózkodá orán zükégeé váló egézégügyi ellátáok igényléére zolgál A biztoítái zerzõdé alanyai (a Biztoító, a Szerzõdõ, a Biztoított é a Kedvezményezett) (1) A Biztoító az a jogi zemély, amely a biztoítái díj ellenében a biztoítái kockázatot vieli é a jogalap fennálláa eetén az általáno feltételek 4.(4) bekezdéében található Szolgáltatá-táblázatban, valamint a különö feltételekben meghatározott zolgáltatáok teljeítéére kötelezettéget vállal. (2) Szerzõdõ az a fél, aki a biztoítái zerzõdét megköti é a biztoítái díjat megfizeti. (3) Biztoított zemély lehet az a termézete zemély, akinek az életével, egézégi állapotával, útipoggyázával, é gépjármûvével kapcolato eeményekre a zerzõdé létrejön, feltéve, hogy: (a) az adott zemély állandó lakóhelye a Magyar Köztáraág területén van, é a magyar kötelezõ egézégbiztoítá rendzerében biztoított, vagy az egézégügyi zolgáltatára egyéb jogcímen jogoult, valamint érvénye táradalombiztoítái azonoító jellel (TAJ zám) rendelkezik (állampolgárágtól függetlenül), (b) amennyiben egy adott zemély nem magyar állampolgár, é az állandó lakóhelye a Magyar Köztáraág területén van, é ott érvénye TAJ zámmal i rendelkezik, de az állampolgárága zerinti orzágba utazik, akkor az állampolgárág orzágára vonatkozóan cak abban az eetben vállalja a Biztoító a kockázatvielét, amennyiben az az Európai Unió orzágai közé tartozik. Ebben az eetben az állampolgárág orzágára vonatkozóan a kockázatvielé legfeljebb 30 napo utazára terjed ki. Ettõl eltérõ eetekben a biztoítái zerzõdé területi hatálya a Biztoított állampolgárága zerinti orzág(ok)ra nem terjed ki. (c) amennyiben egy adott zemély nem magyar állampolgár, é állandó lakóhelye nem a Magyar Köztáraág területén van é ott érvénye TAJ zámmal em rendelkezik, de a Magyar Köztáraággal határo orzágok kivéve Ukrajna - állampolgára, é az állampolgárága zerinti orzágban érvénye kötelezõ egézégbiztoítáal é állandó lakóhellyel rendelkezik, akkor a Biztoító azzal a feltétellel vállalja a kockázatvielét, hogy a biztoítá területi hatálya nem terjed ki a Magyar Köztáraág é a Biztoított állampolgárága zerinti orzág területére, azonban a Biztoító a hazazállítát a Biztoított állandó lakóhelye zerinti orzágba i vállalja. (4) Kedvezményezett az a zemély, aki a biztoítái zolgáltatára jogoult. (5) A Szerzõdõ a Biztoított írábeli hozzájáruláával Kedvezményezettet jelölhet meg é módoíthat. A Kedvezményezett jelöléére é módoítáára vonatkozó írábeli nyilatkozatot a bekezdében foglaltak zerint a Biztoítóhoz el kell juttatni. (6) A Kedvezményezett jelölée hatályát vezti, ha a Kedvezményezett a biztoítái eemény bekövetkezée elõtt meghal. A Biztoított életében eedéke zolgáltatáok Kedvezményezettje a Biztoított, ha a zerzõdében má Kedvezményezettet nem neveztek meg. A Biztoított halála eetén a Kedvezményezett a Biztoított örököe, ha a zerzõdében má Kedvezményezettet nem neveztek meg, vagy ha a Kedvezményezett jelölée hatályát veztette, illetve érvénytelen A biztoítái zerzõdé létrejötte (a biztoítái zerzõdé megkötée) (1) A biztoítái zerzõdé a Szerzõdõ é a Biztoító írábeli megállapodáával jön létre, melyet a biztoítái kötvény tanúít. A biztoítái zerzõdé létrejöttének feltétele, hogy a Biztoított a zerzõdé létrejöttének idõpontjában a Magyar Köztáraág területén tartózkodjon, kivéve az 1.3.(2) bekezdében foglalt eetet. (2) Amennyiben a Biztoított külföldön tartózkodik, cak abban az eetben köthetõ rézére biztoítái zerzõdé, ha a következõ feltételek együtteen teljeülnek: (a) a Biztoított a külföldi utazáának kezdetétõl a megkötendõ biztoítái zerzõdé hatálybalépéének idõpontjáig a Biztoítóval korábban kötött biztoítái zerzõdé alapján biztoítái védelem alatt áll, é ez alatt az idõzak alatt biztoítái eemény nem történt, (b) a Biztoító Ügyfélzolgálati irodája (1132 Budapet, Váci út Tel: , Fax: , írában engedélyezi a biztoítái zerzõdé megkötéét. (3) Amennyiben a Biztoított külföldi tartózkodáának idõtartamára több utabiztoítá nyújt biztoítái védelmet, abban az eetben a biztoítái zolgáltatáok teljeítée zempontjából az utabiztoítáok létrejöttének az idõpontja az irányadó Speciáli termékek meghatározáa (1) Ezütpart, Aranypart : utabiztoítái termékek, melyek keretében a Biztoító az Ezütpart vonatkozáában a Barangoló termék, az Aranypart vonatkozáában a Világlátó termék zolgáltatáait, valamint a következõ kiegézítõ zolgáltatáok teljeítéét vállalja: (a) az I.7.(2)(c) pontban leírtaktól eltérõen a Biztoító kockázatvielée kiterjed a következõ porttevékenyégekre i: búvárkodá nyílt rendzerû légzõkézülékkel vagy légzõkézülék nélkül 40 métere vízmélyégig, urf, kiteurf, motorcónakkal vontatott banán, air-chair é gumitömlõ, vízií, vitorlázá, tengeri kajak, jetki, quad, (b) az E) fejezet 1.1.(3) (h) rézében leírtaktól eltérõen a Biztoító kockázatvielée kiterjed búvár-, urf-, kiteurf- é vízií-, valamint tengeri kajak-felzerelére i legfeljebb a biztoítái özeg 50 %-áig, kivéve gépjármû comagterébõl, tetõcomagtartó dobozából, vagy a tetõcomagtartón rögzített, zárzerkezettel lezárt tartóról történõ eltulajdonítá eetén, amikor a zolgáltatá felõ határa a biztoítái özeg 25 %-a (c) az A) fejezet feltételeinek megfelelõen hiperbár-kamrában történõ kezelé külföldön, (d) ürgõégi orvoi ellátá folytatáa é hiperbár-kamrában történõ kezelé a magyarorzági hazaérkezét követõen: a Biztoító vállalja az A)2.6. pontban leírt zolgáltatáok teljeítéét a következõ portágakra vonatkozóan: búvárkodá 40 métere vízmélyégig, vízií, félkeze- é nyílttengeri vitorlázá, jetki. (2) Búvárbiztoítá : utabiztoítái termék, melynek keretében a Biztoító a következõ kiegézítõ zolgáltatáok teljeítéét vállalja: (2)/1(a) az I.7.(2)(c) pontban leírtaktól eltérõen a Biztoító kockázatvielée kiterjed a következõ porttevékenyégekre i: búvárkodá nyílt rendzerû légzõkézülékkel vagy légzõkézülék nélkül vízmélyégtõl függõ korlátozá nélkül (félig zárt é zárt rendzerû légzõkézülékkel történt merüléekre i), urf, kiteurf, motorcónakkal vontatott banán, air-chair é gumitömlõ, vízií, vitorlázá, tengeri kajak, jetki, quad, (b) az E) fejezetben leírtaktól eltérõen a Biztoító kockázatvielée kiterjed búvár-, urf-, kiteurf- é vízií-, valamint tengeri kajak-felzerelére i legfeljebb a biztoítái özeg 50 %-áig, kivéve gépjármû comagterébõl, tetõcomagtartó dobozából, vagy a tetõcomagtartón rögzített, zárzerkezettel lezárt tartóról történõ eltulajdonítá eetén, amikor a zolgáltatá felõ határa a biztoítái özeg 25 %-a (c) az A) fejezet feltételeinek megfelelõen hiperbár-kamrában történõ kezelé külföldön, (d) ürgõégi orvoi ellátá folytatáa é hiperbár-kamrában történõ kezelé a magyarorzági hazaérkezét követõen: a Biztoító vállalja az A)2.6. pontban leírt zolgáltatáok teljeítéét a következõ portágakra vonatkozóan: búvárkodá, vízií, félkeze- é nyílttengeri vitorlázá, jetki. (2)/2 Búvár-tevékenyég folytatáával özefüggében lévõ eemények vonatkozáában a Biztoító kizárólag abban az eetben vállalja bármely zolgáltatá teljeítéét, amennyiben a Biztoított a merülékor rendelkezett a portág nemzetközi zövetége (Búvár Világzövetég) ill. a Magyar Búvár Szakzövetég által hivataloan elimert az adott típuú merülére vonatkozó - búvár-minõítéel, vagy az ezen zervezetek által elimert tanfolyamon, az adott típuú merülére feljogoító búvár-minõíté megzerzée céljából vett rézt, é igazolható módon folytatott víz alatti tevékenyéget, valamint a búvár-tevékenyéggel özefüggébe hozható egézég-romlá a merülét követõ legkéõbb 24 órán belül lépett fel, é a Biztoított ezzel haladéktalanul orvohoz fordult. (2)/3 Amennyiben a Biztoított a kockázatvielé elõ napján vagy ezt megelõzõen a 70. életévét betölti, vagy betöltötte, Búvárbiztoítá termékre vonatkozó biztoítái zerzõdé rézére nem köthetõ A zerzõdé hatálybalépée, a kockázatvielé kezdete EUB AD 1/13 Utabiztoítái Feltételek (1) A biztoítái zerzõdé a biztoítái zerzõdében a kockázatvielé kezdeteként megjelölt idõpontban lép hatályba, feltéve, hogy a biztoítái díj telje özege ezt megelõzõen a Biztoító zámlájára beérkezett, é a zerzõdében megjelölt lejárati ideig tart. (2) Ha a kockázatvielé kezdeteként megjelölt nap a biztoítái díj befizetéének napja, akkor a díj befizetéét követõen azonnal a Biztoító kockázatvielée kizárólag közlekedéi baleetek vonatkozáában kezdõdik meg, má jellegû eeményekre vonatkozóan a Biztoító kockázatvielée legkorábban a kötvényen megjelölt kezdeti idõpontot követõ 3 óra elteltével kezdõdik meg. (3) A kockázatvielé kezdetének legkéõbbi idõpontja a biztoítái zerzõdé létrejöttétõl zámított legfeljebb 200. nap lehet. (4) A biztoítái zerzõdé a biztoítái zerzõdében a biztoítá lejárataként megjelölt idõpontig, de legfeljebb a biztoítái zerzõdé hatálybalépéétõl zámított 365 napig tart A zerzõdé megzûnéének eetei A zerzõdé megzûnik: (a) a biztoítái zerzõdében meghatározott lejárati idõpontban, vagy (b) a Biztoított halála eetén, vagy (c) a Különö Feltételekben zabályozott egyéb eetekben, vagy (d) amennyiben a Szerzõdõ díjvizatérítéi igénnyel él (3.3. bekezdé zerint), a díjvizatérítéi igény benyújtáának napján illetve abban az idõpontban, amikortól kezdõdõ idõtartamra vonatkozóan a Biztoító vizafizeti a díjat A Biztoított életkorától függõ korlátozáok (1) Amennyiben a Biztoított a kockázatvielé elõ napján vagy ezt megelõzõen a 70. életévét betölti, vagy betöltötte, a biztoítái zerzõdé legfeljebb 30 napo idõtartamú külföldi utazára köthetõ meg, é a biztoítái díj 100 %-o mértékû éve kor közötti pótdíj -jal egézül ki. Ebben az eetben a zerzõdé érvényeen nem jön létre, amennyiben azt 30 napnál hozabb tartamú külföldi utazára (akár annak valamely réz-idõzakára) vezik igénybe! (2) Amennyiben a Biztoított a kockázatvielé elõ napján vagy ezt megelõzõen a 80. életévét betölti, vagy betöltötte, biztoítái zerzõdé rézére nem köthetõ. (3) Búvárbiztoítá termékre vonatkozó biztoítái zerzõdé kizárólag a 70. életévüket még be nem töltött zemélyek rézére köthetõ A biztoítá területi hatálya (1) A biztoítái zerzõdé hatálya külföldre (lád 1.7.(3) bekezdé), vagyi a Magyar Köztáraág határain kívül Európára (lád 1.7.(4) bekezdé) terjed ki, kivéve Kiránduló termék eetén, amelyre vonatkozóan a biztoítái zerzõdé területi hatálya kizárólag Auztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátorzág é Szlovénia területére terjed ki. (2) Az 1.7.(1) pontban nem zereplõ termékekre vonatkozóan, amennyiben a Szerzõdõ az Európán kívüli utazáokra vonatkozóan meghatározott pótdíjat alábbiak zerint megfizeti, akkor a biztoítái zerzõdé hatálya a következõ orzágok területére i kiterjed:

2 (a) 50 %-o mértékû Világ 1 pótdíj megfizetée eetén: Európán (1.7.(4) zerint) kívüli orzágok, kivéve Amerikai Egyeült Államok (USA), Kanada, Auztrália, Új-Zéland, továbbá a földrajzi értelemben vett Afrika. (Az Oroz Föderáció területére kizárólag Világ 1 pótdíj megfizetée eetén terjed ki a biztoító kockázatvielée.), (b) 70 %-o mértékû Világ 2 pótdíj megfizetée eetén: az (a) pontban felorolt orzágokon kívül az Amerikai Egyeült Államok (USA), Kanada, Auztrália, Új-Zéland, továbbá a földrajzi értelemben vett Afrika egéz területére (Egyiptom, Marokkó, é Tunézia kivételével, melyekre vonatkozóan az (4) pont alapján nem zükége Világ pótdíj megfizetée). (3) Jelen biztoítái feltételek alkalmazáában külföldnek minõül a Magyar Köztáraág területén kívül minden má orzág területe, kivéve, ha a Biztoított az adott orzág állampolgára. Olyan termézete zemélyek rézére, akik nem magyar állampolgárok, hanem az Európai Unió valamely má államának állampolgárai, legfeljebb 30 napo utazáokra vonatkozóan az állampolgárág zerinti orzág i külföldnek minõül, feltéve, hogy az adott zemély állandó lakhelye a Magyar Köztáraág területén van, é a magyar kötelezõ egézégbiztoítá rendzerében biztoított, vagy az egézégügyi zolgáltatára jogoult, valamint érvénye táradalombiztoítái azonoító jellel (TAJ zám) rendelkezik. (4) Jelen biztoítái feltételek alapján Európának minõül a következõ orzágok földrajzi Európához tartozó réze: Albánia, Andorra, Auztria, Belgium, Boznia- Hercegovina, Bulgária, Cehorzág, Dánia, Egyeült Királyág, Éztorzág, Fehérorozorzág, Finnorzág, Franciaorzág, Görögorzág, Hollandia, Horvátorzág, Írorzág, Izland, Lengyelorzág, Lettorzág, Lichtentein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Monaco, Montenegró, Németorzág, Norvégia, Olazorzág, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolorzág (Kanári-zigetek i), Svájc, Svédorzág, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán; továbbá a következõ orzágok telje területe: Cipru, Egyiptom, Marokkó, Törökorzág, Tunézia. (5) Kizárólag a Biztoított külföldi utazáa alatt bekövetkezõ közlekedéi baleetre vonatkozóan a különö feltételek D) Baleetbiztoítá é az E) Poggyázbiztoítá é útiokmányok pótláa fejezeteiben zereplõ zolgáltatáok vonatkozáában a Biztoító kockázatvielée a Magyar Köztáraág területére i kiterjed. (6) A biztoítái zerzõdé területi hatálya nem terjed ki az olyan orzágok vagy térégek területére, amelyek a kockázatvielé elõ napján vagy a Biztoított által az adott orzágba/területre történõ beutazá napján a Magyar Köztáraág Külügyminiztériuma által nem javaolt utazái célorzágok é térégek között zerepelnek (lád (7) A biztoítái zerzõdé területi hatálya nem terjed ki az Antarktiz területére. 2. A zerzõdé alanyainak jogai é kötelezettégei 2.1. Adatvédelem, titoktartái kötelezettég A Biztoító kötele a tudomáára jutott adatokat biztoítái titokként kezelni é idõbeli korlátozá nélkül megõrizni. A létrejött zerzõdéel kapcolato valamennyi irat a Biztoító birtokában marad A Biztoított kármegelõzéi é kárenyhítéi kötelezettége (1) A Biztoított kötele bármely tevékenyégének végzée orán az általában elvárható gondoággal eljárni. (2) Baleet bekövetkezéekor vagy betegég tüneteinek jelentkezéekor haladéktalanul orvoi egítéget kell igénybe vennie, é az orvoi kezelét a gyógyító eljárá befejezééig folytatnia kell. Az orvoi kezelé orán az orvoi javallat figyelembevétele mellett a Biztoítóval együttmûködve kell eljárni. (3) A Biztoított kötele az utazái területre vonatkozóan az ÁNTSZ által elõírt egézégügyi megelõzõ intézkedéeket megtenni, így pl. a zükége védõoltáokat, megelõzét zolgáló gyógyzereket a megfelelõ idõpontban é adagolá zerint bizonyítható módon igénybe venni. A Biztoító kéréére kötele pl. az oltái könyv, a gyógyzer kiváltáára vonatkozó bizonylat illetve egyéb dokumentum. máolatát benyújtani igazoláként. (4) Kármegelõzét zolgáló tevékenyégek költégének megtérítéét a biztoító nem vállalja. 3. A biztoítái díj 3.1. A biztoítái díj megállapítáa A biztoítái díj a Biztoító kockázatvieléének ellenértéke. A biztoítái díj mértékét a biztoítái zerzõdé tartalmazza. A biztoítái díj kizámítáa a Biztoító a zerzõdé megkötéének idõpontjában - érvénye díjzabáa alapján, a Biztoított életkorának, a biztoítá tartamának é zolgáltatáainak, valamint területi hatályának a figyelembe vételével történik A biztoítái díj fizetée (1) A biztoítái zerzõdé egyzeri díjú. A díj a zerzõdé létrejöttekor eedéke. (2) A Szerzõdõ a biztoítái díj fizetéére vonatkozó kötelezettégét abban az idõpontban teljeíti, amikor a biztoítái díj a Biztoító zámlájára beérkezik. (3) A biztoítái díjból a Biztoító díjkedvezményt adhat az alábbiak zerint: (a) Gyermek kedvezmény igénybevétele eetén a díjkedvezmény mértéke 50 %. A díjkedvezmény a kockázatvielé elõ napján 18. évet még be nem töltött, a külföldi utazá idõtartama alatt nagykorú hozzátartozójával együtt utazó gyermek rézére vehetõ igénybe. (b) A Biztoító díjzabáában Caládo kedvezmény ként meghatározott kedvezménye díj a kockázatvielé elõ napján a 18. évet még be nem töltött, legfeljebb három gyermek é legfeljebb két fõ 18 éven felüli - együtt utazó zülõ rézére vehetõ igénybe. Caládo kedvezmény igénybevételével legfeljebb 30 napo idõtartamú külföldi utazára köthetõ biztoítái zerzõdé. Ebben az eetben a zerzõdé érvényeen nem jön létre, amennyiben azt 30 napnál hozabb tartamú külföldi utazára (akár annak valamely réz-idõzakára) vezik igénybe! Caládo kedvezmény igénybevétele eetén az A) Egézégügyi egítégnyújtá é biztoítá fejezetben leírt zolgáltatáok kivételével a Biztoító egy biztoítái eeménnyel özefüggében özeen legfeljebb a biztoítái özeg kétzereének teljeítéét vállalja együtteen a Caládo kedvezmény -nyel létrejött biztoítái zerzõdé keretében biztoított öze zemély rézére. Ezen belül az egye Biztoított zemélyekre jutó maximáli biztoítái özeg meghatározáa úgy történik, hogy a biztoítái özeg kétzereét el kell oztani az adott zerzõdéen belül Caládo kedvezmény keretében biztoított zemélyek zámával, kivéve az E) fejezet zolgáltatáait, amikor kizárólag a két 18 éven felüli - zülõ jogoult poggyázbiztoítái zolgáltatára, zemélyenként legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban meghatározott limitig, (c) Gyermek kedvezmény igénybevétele eetén a Biztoító által az I. Általáno Feltételek 4.(4) Szolgáltatá-táblázatban é a II. Különö Feltételekben meghatározott zolgáltatái özeghatárok a 18 év alatti gyermekekre vonatkozóan, az A) Egézégügyi egítégnyújtá é biztoítá zolgáltatáainak kivételével, 50 % -kal cökkennek Díjvizatéríté A Szerzõdõ díjvizatérítéi igénnyel élhet az alábbi eetekben: (1) A Biztoító a biztoítái díj telje özegû vizatérítéét abban az eetben vállalja, ha az alábbi feltételek együtteen teljeülnek: - a Szerzõdõ a Biztoító honlapján a regiztrált felhaználók rézére elérhetõ kötvény- nyilvántartó felületen - legkéõbb a kockázatvielé kezdete elõtti napon jelzi, hogy eláll a zerzõdétõl, - a Szerzõdõ ezzel egyidejûleg tudomául vezi, hogy a biztoítái zerzõdét a továbbiakban nem jogoult felhaználni. EUB AD 2/13 Utabiztoítái Feltételek (2) A Biztoító a kockázatvielé kezdetét követõen díjvizatérítét nem vállal (3) Caládo kedvezmény igénybevétele eetén a díj nem bontható, a Biztoító díjvizatérítét kizárólag az öze biztoítottra együtteen vállal, amennyiben a fenti feltételek minden érintett zemélyre vonatkozóan fennállnak. 4. A Biztoító zolgáltatáa (1) A Biztoító a biztoítái zerzõdé alapján a biztoítái eemény bekövetkezéét é bejelentéét követõen, a jogalap fennálláa eetén a biztoítái zerzõdében illetve a kötvényen meghatározott termékre vonatkozóan a Szolgáltatá-táblázatban megadott zolgáltatái özegek keretein belül teljeíti a különö feltételekben meghatározott zolgáltatáokat, kivéve a 3.2.(3) pont zerinti eetekben. (2) A Biztoító a zolgáltatáokat egy Biztoított zemélyre vonatkozóan a biztoítái idõzak illetve egy adott külföldi utazá telje idõtartama alatt özeen legfeljebb a 4.(4) Szolgáltatá-táblázatban megadott maximáli zolgáltatái özeghatárokig nyújtja (a 3.2.(3) pont zerinti korlátozáok figyelembe vételével), a felõ özeghatár nélküli zolgáltatáokat pedig a Biztoított egy biztoítái idõtartamon illetve egy adott külföldi utazá telje idõtartamán belül egyzer veheti igénybe. (3) Amennyiben az alábbiakban felorolt zolgáltatáok között egy adott termékre vonatkozóan a különö feltételekben zereplõ valamely zolgáltatá nem zerepel konkrét zolgáltatái özeggel, vagy zolgáltatá megjelöléel, akkor a Biztoító az adott biztoítái termékre vonatkozóan ezt a zolgáltatát nem vállalja. 4.(4) Szolgáltatá-táblázat a) réz Biztoítái termék neve: Kiránduló Barangoló Világlátó Búvárbizto ítá Szolgáltatá-táblázat Biztoítái özegek (Ft) A) Egézégügyi egítégnyújtá é biztoítá Orvoi é mentéi költégek térítée betegég vagy baleet eetén özeen: - ezen belül betegég eetén legfeljebb: Ezen belül: - mentõhelikoptere menté - hegyi- vagy vízimenté - mentõautóval történõ zállítá - ürgõégi fogázati ellátá - kórházi napi téríté a biztoított rézére, amennyiben a kórházi költégek megtérítée EEK vagy má biztoítá alapján történik (max. 30 napra) Hazazállítá megzervezée, a felmerült többletköltégek térítée limit nélkül limit nélkül limit nélkül limit nélkül Egézégügyi egítégnyújtái zolgáltatáok: - orvo küldée illetve címének közlée, egézégügyi ellátá megzervezée Szolgáltatá Szolgáltatá Szolgáltatá Szolgáltatá - zükég eetén orvohoz, kórházba zállítá megzervezée Szolgáltatá Szolgáltatá Szolgáltatá Szolgáltatá - hozzátartozó tájékoztatáa Szolgáltatá Szolgáltatá Szolgáltatá Szolgáltatá - folyamato kapcolattartá az ellátó egézégügyi intézménnyel Szolgáltatá Szolgáltatá Szolgáltatá Szolgáltatá Baleet vagy betegég miatt felmerülõ egyéb költégek megtérítée Holttet hazazállítáának megzervezée, a felmerült költégek térítée limit nélkül limit nélkül limit nélkül limit nélkül B) További utazái egítégnyújtá Beteg gyermek látogatáa: - közlekedéi költégek - zálláköltég özeen (max. 7 éj) Hazautazá idõpontjának változáa betegég vagy baleet miatt - Biztoított rézére zálláköltég özeen (max. 7 éj) - hozzátartozó rézére zálláköltég özeen (max. 7 éj) - hozzátartozónak a Biztoítottal egyidõben történõ hazautazáa miatt felmerülõ közlekedéi többletköltégek: Hozzátartozó zálláköltégének térítée a Biztoított kórházi tartózkodáa alatt özeen (max. 7 éj) Beteglátogatá: - közlekedéi költégek - zálláköltég özeen (max. 7 éj) Gyermek hazazállítáa Idõ elõtti hazautazá otthoni hozzátartozó betegége vagy halála miatt Tolmáczolgálat betegég, baleet vagy gépjármû meghibáodáa eetén - - Szolgáltatá Szolgáltatá A Biztoított felkutatáa - - Pénzegély-közvetíté Információ útiokmány elveztée eetén - Szolgáltatá Szolgáltatá Szolgáltatá C) Gépjármû-egítégnyújtá alapzolgáltatáok Információ autómentõ-cégrõl - - Szolgáltatá Szolgáltatá

3 Segítégnyújtá zemélygépjármû hazahozatalához a Biztoított betegége vagy baleete eetén (ofõr-küldé) D) Baleetbiztoítá Baleeti eredetû halálra vonatkozó biztoítá Légikataztrófa biztoítá (a baleeti halál zolgáltatáon felül) Baleeti eredetû maradandó egézégkároodára vonatkozó biztoítá (100 %) (egyéb eetben a biztoítái feltételek zerint megállapított özeg) Baleeti kórházi napi téríté Conttörére vonatkozó kiegézítõ zolgáltatá E) Poggyázbiztoítá é útiokmányok pótláa Útipoggyáz vagy útiokmány eltulajdonítáa vagy baleet miatti érülée eetén ezen belül útiokmányok pótláára vonatkozó költégtéríté limit nélkül limit nélkül - ezen belül bankkártya-pótlá költégeinek megtérítée útiokmányok pótláával kapcolato külföldi utazái é konzulátui költégek megtérítée - tárgyankénti limit comagonkénti limit F) Poggyázkéedelem (külföldön) óra közötti poggyázkéedelem eetén órát meghaladó, legfeljebb 24 órá pogy- gyázkéedelem eetén órát meghaladó poggyázkéedelem eetén G) Jogvédelmi egítégnyújtá é biztoítá a) óvadék é a felmerülõ költégek megfizetée b) ügyvéd munkadíja H) Felelõégbiztoítá Biztoítottat terhelõ kártérítéi kötelezettég megtérítée (4) Szolgáltatá-táblázat (b) réz Szolgáltatá-táblázat / Biztoítái termék neve: Autó-Max L)Gépjármû egítégnyújtá Helyzíni javító küldée, zervízbe zállítá Gépjármû tároláa (legfeljebb 5 napra) / nap Kapcolattartá a zervízzel Szolgáltatá Hazazállítá autómentõvel közlekedéi baleet eetén Hazazállítá autómentõvel mûzaki meghibáodá eetén: Gépjármûben utazó zemélyekre vonatkozó zolgáltatáok (öze utara együtteen): - gépjármûben utazók továbbutazáának megzervezée, vizautazá megjavított gépjármûért - közlekedéi költégek térítée - gépjármûben utazók zálláának megzervezée, zálláköltég megtérítée - bérautó biztoítáa Telefon- é faxköltégek megtérítée (4) Szolgáltatá-táblázat c) réz Biztoítái termék neve: Ezütpart Aranypart Szolgáltatá-táblázat A) Egézégügyi egítégnyújtá é biztoítá Orvoi é mentéi költégek térítée betegég vagy baleet eetén özeen: - ezen belül betegég eetén legfeljebb: Ezen belül: - mentõhelikoptere menté - hegyi- vagy vízimenté - mentõautóval történõ zállítá - ürgõégi fogázati ellátá - kórházi napi téríté a biztoított rézére, amennyiben a kórházi költégek megtérítée EEK vagy má biztoítá alapján történik (max. 30 napra) Biztoítái özegek (Ft) Hazazállítá megzervezée, a felmerült többletköltégek térítée limit nélkül limit nélkül Egézégügyi egítégnyújtái zolgáltatáok: - orvo küldée illetve címének közlée, egézégügyi ellátá Szolgáltatá Szolgáltatá megzervezée - zükég eetén orvohoz, kórházba zállítá megzervezée Szolgáltatá Szolgáltatá - hozzátartozó tájékoztatáa Szolgáltatá Szolgáltatá - folyamato kapcolattartá az ellátó egézégügyi intézménnyel Szolgáltatá Szolgáltatá Baleet vagy betegég miatt felmerülõ egyéb költégek megtérítée Holttet hazazállítáának megzervezée, a felmerült költégek térítée B) További utazái egítégnyújtá Beteg gyermek látogatáa: - közlekedéi költégek - zálláköltég özeen (max. 7 éj) Hazautazá idõpontjának változáa betegég vagy baleet miatt - Biztoított rézére zálláköltég özeen (max. 7 éj) - hozzátartozó rézére zálláköltég özeen (max. 7 éj) - hozzátartozónak a Biztoítottal egyidõben történõ hazautazáa miatt felmerülõ közlekedéi többletköltégek: Hozzátartozó zálláköltégének térítée a Biztoított kórházi tartózkodáa alatt özeen (max. 7 éj) Beteglátogatá: - közlekedéi költégek - zálláköltég özeen (max. 7 éj) limit nélkül limit nélkül Gyermek hazazállítáa Idõ elõtti hazautazá otthoni hozzátartozó betegége vagy halála miatt Tolmáczolgálat betegég, baleet vagy gépjármû meghibáodáa - Szolgáltatá eetén A Biztoított felkutatáa - Pénzegély-közvetíté Információ útiokmány elveztée eetén Szolgáltatá Szolgáltatá C) Gépjármû-egítégnyújtá alapzolgáltatáok Információ autómentõ-cégrõl - Szolgáltatá Segítégnyújtá zemélygépjármû hazahozatalához a Biztoított betegége vagy baleete eetén (ofõr-küldé) D) Baleetbiztoítá Baleeti eredetû halálra vonatkozó biztoítá Légikataztrófa biztoítá (a baleeti halál zolgáltatáon felül) Baleeti eredetû maradandó egézégkároodára vonatkozó biztoítá (100 %) (egyéb eetben a biztoítái feltételek zerint megállapított özeg) Baleeti kórházi napi téríté Conttörére vonatkozó kiegézítõ zolgáltatá E) Poggyázbiztoítá é útiokmányok pótláa Útipoggyáz vagy útiokmány eltulajdonítáa vagy baleet miatti érülée eetén - ezen belül útiokmányok pótláára vonatkozó költégtéríté limit nélkül - ezen belül bankkártya-pótlá költégeinek megtérítée útiokmányok pótláával kapcolato külföldi utazái é konzulátui költégek megtérítée tárgyankénti limit comagonkénti limit EUB AD 3/13 Utabiztoítái Feltételek

4 F) Poggyázkéedelem (külföldön) óra közötti poggyázkéedelem eetén órát meghaladó, legfeljebb 24 órá pogy- gyázkéedelem eetén - 24 órát meghaladó poggyázkéedelem eetén G) Jogvédelmi egítégnyújtá é biztoítá a) óvadék é a felmerülõ költégek megfizetée b) ügyvéd munkadíja H) Felelõégbiztoítá - - Biztoítottat terhelõ kártérítéi kötelezettég megtérítée Megjegyzé: A jogvédelmi biztoítái fedezet díja a telje díj arányában.: Barangoló: 1 %, Világlátó:9%, Búvárbiztoítá: 9 %, Ezütpart: 3 %, Aranypart: 4 % (5) Egy biztoítái eeménnyel özefüggében a Biztoító öze zerzõdée kötelezettégének felõ határa 300 millió forint, függetlenül az adott eemény által érintett zerzõdéek é zemélyek zámától, é az egye zerzõdéekben Biztoítottanként illetve eeményenként meghatározott zolgáltatái özegektõl. (6) A kapcolattartá nyelve A Biztoító é az EUB-Aitance a Biztoítottal illetve a Biztoított megbízáában eljáró zeméllyel történõ kapcolattartát magyar vagy angol nyelven vállalja. Vitá eetben a magyar nyelven tett nyilatkozatok az irányadóak. 5. A Biztoító teljeítéének feltételei 5.1. Határidõk, együttmûködéi kötelezettég (1) A Biztoító cak abban az eetben vállalja a zolgáltatáok teljeítéét, amennyiben a biztoítái eemény bekövetkezéét a lehetõ legrövidebb idõn de legfeljebb 12 órán - belül a Biztoítónál bejelentik (pl. telefonon vagy faxon kereztül), a zolgáltatái igény elbíráláához zükége dokumentumokat a Biztoítóhoz eljuttatják (pl. faxon kereztül), é a Biztoító a zolgáltatáok igénybevételét engedélyezi, kivéve az E) Poggyázbiztoítá é útiokmányok pótláa é az F) Poggyázkéedelem (külföldön) fejezetekben leírt zolgáltatáokat, melyeket legkéõbb a biztoítái eemény bekövetkezéét követõ 30 napon belül kell bejelenteni a Biztoítónál a különö feltételekben a teljeíté feltételeként elõírt dokumentumok benyújtáával. (2) Abban az eetben, ha a fenti határidõt nem tartják be é emiatt lényege körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztoító menteül a zolgáltatá teljeítée alól. (3) A Biztoított illetve a Kedvezményezett kötele a zolgáltatái igény elbíráláához a Biztoítónak é az EUB-Aitance-nak minden zükége egítéget megadni é a zolgáltatá teljeítée orán velük együttmûködni A teljeítéhez zükége dokumentumok A zolgáltatái igény elõterjeztéekor az alábbi iratokat kell benyújtani: (1) a biztoítái kötvény eredeti példányát (a teljeíté feltétele, hogy a Biztoított a külföldi utazá orán a kötvény eredeti példányát magával vigye, é magánál tarta annak érdekében, hogy bármely külföldi zolgáltatái helyzínen pl. orvonál, kórházban be tudja mutatni, é az EUB-Aitance felé faxon el tudja juttatni a fedezet ellenõrzée céljából). (2) a Biztoító által rendelkezére bocátott, hiánytalanul, é a valóágnak megfelelõen kitöltött é a kedvezményezett vagy meghatalmazottja által aláírt zolgáltatái igénybejelentõt, (3) zervezett tárautazá eetén az utazái iroda képvielõjének jegyzõkönyvét a biztoítái eemény bekövetkezéére é annak körülményeire vonatkozóan, (4) betegég vagy baleet vagy azzal özefüggében álló eemény eetén, a biztoítái eeménnyel kapcolato, annak bekövetkezéétõl a zolgáltatái igény bejelentééig keletkezett öze orvoi dokumentum fénymáolatát, amelynek tartalmaznia kell a diagnózit, é az orvoi kezelé rézlete leíráát, az elvégzett vizgálatok leleteit, valamint az ellátó intézmények, orvook egyértelmû megjelöléét, (5) betegéggel özefüggõ eemény eetén a Biztoító kérée alapján a Biztoított egézégi állapotára vonatkozó elõzményi adatokat, (6) a felmerült költégek (pl. külföldi orvoi ellátá, gyógyzer, telefon, zállá tb.) névre zóló, eredeti zámláit, (7) baleet vagy azzal özefüggében álló eemény eetén a baleet közelebbi körülményeinek tiztázáához zükége iratokat (pl. baleeti jegyzõkönyv), (8) közlekedéi baleet vagy azzal özefüggõ eemény eetén az illetéke hatóág által kiállított rézlete helyzíni jegyzõkönyvet é a vizgálatot lezáró határozatot, a véralkoholzint megállapítáára vonatkozó rendõrégi vagy orvoi iratot, (9) amennyiben a biztoítái eeménnyel kapcolatban hatóági eljárá indult, az eljárát befejezõ határozatot, (az eljárát megzüntetõ határozatot, illetve az eljárát lezáró jogerõ hatóági vagy bíróági határozatot), (10) búvárbaleet eetén a merüléi jegyzõkönyvet, é a biztoított búvár-minõítéének igazoláára a Búvár Világzövetég ill. a Magyar Búvár Szakzövetég által elfogadott hivatalo dokumentumot, é ha oktatá közben történt a baleet - az oktatát végzõ cég jegyzõkönyvét, (11) a külföldi utazáal kapcolato öze útiokmány (telje útvonalra zóló menetjegyek /repülõ-, buz-, vonat- é hajójegy/, bezállókártyák, zálláfoglalá vizaigazoláa, tankolái zámlák, autópálya-matricák é kapu/alagút haználati díjak zámlái), útlevél é vízummáolat, hazazállítá eetén útvonalleírá, (12) TAJ-kártya máolata illetve OEP írábeli igazoláa az érvénye táradalombiztoítái fedezetrõl, zemélyi igazolvány é lakcímkártya, jogoítvány é forgalmi engedély, valamint zervezett tárautazá eetén utazái zerzõdé máolata, (13) hazautazát követõen Magyarorzágon, a káreeménnyel özefüggében keletkezett orvoi dokumentumok, (14) mentéi jegyzõkönyv (15) amennyiben a zolgáltatái igény vonatkozáában nem a kedvezményezett kíván eljárni, akkor az erre vonatkozó eredeti meghatalmazá, (16) EEK máolata vagy az OEP által kiállított EEK-helyetteítõ nyomtatvány, (17 beteg hazazállítáa eetén a fogadó kórház befogadó nyilatkozata, EUB AD 4/13 Utabiztoítái Feltételek (18) telefonköltégekkel kapcolato igény eetén eredeti telefonzámla é hívárézletezõ, (19) RTG, CT, MRI é egyéb képalkotó vizgálat felvételei, é leíráa, (20) táppénze igazolá é a magyar kórház igazoláa a kórházi fekvõbeteg ellátáról, (21) vadázattal kapcolato zolgáltatái igény eetén fegyvervieléi engedély, (22) kötelezõ védõoltáok beadáát igazoló oltái bizonyítvány. (23) továbbá az alábbi, különö feltételekben leírt biztoítái eeményre é zolgáltatá-típura vonatkozóan alábbiak zerint elõírt dokumentumokat: (24) Holttet hazazállítáa eetén:_a hazazállítá megzervezéének é a költégvállalának feltétele, hogy a Biztoított hozzátartozója az alábbi dokumentumokat a Biztoító rézére eljuttaa vagy ezek bezerzéében zükég zerint közremûködjön: (a) a halál okát igazoló hatóági vagy orvoi bizonyítvány, (b) a halál okát megállapító halottvizgálati bizonyítvány, boncolái jegyzõkönyv é a halál körülményeinek tiztázáához zükége egyéb iratok, (c) temetõi befogadó nyilatkozat, (d) a halál tényét igazoló okirat (halotti anyakönyvi kivonat), (e) zületéi é házaági anyakönyvi kivonat, (f) Bank-Pluz termékre vonatkozóan az önrézeedé özegére vonatkozó zámlák máolata, illetve a pénzügyi teljeítét igazoló bizonylatok, (25) a B) További utazái egítégnyújtá é a C) Gépjármû-egítégnyújtá alapzolgáltatáok az A) fejezetben feloroltakon túl: (a) utazái költégekre vonatkozó igény eetén a Biztoítóhoz a a zolgáltatá igénybevételét megelõzõen - el kell juttatni faxon az eredetileg tervezett hazautazára zóló menetjegyet, utazái zerzõdét, vagy aját gépjármûvel történõ utazá eetén annak forgalmi engedélyét, é a vezetõ jogoítványát, (b) a Sofõr küldé a Biztoított betegége vagy baleete eetén zolgáltatá eetén a zolgáltatát megelõzõen el kell juttatni a Biztoított gépjármûvezetére való alkalmatlanágát igazoló a külföldi ellátó orvo által kiállított - íráo orvoi véleményt, é a gépjármû forgalmi engedélyének é a Biztoított jogoítványának máolatát, (c) zálláköltégekre vonatkozó igény eetén a zolgáltatá igénybevételének elõfeltétele az eredetileg foglalt zállára vonatkozó zámla bemutatáa. (26) D) Baleetbiztoítá (a) Baleeti eredetû halálra vonatkozó biztoítá eetén - a halottvizgálati bizonyítványt, - a Biztoított halotti anyakönyvi kivonatának hitele máolatát, - a baleet bekövetkezéétõl a Biztoított haláláig történt külföldi é magyarorzági orvoi kezeléekre vonatkozó öze orvoi irat fénymáolatát, valamint a halál közelebbi körülményeinek tiztázáához zükége iratokat (pl. kezelõorvoi igazolá, zárójelenté, kórbonctani lelet tb.), - a Kedvezményezetti jogoultágot igazoló okirat (jogerõ hagyatékátadó végzé vagy annak olyan kivonato máolata illetve kiadmánya, amely egyértelmûen tartalmazza az örökö(ök) megjelöléét, é a közjegyzõ adatait, illetve örökléi bizonyítvány) eredeti példányát vagy hitele máolatát. (b) Légikataztrófa biztoítá eetén a fentieken kívül továbbá a légitáraág igazoláát arra vonatkozólag, hogy a légikataztrófa bekövetkezéének idõpontjában a Biztoított uta minõégben a repülõgépen tartózkodott, valamint az illetéke hatóág igazoláát arra vonatkozólag, hogy a légijármû a felzállát követõen lezuhant, illetve kényzerlezállát hajtott végre, é a Biztoított ennek következtében baleetet zenvedett. (27) E) Poggyázbiztoítá é útiokmányok pótláa (a) bármely lopá vagy rablá eetén az eemény helyét, idejét é leíráát, a károultak nevét, é zemélyi adatait, valamint az eltulajdonított, elrabolt tárgyak rézlete megjelöléét é értékét feltüntetõ, az illetéke külföldi rendõrég által kiállított jegyzõkönyvet, (b) zálloda vagy kemping területén történt lopá, vagy rablá eetén a rendõrégi jegyzõkönyvön kívül a zálloda vagy kemping üzemeltetõje által kézített jegyzõkönyvet i, (c) a zemélyi érüléel járó baleetre vonatkozóan a telje orvoi dokumentációt, é amennyiben valamely hatóág által hivatalo jegyzõkönyv kézült, akkor a hivatalo jegyzõkönyvet, (d) a közlekedéi baleetre vonatkozó rézlete rendõrégi jegyzõkönyvet, (e) légitáraág által ki nem zolgáltatott útipoggyáz eetén: a Biztoított nevére zóló menetjegyet, bezállókártyá(ka)t, a légitáraág által a poggyáz átvételekor a Biztoított nevére zólóan kiállított poggyáz-feladóvevényt, a hiányzó poggyázról a zemélyzállító cég felé tett bejelentét (amely tartalmazza az eltûnt dolgok tétele feloroláát é azok értékét), a poggyáz-hiányról a repülõtéren rögzített bejelentét, valamint a zemélyzállító vállalat által az adott feladóvevényen zereplõ poggyáz eltûnééért vállalt - felelõég elimeréére vonatkozó jegyzõkönyvet, melynek tartalmaznia kell a károult zemély nevét, zemélyi adatait, azt, hogy a téríté meghatározáa az eltûnt dolgok értéke vagy tömege alapján történt, é a zemélyzállító cég által fizetett kártéríté özegét, (f) a vagyontárgy újkori bezerzéének idõpontját é értékét igazoló a Biztoított nevére zóló eredeti zámlát, amennyiben az rendelkezére áll, (g) érült útipoggyáz javítáára, illetve útiokmányok pótláára vonatkozóan a felmerült költégeket igazoló, a Biztoított nevére zóló, eredeti zámlát, (h) útiokmányok pótláával kapcolato utazái költégekre vonatkozóan az eredeti menetjegyet é zámlát, (i) elemi kárra vonatkozóan a zakhatóág (illetékeégtõl függõen pl. meteorológiai intézet, rendõrég, tûzoltóág) igazoláát az elemi kár bekövetkezéérõl, valamint - amennyiben a kár camping területén történt - a camping üzemeltetõje által kiállított, a kár idõpontját, mértékét é jellegét, a károult dolgok feloroláát, valamint a károult zemélyeket pontoan leíró jegyzõkönyvet, (j) a bankkártya-pótlá költégének megállapítáához a megfelelõ bankzámla-kivonat azon tételeit, amelyen a letiltá é pótlá költége zerepel. (28) F) Poggyázkéedelem (külföldön) (a) a biztoított nevére kiállított, telje útvonalra zóló repülõjegy, poggyázcímke, bezállókártya, (b) a fuvarozó légitáraág által a Biztoított nevére zólóan é a Biztoított nevére feladott útipoggyázra vonatkozóan kiadott íráo jegyzõkönyv a Biztoított poggyázának kéedelme kizolgáltatááról, annak idõpontjáról é a kéé idõtartamáról, (c) a poggyáz-kéé miatt külföldön zükégeé vált dolgok váárláára vonatkozó eredeti bizonylat(ok). (29) G) Jogvédelmi egítégnyújtá é biztoítá - a Biztoított ellen indított büntetõ vagy zabályértéi eljárá dokumentációját, így különöen a rendõrég vagy má hatóág által kiállított jegyzõkönyvet é/vagy határozatot. (30) H) Felelõégbiztoítá (a) a károult zemély nevét, címét, (b) a kár mértékét, bekövetkezéének helyét, idõpontját, (c) a biztoítái eemény rövid leíráát, (d) a károult teti érüléére vonatkozó rézlete orvoi dokumentációt, (e) a Biztoított felelõégének elimeréére vagy elutaítáára vonatkozó nyilatkozatát, (f) amennyiben hatóági eljárá indult, a hatóági eljárá zámát, a hozott határozatot illetve az illetéke hatóág nevét, címét, (31) I) Gépjármû-egítégnyújtá Autó Max (a) a Biztoított gépjármû forgalmi engedélyének máolatát, gépjármûvezetõ jogoítványának máolatát,

5 (b) a javítát illetve a hiba megállapítáát végzõ zerelõ illetve zervíz, valamint a gépjármû zállítáát végzõ cég igazoláát a menetképtelenégrõl, az elvégzett javítáok tétele feloroláával, külön feltüntetve a kizállái, javítái, zállítái é alkatréz-költégeket, (c) a felmerült költégek névre zóló eredeti zámláit (gépjármûre vonatkozó zámlák eetén a zámlán zerepelnie kell a gépjármû azonoítóinak pl. rendzám, típu, forgalmi engedély záma), A Biztoító bekérhet, illetve bezerezhet a zolgáltatái igény elbíráláához zükége további iratokat i A kárbejelenté helye A Biztoító íráo é zemélye kárbejelentéeket fogadó irodájának címe: 1132 Budapet, Váci út , ( tel.: (1) , fax: (1) , aktuáli nyomtatványok letölthetõk: ). Amennyiben jelen feltételek valamely zolgáltatá teljeítéét elõzete telefono bejelentéhez kötik, a bejelentét az EUB 24 órá Segítégnyújtó zolgálata (a továbbiakban: EUB Aitance) felé kell megtenni. Az EUB-Aitance elérhetõége: tel.: (36 1) , fax: (36 1) A Biztoító teljeítéének eedékeége (1) A Biztoító a biztoítái zerzõdé alapján kötelezettéget vállal a 4. (4) bekezdében található Szolgáltatá-táblázatban meghatározott zolgáltatáok teljeítéére, amennyiben a biztoítái zerzõdében definiált területi hatályon belül, a kockázatvielé idõtartama alatt biztoítái eemény következik be é a jogalap fennáll. (2) A Biztoító a hozzá bejelentett zolgáltatái igényt az annak elbíráláához zükége valamennyi okmány beérkezéét követõ 15 napon belül teljeíti, kivéve, ha a különö feltételek máként rendelkeznek. (3) Abban az eetben, ha a Biztoító által kért dokumentumokat felhívá ellenére em, vagy újból hiányoan nyújtják be, a Biztoító a zolgáltatái igényt elutaíthatja, illetõleg azt a rendelkezére álló dokumentumok alapján bírálja el. (4) A Biztoító nem vállal felelõéget azokért a károkért, amelyeket valamely zolgáltatáának kéedelme teljeítéével okozott, amennyiben a kéé a Biztoító illetve megbízottjai érdekkörén kívül álló eeményekre vezethetõ viza (vi major jellegû eemények). 6. A Biztoító menteülée a zolgáltatá teljeítée alól (1) A Biztoító menteül a zolgáltatá teljeítée alól, amennyiben bizonyítja, hogy a biztoítái eeményt a Szerzõdõ, illetve a Biztoított jogelleneen, zándékoan vagy úlyoan gondatlanul okozta. (2) A Biztoított úlyoan gondatlanul jár el különöen, ha: (a) a biztoítái eemény bekövetkezée idején alkoholo állapotban volt. Ha történt véralkohol vizgálat, alkoholo állapotnak tekintendõ a 0,8 -et meghaladó mértékû véralkohol-koncentráció, (b)a biztoítái eemény a következõ anyagok fogyaztáával özefüggében következik be, kivéve ha azokat a kezelõorvo elõíráára, az elõírának megfelelõen alkalmazták: kábítózer, kábító hatáú anyag, gyógyzer. (c) olyan gépjármûvet vezetett, amelynek nem volt érvénye forgalmi engedélye, vagy amelynek vezetééhez zükége érvénye vezetõi engedéllyel nem rendelkezett, (d) ha a Biztoított egy adott közlekedéi baleet bekövetkezéekor legalább két, az adott orzágban a baleet idõpontjában hatályo közlekedérendézeti jogzabályt megzegett. (3) Menteül a Biztoító a biztoítái özeg kifizetée alól, amennyiben a Biztoított valamely kármegelõzéi é/vagy kárenyhítéi kötelezettégének nem tett eleget. (4) A Biztoító menteül a zolgáltatá teljeítée alól abban az eetben, ha a biztoítái eemény bejelentéének határidejét nem tartják be é emiatt lényege körülmények kideríthetetlenné válnak. (5) A Biztoító menteül a zolgáltatá teljeítée alól abban az eetben, ha a Biztoított a biztoítái zerzõdé létrejöttekor (megkötéekor) nem tartózkodott a Magyar Köztáraág területén, kivéve ha a biztoítá megkötééhez a Biztoító - a fenti körülmény imeretében - elõzeteen írában hozzájárult. (6) A Biztoító menteül a zolgáltatáok teljeítée alól abban az eetben, ha a bejelenté orán a Biztoított vagy megbízottja által tett nyilatkozatok, é a hivatalo dokumentumok illetve az egyébként a Biztoító rendelkezéére álló információk tartalma eltér egymától, é emiatt lényege körülmények kideríthetetlenné válnak, vagy a Biztoított illetve a Kedvezményezett a Biztoító felé valótlan adatokat közöl. (7) A Biztoító menteül a biztoítái feltételek A) fejezetében meghatározott mértéken felül - bármely további zolgáltatá teljeítée alól olyan baleet vagy betegég bekövetkezée eetén, amelynek a bejelentée a II.) Különö Feltételek A) Egézégügyi egítégnyújtá é biztoítá fejezet 2.1.(2) pontjában leírtak zerint nem történt meg, é a Biztoító az egézégügyi ellátá igénybevételét elõzeteen nem hagyta jóvá. (8) A Biztoító menteül a zolgáltatáok teljeítée alól, amennyiben a Biztoított illetve a Kedvezményezett a Biztoítónak é az EUB-Aitancenak az elbírálához é a zolgáltatá teljeítééhez zükége egítéget nem adja meg, a kért információk bezerzéében nem mûködik közre, ezáltal együttmûködéi kötelezettégét nem teljeíti. (9) A Biztoító menteül a zolgáltatá teljeítée alól továbbá a különö feltételekben leírt zolgáltatá-típuok vonatkozáában az alábbi eetekben: (9)/1. E) Poggyázbiztoítá é útiokmányok pótláa A Biztoító menteül kárkifizetéi kötelezettége alól, ha: (a) a kárt jogelleneen, zándékoan vagy úlyoan gondatlanul a Szerzõdõ vagy a Biztoított, vagy velük egy háztartában élõ hozzátartozójuk okozta, (b) a káreeményre vonatkozó hivatalo vagy a zemélyzállító cég által kiállított jegyzõkönyv vagy a Biztoított által a hatóág felé tett feljelenté tartalma é a Biztoító felé közölt adatok eltérnek egymától é emiatt lényege körülmények kideríthetetlenné válnak, (c) a bekövetkezett törékár a zükége comagolá hiányának, vagy hiányoágának, helytelen berakodának vagy elhelyezének a következménye é ezt maga a Szerzõdõ/Biztoított vagy hozzátartozója végezte. (9)/2. F) Poggyázkéedelem (külföldön) (a) amennyiben a benyújtott okmányokból az igény jogalapja egyértelmûen nem állapítható meg, (b) amennyiben a poggyáz kéedelme kizolgáltatáa a Biztoított vagy hozzátartozója hibájából következik be. 7. A kockázatvielébõl kizárt eemények (1) A Biztoító kockázatvielée nem terjed ki azokra az eeményekre, amelyek oka egézben vagy rézben: (a) kóro elmeállapot, (b) ionizáló ugárzá, (c) nukleári energia, EUB AD 5/13 Utabiztoítái Feltételek (d) háború, harci celekmények, idegen hatalom ellenége celekedetei, zavargáok, kormány elleni pucc vagy pucckíérlet, zendülé, polgárháború, forradalom, lázadá, tünteté, felvonulá, ztrájk, terrorcelekmény, munkahelyi rendbontá, határvillongáok, felkelé, (e) a Biztoított öngyilkoága vagy öngyilkoági kíérlete, (f) zenvedélybetegégek, valamint gyógyzer-, alkohol-, drog elvonáával vagy túladagoláával özefüggébe hozható eemények. (2) A kockázatvielé nem terjed ki továbbá az alábbi tevékenyégek végzée közben bekövetkezõ eeményekre, valamint azokra az eeményekre, melyek oka egézben vagy rézben az alábbi tevékenyégek folytatáa: (a) bármely olyan portágban folytatott porttevékenyég, amely portágban a Biztoított hivatáo vagy verenyzõ portolónak minõül, (b) fizikai munkavégzé (nem minõül hivatáo fizikai munkavégzének a - közúti fuvarozára vonatkozóan a zükége hatóági engedélyekkel rendelkezõ - tehergépjármû vezetée, valamint bármely zemélygépjármû vezetée), (c) a következõ - jelen biztoítái feltételek vonatkozáában vezélye portnak minõülõ tevékenyégek gyakorláa: autó-motorport, búvárkodá légzõkézülékkel vagy légzõkézülék nélkül, ziklamázá, hegymázá, meterége fal-mázá, bármilyen jellegû expedíció tevékenyég, barlangázat, vadázat, vadvízi evezé é rafting, hórafting, tengeri kajak, hydropeed, motorcónakkal vontatott banán, motorcónakkal vontatott air-chair é gumitömlõ, jetki, vízií, wakeboard, kiteurf, urf, windurf, vitorlázá, mountain-bike, down-hill kerékpározá, mountain-board, triál- vagy BMX kerékpár haználata, pályán kívüli íelé vagy nowboardozá, quad (három- vagy négykerekû motor) haználata, bundgee jumping, canyoning, bármilyen jellegû ejtõ- é iklóernyõ haználata, bae-jumping, paplanernyõzé, motor nélküli légijármûvel történõ utazá (zemélyzet vagy uta minõégben egyaránt), motoro légijármûvel történõ utazá (zemélyzet vagy uta minõégben egyaránt) kivéve a zemélyzállítára vonatkozóan az elõírt hatóági engedéllyel üzemelõ menetrendzerinti légijáratokon utaként történõ utazá, é menetrendben zereplõ charter légijáraton történõ utazá, (d) bármely fegyver haználata. (3) Jelen feltételek alkalmazáában hegymázának minõül a hegyvidéken történõ túrázá, amennyiben annak orán a Biztoított a kijelölt turitaútról letér vagy az útvizonyok peciáli felzerelé haználatát indokolják (pl. kötélbiztoítá, hágóva, jégcákány tb.). Hegymázának minõül továbbá a Kletterteig ( via Ferrata ) típuú útvonalakon, valamint a méter tengerzint feletti magaág fölött történõ túrázá. (4) Jelen feltételek zempontjából autó-motorportnak minõül: (a) bármely motor vagy gépjármû közúton kívül, vagy verenypályán történõ haználata, (b) bármely autó- vagy motorverenyen történõ rézvétel, vagy az arra történõ felkézülé, edzé, (c) közúti forgalomban nem engedélyezett bármely jármû haználata, (d) cro- vagy triálmotor haználata, (e) bármely zervezett motoro- vagy autó kalandtúrán vagy túraverenyen történõ rézvétel (autó kalandtúrának minõül minden olyan nyilvánoan meghirdetett motoro- vagy autó túra, amelynek célja a zervezõk által meghatározott földrajzi pont(ok) elérée). (5) A Biztoító kockázatvielée nem terjed ki továbbá: (a) következményi károkra (pl. biztoítái eemény bekövetkezée miatt igénybe nem vett utazára vagy egyéb zolgáltatáokra vonatkozóan a Biztoító nem nyújt térítét), (b) nem vagyoni károkra, (c) azokra az eeményekre, amelyek azzal özefüggében következtek be, hogy porttevékenyég folytatáa orán a Biztoított a zükége védõfelzereléeket nem haználta vagy az adott portágra vonatkozóan általánoan elfogadott zabályokat nem tartotta be, (d) azokra az eeményekre, amelyek azzal özefüggében következtek be, hogy a Biztoított nem tartotta be az általa végzett tevékenyégre vonatkozó a tevékenyég végzéének helye zerint illetéke - hatóág vagy az adott léteítmény üzemeltetõjének elõíráait, valamint munkavégzé eetén az adott munkakörre vonatkozó zakmai zabályokat é baleet-megelõzéi elõíráokat (6) A biztoító zolgáltatái kötelezettége nem terjed ki a kármegelõzét zolgáló intézkedéek költégeinek megtérítéére. A biztoító nem vállal zolgáltatát olyan megbetegedéekkel özefüggében, amelyek vonatkozáában a Biztoított az Orzágo Epidemológiai Központ ( ajánláa zerinti megelõzõ intézkedéeknek (pl. védõoltá, gyógyzer) nem tett eleget. (7) A Biztoító kockázatvielé nem terjed ki továbbá a különö feltételekben leírt zolgáltatá-típuok vonatkozáában az alább meghatározott eetekre: (7)/1. A) Egézégügyi egítégnyújtá é biztoítá é B) További utazái egítégnyújtá, é C) Gépjármû-egítégnyújtá alapzolgáltatáok (1) A Biztoító kockázatvielée nem terjed ki azokra a megbetegedéekre, baleetekre: (a) amelyek oka egézben vagy rézben a biztoítá kezdete, illetve a külföldi utazá megkezdée elõtt fennálló egézégi állapot (pl. betegég, panaz, tünet), (b) melyekkel a Biztoított a kockázatvielé vagy a külföldre történõ kiutazá kezdetét megelõzõ hat hónapon belül orvoi kezelé alatt állt, vagy ez orvoi zempontból zükége lett volna. (2) A kockázatvielé nem terjed ki továbbá: (a) pzichiátriai é pziché megbetegedéekre, (b) kontrollvizgálatra, utókezelére, (c) közeli hozzátartozó által nyújtott kezelére, ápolára, (d) fizioterápiá kezelére, akupunktúrára, termézetgyógyáz által nyújtott kezelére, gyógytornára, (e) védõoltára, rutin, illetve zûrõvizgálatokra, (f) zexuáli úton terjedõ betegégekre, zerzett immunhiányo betegégekre (pl. AIDS), illetve ezzel özefüggõ betegégekre, (g) kontaktlencével, zemüveggel kapcolato költégekre, (h) terhegondozára, terheégi rutinvizgálatokra, (i) cecemõgondozára, gyermekgondozára, (j) definitív fogázati ellátára, állkapoc-ortopédiai ellátára (baleet kivételével), fogzabályozára, paradontológiai kezeléekre, fogkõ-eltávolítára, fogpótlára, fogkoronára (kivéve eltört korona ideiglene javítáa), protézi é híd kézítéére illetve javítáára, (k) a Magyar Köztáraág területére történt hazaérkezé idõpontja után felmerült költégekre. (7)/2. D) Baleetbiztoítá (1) Baleeti eredetû maradandó egézégkároodára vonatkozó biztoítá A kockázatvielé nem terjed ki: (a) a porckorongérvre, é egyéb érveedéi megbetegedéekre, (b) a ránduláo kórimével jelölt érüléekre, (c) a zövõdmény nélkül gyógyult ízületi cõtükrözé utáni állapotokra, (d) az olyan baleetekre, ahol a fri baleeti eeménnyel közvetlen okozati özefüggében anatómiai elváltozá a rendelkezére álló orvoi iratok alapján nem állapítható meg. (7)/3. E) Poggyázbiztoítá Nem téríti meg a Biztoító: (a) az útipoggyáz vagy útiokmányok elveztée, elhagyáa, elejtée, vagy õrizetlenül hagyáa miatt bekövetkezõ károkat,

6 (b) annak az útipoggyáznak az értékét, amelyet a gépjármû nem lezárt, nem merev burkolatú, a beláthatóág ellen nem védett comagterébõl, keztyûtartójából, tetõcomagtartó dobozából, íléctartójából tulajdonítottak el, vagy ha az erõzako behatolá egyértelmûen nem dokumentált, (c) az útipoggyázban keletkezett kárt, ha azt helyi idõ zerint ete 20 é reggel 8 óra között a gépjármûben vagy lezárt tetõcomagtartó dobozában hagyott vagyontárgyak eltulajdonítáával okozták, (d) átorozá közben bekövetkezõ lopá vagy rablá miatti kárt, ha a átorozá nem az erre hatóágilag kijelölt helyen történik, (e) adathordozók kárai eetén az adatvezté kárait, (f) az útipoggyáz vagy útiokmány vízbe eée illetve átnedveedée miatt bekövetkezõ károkat (függetlenül a vízbeeé, vagy átnedveedé körülményeitõl), (g) a hatóág által történõ lefoglalá, elkobzá, vagy a vagyontárgyak megemmiítéének kárait, (h) a vagyontárgyak zállítáával, károodáával özefüggõ következményi károkat é közvetett vezteégeket, (i) a vagyontárgyak ajáto termézetébõl eredõ károkat, (j) a vagyontárgyak kontrukció, gyártái, anyag- é haonló rejtett hibáira vizavezethetõ károkat, (k) vízum pótláának költégeit, (l) valamely jármû vagy tartozékainak meghibáodáából eredõ károkat. (7)/4. G) Jogvédelmi egítégnyújtá é biztoítá (a) a Biztoító kockázatvielée nem terjed ki a Biztoított terhére megállapított pénzbüntetére, bírágra vagy a Biztoítottat terhelõ egyéb költégekre, kiadáokra. (b) a Biztoító nem nyújt zolgáltatát, illetve az elõzete hozzájárulá megadáát megtagadhatja, ha: - a Biztoított ellen gépjármû haználójaként elkövetett zabályérté vagy gondatlan bûncelekmény miatt indult eljárá, é az adott gépjármû az elköveté idõpontjában nem rendelkezett érvénye felelõégbiztoítáal, - a Biztoított a tulajdono engedélye vagy jogoítvány illetve érvénye forgalmi engedély nélkül vezette a gépjármûvet é a közlekedéi baleet bekövetkezett, - a Biztoított ellen zándékoan elkövetett bûncelekmény, cerbenhagyá, egítégnyújtá elmulaztáának alapo gyanúja miatt indul az eljárá, - a Biztoított korábban kötött jogvédelmi biztoítáa a jelen feltételben meghatározott biztoítái eeményre kiterjed. (7)/5. H) Felelõégbiztoítá Nem téríti meg a Biztoító: (a) azt a kárt, amely a Biztoított jogzabályban meghatározott felelõégénél zigorúbb, zerzõdében vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállái kötelezettégén alapul, (b) bírágot, pénzbüntetét, egyéb büntetõ jellegû költégeket, valamint a károkozó ezzel kapcolato képvieleti költégeit, (c) azt a kárt, amit a Biztoított bûncelekmény elkövetéével okoz, (d) azt a kárt, amelyet a Biztoított hozzátartozójának okozott, (e) a környezetzennyezét, vagy környezeti ártalmakat okozó károkat. (f) azt a kárt, amelyet a Biztoított olyan tevékenyégével okozott, amely hatóági engedélyhez kötött, é a Biztoított ezt a tevékenyéget ilyen engedély nélkül folytatta, (g) amennyiben a Biztoított azono károkozái körülményekkel vizatérõen okozott kárt, a Biztoító felhíváa ellenére a károkozá körülményeit nem züntette meg, bár az megzüntethetõ lett volna, (h) a kárt, ha a Biztoítottat harmadik zemély a káreemény bekövetkezéének a lehetõégére figyelmeztette, a káreemény ezután a zükége intézkedé hiányában következett be, (i) a Biztoított által bérelt, hazonbérelt, kölcönzött vagy megõrzére átvett dolgokban bekövetkezett károkat, (j) a hõméréklet, gázok, gõzök, folyadékok, nedveég, vagy nem atmozfériku capadékok fokozato kibocátáa vagy behatáa által, valamint nukleári eemények, é radioaktív fertõzé által okozott károkat, (k) dolgok elvezéébõl, elveztéébõl, eltulajdonítáából adódó károkat. (l) a zerzõdézegébõl adódó károkat. (7)/6. I) Gépjármû-egítégnyújtá - Autó Max (1) A Biztoító kockázatvielée nem terjed ki a Biztoított gépjármû menetképtelenégére, amennyiben: (a) a gépjármûvet üzletzerû zemély, vagy áruzállítára haználják, (b) a gépjármûvet bérautóként haználják, (c) amennyiben a gépjármû menetképtelenége annak következménye, hogy a gépjármû karbantartáa az adott típura vonatkozó üzemeltetéi elõíráok zerint nem történt meg, vagy nem az elõírt idõben történt meg (pl. olajcere, fékbetétek ceréje tb.). (2) A Biztoító zolgáltatái kötelezettége nem terjed ki a következõkre: (a) a Biztoított gépjármû zervízben történõ, véglege helyreállítáát zolgáló javítái é karbantartái költégeire (a Biztoító zolgáltatáa kizárólag a helyzíni javítá munkadíjára terjed ki), (b) az utaok poggyázának potaköltégére, amennyiben a poggyáz nem zállítható együtt a Biztoított zeméllyel (pl. terjedelme, vagy tömege miatt), (c) a javítá-zereléi ill. zállítái munkálatokat elvégzõ, a Biztoítótól független cég által okozott károkra. (3) A Biztoító nem vállalja az Autó-Extra zolgáltatáok teljeítéét, amennyiben a biztoítái eemény bekövetkezéérõl a Biztoítót haladéktalanul nem érteítették, é a zolgáltatáokat nem a Biztoító zervezte vagy azok igénybevételéhez elõzeteen nem járult hozzá. 8. Eljárá véleménykülönbég eetén Amennyiben a zolgáltatái igény elõterjeztõje a Biztoító által megállapított zolgáltatá mértékét nem fogadja el, kérheti a zolgáltatái özeg felülbíráláát. Az erre vonatkozó igényét a zolgáltatái igény elõterjeztõje kötele a Biztoítótól kapott zolgáltatái özeg vagy a zolgáltatái igény elutaítááról tájékoztató levél kézhezvételétõl zámított 60 napon belül írában benyújtani a Biztoító felé. 9. A panazok bejelentée, panazfórum (1) A zerzõdéel kapcolatban felmerült panazokat írában, a Biztoítónál lehet bejelenteni: Európai Utazái Biztoító Zrt., Ügyfélzolgálat, 1132 Budapet, Váci út (2) A Biztoító kötele a panazokat, bejelentéeket kivizgálni, é vizgálata eredményérõl a panazonak - a levél Biztoítóhoz való beérkezéét követõ - 30 napon belül írában tájékoztatát adni. (3) A Biztoító felügyeleti zerve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (cím: 1013 Budapet, Kriztina krt. 39.). EUB AD 6/13 Utabiztoítái Feltételek (4) A biztoítái zolgáltatáokra vonatkozó pere ügyekben kizárólag a Budapeti IV. é XV. Kerületi Bíróág az illetéke. (5) A fogyaztóvédelmi törvény értelmében a panazok rendezééhez békéltetõ tetület egítége i igénybe vehetõ, például: Budapeti Békéltetõ Tetület ( tel: , fax: , levelezéi cím: 1253 Budapet, Pf.: 10, 1016 Budapet, Kriztina krt. 99. BKIK Székház 107-e zoba), bõvebb címlita: Elévüléi idõ A zerzõdé alapján érvényeíthetõ igények elévüléi ideje a biztoítái eemény bekövetkeztének napjától zámított 2 év. Amennyiben a biztoítái eemény bejelentée ezen idõtartamon belül megtörtént, akkor az elévüléi idõ a Biztoító é a Szerzõdõ, vagy a Biztoított vagy egyéb jogoult között tett utoló jognyilatkozat átvételi idõpontját (lád bekezdé) követõ 2 év. 11. Egyéb rendelkezéek A jognyilatkozatok (bejelentéek, érteítéek) hatályoágának feltételei (1) A Biztoító a hozzá eljuttatott ajánlatokat, jognyilatkozatokat, bejelentéeket cak akkor kötele hatályonak tekinteni, ha azokat írában juttatták el hozzá. A Biztoító nyilatkozatait zintén írában juttatja el a zerzõdében érdekelt zemélyeknek. (2) Amennyiben a Biztoító a jognyilatkozatot a Szerzõdõnek, a Biztoítottnak vagy egyéb jogoultnak az általa imert utoló címére ajánlott levélben küldi, az abban az idõpontban tekintendõ megérkezettnek, amikor azt a címzé helyén átvették. Amennyiben a Biztoító által küldött jognyilatkozatot a címzett nem vezi át, akkor a levél Biztoító által történt potára adáának idõpontját követõ 8. nap tekintendõ az átvétel idõpontjának Értelmezõ rendelkezéek A baleet é a közlekedéi baleet fogalma (1) Jelen általáno feltételek zempontjából a baleet az a hirtelen fellépõ, egyzeri, külõ fizikai é/vagy kémiai behatá, amely a Biztoítottat akaratától függetlenül a kockázatvielé tartama alatt éri é a biztoítá tartama alatt zakorvoilag igazolt olyan anatómiai károodát okoz, amely akut módon célirányo gyógyító beavatkozát indokol. (2) A különö feltételek D) é E) fejezetében zereplõ kockázatok é zolgáltatáok vonatkozáában nem minõül baleetnek: (a) a gyermekbénulá é a kullanccípé következtében kialakuló agyburok-, é/vagy agyvelõgyulladá, (b) a vezettég, (c) a tetanuzfertõzé, (d) az ember vagy állat vagy egyéb élõlény által terjeztett bármely fertõzé még abban az eetben em, ha baleetzerû fizikáli ok váltja ki, (e) a fagyá, a napzúrá, a megemelé, é a hõguta, (f) a foglalkozái betegég (ártalom), (g) anatómiai képlet igazolt fri érüléével nem járó, akut nyílt mûtéti beavatkozát nem igénylõ úgynevezett ránduláo baleetek, (h) porckorongérv é egyéb érveedéi megbetegedéek, (i) ahol a fri baleeti eeménnyel közvetlen okozati özefüggében anatómiai elváltozá a rendelkezére álló orvoi iratok alapján nem állapítható meg. (3) Jelen általáno feltételek alkalmazáában közlekedéi baleetnek minõül a Biztoítottat ért, rendõrégi jegyzõkönyvvel dokumentált baleet abban az eetben, ha a Biztoított gyalogoként, jármû vezetõjeként, vagy utaaként zenved baleetet. (4) Jelen általáno feltételek alkalmazáában nem minõül közlekedéi baleetnek: (a) a gyalogot érõ olyan baleet, amelynek bekövetkeztében emmilyen mozgó jármû nem hatott közre, (b) a jármû utaát ért olyan baleet, amely nem a jármû, vagy má jármû haladáával, illetve megálláával özefüggében következett be Az orvo, orvoi ellátá é a kórház fogalma (1) Jelen általáno feltételek zempontjából orvonak minõül az adott gyógykezelé jellegéhez zükége zaktudát igazoló humán orvoi diplomával rendelkezõ é az ellátá helyének hatóági elõíráai zerint orvonak minõülõ zemély, aki az adott típuú egézégügyi ellátá végzééhez a zükége az ellátá helyén illetéke hatóág é/vagy zakmai felügyelet által kiállított hatóági engedélyekkel rendelkezik é az ellátá helyén az orvookra vonatkozó orzágo nyilvántartában zerepel. A Biztoított vagy a Kedvezményezett - vagy azon zemély, akinek az egézégi állapotával özefüggében következik be a biztoítái eemény hozzátartozója, vagy vele közö háztartában élõ zemély a biztoítái feltételek zempontjából nem minõül orvonak, abban az eetben em, ha az elõbbi feltételeknek megfelel. (2) Orvoi ellátának minõül az orvo (lád (1)) által végzett egézégügyi ellátá. (3) Jelen általáno feltételek zempontjából kórháznak minõül az egézégügyi ellátá orzágában illetéke hatóág é zakmai felügyelet által elimert, engedélyezett fekvõbeteg ellátát nyújtó intézmény, amely állandó orvoi irányítá, felügyelet alatt áll. Jelen biztoítá zempontjából nem minõülnek kórháznak - még abban az eetben em, ha azokban kórházi fekvõbeteg ellátát végeznek - a zanatóriumok, rehabilitáció intézetek, gyógyfürdõk, gyógyüdülõk, alkohol- é kábítózer-elvonó intézmények, illetve kórházak fenti jellegû zolgáltatát nyújtó oztályai, feltéve, hogy a Biztoított az oztály jellegének megfelelõ zolgáltatában rézeült A Biztoított porttevékenyégének minõítée (1) Hivatáo portoló az a Biztoított, aki portzervezettel léteített munkavizony vagy munkavégzére irányuló egyéb jogvizony, továbbá egyéni vállalkozá keretében jövedelemzerzéi céllal porttevékenyéget folytat, é rendelkezik a portági zakzövetég, illetõleg a portzövetég feltételei zerint megzerzett hivatáo portolói engedéllyel. (2) Jelen általáno feltételek zempontjából verenyzõ portoló az a Biztoított (továbbiakban: verenyzõ portoló), aki porttevékenyéget nem hivatáo portolóként végez feltéve, hogy verenyen (pl. bajnokágon, meccen) i indul, függetlenül a vereny jellegétõl. (3) Jelen általáno feltételek zempontjából hobbi portoló az a Biztoított, aki porttevékenyégét nem hivatáo portolóként é nem verenyzõ portolóként végzi Külföldi utazá Jelen feltételek értelmezéében külföldi utazának tekintjük azt az utazát, amely a Magyar Köztáraág területérõl indul, célállomáa egyértelmûen valamely külföldi orzág(ok) területe, é az adott külföldi orzág(ok)ból a Magyar Köztáraág területére történõ hazautazáal fejezõdik be.

7 Sorozatkár A orozatkárok egy biztoítái eeménynek minõülnek. Jelen zerzõdé alkalmazáa zempontjából orozatkár az, ha egyazon károkozói magatartából több kártérítéi kötelezettég zármazik é az ok (biztoítái eemény) é az okozatok közötti özefüggé fennáll. II. Különö Feltételek A) Egézégügyi egítégnyújtá é biztoítá 1. Biztoítái eemény (1) A Biztoítottnak a biztoítá tartama alatt külföldön bekövetkezõ olyan megbetegedée vagy baleete, amely miatt a Biztoított orvoilag indokoltan ürgõégi ellátában rézeül (lád 1.(3) pont zerint), továbbá a Biztoított ezzel özefüggében külföldön bekövetkezõ halála. (2) A biztoítái eemény idõpontja a baleet bekövetkezéének idõpontja, megbetegedé eetén a tünetek jelentkezéének idõpontja, vagy az egézégkároodá ézleléének idõpontja. (3) Sürgõégi ellátá az a hitele külföldi orvoi dokumentációval igazolt külföldön történõ orvoi ellátá, amelyet az alábbi okok valamelyike miatt vez igénybe a Biztoított: (a) amennyiben az azonnali orvoi ellátá elmaradáa elõreláthatóan a Biztoított életét, illetve teti épégét vezélyeztetné, vagy a Biztoított egézégében, illetve teti épégében helyrehozhatatlan károodát okozna, (b) amennyiben a Biztoított betegégének tünetei (ezméletvezté, vérzé, heveny fertõzõ megbetegedé, maga láz, hányá, tb. ) alapján azonnali orvoi ellátára zorul, (c) amennyiben a Biztoított a biztoítá hatálya alatt hirtelen bekövetkezett úlyo egézégkároodáa miatt azonnali orvoi ellátára zorul, (d) baleet folytán azonnali orvoi ellátára zorul. (4) Hitele orvoi dokumentációnak minõül a biztoítái eemény bekövetkezéének helyén mûködéi engedéllyel rendelkezõ orvo (zükég eetén zakorvo) által kiállított orvoi irat. 2. Az egézégügyi egítégnyújtá é biztoítá zolgáltatáai 2.1. Orvoi költégek térítée (1) A Biztoító megtéríti a ürgõégi ellátá (lád A)1.(3) bekezdé) keretein belül az alábbi egézégügyi ellátáok orán külföldön felmerült, zámlával igazolt költégeket a (2)-(7) bekezdében foglaltak figyelembevételével, özeen legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban megadott özeghatárokig: (a) orvoi vizgálat, orvoi gyógykezelé, (b) névre zóló orvoi rendelvényre történt - é eredeti zámlával igazolt - gyógyzerváárlá, (c) orvohoz vagy kórházba történõ - mentõzolgálat által végzett betegzállítá (beleértve az indokolt hegyi, vízi illetve helikoptere menté költégeit i), (d) kórházi gyógykezelé ( fekvõbeteg-ellátá), melyre vonatkozóan a Biztoító a biztoítái idõzak tartama alatt történt biztoítái eemények vonatkozáában özeen legfeljebb 30 napra vonatkozóan vállal zolgáltatát, függetlenül a biztoítái eemények zámától. Amennyiben egy külföldi utazá idõtartamára a Biztoítóval több biztoítái zerzõdé jött létre, akkor a fenti korlátozá a külföldi utazá idõtartamára együtteen érvénye, függetlenül a biztoítái zerzõdéek é biztoítái eemények zámától, feltéve, hogy jelen korlátozá az érintett zerzõdéeknek i réze. (e) laborvizgálatok, (f) intenzív ellátá, (g) az általáno orvoi gyakorlat zerint halazthatatlan mûtét, (h) mankók, térd- é könyökrögzítõ, komprezió harinya orvoi rendelvényre történõ váárláa, (i) ürgõégi terheégi vagy zülézeti ellátá legfeljebb a terheég 24. hetének végéig, (j) ürgõégi fogázati ellátá é nem baleeti eredetû zájebézeti ellátá költégeit (közvetlen fájdalomcökkentõ kezelé, beleértve az orvo által rendelt gyógyzerek költégét i) özeen legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban megadott özeghatárig, ezen belül foganként legfeljebb özeghatárig (foggyökérkezelé költégét kizárólag abban az eetben, ha az egy ideiglene tömé elkézítééhez zükége). (k) baleeti eredetû zájebézeti ellátá, (l) kórházi napi téríté teljeítéét a Biztoító a külföldön történt kórházi fekvõbeteg ellátá azon idõzakára vonatkozóan vállalja, amelyre vonatkozóan a Kedvezményezett írában lemond a kórházi fekvõbeteg ellátá költégeire (pl. kórházi elhelyezé, kórházban történt orvoi ellátá, mûtét költégei) vonatkozó zolgáltatái igényérõl az alábbiak zerint: 1) a kórházi költégekre vonatkozóan a Biztoítóval zemben zolgáltatái igénnyel egyáltalán nem kíván élni (mert pl. azokat máik biztoítáa alapján vezi igénybe), vagy 2) az érvénye EEK bemutatáa mellett fizetendõ önrézeedé özegét meghaladóan a Biztoítóval zemben a kórházi költégekre vonatkozóan má igénnyel nem kíván élni (mert az ezt meghaladó költégeket zámára az érvénye EEK (EHIC) kártyája fedezi). A Szolgáltatái özeg megállapítáa: (l)/1) eetben: a Szolgáltatá-táblázatban megállapított napi térítéi özeget meg kell zorozni azon napok zámával, amikor a Biztoított kórházi fekvõbeteg ellátában rézeült, é amelyekre vonatkozóan a Biztoítóval zembeni zolgáltatái igényérõl fentiek zerint lemondott, (l)/2) eetben: a Szolgáltatá-táblázatban megállapított napi térítéi özeg 80 %-át meg kell zorozni azon napok zámával, amikor a Biztoított kórházi fekvõbeteg ellátában rézeült, é amelyekre vonatkozóan a Biztoítóval zembeni zolgáltatái igényérõl fentiek zerint lemondott (Fekvõbeteg gyógykezelében rézeül az a zemély, aki az éjzakát i a kórházban tölti.) A Biztoító a zolgáltatát a biztoítái idõzakon belül özeen legfeljebb 30 napra vonatkozóan nyújtja. A Biztoító által az adott kórházi ellátára vonatkozóan vállalt kórházi ellátái költégek (pl. az EEK-önrézeedéként fizetendõ özeg) é a kórházi napi téríté együtteen nem haladhatja meg a kórházi ellátá költégének telje özegét (amely EEK nélkül terhelné a kedvezményezettet), valamint együtteen a II. A)2.1. réz alapján vállalt egyéb zolgáltatáokkal - az adott termék vonatkozáában orvoi költégekre meghatározott maximáli biztoítái özeget. A Biztoító a kórházi napi téríté kifizetéét legkorábban azt követõen vállalja, hogy a Kedvezményezett fentiek zerinti eredeti írábeli nyilatkozata hozzá beérkezett, valamint a térítéi özeg megállapítáához minden egyéb zükége információ rendelkezére áll (pl. (l)/2 eetben az ellátó egyértelmû nyilatkozata az önréz é a telje költég értékére vonatkozóan). (2) A Biztoító cak abban az eetben vállalja a zolgáltatáok teljeítéét, amennyiben a biztoítái eemény bekövetkezéét a lehetõ legrövidebb idõn belül (de legfeljebb 3 órán belül) a Biztoítónál telefonon bejelentik, a zolgáltatái igény elbíráláához zükége dokumentumokat (pl. diagnózi, a tervezett egézégügyi ellátá jellege é az ellátá várható költége) a Biztoítóhoz eljuttatják (pl. faxon kereztül), é a Biztoító a zolgáltatáok EUB AD 7/13 Utabiztoítái Feltételek igénybevételét engedélyezi, a zolgáltató által meghatározott zolgáltatái díjat elõzeteen jóváhagyja, arra írában fizetéi garanciát vállal. Amennyiben a Biztoító elõzete érteítée a fentiek zerint nem történik meg, é a Biztoító a zolgáltatáok igénybevételét elõzeteen nem engedélyezi, vagy nem az adott zolgáltatónál engedélyezi, a Biztoító fenntartja magának a jogot, hogy a felmerült költégek megtérítéét legfeljebb 150 EUR özeghatárig vállalja (igazolt zakorvoi iratok é zámlák alapján). (3) A Biztoító kizárólag az ellátá helye zerinti orzágban illetéke hatóág é zakmai felügyelet által elimert, a végzett tevékenyég nyújtáára vonatkozóan az elõírt hatóági é zakmai engedélyekkel rendelkezõ zolgáltató(k) által nyújtott ellátáok költégeit (valamint az ilyen zolgáltatók által rendelt gyógyzer illetve gyógyázati egédezköz költégeit) téríti meg. (4) A Biztoító az indokolt é a zolgáltatá igénybevételének helyén zokáo - orvoválaztá nélküli - általáno ellátá költégeit téríti, a zolgáltatá igénybevételének helyén érvénye átlago egézégügyi zolgáltatói díjzabáok figyelembevételével. (5) A Biztoítónak jogában áll a már megkezdett egézégügyi ellátá folytatáát a Biztoító által megjelölt máik intézményben megzervezni, amennyiben a Biztoított egézégügyi állapotát ez nem vezélyezteti. (6) A Biztoító fenntartja magának a jogot, hogy a külföldi orvoi kezelé költégeit cak addig az idõpontig vállalja, amíg a Biztoított egézégügyi állapota lehetõvé tezi a Magyar Köztáraág területére történõ zállítáát vagy hazautazáát. (7) A Biztoító nem vállalja azoknak a többletköltégeknek a megtérítéét, amelyek annak következtében merültek fel, hogy - bár orvoilag megengedett lett volna - a Biztoított döntée vagy együttmûködéének hiánya miatt a Biztoító nem tudta a Biztoítottat további gyógykezelé céljából a Magyar Köztáraág területére hazazállítani, illetve a Biztoított nem volt hajlandó a gyógykezelé folytatáa érdekében a Magyar Köztáraág területére hazautazni, továbbá abban az eetben, ha a Biztoított nem volt hajlandó az (5) pontban leírtak zerint együttmûködni a Biztoítóval Hazazállítá megzervezée, a felmerült többletköltégek térítée (1) A Biztoító az alábbi eetekben vállalja a Biztoított Magyar Köztáraág területére történõ hazazállítáának vagy hazautazáának, é az emiatt felmerülõ közlekedéi é orvoi (orvoilag indokolt kíérõzemélyzet költége) többletköltégek megtérítéét: (a) amennyiben a Biztoított külföldön folyamatoan ürgõégi ellátá alatt áll, de állapota alapján orvoilag (az orvo íráo nyilatkozata alapján) megengedett a Magyar Köztáraág területére történõ zállítáa, é a Biztoító a ürgõégi orvoi ellátá további külföldi folytatáa helyett a beteg vagy érült Biztoított hazazállítáa mellett dönt, (b) amennyiben a Biztoított bár ürgõégi ellátáa már befejezõdött a biztoítái eemény következtében a kezelõorvo álláfoglaláa zerint nem képe az eredetileg tervezett hazautazái módot igénybe venni, é állapota alapján orvoilag megengedett a Magyar Köztáraág területére történõ zállítáa illetve hazautazáa. A Biztoító nem kötele a zolgáltatát a biztoítá tartamának utoló napja elõtt nyújtani. (2) A hazazállítá vagy hazautazá idõpontját é módját a Biztoító a kezelét végzõ orvoal, egézégügyi intézménnyel történt elõzete egyeztetét követõen határozza meg. (3) A Magyar Köztáraág területén a hazazállítá a további egézégügyi ellátát végzõ intézménybe vagy a Biztoított lakhelyére történik. (4) A Magyar Köztáraág területére történõ zállítá vagy hazautazá után felmerült költégek megtérítéét a Biztoító nem vállalja. (5) A Biztoító nem kötele a zolgáltatát nyújtani, amennyiben a Biztoított hazautazáa az eredetileg tervezett módon nem a biztoítá tartama alatt történt volna, é a Biztoított hazautazáa emiatt nem megoldott. (6) Amennyiben orvoi vagy ápolói kíéret nem indokolt, de a Biztoított 14 év alatti, a fentiek zerinti hazazállítához zükég eetén a Biztoító felnõtt kíérõt biztoít. (7) A Biztoító elõzete hozzájáruláa nélkül lebonyolított hazazállítá költégeit a Biztoító nem téríti meg. (8) A Biztoító nem kötele a zolgáltatát nyújtani, amennyiben a baleet vagy betegég bejelentée a Biztoító felé a lehetõ legrövidebb idõn belül (de legfeljebb a bekövetkezétõl zámított 12 órán belül) nem történt meg Egézégügyi egítégnyújtái zolgáltatáok (1) Az elõzete telefonérteítét követõen a Biztoító a Biztoított kérée alapján a Biztoított tartózkodái helyére a lehetõ legrövidebb idõn belül orvot küld vagy az általa közölt címen orvohoz irányítja a Biztoítottat. (2) A Biztoító zükég eetén megzervezi a Biztoított további ürgõégi egézégügyi ellátáát. (3) Orvoilag indokolt eetben a Biztoító megzervezi a Biztoított mentõautóval vagy taxival történõ orvohoz vagy kórházba zállítáát. (4) A Biztoító a ürgõégi ellátá idõtartama alatt folyamato kapcolatot tart az ellátó orvoal, egézégügyi intézménnyel. (5) A Biztoító vállalja, hogy folyamatoan telefonon tájékoztat egy a Biztoított által megjelölt magyarorzági zemélyt a Biztoított állapotáról Baleet vagy betegég miatt felmerülõ egyéb költégek megtérítée A Biztoító megtéríti a biztoítái eemény következtében külföldön felmerült alábbi, zámlával igazolt költégeket az alábbiak zerint: (a) az orvohoz vagy kórházba utazá költégeit, amennyiben az zemélyautóval, tömegközlekedéi ezközzel vagy indokolt eetben taxival történik, a Biztoított é egy kíérõ zemély rézére, (b) a biztoítái eemény miatt felmerült telefon- vagy faxköltégeket legfeljebb az alábbi özeghatárokig: - Európán belül bekövetkezett biztoítái eemény eetén: Ft, - Európán kívül bekövetkezett biztoítái eemény eetén: Ft Holttet hazazállítáának megzervezée, a felmerült költégek térítée (1) A Biztoított biztoítái eeménnyel özefüggében - külföldön bekövetkezõ halála eetén a Biztoító intézkedik a holttet Magyar Köztáraág területére történõ hazazállítááról, é ennek költégeit kifizeti. (2) A Biztoító hozzájáruláa nélkül lebonyolított holttet-hazazállítá költégeit a Biztoító nem téríti meg. (3) A Biztoító nem kötele a zolgáltatát nyújtani, amennyiben a halál okaként megjelölt betegég vagy baleet bejelentée a Biztoító felé a lehetõ legrövidebb idõn belül nem történt meg Búvárbiztoítá termék eetén magyarorzági egézégügyi egítégnyújtá é biztoítá Biztoított zemélyek A 2.7. rézben meghatározott zolgáltatáok zempontjából Biztoított zemélynek minõül, akinek: (a) a zemélyére vonatkozóan Búvárbiztoítá termékre érvénye biztoítái zerzõdé jött létre, é (b) a biztoítái zerzõdé létrejöttének idõpontjában, é fennálláának tartama alatt a hatályo jogzabályok értelmében a kötelezõ egézégbiztoítá rendzerében biztoított, vagy az egézégügyi zolgáltatára jogoult, valamint érvénye táradalombiztoítái azonoító jellel (TAJ zám) rendelkezik A biztoító a pontban meghatározott feltételek fennálláát jogoult ellenõrizni. Azokra a zemélyekre, akikre a leírt feltételek nem állnak fenn, a biztoító a 2.7. rézben leírt zolgáltatáok teljeítéét nem vállalja.

8 Biztoítái eemény Biztoítái eeménynek minõül a Biztoítottnak a biztoítá idõbeli hatálya alatt külföldön bekövetkezõ olyan baleete, amelynek egézégügyi következményei miatt a Biztoított a baleet bekövetkezéét követõen külföldön haladéktalanul ürgõégi orvoi ellátában rézeül, é az egézégügyi ellátá folytatáa a Magyar Köztáraág területére történõ hazaérkezée után i orvoilag indokolt, é a baleetet a következõ amatõr porttevékenyégek valamelyikének folytatáa közben zenvedte el: a) víziízé, b) jet-ki, c) vadvízi evezé é rafting, d) félkeze é nyílttengeri vitorlázá, e) búvárkodá légzõkézülékkel A Biztoító zolgáltatáa A Biztoító által vállalt térítéek (1)(a) A Biztoító a a)-e) pontban zereplõ portágak folytatáa közben külföldön történt baleetek bekövetkeztekor az egézégügyi zolgáltató által a biztoított nevére kiállított, az évi LXXXIII. törvényben meghatározott magyarorzági kötelezõ egézégbiztoítá keretében történõ járóbetegzakellátáról, fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátáról, orvoi rehabilitációról, fogebézeti ellátáról é betegzállítáról zóló zámla özegét fizeti ki, egy biztoítái eeménnyel özefüggében özeen legfeljebb pontban található Szolgáltatá-táblázatban meghatározott özeghatárig. (1)(b) A biztoító kizárólag az olyan egézégügyi ellátáok költégeit téríti meg, amelyeket a kötelezõ egézégbiztoítá keretében biztoított vagy egézégügyi zolgáltatára jogoult zemélyek zámára (az évi LXXX. törvény értelmében) az Orzágo Egézégbiztoítái Pénztár a hatályo törvények alapján egyéb eetekben finanzíroz (1997. évi LXXXIII. törvény, 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet é további ide vonatkozó hatályo zabályozáok), beleértve a teljeítmény volumen korlát miatt egyébként nem finanzírozott ellátáokat i. (2) A Biztoító vállalja - a külföldön történõ búvárkodá ( (e) pont zerint) - orán bekövetkezett biztoítái eemény miatt a Magyar Köztáraág területén zükégeé váló hiperbár-kamrai kezelé zámlával igazolt költégét egy biztoítái eeménnyel özefüggében özeen legfeljebb a pontban meghatározott zolgáltatái özeg keretén belül. A Biztoító kizárólag abban az eetben vállalja a zolgáltatá teljeítéét, amennyiben a Biztoított a merülékor rendelkezett a portág nemzetközi zövetége (Búvár Világzövetég) ill. a Magyar Búvár Szakzövetég által hivataloan elimert búvárminõítéel, vagy az ezen zervezetek által elimert tanfolyamon, búvár-minõíté megzerzée céljából vett rézt, é igazolható módon folytatott víz alatti tevékenyéget, valamint a búvár-tevékenyéggel özefüggébe hozható egézég-romlá - amely a hiperbár-kamrá kezelét orvoilag indokolttá tezi - a merülét követõ legkéõbb 24 órán belül lépett fel, é a Biztoított ezzel haladéktalanul orvohoz fordult. (3) A Biztoító kizárólag a biztoítái eemény bekövetkezéét követõen legfeljebb hat hónapon belül elvégzett, orvoilag indokolt egézégügyi ellátáok költégeit téríti meg Szolgáltatá-táblázat Biztoítái termék: Búvárbiztoítá Maximáli zolgáltatái özegek (Ft),- A Biztoító zolgáltatáának feltétele, hogy a baleet bejelentée az EUB-Aitance felé a baleet bekövetkezéét követõen haladéktalanul megtörténjen a +(36 1) telefonzámon, é a zolgáltatáok igénybevételéhez a Biztoító elõzeteen hozzájáruljon! Amennyiben a Biztoított bejelentéi kötelezettégének nem tez eleget, a Biztoító zolgáltatát nem vállal! A zolgáltatá korlátozáa (1) A Biztoító nem téríti meg az olyan egézégügyi zolgáltatáokat, amelyeket a Magyar Köztáraág területén tartózkodó Biztoított a kötelezõ egézégbiztoítá keretében térítéi díj nélkül veheti igénybe. (2) A biztoító nem téríti meg a fogázati költégekrõl kiállított zámla özegét. Ez alól kivétel a fogebézeti ellátáról a biztoított nevére zóló zámla özege, melyet a biztoító megtérít. Az extrémport baleettel özefüggõ, a rágóképeég helyreállítáa érdekében zükége fogpótlá eetén foganként legfeljebb Ft, özeen legfeljebb Ft zolgáltatát fizet a biztoító A biztoító teljeítéének feltételei (1) A zolgáltatái igény elõterjeztéekor a jelen biztoítái feltételek A) 3. rézében leírtakon felül az alábbi iratokat kell benyújtani: a) magyarorzági kórházi fekvõbeteg ellátá eetén a kórház által kiállított, a biztoított nevére zóló zámlát, továbbá az évi LXXXIII. törvény 18. (10) zerinti elzámolái nyilatkozat máolatát, amely tartalmazza a diagnóziok é beavatkozáok kódjait (BNO é WHO kódokat) é az adott ellátához tartozó HBC kódot i, illetve a kórházi zárójelenté máolatát, b) magyarorzági járóbeteg zakellátá eetén a járóbeteg-intézmény által kiállított, a biztoított nevére zóló zámlát, az évi LXXXIII. törvény 18. (9) zerinti elzámolái nyilatkozat máolatát, amely tartalmazza az OENO kódokat i, továbbá az ambulán lap máolatát. A zámlának tartalmaznia kell az elvégzett beavatkozáok kódjait é azok megnevezéét i (a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. zámú melléklete zerint), c) magyarorzági otthoni zakápolá eetén az otthoni zakápolát elrendelõ orvoi dokumentum máolatát, továbbá a zakápoló által kiállított, a biztoított nevére zóló zámlát, amelynek tartalmaznia kell a vizitek, illetve otthoni hopice ápolái napok zámát, a teljeíté idõpontját, az ellátá típuát, d) búvárbaleet eetén a merüléi jegyzõkönyvet, é a biztoított búvár-minõítéének igazoláára a Búvár Világzövetég ill. a Magyar Búvár Szakzövetég által elfogadott hivatalo dokumentumot, é ha oktatá közben történt a baleet - az oktatát végzõ cég jegyzõkönyvét. vagy menetrendzerinti buzjegy, vagy turitaoztályú repülõjegy), valamint özeen legfeljebb 7 éjzakára a zállodai elhelyezé zámlával igazolt költégeit megtéríti. 2. Hazautazá idõpontjának változáa betegég vagy baleet miatt 2.1. Biztoítái eemény A Biztoítottnak a biztoítá tartama alatt külföldön bekövetkezõ olyan akut megbetegedée vagy baleete, amely miatt a Biztoított külföldön történõ ürgõégi kórházi ellátáa (lád A)1.(3) bekezdé zerint) orvoi zempontból indokolt, é a kórházi elbocátáát követõen egézégi állapota nem tezi lehetõvé, hogy az eredetileg tervezett idõpontban de legkéõbb a biztoítá idõtartamának utoló napján utazzon haza a Magyar Köztáraág területére. A 2.2.(b) é (c) pontban meghatározott zolgáltatáok zempontjából a Biztoított halála i biztoítái eeménynek minõül A Biztoító zolgáltatáa A Biztoító vállalja, hogy: (a) megzervezi a Biztoított zállodai elhelyezéét, é annak zámlával igazolt költégeit megtéríti özeen legfeljebb 7 éjzakára, (b) megzervezi a Biztoítottal együtt külföldön tartózkodó egy hozzátartozó vagy egy a Biztoított által megjelölt zemély zállodai elhelyezéét a kórházi ellátá idõtartamát követõen, é rézére legfeljebb 7 éjzakára a zállodai elhelyezé zámlával igazolt többletköltégeit megtéríti, (c) megzervezi a Biztoítottal együtt külföldön tartózkodó hozzátartozó Biztoítottal egy napon történõ hazautazáát é ennek többletköltégeit átvállalja. 3. Hozzátartozó zálláköltégének térítée a Biztoított kórházi tartózkodáa alatt 3.1. Biztoítái eemény A Biztoítottnak a biztoítá tartama alatt külföldön bekövetkezõ olyan akut megbetegedée vagy baleete, amely miatt a Biztoított külföldön történõ ürgõégi kórházi ellátáa (lád A)1.(3) bekezdé zerint) orvoi zempontból indokolt A Biztoító zolgáltatáa Biztoítái eemény bekövetkezée é az elõírtak zerinti bejelentée eetén a Biztoító vállalja, hogy amennyiben az eredetileg lefoglalt zálláa a kórházi ellátá helyzínétõl 20 km-nél távolabb van, vagy a Biztoított 14 éven aluli - megzervezi a Biztoítottal együtt külföldön tartózkodó egy hozzátartozó vagy egy a Biztoított által megjelölt zemély zállodai elhelyezéét a kórházi ellátá idõtartama alatt, é rézére özeen legfeljebb 7 éjzakára a zállodai elhelyezé zámlával igazolt többletköltégeit megtéríti. 4. Beteglátogatá 4.1. Biztoítái eemény A Biztoítottnak a biztoítá tartama alatt külföldön bekövetkezõ olyan akut megbetegedée vagy baleete, amely miatt a Biztoított külföldön történõ ürgõégi kórházi - ellátáa (lád A)1.(3) bekezdé zerint) orvoi zempontból indokolt, é a kórházi ellátá várhatóan a 10 napot meghaladja, vagy a Biztoított állapota életvezélye A Biztoító zolgáltatáa A Biztoító megzervezi egy, a Biztoított által megjelölt zemély rézére a Magyar Köztáraág területérõl a Biztoított tartózkodái helyére történõ oda- é vizautazát (a Biztoító döntée zerint zemélygépjármû üzemanyagköltége vagy vonat II. ozt., vagy menetrendzerinti buzjegy, vagy turitaoztályú repülõjegy), é a zállodai elhelyezé költégeit átvállalja özeen legfeljebb 7 éjzakára. 5. Gyermek hazazállítáa 5.1. Biztoítái eemény Biztoítái eemény a Biztoítottnak a biztoítá tartama alatt külföldön bekövetkezõ olyan akut megbetegedée vagy baleete, amely miatt a Biztoított külföldön ürgõégi kórházi ellátában rézeül (lád A)1.(3) bekezdé zerint), vagy a Biztoított halála, amennyiben ennek következtében a vele együtt utazó 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül marad A Biztoító zolgáltatáa Biztoítái eemény bekövetkezée eetén a Biztoító gondokodik a gyermek Magyar Köztáraág területére történõ hazazállítááról, é ennek többletköltégeit átvállalja. A Biztoító fenntartja magának a jogot, hogy a zolgáltatát egy Biztoítottra vonatkozóan legfeljebb 2 fõ 14 éven aluli gyermek rézére vállalja, amennyiben a gyermekek nem a Biztoított aját gyermekei vagy unokái. 6. Idõ elõtti hazautazá otthoni hozzátartozó betegége vagy halála miatt 6.1. Biztoítái eemény Biztoítái eemény, amennyiben a Biztoított külföldi utazáának megkezdéét követõen a Biztoított egy a Magyar Köztáraág területén élõ közeli hozzátartozója (Ptk. 685 / b.) vagy házatárának illetve élettárának közeli hozzátartozója a Magyar Köztáraág területén meghal, vagy életvezélye állapotba kerül. B) További utazái egítégnyújtá 1. Beteg gyermek látogatáa 1.1. Biztoítái eemény Szülõi kíéret nélkül utazó, 14 évnél fiatalabb Biztoítottnak a biztoítá tartama alatt külföldön bekövetkezõ olyan akut megbetegedée vagy baleete, amely miatt a Biztoított külföldön történõ ürgõégi ellátáa (lád A)1.(3) bekezdé zerint) orvoi zempontból indokolt, é a Biztoított állapota életvezélye, vagy 4 napnál hozabb ideig kell kórházban maradnia A Biztoító zolgáltatáa A Biztoító a biztoítái eemény bekövetkezée eetén vállalja, hogy a Biztoított egy közeli hozzátartozója (Ptk. 685 / b. pontjában foglaltak zerint), vagy gondvielõje rézére, a beteglátogatá közlekedéi költégét megtéríti (a Biztoító döntée zerint zemélygépjármû üzemanyagköltége vagy vonat II. ozt., EUB AD 8/13 Utabiztoítái Feltételek 6.2. A Biztoító zolgáltatáa (1) Biztoítái eemény bekövetkezée eetén a Biztoító a Biztoított zámára az idõ elõtti hazautazát megzervezi é vállalja ennek többletköltégeit. Ennek feltétele, hogy a Biztoító érteítéekor a kockázatvielé hátralévõ tartama még legalább 2 nap legyen. (2) A Biztoító a külföldre történõ vizautazá költégeit nem téríti meg. 7. Tolmáczolgálat betegég, baleet vagy gépjármû meghibáodáa eetén 7.1. Biztoítái eemény Biztoítái eemény, amennyiben a Biztoítottnak külföldön az ott bekövetkezett akut megbetegedéével vagy baleetével (orvoi ellátá igénybevételekor), vagy gépjármûve meghibáodáával (zervíz igénybevételekor) kapcolatoan tolmácra van zükége A Biztoító zolgáltatáa

9 A Biztoító vállalja, hogy az indokoltan igénybe vett tolmác zámlával igazolt költégeit a biztoítá illetõleg a külföldi utazá telje idõtartamára vonatkozóan özeen legfeljebb Ft özeghatárig megtéríti. 8. A Biztoított felkutatáa 8.1. Biztoítái eemény Amennyiben a Biztoított tartózkodái helye külföldön ürgõégi orvoi ellátát igénylõ baleet bekövetkezée miatt imeretlenné válik, é emiatt felkutatáa indokolt. A biztoító kockázatvielée nem terjed ki megromlott idõjárái körülmények vagy a Biztoított erõnléti hiányoágaival özefüggében indokolttá váló mentére A Biztoító zolgáltatáa Amennyiben a Biztoító a biztoítái eemény bekövetkezéérõl - a Biztoítottal együttutazó zemélytõl vagy az illetéke magyar külképvielettõl tudomát zerez, vállalja a helyi hatóágok bevonáával a Biztoított felkutatáának megzervezéét, é annak költégeit megtéríti legfeljebb a Szolgáltatátáblázatban zereplõ özeghatárig. 9. Pénzegély-közvetíté 9.1. Biztoítái eemény Amennyiben a Biztoított külföldön önhibáján kívül ürgõ anyagi egítégre zorul Biztoítái eemény (1) Az a külföldön bekövetkezõ baleet (általáno feltételek bekezdé zerint), amely miatt a Biztoított a baleetet követõen külföldön haladéktalanul orvoi ellátában rézeül, é amelynek következtében a Biztoított a baleetet követõen, a baleettel okozati özefüggében álló okból egy éven belül elhalálozik. (2) Nem minõül biztoítái eeménynek, amennyiben a baleet é a halál bekövetkezée közötti ok-okozati özefüggé az eemény bekövetkezéének helyén illetéke egézégügyi intézmény által kiállított hivatalo orvoi é/vagy kórbonctani vizgálati dokumentáció által egyértelmûen nem igazolt A Biztoító zolgáltatáa (1) A Biztoító a Szolgáltatá-táblázatban meghatározott biztoítái özeget fizeti ki a Kedvezményezett rézére. (2) Amennyiben a Biztoított elhalálozáát megelõzõen a Biztoító ugyanazon biztoítái eeménybõl következõen baleeti maradandó egézégkároodára vonatkozó (rokkantági) zolgáltatát i teljeített, akkor a baleeti eredetû halálra vonatkozó biztoítá zolgáltatái özegébõl a már kifizetett rokkantági zolgáltatá özege levonára kerül. 2. Légikataztrófa biztoítá 2.1. Biztoítái eemény (1) Az a légikataztrófa orán bekövetkezõ baleet (általáno feltételek bekezdé zerint), amelynek következtében a Biztoított a baleetet követõen, a baleettel okozati özefüggében álló okból egy éven belül elhalálozik. (2) Jelen feltételek zempontjából légikataztrófának minõül, amennyiben menetrendzerû zemélyzállítát végzõ, az erre a tevékenyégre hatóágilag elõírt engedélyekkel rendelkezõ repülõgépen a Biztoított uta minõégben tartózkodik, é a légijármû a felzállát követõen lezuhan, illetve kényzerlezállát hajt végre A Biztoító zolgáltatáa A Biztoító vállalja annak az özegnek az eljuttatáát a Biztoítotthoz, amelyet a Biztoított magyarorzági megbízottja a Biztoított zámára a Biztoítónál befizet. A befizetett özeg igényelt valutanembe történõ átváltáa a Biztoító által megjelölt bank megfelelõ valuta eladái árfolyamán történik. Az átutalá tranzakció költégei a Biztoítottat terhelik. 10. Információ útiokmány elveztée eetén Biztoítái eemény Amennyiben a Biztoított útlevelét, forgalmi engedélyét, jogoítványát, menetjegyét, bankkártyáját vagy má kézpénzt helyetteítõ fizetõezközét külföldön elveztette, vagy azt tõle eltulajdonították, vagy baleet orán megemmiült A Biztoító zolgáltatáa A Biztoító a zükége információk, illetéke telefonzámok eljuttatáával egítéget nyújt a Biztoítottnak az eltûnt iratok, fizetõezközök pótláában. C) Gépjármû-egítégnyújtá alapzolgáltatáok 1. Információ autómentõ-cégrõl 1.1. Biztoítái eemény Amennyiben a Biztoított utazáa orán külföldön zemélygépjármûve meghibáodik vagy közlekedéi baleetben megrongálódik, é emiatt a Biztoítottnak külföldön autómentéel foglalkozó cég igénybevételére van zükége A Biztoító zolgáltatáa (1) A Biztoító vállalja, hogy a Biztoított kéréére tájékoztatja õt a tartózkodái helyének megfelelõ autómentéel foglalkozó cég telefonzámáról, illetve elérhetõégérõl. A zolgáltatát a Biztoító kizárólag a földrajzi értelemben vett Európa területén (kivéve a volt Szovjetunió utódállamainak területén) nyújtja. (2) A Biztoító az autómenté költégeit nem téríti meg. 2. Sofõr-küldé a Biztoított betegége vagy baleete eetén 2.1. Biztoítái eemény A Biztoítottnak a biztoítá tartama alatt a földrajzi értelemben vett Európa területén, kivéve a volt Szovjetunió utódállamainak területén, külföldön bekövetkezõ olyan akut megbetegedée vagy baleete, amely miatt a Biztoított külföldön történõ ürgõégi kórházi - ellátáa (lád A)1.(3) bekezdée zerint) orvoi zempontból indokolt, é ennek következtében orvoi zakvélemény alapján nem megengedett zámára a gépjármûvezeté az eredetileg tervezett hazautazái idõpontban, é emiatt üzemképe zemélygépjármûjével hazautazni nem tud (valamint a Biztoítottal együtt külföldön tartózkodó útitárak az üzemképe zemélygépjármûvet hazavezetni nem tudják) A Biztoító zolgáltatáa (1) Amennyiben a Biztoított külföldi utazáát zemélygépjármûvel folytatta, é a biztoítái eemény bekövetkezée miatt az üzemképe zemélygépjármûjével hazautazni nem tud, valamint a Biztoítottal együtt külföldön tartózkodó útitárak az üzemképe zemélygépjármûvet hazavezetni nem tudják, akkor a Biztoító vállalja egy a Biztoított által a zemélygépjármû vezetéére kijelölt zemélynek a Magyar Köztáraág területérõl a Biztoított tartózkodái helyére való kiutazáának megzervezéét, é annak közlekedéi többletköltégeit (a Biztoító döntée zerint zemélygépjármû üzemanyagköltége, vagy vonat II. oztály, vagy menetrendzerinti buzjegy, vagy turitaoztályú repülõjegy) megtéríti. (2) A Biztoító zolgáltatáának feltétele, hogy a zolgáltatái igényt az orvoi döntét követõen a lehetõ legkorábban, de legkéõbb a kórházi tartózkodá utoló napján az íráo orvoi vélemény egyidejû eljuttatáával - bejelenték. A Biztoító a zolgáltatát nem kötele a biztoítái idõtartam utoló napja elõtt nyújtani. D) Baleetbiztoítá 1. Baleeti eredetû halálra vonatkozó biztoítá EUB AD 9/13 Utabiztoítái Feltételek 2.2. A Biztoító zolgáltatáa A Biztoító a biztoítái eemény bekövetkezée é a jogalap fennálláa eetén, a Szolgáltatá-táblázatban megadott biztoítái özeget fizeti ki a Kedvezményezett rézére (a D) 1.2. pontban meghatározott zolgáltatái özegen felül). 3. Baleeti eredetû maradandó egézégkároodára vonatkozó biztoítá 3.1. Biztoítái eemény (1) Az a külföldön bekövetkezett, baleet (általáno feltételek pontja zerint), amelynek következtében a Biztoított a biztoítái eemény bekövetkezéétõl zámított 2 éven belül, de legfeljebb két év elteltével orvozakértõileg igazolt módon 25 %-ot elérõ vagy meghaladó mértékû maradandó egézégkároodát zenved, feltéve, hogy a baleet a külföldi zakorvo által i igazolt olyan anatómiai károodát okozott, amely akut módon célirányo gyógyító beavatkozát indokolt. (2) Egézégkároodának tekintendõ az olyan állandóult teti é/vagy zellemi mûködõképeég-cökkené, mely a zokáo életvitelt korlátozza. A maradandó egézégkároodá mértékének alapját a baleet alkalmával elzenvedett anatómiai károodához tárult maradandó funkciócökkené határozza meg. (3) Maradandó az egézégkároodá akkor, ha a Biztoított egézégi állapota orvoilag kialakultnak, tabilnak tekinthetõ. A maradandó egézégkároodá mértékének meghatározáára a végállapot kialakuláát követõen a rendelkezére álló orvoi iratok alapján é amennyiben ennek elvégzée orvoilag indokolt - zemélye orvoi vizgálatot követõen kerül or a MABISZ baleetbiztoítái orvozakértõi útmutatója irányelveinek figyelembe vételével. (4) A maradandó egézégkároodá megállapítáa orán a munkaképeég megváltozáa, é/vagy a porttevékenyég abbahagyáának kényzere nem irányadó. A baleet következtében kialakuló hátrányo eztétikai következmények é egyéb (zociáli, anyagi, tb.) hátrányok önmagukban nem képezhetik maradandó egézégkároodára vonatkozó zolgáltatái igény alapját. (5) A biztoítái eemény bekövetkeztének idõpontja a baleet idõpontja A Biztoító zolgáltatáa (1) Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján a maradandó egézégkároodá véglegenek tekinthetõ, a Biztoító a zolgáltatái igényt az elbírálához zükége öze orvoi irat beérkezéét követõ 15 napon belül teljeíti. Amennyiben az egézégkároodá mértéke folyamatoan változik, a Biztoító legkéõbb a baleet bekövetkezéének idõpontját követõ 2 év elteltével állapítja meg a zolgáltatá mértékét. A Biztoító zolgáltatái kötelezettége akkor válik eedékeé, ha az egézégkároodá maradandó, vagy ha a baleet napjától zámított 2 év eltelt. (2) A Biztoító zolgáltatáa legkéõbb a baleet bekövetkezéének idõpontját követõ két év elteltével mindenképpen megállapítára kerül. Azokban az egyértelmû eetekben, amelyekben a maradandó egézégkároodá mértéke már ezt megelõzõen egyértelmûíthetõ, a zolgáltatá mértékének megállapítáára már ezt megelõzõen i or kerül. (3) A Biztoító a biztoítái eemény bekövetkezée eetén a Szolgáltatá-táblázatban megadott biztoítái özegbõl a maradandó egézégkároodá %-o mértékének megfelelõen arányo özegû zolgáltatát nyújt. (4) A téríté mértékét (az egézégkároodá fokát) a Biztoító orvozakértõje állapítja meg a MABISZ baleetbiztoítái orvozakértõi útmutatójának é az adott eet öze körülményének figyelembe vételével. (5) Amennyiben a maradandó egézégkároodá mértékének megállapítáa érdekében a Biztoító orvoa indokoltnak tartja, zemélye orvoi vizgálatot végezhet, illetve egyéb zükége vizgálatokat (pl. röntgen, ultrahang) írhat elõ a Biztoított rézére. A Biztoító orvoa által végzett zemélye vizgálat, illetve az általa elõírt vizgálatok költégei a Biztoítót terhelik (pl. Biztoított útiköltége, vizgálati díj). A Biztoító által meghatározára kerülõ maradandó egézégkároodá fokának mértéke má orvozakértõi tetületek határozatától (pl. ORSZSZI, má Biztoítótáraágok) független. Így például a táradalombiztoítái zervek munkaképeég-cökkenére vonatkozó határozata nem zolgál alapul a zolgáltatá mértékének megállapítáánál, mivel jelen különö biztoítái feltételek zempontjából a munkaképeégcökkené, a porttevékenyég abbahagyáa, az eztétikai, illetve zociáli zempontok önmagukban nem képezik baleeti jellegû zolgáltatá jogalapját. (6) A baleet elõtt már maradandóan károodott, nem ép zervek, tetrézek a korábbi károodá mértékéig a biztoítából kizártak. (7) Amennyiben a Biztoított a Biztoító orvoa által megállapított elõfokú döntét a maradandó egézégkároodá mértékére vonatkozóan nem fogadja el, akkor újabb zakvizgálat céljából háromtagú orvoi bizottágot kell létrehozni. Az orvoi bizottág egyik tagját a Biztoított, máik tagját a Biztoító, a baleeti ebézeti orvozakértõi jogoítvánnyal rendelkezõ - elnököt pedig a két fél együtte megállapodáa alapján jelölik ki. Az orvoi bizottág mûködéével kapcolato költégeket az a fél vieli, akinek a terhére a dönté zületik. (8) Amennyiben a baleet elõtt már meglévõ betegégek, vagy fogyatékoágok közrehatottak a maradandó egézégkároodá mértékében, a Biztoító a fizetendõ özeget a közrehatá mértékével cökkenti. (9) Ha a Biztoított az egézégkároodá véglegeé váláa elõtt meghal, a Biztoító nem nyújt baleeti egézégkároodára vonatkozó zolgáltatát. (10) Maradandó egézégkároodára vonatkozó zolgáltatái igény nem támaztható, ha a Biztoított a baleetet követõ 15 napon belül meghal. (11) A Biztoító fenntartja magának a jogot, hogy a Biztoítottnál az egézégi állapotot a Biztoító által megnevezett orvookkal ellenõriztee.

10 4. Baleeti kórházi napi téríté 4.1. Biztoítái eemény (1) Az a külföldön bekövetkezõ é külföldi orvoi dokumentációval igazolt baleet (általáno feltételek pontja zerint), melynek következtében a Biztoított elõzör külföldön, majd azt követõen a Magyar Köztáraág területén folyamatoan ürgõégi kórházi ellátában, fekvõbeteg-gyógykezelében (kórház fogalma általáno feltételek (3) bekezdé) rézeül, amennyiben az orvoilag indokolt. (2) Jelen biztoítá zempontjából kórházi fekvõbeteg-gyógykezelében rézeül az a zemély, aki az éjzakát i a kórházban tölti. A kórházi fekvõbeteggyógykezelé a kórházi ápolá elõ napjával kezdõdik é annak utoló napjáig tart. (3) A biztoítái eemény bekövetkeztének idõpontja a baleet idõpontja A Biztoító zolgáltatáa (1) A Biztoító a baleet napjától zámítva folyamatoan bekövetkezõ, a baleeti következmények elhárítáa miatt zükége kórházi fekvõbeteggyógykezelére nyújt zolgáltatát. (2) A zolgáltatá mértékének megállapítáa úgy történik, hogy a Szolgáltatá-táblázatban megadott biztoítái özeget meg kell zorozni azon napok zámával, amikor a Biztoított kórházban fekvõbeteg ellátában rézeült. (3) A Biztoító a biztoítái idõzak illetve egy adott külföldi utazá orán történt eeményekkel özefüggében özeen legfeljebb 50 kórházi ápolái napra térít. (4) A Biztoító fenntartja magának a jogot, hogy a Biztoítottnál a gyógykezelé indokoltágát é az egézégi állapotot a Biztoító által megnevezett orvookkal ellenõriztee. 5. Conttörére vonatkozó kiegézítõ zolgáltatá 5.1. Biztoítái eemény (1) Az a külföldön bekövetkezett baleet (általáno feltételek pontja zerint), melynek következtében a Biztoított külföldön akut módon orvoi ellátában rézeül é a külföldi orvoi dokumentáció által igazoltan a conttörét, contrepedét zenved. Jelen feltételek zempontjából a fogtöré nem minõül conttörének. (2) A biztoítái eemény bekövetkezéének idõpontja a baleet idõpontja A Biztoító zolgáltatáa (1) A Biztoító a biztoítái eemény bekövetkezée eetén a töréek zámától függetlenül a Szolgáltatá-táblázatban rögzített biztoítái özeget téríti. (2) A Biztoító fenntartja magának a jogot, hogy a Biztoítottnál az egézégi állapotot a Biztoító által megnevezett orvookkal ellenõriztee. E) Poggyázbiztoítá é útiokmányok pótláa 1. Biztoítái eemény, a Biztoító zolgáltatáa 1.1. Biztoítái eemény (1) Biztoítái eeménynek minõül: (a) az a külföldön bekövetkezõ baleet (általáno feltételek pontja zerint), melynek következtében elzenvedett fizikai érüléek miatt a Biztoított külföldi orvo által külföldön azonnali orvoi kezelében rézeül (amennyiben az orvoilag indokolt, é dokumentált), é amelynek következtében a Biztoított útipoggyázai vagy útiokmányai bizonyíthatóan megérülnek, vagy megemmiülnek, (b) az illetéke rendõrég által jegyzõkönyvvel dokumentált közlekedéi baleet, amelynek következtében a Biztoított útipoggyázai vagy útiokmányai igazoltan megérülnek vagy megemmiülnek (abban az eetben i, ha a baleettel özefüggében zemélyi érülé nem történt), (c) amennyiben a Biztoított útipoggyáza vagy útiokmánya zakhatóág által igazolt elemi kár következtében megérül vagy megemmiül, (d) a Biztoított útipoggyázának vagy útiokmányának lakóépület lezárt helyiégébõl, továbbá a Biztoított útipoggyázának az általa jogzerûen haznált - gépjármû lezárt é beláthatóág ellen védett comagterébõl, valamint lezárt tetõcomagtartó dobozából történõ ellopáa, melyet az illetéke külföldi rendõrég jegyzõkönyve igazol, (e) a Biztoított útipoggyázának vagy útiokmányának jogtalan eltulajdonítáa vagy elrabláa, melyet az illetéke külföldi rendõrég jegyzõkönyve igazol. (Jelen feltételek zempontjából elrablának minõül, ha az útiokmány vagy a vagyontárgy jogtalan eltulajdonítáa céljából a Biztoítottal zemben erõzakot, élet vagy teti épég elleni fenyegetét alkalmaznak.), (f) amennyiben a Biztoított az elõírt hatóági engedélyekkel rendelkezõ zemélyzállító cég által üzemeltetett, menetrendzerûen közlekedõ légi, közúti, vaúti vagy vízi jármûvön történõ utazáa orán a zemélyzállító cég az általa a Biztoítottól a Biztoított nevére zólóan zabályzerûen feladott - fuvarozára átvett útipoggyázt nem, vagy cak hiányoan zolgáltatja viza a Biztoítottnak, é az erre vonatkozó felelõégét a zemélyzállító cég írában elimeri, valamint a hatályo jogzabályok zerinti kártérítéi özeget megtéríti. A biztoítái eemény idõpontja a menetjegy vagy utazái zerzõdé zerinti érkezéi idõpont. (2) Jelen feltételek alkalmazáában útipoggyáznak minõülnek a Biztoított tulajdonát képezõ dolgok. (3) Jelen feltételek alkalmazáában nem minõülnek útipoggyáznak (nem Biztoított dolgok): (a) ékzerek, nemefémek, drágakövek, féldrágakövek, vagy ezeket alkotórézként, illetve alapanyagként tartalmazó vagyontárgyak, (b) kézpénz vagy kézpénzt helyetteítõ fizetõezközök (pl. bank-, vagy hitelkártya, tb.), (c) zolgáltatá igénybevételére jogoító utalványok, kártyák (pl. íbérlet, mobiltelefon feltöltõ kártya), (d) takarékbetétkönyv, értékpapírok, (e) menetjegy, okmányok (kivéve E).1.1.(4) bekezdében zereplõ útiokmányok), (f) neme zõrme, mûvézeti tárgyak, azono funkciójú tárgyakból álló gyûjtemények, mûvézeti gyûjtemények, (g) kerékpár, vagy bármely jármû, vagy zállítóezköz illetve ezek alkatrézei, tartozékai vagy felzereléi tárgyai (pl. autó-tetõcomagtartó, tetõbox, utánfutó, autórádió,-magnó,-cd lejátzó, motoro comagtároló doboz), (h) portezközök, (i) fegyver é lõzer, hangzerek, bútorok, (j) mûfog, mûfogor, fogzabályzó, EUB AD 10/13 Utabiztoítái Feltételek (k) napzemüveg é bármely nem dioptriá zemüveg, kontaktlence, (l) útiokmány, óra é bármely mûzaki cikk vagy mobiltelefon é tartozékaik, amelye(ke)t légi utazá alkalmával a Biztoított nem viz magával kézipoggyázként a repülõ utaterébe, vagy gépjármûvel történõ utazá orán a gépjármûben vagy a gépjármû tetõcomagtartó dobozában vagy keztyûtartójában, illetve motor tárolódobozában hagyja, (m) bármilyen jellegû é méretû zámítógép (pl. laptop, notebook) é tartozékaik, (n) kulc, elektromo távirányító, (o) élelmizerek, dohányáruk é dohányzához kapcolódó ezközök (pl. pipa, zivarvágó, öngyújtó tb.), (p) munkavégzé céljára zolgáló ezközök, illetve bármilyen, nem magánjellegû haználat céljával zállított dolog (pl. áruminták é kerekedelmi mennyiégben, vagyi a Biztoított zemélyi zükégleteit meghaladó mennyiégben zállított dolgok) (4) Jelen feltételek alkalmazáában útiokmánynak minõül a Biztoított útlevele vagy zemélyi igazolványa (lakcímkártyával együtt), a Biztoított jogoítványa, é annak a gépjármûnek a forgalmi engedélye, amelynek tulajdonoa vagy üzembentartója a Biztoított vagy egy vele egy háztartában élõ közeli hozzátartozója, továbbá a Biztoított nevére zóló bankkártya. Egy biztoítái eemény tekintetében vagy az útlevél vagy a zemélyi igazolvány (lakcímkártyával együtt) tekinthetõ útiokmánynak, zolgáltatá cak az egyik okmányra vonatkozóan teljeíthetõ. Jelen feltételek zempontjából az útiokmányban található vízum nem képezi az útiokmány rézét. (5) Jelen feltételek alkalmazáában az adathordozók a lejátzó kézülék tartozékának minõülnek. Amennyiben a lejátzóra nem terjed ki a zolgáltatái igény, akkor az azono funkciójú adathordozók - darabzámuktól függetlenül - a Biztoító térítée zempontjából egy tárgynak minõülnek. (6) Jelen feltételek alkalmazáában a közlekedéi ezközök (pl. kerékpár) é a fegyverek nem minõülnek portezköznek, abban az eetben em, ha azokat valamely porttevékenyég keretében haználják A Biztoító zolgáltatáa (1) A Biztoító megtéríti az E)1.1. pontban definiált biztoítái eemények következtében érült, megemmiült, vagy eltulajdonított útipoggyáz biztoítái eemény bekövetkezéének idõpontjában érvénye avult értékét vagyontárgyanként legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban tárgyankénti limitként megadott özeghatárig, kivéve amennyiben a érült dolog javítható (lád 1.2.(2) bekezdé zerint), illetve dioptriá zemüveg érülée, megemmiülée, vagy eltulajdonítáa eetén (lád 1.2.(10) bekezdében foglaltak zerint). A Biztoító térítée egy biztoítái eemény vonatkozáában özeen a Szolgáltatá-táblázatban Útipoggyáz vagy útiokmány eltulajdonítáa vagy baleet miatti érülée eetén megadott özeget nem haladhatja meg. (2) Ha a érült dolog javítható, a Biztoító a javítá költégeit téríti vagyontárgyanként legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban tárgyankénti limitként megadott özeghatárig, de legfeljebb a tárgy biztoítái eemény idõpontjában érvénye avult értékének özegéig. Az avult érték özege nem haladhatja meg a bezerzékori árat. (3) Amennyiben az útipoggyáz bezerzéi értéke é a bezerzé idõpontja az újkori bezerzét igazoló, a Biztoított nevére zóló eredeti zámlával nem igazolt, a Biztoító fenntartja magának a jogot, hogy az általa - az azono funkciót ellátó átlago minõégû dolog átlago magyarorzági egyéve haznált értékének alapján - meghatározott özeget (továbbiakban: haznált érték) vegye figyelembe a téríté megállapítáakor. A haznált érték özegét a Biztoító jogoult meghatározni. (4) A tárgy é tartozékai, illetve a páro vagy kézletben lévõ vagyontárgyak egy dolognak minõülnek, é ezekre vonatkozóan a Biztoító zolgáltatáa legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban tárgyankénti limitként megadott özeghatárig terjed páronként, kézletenként illetve a tárgyra é tartozékaira özeen. (5) A zemélyzállító cég (pl. légitáraág, buztáraág) kezeléében eltûnt útipoggyázra vonatkozóan (lád 1.1.(1)(f) pont zerint) a Biztoító legkorábban azt követõen nyújt zolgáltatát, hogy a zállítát végzõ zemélyzállító cég (pl. légitáraág, buztáraág) a károkozára vonatkozó felelõégét írában elimerte, é a hatályo jogzabályok é az utazái zerzõdé/feltételek zerinti kártérítéi özeget a Biztoított rézére igazoltan megtérítette. Ebben az eetben a Biztoító zolgáltatáa legfeljebb a zemélyzállító vállalat által meg nem térített útipoggyáz-kárra terjed ki. Amennyiben a légitáraág a kezeléében eltûnt poggyázra vonatkozó kártéríté özegét nem a poggyáz tétele tartalma é az adott tárgyak értéke zerint, hanem a poggyáz tömege alapján állapítja meg, akkor a Biztoító legfeljebb a biztoítái özeg 50 %-áig vállal kifizetét (függetlenül az érintett comagok zámától). Személyzállító cég kezeléében megérült útipoggyázra vonatkozóan a Biztoító nem nyújt zolgáltatát. (6) A lakókoci illetve lakóautó gépjármûnek minõül, kivéve ha kempingezére hatóágilag kijelölt helyen zállá céljára haználják. (7) A Biztoító megtéríti az E)1.1.(1) (a)-(e) pontban definiált biztoítái eemények következtében eltulajdonított, megemmiült vagy haználhatatlanná vált útiokmányok - a biztoítái eemény bekövetkezéét követõ legfeljebb 30 napon belül történõ - pótláának jogzabály által elõírt költégeit biztoítái eeményenként a poggyázbiztoítá limitözegén belül legfeljebb a Szolgáltatá-táblázat E) rézében útiokmányok pótláára vonatkozó költégtéríté -ként megadott özeghatárig, bankkártyára vonatkozóan pedig a (8) pontban leírtak zerint. A Biztoító megtéríti továbbá az útiokmányok pótláa illetve a hazatéréi engedély bezerzée céljából a biztoítái eemény helyétõl az adott orzágban illetéke magyar külképvieleti zerv hivataláig történõ utazá közlekedéi többletköltégeit, valamint a hazatéréi engedély kiadáának konzulátui költégeit özeen legfeljebb az általáno feltételek 4.(4) bekezdéében található Szolgáltatá-táblázat E) rézében útiokmányok pótláával kapcolato külföldi utazái é konzulátui költégek -ként megadott özeghatárig. (8) Biztoítái eemény bekövetkezée eetén a Biztoító megtéríti továbbá a Biztoított nevére zóló bankkártya pótláának a kibocátó bank-által meghatározott mértékû- költégeit legfeljebb az általáno feltételek 4.(4) bekezdéében található Szolgáltatá-táblázat E) rézében bankkártya-pótlá költégének megtérítée -ként megadott özeghatárig. (9) A Biztoító zolgáltatáa az E)1.2. (1)-(8) bekezdében leírt zolgáltatáokra vonatkozóan egy biztoítái eeménnyel özefüggében özeen legfeljebb az általáno feltételek 4.(4) bekezdéében található Szolgáltatá-táblázat E) rézében az útipoggyáz eltulajdonítáa vagy baleet miatti érülée eetén megadott özeghatárig terjed, kivéve gépjármû comagterébõl, keztyûtartójából valamint tetõcomagtartó dobozából történõ jogtalan eltulajdonítáa eetén, amikor a Biztoító zolgáltatáa legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban megadott özeghatár 50 %-ig terjed. (10) Dioptriá zemüveg érülée, megemmiülée, vagy eltulajdonítáa eetén a Biztoító a zemüveg orvo által rendelt é zámlával igazolt javítáát vagy pótláát téríti meg a Szolgáltatá-táblázatban tárgyankénti limitként megadott özeg 50 %-áig. A zolgáltatá feltétele, hogy a zemüveg javítáa vagy pótláa legkéõbb a biztoítái eemény bekövetkezéétõl zámított 30 napon belül megtörténjen. (11) Amennyiben az útipoggyáz légitáraág kezeléében tûnt el, é az adott poggyáz kéedelme megérkezéére vonatkozóan a Biztoító ugyanazon légiútra vonatkozóan a különö feltételek E) fejezete alapján zolgáltatát teljeített, akkor az E) Poggyázbiztoítá é útiokmányok pótláa zolgáltatá özegébõl az F) Poggyázkéedelem címen fizetett özeg levonára kerül. (12) Fényképezõgép, video- vagy digitáli kamera, mobiltelefon, GPS, CD-, DVD-, vagy MP3 lejátzó, óra, valamint bármely mûzaki cikk é ezek tartozékainak érülée, megemmiülée vagy eltulajdonítáa eetén a zolgáltatá feltétele az újkori váárlát igazoló, a Biztoított nevére zóló eredeti zámla benyújtáa, melynek hiányában a Biztoító zolgáltatáa legfeljebb a tárgyankénti limit 50 %-a (a tárgyra é tartozékaira vonatkozóan özeen). (13) Mûzaki cikkekre vonatkozóan a Biztoító özeen legfeljebb a biztoítái özeg 50 %-áig vállal zolgáltatát. (14) Piperecikkekre (pl. kozmetikumok, tiztálkodái zerek é ezközök) vonatkozóan a Biztoító özeen legfeljebb a biztoítái özeg 10 %-áig vállal zolgáltatát. Jelen biztoítái feltételek zempontjából piperecikknek minõülnek a kozmetikai, tiztálkodái, é tetápolái célokra haznált mûzaki cikkek, é ezek tartozékai i (pl. borotva, hajzárító, elektromo fogkefe tb.). (15) Egy comagban található tárgyakra özeen a Biztoító legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban zereplõ comagonkénti limit özegéig vállal zolgáltatát. (16) Strandon vagy egyéb fürdõhelyen történõ poggyáz-eltulajdonítá eetén a Biztoító legfeljebb a biztoítái özeg 10 %-áig vállal zolgáltatát.

11 1.3. A Biztoított kármegelõzéi kötelezettégei A külföldi utazá orán a Biztoított az alábbi kármegelõzéi kötelezettégeknek kötele eleget tenni: (a) amennyiben poggyázt tartalmaz, a jármûvet õrzött parkolóban kell elhelyezni, vagy a poggyázt ki kell venni, é õrzött helyen kell tárolni, (b) a poggyázt cak az elkerülhetetlenül zükége ideig zabad a jármûben tartani (zárt é nem belátható helyen é módon, különö tekintettel az utatértõl elkülönült comagtartóval nem rendelkezõ jármûvekre), (c) okmányokat é mûzaki cikkeket, órát nem zabad a jármûben, valamint zemélyzállító cég kezeléébe adott útipoggyázban hagyni, (d) ha a jármû riaztóval van felzerelve, azt be kell kapcolni, (e) a poggyázt a zálláhelyre történõ megérkezé után a lehetõ leggyorabban el kell helyezni a zálláon, ruhatárban, vagy comagmegõrzõben A Biztoított kárenyhítéi kötelezettégei A bekövetkezett poggyázkár felfedezée után a Biztoított kötele: (a) a lehetõ legrövidebb idõn belül a bûncelekmény elkövetéének vagy a baleet bekövetkezéének tényét é körülményeit az elköveté helye zerint illetéke külföldi rendõrégnél, vagy az eemény helye zerint illetéke egyéb hatóágnál valamint ha menetrendzerû jármûvön történt a biztoítái eemény - a közlekedéi vállalatnál, - ha a zálloda illetékeégi körében történt a biztoítái eemény a zállodánál, bejelenteni, feljelentét tenni, é helyzíni zemlét é névre zóló rézlete jegyzõkönyvet kérni. (b) a feljelentében minden lényege adatot rögzíteni, így különöen az eemény rézlete leíráát (idõpont, helyzín, egyéb lényege körülmények), a kár tétele feloroláát (vagyontárgyak tétele litája, azok értékének feltüntetéével együtt), a lopá, rablá, baleet, elemi kár orán bekövetkezett fizikai érüléeket (pl. ablak, ajtó betörée, felfezítée, egyéb érüléek), (c) légitáraág vagy valamely közlekedéi vállalat illetve fuvarozó kezeléében eltûnt vagy megérült poggyázra vonatkozóan az adott táraág által a kárrendezé illetve kártéríté feltételeként elõírt - pl. a bejelenté idõpontjára, módjára, vagy helyére vonatkozó - elõíráokat betartani. b) a Biztoított jogi képvieletét ellátó ügyvéd zámlával igazolt munkadíját a zolgáltatá igénybevételének helyén zokáo é általában elfogadott ügyvédi díjzabá figyelembevételével. (2) Jelen biztoítái feltételekre hivatkozáal létrejött biztoítái zerzõdéek alapján a Biztoító gondokodik a jogi képvieletrõl azzal a kikötéel, hogy a Biztoított i tehet javalatot az eljáró jogi képvielõ zemélyére. Ebben az eetben a Biztoító hozzájáruláát kell kérni, ennek hiányában a Biztoító a jogi képvielet díját nem téríti meg. (3) Amennyiben a Biztoító által befizetett óvadékot az illetéke hatóág vizatéríti, annak özegére a Biztoító jogoult. 3. A zolgáltatái igény rendezéének feltételei (1) A jogvédelmi zolgáltatára vonatkozó igényt a Biztoított kötele a biztoítái eemény bekövetkezéét követõen haladéktalanul a Biztoító felé bejelenteni. A bejelentéhez catolni kell a Biztoított ellen indított büntetõ vagy zabályértéi eljárá telje dokumentációját. (2) A zolgáltatá igénybevételéhez a Biztoító elõzete hozzájáruláa zükége. (3) A felmerült költégeket a Biztoító közvetlenül fizeti az adott hatóágnak, illetve a zolgáltatónak (az eredeti zámla benyújtáát követõen), illetve közvetlenül a Biztoítottnak, ha az a zámlát elõzeteen kifizette. (4) A Biztoított kötele a biztoítái zerzõdét illetve kötvényt, é a kárrendezéhez zükége egyéb iratokat a Biztoítónak a biztoítái eemény bekövetkezéét követõen haladéktalanul eljuttatni. (5) A biztoítái eeménnyel kapcolato eljárá orán a Biztoított kötele együttmûködni a hatóágokkal, a hivatalo zervekkel, ügyvédjével é a Biztoítóval (kárenyhítéi kötelezettég). H) Felelõégbiztoítá 1. Biztoítái eemény F) Poggyázkéedelem (külföldön) 1. Biztoítái eemény (1) Amennyiben a Biztoított a légitáraágnál aját nevére zólóan zabályzerûen feladott útipoggyázát külföldön az adott légijárat megérkezéekor kéve kapja kézhez (figyelemmel a (2) é (3) bekezdében foglaltakra), é a kéé tényét a megérkezét követõ legfeljebb 2 órán belül a fuvarozó légitáraág képvielõjének írában bejelenti. Az útipoggyáz légitáraág kezeléében történõ eltûnée nem minõül biztoítái eeménynek. (2) A Biztoított kéve kapja kézhez a poggyázát abban az eetben, ha a Biztoított önhibáján kívül, bizonyítottan a célállomára történõ megérkezée után az indulóállomáon feladott poggyázát a poggyáz az utazái feltételekben (utazái zerzõdében) meghatározott kizolgáltatáának idõpontját követõ hat órán túl kapja kézhez. (3) Bizonyítottan kéve jut a poggyázához a Biztoított, amennyiben a 6 órán túli poggyázkéé tényét a légitáraág jegyzõkönyv kiállítáával tanúítja, kivéve ha az útipoggyáz a kéõbbiekben em érkezik meg é a légitáraág a kezeléében történõ eltûnérõl i ad ki igazolát. 2. A Biztoító zolgáltatáa (1) A Biztoító vállalja, hogy a poggyáz-kéé miatt, a járat érkezéi idõpontja, é a poggyáz ténylege átvétele közötti idõtartamban a Biztoított rézére külföldön zükégeé vált ürgõégi váárláok értékét megtéríti a biztoítái eemény bekövetkezée eetén a poggyázkéé idõtartamától függõen legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban megadott özeghatárig, egy légiutazára vonatkozóan egy Biztoított zemély rézére legfeljebb egyzereen, a kéett comagok zámától függetlenül. A Biztoító a biztoítái özeg 20 %-ának megfelelõ özeg kifizetéét a váárláok tétele igazoláa nélkül vállalja. Ezt meghaladó zolgáltatái igény eetén a váárolt dolgok bezerzéét igazoló eredeti bizonylatok alapján történik a zolgáltatái özeg meghatározáa. A bizonylat elfogadáának feltétele, hogy azon azonoítható módon zerepeljen a váárolt dolog, annak értéke é a váárlá idõpontja. Egy adott comagra vonatkozóan legfeljebb egy Biztoított zemély jogoult zolgáltatára. (2) Egy adott comagra vonatkozóan a Biztoító legfeljebb egyzereen vállalja a Biztoítái özeg kifizetéét, függetlenül a comag feladójaként megjelölt zemélyek zámától. A zolgáltatái özeg jogoultjának meghatározáakor a zolgáltatái igény Biztoítóhoz való beérkezéi orrendje az irányadó. Amennyiben egy comagra vonatkozóan egyidejûleg érkezik be több jogo zolgáltatái igény, akkor a Biztoító az egye Biztoítottak felé legfeljebb a zolgáltatái özeg arányoan cökkentett rézét fizeti ki. (3) A Biztoító a zolgáltatát a Biztoított hazaérkezéét követõen Magyarorzágon nyújtja, külföldön történõ kifizetét nem vállal. G) Jogvédelmi egítégnyújtá é biztoítá 1. Biztoítái eemény (1) Amennyiben a biztoítá hatálya alatt külföldön a Biztoítottal zemben az általa az alábbiakban felorolt minõégekben - elkövetett zabályérté vagy gondatlan bûncelekmény miatt az elköveté helyén eljárá indul: (a) gépjármû, vagy kerékpár, vagy jármûnek nem minõülõ közlekedéi é zállítái ezközök haználója, (b) közúti baleetet elõidézõ gyalogo, (c) amatõr porttevékenyéget folytató zemély (kivéve az általáno feltételek 7.(2)(c) pontjában feltüntetett vezélye portok, kivéve a (2) bekezdében leírt eetben). 2. A Biztoító zolgáltatáa (1) A Biztoító a Biztoított helyett a Szolgáltatá-táblázatban az egye kategóriákra vonatkozóan rögzített özeghatárokig megfizeti: a) az óvadékot é a felmerülõ költégeket, az alábbiak zerint: - a Biztoított terhére az illetéke hatóág által megállapított óvadékot vagy má haonló biztoítékot, - illetéket, perköltéget, eljárái költéget, - a bíróág által a tanúk é a zakértõk zámára megítélt díjazát, - amennyiben a Biztoítottnak a bíróág idézée alapján az állandó lakhelyérõl a bíróág által megjelölt helyre kell utaznia, akkor a Biztoított ezzel özefüggében felmerülõ közlekedéi többletköltégeit. A zolgáltatá igénybevételének feltétele, hogy az utazá a Biztoító zervezéében történjen, vagy az utazá módját, idõpontját é költégeit a Biztoító elõzeteen írában jóváhagyja, - az eljárá lefolytatáához zükége dokumentumok indokolt fordítái költégeit, amennyiben a fordítá a Biztoító zervezéében történt, vagy annak elvégzéét é költégeit a Biztoító elõzeteen írában jóváhagyta. EUB AD 11/13 Utabiztoítái Feltételek (1) Amennyiben a Biztoított a biztoítá tartama alatt, az 1.(2) bekezdében meghatározott minõégekben végzett tevékenyéggel harmadik zemélynek külföldön gondatlanul zemélyi érülét (lád 2. (2) (a) pont) okoz, é az ezzel özefüggében okozott dologi kárra (2. (2) (b) pont) illetve a zemélyi érüléel özefüggében a károult zemély egézégügyi költégeire vonatkozóan a Biztoítottat, mint károkozót kártérítéi kötelezettég terheli. (2) A kockázatvielé az alábbi tevékenyégekre terjed ki: (a) kerékpár, é jármûnek nem minõülõ közlekedéi é zállítái ezközök haználója, (b) közúti baleetet elõidézõ gyalogo, (c) amatõr porttevékenyég (kivéve az általáno feltételek 7.(2)(c) pontjában feltüntetett vezélye portok, kivéve a (3) bekezdében leírt eetet). 2. A Biztoító zolgáltatáa (1) A biztoítái eemény bekövetkezée é elõírtak zerinti bejelentée eetén a Biztoító vállalja a Biztoítottat terhelõ azon kártérítéi kötelezettég teljeítéét, melyet a Biztoított a biztoítái zerzõdé hatálya alatt, külföldön harmadik zemélynek okozott zemélyi érülé, é az erre vizavezethetõ dologi kár, illetve a zemélyi érüléel özefüggében a károult zemély egézégügyi költégeire vonatkozóan támaztanak. (2) Jelen zerzõdé alkalmazáa zempontjából: (a) zemélyi érülé az, ha valaki a Biztoított által okozott baleet következtében meghal, vagy ürgõégi orvoi ellátát igénylõ teti érülét zenved, (b) dologi kárnak minõül, ha valamilyen tárgy megérül, megemmiül, vagy haználhatatlanná válik. (3) Amennyiben a Biztoító megállapodá alapján átalányözeget fizet, akkor ez vonatkozik a dologi károkra é zemélyi érüléekkel özefüggében felmerült költégekre i. (4) Hatóági eljárá nélkül megállapított kártérítéi kötelezettég eetén a Biztoító fenntartja magának a jogot, hogy a felmerült költégeket legfeljebb Ft özeghatárig vállalja. (5) A Biztoított é a károult egyezége, a Biztoított felelõéget elimerõ nyilatkozata a Biztoítóval zemben cak akkor hatályo, ha azt a Biztoító tudomául vette, bíróági maraztaláa pedig cak akkor, ha a Biztoított képvieletérõl gondokodott, vagy errõl lemondott. (6) Amennyiben a Biztoító a károulttal történõ megegyezéel, vagy egyéb módon a kárt rendezni tudná, azonban az ügy lezáráa a Biztoított együttmûködéének hiánya miatt meghiúul, az ezzel özefüggében keletkezõ kamatterhet illetve egyéb költégeket a Biztoító nem vieli. (7) Amennyiben több zemély közöen okoz kárt, é így a Biztoított felelõége a károkozókkal egyetemlege, a Biztoító helytállái kötelezettége cak a Biztoított felróhatóágának mértékéig terjed. Ha a károkozók felróhatóágának arányát nem lehet megállapítani, akkor a Biztoító úgy tekinti, hogy a kár a károkozók között egyenlõ arányban ozlik meg. (8) A Biztoító vizatérítéi igénye : a Biztoító a jelen zerzõdé alapján kifizetett kártérítéi özeg megtérítéét követelheti a Biztoítottól, ha bebizonyoodik, hogy a biztoítái eeményt a Biztoított jogelleneen, zándékoan, vagy úlyoan gondatlanul okozta. (9) A Biztoító zolgáltatáának feltétele a Biztoított felelõéget elimerõ vagy elutaító nyilatkozata, vagy a Biztoított kártérítéi kötelezettégére vonatkozó jogerõ bíróági ítélet. I) Gépjármû-egítégnyújtá - Autó Max kiegézítõ termék 1. Biztoítái eemény 1.1. Amennyiben valamely Biztoított zemély (lád I)1.6.pont) által vezetett Biztoított jármû (lád I)1.2. pont) a zerzõdé hatálya alatt a megadott európai orzágok területén (lád I)1.3. bekezdében felorolt orzágok) közlekedéi baleet (lád I)1.4.pont) következtében, vagy pedig mûzaki meghibáodá (lád I)1.5. pont) miatt menetképtelenné válik Biztoított jármûnek minõül az a biztoítái kötvényen meghatározott rendzámú a kockázatvielé elõ napján a gyártái évtõl zámítva legfeljebb 10 éve, é a kockázatvielé idõtartama alatt érvénye forgalmi engedéllyel é rendzámmal rendelkezõ zemély- vagy tehergépkoci, motorkerékpár vagy ezek vontatmánya, amelyet a Biztoított jogzerûen haznál, é amellyel a Biztoított a kockázatvielé idõtartama alatt a Magyar Köztáraág területérõl kiindulva az utazá célállomáaként megjelölt valamely külföldi orzág területére, majd onnan a Magyar Köztáraág területére viza utazik. Vontatmány cak abban az eetben minõül Biztoított jármûnek, amennyiben az azt vontató gépjármû ugyanazon biztoítái zerzõdé keretében Biztoított gépjármûnek minõül. (A fizetendõ biztoítái díj jármûvenként kerül meghatározára, ezért a gépjármûre é vontatmányára két jármûnek megfelelõ biztoítái díj megfizetée zükége.) Biztoított gépjármû kizárólag az érvénye forgalmi engedélye alapján az alábbi kategóriákba orolható gépjármû, valamint az általa vontatott vontatmány lehet: - az a motorkerékpár, zemély- é tehergépjármû, amely a hatályo jogzabályok zerint A vagy B kategóriára érvénye vezetõi engedéllyel vezethetõ,

12 - a forgalmi engedélyben engedélyezett zállítható zemélyek záma legfeljebb 9 fõ, - hozúága vontatmánnyal együtt legfeljebb 16 méter, - zéleége legfeljebb 2,5 méter, - magaága legfeljebb 3,2 méter Az I) fejezetben felorolt zolgáltatáok teljeítéét a Biztoító a következõ orzágok - földrajzi Európához tartozó rézének - területén vállalja: Andorra, Auztria, Belgium, Boznia-Hercegovina, Bulgária, Ceh Köztáraág, Dánia, Egyeült Királyág, Éztorzág, Finnorzág, Franciaorzág, Görögorzág, Hollandia, Horvátorzág, Írorzág, Lengyelorzág, Lettorzág, Lichtentein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németorzág, Norvégia, Olazorzág, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolorzág, Svájc, Svédorzág, Szerbia, Szlovák Köztáraág, Szlovénia, Ukrajna, Törökorzág, Vatikánváro Az I) fejezetben felorolt zolgáltatáok zempontjából közlekedéi baleetnek minõül az az eemény helye zerint illetéke rendõrég által közlekedéi baleetnek minõített eemény, amelynek következtében a Biztoított gépjármû - a rendõrégi jegyzõkönyvben dokumentált egyértelmûen kimutatható érüléeket zenved Az I) fejezetben felorolt zolgáltatáok zempontjából mûzaki meghibáodának minõül a gépjármû olyan mûzaki hibája, amely a biztoítá tartama alatt, a biztoítái zerzõdé megkötéekor illetve a külföldi utazá kezdetekor elõre nem látható ok miatt következik be, é üzemképtelenéget okoz (pl. motorhiba, elektromo rendzer hibája vagy gumiabronc defektje), vagy a hiba jellege miatt a gépjármû a meghibáodá helyén érvénye hatóági elõíráok miatt nem vehet rézt tovább a forgalomban (pl. ablaktörlõk, biztonági övek, az elõ é hátó lámpák meghibáodáa) é emiatt menetképtelennek minõül. Nem tekinthetõ mûzaki meghibáodának az a hiba, amely a következõ okokkal özefüggében következik be: - a gépjármû nem rendelkezik a jogzabály által elõírt kötelezõ tartozékokkal (pl. izzókézlet, pótkerék tb.), - a gépjármûvet nem az adott jármûtípura érvénye mûzaki elõíráoknak megfelelõen haználják vagy a hiba a haználó hibájából következett be (pl. nem megfelelõ üzemanyag haználata, üzemanyag-kifogyáa, kulc gépjármûben felejtée tb.) Az I) fejezet zolgáltatáai zempontjából a gépjármûben utazó Biztoított zemélynek (továbbiakban: uta) minõülnek a Biztoított gépjármûben a menetképtelenég bekövetkezéekor utaként tartózkodó a Biztoítónál a biztoítái eemény idõpontjában é helyére vonatkozóan hatályo utabiztoítái zerzõdé keretében biztoított zemélynek minõülõ - zemélyek, de legfeljebb a gépjármû forgalmi engedélyében meghatározott maximálian zállítható zámú zemély Az Autó Max termékre vonatkozóan a biztoítái díj megfizetée ellenében a Biztoító legfeljebb 31 napo idõtartamú külföldi utazára vonatkozóan vállalja a kockázatvielét. 2. A Biztoító zolgáltatáai A Biztoító, az Auto Max termékre vonatkozóan meghatározott biztoítái díj megfizetée eetén a kockázatvielé idõtartama alatt legfeljebb egy biztoítái eeményre vonatkozóan a következõ zolgáltatáok teljeítéét vállalja. A zolgáltatái igényt a biztoítái eemény bekövetkezéekor haladéktalanul be kell jelenteni a Biztoító felé. A Biztoító kizárólag a Biztoító zervezéében vagy elõzete hozzájáruláával igénybe vett zolgáltatáok megtérítéét vállalja! 2.1. Gépjármûre vonatkozó zolgáltatáok 2.1.(3) Kapcolattartá a zervízzel A biztoítái eemény bekövetkezéekor, amennyiben a Biztoító zervezte - menetképtelenég elhárítáa céljából a Biztoított gépjármû zervízbe zállítáát, a Biztoító vállalja a zervízzel való kapcolattartát, é a Biztoított érteítéét a javítái munkák állapotáról, a zervíz által közöltek alapján. A Biztoító a zervíz által végzett javítá költégeit nem téríti meg, a javítá minõégéért é a vállalt javítái határidõ betartááért felelõéggel nem tartozik. 2.1.(4) Hazazállítá autómentõvel Biztoítái eemény bekövetkezée eetén, amennyiben a Biztoító zervezéében zervízbe zállított Biztoított gépjármû javítáa a zervíz zakvéleménye alapján öt munkanapon belül nem oldható meg, a Biztoító vállalja a tulajdono vagy üzembentartó Biztoított állandó lakhelyére vagy az általa megjelölt, a Magyar Köztáraág területén lévõ egyéb lakcímre történõ zállítá megzervezéét, é a zállítá költégeinek megtérítéét legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban a Hazazállítá autómentõvel zolgáltatára vonatkozóan megadott özeghatárig Gépjármûben utazó zemélyekre vonatkozó zolgáltatáok Biztoítái eemény bekövetkezée eetén a Biztoító vállalja a gépjármû Biztoított utaai (lád I) 1.6. bekezdé zerint) rézére az alábbi zolgáltatáok ( I)2.2.(1)-(3) bekezdében felorolt zolgáltatáok ) teljeítéét együtteen legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban I) Gépjármûben utazó zemélyekre vonatkozó zolgáltatáok -ra megadott özeghatárig: 2.2.(1) Gépjármûben utazók továbbutazáa, vizautazá megjavított gépjármûért Biztoítái eemény bekövetkezée eetén, amennyiben a Biztoító a menetképtelenég elhárítáa céljából megzervezte a Biztoított gépjármû zervízbe zállítáát, é a gépjármû javítáa a zervízbe zállítá napján nem fejezõdik be vagy a gépjármû nem javítható, a Biztoító vállalja a Biztoított(ak) döntée alapján az alábbi zolgáltatáok egyikének teljeítéét: 2.2.(1)(a) az utaoknak é poggyázuknak (átlago útipoggyáz, de legfeljebb 20 kg/fõ) az utazá tervezett célállomááig történõ eljuttatáának megzervezéét, valamint a gépjármû javítáának befejezõdéekor a gépjármû vezetéére alkalma zemély zervízbe való vizautazáának megzervezéét, é az ezekkel özefüggõ közlekedéi többletköltégek térítéét (amennyiben a gépjármû nem javítható, akkor legkéõbb a Biztoító kockázatvieléének utoló napján az utaok Magyar Köztáraág területén lévõ lakhelyére történõ hazautazáának megzervezéét é ennek közlekedéi többletköltégeit), vagy 2.2.(1)(b) a biztoítái eemény bekövetkezéének helyérõl az utaok é poggyázuk (átlago útipoggyáz, de legfeljebb 20 kg/fõ) Magyar Köztáraág területén lévõ lakhelyére történõ utazáának megzervezéét, valamint a gépjármû javítáának befejezõdéekor a gépjármû vezetéére alkalma zemély zervízbe való vizautazáának megzervezéét, é az ezekkel özefüggõ közlekedéi többletköltégek térítéét. 2.2.(2) Gépjármûben utazók zálláának megzervezée Biztoítái eemény bekövetkezée eetén, amennyiben a gépjármû javítható, de javítáa a biztoítái eemény bekövetkezéének napján nem fejezõdik be, vagy a gépjármû nem javítható, é a Biztoított utaok továbbutazáa a biztoítái eemény bekövetkezéének napján nem oldható meg, akkor a Biztoító vállalja a gépjármû utaai rézére a zervíz vagy a biztoítái eemény közelében lévõ zállodában történõ elhelyezéének megzervezéét (zállodával történõ egyezteté, zállá lefoglaláa). 2.1.(1) Helyzíni javítá, zervízbe-zállítá (a) A Biztoító a biztoítái eemény telefonon történõ bejelentéét követõen a Biztoított által megjelölt eemény helyzínére zerelõt küld, amennyiben a bejelenté alapján a menetképtelenég a következõ javítáokkal elhárítható: - defekte gumiabronc ceréje, - izzó-, vagy biztoíték ceréje, - akkumulátor feltöltée illetve ceréje. A helyzíni hibaelhárítá célja, hogy a gépjármû alkalmaá váljon a legközelebbi, a hiba véglege elhárítáára felkézült zervízbe való eljutára. A helyzíni hibaelhárítá orán a gépjármû fõ egyégeinek (fék, futómû, motor, váltó) megbontáa nem megengedett. A bejelenté tartalma alapján az EUB-Aitance munkatára jogoult meghatározni, hogy a hiba helyzíni hibaelhárítá keretében javítható-e, vagy a javítá kizárólag zervízben végezhetõ el. (b) A biztoítái eemény bekövetkezéekor, amennyiben a gépjármû a meghibáodá vagy a közlekedéi baleet bekövetkezéének helyzínén nem javítható, a Biztoító vállalja, hogy megzervezi a gépjármû autómentõvel történõ elzállítáát a legközelebbi, de legfeljebb 100 km távolágban lévõ, a javítá elvégzéére alkalma zervízbe. A zállítá az ügyfél kérée alapján márkazervízbe i történhet. A Biztoító vállalja a zerelõ-küldé megzervezéét, é a helyzíni javítát végzõ zerelõ zolgáltatái díjának (kizállái díj é javítái költég) megtérítéét, valamint - amennyiben a gépjármû helyzíni javítá keretében nem javítható - a gépjármû autómentõvel zervízbe történõ zállítái költégének megtérítéét együtteen legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban a Helyzíni javítá, zervízbe-zállítá zolgáltatáokra vonatkozóan megadott özeghatárig. A Biztoító zolgáltatáa nem terjed ki az alkatrézek költégére. A Biztoító a Biztoított külföldi utazáa orán a Magyar Köztáraág területén bekövetkezett biztoítái eeményekre vonatkozóan i vállalja a zolgáltatá teljeítéét. 2.1.(2) Gépjármû tároláa Biztoítái eemény bekövetkezéekor, amennyiben a Biztoító az I)2.1.(1)(b) bekezdében leírtak zerint -megzervezte a Biztoított gépjármû zervízbe zállítáát, é a gépjármû javítáa a zervízbe történõ bezállítá napján nem oldható meg (pl. a zervíz leterheltége vagy alkatrézhiány miatt), akkor a Biztoító megzervezi a gépjármû tároláát a javítá napjáig. A Biztoító vállalja a tárolá zámlával igazolt költégét legfeljebb 5 napra, naponta legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban a Gépjármû tároláa zolgáltatára vonatkozóan megadott özeghatárig. A Biztoító kizárólag a biztoítái eemény bekövetkezéének orzágában, a javítát vállaló zervíztõl legfeljebb tíz kilométerre lévõ helyen történõ tárolá megzervezéét vállalja, é annak költégeit téríti meg. EUB AD 12/13 Utabiztoítái Feltételek A zálláköltégek megtérítéét a Biztoító kizárólag abban az eetben vállalja, amennyiben az adott éjzaká(k)ra vonatkozóan a Biztoítottnak a biztoítái eemény helyzínétõl több mint 100 km távolágban volt elõre lefoglalt é kifizetett zálláa, é ezt hitelt érdemlõen igazolni tudja. Ebben az eetben a Biztoító a zálláköltégek megtérítéét legfeljebb napi 100 EUR/fõ özeghatárig vállalja a gépjármû menetképeé tételéig vagy a továbbutazá elõ lehetége idõpontjáig, de legfeljebb 5 napra. 2.2.(3) Bérautó biztoítáa Biztoítái eemény bekövetkezée eetén, amennyiben a Biztoító a menetképtelenég elhárítáa céljából megzervezte a Biztoított gépjármû zervízbe zállítáát, é a gépjármû javítáa a zervíz zakvéleménye alapján a biztoítái eemény Biztoítóhoz történõ bejelentéétõl zámított 24 órán belül nem fejezõdik be, a Biztoító vállalja a gépjármû utaai é poggyázuk (átlago útipoggyáz, de legfeljebb 20 kg/fõ) zállítáára alkalma bérgépjármû kizállítáának megzervezéét é a kizállítái é bérleti díj költégeinek megtérítéét, legfeljebb napi Ft özeghatárig. A Biztoító a gépjármû bérléével kapcolato további költégeket nem vállal. A bérautó-zervezé feltétele, hogy a Biztoított teljeíte a bérautó-kölcönzét nyújtó cég által a zolgáltatá-igénybevételeként elõírt feltételeket (pl. dombornyomott bankkártya-bemutatáa, zemélyi okmányok bemutatáa tb.) Telefon- é faxköltégek térítée Biztoítái eemény bekövetkezée eetén a Biztoító vállalja a Biztoított zemélyek biztoítái eeménnyel özefüggében zükégeé vált telefon- é faxköltégeinek megtérítéét özeen legfeljebb a Szolgáltatá-táblázatban megadott özeghatárig. 4. Kockázatvielé megzûnée A Biztoító kockázatvielée megzûnik abban az eetben, ha: - a gépjármûvet a forgalomból kivonták, - a gépjármû tulajdonoa vagy üzembentartója megváltozott, - a gépjármûvet jogelleneen eltulajdonították. Európai Utazái Biztoító Zrt

13 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az Európai Utazái Biztoító Zártkörûen Mûködõ Rézvénytáraág - a Biztoítái Cégcoportok Jegyzékében zereplõ, Generali Coporthoz tartozó Táraág január 1-jén kezdte meg mûködéét a magyar biztoítái piacon. Székhelye: 1132 Budapet, Váci út Telefon: (36-1) , fax: Cégjegyzékzám: , Fõvároi Bíróág mint Cégbíróág A táraág alaptõkéje: Ft A táraág tulajdonoai: Generali-Providencia Biztoító Zrt. 61 % Europäiche Reievericherung AG, München 26 % Europäiche Reievericherung AG, Béc 13 % Kérjük, hogy az Ön által válaztott biztoítái módozatokra vonatkozó biztoítái feltételeket gondoan tanulmányozza át. Felhívjuk zíve figyelmét arra i, hogy a tárgyi biztoítái feltételek az Ön biztoítái zerzõdéének zerve rézét képezik, mivel ezek tartalmazzák a megkötendõ biztoítái zerzõdé jellemzõit, a zerzõdõ felek jogait é kötelezettégeit. Kérjük, hogy a biztoítái zerzõdét cak ezek átvétele é gondo áttanulmányozáa után zívekedjék aláírni. Amennyiben a megkötendõ zerzõdéel kapcolatoan bármilyen kérdée van, biztoítáközvetítõje zíveen é bármikor áll rendelkezéére. A biztoítókról é a biztoítái tevékenyégrõl zóló évi LX. törvény é ai tartalmazzák valamennyi olyan eet feloroláát, amikor a biztoító a biztoítái titoknak minõülõ adatok továbbítáára jogoul, illetve kötele. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy biztoítótáraágunk rézére az Europ Aitance Kft. (1134 Budapet, Dévai u ), mint az Európai Utazái Biztoító Zrt. megbízottja végez kárrendezéi tevékenyéggel kapcolato egítégnyújtó zolgáltatát. Ezzel özefüggében táraágunk törvényi felhatalmazá alapján a káreeménnyel kapcolato adatokat é információkat adhat át az Europ Aitance Kft.-nek é azon termézete zemélyeknek, illetve gazdaági táraágoknak, melyekkel kizervezéi zerzõdét kötött. Az Europ Aitance Kft. é a Táraágunkkal kizervezéi zerzõdée kapcolatban álló valamennyi táraág rendelkezik mindazon technikai, biztonági é zervezéi ezközökkel, amelyek az átadott adatokhoz való jogoulatlan hozzáférét, az adatok jogoulatlan felhaználáát, továbbá az azokkal való bárminemû vizaélét kizárják. A biztoított jogoult az általunk kezelt zemélye adatairól tájékoztatát kapni é kéréére Táraágunk a zükége adatmódoítáokat átvezeti. A biztoítái zerzõdére é az azzal kapcolato valamennyi követelére a magyar jogzabályok az irányadók. Budapet, áprili 15. Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben a már megkötött biztoítái zerzõdéével kapcolatban bármilyen jellegû kérdée, problémája van, biztoítáközvetítõje vagy ügyfélzolgálatunk amelynek címe: 1132 Budapet, Váci út (bejárat a Canády u. felõl) hétfõtõl zerdáig 8:00-17:00 óra között, cütörtökön 8:00 20:00 óra között, pénteken 8:00-14:30 óra között az (1) telefonzámon zíveen áll az Ön rendelkezéére. További információhoz juthat a címen i. A biztoító felügyeleti zerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapet, Kriztina krt. 39.). A fogyaztói jogokkal, azok érvényeítéével, valamint a fogyaztóvédelem intézményrendzerével kapcolato legalapvetõbb zabályokat a fogyaztóvédelemrõl zóló évi CLV. törvény tartalmazza. A fogyaztóvédelem orzágo hatákörrel rendelkezõ, a fõvároi é megyei fogyaztóvédelmi felügyelõégek zakmai irányítáát i ellátó központi zerve: Nemzeti Fogyaztóvédelmi Hatóág (1088 Budapet, Józef krt. 6.). A területi felügyelõégek litája megtalálható a honlapon. A biztoítái zerzõdé megkötéével é teljeítéével özefüggõ eetlege fogyaztói jogviták bíróági eljáráon kívüli rendezée érdekében kérelmet terjezthet elõ a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodái helye zerint illetéke békéltetõ tetületnél. A tetület eljáráa megindítáának feltétele, hogy a fogyaztó a Biztoító táraággal közvetlenül megkíérelje a panazügy rendezéét. A fogyaztó a biztoítái zerzõdébõl eredõ igényét közvetlenül bírói úton i érvényeítheti. A bíróági eljárára a Polgári perrendtartáról zóló évi III. törvény rendelkezéei irányadóak. Tájékoztatjuk Önt arról i, hogy biztoítótáraágunknál biztoítái díj megfizetée ellenében van lehetõég arra, hogy jogvédelmi biztoítát köön. Ennek feltételeit kérjük, hogy figyelmeen tanulmányozza át az EUB AD jelû Utabiztoítái Feltételekben. Érteítjük arról, hogy Táraágunk a biztoított (zerzõdõ, kedvezményezett, károult) minden adatát biztoítái titokként kezeli, é azt - a jogzabályokban meghatározott eetek kivételével - cak az érintett beleegyezéével adja ki harmadik zemélynek. Egyben tájékoztatjuk, hogy a biztoítái titkot képezõ adatok cupán a biztoítókról é a biztoítái tevékenyégrõl zóló évi LX. törvényben tételeen felorolt eetekben é meghatározott zerveknek zolgáltatható ki. Ezek: a.) a feladatkörében eljáró felügyelet, b.) ügyézég é nyomozó hatóág, folyamatban lévõ büntetõeljárá keretében eljárva, c.) büntetõ-, polgári-, felzámolái vagy cõdeljárában rézt vevõ bíróág, ill. a végrehajtái ügyben eljáró önálló bíróági végrehajtó, d.) hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõ, e.) törvényben meghatározott eetben az adóhatóág, f.) feladatkörében eljáró nemzetbiztonági zolgálat, g.) biztoító, biztoítáközvetítõ, zaktanácadó, harmadik orzágbeli biztoító, független biztoítáközvetítõ vagy zaktanácadó magyarorzági képvielete, ezek érdek-képvieleti zervei, illetve a biztoítái, biztoítáközvetítõi, zaktanácadói tevékenyéggel kapcolato verenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdaági Verenyhivatal, h.) feladatkörében eljáró gyámhatóág, i.) az egézégügyrõl zóló évi CLIV. törvényben foglalt egézégügyi hatóág, j.) külön törvényben meghatározott feltételek megléte eetén a titkozolgálati ezközök alkalmazáára, titko információk gyûjtéére felhatalmazott zerv, k.) vizontbiztoító, valamint közö kockázatvállalá eetén a kockázatvállaló biztoító, l.) a biztoítái törvényben zabályozott adattovábbítá orán átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartát vezetõ kötvénynyilvántartó zerv, m.) n.) az állományátruházá keretében átadára kerülõ biztoítái zerzõdéi állomány tekintetében az átvevõ biztoító, kárrendezéhez é megtérítéi igény érvényeítééhez zükége adatok tekintetében, továbbá ezek egymáközti átadáával kapcolatban a Kártalanítái Számlát kezelõ zervezet, a Nemzeti Iroda, a levelezõ, az Információ Központ, a Kártalanítái Szervezet, kárrendezéi megbízott é a kárképvielõ, illetve a károkozó, amennyiben az önrendelkezéi jogával élve a közúti közlekedéi baleetével kapcolato kárrendezé kárfelvételi jegyzõkönyvébõl a baleetben érintett máik jármû javítái adataihoz kíván hozzáférni, o.) kizervezett tevékenyég végzééhez zükége adatok tekintetében a kizervezett tevékenyég végzõje, p.) fióktelep eetében ha a magyar jogzabályok által támaztott követelményeket kielégítõ adatkezelé feltételei minden egye adatra nézve teljeülnek, valamint harmadik orzágbeli biztoító zékhelye zerinti állam rendelkezik a magyar jogzabályok által támaztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi jogzabállyal a harmadik orzágbeli biztoító, biztoítáközvetítõ, zaktanácadó, q.) a feladatkörében eljáró adatvédelmi bizto, ha az a) j.) é n.) pontban megjelölt zerv vagy zemély írábeli megkereéel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztoítái zerzõdé megjelöléét, a kért adatok fajtáját, az adatkéré célját é jogalapját, azzal, hogy a k), l), m), p) é q) pontban megjelölt zerv vagy zemély kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkéré célját é jogalapját kötele megjelölni. A cél é a jogalap igazoláának minõül az adat megimeréére jogoító jogzabályi rendelkezé megjelölée i. A Biztoító a nyomozó hatóág, a nemzetbiztonági zolgálat, é az ügyézég írábeli megkereéére akkor i kötele haladéktalanul tájékoztatát adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztoítái ügylet a Büntetõ Törvénykönyvrõl zóló évi IV. törvényben foglaltak zerinti kábítózerrel vizaéléel, terrorcelekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbanózerrel vizaéléel, lõfegyverrel vagy lõzerrel vizaéléel, pénzmoáal, illetve bûnzövetégben vagy bûnzervezetben elkövetett bûncelekménnyel van özefüggében. EUB AD 13/13 Utabiztoítái Feltételek

UTASBIZTOSÍTÁS (EUB2015-14NCU)

UTASBIZTOSÍTÁS (EUB2015-14NCU) NECKERMANN CRUISE KOMPLEX (UTAS ÉS STORNO) ÉS CRUISE STORNO BIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁRI SZEZONTÓL (VISSZAVONÁSIG) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 WWW.EUB.HU Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 Utasbiztosítás EUB2015-01U2 (1-20. old.) Ügyféltájékoztató (21-25. old.) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁR

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁR BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁR Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

ARANYSZÁRNY EURÓPA UTASBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-04GE)

ARANYSZÁRNY EURÓPA UTASBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-04GE) ARANYSZÁRNY EURÓPA UTASBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-04GE) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38.

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF)

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek

Részletesebben

Általános és különös biztosítási feltételek

Általános és különös biztosítási feltételek BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS Általános és különös biztosítási feltételek EUB2007-12BF Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1)

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2014 NYÁR WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2014 NYÁR WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2014 NYÁR WWW.EUB.HU UTASBIZTOSÍTÁS (EUB2014-35ONU) Érvényes 2014. június 15-tôl visszavonásig Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest,

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

EUB Szolgáltatások és díjak 2010. április 12-től visszavonásig de legkésőbb 2010. november 30-ig megkötött biztosítási szerződésekre

EUB Szolgáltatások és díjak 2010. április 12-től visszavonásig de legkésőbb 2010. november 30-ig megkötött biztosítási szerződésekre EUB ok és díjak 2010. április 12-től visszavonásig de legkésőbb 2010. november 30-ig megkötött biztosítási szerződésekre EUB_ok és díjak_2010.04.12.-2010.11.30.doc 1/9 TOP EXTRA, TOP, NÍVÓ, BÁZIS TOP EXTRA

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0.

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Ügyiratzám : be/sfp-6457/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kunzállá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kunzállá SE 2 Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Egerzóláti Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Egerzóláti Sportkör 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig TOP EXTRA, TOP, NÍVÓ, BÁZIS TOP EXTRA TOP NÍVÓ EGYÉNI 70 éves korig összesen 1 napra: 1.350 830 660 EGYÉNI-70 éves korig 2-365 napra az elsı

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei EUB2006-04CIB Külföldrõl hívható Hungary Direct számok

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

Hatályos. a 2007. november 1. és a 2008. október 31. között megkötött utasbiztosítási szerzõdésekre

Hatályos. a 2007. november 1. és a 2008. október 31. között megkötött utasbiztosítási szerzõdésekre 361 465 3666 UTASBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Hatályos a 2007. november 1. és a 2008. október 31. között megkötött utasbiztosítási szerzõdésekre Tisztelt Ügyfelünk! Ha segítségre van szüksége, vagy ha a várható

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás gazdaságos csomag ideális csomag exkluzív csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szerződési feltételei és ügyfél -tájékoztató A Netrisk által történő értékesítés esetén

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szerződési feltételei és ügyfél -tájékoztató A Netrisk által történő értékesítés esetén K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap csomag emelt csomag ideál csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 50 000 USD 100 000 USD

Részletesebben

KÖBE LAST MINUTE UTASBIZTOSÍTÁS

KÖBE LAST MINUTE UTASBIZTOSÍTÁS KÖBE LAST MINUTE UTASBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2016. január 1-tôl Tartalomjegyzék 1. Last Minute Utasbiztosítás Ügyféltájékoztató... 3 Sürgôsségi és segítségnyújtási szolgáltatások... 9 Kárrendezéshez szükséges

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóeke hóágyú sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség esetén

Részletesebben

Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai

Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése Maximum biztosítási összegek (Ft/EUR) Horizont Horizont Prémium külföldön fellépő hirtelen megbetegedés és baleset

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóvarázs sarki fény sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20160101. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20160101. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön felmerülő

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

UTAZÁSI GARANCIA SPORTBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

UTAZÁSI GARANCIA SPORTBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ UTAZÁSI GARANCIA SPORTBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Jelen Utazási Garancia Sportbiztosítás Általános Szerződési Feltételek az egyes módozatokra vonatkozó Kiegészítő Feltételekben

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-04AD)

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-04AD) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-04AD) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban: különös feltételek)

Részletesebben

INSTANT UTASBIZTOSÍTÁSI BÉRLET FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET

INSTANT UTASBIZTOSÍTÁSI BÉRLET FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET Az OTP Csoport partnere INSTANT UTASBIZTOSÍTÁSI BÉRLET FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13063/3 Hatályos 2016. január 1-jétől visszavonásig.

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei

Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei Hatályos: 2013. május 2-ától Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei Nysz.: 15758 Tartalomjegyzék Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Extrém Sportok utasbiztosítás

Extrém Sportok utasbiztosítás 10%-kal magasabb szolgáltatási összeghatár az Allianz és az FHB Bank Ügyfeleinek! Extrém Sportok utasbiztosítás Szolgáltatások megnevezése Szolgáltatások díja Arany Platina Napi díj (Ft/fő) 65 éves korig

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Costa Brava. Lloret de Mar. Hotel Savoy***

Costa Brava. Lloret de Mar. Hotel Savoy*** Szálloda Cota Brava Lloret de Mar Hotel Savoy*** Cota del Mareme Malgrat de Mar Hotel Cartagonova*** Leírá (bővebb leírá található a www.oltravel.hu weboldalon) Fekvée: A zálloda Lloret cendeebb, Fenal-i

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu EUB-Segítségnyújtás

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települétípu települé-

Részletesebben

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

Választható Védelem Biztosítás Különös Feltételei

Választható Védelem Biztosítás Különös Feltételei Választható Védelem Biztosítás Különös Feltételei Hatályos: 2016. június 01-től Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 Storno biztosítás EUB2015-02ST (1-6. old.) Ügyféltájékoztató (7-11. old.) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás:

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H MASTERCARD ÉNKÁRTYÁHOZ, VALAMINT K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYÁHOZ

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

A K&H VISA ARANY ÉS K&H VISA ÜZLETI ARANY BANKKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁBLÁZATA

A K&H VISA ARANY ÉS K&H VISA ÜZLETI ARANY BANKKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁBLÁZATA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu szolgáltatás sürgősségi egészségügyi költségek: A K&H VISA ARANY ÉS K&H

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Szabadidô & kikapcsolódás. Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek

Szabadidô & kikapcsolódás. Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek Szabadidô & kikapcsolódás Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek Mit nyújt Önnek az UnIQa Biztosító utazási biztosítása? Választható biztosítási csomagok Standard OPtIMUM Egészségügyi

Részletesebben