1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy: (1) az információk lemáoláa telje mértékben, változtatá nélkül történik kivéve, ha erre vonatkozóan a 3M, -től előzete írábeli beleegyezé bezerzére kerül, é (2) ha em a máolat em az eredeti nem kerül újraértékeítére illetve egyéb terjeztére profitzerzé zándékával. Dokumentum zám: Verzió zám: 1.00 Felülvizgálat dátuma: Előző verzió hatálytalanítái Elő kiadá dátuma: Ez a Biztonági adatlap a REACH rendelet (1907/2006) é módoítáai alapján kézült. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék é a vállalat/vállalkozá azonoítáa 1.1. Termékazonoító 3M Face Seal Cleaner 105 Termék azonoító zám(ok) UU Az anyag vagy keverék megfelelő azonoított felhaználáa, illetve ellenjavallt felhaználáa Azonoított felhaználá Átlátzó PPE 1.3 A biztonági adatlap zállítójának adatai Cím: 3M Hungária Kft., 1117 Budapet, Neumann Jáno u. 1/E. Telefonzám : Web oldal: Sürgőégi telefonzám Egézégügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Cím: 1096 Budapet, Nagyvárad tér 2., Éjjel-nappal hívható telefonzám: SZAKASZ: Vezélyeég zerinti beorolá 2.1. Az anyag vagy keverék oztályozáa 1272/2008/EK rendelet zerint Oztályozá: Ez az anyag ninc vezélyenek oztályozva az 1272/2008/EK rendelet zerint Címkézéi elemek 1272/2008/EK rendelet zerint Nem alkalmazható. Kiegézítő információ Oldal: 1 **of** 10

2 Kiegézítő vezélyeégi megjegyzéek EUH210 Kérére biztonági adatlap kapható. Megjegyzéek a címkézéhez: A 648/200/EK rendeletnek megfelelően friítére kerültek a felületaktív anyagok. A 648/2004/EK rendelet zerinti özetevők (ipari címkén nem zükége): <5% aniono felületaktív anyagok, nem iono felületaktív anyagok. Tartalmaz: illatzereket, DMDM hidantoint, jodopropinil-butilkarbamátot Egyéb vezélyek Nem imert. 3. SZAKASZ: Özetétel vagy az özetevőkre vonatkozó adatok Özetevők CAS zám EU-zám % Oztályozá Víz EINECS EINECS Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 (CLP) Nézze meg a 16. zakazt az ebben a zakazban említett H-mondatok telje zövegéért Nézze meg a 15. zakazt bármilyen alkalmazái megjegyzéhez, ami az alábbi komponenekre alkalmazandó Az információk az özetevők munkahelyi levegőben megengedett határértékeiről vagy a PBT vagy a vpvb táturól a 8. é 12. zakazban találhatóak meg. 4. SZAKASZ: Előegélynyújtái intézkedéek 4.1. Az előegély-nyújtái intézkedéek imertetée : Vigyük a érültet fri levegőre. Ha nem érzi jól magát, forduljon azonnal orvohoz. Bőrrel való érintkezé: Előegélynyújtá nem zükége. Szemmel való érintkezé: Előegélynyújtá nem zükége. Lenyelé eetén: Öblítük ki a záját. Ha nem érzi jól magát, forduljon orvohoz A legfontoabb akut é kéleltetett tünetek é hatáok A toxikológiai hatáokra vonatkozó információkat lád a biztonági adatlap zakazában A zükége azonnali orvoi ellátá é különlege ellátá jelzée Nem alkalmazható. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedéek 5.1. Oltóanyag Az anyag nem ég. A megfelelő oltóanyagot a környeztében található egyéb anyagok függvényében kell meghatározni Az anyagból vagy a keverékből zármazó különlege vezélyek Ninc. Oldal: 2 **of** 10

3 Vezélye bomlátermékek, illetve melléktermékek Anyag Szén-monoxid Szén-dioxid Irritáló gőzök vagy gázok Feltételek A bomlá orán A bomlá orán A bomlá orán 5.3. Tűzoltóknak zóló javalat Várhatóan nem zükége a tűzoltóknak különlege védelmi intézkedéeket tenni. 6. SZAKASZ: Intézkedéek véletlenzerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedéek, egyéni védőezközök é vézhelyzeti eljáráok Szellőzteünk fri levegővel. Tartuk be a további zakazok előíráait Környezetvédelmi óvintézkedéek Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutáát A területi elhatárolá é a zennyezémenteíté módzerei é anyagai A kiömlét körül kell határolni. A kiömlött anyagot fedjük be bentonittal, vermikulittal vagy egyéb hozzáférhető zervetlen abzorbenel. Annyi abzorbenel keverjük öze hogy záraznak tűnjön a maza. Amennyire cak lehet a kiömlött anyagot gyűjtük öze. Helyezzük zárt konténerbe, amit a megfelelő hatóág elzállít. Kvalifikált, hozzáértő zemély által kiválaztott megfelelő oldózerrel tiztítuk fel a maradékot.szellőzteünk fri levegővel. Olvauk el é köveük az oldózer címkéjén é az adatlapon levő biztonági utaítáokat. Zárjuk le a konténert. Az özegyűjtött hulladékot amilyen gyoran cak lehet zállítuk el Hivatkozá má zakazokra További információkat lád a 8. é a 13. zakazban. 7. SZAKASZ: Kezelé é tárolá 7.1. A biztonágo kezelére irányuló óvintézkedéek Kerülje a por/füt/gáz/köd/gőzök/permet belélegzéét. A termék haználata közben tilo enni, inni vagy dohányozni. Alapoan moon kezet haználat után. Kerüljük az oxidálózerekkel történő érintkezét (mint pl. a klór, krómav tb.). Tartuk távol reaktív fémektől (pl. alumínium, cink tb.) a robbanávezélye hidrogén gáz fejlődéének megakadályozáára A biztonágo tárolá feltételei, az eetlege özeférhetetlenéggel együtt Savaktól távol tároljuk. Erő bázioktól távol tartandó. Tároljuk távol oxidálózerektől Meghatározott végfelhaználá (végfelhaználáok) A kezelé é tárolái ajánláokért lád a biztonági adatlap 7.1 é a 7.2 zakazát. Az expozíció ellenőrzée/egyéni védelem ajánláokért lád a biztonági adatlap 8. zakazát. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzée/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzéi paraméterek Foglalkozái expozíció határértékek Nem rendelkeznek munkahelyi expozíció határértékkel a 3. zakazban felorolt azon özetevők, amelyek nem zerepelnek az alábbi táblázatban. Özetevők CAS zám Hatóág Határérték típu További megjegyzéek Magyar foglalkozái expozíció ÁK-érték:500 mg/m3;ckérték:2000 mg/m3 Bőrőn át i felzívódó, irritáló Oldal: 3 **of** 10

4 határértékek Magyar foglalkozái expozíció határértékek : Magyar kapcolódó rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCM együtte rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról. ÁK: megengedett átlago koncentráció CK: megengedett cúc koncentráció MK: Maximáli koncentráció A foglalkozái vegyi expozíció eetén vizgálandó biológiai expozíció é hatámutatók megengedhető határértékei Ninc biológiai expozíció határérték megállapítva a biztonági adatlap 3. zakazában feltüntetett özetevőkre Az expozíció ellenőrzée Megfelelő műzaki ellenőrzé Alkalmazzunk megfelelő általáno é/vagy helyi elzíváo zellőztetét, hogy a lebegő légzennyezét, a fü/gáz/gőzök é permet koncentrációját a levegőben a megengedett határértékek alatt tartuk. Elégtelen zellőzé eetén légzévédelem zükége Egyéni óvintézkedéek, például egyéni védőezközök Szem/arcvédelem Nem zükége. Bőr-/kézvédelem Nem zükége vegyzereknek ellenálló védőkeztyű haználata. Légzévédelem Normál haználati körülmények között a légzennyezé alapvetően nem jelentő, nem zükége légzévédelem. 9. SZAKASZ: Fizikai é kémiai tulajdonágok 9.1. Az alapvető fizikai é kémiai tulajdonágokra vonatkozó információ Fizikai állapot folyadék (Kendők folyadékkal átitatva) Specifiku fizikai megjelené:: Kendők folyadékkal átitatva Megjelené/zag Alkoholo zagú, átlátzó, zíntelen folyadék fehér zínű törlőkendőkben Szag küzöb ph 6 Forrápont/ forrápont tartomány 100 ºC Olvadápont Tűzvezélyeég (zilárd, gáz) Nem alkalmazható. Robbanái tulajdonágok: Nem oztályozott. Oxidáló tulajdonágok: Nem oztályozott. Lobbanápont Öngyulladái hőméréklet Felő robbanái határ (LEL) Aló robbanái határ (UEL) Gőznyomá Relatív űrűég Vízoldhatóág Oldékonyág - egyéb Megozlái koefficien: n-oktanol/víz Párolgái arány Gőzűrűég Bomlái hőméréklet Vizkozitá Oldal: 4 **of** 10

5 Sűrűég 9.2. Egyéb információk Egyéb fizikai é kémiai tulajdonágokra nem áll rendelkezére adat. 10. SZAKASZ: Stabilitá é reakciókézég Reakciókézég Ez az anyag reagálhat bizonyo ágenekkel bizonyo körülmények között - lád az alábbi megjegyzéeket Kémiai tabilitá Stabil A vezélye reakciók lehetőége Vezélye polimerizáció nem fordul elő Kerülendő körülmények Ninc meghatározva Nem özeférhető anyagok Gyorítók Al vagy Mg por é maga/nyíró hőmérékleti kondíciók. Alkáli é alkáli földfémek Fínom elozláú aktív fémek Reakciók fémekkel por formában fordul elő 370 C-tól. Reaktív fémek Redukáló anyagok Erő avak Erő báziok Erő oxidálózerek Vezélye bomlátermékek Anyag Nem imert Feltételek A vezélye termiku bomlátermékeket lád az 5.2 alpontban. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Az alábbi információk nem egyeztethetőek öze a termék 2. zakazban megadott EU oztályozáával é/vagy a 3. zakazban megadott özetevők oztályozáával, ha a peciáli özetevők oztályozáát egy kompeten hatóág határozza meg. Továbbá a 11. zakazban zereplő megállapítáok é adatok az UN GHS zámítái zabályain alapulnak é az oztályozáok a 3M értékeléeiből zármaznak A toxikológiai hatáokra vonatkozó információ Az expozíció jelei é tünetei: A komponenek tezt adatainak, illetve az információk alapján ez az anyag a következő egézégi hatáokat okozhatja: : Légúti irritáció: jelek, tünetek lehetnek: köhögé, tüzögé, orrfolyá, fejfájá, rekedtég, orr- é torokfájá. Oldal: 5 **of** 10

6 Bőrrel való érintkezé: A termék haználata orán a bőrrel történő érintkezékor nem várható zignifikán irritáció. Szemmel való érintkezé: A termék haználata orán a zemmel történő érintkezékor nem várható zignifikán zemirritáció. Lenyelé: Gyomor-bél irritáció: jelek, tünetek lehetnek: hai fájdalmak, gyomor panazok, hányinger, hányá, hamené. Toxikológiai adatok Amennyiben egy komponen zerepel a 3. zakazban, de az alábbi táblázatokban nem jelenik meg, akkor nincen elérhető adat az adott végpontra a komponenről vagy az nem elegendő az oztályozához. Akut toxicitá Név Út Fajok Érték A termék Lenyelé ; kalkulált ATE >5 000 mg/kg bőr Nyúl LD mg/kg Belégzé - Patkány LC50 72,6 mg/l gőz (4 óra) Lenyelé Patkány LD mg/kg ATE: becült akut toxicitá Bőrmará/irritáció Név Fajok Érték Többféle állatfaj Ninc zignifikán irritáció. Súlyo zemkároodá/irritáció Név Fajok Érték Nyúl Enyhén irritáló Bőrzenzibilizáció Név Fajok Érték Tengerim alac Nem érzékenyítő. Légúti zenzibilizáció Az özetevőről /özetevőkről jelenleg vagy ninc elérhető adat vagy a tezt adatok alapján az oztályozá nem indokolt. Círaejt-mutagenitá Név Út Érték In vitro Nem mutagén In vivo Nem mutagén Rákkeltő hatá Név Út Fajok Érték Patkány Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégége az oztályba orolához. Reprodukció toxicitá Reprodukció é/vagy fejlődéi hatáok Név Út Érték Fajok Tezteredmé nyek Lenyelé Néhány pozitív fejlődéi adat létezik, de Patkány NOAEL érték a Az expozíció időtartama Oldal: 6 **of** 10

7 ezek nem elegendőek az oztályozához. Néhány pozitív fejlődéi adat létezik, de ezek nem elegendőek az oztályozához. 400 mg/kg/day Patkány LOAEL 9 mg/l zervfejlődé alatt terheég alatt Célzerv(ek) Célzervi toxicitá - egyzeri expozíció Név Út Célzerv(ek) Érték Fajok Tezteredmé nyek központi idegrendzeri deprezió légúti irritáció hallórendzer Lenyelé központi idegrendzeri deprezió Álmoágot vagy zédülét okozhat. Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégége az oztályba orolához. Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégége az oztályba orolához. Álmoágot vagy zédülét okozhat. Ember Ember Tengeri malac Ember NOAEL érték Nem elérhető. NOAEL érték Nem elérhető. NOAEL érték 13,4 mg/l NOAEL érték Nem elérhető. Célzervi toxicitá - imétlődő expozíció Név Út Célzerv(ek) Érték Fajok Tezteredmé nyek Vee é /vagy húgyhólyag Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégége az oztályba orolához. Patkány NOAEL érték 12,3 mg/l idegrendzer Minden adat negatív Patkány NOAEL érték 12 mg/l Lenyelé Vee é /vagy Néhány pozitív adat létezik, de ez Patkány NOAEL húgyhólyag nem elégége az oztályba érték 400 orolához. mg/kg/day Az expozíció időtartama 24 óra mérgezé/túla dagolá Az expozíció időtartama 24 hónap 13 hét 12 hét Apiráció vezély Az özetevőről /özetevőkről jelenleg vagy ninc elérhető adat vagy a tezt adatok alapján az oztályozá nem indokolt. A termékre é/vagy komponeneire vonatkozó további toxikológiai információért kérjük vegye fel a kapcolatot az adatlap elő oldalán megadott címen vagy telefonzámon. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Az alábbi információk nem egyeztethetőek öze a termék 2. zakazban megadott EU oztályozáával é/vagy a 3. zakazban megadott özetevők oztályozáával, ha a peciáli özetevők oztályozáát egy kompeten hatóág határozza meg. Továbbá a 12. zakazban zereplő megállapítáok é adatok az UN GHS zámítái zabályain alapulnak é az oztályozáok a 3M értékeléeiből zármaznak Toxicitá A termékre vonatkozó vizgálati adat nem áll rendelkezére. Anyag CAS zám zervezet típu Expozíció Tezt végpont Tezteredmények Fürge celle Kíérleti 96 óra LC mg/l alga Kíérleti 24 óra EC50 >1 000 mg/l Vízibolha Kíérleti 21 nap ninc ézlelhető 30 mg/l Oldal: 7 **of** 10

8 EC50 érték rákok Kíérleti 48 óra EC mg/l Perziztencia é lebonthatóág Tezteredmén protokoll yek 86 % OECD 301C - MITI (I) Bioakkumuláció képeég Anyag CAS zám Tezt típua időtartam Tanulmány típua Kíérleti 14 nap Biológiai Biodegradáció oxigén igény Anyag CAS zám Tezt típua időtartam Tanulmány Tezteredmén protokoll típua yek Kíérleti Biokoncentráci ó logpow 0.05 egyéb módzerek A talajban való mobilitá További adatokért forduljon a gyártóhoz (3M) A PBT- é a vpvb-értékelé eredményei Információ jelenleg nem hozzáférhető. További adatokért forduljon a gyártóhoz (3M) Egyéb káro hatáok Anyag CAS zám Ózonbontó potenciál Globáli felmelegedéi potenciál Izopropil alkohol A termékben levő felületaktív anyagok biológiai lebomláa megfelel a 648/2004 márciu 31. EG moózer rendelet előíráainak. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítái zempontok Hulladékkezeléi módzerek A toxikológiai hatáokra vonatkozó információkat lád a biztonági adatlap zakazában. A hulladékká vált termék nem vezélye hulladékként kezelendő. Tekintettel arra, hogy az EWC kódok alkalmazá pecifikuak, ezért a felhaználó felelőége ezek meghatározáa a 16/2001.(VII. 18) KöM rendelet 1. z. melléklete zerint. Ártalmatlaníta a hulladékot engedélyezett ipari hulladék léteítményben. Az üre, tiztított comagolóezköz nem vezélye hulladékként kezelendő. Tekintettel arra, hogy az EWC kódok alkalmazá pecifikuak, ezért a felhaználó felelőége ezek meghatározáa a 16/2001.(VII. 18) KöM rendelet 1. z. melléklete zerint. A hulladék kód a termék felhaználáától függ. Mivel a 3M a felhaználát nem tudja ellenőrizni, nem tud megadni ponto kód zámot. Kérjük haználja a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. z. mellékletét é határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. Tarta be a nemzeti é/vagy regionáli előíráokat é mindig képeített ártalmatlanítát végző céggel dolgoztaon. Azonoító kód * Az adzorbenek, zűrők (ide érteve a máként nem meghatározott zűrőket i), törlőkendők, védőruházat vezélye anyaggal zennyezettek. 14. SZAKASZ: Szállítára vonatkozó információk Oldal: 8 **of** 10

9 UU Nem minőül vezélye árunak a zállítá orán ADR/IATA/IMDG: Szállítá zempontjából nem zabályozott. 15. SZAKASZ: Szabályozáal kapcolato információk Biztonági, egézégi é környezeti zabályozáok / törvények pecifikuan az anyagra vagy a keverékre Globáli leltári tátuz További információért forduljon a gyártóhoz. A termék komponenei megfelelnek az Auztrál Nemzeti Ipari Kémiai Notifikáció é Értékeléi rendzernek (NICNAS). Bizonyo korlátozáok érvényeek. További információért forduljon az értékeítéi divízióhoz. A termék komponenei megfelelnek a CEPA notifikáció követelményeinek. A termék komponenei megfelelnek a TSCA kémiai notifikáció követelményeinek. Vonatkozó jogzabályok: Vezélye anyagok: Az Európai Parlament é a Tanác 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regiztrálááról, értékelééről, engedélyeztetééről é korlátozááról (REACH); az Európai Parlament é Tanác 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok é keverékek oztályozááról, címkézééről é comagolááról; a évi XXV. törvény a kémiai biztonágról é vonatkozó rendeletei, a vezélye anyagokkal é a vezélye kézítményekkel kapcolato egye eljáráok, illetve tevékenyégek rézlete zabályairól zóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet; 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCM együtte rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról é módoítáa; Vezélye hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a vezélye hulladékokkal kapcolato tevékenyégek végzéének feltételeiről; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőezközök követelményeiről é megfelelőégének tanúítááról; évi LXXVIII. törvény A Genfben, máju 26. napján kelt, a Vezélye Áruk Nemzetközi Belvízi Szállítááról zóló Európai Megállapodához (ADN) catolt Szabályzat kihirdetééről é belföldi alkalmazááról; évi LXXIX. törvény A Vezélye Áruk Nemzetközi Közúti Szállítááról zóló Európai Megállapodá (ADR) A é B Melléklete évi módoítáaival é kiegézítéeivel egyége zerkezetbe foglalt zövegének kihirdetééről; évi LXXX. törvény A Nemzetközi Vaúti Fuvarozái Egyezmény (COTIF) módoítááról Vilniuban elfogadott, júniu 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke évi módoítáokkal é kiegézítéekkel egyége zerkezetbe foglalt zövegének kihirdetééről; 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a évi XI. törvénnyel kihirdetett,,életbiztonág a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény é az ahhoz catolt évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') mellékletének kihirdetééről; 34/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő zennyezé megelőzééről zóló évi nemzetközi egyezmény é az ahhoz catolt évi Jegyzőkönyv (,,MARPOL 1973/1978.'') mellékleteinek kihirdetééről; 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozá zabályairól; 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet az aerozol termékek é aerozol comagoláok forgalmazáának követelményeiről; 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a vezélye anyagokkal kapcolato úlyo baleetek elleni védekezéről 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egye fetékek, lakkok é járművek javító fényezéére zolgáló termékek zerve oldózer tartalmának zabályozááról Kémiai biztonági értékelé Nem alkalmazható. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A 3. Szakazban zereplő H mondatok telje zövege Oldal: 9 **of** 10

10 H225 H319 H336 Fokozottan tűzvezélye folyadék é gőz. Súlyo zemirritációt okoz. Álmoágot vagy zédülét okozhat. Módoítái információk: Ninc elérhető módoított információ. A Biztonági adatlapban lévő információkat a kiadá időpontjában pontonak hizük, de nem fogadjuk el a felhaználá orán keletkező emmilyen kár, érülé megtérítéi igényét (kivéve a törvény által előírt kötelezettégeket). Az információk nem érvényeek az adatlapban nem azonoított egyéb felhaználáokra, illetve má anyagokkal történő kombinált alkalmazára. Fonto, hogy a felhaználó aját teztet végezzen a termék alkalmazhatóágára a megfelelőég tekintetében. 3M Hungária MSDS adatlapjai elérhetőek a oldalon. Oldal: 10 **of** 10

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ragasztó

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ragasztó 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ Felülvizsgált: 2014. január 31. Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet előírása alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 Verzió: 3.0-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DOMA SZANITER TISZTÍTÓ

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ecosol PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 5.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2011.07.10/2.0 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI ALKO B 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Ipari felhasználás 1.3 A biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag neve: A keverék Etanol, IPA, metil-etil-keton

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben