1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy: (1) az információk lemáoláa telje mértékben, változtatá nélkül történik kivéve, ha erre vonatkozóan a 3M, -től előzete írábeli beleegyezé bezerzére kerül, é (2) ha em a máolat em az eredeti nem kerül újraértékeítére illetve egyéb terjeztére profitzerzé zándékával. Dokumentum zám: Verzió zám: 1.00 Felülvizgálat dátuma: Előző verzió hatálytalanítái Elő kiadá dátuma: Ez a Biztonági adatlap a REACH rendelet (1907/2006) é módoítáai alapján kézült. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék é a vállalat/vállalkozá azonoítáa 1.1. Termékazonoító 3M Face Seal Cleaner 105 Termék azonoító zám(ok) UU Az anyag vagy keverék megfelelő azonoított felhaználáa, illetve ellenjavallt felhaználáa Azonoított felhaználá Átlátzó PPE 1.3 A biztonági adatlap zállítójának adatai Cím: 3M Hungária Kft., 1117 Budapet, Neumann Jáno u. 1/E. Telefonzám : Web oldal: Sürgőégi telefonzám Egézégügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Cím: 1096 Budapet, Nagyvárad tér 2., Éjjel-nappal hívható telefonzám: SZAKASZ: Vezélyeég zerinti beorolá 2.1. Az anyag vagy keverék oztályozáa 1272/2008/EK rendelet zerint Oztályozá: Ez az anyag ninc vezélyenek oztályozva az 1272/2008/EK rendelet zerint Címkézéi elemek 1272/2008/EK rendelet zerint Nem alkalmazható. Kiegézítő információ Oldal: 1 **of** 10

2 Kiegézítő vezélyeégi megjegyzéek EUH210 Kérére biztonági adatlap kapható. Megjegyzéek a címkézéhez: A 648/200/EK rendeletnek megfelelően friítére kerültek a felületaktív anyagok. A 648/2004/EK rendelet zerinti özetevők (ipari címkén nem zükége): <5% aniono felületaktív anyagok, nem iono felületaktív anyagok. Tartalmaz: illatzereket, DMDM hidantoint, jodopropinil-butilkarbamátot Egyéb vezélyek Nem imert. 3. SZAKASZ: Özetétel vagy az özetevőkre vonatkozó adatok Özetevők CAS zám EU-zám % Oztályozá Víz EINECS EINECS Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 (CLP) Nézze meg a 16. zakazt az ebben a zakazban említett H-mondatok telje zövegéért Nézze meg a 15. zakazt bármilyen alkalmazái megjegyzéhez, ami az alábbi komponenekre alkalmazandó Az információk az özetevők munkahelyi levegőben megengedett határértékeiről vagy a PBT vagy a vpvb táturól a 8. é 12. zakazban találhatóak meg. 4. SZAKASZ: Előegélynyújtái intézkedéek 4.1. Az előegély-nyújtái intézkedéek imertetée : Vigyük a érültet fri levegőre. Ha nem érzi jól magát, forduljon azonnal orvohoz. Bőrrel való érintkezé: Előegélynyújtá nem zükége. Szemmel való érintkezé: Előegélynyújtá nem zükége. Lenyelé eetén: Öblítük ki a záját. Ha nem érzi jól magát, forduljon orvohoz A legfontoabb akut é kéleltetett tünetek é hatáok A toxikológiai hatáokra vonatkozó információkat lád a biztonági adatlap zakazában A zükége azonnali orvoi ellátá é különlege ellátá jelzée Nem alkalmazható. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedéek 5.1. Oltóanyag Az anyag nem ég. A megfelelő oltóanyagot a környeztében található egyéb anyagok függvényében kell meghatározni Az anyagból vagy a keverékből zármazó különlege vezélyek Ninc. Oldal: 2 **of** 10

3 Vezélye bomlátermékek, illetve melléktermékek Anyag Szén-monoxid Szén-dioxid Irritáló gőzök vagy gázok Feltételek A bomlá orán A bomlá orán A bomlá orán 5.3. Tűzoltóknak zóló javalat Várhatóan nem zükége a tűzoltóknak különlege védelmi intézkedéeket tenni. 6. SZAKASZ: Intézkedéek véletlenzerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedéek, egyéni védőezközök é vézhelyzeti eljáráok Szellőzteünk fri levegővel. Tartuk be a további zakazok előíráait Környezetvédelmi óvintézkedéek Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutáát A területi elhatárolá é a zennyezémenteíté módzerei é anyagai A kiömlét körül kell határolni. A kiömlött anyagot fedjük be bentonittal, vermikulittal vagy egyéb hozzáférhető zervetlen abzorbenel. Annyi abzorbenel keverjük öze hogy záraznak tűnjön a maza. Amennyire cak lehet a kiömlött anyagot gyűjtük öze. Helyezzük zárt konténerbe, amit a megfelelő hatóág elzállít. Kvalifikált, hozzáértő zemély által kiválaztott megfelelő oldózerrel tiztítuk fel a maradékot.szellőzteünk fri levegővel. Olvauk el é köveük az oldózer címkéjén é az adatlapon levő biztonági utaítáokat. Zárjuk le a konténert. Az özegyűjtött hulladékot amilyen gyoran cak lehet zállítuk el Hivatkozá má zakazokra További információkat lád a 8. é a 13. zakazban. 7. SZAKASZ: Kezelé é tárolá 7.1. A biztonágo kezelére irányuló óvintézkedéek Kerülje a por/füt/gáz/köd/gőzök/permet belélegzéét. A termék haználata közben tilo enni, inni vagy dohányozni. Alapoan moon kezet haználat után. Kerüljük az oxidálózerekkel történő érintkezét (mint pl. a klór, krómav tb.). Tartuk távol reaktív fémektől (pl. alumínium, cink tb.) a robbanávezélye hidrogén gáz fejlődéének megakadályozáára A biztonágo tárolá feltételei, az eetlege özeférhetetlenéggel együtt Savaktól távol tároljuk. Erő bázioktól távol tartandó. Tároljuk távol oxidálózerektől Meghatározott végfelhaználá (végfelhaználáok) A kezelé é tárolái ajánláokért lád a biztonági adatlap 7.1 é a 7.2 zakazát. Az expozíció ellenőrzée/egyéni védelem ajánláokért lád a biztonági adatlap 8. zakazát. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzée/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzéi paraméterek Foglalkozái expozíció határértékek Nem rendelkeznek munkahelyi expozíció határértékkel a 3. zakazban felorolt azon özetevők, amelyek nem zerepelnek az alábbi táblázatban. Özetevők CAS zám Hatóág Határérték típu További megjegyzéek Magyar foglalkozái expozíció ÁK-érték:500 mg/m3;ckérték:2000 mg/m3 Bőrőn át i felzívódó, irritáló Oldal: 3 **of** 10

4 határértékek Magyar foglalkozái expozíció határértékek : Magyar kapcolódó rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCM együtte rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról. ÁK: megengedett átlago koncentráció CK: megengedett cúc koncentráció MK: Maximáli koncentráció A foglalkozái vegyi expozíció eetén vizgálandó biológiai expozíció é hatámutatók megengedhető határértékei Ninc biológiai expozíció határérték megállapítva a biztonági adatlap 3. zakazában feltüntetett özetevőkre Az expozíció ellenőrzée Megfelelő műzaki ellenőrzé Alkalmazzunk megfelelő általáno é/vagy helyi elzíváo zellőztetét, hogy a lebegő légzennyezét, a fü/gáz/gőzök é permet koncentrációját a levegőben a megengedett határértékek alatt tartuk. Elégtelen zellőzé eetén légzévédelem zükége Egyéni óvintézkedéek, például egyéni védőezközök Szem/arcvédelem Nem zükége. Bőr-/kézvédelem Nem zükége vegyzereknek ellenálló védőkeztyű haználata. Légzévédelem Normál haználati körülmények között a légzennyezé alapvetően nem jelentő, nem zükége légzévédelem. 9. SZAKASZ: Fizikai é kémiai tulajdonágok 9.1. Az alapvető fizikai é kémiai tulajdonágokra vonatkozó információ Fizikai állapot folyadék (Kendők folyadékkal átitatva) Specifiku fizikai megjelené:: Kendők folyadékkal átitatva Megjelené/zag Alkoholo zagú, átlátzó, zíntelen folyadék fehér zínű törlőkendőkben Szag küzöb ph 6 Forrápont/ forrápont tartomány 100 ºC Olvadápont Tűzvezélyeég (zilárd, gáz) Nem alkalmazható. Robbanái tulajdonágok: Nem oztályozott. Oxidáló tulajdonágok: Nem oztályozott. Lobbanápont Öngyulladái hőméréklet Felő robbanái határ (LEL) Aló robbanái határ (UEL) Gőznyomá Relatív űrűég Vízoldhatóág Oldékonyág - egyéb Megozlái koefficien: n-oktanol/víz Párolgái arány Gőzűrűég Bomlái hőméréklet Vizkozitá Oldal: 4 **of** 10

5 Sűrűég 9.2. Egyéb információk Egyéb fizikai é kémiai tulajdonágokra nem áll rendelkezére adat. 10. SZAKASZ: Stabilitá é reakciókézég Reakciókézég Ez az anyag reagálhat bizonyo ágenekkel bizonyo körülmények között - lád az alábbi megjegyzéeket Kémiai tabilitá Stabil A vezélye reakciók lehetőége Vezélye polimerizáció nem fordul elő Kerülendő körülmények Ninc meghatározva Nem özeférhető anyagok Gyorítók Al vagy Mg por é maga/nyíró hőmérékleti kondíciók. Alkáli é alkáli földfémek Fínom elozláú aktív fémek Reakciók fémekkel por formában fordul elő 370 C-tól. Reaktív fémek Redukáló anyagok Erő avak Erő báziok Erő oxidálózerek Vezélye bomlátermékek Anyag Nem imert Feltételek A vezélye termiku bomlátermékeket lád az 5.2 alpontban. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Az alábbi információk nem egyeztethetőek öze a termék 2. zakazban megadott EU oztályozáával é/vagy a 3. zakazban megadott özetevők oztályozáával, ha a peciáli özetevők oztályozáát egy kompeten hatóág határozza meg. Továbbá a 11. zakazban zereplő megállapítáok é adatok az UN GHS zámítái zabályain alapulnak é az oztályozáok a 3M értékeléeiből zármaznak A toxikológiai hatáokra vonatkozó információ Az expozíció jelei é tünetei: A komponenek tezt adatainak, illetve az információk alapján ez az anyag a következő egézégi hatáokat okozhatja: : Légúti irritáció: jelek, tünetek lehetnek: köhögé, tüzögé, orrfolyá, fejfájá, rekedtég, orr- é torokfájá. Oldal: 5 **of** 10

6 Bőrrel való érintkezé: A termék haználata orán a bőrrel történő érintkezékor nem várható zignifikán irritáció. Szemmel való érintkezé: A termék haználata orán a zemmel történő érintkezékor nem várható zignifikán zemirritáció. Lenyelé: Gyomor-bél irritáció: jelek, tünetek lehetnek: hai fájdalmak, gyomor panazok, hányinger, hányá, hamené. Toxikológiai adatok Amennyiben egy komponen zerepel a 3. zakazban, de az alábbi táblázatokban nem jelenik meg, akkor nincen elérhető adat az adott végpontra a komponenről vagy az nem elegendő az oztályozához. Akut toxicitá Név Út Fajok Érték A termék Lenyelé ; kalkulált ATE >5 000 mg/kg bőr Nyúl LD mg/kg Belégzé - Patkány LC50 72,6 mg/l gőz (4 óra) Lenyelé Patkány LD mg/kg ATE: becült akut toxicitá Bőrmará/irritáció Név Fajok Érték Többféle állatfaj Ninc zignifikán irritáció. Súlyo zemkároodá/irritáció Név Fajok Érték Nyúl Enyhén irritáló Bőrzenzibilizáció Név Fajok Érték Tengerim alac Nem érzékenyítő. Légúti zenzibilizáció Az özetevőről /özetevőkről jelenleg vagy ninc elérhető adat vagy a tezt adatok alapján az oztályozá nem indokolt. Círaejt-mutagenitá Név Út Érték In vitro Nem mutagén In vivo Nem mutagén Rákkeltő hatá Név Út Fajok Érték Patkány Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégége az oztályba orolához. Reprodukció toxicitá Reprodukció é/vagy fejlődéi hatáok Név Út Érték Fajok Tezteredmé nyek Lenyelé Néhány pozitív fejlődéi adat létezik, de Patkány NOAEL érték a Az expozíció időtartama Oldal: 6 **of** 10

7 ezek nem elegendőek az oztályozához. Néhány pozitív fejlődéi adat létezik, de ezek nem elegendőek az oztályozához. 400 mg/kg/day Patkány LOAEL 9 mg/l zervfejlődé alatt terheég alatt Célzerv(ek) Célzervi toxicitá - egyzeri expozíció Név Út Célzerv(ek) Érték Fajok Tezteredmé nyek központi idegrendzeri deprezió légúti irritáció hallórendzer Lenyelé központi idegrendzeri deprezió Álmoágot vagy zédülét okozhat. Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégége az oztályba orolához. Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégége az oztályba orolához. Álmoágot vagy zédülét okozhat. Ember Ember Tengeri malac Ember NOAEL érték Nem elérhető. NOAEL érték Nem elérhető. NOAEL érték 13,4 mg/l NOAEL érték Nem elérhető. Célzervi toxicitá - imétlődő expozíció Név Út Célzerv(ek) Érték Fajok Tezteredmé nyek Vee é /vagy húgyhólyag Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégége az oztályba orolához. Patkány NOAEL érték 12,3 mg/l idegrendzer Minden adat negatív Patkány NOAEL érték 12 mg/l Lenyelé Vee é /vagy Néhány pozitív adat létezik, de ez Patkány NOAEL húgyhólyag nem elégége az oztályba érték 400 orolához. mg/kg/day Az expozíció időtartama 24 óra mérgezé/túla dagolá Az expozíció időtartama 24 hónap 13 hét 12 hét Apiráció vezély Az özetevőről /özetevőkről jelenleg vagy ninc elérhető adat vagy a tezt adatok alapján az oztályozá nem indokolt. A termékre é/vagy komponeneire vonatkozó további toxikológiai információért kérjük vegye fel a kapcolatot az adatlap elő oldalán megadott címen vagy telefonzámon. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Az alábbi információk nem egyeztethetőek öze a termék 2. zakazban megadott EU oztályozáával é/vagy a 3. zakazban megadott özetevők oztályozáával, ha a peciáli özetevők oztályozáát egy kompeten hatóág határozza meg. Továbbá a 12. zakazban zereplő megállapítáok é adatok az UN GHS zámítái zabályain alapulnak é az oztályozáok a 3M értékeléeiből zármaznak Toxicitá A termékre vonatkozó vizgálati adat nem áll rendelkezére. Anyag CAS zám zervezet típu Expozíció Tezt végpont Tezteredmények Fürge celle Kíérleti 96 óra LC mg/l alga Kíérleti 24 óra EC50 >1 000 mg/l Vízibolha Kíérleti 21 nap ninc ézlelhető 30 mg/l Oldal: 7 **of** 10

8 EC50 érték rákok Kíérleti 48 óra EC mg/l Perziztencia é lebonthatóág Tezteredmén protokoll yek 86 % OECD 301C - MITI (I) Bioakkumuláció képeég Anyag CAS zám Tezt típua időtartam Tanulmány típua Kíérleti 14 nap Biológiai Biodegradáció oxigén igény Anyag CAS zám Tezt típua időtartam Tanulmány Tezteredmén protokoll típua yek Kíérleti Biokoncentráci ó logpow 0.05 egyéb módzerek A talajban való mobilitá További adatokért forduljon a gyártóhoz (3M) A PBT- é a vpvb-értékelé eredményei Információ jelenleg nem hozzáférhető. További adatokért forduljon a gyártóhoz (3M) Egyéb káro hatáok Anyag CAS zám Ózonbontó potenciál Globáli felmelegedéi potenciál Izopropil alkohol A termékben levő felületaktív anyagok biológiai lebomláa megfelel a 648/2004 márciu 31. EG moózer rendelet előíráainak. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítái zempontok Hulladékkezeléi módzerek A toxikológiai hatáokra vonatkozó információkat lád a biztonági adatlap zakazában. A hulladékká vált termék nem vezélye hulladékként kezelendő. Tekintettel arra, hogy az EWC kódok alkalmazá pecifikuak, ezért a felhaználó felelőége ezek meghatározáa a 16/2001.(VII. 18) KöM rendelet 1. z. melléklete zerint. Ártalmatlaníta a hulladékot engedélyezett ipari hulladék léteítményben. Az üre, tiztított comagolóezköz nem vezélye hulladékként kezelendő. Tekintettel arra, hogy az EWC kódok alkalmazá pecifikuak, ezért a felhaználó felelőége ezek meghatározáa a 16/2001.(VII. 18) KöM rendelet 1. z. melléklete zerint. A hulladék kód a termék felhaználáától függ. Mivel a 3M a felhaználát nem tudja ellenőrizni, nem tud megadni ponto kód zámot. Kérjük haználja a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. z. mellékletét é határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. Tarta be a nemzeti é/vagy regionáli előíráokat é mindig képeített ártalmatlanítát végző céggel dolgoztaon. Azonoító kód * Az adzorbenek, zűrők (ide érteve a máként nem meghatározott zűrőket i), törlőkendők, védőruházat vezélye anyaggal zennyezettek. 14. SZAKASZ: Szállítára vonatkozó információk Oldal: 8 **of** 10

9 UU Nem minőül vezélye árunak a zállítá orán ADR/IATA/IMDG: Szállítá zempontjából nem zabályozott. 15. SZAKASZ: Szabályozáal kapcolato információk Biztonági, egézégi é környezeti zabályozáok / törvények pecifikuan az anyagra vagy a keverékre Globáli leltári tátuz További információért forduljon a gyártóhoz. A termék komponenei megfelelnek az Auztrál Nemzeti Ipari Kémiai Notifikáció é Értékeléi rendzernek (NICNAS). Bizonyo korlátozáok érvényeek. További információért forduljon az értékeítéi divízióhoz. A termék komponenei megfelelnek a CEPA notifikáció követelményeinek. A termék komponenei megfelelnek a TSCA kémiai notifikáció követelményeinek. Vonatkozó jogzabályok: Vezélye anyagok: Az Európai Parlament é a Tanác 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regiztrálááról, értékelééről, engedélyeztetééről é korlátozááról (REACH); az Európai Parlament é Tanác 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok é keverékek oztályozááról, címkézééről é comagolááról; a évi XXV. törvény a kémiai biztonágról é vonatkozó rendeletei, a vezélye anyagokkal é a vezélye kézítményekkel kapcolato egye eljáráok, illetve tevékenyégek rézlete zabályairól zóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet; 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCM együtte rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról é módoítáa; Vezélye hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a vezélye hulladékokkal kapcolato tevékenyégek végzéének feltételeiről; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőezközök követelményeiről é megfelelőégének tanúítááról; évi LXXVIII. törvény A Genfben, máju 26. napján kelt, a Vezélye Áruk Nemzetközi Belvízi Szállítááról zóló Európai Megállapodához (ADN) catolt Szabályzat kihirdetééről é belföldi alkalmazááról; évi LXXIX. törvény A Vezélye Áruk Nemzetközi Közúti Szállítááról zóló Európai Megállapodá (ADR) A é B Melléklete évi módoítáaival é kiegézítéeivel egyége zerkezetbe foglalt zövegének kihirdetééről; évi LXXX. törvény A Nemzetközi Vaúti Fuvarozái Egyezmény (COTIF) módoítááról Vilniuban elfogadott, júniu 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke évi módoítáokkal é kiegézítéekkel egyége zerkezetbe foglalt zövegének kihirdetééről; 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a évi XI. törvénnyel kihirdetett,,életbiztonág a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény é az ahhoz catolt évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') mellékletének kihirdetééről; 34/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő zennyezé megelőzééről zóló évi nemzetközi egyezmény é az ahhoz catolt évi Jegyzőkönyv (,,MARPOL 1973/1978.'') mellékleteinek kihirdetééről; 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozá zabályairól; 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet az aerozol termékek é aerozol comagoláok forgalmazáának követelményeiről; 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a vezélye anyagokkal kapcolato úlyo baleetek elleni védekezéről 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egye fetékek, lakkok é járművek javító fényezéére zolgáló termékek zerve oldózer tartalmának zabályozááról Kémiai biztonági értékelé Nem alkalmazható. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A 3. Szakazban zereplő H mondatok telje zövege Oldal: 9 **of** 10

10 H225 H319 H336 Fokozottan tűzvezélye folyadék é gőz. Súlyo zemirritációt okoz. Álmoágot vagy zédülét okozhat. Módoítái információk: Ninc elérhető módoított információ. A Biztonági adatlapban lévő információkat a kiadá időpontjában pontonak hizük, de nem fogadjuk el a felhaználá orán keletkező emmilyen kár, érülé megtérítéi igényét (kivéve a törvény által előírt kötelezettégeket). Az információk nem érvényeek az adatlapban nem azonoított egyéb felhaználáokra, illetve má anyagokkal történő kombinált alkalmazára. Fonto, hogy a felhaználó aját teztet végezzen a termék alkalmazhatóágára a megfelelőég tekintetében. 3M Hungária MSDS adatlapjai elérhetőek a oldalon. Oldal: 10 **of** 10

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

3M termékszám YP-2080-6040-7

3M termékszám YP-2080-6040-7 3M Finih Control Spray PN 55535 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Novec Flux eltávolító pray (3M Novec Flux Remover) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Novec Flux eltávolító pray Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M NOVEC Electronic Degreaer Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M (TM) Perfect-it III Fat Cut Compound 09374 (9374 Exprez (gyor) polírpazta (durva)) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M SprayMount Adheive (PL-7874) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M (TM) Perfect-it III Fat Cut Compound 09374 (9374 Exprez (gyor) polírpazta (durva)) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Scotch 1600 Anti-Corroion Spray Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

Biztonsági Adatlap AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Biztonsági Adatlap AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Acrylic Adheive DP-807 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2012, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

3M termékszám 70-2010-3677-2

3M termékszám 70-2010-3677-2 Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2012, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

3M Hungária. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha további információra van szüksége. Üdvözlettel, 3M Hungária Kft. +36 (1) 270-7777 +36 (1) 320-0951

3M Hungária. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha további információra van szüksége. Üdvözlettel, 3M Hungária Kft. +36 (1) 270-7777 +36 (1) 320-0951 3M Hungária 3 BUNZL MAGYARORSZÁG KFT. VENDEL PARK 2051 BIATORBÁGY ERDP ALJA U. 3. Order id: PO036403 Data: 21/12/15 Mellékletek: 30-3759-5, 33-9522-5, 27-4988-5 Mellékelten küldjük a biztonsági adatlapot

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Spray 77 Multipurpoe Adheive (PL 9433) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1.1. Termékazonosító 3M ESPE 1958, 1980, 4850, 8690 AND 8691 SERIES SOF-LEX CONTOURING AND POLISHING DISCS. 3M termékszám 70-2010-3762-2

1.1. Termékazonosító 3M ESPE 1958, 1980, 4850, 8690 AND 8691 SERIES SOF-LEX CONTOURING AND POLISHING DISCS. 3M termékszám 70-2010-3762-2 Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2012, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

Termék azonosító szám(ok) DE DE DE DE DE

Termék azonosító szám(ok) DE DE DE DE DE Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása:

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 D-Flush White BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2007.04.23. 1.) *Szakasz:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Vinyl Adheive 1099 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Vinyl Adheive 1099 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0 1 oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0 Készítés dátuma: 2016-01-04 Felülvizsgálat dátuma: 2016-01-04 A biztonságtechnikai adatlap (részben / egészben) az

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2142 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2012. 04. 11. Oldalszám: 1/11

Biztonsági adatlap Azonosító: 2142 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2012. 04. 11. Oldalszám: 1/11 Kiadás: 2012. 04. 11. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENTAUR műszerfalápoló aeroszol (új autó) 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Készült a 1272/2008/EK rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2007.11.19. Felülvizsgálat kelte: 2015.06.01. Verzió: 16. 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1436 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1436 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 04. 26. Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT gumiápoló aeroszol 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint 1/8 oldal 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: 1.2 A keverék ajánlott felhasználása: folyékony textilöblítő automata mosógéphez és kézi mosáshoz, lakossági

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító Ködölő hígító Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 18.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors HS Edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. DINAX VÍZKEZELÉSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI Kft. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. 06-1-403-0937 / 06-1-402-0877

BIZTONSÁGI ADATLAP. DINAX VÍZKEZELÉSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI Kft. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. 06-1-403-0937 / 06-1-402-0877 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kereskedelmi elnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK. 1. Szakasz : Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító :

FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK. 1. Szakasz : Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító : B I Z T O N S Á G I az 1907/2006/EK rendelet szerint A D A T L A P FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK 4.2 verzió Kiadás kelte : 2012. 01. 05. Felülvizsgálat időpontja : 2012. 12. 03. Oldalszám : 1/14

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1/6 KENOSEPT G BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENOSEPT

Részletesebben

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása:

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Well Dish Base BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2010.07.10. *1.) Szakasz:

Részletesebben

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: Szinoníma név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk Színtelen matt akril lakk Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 11.03.2014 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: ODÓ HYPO-CLEAN 12/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: ODÓ HYPO-CLEAN 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági Adatlap. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 3M(TM) Stainle Steel Cleaner (3M(TM) Rozdamente acéltiztító) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2017, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából

Részletesebben

3M Hungária. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha további információra van szüksége. Üdvözlettel, 3M Hungária Kft. +36 (1) (1)

3M Hungária. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha további információra van szüksége. Üdvözlettel, 3M Hungária Kft. +36 (1) (1) 3M Hungária 3 BELLIS EGÉSZSÉGTÁR KFT 1151 BUDAPEST KÁROLYI SÁNDOR 121. ibolya.zalomie@mmm.com Order id: 16D9999005877 Data: 13/06/16 Függelék: 20-1087-4 Mellékelten küldjük a biztonági adatlapot a 3M Hungária

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0318 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0318 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 04. 25 Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT szilikon aeroszol 1.2.A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2015. 06. 01. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENTAUR téli szélvédőmosó 19 C 1.2. Az anyag/keverék

Részletesebben

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása:

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/16 Well Dish Soft W BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2012.07.26. *1.) Szakasz:

Részletesebben

Terméknév: EVOX Extra concentrate fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum

Terméknév: EVOX Extra concentrate fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2013. 05. 22. Oldal: 1/(14) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító EVOX Extra concentrate fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap - MSDS BF-HS-010 Oldal 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK SZABÁLYOZÁS SZERINT 1.1. Termékazonosítók: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve: Gyártó:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2268 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2017. 09. 29. Oldalszám: 1/11 Változatszám: 1

Biztonsági adatlap Azonosító: 2268 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2017. 09. 29. Oldalszám: 1/11 Változatszám: 1 Kiadás: 2017. 09. 29. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Aroma Car Organic autóillatosító Aqua 1.2. Az anyag/keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

JET 100 DPF tisztító Kiállítás/javítás kelte: 2015.04.07. verziószám: 1.0

JET 100 DPF tisztító Kiállítás/javítás kelte: 2015.04.07. verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP JET 100 DPF tisztító Kiállítás/javítás kelte: 2015.04.07. verziószám: 1.0 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: JET 100 DPF tisztító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors Univerzális TRO edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Univerzális TRO edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1.

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1248 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1248 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 05. 25. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT jégmentesítő aeroszol 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1778 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1778 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2012. 11. 08. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX rovareltávolító (szórópisztolyos) 1.2. Az anyag/keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.01.26. Verzió:2 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kémiai elnevezés: Nátrium-karbonát

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 4.1 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA Felülvizsgálat dátuma: 2016.06.02. Verzió szám: 4 Az előző verzió kiadása: 2015.06.03 1. SZAKASZ A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható!

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható! 10/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: STORM BRUSH ON WATERPROOFER 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors Mat edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat : 2014.08.14. Változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat : 2014.08.14. Változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Szinonímák: -- 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1470 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1470 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 10. 16. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT keréktárcsa lakk aeroszol 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 09. 15. Oldalszám: 1/17 ( v e z e t é k e s ) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. A keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Winnis öko fürdőszoba tisztítószer 500ml 1. oldal, összesen: 7 BIZTONSÁGI ADATLAP

Winnis öko fürdőszoba tisztítószer 500ml 1. oldal, összesen: 7 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. oldal, összesen: 7 BIZTONSÁGI ADATLAP A gyártói adatlap kiállításának kelte: 2015.05.28. A magyar változat kiállításának kelte: 2015.06.01. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: ODÓ MOSÓSZÓDA 10/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: ODÓ MOSÓSZÓDA REACH regisztrációs szám: 01-2119485498-19

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás: 2013. 04. 22. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RALLY féknyereg festék (sárga) aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító Bázis hígító Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 14.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 830/2015 EU rendelet alapján. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 830/2015 EU rendelet alapján. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP A 830/2015 EU rendelet alapján 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Bionur textilöblítő koncentrátum Levendula illattal 1.2.

Részletesebben

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása:

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Chemind CleanOil BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2014.03.31. 1.) *Szakasz:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1/7 verziószám: 3.0- HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1776 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1776 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 02. 08. Oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX szélvédı- és üvegtisztító (szórópisztolyos)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 12.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0 1 oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0 Készítés dátuma: 2016-01-04 Felülvizsgálat dátuma: 2016-01-04 A biztonságtechnikai adatlap (részben / egészben) az

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Az optika, finommechanikai és elektronikus berendezések tisztítása.

Biztonsági adatlap. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Az optika, finommechanikai és elektronikus berendezések tisztítása. Biztonsági adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: CHE0114-150, CHE0114-400 Tisztító spray, IPA 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1598 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1598 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 03. 31. Oldalszám: 1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték világító sárga 1026 aeroszol 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0707 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0707 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 08. 01. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT zárjégoldó aeroszol 1.2.A keverék megfelelő

Részletesebben

oldal 1/8 Verzió: 1.1 Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.24 Előző verzió kiadása: 2013.06.18 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

oldal 1/8 Verzió: 1.1 Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.24 Előző verzió kiadása: 2013.06.18 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján domol Geschirr-Reniger Tabs Classic oldal 1/8 Verzió: 1.1 Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.24 Előző verzió kiadása: 2013.06.18 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-T3-175 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. április 3. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. április 3. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Ragasztógipsz

Részletesebben

Biztonsági adatlap MEDALLON PREMIUM MEDALLON PREMIUM A12798QA

Biztonsági adatlap MEDALLON PREMIUM MEDALLON PREMIUM A12798QA 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A12798QA 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Szkarabeusz Laboratóriumi, Vegyipari és Kereskedelmi Kft. Raktár, iroda: 7622 Pécs Verseny u. 17. Postacím: 7602 Pécs Pf. 161. Telefon: (+36) 72-532-828 Fax: (+36) 72-532-829 E-mail: info@szkarabeusz.hu

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0688 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0688 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 03. 19. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PROFIX RÖGZÍTŐ ÉS SZIGETELŐ PUR-HAB aeroszol 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Akril primer

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1147 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1147 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 07. 13. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték kavicsszürke RAL 7032 aeroszol

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1789 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1789 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 04. 24. Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2.A keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 02. 07. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 07. Verziószám: 2

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 02. 07. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 07. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: PARFUMKOMPOSITION ROSE E 130079/02 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása:

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Calc Forte 100 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2011.05.02. 1.) *Szakasz:

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 5.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Chemipur CL 80 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.06.05. 1.) A keverék

Részletesebben