1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy: (1) az információk lemáoláa telje mértékben, változtatá nélkül történik kivéve, ha erre vonatkozóan a 3M, -től előzete írábeli beleegyezé bezerzére kerül, é (2) ha em a máolat em az eredeti nem kerül újraértékeítére illetve egyéb terjeztére profitzerzé zándékával. Dokumentum zám: Verzió zám: 1.00 Felülvizgálat dátuma: Előző verzió hatálytalanítái Elő kiadá dátuma: Ez a Biztonági adatlap a REACH rendelet (1907/2006) é módoítáai alapján kézült. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék é a vállalat/vállalkozá azonoítáa 1.1. Termékazonoító 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Termék azonoító zám(ok) GC GC Az anyag vagy keverék megfelelő azonoított felhaználáa, illetve ellenjavallt felhaználáa Azonoított felhaználá Autóápolái termék 1.3. A biztonági adatlap zállítójának adatai Cím: 3M Hungária Kft., 1138 Budapet, Váci út 140. Telefonzám : Web oldal: Sürgőégi telefonzám Egézégügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Cím: 1096 Budapet, Nagyvárad tér 2., Éjjel-nappal hívható telefonzám: SZAKASZ: Vezélyeég zerinti beorolá 2.1. Az anyag vagy keverék oztályozáa 1272/2008/EK rendelet zerint Oztályozá: Bőrmará/bőrirritáció, 2. kategória - Skin Irrit. 2; H315 Célzervi toxicitá (imétlődő expozíció), 1. kategória - STOT RE 1; H372 Vezélye a vízi környezetre (króniku), 2. kategória - Aquatic Chronic 2; H411 A H mondatok telje zövegéért kérjük nézze meg a 16. zakazt. A vezélye anyagok (67/548/EGK) / vezélye kézítmények (1999/45/EK) irányelv zerint. A vezély feltüntetée: Oldal: 1 **of** 20

2 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Ártalma; Xn; R48/20 Környezeti vezély; N; R51/53 Az R mondatok telje zövegéért kérjük nézze meg a 16. zakazt Címkézéi elemek 1272/2008/EK rendelet zerint FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY! Szimbólumok:: GHS07 (Felkiáltójel) GHS08 (Egézégi vezély) GHS09 (Környezet) Piktogramok Özetevők CAS zám % NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H315 Bőrirritáló hatáú. H372 Imétlődő vagy hozabb expozíció eetén károítja a zerveket: idegrendzer H411 Mérgező a vízi élővilágra, hozan tartó károodát okoz. ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK általáno: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P101 Orvoi tanácadá eetén tarta kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Megelőzé: P260 P262 P273 Válaz, reagálá: P332 + P313 P331 P301 + P310 A por/füt/gáz/köd/gőzök/permet belélegzée tilo. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutáát. Bőrirritáció eetén: orvoi ellátát kell kérni. TILOS hánytatni. LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvohoz. Ártalmatlanítá: P501 A tartalom/edény elhelyezée hulladékként engedéllyel rendelkező hulladékmegemmiítőben. Kiegézítő információ Kiegézítő vezélyeégi megjegyzéek EUH208 1,2-BENZIZOTIAZOLIN-3-ON -t tartalmaz. Allergiá reakciót válthat ki. Oldal: 2 **of** 20

3 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) 4% a keveréknek imeretlen akut toxicitáú bőrön kereztül felzívódó özetevő(ke)t tartalmaz. 56% a keveréknek imeretlen akut inhaláció toxicitáú özetevő(ket) tartalmaz. Tartalmaz: 8% a keveréknek a vízi környezetre imeretlen vezélyt jelentő özetevő(ket) tartalmaz. Megjegyzéek a címkézéhez: H304 nem alkalmazandó a termék vizkozitáa miatt. A CAS: a P megjegyzé vonatkozik. A vezélye anyagok (67/548/EGK) / vezélye kézítmények (1999/45/EK) irányelv zerint. Szimbólum(ok): Xn N Ártalma Környezeti vezély Tartalmaz: NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT A vezélyre/kockázatra utaló mondatok: R48/20 Hozabb időn át belélegezve ártalma: úlyo egézégkároodát okozhat. R51/53 Mérgező a vízi zervezetekre, a vízi környezetben hozan tartó károodát okozhat. Biztonágo haználatra utaló mondatok: S23 A keletkező gőzt nem zabad belélegezni. S24 A bőrrel való érintkezé kerülendő. S62 Lenyelé eetén hánytatni tilo: azonnal orvohoz kell fordulni é megmutatni az edényzetet vagy a címkét. S29 Catornába engedni nem zabad. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutáát. Speciáli adatokat kell kérni/biztonági adatlap. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. Megjegyzéek a címkézéhez: Az R65 Lenyelve ártalma beorolá nem alkalmazandó a termék vizkozitáa miatt. A CAS: a P megjegyzé vonatkozik Egyéb vezélyek imert. 3. SZAKASZ: Özetétel vagy az özetevőkre vonatkozó adatok Özetevők CAS zám EU-zám % Oztályozá Alumínium-oxid EINECS NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL EINECS Xn:R48/20; Xn:R65 - KÉNTELENÍTETT Megjegyzé P (EU) F:R11; Xi:R38; N:R51/53 (aját oztályozá) Ap. Tox. 1, H304; STOT RE 1, H372 - Megjegyzé P (CLP) Oldal: 3 **of** 20

4 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU EINECS EINECS Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 2, H411 (aját oztályozá) 1-10 Xn:R65 - Megjegyzé 4 (EU) R10; R66; R67 (aját oztályozá) Ap. Tox. 1, H304 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066 (aját oztályozá) 1-5 Xn:R65 - Megjegyzé 4 (EU) Xi:R38; N:R50/53; R10; R67 (aját oztályozá) FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU EINECS Szorbitán-monooleát, etoxilált NLP EINECS EINECS ,2-BENZIZOTIAZOLIN-3-ON EINECS Kérjük nézze meg a 16. zakazt az R é H mondatok telje zövegéért. Kérjük, nézze meg a 15. zakazt további zabályozáok tekintetében. Ap. Tox. 1, H304 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (aját oztályozá) 1-5 Xn:R65 (aját oztályozá) Ap. Tox. 1, H304 (aját oztályozá) 1-5 R52 (aját oztályozá) < 0,5 Xi:R37; N:R51/53; R10 (EU) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) < 0,5 Xn:R20; Xi:R ; N:R51/53; R10 (EU) Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) < 0,05 Xn:R22; Xi:R38-41; N:R50; R43 (EU) Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sen. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400,M=10 (CLP) Aquatic Chronic 1, H410,M=10 (aját oztályozá) Az információk az özetevők munkahelyi levegőben megengedett határértékeiről vagy a PBT vagy a vpvb táturól a 8. é 12. zakazban találhatóak meg. Oldal: 4 **of** 20

5 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) 4. SZAKASZ: Előegélynyújtái intézkedéek 4.1. Az előegély-nyújtái intézkedéek imertetée : Vigyük a érültet fri levegőre. Ha nem érzi jól magát, forduljon azonnal orvohoz. Bőrrel való érintkezé: Azonnal zappannal é vízzel moa meg. Vegye le az elzennyeződött ruházatot é újrafelvétel előtt moa ki. Panazok/tünetek eetén forduljon orvohoz. Szemmel való érintkezé: Nagy mennyiégű vízzel moa ki. Távolíta el a kontaktlencét, ha könnyen megteheti. Folytaa a zemöblítét. Panazok eetén forduljon orvohoz. Lenyelé eetén: Öblítük ki a záját. Ha nem érzi jól magát, forduljon orvohoz A legfontoabb akut é kéleltetett tünetek é hatáok A toxikológiai hatáokra vonatkozó információkat lád a biztonági adatlap zakazában A zükége azonnali orvoi ellátá é különlege ellátá jelzée 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedéek 5.1. Oltóanyag Tűz eetén: Az oltához tűzvezélye folyadékok vagy gázok oltáára alkalma oltózert, mint ABC-por vagy zén-dioxid (CO2) haználandó Az anyagból vagy a keverékből zármazó különlege vezélyek A tűznek kitett zárt konténerekben megnőhet a nyomá é felrobbanhatnak. Vezélye bomlátermékek, illetve melléktermékek Anyag Szénhidrogének Szén-monoxid Szén-dioxid Feltételek A bomlá orán A bomlá orán A bomlá orán 5.3. Tűzoltóknak zóló javalat A víz nem effektív tűzoltózer; a tűznek kitett konténerek é felületek hűtéére haználjuk, hogy megelőzzük a robbanát. 6. SZAKASZ: Intézkedéek véletlenzerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedéek, egyéni védőezközök é vézhelyzeti eljáráok A területet ki kell üríteni. Hőtől/zikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilo a dohányzá. Szikramente ezközök haználandók. Szellőzteünk fri levegővel. Nagy mennyiégek kiömléekor zárt helyégben mechaniku elzívát kell alkalmazni a gőzök elozlatáára é elzíváára, a jó ipari higiénia é biztonágtechnikai gyakorlatnak megfelelően. Figyelmezteté! A motor i hőforrának zámíthat é tűzvezélye gázokkal, gőzökkel tüzet, robbanát okozhat. Nézze meg ezen adatlap má zakazait a fizikai é egézégi vezélyre, légzévédelemre, zellőztetére, é egyéni védőezközökre vonatkozó információért Környezetvédelmi óvintézkedéek Oldal: 5 **of** 20

6 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutáát. Nagyobb mennyiég kiömléekor:fedjük be a catornát, építünk gátat hogy megelőzzük a catornarendzerbe é egyéb vizekbe jutáát A területi elhatárolá é a zennyezémenteíté módzerei é anyagai A kiömlét körül kell határolni. A kiömlött anyagot fedjük be bentonittal, vermikulittal vagy egyéb hozzáférhető zervetlen abzorbenel. Annyi abzorbenel keverjük öze hogy záraznak tűnjön a maza. A hozzáadott adzorben nem zünteti meg a termék vezélyeit! jelenti a fizikai, egézégi vagy a környezeti vezély megzűnéét. Amennyire cak lehet a kiömlött anyagot gyűjtük öze zikramente ezközökkel é helyezzük konténerbe. Helyezzük zárt konténerbe, amit a megfelelő hatóág elzállít. Kvalifikált, hozzáértő zemély által kiválaztott megfelelő oldózerrel tiztítuk fel a maradékot.szellőzteünk fri levegővel. Olvauk el é köveük az oldózer címkéjén é az adatlapon levő biztonági utaítáokat. Zárjuk le a konténert. Az özegyűjtött hulladékot amilyen gyoran cak lehet zállítuk el Hivatkozá má zakazokra További információért nézze meg a 8. é 13. zakazt. 7. SZAKASZ: Kezelé é tárolá 7.1. A biztonágo kezelére irányuló óvintézkedéek Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől/zikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilo a dohányzá. Kerülje a por/füt/gáz/köd/gőzök/permet belélegzéét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. A termék haználata közben tilo enni, inni vagy dohányozni. Alapoan moon kezet haználat után. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutáát. Kerüljük az oxidálózerekkel történő érintkezét (mint pl. a klór, krómav tb.) A biztonágo tárolá feltételei, az eetlege özeférhetetlenéggel együtt Jól zellőző helyen tárolandó. Az edény zoroan lezárva tartandó. Hűvö helyen tartandó. Hőtől távol tároljuk. Savaktól távol tároljuk. Tároljuk távol oxidálózerektől. Élelmizerektől, gyógyzerektől elkülönítve tároljuk Meghatározott végfelhaználá (végfelhaználáok) A kezelé é tárolái ajánláokért lád a biztonági adatlap 7.1 é a 7.2 zakazát. Az expozíció ellenőrzée/egyéni védelem ajánláokért lád a biztonági adatlap 8. zakazát. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzée/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzéi paraméterek Foglalkozái expozíció határértékek Özetevők CAS zám Hatóág Határérték típu További megjegyzéek Magyar ÁK érték:100 mg/m3 Irritáló foglalkozái expozíció határértékek Alumínium-oxid Magyar foglalkozái ÁK érték (mint Al, repirábili)(8 óra):6 mg/m3 expozíció határértékek Magyar ÁK érték:100 mg/m3 foglalkozái expozíció határértékek OLAJ (áványi) KÖD Magyar MK-érték: 5 mg/m3 Karcinogén foglalkozái expozíció határértékek Magyar foglalkozái expozíció határértékek : Magyar kapcolódó rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCM együtte Oldal: 6 **of** 20

7 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról. ÁK: megengedett átlago koncentráció CK: megengedett cúc koncentráció MK: Maximáli koncentráció A foglalkozái vegyi expozíció eetén vizgálandó biológiai expozíció é hatámutatók megengedhető határértékei Ninc biológiai expozíció határérték megállapítva a biztonági adatlap 3. zakazában feltüntetett özetevőkre Az expozíció ellenőrzée Megfelelő műzaki ellenőrzé Alkalmazzunk megfelelő általáno é/vagy helyi elzíváo zellőztetét, hogy a lebegő légzennyezét, a fü/gáz/gőzök é permet koncentrációját a levegőben a megengedett határértékek alatt tartuk. Elégtelen zellőzé eetén légzévédelem zükége. Alkalmazzon helyi elzíváo zellőztetét a vágá, aprítá, cizolá é a megmunkálá orán Egyéni óvintézkedéek, például egyéni védőezközök Szem/arcvédelem Válaza ki é haználjon zem-/arcvédőt az expozíció elkerüléének érdekében. A következő zem-/arcvédők haználata ajánlott: indirekt zellőzőnyíláal ellátott védőzemüveg (EN 166, 5. jelzőzám) Bőr-/kézvédelem Válaza ki é haználjon védőkeztyűt é/vagy védőruhát, amelyek megfelelnek a helyi előíráoknak, hogy a bőrrel történő expozíció elkerülhetővé váljon. A kiválaztának olyan tényezőkön kell alapulnia, mint az expozíció mértéke, a keverék vagy anyag koncentrációja, haználat gyakoriága é időtartama, fizikai behatáok (pl.: extrém maga hőméréklet vagy má egyéb felhaználái körülmény). Konzultáljon azzal a gyártóval, akitől a védőkeztyűt é ruházatot bezerzi, hogy ki tudják válaztani a lehető legmegfelelőbbet. A következő ajánlott védőkeztyűk (MSZ EN 374) közül válazon: Nitril gumi Légzévédelem Az egyéni légzévédelem zükégeégét kockázatbeclé alapján lehet eldönteni. Ha egyéni légzévédelem zükége, azt be kell építeni az egyéni védőezköz juttatái rendbe. A kockázatbeclé alapján, a következő légzévédő típuok közül javaolt kiválaztani a megfelelőt: A típuú zűrőbetéttel (MSZ EN 140) ellátott fél- vagy egézálarc. A pecifiku felhaználáok eetében, konzultáljon a légzévédő gyártójával a típu megfelelőégével kapcolato kérdéekben. 9. SZAKASZ: Fizikai é kémiai tulajdonágok 9.1. Az alapvető fizikai é kémiai tulajdonágokra vonatkozó információ Fizikai állapot folyadék Megjelené/zag Paraffin zagú; fehér zínű folyadék. Szag küzöb Ninc adat. ph 7,5-9 Forrápont/ forrápont tartomány > 65 ºC Olvadápont Tűzvezélyeég (zilárd, gáz) Robbanái tulajdonágok: oztályozott. Oxidáló tulajdonágok: oztályozott. Lobbanápont >=65 ºC [Tezt módzer:penky-marten zárt téri] Öngyulladái hőméréklet Ninc adat. Oldal: 7 **of** 20

8 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Felő robbanái határ (LEL) Aló robbanái határ (UEL) Gőznyomá Relatív űrűég Vízoldhatóág Oldékonyág - egyéb Megozlái koefficien: n-oktanol/víz Párolgái arány Gőzűrűég Bomlái hőméréklet Vizkozitá Sűrűég Ninc adat. Ninc adat. Ninc adat. 1,15 [Referencia adat:víz=1] Ninc adat. Ninc adat. Ninc adat. Ninc adat. Ninc adat Pa- 1,25 g/ml 9.2. Egyéb információk Illékony zerve vegyületek 20,88 % Illékony anyag zázalék 28 % VOC Víz é oldózer nélkül 26 % 10. SZAKASZ: Stabilitá é reakciókézég Reakciókézég Ez az anyag reagálhat bizonyo ágenekkel bizonyo körülmények között - lád az alábbi megjegyzéeket Kémiai tabilitá Stabil A vezélye reakciók lehetőége Vezélye polimerizáció nem fordul elő Kerülendő körülmények Maga vágó é maga hőmérékleti kondíciókon. Szikra é/vagy láng özeférhető anyagok Alkáli é alkáli földfémek Erő oxidálózerek Vezélye bomlátermékek Anyag imert Feltételek A vezélye termiku bomlátermékeket lád az 5.2 alpontban. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Az alábbi információk nem egyeztethetőek öze a termék 2. zakazban megadott oztályozáával, ha a peciáli özetevők oztályozáát egy kompeten hatóág határozza meg. Továbbá az özetevők toxikológiai adatai nem tükröződhetnek a termék oztályozáában é/vagy az expozíció jeleiben é tüneteiben, mert lehet, hogy egy özetevő az oztályozái küzöb alatti mennyiégben van jelen, vagy egy özetevő expozíció hatáa nem elérhető, vagy Oldal: 8 **of** 20

9 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) lehetége, hogy az adatok a termék egézére nem lényegeek, nem helytállóak A toxikológiai hatáokra vonatkozó információ Az expozíció jelei é tünetei: A komponenek tezt adatainak, illetve az információk alapján ez az anyag a következő egézégi hatáokat okozhatja: : Légúti irritáció: jelek, tünetek lehetnek: köhögé, tüzögé, orrfolyá, fejfájá, rekedtég, orr- é torokfájá. A vágá, aprítá, cizolá é a megmunkálá orán keletkező por légúti irritációt okozhat. Jelek/tünetek: köhögé, tüzögé, orrfolyá, fejfájá, rekedtég orr- é torokfájá. Belégzékor a célzervekre hathat. Bőrrel való érintkezé: Bőr irritáció: a tünetek lehetnek a bőr helyi kivöröödé, duzzanat, vizketé, bőrzárazág, a bőr kirepedezée, felhólyagoodáa, fájdalom. Szemmel való érintkezé: A termék haználata orán a zemmel történő érintkezékor nem várható zignifikán zemirritáció. A vágá, aprítá, cizolá é a megmunkálá orán keletkező por zemirritációt okozhat. Jelek/tünetek: vöröödé, duzzadá, fájdalom, könnyezé é homályo, ködö látá. Lenyelé: Gyomor-bél irritáció: jelek, tünetek lehetnek: hai fájdalmak, gyomor panazok, hányinger, hányá, hamené. Lenyelékor a célzervekre hathat. Célzervi hatáok: Egyzeri hatá okozhat: Központi Idegrendzeri (CNS) Deprezió: jelek/tünetek fejfájá, zédülé, álmoág, mozgákoordináció zavarok, hányinger, laú reagálái idő, elmoódott bezéd, ezméletlenég. Toxikológiai adatok Amennyiben egy komponen zerepel a 3. zakazban, de az alábbi táblázatokban nem jelenik meg, akkor nincen elérhető adat az adott végpontra a komponenről vagy az nem elegendő az oztályozához. Akut toxicitá Név Út Fajok Érték A termék bőr Ninc adat.; kalkulált ATE >5 000 mg/kg A termék Belégzé - Ninc adat.; kalkulált ATE >50 mg/l gőz(4 óra) A termék Lenyelé Ninc adat.; kalkulált ATE >5 000 mg/kg Alumínium-oxid bőr LD50 becült érték> mg/kg Alumínium-oxid Belégzépor/köd LC50 > 2,3 mg/l (4 óra) Alumínium-oxid Lenyelé LD50 > mg/kg NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Belégzé - LC50 becült érték mg/l gőz NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT bőr Nyúl LD50 > mg/kg NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Lenyelé LD50 > mg/kg Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű bőr Nyúl LD50 > mg/kg Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Belégzépor/köd LC50 > 3,0 mg/l (4 óra) Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Lenyelé LD50 > mg/kg FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU bőr Nyúl LD50 > mg/kg FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Lenyelé LD50 > mg/kg Oldal: 9 **of** 20

10 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Szorbitán-monooleát, etoxilált Lenyelé LD50 > mg/kg AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU bőr Nyúl LD50 > mg/kg AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Lenyelé LD50 > mg/kg bőr Nyúl LD50 > mg/kg Belégzé - LC50 18 mg/l gőz (4 óra) Lenyelé LD mg/kg bőr Nyúl LD50 > mg/kg Belégzé - LC50 18 mg/l gőz (4 óra) Lenyelé LD mg/kg ATE: becült akut toxicitá Bőrmará/irritáció Név Fajok Érték Alumínium-oxid Nyúl Ninc zignifikán irritáció. NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Nyúl Irritatív Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Nyúl Enyhén irritáló FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Nyúl Ninc zignifikán irritáció. AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Nyúl Irritatív Nyúl Irritatív Nyúl Irritatív Súlyo zemkároodá/irritáció Név Fajok Érték Alumínium-oxid Nyúl Ninc zignifikán irritáció. NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Nyúl Ninc zignifikán irritáció. Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Nyúl Enyhén irritáló FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Nyúl Enyhén irritáló AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Nyúl Enyhén irritáló Nyúl Enyhén irritáló Nyúl Enyhén irritáló Bőrzenzibilizáció Név Fajok Érték NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Tengerim érzékenyítő. alac Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Tengerim érzékenyítő. alac FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Tengerim érzékenyítő. alac AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Tengerim érzékenyítő. alac Tengerim érzékenyítő. alac Tengerim alac érzékenyítő. Légúti zenzibilizáció Név Fajok Érték Círaejt-mutagenitá Név Út Érték Alumínium-oxid In vitro mutagén NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT In vivo mutagén NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT In vitro nem elégége az oztályba orolához. Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű In vitro mutagén FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU In vitro mutagén In vitro mutagén In vitro mutagén Rákkeltő hatá Oldal: 10 **of** 20

11 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Név Út Fajok Érték Alumínium-oxid karcinogén. NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT bőr Egér nem elégége az oztályba orolához. NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT ember é állat nem elégége az oztályba orolához. Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű bőr Egér nem elégége az oztályba orolához. FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU bőr Egér karcinogén. FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Többféle karcinogén. állatfaj AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU bőr Egér nem elégége az oztályba orolához. Reprodukció toxicitá Reprodukció é/vagy fejlődéi hatáok Név Út Érték Fajok Tezteredmé nyek NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT nem toxiku a fejlődére érték 2,4 mg/l FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Lenyelé nem toxiku a női nemzőképeégre érték mg/kg/day FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Lenyelé nem toxiku a férfi nemzőképeégre érték mg/kg/day FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Lenyelé nem toxiku a fejlődére érték mg/kg/day Néhány pozitív női nemzőképeéget károító adat létezik, de ezek az adatok nem elegendőek az oztályozához. Néhány pozitív rerodukció toxicitái adat rendelkezére áll hímekre, de nem elégége az oztályozához. Néhány pozitív fejlődéi adat létezik, de ezek nem elegendőek az oztályozához. Néhány pozitív női nemzőképeéget károító adat létezik, de ezek az adatok nem elegendőek az oztályozához. Néhány pozitív rerodukció toxicitái adat rendelkezére áll hímekre, de nem elégége az oztályozához. Néhány pozitív fejlődéi adat létezik, de ezek nem elegendőek az oztályozához. érték 1,2 mg/l érték 1,2 mg/l érték 1,5 mg/l érték 1,2 mg/l érték 1,2 mg/l érték 1,5 mg/l Az expozíció időtartama a zervfejlődé alatt 13 hét 13 hét terheég alatt terheég alatt terheég alatt Célzerv(ek) Célzervi toxicitá - egyzeri expozíció Név Út Célzerv(ek) Érték Fajok Tezteredmé nyek NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT központi idegrendzeri deprezió légúti irritáció idegrendzer Álmoágot vagy zédülét okozhat. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. ember é állat Kutya érték érték érték 6,5 mg/l Az expozíció időtartama 4 óra Oldal: 11 **of** 20

12 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU központi idegrendzeri deprezió légúti irritáció központi idegrendzeri deprezió légúti irritáció központi idegrendzeri deprezió Álmoágot vagy zédülét okozhat. nem elégége az oztályba orolához. Álmoágot vagy zédülét okozhat. nem elégége az oztályba orolához. Álmoágot vagy zédülét okozhat. ember é állat légúti irritáció Légúti irritációt okozhat. hivatalo oztályoz á központi idegrendzeri deprezió Álmoágot vagy zédülét okozhat. ember é állat légúti irritáció Légúti irritációt okozhat. hivatalo oztályoz á érték érték érték érték érték érték érték érték Célzervi toxicitá - imétlődő expozíció Név Út Célzerv(ek) Érték Fajok Tezteredmé nyek Alumínium-oxid NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU por okozta tüdőmegbetegedé tüdőfibrózi idegrendzer Vee é /vagy húgyhólyag légzőrendzer cont, fogak, körmök é/vagy haj vér máj izmok nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. Az expozíció időtartama foglalkozái expozíció Ember érték LOAEL 4,6 mg/l LOAEL 1,9 mg/l Többféle állatfaj érték 0,6 mg/l Minden adat negatív érték 5,6 mg/l Szív Minden adat negatív Többféle állatfaj Lenyelé Vérképző rendzer nem elégége az oztályba orolához. Lenyelé máj immunrendzer Vérképző rendzer idegrendzer légzőrendzer nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. érték 1,3 mg/l érték mg/kg/day érték mg/kg/day érték 0,5 mg/l LOAEL 0,1 mg/l Ember érték 6 hónap 13 hét 90 nap 12 hét 90 nap 90 nap 90 nap foglalkozái expozíció máj Vee é /vagy Oldal: 12 **of** 20

13 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) húgyhólyag nem elégége az oztályba orolához. érték 1,2 mg/l Szív endokrin Minden adat negatív rendzer érték 1,2 mg/l immunrendzer Lenyelé Vérképző rendzer nem elégége az oztályba orolához. Lenyelé máj immunrendzer Vee é /vagy húgyhólyag Vérképző rendzer idegrendzer légzőrendzer máj Vee é /vagy húgyhólyag Szív endokrin rendzer immunrendzer nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba érték 600 mg/kg/day érték mg/kg/day érték 0,5 mg/l LOAEL 0,1 mg/l Ember érték érték 1,2 mg/l orolához. Minden adat negatív érték 1,2 mg/l Lenyelé Vérképző rendzer nem elégége az oztályba orolához. Lenyelé máj immunrendzer Vee é /vagy húgyhólyag nem elégége az oztályba orolához. érték 600 mg/kg/day érték mg/kg/day 14 nap 28 nap foglalkozái expozíció 14 nap 28 nap Apiráció vezély Név NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Érték apiráció vezély apiráció vezély apiráció vezély apiráció vezély apiráció vezély apiráció vezély A termékre é/vagy komponeneire vonatkozó további toxikológiai információért kérjük vegye fel a kapcolatot az adatlap elő oldalán megadott címen vagy telefonzámon. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Az alábbi információk nem egyeztethetőek öze a termék 2. zakazban megadott oztályozáával, ha a peciáli özetevők oztályozáát egy kompeten hatóág határozza meg. További információ, amely a 2. zakazban levő oztályozához vezetett kérére hozzáférhető. Ezen kívül az özetevők környezet puztulá é környezeti hatáok adatai nem tükröződhetnek ebben a zekcióban, mert egy özetevő küzöbhatárt jelenthet az oztályozában, egy özetevő expozíció hatáa nem biztoan elérhető vagy az adatok nem tekinthetőek helytállónak, fontonak a termék egézét tekintve Toxicitá A termékre vonatkozó vizgálati adat nem áll rendelkezére. Anyag CAS zám zervezet típu Expozíció Tezt végpont Tezteredmények Alumíniumoxid Vízibolha Kíérleti 48 óra EC50 >100 mg/l Oldal: 13 **of** 20

14 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű FEHÉR ÁSVÁNYOLA J (PETROLEU Alumíniumoxid Alumíniumoxid Szorbitánmonooleát, etoxilált AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU 1,2,4- Trimetilbenzol 1,2,4- Trimetilbenzol 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON zöld alga Kíérleti 72 óra EC50 >100 mg/l zöld alga Kíérleti 72 óra ninc ézlelhető EC50 érték Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Szivárványo piztráng >100 mg/l Kíérleti 96 óra LC mg/l Vízibolha Laboratórium 48 óra EC50 0,95 mg/l Szivárványo piztráng Laboratórium 96 óra LC50 2,34 mg/l zöld alga Laboratórium 96 óra IC50 4,2 mg/l Vízibolha Kíérleti 48 óra EC50 3,6 mg/l Fürge celle Kíérleti 96 óra LC50 7,72 mg/l alga Kíérleti 72 óra EC50 0,15 mg/l rákok Kíérleti 48 óra EC50 0,062 mg/l Szivárványo piztráng Kíérleti 96 óra LC50 1,6 mg/l Rizhal Kíérleti 48 óra LC50 8,6 mg/l zöld alga Kíérleti 48 óra EC50 53 mg/l Vízibolha Kíérleti 48 óra EC50 6 mg/l Vízibolha Kíérleti 21 nap ninc 0,4 mg/l Oldal: 14 **of** 20

15 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNN EL KÉNTELENÍT ETT ézlelhető EC50 érték rákok Kíérleti 96 óra EC50 2,6 mg/l Perziztencia é lebonthatóág Anyag CAS zám Tezt típua időtartam Tanulmány típua Párlatok Az adatok (áványolaj), nem elérhetőek hidrogénnel vagy nem kezelt könnyű elégégeek az oztályba AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNN EL KÉNTELENÍT ETT FEHÉR ÁSVÁNYOLA J (PETROLEU Alumíniumoxid Szorbitánmonooleát, etoxilált orolához Modellezett Fotolízi becült Fotolízi Kíérleti Biodegradáció Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Modellezett Kémiai lebomlá Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Kíérleti Biodegradáció Fotolitiku felezéi idő, levegőben Fotolitiku felezéi idő, levegőben 28 nap Biológiai oxigén igény Fotolitiku felezéi idő, levegőben 5 nap Biológiai oxigén igény Tezteredmén yek protokoll 2.1 nap egyéb módzerek 1.4 nap egyéb módzerek 0 % OECD 301C - MITI (I) nap egyéb módzerek 70 egyéb módzerek Kíérleti Fotolitiku 6.7 óra egyéb módzerek Oldal: 15 **of** 20

16 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Fotolízi Kíérleti Biodegradáció 1,2, Kíérleti Trimetilbenzol Fotolízi 1,2,4- Trimetilbenzol Kíérleti Biodegradáció Bioakkumuláció képeég felezéi idő, levegőben 14 nap Biológiai oxigén igény Fotolitiku felezéi idő, levegőben 28 nap Biológiai oxigén igény 0 % OECD 301C - MITI (I) 11.8 óra egyéb módzerek 4 % OECD 301C - MITI (I) Anyag CAS zám Tezt típua időtartam Tanulmány típua Párlatok Az adatok (áványolaj), nem elérhetőek hidrogénnel vagy nem kezelt könnyű elégégeek az oztályba AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU 1,2- BENZIZOTIA NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNN EL KÉNTELENÍT ETT FEHÉR ÁSVÁNYOLA J (PETROLEU ZOLIN-3-ON Alumíniumoxid Szorbitánmonooleát, etoxilált orolához Laboratórium Bioakkumuláci ó Kíérleti Biokoncentráci ó Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Laboratórium BCF - Má Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához. Tezteredmén yek protokoll logpow < 6.1 egyéb módzerek logpow 1.45 egyéb módzerek Bioakkumulció faktor >1000 egyéb módzerek Kíérleti BCF - 70 nap Bioakkumulció 342 egyéb módzerek Oldal: 16 **of** 20

17 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) 1,2,4- Trimetilbenzol Ponty Kíérleti BCF - Ponty faktor 56 nap Bioakkumulció faktor 275 egyéb módzerek A talajban való mobilitá További adatokért forduljon a gyártóhoz ( A PBT- é a vpvb-értékelé eredményei Özetevők CAS zám PBT/vPvB tátuz FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Megfelel a REACH (1907/2006) rendeletben meghatározott vpvb kritériumoknak Egyéb káro hatáok Információ nem hozzáférhető. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítái zempontok Hulladékkezeléi módzerek A toxikológiai hatáokra vonatkozó információkat lád a biztonági adatlap zakazában. Engedélyezett hulladékégetőben elégethető. Az égetéi folyamatok orán keletkező tüzelőanyag megfelelő megemmiítére i zükég lehet. Ártalmatlanítái lehetőég: haznoíta a hulladékot engedélyezett hulladékkezelő léteítményben. Vezélye vegyi anyagok (a vonatkozó előíráok zerint vezélyenek oztályozott vegyi anyagok / keverékek / kézítmények) zállítáára é kezeléére alkalma üre tartályokban / hordókban / konténerekben kell tárolni, kezelni é ártalmatlanítani vezélye hulladékként kivéve, ha a vonatkozó hulladékkal kapcolato zabályozá máképpen nem rendelkezik. Konzultáljon az érintett zabályozó hatóágokkal a rendelkezére álló kezeléi é ártalmatlanítára zolgáló léteítmények meghatározááért. A hulladék kód a termék felhaználáától függ. Mivel a 3M a felhaználát nem tudja ellenőrizni, nem tud megadni ponto kód zámot. Kérjük haználja a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. z. mellékletét é határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. Tarta be a nemzeti é/vagy regionáli előíráokat é mindig képeített ártalmatlanítát végző céggel dolgoztaon. Azonoító kód * Halogénmente hűtő-kenő emulziók é oldatok 14. SZAKASZ: Szállítára vonatkozó információk 14.1 UN-zám UN Az ENSZ zerinti megfelelő zállítái megnevezé Belföldi zállítá KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT ) zetközi zállítá ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEU, HYDRODESULFURIZED HEAVY) 14.3 Szállítái vezélyeégi oztály(ok) Oztályozái kód M6 Bárca Comagolái coport III Oldal: 17 **of** 20

18 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) 14.5 Környezeti vezélyek ADR/RID: Króniku 2 ADN: Króniku 2 IMDG: Króniku A felhaználót érintő különlege óvintézkedéek ADR/RID Szállítái kategória: 3 Alagútkorlátozái kód: (E) Vezélyt jelölő zám: 90 Korlátozott mennyiég: 5 L Különlege előírá(ok): V12 CV13 ADN Különlege felzereléek PP Szellőzteté 0 Kék fények/ kék kúpok záma 0 Tartályhajóban Vezély 9+CMR(N1,N2,ForS) Hajó típua N Legnagyobb töltéi fok 97 Szükége felzerelé PP IMDG Korlátozott mennyiég: 5 L EmS-kód F-A, S-F Elhelyezéi kategória: A. IATA ERG-kód: 9L Korlátozott mennyiég: 30 kgg (Y964) Utazállító gépen zállítható: 450 L (964) Teherzállító gépen zállítható: 450 L (964) 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete é az IBC kódex zerinti ömleztett zállítá vonatkozik. 15. SZAKASZ: Szabályozáal kapcolato információk Biztonági, egézégi é környezeti zabályozáok / törvények pecifikuan az anyagra vagy a keverékre A globáli leltári tátuz További információért forduljon a gyártóhoz. A termék komponenei megfelelnek a Kínai Új Kémiai Anyagok környezeti jogzabálynak. Bizonyo korlátozáok érvényeek. További intrukciókért forduljanak az értékeítéi divízióhoz. A termék komponenei megfelelnek a koreai előíráoknak. Bizonyo korlátozáok érvényeek. További intrukciókért forduljanak az értékeítéi divízióhoz. A termék komponenei megfelelnek az Auztrál zeti Ipari Kémiai Notifikáció é Értékeléi rendzernek (NICNAS). Bizonyo korlátozáok érvényeek. További információért forduljon az értékeítéi divízióhoz. A termék komponenei megfelelnek a Fülöp-zigetek előíráainak. Bizonyo korlátozáok érvényeek. További intrukciókért forduljanak az értékeítéi coporthoz. A termék komponenei megfelelnek a CEPA notifikáció követelményeinek. A termék komponenei megfelelnek a TSCA kémiai notifikáció követelményeinek. Vonatkozó jogzabályok: Vezélye anyagok: Az Európai Parlament é a Tanác 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regiztrálááról, értékelééről, engedélyeztetééről é korlátozááról (REACH); az Európai Parlament é Tanác 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok é keverékek oztályozááról, címkézééről é comagolááról; a évi XXV. törvény a kémiai biztonágról é vonatkozó rendeletei, a vezélye anyagokkal é a vezélye kézítményekkel kapcolato egye eljáráok, illetve tevékenyégek rézlete zabályairól zóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet; Oldal: 18 **of** 20

19 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCM együtte rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról é módoítáa; Vezélye hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a vezélye hulladékokkal kapcolato tevékenyégek végzéének feltételeiről; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőezközök követelményeiről é megfelelőégének tanúítááról; évi LXXVIII. törvény A Genfben, máju 26. napján kelt, a Vezélye Áruk zetközi Belvízi Szállítááról zóló Európai Megállapodához (ADN) catolt Szabályzat kihirdetééről é belföldi alkalmazááról; évi LXXIX. törvény A Vezélye Áruk zetközi Közúti Szállítááról zóló Európai Megállapodá (ADR) A é B Melléklete évi módoítáaival é kiegézítéeivel egyége zerkezetbe foglalt zövegének kihirdetééről; évi LXXX. törvény A zetközi Vaúti Fuvarozái Egyezmény (COTIF) módoítááról Vilniuban elfogadott, júniu 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke évi módoítáokkal é kiegézítéekkel egyége zerkezetbe foglalt zövegének kihirdetééről; 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a évi XI. törvénnyel kihirdetett,,életbiztonág a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény é az ahhoz catolt évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') mellékletének kihirdetééről; 34/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő zennyezé megelőzééről zóló évi nemzetközi egyezmény é az ahhoz catolt évi Jegyzőkönyv (,,MARPOL 1973/1978.'') mellékleteinek kihirdetééről; 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozá zabályairól; 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet az aerozol termékek é aerozol comagoláok forgalmazáának követelményeiről; 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a vezélye anyagokkal kapcolato úlyo baleetek elleni védekezéről 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egye fetékek, lakkok é járművek javító fényezéére zolgáló termékek zerve oldózer tartalmának zabályozááról Kémiai biztonági értékelé 16. SZAKASZ: Egyéb információk A 3. Szakazban zereplő H mondatok telje zövege EUH066 H225 H226 H302 H304 H315 H317 H318 H319 H332 H335 H336 H372 H400 H410 H411 Imételt expozíció a bőr kizáradáát vagy megrepedezéét okozhatja. Fokozottan tűzvezélye folyadék é gőz. Tűzvezélye folyadék é gőz. Lenyelve ártalma. Lenyelve é a légutakba kerülve halálo lehet. Bőrirritáló hatáú. Allergiá bőrreakciót válthat ki. Súlyo zemkároodát okoz. Súlyo zemirritációt okoz. Belélegezve ártalma. Légúti irritációt okozhat. Álmoágot vagy zédülét okozhat. Imétlődő vagy hozabb expozíció eetén károítja a zerveket. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hozan tartó károodát okoz. Mérgező a vízi élővilágra, hozan tartó károodát okoz. A 3. Szakazban zereplő R mondatok telje zövege R10 Kevébé tűzvezélye. R11 Tűzvezélye. R20 Belélegezve ártalma. R22 Lenyelve ártalma. R36 Szemizgató hatáú. R37 Izgatja a légutakat. R38 Bőrizgató hatáú. Oldal: 19 **of** 20

20 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) R41 Súlyo zemkároodát okozhat. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenyéget okozhat (zenzibilizáló hatáú lehet). R48/20 Hozabb időn át belélegezve ártalma: úlyo egézégkároodát okozhat. R50 Nagyon mérgező a vízi zervezetekre. R50/53 Nagyon mérgező a vízi zervezetekre, a vízi környezetben hozan tartó károodát okozhat. R51/53 Mérgező a vízi zervezetekre, a vízi környezetben hozan tartó károodát okozhat. R52 Ártalma a vízi zervezetekre. R65 Lenyelve ártalma, apiráció (idegen anyagnak a légutakba bezíváa) eetén tüdőkároodát okozhat. R66 Imételt expozíció a bőr kizáradáát vagy megrepedezéét okozhatja. R67 Gőzök álmoágot vagy zédülét okozhatnak. Módoítái információk: Ninc elérhető módoított információ. A Biztonági adatlapban lévő információkat a kiadá időpontjában pontonak hizük, de nem fogadjuk el a felhaználá orán keletkező emmilyen kár, érülé megtérítéi igényét (kivéve a törvény által előírt kötelezettégeket). Az információk nem érvényeek az adatlapban nem azonoított egyéb felhaználáokra, illetve má anyagokkal történő kombinált alkalmazára. Fonto, hogy a felhaználó aját teztet végezzen a termék alkalmazhatóágára a megfelelőég tekintetében. 3M Hungária MSDS adatlapjai elérhetőek a oldalon. Oldal: 20 **of** 20

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M (TM) Perfect-it III Fat Cut Compound 09374 (9374 Exprez (gyor) polírpazta (durva)) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M (TM) Perfect-it III Fat Cut Compound 09374 (9374 Exprez (gyor) polírpazta (durva)) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

3M termékszám YP-2080-6040-7

3M termékszám YP-2080-6040-7 3M Finih Control Spray PN 55535 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M SprayMount Adheive (PL-7874) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2012, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Scotch 1600 Anti-Corroion Spray Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Novec Flux eltávolító pray (3M Novec Flux Remover) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M NOVEC Electronic Degreaer Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Novec Flux eltávolító pray Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

3M termékszám 70-2010-3677-2

3M termékszám 70-2010-3677-2 Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2012, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

Biztonsági Adatlap AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Biztonsági Adatlap AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Acrylic Adheive DP-807 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

3M Hungária. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha további információra van szüksége. Üdvözlettel, 3M Hungária Kft. +36 (1) 270-7777 +36 (1) 320-0951

3M Hungária. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha további információra van szüksége. Üdvözlettel, 3M Hungária Kft. +36 (1) 270-7777 +36 (1) 320-0951 3M Hungária 3 BUNZL MAGYARORSZÁG KFT. VENDEL PARK 2051 BIATORBÁGY ERDP ALJA U. 3. Order id: PO036403 Data: 21/12/15 Mellékletek: 30-3759-5, 33-9522-5, 27-4988-5 Mellékelten küldjük a biztonsági adatlapot

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: LAZURÁN oldószermentes faanyagvéd

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: LAZURÁN oldószermentes faanyagvéd Kiállítás dátuma: 2007.05.16. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kiállítás dátuma: 1998.01.21. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

JET 100 DPF tisztító Kiállítás/javítás kelte: 2015.04.07. verziószám: 1.0

JET 100 DPF tisztító Kiállítás/javítás kelte: 2015.04.07. verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP JET 100 DPF tisztító Kiállítás/javítás kelte: 2015.04.07. verziószám: 1.0 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: JET 100 DPF tisztító

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000006601 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000006601 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012 BAYCIDAL WP LÉGYLÁRVA IRTÓ SZER 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév BAYCIDAL WP LÉGYLÁRVA IRTÓ SZER Termék kódja (UVP) 04007425 1.2 Az anyag

Részletesebben

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Készült a 1272/2008/EK rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2007.11.19. Felülvizsgálat kelte: 2015.06.01. Verzió: 16. 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító Bázis hígító Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 14.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1/7 verziószám: 3.0- HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk Színtelen matt akril lakk Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 11.03.2014 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-296 WG 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-T3-175 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: MOGUL TRANS 85W-140 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Hajtóműolaj. 1.3 Gyártó cég neve: Név:

Részletesebben

Verzió 02.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 11.02.2014 Első kiadás dátuma 21.09.2007

Verzió 02.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 11.02.2014 Első kiadás dátuma 21.09.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: MOGUL MOTO 2T FD Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Motorolaj kétütemű motorokhoz. 1.3 Gyártó

Részletesebben

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító:

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2013. 05. 21. Oldal: 1/11 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Platinum konyha- és fürdőszobafesték 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Trax Változat : 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1/6 KENOSEPT G BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENOSEPT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 30459 FLUIDE LDS Oldalszám:1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék FLUIDE LDS 0VO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0 1 oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0 Készítés dátuma: 2016-01-04 Felülvizsgálat dátuma: 2016-01-04 A biztonságtechnikai adatlap (részben / egészben) az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Akril primer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító Ködölő hígító Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 18.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték Oldal 1 -tól/-től 11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító OKKLUFINE Jelölő Kontaktfesték 55107 / 55109 Termék kereskedelmi neve Anyag-csoport: CAS-szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 12.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR known as Loctite 7455 Primer 500ml oldal 1 / 12 BA száma : 173277 Felülvizsgálat ideje: 25.05.2015 Nyomtatás ideje: 10.07.2015 Előző

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Spray 77 Multipurpoe Adheive (PL 9433) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. DINAX VÍZKEZELÉSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI Kft. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. 06-1-403-0937 / 06-1-402-0877

BIZTONSÁGI ADATLAP. DINAX VÍZKEZELÉSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI Kft. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. 06-1-403-0937 / 06-1-402-0877 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kereskedelmi elnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék: Biosol - Káliszappan Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint 1/8 oldal 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: 1.2 A keverék ajánlott felhasználása: folyékony textilöblítő automata mosógéphez és kézi mosáshoz, lakossági

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP STP BENZINADALÉK 200ml

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP STP BENZINADALÉK 200ml REVÍZIÓ DÁTUMA: 2011.04. REVIZIÓ 9 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS DÁTUMA: 2011.01. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP STP BENZINADALÉK 200ml Az (EC) No 453/2010 szabálynak megfelelően 1. AZ ANYAG/KEVERÉK, TERMÉK ÉS A

Részletesebben

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: - Kiadás kelte: 2012. 09. 19. Oldal: 1/11 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Vinyl Adheive 1099 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 30635 TRANSMISSION SYN FE 75W90 Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 35938 QUARTZ INEO ECS 5W-30 Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: QUARTZ INEO ECS 5W-30 Hivatkozási

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA Felülvizsgálat dátuma: 2016.06.02. Verzió szám: 4 Az előző verzió kiadása: 2015.06.03 1. SZAKASZ A keverék

Részletesebben

: Sika AnchorFix -2 Part B

: Sika AnchorFix -2 Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2011.10.05. Felülvizsgálat időpontja: 2016.01.21. Verziószám: 3

Elkészítés időpontja: 2011.10.05. Felülvizsgálat időpontja: 2016.01.21. Verziószám: 3 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG / KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: M+W INSTRUMENTENBAD

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK. 1. Szakasz : Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító :

FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK. 1. Szakasz : Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító : B I Z T O N S Á G I az 1907/2006/EK rendelet szerint A D A T L A P FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK 4.2 verzió Kiadás kelte : 2012. 01. 05. Felülvizsgálat időpontja : 2012. 12. 03. Oldalszám : 1/14

Részletesebben

: kodan tincture forte colourless

: kodan tincture forte colourless 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

1.1. Termékazonosító 3M ESPE 1958, 1980, 4850, 8690 AND 8691 SERIES SOF-LEX CONTOURING AND POLISHING DISCS. 3M termékszám 70-2010-3762-2

1.1. Termékazonosító 3M ESPE 1958, 1980, 4850, 8690 AND 8691 SERIES SOF-LEX CONTOURING AND POLISHING DISCS. 3M termékszám 70-2010-3762-2 Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2012, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 26.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 14.11.2013 Első kiadás dátuma 27.09.2007

Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 26.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 14.11.2013 Első kiadás dátuma 27.09.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható!

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható! 10/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: STORM BRUSH ON WATERPROOFER 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

No Change Service! Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 01.02.2013 Első kiadás dátuma 10.10.2007

No Change Service! Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 01.02.2013 Első kiadás dátuma 10.10.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz. Elkészítés dátuma: 2001.05.30. Felülvizsgálva: 2013.07.18. Verziószám: 4. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag és a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Művész terpentin Termék cikkszáma:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2010. 04. 23. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 10. 29. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2010. 04. 23. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 10. 29. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Ragasztó lakossági

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó.

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő mezőgazdasági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M (TM) Proce Color 885N Black Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 08.04.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 08.04.2015. Sikalastic -621 TC

Felülvizsgálat dátuma 08.04.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 08.04.2015. Sikalastic -621 TC 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Vinyl Adheive 1099 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ROTRA HY (SAE 80W-90)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ROTRA HY (SAE 80W-90) Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP ROTRA HY (SAE 80W-90) 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított

Részletesebben

HARDLUX HAMMERSCHLAG EFEKT LAK / HARDLUX kalapácslakk

HARDLUX HAMMERSCHLAG EFEKT LAK / HARDLUX kalapácslakk Oldal 1 / 15 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kémiai név: Készlet azonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) A kiállítás kelte: 2013.03.20. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK)

Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK) Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: splendour 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek Kibocsátási dátum: 17/10/2007 Feldolgozva: 06/11/2013 Felváltja ezt: 12/03/2013 Változat: 11.4 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 09. 15. Oldalszám: 1/17 ( v e z e t é k e s ) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. A keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ATF II D.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ATF II D. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP ATF II D 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

: Sika Poxicolor Plus Part B

: Sika Poxicolor Plus Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors Univerzális TRO edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Univerzális TRO edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1.

Részletesebben

Kiadás kelte: 2015. 06. 01. Felülvizsgálat: - Változat: 1.00. Keverék

Kiadás kelte: 2015. 06. 01. Felülvizsgálat: - Változat: 1.00. Keverék 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Építőszilikon áttetsző, fehér 310ml Cikkszám: 79488, 79489 Anyag/Keverék: Keverék 1.2. Az

Részletesebben

Terméknév: MOL Emolin 400 biostabil hűtő-kenő folyadék

Terméknév: MOL Emolin 400 biostabil hűtő-kenő folyadék Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 08. 06. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 16. Oldal: 1/(14) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Emolin 400 biostabil hűtő-kenő folyadék

Részletesebben

AGROPON. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

AGROPON. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Agrokémia Sellye Zrt. 7960 Sellye, Sósvertikei út. Tel.: Fax: +36 73 480816 Oldalszám: 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0688 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0688 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 03. 19. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PROFIX RÖGZÍTŐ ÉS SZIGETELŐ PUR-HAB aeroszol 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás: 2013. 04. 22. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RALLY féknyereg festék (sárga) aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

AROMA CAR SPEED AQUA 1/13

AROMA CAR SPEED AQUA 1/13 1/13 A magyar változat kiállításának kelte: 2015.01.03. (1.1. verzió) 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): 1.2. A keverék felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mosóhatás növelő

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelt szerint

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelt szerint 1/7 Verzió:1.0-HU B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelt szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt S-2000 Akril Szórókitt Oldal 1 ennek 11 BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol,

Részletesebben