1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy: (1) az információk lemáoláa telje mértékben, változtatá nélkül történik kivéve, ha erre vonatkozóan a 3M, -től előzete írábeli beleegyezé bezerzére kerül, é (2) ha em a máolat em az eredeti nem kerül újraértékeítére illetve egyéb terjeztére profitzerzé zándékával. Dokumentum zám: Verzió zám: 1.00 Felülvizgálat dátuma: Előző verzió hatálytalanítái Elő kiadá dátuma: Ez a Biztonági adatlap a REACH rendelet (1907/2006) é módoítáai alapján kézült. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék é a vállalat/vállalkozá azonoítáa 1.1. Termékazonoító 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Termék azonoító zám(ok) GC GC Az anyag vagy keverék megfelelő azonoított felhaználáa, illetve ellenjavallt felhaználáa Azonoított felhaználá Autóápolái termék 1.3. A biztonági adatlap zállítójának adatai Cím: 3M Hungária Kft., 1138 Budapet, Váci út 140. Telefonzám : Web oldal: Sürgőégi telefonzám Egézégügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Cím: 1096 Budapet, Nagyvárad tér 2., Éjjel-nappal hívható telefonzám: SZAKASZ: Vezélyeég zerinti beorolá 2.1. Az anyag vagy keverék oztályozáa 1272/2008/EK rendelet zerint Oztályozá: Bőrmará/bőrirritáció, 2. kategória - Skin Irrit. 2; H315 Célzervi toxicitá (imétlődő expozíció), 1. kategória - STOT RE 1; H372 Vezélye a vízi környezetre (króniku), 2. kategória - Aquatic Chronic 2; H411 A H mondatok telje zövegéért kérjük nézze meg a 16. zakazt. A vezélye anyagok (67/548/EGK) / vezélye kézítmények (1999/45/EK) irányelv zerint. A vezély feltüntetée: Oldal: 1 **of** 20

2 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Ártalma; Xn; R48/20 Környezeti vezély; N; R51/53 Az R mondatok telje zövegéért kérjük nézze meg a 16. zakazt Címkézéi elemek 1272/2008/EK rendelet zerint FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY! Szimbólumok:: GHS07 (Felkiáltójel) GHS08 (Egézégi vezély) GHS09 (Környezet) Piktogramok Özetevők CAS zám % NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H315 Bőrirritáló hatáú. H372 Imétlődő vagy hozabb expozíció eetén károítja a zerveket: idegrendzer H411 Mérgező a vízi élővilágra, hozan tartó károodát okoz. ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK általáno: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P101 Orvoi tanácadá eetén tarta kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Megelőzé: P260 P262 P273 Válaz, reagálá: P332 + P313 P331 P301 + P310 A por/füt/gáz/köd/gőzök/permet belélegzée tilo. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutáát. Bőrirritáció eetén: orvoi ellátát kell kérni. TILOS hánytatni. LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvohoz. Ártalmatlanítá: P501 A tartalom/edény elhelyezée hulladékként engedéllyel rendelkező hulladékmegemmiítőben. Kiegézítő információ Kiegézítő vezélyeégi megjegyzéek EUH208 1,2-BENZIZOTIAZOLIN-3-ON -t tartalmaz. Allergiá reakciót válthat ki. Oldal: 2 **of** 20

3 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) 4% a keveréknek imeretlen akut toxicitáú bőrön kereztül felzívódó özetevő(ke)t tartalmaz. 56% a keveréknek imeretlen akut inhaláció toxicitáú özetevő(ket) tartalmaz. Tartalmaz: 8% a keveréknek a vízi környezetre imeretlen vezélyt jelentő özetevő(ket) tartalmaz. Megjegyzéek a címkézéhez: H304 nem alkalmazandó a termék vizkozitáa miatt. A CAS: a P megjegyzé vonatkozik. A vezélye anyagok (67/548/EGK) / vezélye kézítmények (1999/45/EK) irányelv zerint. Szimbólum(ok): Xn N Ártalma Környezeti vezély Tartalmaz: NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT A vezélyre/kockázatra utaló mondatok: R48/20 Hozabb időn át belélegezve ártalma: úlyo egézégkároodát okozhat. R51/53 Mérgező a vízi zervezetekre, a vízi környezetben hozan tartó károodát okozhat. Biztonágo haználatra utaló mondatok: S23 A keletkező gőzt nem zabad belélegezni. S24 A bőrrel való érintkezé kerülendő. S62 Lenyelé eetén hánytatni tilo: azonnal orvohoz kell fordulni é megmutatni az edényzetet vagy a címkét. S29 Catornába engedni nem zabad. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutáát. Speciáli adatokat kell kérni/biztonági adatlap. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. Megjegyzéek a címkézéhez: Az R65 Lenyelve ártalma beorolá nem alkalmazandó a termék vizkozitáa miatt. A CAS: a P megjegyzé vonatkozik Egyéb vezélyek imert. 3. SZAKASZ: Özetétel vagy az özetevőkre vonatkozó adatok Özetevők CAS zám EU-zám % Oztályozá Alumínium-oxid EINECS NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL EINECS Xn:R48/20; Xn:R65 - KÉNTELENÍTETT Megjegyzé P (EU) F:R11; Xi:R38; N:R51/53 (aját oztályozá) Ap. Tox. 1, H304; STOT RE 1, H372 - Megjegyzé P (CLP) Oldal: 3 **of** 20

4 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU EINECS EINECS Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 2, H411 (aját oztályozá) 1-10 Xn:R65 - Megjegyzé 4 (EU) R10; R66; R67 (aját oztályozá) Ap. Tox. 1, H304 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066 (aját oztályozá) 1-5 Xn:R65 - Megjegyzé 4 (EU) Xi:R38; N:R50/53; R10; R67 (aját oztályozá) FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU EINECS Szorbitán-monooleát, etoxilált NLP EINECS EINECS ,2-BENZIZOTIAZOLIN-3-ON EINECS Kérjük nézze meg a 16. zakazt az R é H mondatok telje zövegéért. Kérjük, nézze meg a 15. zakazt további zabályozáok tekintetében. Ap. Tox. 1, H304 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (aját oztályozá) 1-5 Xn:R65 (aját oztályozá) Ap. Tox. 1, H304 (aját oztályozá) 1-5 R52 (aját oztályozá) < 0,5 Xi:R37; N:R51/53; R10 (EU) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) < 0,5 Xn:R20; Xi:R ; N:R51/53; R10 (EU) Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) < 0,05 Xn:R22; Xi:R38-41; N:R50; R43 (EU) Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sen. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400,M=10 (CLP) Aquatic Chronic 1, H410,M=10 (aját oztályozá) Az információk az özetevők munkahelyi levegőben megengedett határértékeiről vagy a PBT vagy a vpvb táturól a 8. é 12. zakazban találhatóak meg. Oldal: 4 **of** 20

5 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) 4. SZAKASZ: Előegélynyújtái intézkedéek 4.1. Az előegély-nyújtái intézkedéek imertetée : Vigyük a érültet fri levegőre. Ha nem érzi jól magát, forduljon azonnal orvohoz. Bőrrel való érintkezé: Azonnal zappannal é vízzel moa meg. Vegye le az elzennyeződött ruházatot é újrafelvétel előtt moa ki. Panazok/tünetek eetén forduljon orvohoz. Szemmel való érintkezé: Nagy mennyiégű vízzel moa ki. Távolíta el a kontaktlencét, ha könnyen megteheti. Folytaa a zemöblítét. Panazok eetén forduljon orvohoz. Lenyelé eetén: Öblítük ki a záját. Ha nem érzi jól magát, forduljon orvohoz A legfontoabb akut é kéleltetett tünetek é hatáok A toxikológiai hatáokra vonatkozó információkat lád a biztonági adatlap zakazában A zükége azonnali orvoi ellátá é különlege ellátá jelzée 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedéek 5.1. Oltóanyag Tűz eetén: Az oltához tűzvezélye folyadékok vagy gázok oltáára alkalma oltózert, mint ABC-por vagy zén-dioxid (CO2) haználandó Az anyagból vagy a keverékből zármazó különlege vezélyek A tűznek kitett zárt konténerekben megnőhet a nyomá é felrobbanhatnak. Vezélye bomlátermékek, illetve melléktermékek Anyag Szénhidrogének Szén-monoxid Szén-dioxid Feltételek A bomlá orán A bomlá orán A bomlá orán 5.3. Tűzoltóknak zóló javalat A víz nem effektív tűzoltózer; a tűznek kitett konténerek é felületek hűtéére haználjuk, hogy megelőzzük a robbanát. 6. SZAKASZ: Intézkedéek véletlenzerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedéek, egyéni védőezközök é vézhelyzeti eljáráok A területet ki kell üríteni. Hőtől/zikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilo a dohányzá. Szikramente ezközök haználandók. Szellőzteünk fri levegővel. Nagy mennyiégek kiömléekor zárt helyégben mechaniku elzívát kell alkalmazni a gőzök elozlatáára é elzíváára, a jó ipari higiénia é biztonágtechnikai gyakorlatnak megfelelően. Figyelmezteté! A motor i hőforrának zámíthat é tűzvezélye gázokkal, gőzökkel tüzet, robbanát okozhat. Nézze meg ezen adatlap má zakazait a fizikai é egézégi vezélyre, légzévédelemre, zellőztetére, é egyéni védőezközökre vonatkozó információért Környezetvédelmi óvintézkedéek Oldal: 5 **of** 20

6 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutáát. Nagyobb mennyiég kiömléekor:fedjük be a catornát, építünk gátat hogy megelőzzük a catornarendzerbe é egyéb vizekbe jutáát A területi elhatárolá é a zennyezémenteíté módzerei é anyagai A kiömlét körül kell határolni. A kiömlött anyagot fedjük be bentonittal, vermikulittal vagy egyéb hozzáférhető zervetlen abzorbenel. Annyi abzorbenel keverjük öze hogy záraznak tűnjön a maza. A hozzáadott adzorben nem zünteti meg a termék vezélyeit! jelenti a fizikai, egézégi vagy a környezeti vezély megzűnéét. Amennyire cak lehet a kiömlött anyagot gyűjtük öze zikramente ezközökkel é helyezzük konténerbe. Helyezzük zárt konténerbe, amit a megfelelő hatóág elzállít. Kvalifikált, hozzáértő zemély által kiválaztott megfelelő oldózerrel tiztítuk fel a maradékot.szellőzteünk fri levegővel. Olvauk el é köveük az oldózer címkéjén é az adatlapon levő biztonági utaítáokat. Zárjuk le a konténert. Az özegyűjtött hulladékot amilyen gyoran cak lehet zállítuk el Hivatkozá má zakazokra További információért nézze meg a 8. é 13. zakazt. 7. SZAKASZ: Kezelé é tárolá 7.1. A biztonágo kezelére irányuló óvintézkedéek Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől/zikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilo a dohányzá. Kerülje a por/füt/gáz/köd/gőzök/permet belélegzéét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. A termék haználata közben tilo enni, inni vagy dohányozni. Alapoan moon kezet haználat után. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutáát. Kerüljük az oxidálózerekkel történő érintkezét (mint pl. a klór, krómav tb.) A biztonágo tárolá feltételei, az eetlege özeférhetetlenéggel együtt Jól zellőző helyen tárolandó. Az edény zoroan lezárva tartandó. Hűvö helyen tartandó. Hőtől távol tároljuk. Savaktól távol tároljuk. Tároljuk távol oxidálózerektől. Élelmizerektől, gyógyzerektől elkülönítve tároljuk Meghatározott végfelhaználá (végfelhaználáok) A kezelé é tárolái ajánláokért lád a biztonági adatlap 7.1 é a 7.2 zakazát. Az expozíció ellenőrzée/egyéni védelem ajánláokért lád a biztonági adatlap 8. zakazát. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzée/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzéi paraméterek Foglalkozái expozíció határértékek Özetevők CAS zám Hatóág Határérték típu További megjegyzéek Magyar ÁK érték:100 mg/m3 Irritáló foglalkozái expozíció határértékek Alumínium-oxid Magyar foglalkozái ÁK érték (mint Al, repirábili)(8 óra):6 mg/m3 expozíció határértékek Magyar ÁK érték:100 mg/m3 foglalkozái expozíció határértékek OLAJ (áványi) KÖD Magyar MK-érték: 5 mg/m3 Karcinogén foglalkozái expozíció határértékek Magyar foglalkozái expozíció határértékek : Magyar kapcolódó rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCM együtte Oldal: 6 **of** 20

7 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) rendelet a munkahelyek kémiai biztonágáról. ÁK: megengedett átlago koncentráció CK: megengedett cúc koncentráció MK: Maximáli koncentráció A foglalkozái vegyi expozíció eetén vizgálandó biológiai expozíció é hatámutatók megengedhető határértékei Ninc biológiai expozíció határérték megállapítva a biztonági adatlap 3. zakazában feltüntetett özetevőkre Az expozíció ellenőrzée Megfelelő műzaki ellenőrzé Alkalmazzunk megfelelő általáno é/vagy helyi elzíváo zellőztetét, hogy a lebegő légzennyezét, a fü/gáz/gőzök é permet koncentrációját a levegőben a megengedett határértékek alatt tartuk. Elégtelen zellőzé eetén légzévédelem zükége. Alkalmazzon helyi elzíváo zellőztetét a vágá, aprítá, cizolá é a megmunkálá orán Egyéni óvintézkedéek, például egyéni védőezközök Szem/arcvédelem Válaza ki é haználjon zem-/arcvédőt az expozíció elkerüléének érdekében. A következő zem-/arcvédők haználata ajánlott: indirekt zellőzőnyíláal ellátott védőzemüveg (EN 166, 5. jelzőzám) Bőr-/kézvédelem Válaza ki é haználjon védőkeztyűt é/vagy védőruhát, amelyek megfelelnek a helyi előíráoknak, hogy a bőrrel történő expozíció elkerülhetővé váljon. A kiválaztának olyan tényezőkön kell alapulnia, mint az expozíció mértéke, a keverék vagy anyag koncentrációja, haználat gyakoriága é időtartama, fizikai behatáok (pl.: extrém maga hőméréklet vagy má egyéb felhaználái körülmény). Konzultáljon azzal a gyártóval, akitől a védőkeztyűt é ruházatot bezerzi, hogy ki tudják válaztani a lehető legmegfelelőbbet. A következő ajánlott védőkeztyűk (MSZ EN 374) közül válazon: Nitril gumi Légzévédelem Az egyéni légzévédelem zükégeégét kockázatbeclé alapján lehet eldönteni. Ha egyéni légzévédelem zükége, azt be kell építeni az egyéni védőezköz juttatái rendbe. A kockázatbeclé alapján, a következő légzévédő típuok közül javaolt kiválaztani a megfelelőt: A típuú zűrőbetéttel (MSZ EN 140) ellátott fél- vagy egézálarc. A pecifiku felhaználáok eetében, konzultáljon a légzévédő gyártójával a típu megfelelőégével kapcolato kérdéekben. 9. SZAKASZ: Fizikai é kémiai tulajdonágok 9.1. Az alapvető fizikai é kémiai tulajdonágokra vonatkozó információ Fizikai állapot folyadék Megjelené/zag Paraffin zagú; fehér zínű folyadék. Szag küzöb Ninc adat. ph 7,5-9 Forrápont/ forrápont tartomány > 65 ºC Olvadápont Tűzvezélyeég (zilárd, gáz) Robbanái tulajdonágok: oztályozott. Oxidáló tulajdonágok: oztályozott. Lobbanápont >=65 ºC [Tezt módzer:penky-marten zárt téri] Öngyulladái hőméréklet Ninc adat. Oldal: 7 **of** 20

8 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Felő robbanái határ (LEL) Aló robbanái határ (UEL) Gőznyomá Relatív űrűég Vízoldhatóág Oldékonyág - egyéb Megozlái koefficien: n-oktanol/víz Párolgái arány Gőzűrűég Bomlái hőméréklet Vizkozitá Sűrűég Ninc adat. Ninc adat. Ninc adat. 1,15 [Referencia adat:víz=1] Ninc adat. Ninc adat. Ninc adat. Ninc adat. Ninc adat Pa- 1,25 g/ml 9.2. Egyéb információk Illékony zerve vegyületek 20,88 % Illékony anyag zázalék 28 % VOC Víz é oldózer nélkül 26 % 10. SZAKASZ: Stabilitá é reakciókézég Reakciókézég Ez az anyag reagálhat bizonyo ágenekkel bizonyo körülmények között - lád az alábbi megjegyzéeket Kémiai tabilitá Stabil A vezélye reakciók lehetőége Vezélye polimerizáció nem fordul elő Kerülendő körülmények Maga vágó é maga hőmérékleti kondíciókon. Szikra é/vagy láng özeférhető anyagok Alkáli é alkáli földfémek Erő oxidálózerek Vezélye bomlátermékek Anyag imert Feltételek A vezélye termiku bomlátermékeket lád az 5.2 alpontban. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Az alábbi információk nem egyeztethetőek öze a termék 2. zakazban megadott oztályozáával, ha a peciáli özetevők oztályozáát egy kompeten hatóág határozza meg. Továbbá az özetevők toxikológiai adatai nem tükröződhetnek a termék oztályozáában é/vagy az expozíció jeleiben é tüneteiben, mert lehet, hogy egy özetevő az oztályozái küzöb alatti mennyiégben van jelen, vagy egy özetevő expozíció hatáa nem elérhető, vagy Oldal: 8 **of** 20

9 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) lehetége, hogy az adatok a termék egézére nem lényegeek, nem helytállóak A toxikológiai hatáokra vonatkozó információ Az expozíció jelei é tünetei: A komponenek tezt adatainak, illetve az információk alapján ez az anyag a következő egézégi hatáokat okozhatja: : Légúti irritáció: jelek, tünetek lehetnek: köhögé, tüzögé, orrfolyá, fejfájá, rekedtég, orr- é torokfájá. A vágá, aprítá, cizolá é a megmunkálá orán keletkező por légúti irritációt okozhat. Jelek/tünetek: köhögé, tüzögé, orrfolyá, fejfájá, rekedtég orr- é torokfájá. Belégzékor a célzervekre hathat. Bőrrel való érintkezé: Bőr irritáció: a tünetek lehetnek a bőr helyi kivöröödé, duzzanat, vizketé, bőrzárazág, a bőr kirepedezée, felhólyagoodáa, fájdalom. Szemmel való érintkezé: A termék haználata orán a zemmel történő érintkezékor nem várható zignifikán zemirritáció. A vágá, aprítá, cizolá é a megmunkálá orán keletkező por zemirritációt okozhat. Jelek/tünetek: vöröödé, duzzadá, fájdalom, könnyezé é homályo, ködö látá. Lenyelé: Gyomor-bél irritáció: jelek, tünetek lehetnek: hai fájdalmak, gyomor panazok, hányinger, hányá, hamené. Lenyelékor a célzervekre hathat. Célzervi hatáok: Egyzeri hatá okozhat: Központi Idegrendzeri (CNS) Deprezió: jelek/tünetek fejfájá, zédülé, álmoág, mozgákoordináció zavarok, hányinger, laú reagálái idő, elmoódott bezéd, ezméletlenég. Toxikológiai adatok Amennyiben egy komponen zerepel a 3. zakazban, de az alábbi táblázatokban nem jelenik meg, akkor nincen elérhető adat az adott végpontra a komponenről vagy az nem elegendő az oztályozához. Akut toxicitá Név Út Fajok Érték A termék bőr Ninc adat.; kalkulált ATE >5 000 mg/kg A termék Belégzé - Ninc adat.; kalkulált ATE >50 mg/l gőz(4 óra) A termék Lenyelé Ninc adat.; kalkulált ATE >5 000 mg/kg Alumínium-oxid bőr LD50 becült érték> mg/kg Alumínium-oxid Belégzépor/köd LC50 > 2,3 mg/l (4 óra) Alumínium-oxid Lenyelé LD50 > mg/kg NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Belégzé - LC50 becült érték mg/l gőz NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT bőr Nyúl LD50 > mg/kg NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Lenyelé LD50 > mg/kg Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű bőr Nyúl LD50 > mg/kg Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Belégzépor/köd LC50 > 3,0 mg/l (4 óra) Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Lenyelé LD50 > mg/kg FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU bőr Nyúl LD50 > mg/kg FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Lenyelé LD50 > mg/kg Oldal: 9 **of** 20

10 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Szorbitán-monooleát, etoxilált Lenyelé LD50 > mg/kg AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU bőr Nyúl LD50 > mg/kg AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Lenyelé LD50 > mg/kg bőr Nyúl LD50 > mg/kg Belégzé - LC50 18 mg/l gőz (4 óra) Lenyelé LD mg/kg bőr Nyúl LD50 > mg/kg Belégzé - LC50 18 mg/l gőz (4 óra) Lenyelé LD mg/kg ATE: becült akut toxicitá Bőrmará/irritáció Név Fajok Érték Alumínium-oxid Nyúl Ninc zignifikán irritáció. NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Nyúl Irritatív Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Nyúl Enyhén irritáló FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Nyúl Ninc zignifikán irritáció. AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Nyúl Irritatív Nyúl Irritatív Nyúl Irritatív Súlyo zemkároodá/irritáció Név Fajok Érték Alumínium-oxid Nyúl Ninc zignifikán irritáció. NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Nyúl Ninc zignifikán irritáció. Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Nyúl Enyhén irritáló FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Nyúl Enyhén irritáló AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Nyúl Enyhén irritáló Nyúl Enyhén irritáló Nyúl Enyhén irritáló Bőrzenzibilizáció Név Fajok Érték NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Tengerim érzékenyítő. alac Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Tengerim érzékenyítő. alac FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Tengerim érzékenyítő. alac AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Tengerim érzékenyítő. alac Tengerim érzékenyítő. alac Tengerim alac érzékenyítő. Légúti zenzibilizáció Név Fajok Érték Círaejt-mutagenitá Név Út Érték Alumínium-oxid In vitro mutagén NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT In vivo mutagén NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT In vitro nem elégége az oztályba orolához. Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű In vitro mutagén FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU In vitro mutagén In vitro mutagén In vitro mutagén Rákkeltő hatá Oldal: 10 **of** 20

11 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Név Út Fajok Érték Alumínium-oxid karcinogén. NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT bőr Egér nem elégége az oztályba orolához. NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT ember é állat nem elégége az oztályba orolához. Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű bőr Egér nem elégége az oztályba orolához. FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU bőr Egér karcinogén. FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Többféle karcinogén. állatfaj AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU bőr Egér nem elégége az oztályba orolához. Reprodukció toxicitá Reprodukció é/vagy fejlődéi hatáok Név Út Érték Fajok Tezteredmé nyek NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT nem toxiku a fejlődére érték 2,4 mg/l FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Lenyelé nem toxiku a női nemzőképeégre érték mg/kg/day FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Lenyelé nem toxiku a férfi nemzőképeégre érték mg/kg/day FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU Lenyelé nem toxiku a fejlődére érték mg/kg/day Néhány pozitív női nemzőképeéget károító adat létezik, de ezek az adatok nem elegendőek az oztályozához. Néhány pozitív rerodukció toxicitái adat rendelkezére áll hímekre, de nem elégége az oztályozához. Néhány pozitív fejlődéi adat létezik, de ezek nem elegendőek az oztályozához. Néhány pozitív női nemzőképeéget károító adat létezik, de ezek az adatok nem elegendőek az oztályozához. Néhány pozitív rerodukció toxicitái adat rendelkezére áll hímekre, de nem elégége az oztályozához. Néhány pozitív fejlődéi adat létezik, de ezek nem elegendőek az oztályozához. érték 1,2 mg/l érték 1,2 mg/l érték 1,5 mg/l érték 1,2 mg/l érték 1,2 mg/l érték 1,5 mg/l Az expozíció időtartama a zervfejlődé alatt 13 hét 13 hét terheég alatt terheég alatt terheég alatt Célzerv(ek) Célzervi toxicitá - egyzeri expozíció Név Út Célzerv(ek) Érték Fajok Tezteredmé nyek NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT központi idegrendzeri deprezió légúti irritáció idegrendzer Álmoágot vagy zédülét okozhat. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. ember é állat Kutya érték érték érték 6,5 mg/l Az expozíció időtartama 4 óra Oldal: 11 **of** 20

12 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU központi idegrendzeri deprezió légúti irritáció központi idegrendzeri deprezió légúti irritáció központi idegrendzeri deprezió Álmoágot vagy zédülét okozhat. nem elégége az oztályba orolához. Álmoágot vagy zédülét okozhat. nem elégége az oztályba orolához. Álmoágot vagy zédülét okozhat. ember é állat légúti irritáció Légúti irritációt okozhat. hivatalo oztályoz á központi idegrendzeri deprezió Álmoágot vagy zédülét okozhat. ember é állat légúti irritáció Légúti irritációt okozhat. hivatalo oztályoz á érték érték érték érték érték érték érték érték Célzervi toxicitá - imétlődő expozíció Név Út Célzerv(ek) Érték Fajok Tezteredmé nyek Alumínium-oxid NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU por okozta tüdőmegbetegedé tüdőfibrózi idegrendzer Vee é /vagy húgyhólyag légzőrendzer cont, fogak, körmök é/vagy haj vér máj izmok nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. Az expozíció időtartama foglalkozái expozíció Ember érték LOAEL 4,6 mg/l LOAEL 1,9 mg/l Többféle állatfaj érték 0,6 mg/l Minden adat negatív érték 5,6 mg/l Szív Minden adat negatív Többféle állatfaj Lenyelé Vérképző rendzer nem elégége az oztályba orolához. Lenyelé máj immunrendzer Vérképző rendzer idegrendzer légzőrendzer nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. érték 1,3 mg/l érték mg/kg/day érték mg/kg/day érték 0,5 mg/l LOAEL 0,1 mg/l Ember érték 6 hónap 13 hét 90 nap 12 hét 90 nap 90 nap 90 nap foglalkozái expozíció máj Vee é /vagy Oldal: 12 **of** 20

13 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) húgyhólyag nem elégége az oztályba orolához. érték 1,2 mg/l Szív endokrin Minden adat negatív rendzer érték 1,2 mg/l immunrendzer Lenyelé Vérképző rendzer nem elégége az oztályba orolához. Lenyelé máj immunrendzer Vee é /vagy húgyhólyag Vérképző rendzer idegrendzer légzőrendzer máj Vee é /vagy húgyhólyag Szív endokrin rendzer immunrendzer nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba orolához. nem elégége az oztályba érték 600 mg/kg/day érték mg/kg/day érték 0,5 mg/l LOAEL 0,1 mg/l Ember érték érték 1,2 mg/l orolához. Minden adat negatív érték 1,2 mg/l Lenyelé Vérképző rendzer nem elégége az oztályba orolához. Lenyelé máj immunrendzer Vee é /vagy húgyhólyag nem elégége az oztályba orolához. érték 600 mg/kg/day érték mg/kg/day 14 nap 28 nap foglalkozái expozíció 14 nap 28 nap Apiráció vezély Név NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNNEL KÉNTELENÍTETT Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETROLEU AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU Érték apiráció vezély apiráció vezély apiráció vezély apiráció vezély apiráció vezély apiráció vezély A termékre é/vagy komponeneire vonatkozó további toxikológiai információért kérjük vegye fel a kapcolatot az adatlap elő oldalán megadott címen vagy telefonzámon. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Az alábbi információk nem egyeztethetőek öze a termék 2. zakazban megadott oztályozáával, ha a peciáli özetevők oztályozáát egy kompeten hatóág határozza meg. További információ, amely a 2. zakazban levő oztályozához vezetett kérére hozzáférhető. Ezen kívül az özetevők környezet puztulá é környezeti hatáok adatai nem tükröződhetnek ebben a zekcióban, mert egy özetevő küzöbhatárt jelenthet az oztályozában, egy özetevő expozíció hatáa nem biztoan elérhető vagy az adatok nem tekinthetőek helytállónak, fontonak a termék egézét tekintve Toxicitá A termékre vonatkozó vizgálati adat nem áll rendelkezére. Anyag CAS zám zervezet típu Expozíció Tezt végpont Tezteredmények Alumíniumoxid Vízibolha Kíérleti 48 óra EC50 >100 mg/l Oldal: 13 **of** 20

14 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Párlatok (áványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű FEHÉR ÁSVÁNYOLA J (PETROLEU Alumíniumoxid Alumíniumoxid Szorbitánmonooleát, etoxilált AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU 1,2,4- Trimetilbenzol 1,2,4- Trimetilbenzol 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON zöld alga Kíérleti 72 óra EC50 >100 mg/l zöld alga Kíérleti 72 óra ninc ézlelhető EC50 érték Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Szivárványo piztráng >100 mg/l Kíérleti 96 óra LC mg/l Vízibolha Laboratórium 48 óra EC50 0,95 mg/l Szivárványo piztráng Laboratórium 96 óra LC50 2,34 mg/l zöld alga Laboratórium 96 óra IC50 4,2 mg/l Vízibolha Kíérleti 48 óra EC50 3,6 mg/l Fürge celle Kíérleti 96 óra LC50 7,72 mg/l alga Kíérleti 72 óra EC50 0,15 mg/l rákok Kíérleti 48 óra EC50 0,062 mg/l Szivárványo piztráng Kíérleti 96 óra LC50 1,6 mg/l Rizhal Kíérleti 48 óra LC50 8,6 mg/l zöld alga Kíérleti 48 óra EC50 53 mg/l Vízibolha Kíérleti 48 óra EC50 6 mg/l Vízibolha Kíérleti 21 nap ninc 0,4 mg/l Oldal: 14 **of** 20

15 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNN EL KÉNTELENÍT ETT ézlelhető EC50 érték rákok Kíérleti 96 óra EC50 2,6 mg/l Perziztencia é lebonthatóág Anyag CAS zám Tezt típua időtartam Tanulmány típua Párlatok Az adatok (áványolaj), nem elérhetőek hidrogénnel vagy nem kezelt könnyű elégégeek az oztályba AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON 1,2- BENZIZOTIA ZOLIN-3-ON NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNN EL KÉNTELENÍT ETT FEHÉR ÁSVÁNYOLA J (PETROLEU Alumíniumoxid Szorbitánmonooleát, etoxilált orolához Modellezett Fotolízi becült Fotolízi Kíérleti Biodegradáció Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Modellezett Kémiai lebomlá Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Kíérleti Biodegradáció Fotolitiku felezéi idő, levegőben Fotolitiku felezéi idő, levegőben 28 nap Biológiai oxigén igény Fotolitiku felezéi idő, levegőben 5 nap Biológiai oxigén igény Tezteredmén yek protokoll 2.1 nap egyéb módzerek 1.4 nap egyéb módzerek 0 % OECD 301C - MITI (I) nap egyéb módzerek 70 egyéb módzerek Kíérleti Fotolitiku 6.7 óra egyéb módzerek Oldal: 15 **of** 20

16 3M Perfect-It III Fat Cut Plu (3M Exprez Pluz Polírpazta) Fotolízi Kíérleti Biodegradáció 1,2, Kíérleti Trimetilbenzol Fotolízi 1,2,4- Trimetilbenzol Kíérleti Biodegradáció Bioakkumuláció képeég felezéi idő, levegőben 14 nap Biológiai oxigén igény Fotolitiku felezéi idő, levegőben 28 nap Biológiai oxigén igény 0 % OECD 301C - MITI (I) 11.8 óra egyéb módzerek 4 % OECD 301C - MITI (I) Anyag CAS zám Tezt típua időtartam Tanulmány típua Párlatok Az adatok (áványolaj), nem elérhetőek hidrogénnel vagy nem kezelt könnyű elégégeek az oztályba AROMÁS OLDÓSZER NAFTA (PETRÓLEU 1,2- BENZIZOTIA NAFTA (PETRÓLEU HIDROGÉNN EL KÉNTELENÍT ETT FEHÉR ÁSVÁNYOLA J (PETROLEU ZOLIN-3-ON Alumíniumoxid Szorbitánmonooleát, etoxilált orolához Laboratórium Bioakkumuláci ó Kíérleti Biokoncentráci ó Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Laboratórium BCF - Má Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégégeek az oztályba orolához. Tezteredmén yek protokoll logpow < 6.1 egyéb módzerek logpow 1.45 egyéb módzerek Bioakkumulció faktor >1000 egyéb módzerek Kíérleti BCF - 70 nap Bioakkumulció 342 egyéb módzerek Oldal: 16 **of** 20

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint LAUDIS 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév LAUDIS Termék kódja (UVP) 06654681 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013.09.19. Kibocsátás kelte: 2008.07.01. Oldal: 1/(21) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék 1.2 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy keverék azonosítása Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 5.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév Cikkszám 281 REACH regisztrációs szám Nem alkalmazható Más azonosító jel 1.2. Az anyag

Részletesebben