BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító"

Átírás

1 Bázis hígító Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH reg. szám CAS sz. EC sz. Index sz. Cikk egyéb azonosító Bázis hígító Base thinner Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Exlak 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alapanyag/készítmény felhasználása Ellenjavallt felhasználások A kémiai anyagot a fogyasztók használhatják Hígító. Nincs meghatározva. Igen 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Vállalat neve Color Flotta KFt. Postacím Csabagyöngye utca 28. Irányítószám 4432 Város Nyíregyháza Ország Hungary Tel Vállalkozás adószáma Sügősségi telefonszám Sügősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.: SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a 67/548/EEC vagy 1999/45/EC szerint 2.2. Címkézési elemek Veszélyesség jelölése Xn, Xi; R10, R20/21, R38, R41, R66, R67 R-mondatok R10 Kevésbé tűzveszélyes. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R38 Bőrizgató hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

2 Bázis hígító Oldal 2 ennek 13 S-mondatok EK-címke Összetétel a címkén 2.3. Egyéb veszélyek PBT / vpvb Fizikakémiai hatás Egészségre vonatkozó hatása Környezeti hatás Egyéb veszélyek S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S25 Kerülni kell a szembejutást. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/-arcvédőt kell viselni. S46 e esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Igen Xilol:30-36 %, n-butil-acetát:20-25 %, n-butanol:12-14 %, 2-metoxi-1- metiletil-acetát:6-8 %, Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű, arom.:< 5 %, 1,2,4-trimetilbenzol:< 3,5 %, 2-butoxi-etil-acetát:0,5-2,0 % Nincs egyéb adat. Nincs egyéb adat. Nincs egyéb adat. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Azonosítás Osztályozás Tartalom Xilol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Xilol IUPAC név: Xylene n-butil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx IUPAC név: n-butyl acetate n-butanol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: n-butanol IUPAC név: bután-1-ol 2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 2-metoxi-1-metiletilacetát IUPAC név: 2-methoxy-1- methylethyl acetate Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű, arom. CAS sz.: EC sz.: Index sz.: Xn, Xi; R10, R20/21, R38 Flam. Liq. 3; H226; Számítási módszer Acute tox. 4; H332; A tesztadatokon alapulva Acute tox. 4; H312; A tesztadatokon alapulva Skin Irrit. 2; H315; A tesztadatokon alapulva R10, R66, R67 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE3; H336 Xn, Xi; R10, R22, R37/38, R41, R67 Flam. Liq. 3; H226 Acute tox. 4; H302 STOT SE3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H336 R10 Flam. Liq. 3; H226 Xn, Xi; R10, R37, R51/53, R65, R66, R67 Flam. Liq. 3; H % % % 6-8 % < 5 %

3 Bázis hígító Oldal 3 ennek xxxx IUPAC név: Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű, arom. 1,2,4-trimetilbenzol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 1,2,4-trimetilbenzol IUPAC név: 1,2,4-trimetilbenzol 2-butoxi-etil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 2-butoxi-etil-acetát IUPAC név: 2-butoxi-etil-acetát 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános Lásd még a 11. SZAKASZ-t. Érintkezés a szemmel Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H335 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 Xn, Xi, N; R10, R20, R36/37/38, R51/53 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute tox. 4; H332 STOT SE3; H335 Aquatic Chronic 2; H411 R20/22 Acute tox. 4; H312 Acute tox. 4; H332 < 3,5 % 0,5-2,0 % Expozíció vagy rosszullét esetén: (szédülés, hányinger), az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Orvosi ellátást kell kérni. HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel. Ezután lemosás bőséges mennyiségű langyos vízzel, legalább 15 percen át. Bőrirritáció esetén orvosi kezelést kell kérni. Legalább 15 percig tartó óvatos öblítés vízzel. Ne használjon erős vízsugarat. A szaruhártya sérülhet. Orvosi ellátást kell kérni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Eszméletlen sérültnek semmit nem szabad a szájába tenni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Általános tünetek és hatások Akut tünetek és hatások Késleltetett tünetek és hatások A bőrt irritálja. Belégzéskor az orr, a torok és a légzőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáit irritálja. Az emésztőrendszert irritálja. A szemet közvetlen érintkezés esetén irritálhatja. Belégzéssel való ismételt expozíció a központi idegrendszeri hatása miatt fejfájást, szédülést, álmosságot, gyengeséget, és kivételes esetben ájulást okozhat. kor, abszorpció esetén étel-mérgezési tünetek, alhasi fájdalmak, hányinger és hányás jelentkezhet. Nagy mennyiség lenyelése máj és vese károsodást okozhat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Orvosi kezelés A sérült további kezelését az orvos határozza meg. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Nem megfelelő oltóanyag Alkoholálló hab, A,B,C típusú tűzoltópor, szén-dioxid, homok vagy föld, vízpermet. Erős vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz- és robbanásveszély Egyes összetevők a levegővel robbanásveszélyes keveréket képeznek. Mivel a levegőnél nehezebbek, a mélyedésekben összegyűlhetnek, és hőforrástól újra belobbanhatnak.

4 Bázis hígító Oldal 4 ennek 13 Veszélyes égéstermékek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Egyéni védőeszközök Tűzoltási eljárások Tűz esetén mérgező gázok, köztük szénoxidok, nitrogénoxidok képződnek. Tűz esetén külső levegőtől függetlenített légzőkészüléket és teljes védő ruházatot kell viselni. A környezeti tűznek megfelelő eljárást kell alkalmazni. Tűz esetén a veszélyeztetett tárolóedényeket hűtsék vízpermettel. Ha kockázat nélkül megtehető, távolítsák el a hő veszélynek kitett tárolóedényeket. A tűzoltáshoz használt vizet tilos a csatornába, a felszíni vagy a felszínalatti vizekbe engedni. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Egyéni óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások Általános intézkedések Személyi óvintézkedések Veszélyes égéstermékek Nem sürgősségi ellátók számára Személyi óvintézkedések Védőfelszerelés Teendők vészhelyzetben Sürgősségi ellátók számára Sürgősségi ellátók számára 6.2. Környezeti óvintézkedések Környezeti óvintézkedések Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Biztosítson megfelelő szellőzést. A területet ki kell üríteni. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Használjon légzésvédőt. Szénoxidok, nitrogénoxidok. A gőzöket/gázokat ne lélegezze be. Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZ-t. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Használjon légzésvédőt A területet ki kell üríteni. Biztosítson megfelelő szellőzést. A jelentős kiömlést el kell szigetelni. Állítsa meg a szivárgást, ha ez kockázat nélkül megtehető (zárja el a folyadék beömlést). A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Értesítse a helyi hatóságokat, ha a jelentős kiömlést nem lehet elszigetelni A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási módszerek Tárolás 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Egyéb utasítások A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. (homok, fűrészpor, diatómaföld, általános adszorbensek). Jól szellőző helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. A szennyezett anyagot a helyi szabályozásnak megfelelően kell ártalmatlanítani. Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZ-t. Hulladékkezelésre vonatkozóan lásd még a 13. SZAKASZ-t. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Óvintézkedések Biztonsági intézkedések Tűzvédelmi intézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések A gőzöket ne lélegezze be. Csak jó szellőző helyiségben lehet használni. Kerülje el a szembejutást és bőrrel való érintkezést. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, hogy az expozíció mértéke ne haladja meg a határértéket. Hő- és gyújtóforrásoktól távol tartandó. Zárt edényben tárolandó. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Szikramentes eszközök használandók. A tárolóhelyiség padozata vezetőképes anyagból készüljön. Antisztatikus anyagból készült védőöltözetet kell viselni. Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását.

5 Bázis hígító Oldal 5 ennek 13 További információk Általános foglalkozási higiéniai tanácsok Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZT. A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai előírásokat kell betartani. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás Különleges tulajdonságok és veszélyek Kerülendő körülmények A biztonságos tárolás feltételei Műszaki intézkedések és tárolási feltételek Tárolási hőmérséklet Érték: 5-30 C Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Ne tárolja sérült edényben (tűzveszély). Tűz esetén robbanásveszély. Amennyiben a terméket átcsomagolja, győződjön meg arról, hogy a csomagolóanyag a termék típusának megfelelő. A már kibontott tárolóedényt szorosan zárja vissza, és függőles helyzetbe állítsa. Oxidáló anyagoktól, erős bázisoktól és erős savaktól, valamint tűzveszélyes anyagoktól távol tartandó. Nedvességtől védendő. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Szikramentes eszközök használandók Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Specifikus felhasználás(ok) Hígító. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Expozíciós határértékek Azonosítás Érték Év Xilol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Xilol 8 ó.: 221 mg/m3 ÁK megengedett átlagos 15 min.: 442 mg/m3 csúcs n-butil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx n-butanol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: n-butanol 8 ó.: 950 mg/m3 ÁK egengedett átlagos 15 min.: 950 mg/m3 csúcs 8 ó.: 45 mg/m3 ÁK megengedett átlagos 15 min.: 90 mg/m3 csúcs 2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 2-metoxi-1-metiletilacetát Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű, CAS sz.: ó.: nincs 8 ó.: 275 mg/m3 ÁK megengedett átlagos 15 min.: 550 mg/m3 csúcs

6 Bázis hígító Oldal 6 ennek 13 arom. EC sz.: Index sz.: xxxx ÁK megengedett átlagos 15 min.: 5 mg/m3 csúcs 1,2,4-trimetilbenzol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 1,2,4-trimetilbenzol 2-butoxi-etil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 2-butoxi-etil-acetát 8 ó.: 100 mg/m3 ÁK megengedett átlagos 15 min.: nincs mg/m3 csúcs 8 ó.: 133 mg/m3 ÁK megengedett átlagos 15 min.: 333 mg/m3 csúcs Biológiai limitek Biológiai limitek 8.2. Az expozíció ellenőrzése Javasolt megfigyelési eljárások Biztonsági és egészségvédelmi jelzések Xilol Típus: Biológiai expozíciós és hatásmutató megengedhető határérték, vizeletben Származási ország: Magyarország EC sz.: CAS sz.: Érték: 1500 mg/g kreatinin Vizsgálati paraméter: Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metil-hippursavak Forrás: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM Megjegyzés: Mintavétel: műszak után Óvintézkedések az expozíció megelőzéséhez Műszaki intézkedések az expozíció megelőzéséhez Légzőszervek védelme Légzőszervek védelme Javasolt eszköztípus Kézvédelem Kézvédelem Megfelelő kesztyűtípus Általános szellőztetés. Beépített elszívó berendezés. Expozíció túllépése esetén légzésvédelmi eszköz használata kötelező. Légzésvédő: gázálarc, A típusú, univerzális (1., 2. vagy 3. osztály) szűrőbetéttel (EN 141). Védőkesztyű használata kötelező. Vegyszereknek ellenálló anyagból készült: természetes gumi vagy PVAkompatibilis EN-PN 374:2005 Szem / arcvédelem Szemvédelem Biztonsági szemüveg és arcvédő (EN 166). Bőrvédelem Bőrvédelem (a kezek védelmén kívül) Védőruházat használata kötelező.

7 Bázis hígító Oldal 7 ennek 13 Megfelelő védőruházat Hőveszélyek Hőveszélyek Környezeti veszélykezelés Környezeti veszélykezelés Általános védőruha. Nem alkalmazható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső megjelenés Folyadék Szín Színtelen Szag Észter jellegű Megjegyzések, ph (szállításkori) Megjegyzések, Olvadáspont / Olvadási tartomány Megjegyzések, Forráspont Lobbanáspont Érték: > 21 C Megjegyzések, Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, Nem vonatkozik. gázhalmazállapot) Alsó robbanási határérték Érték: 0,35 % mértékegységgel Megjegyzések, Robbanási határérték Megjegyzések, Gőznyomás Megjegyzések, Gőzsűrűség Sűrűség Érték: 0,867 g/cm3 Teszt hőmérséklet: 20 C Megjegyzés, Oldhatóság Vízben gyengén oldódik. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: > 3 Öngyulladási hőmérséklet Érték: > 200 C Megjegyzések, Bomlási hőmérséklet Nincs adat Megjegyzések, Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok 9.2. Egyéb fizikai és kémiai tulajdonságok Fizikai és kémiai tulajdonságok 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Reakciókészség Kémiai stabilitás Stabilitás Veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók lehetősége Normál körülmények között stabil. A megengedettnél nagyobb víztartalom a tárolóedény belső nyomását megnöveli Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények Közvetlen hő, napfény, forró felületek és nyílt láng. Nedvességtől védendő Nem összeférhető anyagok

8 Bázis hígító Oldal 8 ennek 13 Kerülendő anyagok Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek Szén-monoxid, nitrogénoxidok. Erős oxidálószerek. Erős savak és erős bázisok. Gyúlékony anyagok. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Toxikológiai információ: Egyéb toxikológiai adatok A keverékre vonatkozóan nincsenek mért toxikológiai adatok. A toxikológiai tulajdonságok becslése a veszélyes összetevők adatain alapszik. k toxikológiai adatai Xilol LC50-4óra (patkány): 6700 ppm (29091 mg/m3). LD50 (nyúl): mg/kg. LD50 (patkány): mg/kg Akut toxicitás : TCL0 - humán - belégzés: 966 mg/m3 n-butil-acetát LC50- patkány- 4óra: > 20 mg/l LD50 - nyúl: mg/kg LD50 - patkány: mg/kg n-butanol LC0 - patkány - 4 óra: > mg/l LD50 - nyúl: 3430 mg/kg LD50 - patkány: 2,83 ml/kg 2-metoxi-1-metiletil-acetát LCL0 - patkány - 6 óra: > 4345 ppm LD50 - patkány: > 2000 mg/kg LD50 - patkány: 8532 mg/kg 1,2,4-trimetilbenzol LC50 - patkány - 4 óra: mg/m3 LD50 - nyúl: > 3160 mg/kg LD50 - patkány: 5000 mg/kg 2-butoxi-etil-acetát LD50 - patkány - 8 óra: 3,91 mg/l LD50 - nyúl: 1500 mg/m3 LD50 - patkány: > 2000 mg/kg A keverék akut toxicitásának becslése Szájon át Bőrön át Gőz belégzése A száj, a torok és az emésztőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáját irritálja. A bőrt irritálja. Az orr, a torok és a légzőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáját irritálja. Legfontosabb akut hatások Fejfájás, szédülés. Álmosság, gyengeség és esetenként öntudatvesztés. Belélegezve ártalmas. Érintkezés a szemmel Korrózió/maró hatás Szemkorrózió Késleltetett/Ismétlődő hatások Irritáció, kivörösödés, száradtság, kirepedezés. Egyéni érzékenységtől függően: a bőr kivörösödése. Súlyos szemirritációt okoz. Nagyobb mennyiség lenyelése károsíthatja a májat és vesét. A termék nem maró hatású. Súlyos szemkárosodást okozhat.

9 Bázis hígító Oldal 9 ennek 13 Érintkezés a szemmel Szenzibilizáló hatás Ismételt dózisú toxicitás Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció (STOT SE) Célszervi toxicitás, ismételt expozíció (STOT RE) Tünetek lehetnek: fejfájás, szédülés, álmosság, gyengeség és esetenként ájulás is bekövetkezhet. Irritáció, kivörösödés. Súlyos szemirritációt okoz. Az emésztőrendszert irritálhatja. Ez a központi idegrendszer, a máj illetve a vese károsodásához vezethet. Tünetek lehetnek: fejfájás, szédülés, álmosság, gyengeség és esetenként ájulás is bekövetkezhet. Nem ismert. Belégzés, szemmel, bőrrel való érintkezés. Rákkeltő, Mutagén vagy Reprodukciót károsító Rákkeltő hatás Nincs osztályba sorolva. Mutagenitás Nincs osztályba sorolva. Teratogén tulajdonságok Nincs osztályba sorolva. Reprodukciót károsító hatás Nincs osztályba sorolva. Expozíció tünetei Túlzott expozíció tünetei esetén Bőrkontaktus esetén Belégzés esetén Szembe jutás esetén 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Vízi, megjegyzések k toxikológiai adatai Xilol Fejfájás, szédülés. Fáradtság, izomgyengeség. Az emésztőrendszert irritálhatja. Ez a központi idegrendszer, a máj illetve a vese károsodásához vezethet. Tünetek lehetnek: fejfájás, szédülés, álmosság, gyengeség és esetenként ájulás is bekövetkezhet. A bőrt és a nyálkahártyákat irritálja. Irritáció, kivörösödés. Fejfájás, szédülés, álmosság, gyengeség és egyedi esetekben öntudatvesztés előfordulhat. Súlyos szemkárosodást okozhat. A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok. A toxikológiai tulajdonságok becslése a veszélyes összetevők adatain alapszik. Akut vízi, hal Érték: 8,4 mg/l Fajok: Oncorhynchus mykiss Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 3,82 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 2,77-3,15 n-butil-acetát Akut vízi, hal Megjegyzések: EC50 - Menidia beryllina - 96 óra: 185 mg/l Akut vízi, Daphnia Érték: 44 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 1,82 n-butanol Akut vízi, hal Érték: 519 mg/l Fajok: Pimephales promelas Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 1760 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra

10 Bázis hígító Oldal 10 ennek 13 Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 0,81 Teszt hőmérséklet: 20 C 2-metoxi-1-metiletil-acetát Akut vízi, hal Érték: mg/l Fajok: Oncorhynchus mykiss Időtartam: 96 óra Akut vízi, alga Érték: > 1000 mg/l Fajok: Pseudokirchnerella subcapitata Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 500 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 0,36 1,2,4-trimetilbenzol Akut vízi, hal Érték: 7,72 mg/l Fajok: Pimephales promelas Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 3,6 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra 2-butoxi-etil-acetát Akut vízi, hal Érték: mg/l Fajok: Oncorhynchus mykiss Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 67,5 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs képesség A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok A talajban való mobilitás Mobilitás A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok. Megjegyzés, Oldhatóság vízben Vízben gyengén oldódik A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT felmérés eredményei Egyéb káros hatások Egyéb káros hatások / Nem ismertek. Megjegyzések 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Határozza meg az ártalmatlanítás megfelelő módszereit Vonatkozó hulladékrendelet Veszélyes hulladék termék Veszélyes hulladék csomagolás A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei és módosításai 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a vízszennyezésre vonatkozóan 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását a helyi szabályozásnak megfelelően kell elvégezni. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Az üres tárolóedényeket az előírt hulladékkezelési helyre kell szállítani, majd újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani kell azokat. A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

11 Bázis hígító Oldal 11 ennek SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk UN-szám ADR 1263 RID 1263 IMDG 1263 ICAO/IATA ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés ADR FESTÉK SEGÉDANYAG RID FESTÉK SEGÉDANYAG IMDG PAINT RELATED MATERIAL ICAO/IATA PAINT RELATED MATERIAL Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR 3 Veszély sz. 30 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Csomagolási csoport ADR III RID IMDG ICAO/IATA III III III Környezeti veszély Megjegyzések A felhasználót érintő különleges óvintézkedések EmS F-E, S-E A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Egyéb vonatkozó információ. Egyéb vonatkozó információ. Nem vonatkozik. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk EC sz. Lásd 3.2. pont Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Megállapított korlátozások Jogszabályok és rendeletek REACH rendelet XVII. melléklet (korlátozás): nincs rajta REACH rendelet XIV. melléklet (engedélyezés): nincs rajta REACH jelölt lista: nincs rajta 2037/2000/EK rendelet (ózonréteget lebontó anyag): nincs rajta 850/2004/EK rendelet (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok): nincs rajta 689/2008/EK rendelet (PIC) veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: nincs rajta 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai

12 Bázis hígító Oldal 12 ennek Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelés készült Nem CSR szükséges Nem 16. SZAKASZ: k Vonatkozó R mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel. Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel. Képzésre vonatkozó tanácsok Felhasznált rövidítések és mozaikszavak biztonságáról Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei és módosításai Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozó előírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. R38 Bőrizgató hatású. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R10 Kevésbé tűzveszélyes. R22 Lenyelve ártalmas. R37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R20 Belélegezve ártalmas. R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas. R37 Izgatja a légutakat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R51/53 Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R67 Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak. H302 Lenyelve ártalmas. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H335 Légúti irritációt okozhat. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H332 Belélegezve ártalmas. A biztonságos munkavégzéshez szükséges dokumentumokat el kell készíteni, majd azt oktatni kell. A munkahelyre vonatkozóan el kell végezni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését. A munka megkezdése előtt meg kell ismerni a termékkel kapcsolatos veszélyeket. DNEL:Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében) PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag PNEC:Biztonságos, becsült hatásmentes (környezet esetében) vpvb:nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív EC50:A vizsgált anyag azon ja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként 50 % mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben). LC50:A vizsgált anyag által meghatározott időintervallumon belül 50 %-ban

13 Bázis hígító Oldal 13 ennek 13 További információk A biztonsági adatlap összeállításához használt kulcsadatok forrása Felelős a biztonsági adatlapért Color Flotta KFt. Megjegyzések Változatszám: 2 halált okozó LD50:A vizsgált anyag által, meghatározott időintervallumon belül, 50%-ban halált okozó dózis. Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul. A biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik. Gyártói adatlap. k: ECHA adatbázis.

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk Színtelen matt akril lakk Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 11.03.2014 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors Mat edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors Univerzális TRO edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Univerzális TRO edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító Ködölő hígító Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 18.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors HS Edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék Antiszilikon adalék Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 08.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 12.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt S-2000 Akril Szórókitt Oldal 1 ennek 11 BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez

BIZTONSÁGI ADATLAP. ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

: Sika Poxicolor Plus Part B

: Sika Poxicolor Plus Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. december 11 Felülvizsgálat időpontja: 2013. július 5. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2007. december 11 Felülvizsgálat időpontja: 2013. július 5. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Festék hígító

Részletesebben

: Sika Reactivation Primer

: Sika Reactivation Primer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Akril primer

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. 06. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 04. 22. Verziószám: 4

Elkészítés időpontja: 2007. 06. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 04. 22. Verziószám: 4 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 11310/04 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. június 1. Felülvizsgálat időpontja: 2015. október 1. Verziószám: 5

Elkészítés időpontja: 2007. június 1. Felülvizsgálat időpontja: 2015. október 1. Verziószám: 5 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: 11310/04 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kiállítás dátuma: 1998.01.21. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.06.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.06.2015. SikaGard -6220

Felülvizsgálat dátuma 04.06.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.06.2015. SikaGard -6220 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó.

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 30459 FLUIDE LDS Oldalszám:1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék FLUIDE LDS 0VO

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Folyékony piretroid

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal Part B

: Sikadur -31 AUT Normal Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2015. 06. 01. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENTAUR téli szélvédőmosó 19 C 1.2. Az anyag/keverék

Részletesebben

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz. Elkészítés dátuma: 2001.05.30. Felülvizsgálva: 2013.07.18. Verziószám: 4. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag és a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Művész terpentin Termék cikkszáma:

Részletesebben

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Készült a 1272/2008/EK rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2007.11.19. Felülvizsgálat kelte: 2015.06.01. Verzió: 16. 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA Felülvizsgálat dátuma: 2016.06.02. Verzió szám: 4 Az előző verzió kiadása: 2015.06.03 1. SZAKASZ A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint Oldal: 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2.

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2. Kibocsátási dátum 09/12/2013 Feldolgozva 09/12/2013 Változat 2.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Keverék Az anyag/készítmény neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: KONTAKTUS TISZTÍTÓ 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9476D 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ

Részletesebben

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 09. 15. Oldalszám: 1/17 ( v e z e t é k e s ) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. A keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Adatlap száma: NEOSIL-01 Oldalszám: 1 / 11 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Trax Változat : 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1598 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1598 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 03. 31. Oldalszám: 1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték világító sárga 1026 aeroszol 1.2.

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. július 8. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 1. 1.1.

Elkészítés időpontja: 2014. július 8. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 1. 1.1. B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. 1.1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító: Cikkszám: 40434 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR known as Loctite 7455 Primer 500ml oldal 1 / 12 BA száma : 173277 Felülvizsgálat ideje: 25.05.2015 Nyomtatás ideje: 10.07.2015 Előző

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1147 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1147 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 07. 13. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték kavicsszürke RAL 7032 aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. A keverék osztályozása a gyártó, a 67/548/EEC, 1999/45/EC szerint: Veszélyes keverék

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. A keverék osztályozása a gyártó, a 67/548/EEC, 1999/45/EC szerint: Veszélyes keverék 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2009.03.19. Aktualizálás kelte: 2013.03.16. (2.változat) 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (terméknév):

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: LEADE004 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás: 2013. 04. 22. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RALLY féknyereg festék (sárga) aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Gépi tisztítószer (15040) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP

Gépi tisztítószer (15040) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.28. (2.verzió) Előző változat: 2013.10.15. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): Termékszám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPEARL Retenciós ragasztók

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPEARL Retenciós ragasztók Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Cikkszám: 20672 Termék kereskedelmi neve XYLENE MIBK Anyag-csoport: Kohlenwasserstoffe, gesä.

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 25.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 25.03.2015. Decothane Balcons

Felülvizsgálat dátuma 25.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 25.03.2015. Decothane Balcons 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint 1078 Heat Resistant Black (brush)

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint 1078 Heat Resistant Black (brush) Kiállítás dátuma: 2014.01.29. Verzió: 2 Oldal: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Termék jellemzése: Festék. Termék

Részletesebben

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: - Kiadás kelte: 2012. 09. 19. Oldal: 1/11 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-296 WG 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A14771N 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Motor Shine

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Motor Shine Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek Kibocsátási dátum: 17/10/2007 Feldolgozva: 06/11/2013 Felváltja ezt: 12/03/2013 Változat: 11.4 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 02. 27. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 02. 27. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Edző kétkomponensű

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1436 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1436 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 04. 26. Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT gumiápoló aeroszol 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap JUDO

Biztonsági adatlap JUDO 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A12785L 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2008. november 12. Felülvizsgálat időpontja: 2013. december 13. Verziószám: 3

Elkészítés időpontja: 2008. november 12. Felülvizsgálat időpontja: 2013. december 13. Verziószám: 3 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mélyalapozó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1/6 KENOSEPT G BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENOSEPT

Részletesebben

: SikaCor Zinc R/SikaCor Zinc R Rapid Part A

: SikaCor Zinc R/SikaCor Zinc R Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: LAZURÁN oldószermentes faanyagvéd

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: LAZURÁN oldószermentes faanyagvéd Kiállítás dátuma: 2007.05.16. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

MOSQUITOX 1 ULV Forte

MOSQUITOX 1 ULV Forte BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV Forte SZÚNYOGIRTÓ SZER Készítés dátuma: 2014.05.05. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: Sika AnchorFix -2 Part B

: Sika AnchorFix -2 Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap DYNALI

Biztonsági adatlap DYNALI 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A17033B 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1/7 verziószám: 3.0- HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.05.15. Verzió: 3 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Cink spray 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC. Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapján

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC. Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A8612AI 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gépjárművek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 30635 TRANSMISSION SYN FE 75W90 Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék

Részletesebben

WHITE SPIRIT 1050 (Lakkbenzin 1050) 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

WHITE SPIRIT 1050 (Lakkbenzin 1050) 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2008.08.08. Aktualizálás kelte: 2012.12.02. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (anyag/keverék

Részletesebben

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1.

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1. Kibocsátási dátum 03/12/2013 Feldolgozva Változat 1.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi megnevezés Keverék 1.2. Az anyag

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-T3-175 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2013 Nyomtatás Dátuma 06.09.2013

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2013 Nyomtatás Dátuma 06.09.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : Anyagszám/Genisys-szám : 05268826001 Az anyag megnevezése : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték Oldal 1 -tól/-től 11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító OKKLUFINE Jelölő Kontaktfesték 55107 / 55109 Termék kereskedelmi neve Anyag-csoport: CAS-szám:

Részletesebben

BODY LP PLUS SOFT POLYESTER FILLER 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

BODY LP PLUS SOFT POLYESTER FILLER 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2010.06.14. Aktualizálás kelte: 2012. 11.27. (2.változat) 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. június 16. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. június 16. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő szer

Részletesebben

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: Szinoníma név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RUBBERCLEAN

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RUBBERCLEAN 1. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 2203523 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2142 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2012. 04. 11. Oldalszám: 1/11

Biztonsági adatlap Azonosító: 2142 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2012. 04. 11. Oldalszám: 1/11 Kiadás: 2012. 04. 11. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENTAUR műszerfalápoló aeroszol (új autó) 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1470 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1470 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 10. 16. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT keréktárcsa lakk aeroszol 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2268 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2017. 09. 29. Oldalszám: 1/11 Változatszám: 1

Biztonsági adatlap Azonosító: 2268 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2017. 09. 29. Oldalszám: 1/11 Változatszám: 1 Kiadás: 2017. 09. 29. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Aroma Car Organic autóillatosító Aqua 1.2. Az anyag/keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

: S.C. Johnson Kft Hungary - 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6

: S.C. Johnson Kft Hungary - 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : Glade by Brise Automatic Spray automata légfrissítő Levendula és Jázmin illattal 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

TEHO Ikkunamaali (Window Paint) 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

TEHO Ikkunamaali (Window Paint) 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP TEHO Ikkunamaali (Window Paint) 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2008.11.14. Aktualizálás kelte: 2013.05.23. (2.változat) 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0318 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0318 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 04. 25 Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT szilikon aeroszol 1.2.A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: Sika -Pronto Hardener

: Sika -Pronto Hardener 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint 1/8 oldal 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: 1.2 A keverék ajánlott felhasználása: folyékony textilöblítő automata mosógéphez és kézi mosáshoz, lakossági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mosóhatás növelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletek szerint

Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletek szerint caraform active biztonsági adatlap 1/5 Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletek szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendelet szerint Kiállítás dátuma: 2006.07.11 Verzió: 2 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kupfat Termékkód: 5004x 1.2. Az anyag

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 08.04.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 08.04.2015. Sikalastic -621 TC

Felülvizsgálat dátuma 08.04.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 08.04.2015. Sikalastic -621 TC 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben