BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító"

Átírás

1 Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH reg. szám CAS sz. EC sz. Index sz. Cikk egyéb azonosító Antisztatikus lemosó hígító Antistatic silicon remover Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Exlak 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alapanyag/készítmény felhasználása Szilikon és egyéb zsírok eltávolítása. Ellenjavallt felhasználások Nincs meghatározva. A kémiai anyagot a fogyasztók használhatják Igen 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Vállalat neve Postacím Irányítószám Város Ország Tel Vállalkozás adószáma 1.4. Sügősségi telefonszám Sügősségi telefonszám Color Flotta KFt. Csabagyöngye utca Nyíregyháza Hungary Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.: SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a 67/548/EEC vagy 1999/45/EC szerint 2.2. Címkézési elemek Veszélyesség jelölése Xn, F, N; R11, R51/53, R65, R66, R67 R-mondatok R11 Tűzveszélyes. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R51/53 Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi

2 S-mondatok Egyéb címke információ EK-címke Összetétel a címkén 2.3. Egyéb veszélyek PBT / vpvb Veszély általános leírása Fizikakémiai hatás Egészségre vonatkozó hatása Környezeti hatás Egyéb veszélyek környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/-arcvédőt kell viselni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Veszélyes összetevő: Szénhidrogének, C7-C9 (n-alkánok, izoalkánok, aromások) Igen Szénhidrogének, C7-C9 (n-alkánok, izoalkánok, aromások):74 % Tűz esetén robbanásveszély. Nincs egyéb adat. Belélegezve ártalmas. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Nincs egyéb adat. Oldal 2 ennek SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Összetevő Szénhidrogének, C7-C9 (n-alkánok, izoalkánok, aromások) 2-metoxi-1-metiletil-acetát Azonosítás CAS sz.: nincs EC sz.: Index sz.: nincs Regisztrációs szám: xxxx CAS sz.: EC sz.: Index sz.: Regisztrációs szám: xxxx Osztályozás Xn, F, N; R11, R51/53, R65, R66, R67 Flam. Liq. 2; H225 Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 R10 Flam. Liq. 3; H226 Tartalom 74 % < 2,5 % 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés Bőrrel való érintkezés Érintkezés a szemmel Lenyelés 4.2. A legfontosabb Általános tünetek és hatások Akut tünetek és hatások Késleltetett tünetek és hatások Szédülés, hányinger esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Lemosás bő szappanos vízzel. Ezután öblítse le alaposan vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. Expozíció esetén: Legalább 15 percig tartó, óvatos öblítés vízzel. Ne használjon erős vízsugarat a szaruhártya sérülésének veszélye miatt. Orvosi ellátást kell kérni. TILOS hánytatni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. Eszméletlen sérültnek semmit nem szabad szájon keresztül beadni. akut és késleltetett tünetek és hatások A bőrt és a nyálkahártyákat irritálja. A szemet enyhén irritálja. Az emésztőrendszert irritálja. A szemet közvetlen érintkezés esetén enyhén irritálja. Bőrrel érintkezve, egyéni érzékenységtől függően, kivörösödés. Lenyelés esetén az emésztőrendszert irritálja, hányigert, hányást és hasmenést okozhat. A termék abszorpciója után az alábbi tünetek jelentkezhetnek: ételmérgezésre utalóak, alhasi fájdalmak, szédülés, hányinger és hányás. Hosszantartó expozíciója belégzéssel súlyos károsodást okoz. (központi idegrendszer, máj,

3 vese) A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Orvosi kezelés A sérült további kezelését az orvosi vizsgálat eredménye alapján kell meghatározni. Oldal 3 ennek SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Nem megfelelő oltóanyag Tűz- és robbanásveszély Veszélyes égéstermékek Egyéni védőeszközök Tűzoltási eljárások Alkoholálló hab, tűzoltópor (A, B, C), szén-dioxid (CO2), homok vagy föld, vízpermet. Erős vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűz esetén robbanásveszély. Tűz esetén szén-monoxid képződik. Tűz esetén külső levegőtől függetlenített légzőkészüléket és teljes védő ruházatot kell viselni. A környezeti tűznek megfelelő eljárást kell alkalmazni. Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Egyéni óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások Általános intézkedések Személyi óvintézkedések Veszélyes égéstermékek Nem sürgősségi ellátók számára Személyi óvintézkedések Védőfelszerelés Teendők vészhelyzetben Sürgősségi ellátók számára Sürgősségi ellátók számára 6.2. Környezeti óvintézkedések Környezeti óvintézkedések A területet ki kell üríteni. Biztosítson megfelelő szellőzést. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Tűz esetén szén-monoxid képződik. Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. A gyújtóforrásokat el kell távolítani. Biztosítson megfelelő szellőzést. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Állítsa meg a szivárgást, ha ez kockázat nélkül megtehető (zárja el a folyadék beömlést). A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Értesítse a helyi hatóságokat, ha a jelentős kiömlést nem lehet elszigetelni A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási módszerek Tárolás 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Egyéb utasítások A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. (homok, fűrészpor, diatómaföld, általános adszorbensek). Jól szellőző helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. A szennyezett anyagot a helyi szabályozásnak megfelelően kell ártalmatlanítani. Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZ-t. Hulladékkezelésre vonatkozóan lásd még a 13. SZAKASZ-t.

4 Oldal 4 ennek SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Óvintézkedések Biztonsági intézkedések Tűzvédelmi intézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések További információk Általános foglalkozási higiéniai tanácsok Megfelelő szellőzést kell biztosítani, hogy az expozíció mértéke ne haladja meg a határértéket. Csak jól szellőző helyiségben lehet használni. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ /forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Szikramentes eszközök használandók. Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását. Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZT. A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai előírásokat kell betartani. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás Különleges tulajdonságok és veszélyek Kerülendő körülmények A biztonságos tárolás feltételei Műszaki intézkedések és tárolási feltételek Csomagolási kompatibilitások Táróhelyekre és tároló edényekre vonatkozó követelmények Javaslatok Specifikus felhasználás(ok) Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő. Tűz esetén robbanásveszély. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Amennyiben a terméket átcsomagolja, győződjön meg arról, hogy a csomagolóanyag a termék típusának megfelelő. A már kibontott tárolóedényt szorosan zárja vissza, és függőleges helyzetbe állítsa. Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. Nedvességtől védendő. Oxidáló anyagoktól, erős bázisoktól és erős savaktól, valamint tűzveszélyes anyagoktól távol tartandó. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Szikramentes eszközök használandók. Megfelelő csomagolóanyag: saválló acél, polietién, polipropilén, teflon, poliészter. Nem megfelelő csomagolóanyag: természetes gumi, butil-gumi, EPDM (etilén-propilén-dién monomer), polisztirol. Eredeti, megfelelően felcímkézett csomagolóedényben kell tárolni Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. Szilikon és egyéb zsírok eltávolítása. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Expozíciós határértékek Összetevő Szénhidrogének, C7-C9 (n-alkánok, izoalkánok, aromások) DNEL / PNEC összetevőkből Összetevő DNEL Azonosítás CAS sz.: nincs EC sz.: Index sz.: nincs Regisztrációs szám: xxxx Szinonimák: Szénhidrogének, C7- C9 (n-alkánok, izoalkánok, aromások) Érték 8 ó.: nincs ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: 5 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció Szénhidrogének, C7-C9 (n-alkánok, izoalkánok, aromások) Csoport: Munkás Expozíciós útvonal: Bőrön át Expozíció gyakorisága: Hosszú távú (ismételt) Év

5 DNEL DNEL DNEL DNEL 8.2. Az expozíció ellenőrzése Javasolt megfigyelési eljárások Hatás típusa: Szisztemikus hatás Érték: 2035 mg/m³ Csoport: Fogyasztó Expozíciós útvonal: Belélegzés Expozíció gyakorisága: Hosszú távú (ismételt) Hatás típusa: Szisztemikus hatás Érték: 608 mg/m³ Csoport: Fogyasztó Expozíciós útvonal: Szájon át Expozíció gyakorisága: Hosszú távú (ismételt) Hatás típusa: Szisztemikus hatás Érték: 699 mg/kg tessúly/nap Csoport: Fogyasztó Expozíciós útvonal: Bőrön át Expozíció gyakorisága: Hosszú távú (ismételt) Hatás típusa: Szisztemikus hatás Érték: 699 mg/kg testsúly/nap Csoport: Munkás Expozíciós útvonal: Bőrön át Expozíció gyakorisága: Hosszú távú (ismételt) Hatás típusa: Szisztemikus hatás Érték: 773 mg/kg testsúly/nap Biztonsági és egészségvédelmi jelzések Oldal 5 ennek 10 Óvintézkedések az expozíció megelőzéséhez Műszaki intézkedések az expozíció megelőzéséhez Légzőszervek védelme Légzőszervek védelme Javasolt eszköztípus Kézvédelem Kézvédelem Megfelelő kesztyűtípus Szem / arcvédelem Szemvédelem Bőrvédelem Bőrvédelem (a kezek védelmén kívül) Megfelelő védőruházat Hőveszélyek Hőveszélyek Környezeti veszélykezelés Környezeti veszélykezelés Általános szellőztetés. Beépített elszívó berendezés. Expozíció túllépése esetén légzésvédelmi eszköz használata kötelező. Légzésvédő: gázálarc, A típusú, univerzális (1., 2. vagy 3. osztály) szűrőbetéttel (EN 141). Védőkesztyű használata kötelező. A megfelelő védőkesztyű kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a kesztyű anyaga, minősége különböző lehet gyártónként. A kesztyű vegyszerállóságát vizsgálatokkal kell meghatározni. Az áteresztőképességet a kesztyű gyártójának kell meghatározni. Vegyszereknek ellenálló anyagból készült: természetes gumi vagy PVAkompatibilis EN-PN 374:2005 Biztonsági szemüveg és arcvédő (EN 166). Védőruházat használata kötelező. Általános védőruha. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A termék mérgező a

6 Termékkel kapcsolatos lépések az expozíció megelőzéséhez vízi szervezetekre. Hosszantartó károsodást okoz a vízi szervezetekben. Meg kell előzni a termék csatornába, a talajba, a felszíni és a felszín alatti vizekbe való kijutását. Oldal 6 ennek SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső megjelenés Szín Szag Megjegyzések, ph (szállításkori) Megjegyzések, Olvadáspont / Olvadási tartomány Forráspont Lobbanáspont Párolgási sebesség Megjegyzések, Párolgási sebesség Alsó robbanási határérték mértékegységgel Felső robbanási határérték mértékegységgel Gőznyomás Specifikus gravitáció Sűrűség Megjegyzés, Oldhatóság Megjegyzések, Megoszlási hányados: n-oktanol / víz Öngyulladási hőmérséklet Megjegyzések, Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok Folyadék Színtelen Penetráns < 20 C Érték: C Érték: 2 C Nincs adat (n-butil-acetát=1) Érték: 0,6 % Érték: 7 % Érték: 2 kpa Teszt hőmérséklet: 20 C Érték: < 101 kpa Érték: 740 kg/m3 Teszt hőmérséklet: 15 C Vízben gyengén oldódik. Nincs adat Nincs adat Érték: 0,5-1,5 mm2/s Teszt hőmérséklet: 20 C 9.2. Egyéb fizikai és kémiai tulajdonságok Megjegyzések 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Reakciókészség Kémiai stabilitás Stabilitás Veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók lehetősége 10.4 Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények Kerülendő anyagok Normál körülmények között stabil Nem összeférhető anyagok Veszélyes bomlástermékek Közvetlen hő, napfény, forró felületek és nyílt láng. Erős oxidálószerek.

7 Veszélyes bomlástermékek Hőbomlás során szén-monoxid képződik. Oldal 7 ennek SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Toxikológiai információ: Egyéb toxikológiai adatok Összetevők toxikológiai adatai Összetevő Belélegzés Bőrrel való érintkezés Lenyelés A keverék akut toxicitásának becslése Szájon át Bőrön át Gőz belégzése Legfontosabb akut hatások Belélegzés Bőrrel való érintkezés Érintkezés a szemmel Lenyelés Korrózió/maró hatás Aspirációs veszély osztályozás értékelése Késleltetett/Ismétlődő hatások Belélegzés Bőrrel való érintkezés Érintkezés a szemmel Lenyelés Szenzibilizáló hatás Ismételt dózisú toxicitás Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció (STOT SE) Célszervi toxicitás, ismételt expozíció (STOT RE) Rákkeltő hatás Mutagenitás Teratogén tulajdonságok Reprodukciót károsító hatás A keverékre vonatkozóan nincsenek mért toxikológiai adatok. A toxikológiai tulajdonságok becslése a veszélyes összetevők adatain alapszik. Szénhidrogének, C7-C9 (n-alkánok, izoalkánok, aromások) LC50 - patkány - 4óra: > 23.3 mg/l LD50 - patkány: >= 4 ml/kg. LD50 - patkány: >5840 mg/kg A száj, a torok és az emésztőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáját irritálja. A bőrt irritálja. Az orr, a torok és a légzőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáját irritálja. Álmosság, gyengeség és esetenként öntudatvesztés. Egyéni érzékenységtől függően: a bőr kivörösödése. Enyhe irritáció közvetlen érintkezés esetén. Nagyobb mennyiség lenyelése károsíthatja a májat és vesét. A termék nem maró hatású. Lenyelés esetén az anyag légcsőbe, hörgőkbe juthat, elzáródást okozhat. Tünetek lehetnek: fejfájás, szédülés, álmosság, gyengeség és esetenként ájulás is bekövetkezhet. Irritáció, kivörösödés. Enyhe irritáció. Nagyobb mennyiség lenyelése károsíthatja a májat és vesét. Nem ismert. Belégzés, szemmel, bőrrel való érintkezés. Rákkeltő, Mutagén vagy Reprodukciót károsító Expozíció tünetei Túlzott expozíció tünetei Lenyelés esetén Bőrkontaktus esetén Belégzés esetén Szembe jutás esetén Nincs osztályba sorolva. Nincs osztályba sorolva. Nincs osztályba sorolva. Nincs osztályba sorolva. Fejfájás, szédülés. Fáradtság, izomgyengeség. Hányingert, hányást és hasmenést okozhat. Irritáció, kivörösödés. Fejfájás, szédülés, álmosság, gyengeség és egyedi esetekben öntudatvesztés előfordulhat. Enyhén irritáló.

8 Oldal 8 ennek SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Vízi, megjegyzések Összetevők toxikológiai adatai Összetevő Akut vízi, hal Akut vízi, Daphnia Megoszlási hányados: n-oktanol/víz 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Megjegyzés, Lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs képesség A talajban való mobilitás Mobilitás Megjegyzés, Oldhatóság vízben PBT felmérés eredményei A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok. A toxikológiai tulajdonságok becslése a veszélyes összetevők adatain alapszik. Szénhidrogének, C7-C9 (n-alkánok, izoalkánok, aromások) Érték: 3 mg/l Fajok: Oncorhynchus mykiss Időtartam: 96 óra Érték: 4,6-10 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megjegyzések: A termék gyorsan lebomlik. A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok. A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Egyéb káros hatások Környezeti adatok, következtetés A termék illékony, gyorsan elpárolog. Nem várható lerakódása sem szennyvíz üledékben, sem talajban. Vízben gyengén oldódik. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Határozza meg az ártalmatlanítás megfelelő módszereit Vonatkozó hulladékrendelet Veszélyes hulladék termék Veszélyes hulladék csomagolás A termék mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A maradékot az eredeti tárolóedényben kell tárolni. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően. A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei és módosításai 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a vízszennyezésre vonatkozóan 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását a helyi szabályozásnak megfelelően kell elvégezni. Az üres tárolóedényeket az előírt hulladékkezelési helyre kell szállítani, majd újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani kell azokat. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk UN-szám ADR 3295 RID 3295 IMDG 3295 ICAO/IATA ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés ADR FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.

9 RID IMDG ICAO/IATA Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR Veszély sz. RID IMDG ICAO/IATA FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N. HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S Csomagolási csoport ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II Környezeti veszély Megjegyzések A felhasználót érintő különleges óvintézkedések EmS F-E, S-D Oldal 9 ennek A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Egyéb vonatkozó információ. Egyéb vonatkozó információ. Nem vonatkozik. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk EC sz. Lásd 3.2. pont Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Megállapított korlátozások Jogszabályok és rendeletek REACH rendelet XVII. melléklet (korlátozás): nincs rajta REACH rendelet XIV. melléklet (engedélyezés): nincs rajta REACH jelölt lista: nincs rajta 2037/2000/EK rendelet (ózonréteget lebontó anyag): nincs rajta 850/2004/EK rendelet (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok): nincs rajta 689/2008/EK rendelet (PIC) veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: nincs rajta 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei és módosításai Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozó előírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

10 Oldal 10 ennek Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelés készült CSR szükséges Nem Nem 16. SZAKASZ: k Vonatkozó R mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel. Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel. Képzésre vonatkozó tanácsok Felhasznált rövidítések és mozaikszavak További információk A biztonsági adatlap összeállításához használt kulcsadatok forrása Felelős a biztonsági adatlapért Megjegyzések R11 Tűzveszélyes. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R51/53 Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R67 Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. A biztonságos munkavégzéshez szükséges dokumentumokat el kell készíteni, majd azt oktatni kell. A munkahelyre vonatkozóan el kell végezni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését. A munka megkezdése előtt meg kell ismerni a termékkel kapcsolatos veszélyeket. DNEL:Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében) PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag PNEC:Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében) vpvb:nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív EC50:A vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként 50 % mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben). LC50:A vizsgált anyag által meghatározott időintervallumon belül 50 %-ban halált okozó koncentráció LD50:A vizsgált anyag által, meghatározott időintervallumon belül, 50%-ban halált okozó dózis. Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul. A biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik. Gyártói adatlap. Összetevők: ECHA adatbázis. Color Flotta KFt. Változatszám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk Színtelen matt akril lakk Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 11.03.2014 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító Bázis hígító Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 14.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító Ködölő hígító Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 18.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors Mat edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors HS Edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors Univerzális TRO edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Univerzális TRO edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék Antiszilikon adalék Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 08.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt S-2000 Akril Szórókitt Oldal 1 ennek 11 BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték Oldal 1 -tól/-től 11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító OKKLUFINE Jelölő Kontaktfesték 55107 / 55109 Termék kereskedelmi neve Anyag-csoport: CAS-szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldal : 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP. REACH szabályozás 1907/2006/EK - 453/2010 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP oldal : 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP. REACH szabályozás 1907/2006/EK - 453/2010 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP oldal : 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP REACH szabályozás 1907/2006/EK - 453/2010 szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék típusa:

Részletesebben

: Sika Poxicolor Plus Part B

: Sika Poxicolor Plus Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható!

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható! 10/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: STORM BRUSH ON WATERPROOFER 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.06.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.06.2015. SikaGard -6220

Felülvizsgálat dátuma 04.06.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.06.2015. SikaGard -6220 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

WHITE SPIRIT 1050 (Lakkbenzin 1050) 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

WHITE SPIRIT 1050 (Lakkbenzin 1050) 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2008.08.08. Aktualizálás kelte: 2012.12.02. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (anyag/keverék

Részletesebben

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez

BIZTONSÁGI ADATLAP. ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Trax Változat : 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: Szinoníma név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gépjárművek

Részletesebben

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Adatlap száma: NEOSIL-01 Oldalszám: 1 / 11 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kiállítás dátuma: 1998.01.21. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal Part B

: Sikadur -31 AUT Normal Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FASTCLEAN 201 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz. Elkészítés dátuma: 2001.05.30. Felülvizsgálva: 2013.07.18. Verziószám: 4. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag és a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Művész terpentin Termék cikkszáma:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. december 11 Felülvizsgálat időpontja: 2013. július 5. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2007. december 11 Felülvizsgálat időpontja: 2013. július 5. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Festék hígító

Részletesebben

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Folyékony piretroid

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2008. november 12. Felülvizsgálat időpontja: 2013. december 13. Verziószám: 3

Elkészítés időpontja: 2008. november 12. Felülvizsgálat időpontja: 2013. december 13. Verziószám: 3 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mélyalapozó

Részletesebben

Biztonsági adatlap DYNALI

Biztonsági adatlap DYNALI 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A17033B 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0318 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0318 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 04. 25 Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT szilikon aeroszol 1.2.A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Akril primer

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR known as Loctite 7455 Primer 500ml oldal 1 / 12 BA száma : 173277 Felülvizsgálat ideje: 25.05.2015 Nyomtatás ideje: 10.07.2015 Előző

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: LEADE004 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: FOLTBENZIN Szénhidrogén keverék (ásványolaj), C 5 -C 10 CAS szám: 64742-89-8

1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: FOLTBENZIN Szénhidrogén keverék (ásványolaj), C 5 -C 10 CAS szám: 64742-89-8 Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013.01.22. Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/12 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szénhidrogén keverék (ásványolaj), C 5 -C 10 CAS

Részletesebben

MOSQUITOX 1 ULV Forte

MOSQUITOX 1 ULV Forte BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV Forte SZÚNYOGIRTÓ SZER Készítés dátuma: 2014.05.05. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. 06. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 04. 22. Verziószám: 4

Elkészítés időpontja: 2007. 06. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 04. 22. Verziószám: 4 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 11310/04 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

CNI UNIVERZÁLIS ZSÍRTALANÍTÓ

CNI UNIVERZÁLIS ZSÍRTALANÍTÓ Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2014.02.17./1-1 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI UNIVERZÁLIS ZSÍRTALANÍTÓ 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Nyomdaipar

Részletesebben

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A14771N 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-296 WG 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

: Sika AnchorFix -2 Part B

: Sika AnchorFix -2 Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendelet szerint Kiállítás dátuma: 2006.07.11 Verzió: 2 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kupfat Termékkód: 5004x 1.2. Az anyag

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó permetezőszer

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő mezőgazdasági

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint RAPIDO KAUGUMMIENTFERNER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint RAPIDO KAUGUMMIENTFERNER Oldal 1 -tól/-től 12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9476D 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Rain-X Glass Treatment 1/8

Rain-X Glass Treatment 1/8 1/8 A magyar változat kiállításának kelte: 2014.12.05. (1.1. verzió) 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): Termékkódok: 80121100, 80123100,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa INCIDIN LIQUID Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. A keverék osztályozása a gyártó, a 67/548/EEC, 1999/45/EC direktíva szerint Veszélyes keverék:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. A keverék osztályozása a gyártó, a 67/548/EEC, 1999/45/EC direktíva szerint Veszélyes keverék: 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2008.08.04. Aktualizálás kelte: 2012.11.13. (2. változat) 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint NEMESACÉL TISZTÍTÓ SPRAY 400ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint NEMESACÉL TISZTÍTÓ SPRAY 400ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0893121 MSDS-Identcode : 10014505 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2009. 11. 10. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 11. 25. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2009. 11. 10. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 11. 25. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Felületfertőtlenítőszer

Részletesebben

Mr Muscle Lefolyótisztító

Mr Muscle Lefolyótisztító 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató A termék neve : Mr Muscle Lefyolótisztító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 108 7 - WÜRTH FÉKTISZTÍTÓ 500ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 108 7 - WÜRTH FÉKTISZTÍTÓ 500ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : WÜRTH FÉKTISZTÍTÓ 500ML Termék kódja : 0890 108 7 MSDS-Identcode : 10033062 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Benzines Folttisztító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Benzines Folttisztító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap JUDO

Biztonsági adatlap JUDO 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A12785L 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

N; Környezeti veszély R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

N; Környezeti veszély R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 081052 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA Felülvizsgálat dátuma: 2016.06.02. Verzió szám: 4 Az előző verzió kiadása: 2015.06.03 1. SZAKASZ A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Modell-rögzítőliquid. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

Biztonsági adatlap. Modell-rögzítőliquid. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINO BONDER Modell-rögzítőliquid 1404 Termék kereskedelmi neve Anyag-csoport: CAS-szám: Indexszám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1/6 KENOSEPT G BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENOSEPT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint 1/8 oldal 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: 1.2 A keverék ajánlott felhasználása: folyékony textilöblítő automata mosógéphez és kézi mosáshoz, lakossági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VALIS M. 1: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP VALIS M. 1: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 1 oldal 1: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék elnevezése Hatóanyaga Mankoceb, valifenalát Formázás típusa WG (vízben diszpergálható granulátum)

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. LCK 318 Schlammaktivität/TTC Test, LCK318 A; 1/2

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. LCK 318 Schlammaktivität/TTC Test, LCK318 A; 1/2 Nyomtatás dátuma: 07.04.2014 Termék kódja: LCK318-1 Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1.

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1. Kibocsátási dátum 03/12/2013 Feldolgozva Változat 1.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi megnevezés Keverék 1.2. Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap MEDALLON PREMIUM MEDALLON PREMIUM A12798QA

Biztonsági adatlap MEDALLON PREMIUM MEDALLON PREMIUM A12798QA 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A12798QA 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2007. 06. 26. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 29. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2007. 06. 26. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 29. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mosószer adalék,

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint és 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint és 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.2(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító:

Részletesebben

S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Penészgátló

Részletesebben

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2.

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2. Kibocsátási dátum 09/12/2013 Feldolgozva 09/12/2013 Változat 2.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Keverék Az anyag/készítmény neve

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2013 Nyomtatás Dátuma 06.09.2013

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2013 Nyomtatás Dátuma 06.09.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : Anyagszám/Genisys-szám : 05268826001 Az anyag megnevezése : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Készült a 1272/2008/EK rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2007.11.19. Felülvizsgálat kelte: 2015.06.01. Verzió: 16. 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2010. 04. 23. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 10. 29. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2010. 04. 23. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 10. 29. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Ragasztó lakossági

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.4(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 07.01.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 07.01.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint SCREENY H 180KG Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 07.01.2014 Felülvizsgálat dátuma: 06.01.2014 Fejezet 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Változat : 2

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Változat : 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa MIKRO-QUAT CLASSIC Változat : 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: KONTAKTUS TISZTÍTÓ 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Sikadur -42 HE / -43 HE Part B

: Sikadur -42 HE / -43 HE Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. június 13. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. június 13. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő szer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mosóhatás növelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint Oldal: 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása SEKUSEPT PULVER CLASSIC. 112613E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása SEKUSEPT PULVER CLASSIC. 112613E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT PULVER CLASSIC Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

ASZKORBINSAV BIZTONSÁGI ADATLAP

ASZKORBINSAV BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Aszkorbinsav C- vitamin CAS szám: 50-81-7 EK szám: 200-066-2 Index-szám: - OKBI szám:-

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L1666.1000 1,2-Diklóretán (23343.294 VWR)

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L1666.1000 1,2-Diklóretán (23343.294 VWR) Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

H I P P O L I T s z á r a z f o l t t i s z t í t ó ú j a e r o s z o l

H I P P O L I T s z á r a z f o l t t i s z t í t ó ú j a e r o s z o l Felülvizsgált változat kiadása: 2012. 11. 22. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: HIPPOLIT száraz folttisztító új aeroszol 1.2. A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Galistop

BIZTONSÁGI ADATLAP Galistop BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Ammónium-szulfát CAS szám: 7783-20-2 EK szám: 231-984-1 Index-szám: - OKBI szám: B-001811

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. AZ ANYAG/KEVERÉK Kereskedelmi név Biotoll Ratimor Rágcsálóirtó pép 1.2. AZ ANYAGOK VAGY KÉSZÍTMÉNYEK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE Felhasználási

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Professional Degreaser Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Fehér szórózsír PTFE-vel 400ml Felülvizsgálva: 2015.04.24 Dátum: 2007.07.08. Verzió: 2 Oldal: 5/5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Fehér szórózsír PTFE-vel 400ml Felülvizsgálva: 2015.04.24 Dátum: 2007.07.08. Verzió: 2 Oldal: 5/5 1. szakasz:az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1 Kereskedelmi elnevezés: Cikkszám: LOS 444 1.2 Felhasználási terület Kenőanyag 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó,

Részletesebben

JET 100 DPF tisztító Kiállítás/javítás kelte: 2015.04.07. verziószám: 1.0

JET 100 DPF tisztító Kiállítás/javítás kelte: 2015.04.07. verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP JET 100 DPF tisztító Kiállítás/javítás kelte: 2015.04.07. verziószám: 1.0 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: JET 100 DPF tisztító

Részletesebben