BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk"

Átírás

1 Színtelen matt akril lakk Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH reg. szám CAS sz. EC sz. Index sz. Cikk egyéb azonosító Színtelen matt akril lakk Clearcoat Matt Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Exlak 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alapanyag/készítmény felhasználása Ellenjavallt felhasználások A kémiai anyagot a fogyasztók használhatják Felületek festése/fedőfestése. Nincs meghatározva. Igen 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Vállalat neve Color Flotta KFt. Postacím Csabagyöngye utca 28. Irányítószám 4432 Város Nyíregyháza Ország Hungary Tel Vállalkozás adószáma Sügősségi telefonszám Sügősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.: SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a 67/548/EEC vagy 1999/45/EC szerint 2.2. Címkézési elemek Veszélyesség jelölése Xi; R10, R66, R67 R-mondatok S-mondatok R10 Kevésbé tűzveszélyes. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való

2 Színtelen matt akril lakk Oldal 2 ennek 12 érintkezést és a szembejutást. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/-arcvédőt kell viselni. S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. EK-címke Igen Összetétel a címkén n-butil-acetát:< 30 %, 2-metoxi-1-metiletil-acetát:5 %, Xilol:< 4 %, 1,2,4- trimetilbenzol:< 1,5 %, Etil-benzol:< 1 %, Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű, arom.:< 5,5 % 2.3. Egyéb veszélyek PBT / vpvb Fizikakémiai hatás Egészségre vonatkozó hatása Környezeti hatás Egyéb veszélyek Tűzveszélyes anyag. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását, kirepedezését okozhatja. A termék környezetre veszélyes összetevőket tartalmaz. Nincs egyéb adat. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Azonosítás Osztályozás Tartalom n-butil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx IUPAC név: n-butyl acetate 2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 2-metoxi-1-metiletilacetát IUPAC név: 2-methoxy-1- methylethyl acetate Xilol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Xilol IUPAC név: Xylene 1,2,4-trimetilbenzol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 1,2,4-trimetilbenzol IUPAC név: 1,2,4-trimetilbenzol Etil-benzol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx R10, R66, R67 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE3; H336 R10 Flam. Liq. 3; H226 Xn, Xi; R10, R20/21, R38 Flam. Liq. 3; H226; Számítási módszer Acute tox. 4; H332; A tesztadatokon alapulva Acute tox. 4; H312; A tesztadatokon alapulva Skin Irrit. 2; H315; A tesztadatokon alapulva Xn, Xi, N; R10, R20, R36/37/38, R51/53 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute tox. 4; H332 STOT SE3; H335 Aquatic Chronic 2; H411 Xn, F; R11, R20 Flam. Liq. 2; H225 Acute tox. 4; H332 < 30 % 5 % < 4 % < 1,5 % < 1 %

3 Színtelen matt akril lakk Oldal 3 ennek 12 Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű, arom. Szinonimák: Etil-benzol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx IUPAC név: Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű, arom. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Érintkezés a szemmel Xn, Xi; R10, R37, R51/53, R65, R66, R67 Flam. Liq. 3; H226 Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H335 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 < 5,5 % Szédülés, hányinger esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Amennyiben a tünetek továbbra is fennállnak, hívjon orvost. Lemosás bő szappanos vízzel. Ezután öblítse le alaposan vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Legalább 15 percig tartó, óvatos öblítés vízzel. Ne használjon erős vízsugarat a szaruhártya sérülésének veszélye miatt. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. Eszméletlen sérültnek semmit nem szabad szájon keresztül beadni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Általános tünetek és hatások A bőrt és a nyálkahártyákat irritálja. Az emésztőrendszert irritálja. Akut tünetek és hatások Késleltetett tünetek és hatások A bőrt irritálja. A szemet közvetlen érintkezés esetén enyhén irritálja. Belélegezve fejfájást, szédülést, álmosságot, gyengeséget okoz, esetenként öntudatvesztés léphet fel. A termék abszorpciója után az alábbi tünetek jelentkezhetnek: ételmérgezésre utalóak, alhasi fájdalmak, szédülés, hányinger és hányás. Nagy mennyiség lenyelése esetén a máj és a vesék károsodhatnak. Ismételt expozíciója, enyéni érzékenységtől függően, a bőr kivörösödését okozza A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Orvosi kezelés 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Nem megfelelő oltóanyag A sérült további kezelését az orvosi vizsgálat eredménye alapján kell meghatározni. Alkoholálló hab, tűzoltópor (A, B, C), szén-dioxid (CO2), homok vagy föld, vízpermet. Erős vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz- és robbanásveszély Veszélyes égéstermékek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Egyéni védőeszközök Tűzoltási eljárások Egyes összetevők a levegővel robbanásveszélyes keveréket képeznek. Mivel a levegőnél nehezebbek, a mélyedésekben összegyűlhetnek, és hőforrástól újra belobbanhatnak. Tűz esetén mérgező gázok, köztük szénoxidok, nitrogénoxidok képződnek. Tűz esetén külső levegőtől függetlenített légzőkészüléket és teljes védő ruházatot kell viselni. A környezeti tűznek megfelelő eljárást kell alkalmazni. Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Egyéni óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások

4 Színtelen matt akril lakk Oldal 4 ennek 12 Általános intézkedések Személyi óvintézkedések Veszélyes égéstermékek Nem sürgősségi ellátók számára Személyi óvintézkedések Védőfelszerelés Teendők vészhelyzetben Sürgősségi ellátók számára Sürgősségi ellátók számára 6.2. Környezeti óvintézkedések Környezeti óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőzést. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Szénoxidok, nitrogénoxidok. Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést. A gőzöket/gázokat ne lélegezze be. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. A gyújtóforrásokat el kell távolítani. Biztosítson megfelelő szellőzést. A jelentős kiömlést el kell szigetelni. Állítsa meg a szivárgást, ha ez kockázat nélkül megtehető (zárja el a folyadék beömlést). A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. A területet ki kell üríteni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Értesítse a helyi hatóságokat, ha a jelentős kiömlést nem lehet elszigetelni A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási módszerek Tárolás 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Egyéb utasítások Használjon adszorbenst: (homok, fűrészpor, diatómaföld, általános adszorbensek). Jól szellőző helyen tárolandó. A szennyezett anyagot megfelelően felcímkézett tárolóedénybe kell tenni. A szennyezett anyagot a helyi szabályozásnak megfelelően kell ártalmatlanítani. Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZ-t. Hulladékkezelésre vonatkozóan lásd még a 13. SZAKASZ-t. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Óvintézkedések Biztonsági intézkedések Tűzvédelmi intézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések További információk Általános foglalkozási higiéniai tanácsok Megfelelő szellőzést kell biztosítani, hogy az expozíció mértéke ne haladja meg a határértéket. Csak jól szellőző helyiségben lehet használni. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ /forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. A tárolóhelyiség padozata vezetőképes anyagból készüljön. Antisztatikus anyagból készült védőöltözetet kell viselni. Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását. Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZT. A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai előírásokat kell betartani. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás Különleges tulajdonságok és veszélyek Kerülendő körülmények Az edény szorosan lezárva tartandó. Az eredeti edényben tartandó. Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő. Tűz esetén robbanásveszély. Amennyiben a terméket átcsomagolja, győződjön meg arról, hogy a csomagolóanyag a termék típusának megfelelő. A már kibontott tárolóedényt szorosan zárja vissza, és függőleges helyzetbe állítsa. Oxidáló anyagoktól, erős bázisoktól és erős savaktól, valamint tűzveszélyes

5 Színtelen matt akril lakk Oldal 5 ennek 12 A biztonságos tárolás feltételei Műszaki intézkedések és tárolási feltételek anyagoktól távol tartandó. Tárolási hőmérséklet Érték: 5-30 C Hőforrástól, forró felületektől, nyílt lángtól távol tartandó. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Szikramentes eszközök használandók Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Specifikus felhasználás(ok) Festék/lakk. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Expozíciós határértékek Azonosítás Érték Év n-butil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx 8 ó.: 950 mg/m3 ÁK egengedett átlagos koncentráció 15 min.: 950 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció 2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 2-metoxi-1-metiletilacetát Xilol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Xilol 1,2,4-trimetilbenzol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 1,2,4-trimetilbenzol Etil-benzol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Etil-benzol 8 ó.: 275 mg/m3 ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: 550 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció 8 ó.: 221 mg/m3 ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: 442 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció 8 ó.: 100 mg/m3 ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: nincs mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció 8 ó.: 442 mg/m3 ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: 884 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű, arom. CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx 8 ó.: nincs ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: 5 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció

6 Színtelen matt akril lakk Oldal 6 ennek 12 Biológiai limitek Biológiai limitek Biológiai limitek 8.2. Az expozíció ellenőrzése Javasolt megfigyelési eljárások Biztonsági és egészségvédelmi jelzések Xilol Típus: Biológiai expozíciós és hatásmutató megengedhető határérték, vizeletben Származási ország: Magyarország EC sz.: CAS sz.: Érték: 1500 mg/g kreatinin Vizsgálati paraméter: Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metil-hippursavak Forrás: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM Megjegyzés: Mintavétel: műszak után Etil-benzol Típus: Biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határérték, vizeletben Származási ország: Magyarország EC sz.: CAS sz.: Érték: 1500mg/g kreatinin Vizsgálati paraméter: Biológiai expozíciós(hatás) mutató: mandulasav Megjegyzés: Mintavétel:munkahét végén, műszak után Óvintézkedések az expozíció megelőzéséhez Műszaki intézkedések az expozíció megelőzéséhez Légzőszervek védelme Légzőszervek védelme Javasolt eszköztípus Kézvédelem Kézvédelem Megfelelő kesztyűtípus Általános szellőztetés. Beépített elszívó berendezés. Expozíció túllépése esetén légzésvédelmi eszköz használata kötelező. Légzésvédő: gázálarc, A típusú, univerzális (1., 2. vagy 3. osztály) szűrőbetéttel (EN 141). Védőkesztyű használata kötelező. A megfelelő védőkesztyű kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a kesztyű anyaga, minősége különböző lehet gyártónként. A kesztyű vegyszerállóságát vizsgálatokkal kell meghatározni. Az áteresztőképességet a kesztyű gyártójának kell meghatározni. Vegyszereknek ellenálló anyagból készült: természetes gumi vagy PVAkompatibilis EN-PN 374:2005 Szem / arcvédelem Szemvédelem Biztonsági szemüveg és arcvédő (EN 166). Bőrvédelem Bőrvédelem (a kezek védelmén kívül) Megfelelő védőruházat Hőveszélyek Hőveszélyek Környezeti veszélykezelés Környezeti veszélykezelés Védőruházat használata kötelező. Általános védőruha. Nem alkalmazható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

7 Színtelen matt akril lakk Oldal 7 ennek SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső megjelenés Folyadék Szín Színtelen Szag Észter jellegű Megjegyzések, ph (szállításkori) Megjegyzések, Olvadáspont / Olvadási tartomány Megjegyzések, Forráspont Lobbanáspont Érték: > 21 C Megjegyzések, Párolgási sebesség Alsó robbanási határérték Érték: 0,35 % mértékegységgel Megjegyzések, Gőznyomás Sűrűség Érték: 0,982 g/cm3 Teszt hőmérséklet: 20 C Megjegyzés, Oldhatóság Vízben gyengén oldódik. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: > 3 Öngyulladási hőmérséklet Érték: > 200 C Megjegyzések, Bomlási hőmérséklet Nincs adat Megjegyzések, Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok 9.2. Egyéb fizikai és kémiai tulajdonságok Fizikai és kémiai tulajdonságok Illékony szerves anyag (VOC): 505 g/l 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Reakciókészség Kémiai stabilitás Stabilitás Veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók lehetősége Normál körülmények között stabil. A megengedettnél nagyobb víztartalom a tárolóedény belső nyomását megnöveli Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények Közvetlen hő, napfény, forró felületek és nyílt láng. Nedvességtől védendő Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok Erős oxidálószerek. Erős savak és erős bázisok. Gyúlékony anyagok Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek Hőbomlás során szén-monoxid és egyéb mérgező gázok képződnek. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Toxikológiai információ: Egyéb toxikológiai adatok A keverékre vonatkozóan nincsenek mért toxikológiai adatok. A toxikológiai

8 Színtelen matt akril lakk Oldal 8 ennek 12 tulajdonságok becslése a veszélyes összetevők adatain alapszik. k toxikológiai adatai Akut toxicitás : TCL0 - humán - belégzés: 966 mg/m3 n-butil-acetát LC50- patkány- 4óra: > 20 mg/l LD50 - nyúl: mg/kg LD50 - patkány: mg/kg 2-metoxi-1-metiletil-acetát LCL0 - patkány - 6 óra: > 4345 ppm LD50 - patkány: > 2000 mg/kg LD50 - patkány: 8532 mg/kg Xilol LC50-4óra (patkány): 6700 ppm (29091 mg/m3). LD50 (nyúl): mg/kg. LD50 (patkány): mg/kg 1,2,4-trimetilbenzol LC50 - patkány - 4 óra: mg/m3 LD50 - nyúl: > 3160 mg/kg LD50 - patkány: 5000 mg/kg Etil-benzol LC50 - egér - 96 óra: > 8000 ppm LD50 - nyúl: 15,4 g/kg LD50 - patkány: 3500 mg/kg A keverék akut toxicitásának becslése Szájon át Bőrön át Gőz belégzése A száj, a torok és az emésztőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáját irritálja. A bőrt irritálja. Az orr, a torok és a légzőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáját irritálja. Legfontosabb akut hatások Fejfájás, szédülés. Álmosság, gyengeség és esetenként öntudatvesztés. Irritáció, kivörösödés, száradtság, kirepedezés. Érintkezés a szemmel Enyhe irritáció közvetlen érintkezés esetén. Az emésztőrendszert irritálhatja. Korrózió/maró hatás A termék nem maró hatású. Késleltetett/Ismétlődő hatások Érintkezés a szemmel Általános légúti vagy bőrszenzibilizáló Ismételt dózisú toxicitás Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció (STOT SE) Célszervi toxicitás, ismételt expozíció (STOT RE) Tünetek lehetnek: fejfájás, szédülés, álmosság, gyengeség és esetenként ájulás is bekövetkezhet. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Enyhe irritáció. Nagyobb mennyiség lenyelése károsíthatja a májat és vesét. Nincs érzékenyítő hatása. Belégzés, szemmel, bőrrel való érintkezés. Rákkeltő, Mutagén vagy Reprodukciót károsító Rákkeltő hatás Nincs osztályba sorolva. Mutagenitás Nincs osztályba sorolva. Teratogén tulajdonságok Nincs osztályba sorolva. Expozíció tünetei Túlzott expozíció tünetei Fejfájás, szédülés. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

9 Színtelen matt akril lakk Oldal 9 ennek 12 esetén Bőrkontaktus esetén Belégzés esetén Szembe jutás esetén 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Vízi, megjegyzések Nagyobb mennyiség lenyelése károsíthatja a májat és vesét. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását és kirepedezését okozhatja. Fejfájás, szédülés, álmosság, gyengeség és egyedi esetekben öntudatvesztés előfordulhat. Enyhén irritáló. A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok. A toxikológiai tulajdonságok becslése a veszélyes összetevők adatain alapszik. k toxikológiai adatai n-butil-acetát Akut vízi, hal Megjegyzések: EC50 - Menidia beryllina - 96 óra: 185 mg/l Akut vízi, Daphnia Érték: 44 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 1,82 2-metoxi-1-metiletil-acetát Akut vízi, hal Érték: mg/l Fajok: Oncorhynchus mykiss Időtartam: 96 óra Akut vízi, alga Érték: > 1000 mg/l Fajok: Pseudokirchnerella subcapitata Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 500 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 0,36 Xilol Akut vízi, hal Érték: 8,4 mg/l Fajok: Oncorhynchus mykiss Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 3,82 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 2,77-3,15 1,2,4-trimetilbenzol Akut vízi, hal Érték: 7,72 mg/l Fajok: Pimephales promelas Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 3,6 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Etil-benzol Akut vízi, hal Érték: 48,5 mg/l Fajok: Pimephales promelas Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 1,8-2,4 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 ór Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 3,6 Teszt hőmérséklet: 20 C 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok.

10 Színtelen matt akril lakk Oldal 10 ennek Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs képesség A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok A talajban való mobilitás Mobilitás A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok. Megjegyzés, Oldhatóság vízben Vízben gyengén oldódik A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT felmérés eredményei Egyéb káros hatások Egyéb káros hatások / Nem ismertek. Megjegyzések 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Határozza meg az ártalmatlanítás megfelelő módszereit Vonatkozó hulladékrendelet Veszélyes hulladék termék Veszélyes hulladék csomagolás 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk UN-szám ADR 1263 RID 1263 IMDG 1263 ICAO/IATA ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés ADR FESTÉK SEGÉDANYAG RID FESTÉK SEGÉDANYAG IMDG PAINT RELATED MATERIAL ICAO/IATA PAINT RELATED MATERIAL Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR 3 Veszély sz. 30 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Csomagolási csoport ADR III RID IMDG ICAO/IATA Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei és módosításai 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a vízszennyezésre vonatkozóan 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását a helyi szabályozásnak megfelelően kell elvégezni. Az üres tárolóedényeket az előírt hulladékkezelési helyre kell szállítani, majd újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani kell azokat. III III III Környezeti veszély Megjegyzések A felhasználót érintő különleges óvintézkedések EmS F-E, S-E A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Egyéb vonatkozó információ.

11 Színtelen matt akril lakk Oldal 11 ennek 12 Egyéb vonatkozó információ. Nem vonatkozik. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk EC sz. Lásd 3.2. pont Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Megállapított korlátozások Jogszabályok és rendeletek Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelés készült Nem CSR szükséges Nem 16. SZAKASZ: k Vonatkozó R mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel. Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel. REACH rendelet XVII. melléklet (korlátozás): nincs rajta REACH rendelet XIV. melléklet (engedélyezés): nincs rajta REACH jelölt lista: nincs rajta 2037/2000/EK rendelet (ózonréteget lebontó anyag): nincs rajta 850/2004/EK rendelet (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok): nincs rajta 689/2008/EK rendelet (PIC) veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: nincs rajta 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei és módosításai Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozó előírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. R38 Bőrizgató hatású. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R11 Tűzveszélyes. R10 Kevésbé tűzveszélyes. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R20 Belélegezve ártalmas. R37 Izgatja a légutakat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R51/53 Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R67 Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H315 Bőrirritáló hatású. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12 Színtelen matt akril lakk Oldal 12 ennek 12 Képzésre vonatkozó tanácsok Felhasznált rövidítések és mozaikszavak További információk A biztonsági adatlap összeállításához használt kulcsadatok forrása Felelős a biztonsági adatlapért Color Flotta KFt. Megjegyzések Változatszám: 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H335 Légúti irritációt okozhat. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H332 Belélegezve ártalmas. A biztonságos munkavégzéshez szükséges dokumentumokat el kell készíteni, majd azt oktatni kell. A munkahelyre vonatkozóan el kell végezni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését. A munka megkezdése előtt meg kell ismerni a termékkel kapcsolatos veszélyeket. DNEL:Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében) PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag PNEC:Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében) vpvb:nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív EC50:A vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként 50 % mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben). LC50:A vizsgált anyag által meghatározott időintervallumon belül 50 %-ban halált okozó koncentráció LD50:A vizsgált anyag által, meghatározott időintervallumon belül, 50%-ban halált okozó dózis. Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul. A biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik. Gyártói adatlap. k: ECHA adatbázis.

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító Bázis hígító Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 14.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors Mat edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors HS Edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors Univerzális TRO edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Univerzális TRO edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító Ködölő hígító Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 18.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 12.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék Antiszilikon adalék Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 08.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt S-2000 Akril Szórókitt Oldal 1 ennek 11 BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok

Részletesebben

: Sika Poxicolor Plus Part B

: Sika Poxicolor Plus Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez

BIZTONSÁGI ADATLAP. ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

: Sika Reactivation Primer

: Sika Reactivation Primer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. december 11 Felülvizsgálat időpontja: 2013. július 5. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2007. december 11 Felülvizsgálat időpontja: 2013. július 5. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Festék hígító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Akril primer

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. 06. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 04. 22. Verziószám: 4

Elkészítés időpontja: 2007. 06. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 04. 22. Verziószám: 4 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 11310/04 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 30459 FLUIDE LDS Oldalszám:1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék FLUIDE LDS 0VO

Részletesebben

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Készült a 1272/2008/EK rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2007.11.19. Felülvizsgálat kelte: 2015.06.01. Verzió: 16. 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. június 1. Felülvizsgálat időpontja: 2015. október 1. Verziószám: 5

Elkészítés időpontja: 2007. június 1. Felülvizsgálat időpontja: 2015. október 1. Verziószám: 5 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: 11310/04 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal Part B

: Sikadur -31 AUT Normal Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.06.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.06.2015. SikaGard -6220

Felülvizsgálat dátuma 04.06.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.06.2015. SikaGard -6220 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPEARL Retenciós ragasztók

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPEARL Retenciós ragasztók Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Cikkszám: 20672 Termék kereskedelmi neve XYLENE MIBK Anyag-csoport: Kohlenwasserstoffe, gesä.

Részletesebben

: SikaCor Zinc R/SikaCor Zinc R Rapid Part A

: SikaCor Zinc R/SikaCor Zinc R Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás: 2013. 04. 22. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RALLY féknyereg festék (sárga) aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 09. 15. Oldalszám: 1/17 ( v e z e t é k e s ) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. A keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2015. 06. 01. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENTAUR téli szélvédőmosó 19 C 1.2. Az anyag/keverék

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. július 8. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 1. 1.1.

Elkészítés időpontja: 2014. július 8. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 1. 1.1. B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. 1.1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító: Cikkszám: 40434 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kiállítás dátuma: 1998.01.21. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.05.15. Verzió: 3 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Cink spray 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Adatlap száma: NEOSIL-01 Oldalszám: 1 / 11 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: KONTAKTUS TISZTÍTÓ 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1598 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1598 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 03. 31. Oldalszám: 1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték világító sárga 1026 aeroszol 1.2.

Részletesebben

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BODY LP PLUS SOFT POLYESTER FILLER 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

BODY LP PLUS SOFT POLYESTER FILLER 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2010.06.14. Aktualizálás kelte: 2012. 11.27. (2.változat) 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A14771N 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: FOLTBENZIN Szénhidrogén keverék (ásványolaj), C 5 -C 10 CAS szám: 64742-89-8

1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: FOLTBENZIN Szénhidrogén keverék (ásványolaj), C 5 -C 10 CAS szám: 64742-89-8 Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013.01.22. Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/12 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szénhidrogén keverék (ásványolaj), C 5 -C 10 CAS

Részletesebben

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9476D 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR known as Loctite 7455 Primer 500ml oldal 1 / 12 BA száma : 173277 Felülvizsgálat ideje: 25.05.2015 Nyomtatás ideje: 10.07.2015 Előző

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA Felülvizsgálat dátuma: 2016.06.02. Verzió szám: 4 Az előző verzió kiadása: 2015.06.03 1. SZAKASZ A keverék

Részletesebben

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz. Elkészítés dátuma: 2001.05.30. Felülvizsgálva: 2013.07.18. Verziószám: 4. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag és a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Művész terpentin Termék cikkszáma:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: LEADE004 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1147 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1147 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 07. 13. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték kavicsszürke RAL 7032 aeroszol

Részletesebben

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2.

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2. Kibocsátási dátum 09/12/2013 Feldolgozva 09/12/2013 Változat 2.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Keverék Az anyag/készítmény neve

Részletesebben

Biztonsági adatlap JUDO

Biztonsági adatlap JUDO 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A12785L 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint Oldal: 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-296 WG 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

: Sika AnchorFix -2 Part B

: Sika AnchorFix -2 Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 25.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 25.03.2015. Decothane Balcons

Felülvizsgálat dátuma 25.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 25.03.2015. Decothane Balcons 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Motor Shine

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Motor Shine Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Trax Változat : 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek Kibocsátási dátum: 17/10/2007 Feldolgozva: 06/11/2013 Felváltja ezt: 12/03/2013 Változat: 11.4 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint 1/8 oldal 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: 1.2 A keverék ajánlott felhasználása: folyékony textilöblítő automata mosógéphez és kézi mosáshoz, lakossági

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték Oldal 1 -tól/-től 11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító OKKLUFINE Jelölő Kontaktfesték 55107 / 55109 Termék kereskedelmi neve Anyag-csoport: CAS-szám:

Részletesebben

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Folyékony piretroid

Részletesebben

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61627 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

MOSQUITOX 1 ULV Forte

MOSQUITOX 1 ULV Forte BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV Forte SZÚNYOGIRTÓ SZER Készítés dátuma: 2014.05.05. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap DYNALI

Biztonsági adatlap DYNALI 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A17033B 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Gépi tisztítószer (15040) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP

Gépi tisztítószer (15040) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.28. (2.verzió) Előző változat: 2013.10.15. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): Termékszám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. december 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. december 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Cipőipari ragasztó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1/7 ANTIVESPE darázsirtó aeroszol BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64565 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1470 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1470 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 10. 16. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT keréktárcsa lakk aeroszol 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1/6 KENOSEPT G BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENOSEPT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható!

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható! 10/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: STORM BRUSH ON WATERPROOFER 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. december 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. december 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Cipőipari ragasztó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1/7 verziószám: 3.0- HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: LAZURÁN oldószermentes faanyagvéd

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: LAZURÁN oldószermentes faanyagvéd Kiállítás dátuma: 2007.05.16. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-T3-175 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61162 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: QUICK STRIPPER 10 L D/H/SK/CZ

: QUICK STRIPPER 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61545 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: - Kiadás kelte: 2012. 09. 19. Oldal: 1/11 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint 1078 Heat Resistant Black (brush)

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint 1078 Heat Resistant Black (brush) Kiállítás dátuma: 2014.01.29. Verzió: 2 Oldal: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Termék jellemzése: Festék. Termék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerű felhasználásra.

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő mezőgazdasági

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 02. 27. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 02. 27. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Edző kétkomponensű

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint Felülvizsgálat: 2014.06.10. 2.0 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: BELNET 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: kodan tincture forte colourless

: kodan tincture forte colourless 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1042 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1042 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2012. 07. 19. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PROFIX vágó fúró üregelő acélokhoz aeroszol 1.2. A

Részletesebben

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1.

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1. Kibocsátási dátum 03/12/2013 Feldolgozva Változat 1.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi megnevezés Keverék 1.2. Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 108 7 - WÜRTH FÉKTISZTÍTÓ 500ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 108 7 - WÜRTH FÉKTISZTÍTÓ 500ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : WÜRTH FÉKTISZTÍTÓ 500ML Termék kódja : 0890 108 7 MSDS-Identcode : 10033062 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: Szinoníma név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC. Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapján

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC. Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A8612AI 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 425-26 Hardness 2 Solution

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 425-26 Hardness 2 Solution Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

H I P P O L I T s z á r a z f o l t t i s z t í t ó ú j a e r o s z o l

H I P P O L I T s z á r a z f o l t t i s z t í t ó ú j a e r o s z o l Felülvizsgált változat kiadása: 2012. 11. 22. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: HIPPOLIT száraz folttisztító új aeroszol 1.2. A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 30635 TRANSMISSION SYN FE 75W90 Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék

Részletesebben

42124 Reggio Emilia, Olaszország Tel.: 06 70 408-3610 Tel.: 00 (39) 0522-517803 Fax: 06 66 400-830

42124 Reggio Emilia, Olaszország Tel.: 06 70 408-3610 Tel.: 00 (39) 0522-517803 Fax: 06 66 400-830 Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve: F59 GT Akril Alapozó (Füller) Fekete Termékkód: F59 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2142 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2012. 04. 11. Oldalszám: 1/11

Biztonsági adatlap Azonosító: 2142 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2012. 04. 11. Oldalszám: 1/11 Kiadás: 2012. 04. 11. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENTAUR műszerfalápoló aeroszol (új autó) 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben