BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító"

Átírás

1 Ködölő hígító Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH reg. szám CAS sz. EC sz. Index sz. Cikk egyéb azonosító Ködölő hígító SHADING THINNER Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Lásd 3.2. pont Exlak 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alapanyag/készítmény felhasználása Ellenjavallt felhasználások A kémiai anyagot a fogyasztók használhatják 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Vállalat neve Color Flotta KFt. Postacím Csabagyöngye utca 28. Irányítószám 4432 Város Nyíregyháza Ország Hungary Tel Vállalkozás adószáma Sügősségi telefonszám Sügősségi telefonszám Speciális vagy átmeneti hígító az új és régebbi fényezett felületek összedolgozásához. Nincs meghatározva. Igen Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.: SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a 67/548/EEC vagy 1999/45/EC szerint 2.2. Címkézési elemek Veszélyesség jelölése Xn, Xi, F; R11, R36, R48/20, R63, R65 R-mondatok R11 Tűzveszélyes. R36 Szemizgató hatású. R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R63 A születendő gyermeket károsíthatja. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a

2 Ködölő hígító Oldal 2 ennek 12 légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. S-mondatok S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/-arcvédőt kell viselni. S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. S62 esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. EK-címke Igen Összetétel a címkén n-butil-acetát:20-30 %, 2-metoxi-1-metiletil-acetát:20-30 %, Toluol:8-16 %, Izobutil-metil-keton:8-17 %, Ciklohexanon:8-17 % 2.3. Egyéb veszélyek PBT / vpvb Fizikakémiai hatás Egészségre vonatkozó hatása Környezeti hatás Egyéb veszélyek Nincs egyéb adat. Nincs egyéb adat. Nincs egyéb adat. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Azonosítás Osztályozás Tartalom n-butil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx IUPAC név: n-butyl acetate 2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 2-metoxi-1-metiletilacetát IUPAC név: 2-methoxy-1- methylethyl acetate Toluol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Toluol IUPAC név: Toluol Izobutil-metil-keton CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Izobutil-metil-keton IUPAC név: 4-methylpentan-2- one Ciklohexanon CAS sz.: EC sz.: Index sz.: R10, R66, R67 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE3; H336 R10 Flam. Liq. 3; H226 Xn, Xi, F; R11, R38, R48/20, R63, R65, R67 Ism 3 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361d Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H336 STOT RE2; H373 Xn, Xi, F; R11, R20, R36/37, R66 Flam. Liq. 2; H225 Acute tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H335 Xn; R10, R20 Flam. Liq. 3; H226 Acute tox. 4; H % % 8-16 % 8-17 % 8-17 %

3 Ködölő hígító Oldal 3 ennek xxxx Szinonimák: Ciklohexanon IUPAC név: Ciklohexanon 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Érintkezés a szemmel BELÉLEGZÉS ESETÉN: hogy a szédülést, hányingert elkerüljük, az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Ezután bő vízzel kell leöblíteni. Irritáció, kivörösödött bőr esetén orvoshoz kell fordulni. Legalább 15 percig tartó, óvatos öblítés vízzel. TILOS hánytatni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. Eszméletlen sérültnek semmit nem szabad szájon keresztül beadni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Általános tünetek és hatások Akut tünetek és hatások Késleltetett tünetek és hatások A bőrt irritálja. A szemet irritálja. Belégzéskor az orr, a torok és a légzőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáit irritálja. Lenyelve irritálja a száj, a torok és az emésztőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáit. Ismételt expozíció a bőr kivörösödését okozhatja. Szédülés, álmosság, gyengeség, és esetenként öntudatvesztés előfordulhat. A termék abszorpciója után az alábbi tünetek jelentkezhetnek: ételmérgezésre utalóak, alhasi fájdalmak, szédülés, hányinger és hányás. Nagy mennyiség lenyelése esetén a máj és a vesék károsodhatnak A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Orvosi kezelés 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Nem megfelelő oltóanyag A sérült további kezelését az orvosi vizsgálat eredménye alapján kell meghatározni. Alkoholálló hab, tűzoltópor (A, B, C), szén-dioxid (CO2), homok vagy föld, vízpermet. Erős vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz- és robbanásveszély Veszélyes égéstermékek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Egyéni védőeszközök Tűzoltási eljárások Tűzveszélyes folyadék és gőz. Egyes összetevők a levegővel robbanásveszélyes keveréket képeznek. Mivel a levegőnél nehezebbek, a mélyedésekben összegyűlhetnek, és hőforrástól újra belobbanhatnak. Tűz esetén mérgező gázok, köztük szénoxidok, nitrogénoxidok képződnek. Tűz esetén külső levegőtől függetlenített légzőkészüléket és teljes védő ruházatot kell viselni. A környezeti tűznek megfelelő eljárást kell alkalmazni. Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Egyéni óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások Általános intézkedések Személyi óvintézkedések Veszélyes égéstermékek A területet ki kell üríteni. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Szénoxidok, nitrogénoxidok.

4 Ködölő hígító Oldal 4 ennek Nem sürgősségi ellátók számára Személyi óvintézkedések Védőfelszerelés Teendők vészhelyzetben Távolítsa el a gyújtóforrásokat. Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető Sürgősségi ellátók számára Sürgősségi ellátók számára Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező Környezeti óvintézkedések Környezeti óvintézkedések Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási módszerek Tárolás 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Egyéb utasítások A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. (homok, fűrészpor, diatómaföld, általános adszorbensek). A szennyezett anyagot megfelelően felcímkézett tárolóedénybe kell tenni. A szennyezett anyagot a helyi szabályozásnak megfelelően kell ártalmatlanítani. Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZ-t. Hulladékkezelésre vonatkozóan lásd még a 13. SZAKASZ-t. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Óvintézkedések Biztonsági intézkedések Tűzvédelmi intézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések További információk Általános foglalkozási higiéniai tanácsok Kerülje el a szembejutást és bőrrel való érintkezést. Csak jól szellőző helyiségben lehet használni. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Hűvös helyen tartandó. Szikramentes eszközök használandók. Viseljen antisztatikus anyagból készült védőruhát és cipőt. A tárolóhelyiség padozata vezetőképes anyagból készüljön. Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását. Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZT. A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai előírásokat kell betartani. Egyéni védőeszközökre vonatkozóan lásd még a 8. SZAKASZ-t. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Az expozíciós határérték betartása érdekében, megfelelő szellőzést kell biztosítani. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás Kerülendő körülmények A biztonságos tárolás feltételei Műszaki intézkedések és tárolási feltételek Tárolási hőmérséklet Érték: 5-30 C Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Az eredeti edényben tartandó. Amennyiben a terméket átcsomagolja, győződjön meg arról, hogy a csomagolóanyag a termék típusának megfelelő. A már kibontott tárolóedényt szorosan zárja vissza, és függőles helyzetbe állítsa. Oxidáló anyagoktól, erős bázisoktól és erős savaktól, valamint tűzveszélyes anyagoktól távol tartandó. Nedvességtől védendő. Napfénytől védendő. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Hőforrástól, forró felületektől, nyílt lángtól távol tartandó Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Specifikus felhasználás(ok) Speciális vagy átmeneti hígító az új és régebbi fényezett felületek összedolgozásához.

5 Ködölő hígító Oldal 5 ennek SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Expozíciós határértékek Azonosítás Érték Év n-butil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx 8 ó.: 950 mg/m3 ÁK egengedett átlagos koncentráció 15 min.: 950 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció 2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: 2-metoxi-1-metiletilacetát Toluol CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Toluol Izobutil-metil-keton CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Izobutil-metil-keton Ciklohexanon CAS sz.: EC sz.: Index sz.: xxxx Szinonimák: Ciklohexanon 8 ó.: 275 mg/m3 ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: 550 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció 8 ó.: 190 mg/m3 ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: 380 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció 8 ó.: 83 mg/m3 ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: 208 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció 8 ó.: 40,8 mg/m3 ÁK megengedett átlagos koncentráció 15 min.: 81,6 mg/m3 CK megengedett csúcskoncentráció Biológiai limitek Biológiai limitek 8.2. Az expozíció ellenőrzése Javasolt megfigyelési eljárások Biztonsági és egészségvédelmi jelzések Toluol Típus: Biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határérték, vizeletben Származási ország: Magyarország EC sz.: CAS sz.: Érték: 1mg/g kreatinin Vizsgálati paraméter: Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol Forrás: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM Megjegyzés: Mintavétel: műszak után

6 Ködölő hígító Oldal 6 ennek 12 Óvintézkedések az expozíció megelőzéséhez Műszaki intézkedések az expozíció megelőzéséhez Légzőszervek védelme Légzőszervek védelme Javasolt eszköztípus Kézvédelem Kézvédelem Megfelelő kesztyűtípus Általános szellőztetés. Beépített elszívó berendezés. Expozíció túllépése esetén légzésvédelmi eszköz használata kötelező. Légzésvédő: gázálarc, A típusú, univerzális (1., 2. vagy 3. osztály) szűrőbetéttel (EN 141). Védőkesztyű használata kötelező. Vegyszereknek ellenálló anyagból készült: természetes gumi vagy PVAkompatibilis EN-PN 374:2005. Szem / arcvédelem Szemvédelem Biztonsági szemüveg és arcvédő (EN 166). Szemvédő megjegyzés Bőrvédelem Bőrvédelem (a kezek védelmén kívül) Hőveszélyek Hőveszélyek Környezeti veszélykezelés Környezeti veszélykezelés A megfelelő védőkesztyű kiválasztásánál a kesztyű anyaga, minősége különböző lehet gyártónként. A kesztyű vegyszerállóságát vizsgálatokkal kell meghatározni. Az áreresztőképességet a kesztyű gyártójának kell meghatározni. Védőruházat használata kötelező. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső megjelenés Folyadék Szín Színtelen Szag Észter jellegű Megjegyzések, ph (szállításkori) Megjegyzések, Olvadáspont / Olvadási tartomány Megjegyzések, Forráspont Lobbanáspont Érték: > 21 C Tűzveszélyesség (szilárd, Nem vonatkozik. gázhalmazállapot) Megjegyzések, Robbanási határérték Megjegyzések, Gőznyomás Megjegyzések, Gőzsűrűség Sűrűség Érték: 0,867 g/cm3 Teszt hőmérséklet: 20 C Megjegyzés, Oldhatóság Vízben gyengén oldódik. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: > 3 Öngyulladási hőmérséklet Érték: > 270 C

7 Ködölő hígító Oldal 7 ennek 12 Megjegyzések, Bomlási hőmérséklet Megjegyzések, Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok Nincs adat 9.2. Egyéb fizikai és kémiai tulajdonságok Megjegyzések 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Reakciókészség Kémiai stabilitás Stabilitás Veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók lehetősége 10.4 Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények Normál körülmények között stabil. A megengedettnél magasabb víztartalom a tárolóedények belső nyomását megemeli. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Nedvességtől védendő. Közvetlen hő, napfény, forró felületek és nyílt láng Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok Erős oxidálószerek. Erős savak és erős bázisok. Gyúlékony anyagok Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek Szén-monoxid, nitrogénoxidok. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Toxikológiai információ: Egyéb toxikológiai adatok A keverékre vonatkozóan nincsenek mért toxikológiai adatok. A toxikológiai tulajdonságok becslése a veszélyes összetevők adatain alapszik. k toxikológiai adatai n-butil-acetát Akut toxicitás : TCL0 - humán - belégzés: 966 mg/m3 LC50- patkány- 4óra: > 20 mg/l LD50 - nyúl: mg/kg LD50 - patkány: mg/kg 2-metoxi-1-metiletil-acetát LCL0 - patkány - 6 óra: > 4345 ppm LD50 - patkány: > 2000 mg/kg LD50 - patkány: 8532 mg/kg Toluol LC50 - patkány - 4 óra: 25,7 mg/ LD50 - nyúl: > 5000 mg/kg LD50 - patkány: 5580 mg/kg Izobutil-metil-keton LC50 - patkány - 4 óra: ppm LDL0 - patkány: >= 2000 mg/kg LD50 - patkány: 2,08 g/kg A keverék akut toxicitásának becslése

8 Ködölő hígító Oldal 8 ennek 12 Szájon át Bőrön át Gőz belégzése A száj, a torok és az emésztőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáját irritálja. A bőrt irritálja. Az orr, a torok és a légzőrendszer egyéb területeinek nyálkahártyáját irritálja. Belégzéssel ártalmas. Legfontosabb akut hatások Fejfájás, szédülés. Álmosság, gyengeség és esetenként öntudatvesztés. Bőrrel érintkezve ártalmas. Érintkezés a szemmel A szemet irritálja. Kivörösödés, fájdalom, könnyezés, égető érzés. Az emésztőrendszert irritálhatja. Korrózió/maró hatás A termék nem maró hatású. Késleltetett/Ismétlődő hatások Érintkezés a szemmel Általános légúti vagy bőrszenzibilizáló Ismételt dózisú toxicitás Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció (STOT SE) Célszervi toxicitás, ismételt expozíció (STOT RE) Tünetek lehetnek: fejfájás, szédülés, álmosság, gyengeség és esetenként ájulás is bekövetkezhet. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Kivörösödés, szárasság, fájdalom, könnyezés, égető érzés. Nagyobb mennyiség lenyelése károsíthatja a májat és vesét. Nincs érzékenyítő hatása. Belégzés, szemmel, bőrrel való érintkezés. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (belégzés) károsíthatja a szerveket :. (központi idegrendszer, máj, vese) Rákkeltő, Mutagén vagy Reprodukciót károsító Rákkeltő hatás Nincs osztályba sorolva. Mutagenitás Nincs osztályba sorolva. Reprodukciót károsító hatás Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet. Expozíció tünetei esetén Nagyobb mennyiség lenyelése károsíthatja a májat és vesét. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Vízi, megjegyzések A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok. A toxikológiai tulajdonságok becslése a veszélyes összetevők adatain alapszik. Nincs osztályba sorolva. k toxikológiai adatai n-butil-acetát Akut vízi, hal Megjegyzések: EC50 - Menidia beryllina - 96 óra: 185 mg/l Akut vízi, Daphnia Érték: 44 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 1,82 2-metoxi-1-metiletil-acetát Akut vízi, hal Érték: mg/l Fajok: Oncorhynchus mykiss Időtartam: 96 óra Akut vízi, alga Érték: > 1000 mg/l Fajok: Pseudokirchnerella subcapitata Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: 500 mg/l

9 Ködölő hígító Oldal 9 ennek 12 Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 0,36 Toluol Akut vízi, hal Érték: 5,5 mg/l Fajok: Oncorhynchus kisutch Időtartam: 96 óra Akut vízi, alga Érték: 3,78 mg/l Fajok: Ceriodaphnia dubia Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 2,73 Teszt hőmérséklet: 20 C Izobutil-metil-keton Akut vízi, hal Érték: > 179 mg/l Fajok: Brachydanio rerio Időtartam: 96 óra Akut vízi, Daphnia Érték: > 200 mg/l Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48 óra Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 1,9 Ciklohexanon Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Érték: 0, Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs képesség A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok A talajban való mobilitás Mobilitás A keverékre vonatkozóan nincsenek mért adatok. Megjegyzés, Oldhatóság vízben Vízben gyengén oldódik A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT felmérés eredményei Egyéb káros hatások Egyéb káros hatások / Nem ismertek. Megjegyzések 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Határozza meg az ártalmatlanítás megfelelő módszereit Vonatkozó hulladékrendelet Veszélyes hulladék termék Veszélyes hulladék csomagolás Veszélyes hulladékok közé tartozó termék Veszélyes hulladékok közé tartozó csomagolás A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a vízszennyezésre vonatkozóan 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását a helyi szabályozásnak megfelelően kell elvégezni. Az újra nem hasznosítható hulladékot zárt tartályokban engedélyezett hulladéklerakóba kell szállítani ártalmatlanításra. Igen Igen Ártalmatlanítsa az összes vonatkozó rendeletnek megfelelően. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk UN-szám

10 Ködölő hígító Oldal 10 ennek 12 ADR 1263 RID 1263 IMDG 1263 ICAO/IATA ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés ADR FESTÉK SEGÉDANYAG RID FESTÉK SEGÉDANYAG IMDG PAINT RELATED MATERIAL ICAO/IATA PAINT RELATED MATERIAL Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR 3 Veszély sz. 30 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Csomagolási csoport ADR III RID IMDG ICAO/IATA III III III Környezeti veszély Megjegyzések A felhasználót érintő különleges óvintézkedések EmS F-E, S-E A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Egyéb vonatkozó információ. Egyéb vonatkozó információ. Nem vonatkozik. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk EC sz. Lásd 3.2. pont Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Megállapított korlátozások Jogszabályok és rendeletek REACH rendelet XVII. melléklet (korlátozás): nincs rajta REACH rendelet XIV. melléklet (engedélyezés): nincs rajta REACH jelölt lista: nincs rajta 2037/2000/EK rendelet (ózonréteget lebontó anyag): nincs rajta 850/2004/EK rendelet (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok): nincs rajta 689/2008/EK rendelet (PIC) veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: nincs rajta 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei és

11 Ködölő hígító Oldal 11 ennek Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelés készült Nem CSR szükséges Nem 16. SZAKASZ: k Vonatkozó R mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel. Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel. Képzésre vonatkozó tanácsok Felhasznált rövidítések és mozaikszavak További információk A biztonsági adatlap összeállításához használt kulcsadatok forrása módosításai Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozó előírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. R38 Bőrizgató hatású. R11 Tűzveszélyes. R10 Kevésbé tűzveszélyes. R63 A születendő gyermeket károsíthatja. R36 Szemizgató hatású. R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R20 Belélegezve ártalmas. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R67 Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H315 Bőrirritáló hatású. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H335 Légúti irritációt okozhat. H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. H332 Belélegezve ártalmas. A biztonságos munkavégzéshez szükséges dokumentumokat el kell készíteni, majd azt oktatni kell. A munkahelyre vonatkozóan el kell végezni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését. A munka megkezdése előtt meg kell ismerni a termékkel kapcsolatos veszélyeket. EC50:A vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként 50 % mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben). LC50:A vizsgált anyag által meghatározott időintervallumon belül 50 %-ban halált okozó koncentráció LD50:A vizsgált anyag által, meghatározott időintervallumon belül, 50%-ban halált okozó dózis. DNEL:Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében) PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag PNEC:Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében) vpvb:nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul. A biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik. Gyártói adatlap. k: ECHA adatbázis.

12 Ködölő hígító Oldal 12 ennek 12 Felelős a biztonsági adatlapért Color Flotta KFt. Megjegyzések Változatszám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk Színtelen matt akril lakk Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 11.03.2014 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító Bázis hígító Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 14.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors Mat edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Mat edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP. Univerzális TRO edző normál/gyors Univerzális TRO edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Univerzális TRO edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors

BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors HS Edző normál/gyors Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP HS Edző normál/gyors 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 17.04.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 12.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék Antiszilikon adalék Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 08.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt S-2000 Akril Szórókitt Oldal 1 ennek 11 BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Ranal Rubber Protex Bitumenes alvázvédő SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez

BIZTONSÁGI ADATLAP. ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP ŻY4000 KÖTŐANYAG 1-K FÉNYES AKRIL festékekhez SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. december 11 Felülvizsgálat időpontja: 2013. július 5. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2007. december 11 Felülvizsgálat időpontja: 2013. július 5. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Festék hígító

Részletesebben

: Sika Poxicolor Plus Part B

: Sika Poxicolor Plus Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. 06. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 04. 22. Verziószám: 4

Elkészítés időpontja: 2007. 06. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 04. 22. Verziószám: 4 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 11310/04 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Akril primer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Sika Reactivation Primer

: Sika Reactivation Primer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kiállítás dátuma: 1998.01.21. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC. Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapján

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC. Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A8612AI 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: KONTAKTUS TISZTÍTÓ 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. december 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. december 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Cipőipari ragasztó

Részletesebben

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: - Kiadás kelte: 2012. 09. 19. Oldal: 1/11 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9476D 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2015. 06. 01. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENTAUR téli szélvédőmosó 19 C 1.2. Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A14771N 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó.

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2008. november 12. Felülvizsgálat időpontja: 2013. december 13. Verziószám: 3

Elkészítés időpontja: 2008. november 12. Felülvizsgálat időpontja: 2013. december 13. Verziószám: 3 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mélyalapozó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. december 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. december 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Cipőipari ragasztó

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal Part B

: Sikadur -31 AUT Normal Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR known as Loctite 7455 Primer 500ml oldal 1 / 12 BA száma : 173277 Felülvizsgálat ideje: 25.05.2015 Nyomtatás ideje: 10.07.2015 Előző

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.06.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.06.2015. SikaGard -6220

Felülvizsgálat dátuma 04.06.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.06.2015. SikaGard -6220 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPEARL Retenciós ragasztók

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPEARL Retenciós ragasztók Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Cikkszám: 20672 Termék kereskedelmi neve XYLENE MIBK Anyag-csoport: Kohlenwasserstoffe, gesä.

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. július 8. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 1. 1.1.

Elkészítés időpontja: 2014. július 8. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 1. 1.1. B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. 1.1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító: Cikkszám: 40434 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L1666.1000 1,2-Diklóretán (23343.294 VWR)

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L1666.1000 1,2-Diklóretán (23343.294 VWR) Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BODY LP PLUS SOFT POLYESTER FILLER 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

BODY LP PLUS SOFT POLYESTER FILLER 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2010.06.14. Aktualizálás kelte: 2012. 11.27. (2.változat) 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2007. június 1. Felülvizsgálat időpontja: 2015. október 1. Verziószám: 5

Elkészítés időpontja: 2007. június 1. Felülvizsgálat időpontja: 2015. október 1. Verziószám: 5 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: 11310/04 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz. Elkészítés dátuma: 2001.05.30. Felülvizsgálva: 2013.07.18. Verziószám: 4. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag és a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Művész terpentin Termék cikkszáma:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerű felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 605 01 (B) - VAKU 50 MŰANYAG GITT 1000 G (B)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 605 01 (B) - VAKU 50 MŰANYAG GITT 1000 G (B) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : VAKU 50 MŰANYAG GITT 1000 G (B) Termék kódja : 0892 605 01 (B) SDS-Identcode : 10034596

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-296 WG 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap JUDO

Biztonsági adatlap JUDO 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A12785L 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Készült a 1272/2008/EK rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2007.11.19. Felülvizsgálat kelte: 2015.06.01. Verzió: 16. 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Folyékony piretroid

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható!

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható! 10/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: STORM BRUSH ON WATERPROOFER 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 30459 FLUIDE LDS Oldalszám:1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék FLUIDE LDS 0VO

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 25.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 25.03.2015. Decothane Balcons

Felülvizsgálat dátuma 25.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 25.03.2015. Decothane Balcons 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldal : 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP. REACH szabályozás 1907/2006/EK - 453/2010 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP oldal : 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP. REACH szabályozás 1907/2006/EK - 453/2010 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP oldal : 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP REACH szabályozás 1907/2006/EK - 453/2010 szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: LEADE004 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2.

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2. Kibocsátási dátum 09/12/2013 Feldolgozva 09/12/2013 Változat 2.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Keverék Az anyag/készítmény neve

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

CNI UNIVERZÁLIS ZSÍRTALANÍTÓ

CNI UNIVERZÁLIS ZSÍRTALANÍTÓ Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2014.02.17./1-1 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI UNIVERZÁLIS ZSÍRTALANÍTÓ 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Nyomdaipar

Részletesebben

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1598 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1598 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 03. 31. Oldalszám: 1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték világító sárga 1026 aeroszol 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap DYNALI

Biztonsági adatlap DYNALI 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A17033B 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint OKKLUFINE 55107 / 55109. Jelölő Kontaktfesték Oldal 1 -tól/-től 11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító OKKLUFINE Jelölő Kontaktfesték 55107 / 55109 Termék kereskedelmi neve Anyag-csoport: CAS-szám:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.20. Verzió:2 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kémiai elnevezés: Trinátrium-foszfát

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.1 Termékazonosító: CHE1524,CHE1586, RF 800 folyasztószer

Biztonsági adatlap. 1.1 Termékazonosító: CHE1524,CHE1586, RF 800 folyasztószer Biztonsági adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: CHE1524,CHE1586, RF 800 folyasztószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Közepes

Részletesebben

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Adatlap száma: NEOSIL-01 Oldalszám: 1 / 11 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Trax Változat : 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás: 2013. 04. 22. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RALLY féknyereg festék (sárga) aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1147 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1147 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 07. 13. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték kavicsszürke RAL 7032 aeroszol

Részletesebben

: Sika AnchorFix -2 Part B

: Sika AnchorFix -2 Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK. 1. Szakasz : Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító :

FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK. 1. Szakasz : Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító : B I Z T O N S Á G I az 1907/2006/EK rendelet szerint A D A T L A P FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK 4.2 verzió Kiadás kelte : 2012. 01. 05. Felülvizsgálat időpontja : 2012. 12. 03. Oldalszám : 1/14

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA Felülvizsgálat dátuma: 2016.06.02. Verzió szám: 4 Az előző verzió kiadása: 2015.06.03 1. SZAKASZ A keverék

Részletesebben

: S.C. Johnson Kft Hungary - 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6

: S.C. Johnson Kft Hungary - 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : Glade by Brise Automatic Spray automata légfrissítő Levendula és Jázmin illattal 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61162 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sika -Pronto Hardener

: Sika -Pronto Hardener 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler

BIZTONSÁGI ADATLAP Hurler BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VALIS M. 1: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP VALIS M. 1: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 1 oldal 1: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék elnevezése Hatóanyaga Mankoceb, valifenalát Formázás típusa WG (vízben diszpergálható granulátum)

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat : 2014.08.14. Változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat : 2014.08.14. Változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Szinonímák: -- 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gépjárművek

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. LCK 318 Schlammaktivität/TTC Test, LCK318 A; 1/2

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. LCK 318 Schlammaktivität/TTC Test, LCK318 A; 1/2 Nyomtatás dátuma: 07.04.2014 Termék kódja: LCK318-1 Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

MOSQUITOX 1 ULV Forte

MOSQUITOX 1 ULV Forte BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV Forte SZÚNYOGIRTÓ SZER Készítés dátuma: 2014.05.05. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61627 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Ammónium-szulfát CAS szám: 7783-20-2 EK szám: 231-984-1 Index-szám: - OKBI szám: B-001811

Részletesebben

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: Szinoníma név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: sensiva hand disinfection

: sensiva hand disinfection 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév: Anyag/Keverék: Voligop Réz Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő mezőgazdasági

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 09. 15. Oldalszám: 1/17 ( v e z e t é k e s ) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. A keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

2. SZAKASZ: Lehetséges veszélyek/veszélyesség szerinti besorolás. 2.2. Címkeelemek: 2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK irányelv szerint: Címkézés (CLP)

2. SZAKASZ: Lehetséges veszélyek/veszélyesség szerinti besorolás. 2.2. Címkeelemek: 2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK irányelv szerint: Címkézés (CLP) EU-Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU (REACH) rendelet szerint Feldolgozási dátum: 2015.07.14. Verzió szám: 9. Super Glue pillanatragasztó eltávolító 1. SZAKASZ: Az anyag illetve keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint 1078 Heat Resistant Black (brush)

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint 1078 Heat Resistant Black (brush) Kiállítás dátuma: 2014.01.29. Verzió: 2 Oldal: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Termék jellemzése: Festék. Termék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 425-26 Hardness 2 Solution

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 425-26 Hardness 2 Solution Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

WHITE SPIRIT 1050 (Lakkbenzin 1050) 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

WHITE SPIRIT 1050 (Lakkbenzin 1050) 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2008.08.08. Aktualizálás kelte: 2012.12.02. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (anyag/keverék

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. június 16. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. június 16. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő szer

Részletesebben

A keverék osztályozása veszélyes az 1999/45/EK és a 1272/2008/EC rendelete alapján. nem veszélyes

A keverék osztályozása veszélyes az 1999/45/EK és a 1272/2008/EC rendelete alapján. nem veszélyes 1. A KEVERÉK ĚS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: Név: Keverék leírása: HUNOR UNIVERZÁLIS SZILIKON fehér, színtelen univerzális szilikon tömítő és ragasztó 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mosóhatás növelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2010. december 30. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév BRAVO 500

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2010. december 30. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév BRAVO 500 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Gombaölő szer Syngenta Crop Protection AG P.O. Box

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0707 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0707 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 08. 01. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT zárjégoldó aeroszol 1.2.A keverék megfelelő

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH)

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) Verziószám: 1.5(HU) 1 oldal. CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0318 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0318 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 04. 25 Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT szilikon aeroszol 1.2.A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

UNIVERZÁLIS NITRÓ Hígító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

UNIVERZÁLIS NITRÓ Hígító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/12 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: EU szám: Regisztrációs

Részletesebben