Mottó: "Ne rakj minden tojást ugyanabba a kosárba!." (angol közmondás) Mi a hosszú távú befektetés? Az elrontott rövid távú. (spekuláns tapasztalat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mottó: "Ne rakj minden tojást ugyanabba a kosárba!." (angol közmondás) Mi a hosszú távú befektetés? Az elrontott rövid távú. (spekuláns tapasztalat)"

Átírás

1 Mottó: "Ne akj de toját ugyaabba a koába!." (agol közodá) M a hozú távú befekteté? z elotott övd távú. (ekulá taaztalat) 4. Fejezet otfóló-elélet fejezet célja, beutat:. eutat a hozazáítá fajtát. Ietet a otfólókalakítá éháy azív ódzeét 3. éldá keeztül beutat, hogya lehet a otfólóelélet taulágat a vállalat tőkeköltégveté dötéekbe alkalaz. z előző fejezetekbe e foglalkoztuk a kockázattal, feltételeztük, hogy az általuk becült ézáaokak c alteatívája. gazdaág változók azoba a jövőbe ecak egy étéket vehetek fel, hae általuk előe e látható ódo változhatak, ódoulhatak. Következékée a beuházáuk NV-je e egyetle étéket vehet fel, hae külöböző eeéyek függvéyébe zéleebb, kekeyebb ávba ozoghat. Gazdaág dötéek zeotjából az a téy, hogy az NV az általuk legjobb becléhez kéet lye étékbe téhet el, egyáltalá e közöbö. Majd kéőbb lát fogjuk, a váható étéktől való eltéé lez a befekteté kockázatáak éőzáa. Melőtt azoba egézék azt, hogya lehet kezel a tőkeköltégveté dötéekbe a kockázatot, eg kell ekedük a kockázatkezelé alaódzeevel, at ézügy befektetéek eetébe fejleztettek k eek eve a otfólóelélet -, é a fazíozá dötéek ódzeevel, at a következő fejezetbe tágyaluk. Előzö eg kell hatáozuk, hogy t étük otfóló alatt, vel az utóbb dőbe több ecak ézügy ételebe hazálják ezt a fogalat. Mde eetbe külöböző dolgok özeégét étk alatta. ézügy ételebe otfóló külöböző vagyotágyak özeége. Ebbe a fejezetbe külöböző, tőzdé jegyzett étékaíok özeégét étjük alatta. otfólóelélet aa kee a válazt, hogy lye ódo kobáljuk ezeket az étékaíokat, hogy az egye befektető zeotjából az otál otfólót kajuk. Mt kell otalzál? befektető háo jellevoá alajá alkot ítéletet egy befektetéől. Ezek a következők:. Hoza befekteté ekkoa többletézáaot eedéyez a befektetett özege felül. befekteté fajlago hozaát úgy záoljuk k, hogy a hozaot a befektetett tőke zázalékába fejezzük k. Ezt hozaátáak evezzük. Nagyo gyaka a hozaáta helyett hozaot oduk, é cak a zövegköyezetből deül k, hogy abzolút özegől, vagy zázalékól va-e zó. Mvel a ézügy befektetéeket a hozaáta alajá haolítják előoba öze, a köyvbe gyaka fogjuk a hozaot a hozaáta ételébe hazál.. Lkvdtá befektetét lye gyoa é ekkoa költéggel lehet kézéze válta. Mél gyoabba é él keveebb költéggel já ez az átváltá, aál lkvdebb a befekteté. leglkvdebb befekteté ezét a kézéz. 3. Kockázat - befekteté hozaa bzoytala lehet. hoza az előzete elvááakhoz kéet keveebb é több lehet. ézügy befektetéek vlágába akko bezélük kockázato befektetéől, hogyha a befekteté jövőbe váható hozaa egy eghatáozott elozlá zet zóódak, vagy á zóval a befektetéek a jövőbe több keete lehetége. Mél agyobb ávba zóódhatak a jövőbe váható hozaok, aál agyobb a kockázat. acoál befektető eze háo zeot zet zeeté otalzál a otfólóját. Mél agyobb a kockázat é él kebb a befekteté lkvdtáa, a befektető aál agyobb hozaot vá el. Mvel a továbbakba olya befektetéekől lez zó, elyeket a tőzdé fogalazak, így a lkvdtáal, t zeottal e foguk foglalkoz. Feltételezzük, hogy de étékaí agyo lkvd befekteté, azaz a ac áá azoal é költégetee tuduk étékeíte. Ha a lkvdtá, t befekteté zeot kek, cak a kockázat é a hoza vzoyával kell foglalkozuk. hhoz azoba, hogy e két zeot zet otalzál tudjuk a otfólókat, tuduk kell, hogy hogya zázeűítük a hozaot é a kockázatot. 4.. Hoza(áta)záítá z étékaí-ateatkával foglalkozó ézbe (. fejezet) á foglalkoztuk az áfolyazáítáal. kko adott elvát hoza ellett keetük azt a axála elfogadható áat, aeyt hajladóak vagyuk egad az adott aíét. Ebbe a fejezetbe a keeedő aaéte a hoza lez. Hozazáítá eetébe keeük azt a kaatlábat, avel ha befektetjük az étékaí ac áát, az étékaí váható hozaat kajuk eedéyül a hozaok eedékeégéek dőotjába. Mateatkalag kfejezve a fet defícót: (4.) : E( CF ) ( + ) hol, az étékaí ac áa E(CF ) az étékaí -dk dőotba váható ézáaa - éve hozaáta az étékaí jövőbe váható ézáaaak daabzáa fet kélet eetébe a hozaáta jeletéét á ódo egfogalazhatjuk. hozaáta az a kaatláb, aellyel dzkotálva az étékaí jövőbel ézáaat, a ézáaok jeleétéközege az étékaí áfolyaával lez egyelő. 4. Fejezet otóló elélet

2 fet kélet a hozazáítá általáo kélete. Ha a -t átvzük a ák oldala é alkalazzuk a áodk fejezetbe található jelölét, azaz a helyébe -t íuk, a belő egtéülé áta kéletét kajuk. belő egtéülé átáól egelítettük, hogy va égy vezélye tulajdoága, ako félevezető dötéhez vezethet.. Szabálytala ézáaok eetébe e gaz az elfogadá/elutaítá zabálya. Ez e obléa ézügy befektetéek eeté, vel a ézügy befektetéek étékaí váálá, betételhelyezé dg zabályo ézáaúak.. bba az eetbe, ako kölcööe kzáó beuházáokól va zó, helytele lehet az IRR zet agool. Ez e god, vel a ézügy befektetéek e egyát kölcööe kzáó beuházáok. Egyzee vehetek OT é MTÁV ézvéyt, é helyezhetek el euó betétet. 3. fazíozá dötéekél egfodul az elfogadá/elutaítá eeté az előjel. otfólódötéekél dg befektetéekől dötük. 4. záítáál feltételezzük, hogy a befekteté eódu alatt hozaokat ugyaolya hozaal tudjuk úja befektet, t a belő egtéülé áta. külöböző újabefekteté áták obléájával a 4... éz foglalkozk. z elő háo ok att a ézügy befektetéekél az NV é az IRR kozzte eedéye vezet. Mvel a ézügy befektetéek eetébe gyakolat, hogy a hozaátát adják eg godoljuk cak a bakbetétek kaatlábaa ezét az özehaolítá kedvéét a hozaátát, é e az NV-t zokták alkalaz Tőzdé fogó étékaíok hoza(áta)záítáa Tételezzük fel, hogy övd lejáata ( éve belül) fektetjük be ézüket ézvéybe. befekteté dőzak alatt hozauk két ézből áll, az étékaí áfolyayeeégéből (vagy vezteégéből), é az oztalékhozaból. befekteté dőzak alatt elét hoza é a befektetett ézözeg háyadoát dőzak hoza(átá)ak evezzük. Mateatka jelöléekkel kfejezve: + Dv Dv (4.) + hol, a ézvéy eladá áa, a ézvéy vétel áa, Dv egy ézvéye fzetett oztalék agyága, - éve hozaáta, Eze egyzeű kélet cak akko helye, ha az étékaít közvetleül az oztalékfzeté utá adjuk el. Egyéb eetbe az általáo hozazáítá kéletét (4.) kell alkalaz a oto hoza eghatáozáához. d. ozk Sádo: ézügy záítáok 3 4 az étékaí jövőbe váható ézáaaak daabzáa. kélet elő tagja az áfolyayeeég étékét, íg a áodk az oztalékhozaot utatja. tőzdé fogó ézvéyek egyk cootoítá zeotja, hogy jellezőe aga oztalékhozaot, vagy kább váhatóa aga áfolyayeeéget kíálak-e. 4. élda Matáv ézvéyt vette jauá -á 85 Ft-ét. ézvéyt júu -é adta el 9 Ft-ét. Ekko kata eg a ézvéye fzetett Ft oztalékot. Mekkoa volt a befektetée elét dőzak hoza? Helyetteítük be a 4.-e kéletbe. Dv 9 (4.3) + + 7,6% +,8% 8,4% Fejezet otóló elélet befekteté hozaa 8,4% volt, aből 7,6% az áfolyayeeégek,,8% az oztalékhozaak közöhető. Mot tételezzük fel, hogy c oztalékfzeté. Ekko az dőzak hoza kélete a következő kfejezée egyzeűödk. (4.4) 4. élda Rchte ézvéyt vette 5. Ft-ét, eladta 3. Ft-ét. Mekkoa a befekteté dőzaka alatt elét hoza? 3 (4.5) 8% 5 befekteté dőtataa alatt a befektetett özeg 8%-át veztette el. z dőzak hozaak va egy agy háyoága. Nevezetee, hogy e vez fgyelebe azt, hogy lye hozú volt a befekteté eódu. Ne degy, hogy éldául 5% hozaot egy év, vagy egy a alatt ealzálta. külöböző befektetéek hozaaak özehaolítáához a hozaot éve zte zokták egad. (Haolóa a bakok által követett gyakolathoz, ahol, ha azt olvauk, hogy a háo hóao betét kaatlába 7,5%, ez azt jelet, hogy az év 7,5% egyedézét fogják a háo hóa utá a betéte kfzet.) 4... z dőzak hozaáta éveítée z dőzak hozaok éveítéée háo ódze kíálkozk. Mdegyk ögött á feltételezéek állak é eltéő ateatka tulajdoágokkal edelkezek. z egye ódzeek evét, kéletét, alkalazáuk közgazdaág feltételezéet é alkalazáuk köét a 4.-e táblázat tatalazza.

3 4.. Táblázat Megevezé Kélete Feltételezé lkalazá köe Noál vagy leá hoza Effektív vagy exoecál hoza Kaatteztá t t e l t z eedet özeget ( ) fektetjük be úja. Olya bakbetét, elyek kaata a folyózáláa keül. befekteté végé aadt özeget ( ) fektetjük be úja. Mde olya befekteté, elyek hozaa eghatáozott dőzakokét tőkéedk. hoza dőaáyo ézét folyaatoa ealzáljuk. Olya lkvd befektetéekél, ahol a hozaot báko ealzál lehet. hol, a ézvéy eladá áa, a ézvéy vétel áa, - éve hozaáta, t a befekteté eódu évekbe. oál hozazáítá gyakolatlag egy egyee aáyoág. Ha t dőzak alatt a hoza, akko egy év alatt ekkoa lee a hoza. Kélettel kfejezve: (4.6) t t t oál hozazáítá eetébe feltételezzük, hogy dg a kezdet tőkeözeget fektetk be úja, é dg az dőzak hozaot ealzálják. Ha a hozaáta oztív, a hozaot elfogyaztják, ha a hozaáta egatív, a befektetedő tőkét úja feltöltk az eedet özege. Ez a feltételezé általába az olya bakbetéteke jellező, ahol a kaat autoatkua a folyózáláa keül, vagy a befektető zádéka az, hogy a befekteté hozaát felélje. Ha az dőzak hoza tőkéedk, akko alkalazzuk a áodk kéletet. z effektív hozaátát a kaato kaatzáítá kéletéből kajuk. t t (4.7) ( + ) ( + ) 4.7 kélet e á, t a jövőéték-záítá kélete. Khazálva azt, hogy / háyado dg oztív, a következőket íhatjuk: 5 6 t (4.8) + t fet hozazáítát de eetbe alkalazhatjuk, ha feltételezzük, hogy a befektető a befekteté hozaát úja be zádékozk fektet, é egy év alatt dőzakokét ugyaazt az dőzak hozaot ealzálja a befektető. kaatteztá eetébe feltételezzük, hogy a hoza dőaáyo ézét végtele gyakoággal ealzálja a befektető, é fektet be úja. kélet az effektív kaatzáítá kéletéből lehet levezet. Tételezzük fel, hogy egy befektetőek fotja va, é több bak ajálata közül kell válaztaa. bakbetét kaata dehol %, de az bakál évete egyze, bakál félévete, C bakál egyedévete, D bakál havota íják jóvá a betétzálájá a kaat dőaáyo ézét. Ha feltételezzük, hogy a befektető éve hagyja a bakba a ézét é a kaatláb az év folyaá e változk. záítát a 4. Táblázat tatalazza. 4. Táblázat Gyakoág Szá ak Kélet Helyetteíté Eedéy Hoza Évete bak,,,% + + Félévete bak,,5,5% Negyedévet 4 C bak,,38,38% e Havota D bak,,47,47% + + Végtele???? 4. Táblázatból látható, hogy a gyakoág övekedéével ő a hoza. zoba az látzk, hogy a hozaövekedé e leá, hae eőe degezív. Ha évől féléve változk a gyakoág, a hoza övekedée 5 bázot. következő dulázódáál (- ól 4-e) a övekedé á cak 3 bázot (,5%-ól,38%-a). hav gyakoág háozooa a egyedévek, ég a hoza övekedée cak 9 bázot. Va-e a gyakoág övekedéével a hozaak hatáétéke. fet táblázatból á ejthető a válaz, hogy va. (4.9) l + e z e a teézete zá. Közelítő étéke:,7. bázot zázad zázalék. d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

4 z e -t kaateőek evezzük. kaateő egutatja, hogy háyzooáa övekzk a befektetett tőkék, hogyha az éve hoza dőaáyo éze végtele gyakoággal tőkéedk. végtele gyakoágú kaatzáítát folytoo kaatzáítáak evezzük. ehelyetteítve a 4.9-e kéletbe egkajuk a befektető hozaáak hatáétékét., (4.) e, 5 Ha végtele gyakoággal záolák el a %-o éve kaat dőaáyo ézét, akko az év végé,5 Ft-uk lee, a hozauk edg,5%. (,5/-) Látható, hogy ez a hav kaatelzáolához kéet á cak 5 bázoto eelkedét jeletee. 4.3 élda Egy tőzde befektető háo befektetééek az adatat utatja az alább táblázat. vétel é az eladá áfolyaok á tatalazzák a bókecég által levot tazakcó költégeket. Tételezzük fel, hogy a voatkozó dőzakba oztalékfzeté e volt. Mekkoa az dőzak hoza é háy év volt az egye befektetéek dőtataa? Éveíte az dőzak hozaot a háo ódze zet! Megevezé Matáv OT Rchte Vétel Eladá Előzö záoljuk k az dőzak hozaokat! Matáv 84 6,5% 878 (4.) OT Rchte,4% ,3% 6945 Látható, hogy a befekteté eódu alatt a Matáv-o befekteté eedet tőkéje 6,5%-t elveztette, az OT é a Rchte,4%-o, lletve 8,3%-o hozaot ealzált. z e kédé, hogy a voatkozó dőzak alatt a Matáv vezteéget hozott, de vajo elyk volt jobb befekteté, a Rchte vagy az OT? z OT-ek agyobb az dőzak hozaa, t a Rchte-ek, de a befekteté eódu jóval hozabb volt. ak édekébe, hogy eldötheük a kédét, édee éveíte a hozaokat. Előzö azoba záoljuk k a befekteté eódut, agol kaatzáítát hazálva! (4.) t t t Matáv OT Rchte ( ) ( ) ( ) / 365 Mot záoljuk k a oál hozaokat! / 365,97,9 / 365, (4.3) Matáv OT Rchte 6,5% 3,% t t,97,4% 5,4%,83 8,3% 6,5%,9 Ha a befekteté hozaát feléljük, (lletve egatív hoza eeté kótoljuk a vezteéget) továbbá dg az dőzak hoza 4. Ába z dőzak hoza éveítée a oál ódzeel al fektetjük be a Hoza ézüket, éve zte 6,5% 6,5%-o hozaot éük el a Rchteel, 5,4%-o 6% 4% hozaot az OT-vel é 5,4%,4% tőkék 3,%-t veztjük % 8,3% el a Matávval. oál hoza Idő -6,5% gyakolatlag leá -% kvetítée az dőzak -3,% hozaak, at a % ába utat. oál hoza alkalazáa a tőzde befektetéek Év eetébe e életzeű, vel a tőke hozaát újabefektetk. Mot záoljuk k az effektív hozaot! (4.4) Matáv e OT e Rchte e,83 t,9 t,97 ( + ) ( 6,5% ) ( +,4% ) 6,% ( + 8,3% ) 8,98% 7,54% oál hozaátával özehaolítva látható, hogy az effektív hozaáták agyobbak, t a oál hozaáták. Ez azét va, vel az új befekteté eóduba a hozaal kogált étéket fektetjük be. Ha a hoza egatív, akko a következő eóduba keveebb tőkét fektetük be, é keveebbet veztük, t a oál hozaátazáítá eeté. oztív hoza eetébe a következő eóduba d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

5 á a hozaal övelt étéket fektetjük be úja, így a következő eóduba agyobb lez a tőkék övekedée, t oál hozaáta-záítá eetébe. z effektív hozazáítá éveíté ódzeét a 4.. ába utatja. oál é az effektív ho za között külöbég aál agyobb, él agyobb az dőzak hoza abzolút étéke, é él övdebb a befekteté eódu. z effektív hozaot a kée látható velkedée att exoecál hozaak evezk. Látható, hogy az OT eetébe a külöbég cak 6 bázot, íg a Rchte eetébe á 973 bázot. tőzde befektetéek eetébe e célzeű hazál az effektív hozazáítát. befektetők ugya az dőaáyo hozaot ecak eghatáozott dőközökét, hae gyakolatlag báko ealzálhatják. Végül záoljuk k a kaatteztáokat! (4.5) OT l l t t,97 l( +,4% ) 3,%,83 l( + 8,3% ) 59,88%,9 Matáv Rchte 8% 6% 4% % -% -4% 4. Ába Hoza 8,3% z dőzak hoza éveítée az effektív hozazáítá ódzeével -6,5% ( + ) l( 6,5% ) 3,% kaatteztáok adják a legalacoyabb éveített hozaokat, aek az oka az, hogy a hozaok éveítée logatku függvéy zet töték.,4% 8,98% 6,% Idő -7,54% Év 9 z éveített hozaok velkedéét a 4.3 ába utatja. kaatteztá hazálatáak fő teee otoa a tőzde befektetéek (lletve de olya befekteté, ahol a befekteté agyo lkvd é a hoza báko ealzálható). 4.3 Ába kaatteztáak azoba va egy agyo hazo z dőzak hoza éveítée kaatteztáal tulajdoága, a att a otfóló hozaáak kzáoláako cak ez a hozakategóa hazálható. kaatteztá előyö tulajdoágát egy egyzeű éldá keeztül utatjuk be. 4.4 élda Tételezzük fel, hogy két éve vááoltuk egy ézvéyt -ét. év úlva az áa volt, é ot úja lecökket Hoza 8% 6% 4% % -% -4% 8,3% -6,5%,4% 59,88% 3,% Idő -3,% -a. befekteté futadeje alatt oztalékfzeté e tötét. Mekkoa volt a befekteté hozaa az egye évekbe, é ekkoa az átlago hoza? Ha a befekteté dőtataa otoa év, a oál é az effektív hoza egegyezk. z elő eetbe az dőzak hozaot -el kell ozta, az effektív hozazáítá eetébe edg -e kell eel. záítát a 4.3 Táblázat utatja. 4.3 Táblázat Megevezé Noál vagy leá hoza Effektív vagy exoecál hoza Év Kaatteztá Kélete t t e l t. Év % % l()69,3%. Év -5% -5% l(/)-69,3% Átlag (%-5)/5% (%-5)/5% (69,3%-69,3)/% oál é az effektív hozazáítá e adott helye átlagot, hze a való hoza %. -t fektettük be é két é úlva -ét tudjuk elad a ézvéyt. Cak a kaatteztából záolt hozaok záta átlaga adja eg tozítatlaul az átlago hozaot. d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

6 való %-o átlago hozaot egkahattuk vola az effektív hozaokból, cak akko e záta, hae éta átlagot kell alkalaz a következő kélet alajá: j (4.6) g T ( + j ) j t hol j a befekteté j-dk dőzak hozaa, t j a j-dk befekteté eódu hoza évekbe, T a telje befekteté dőtata, a befekteté dőtata alatt a befekteté eóduok záa. ehelyetteítve a 4.6-o kéletbe egkajuk a %-t. t j j (4.7) g T ( + j ) ( + % ) * ( 5% ) % 4.6-o kélettel ecak az a baj, hogy okkal ehezebbe kezelhető. Kéőbb eg fogjuk lát, hogy a befekteté kockázatát a hozaok zóáával éjük, a zóához edg a záta átlaga va zükégük. De láttuk, hogy az effektív hozaokból záolt záta átlag e tozítatla, így a kockázat éőzáa tozított lee, ha ezt a hozazáítát alkalazák Kötvéyek hozazáítáa z előzőekbe olya befektetéek hozazáítáát éztük eg, elyek övd lejáatúak, é cak egy ézáauk va a befekteté lkvdáláako. M va azoba akko, ha a befektetét hozú deg zádékozuk tata (lehet, hogy e tudjuk lejáat előtt étékeíte), áézt a futadő alatt többzö kauk ézáaot? Ee legjellezőbb élda a kötvéyek, elyek áfolyazáítáát az. fejezetbe tektettük át. zoba a kötvéyek ellett ég a zát végű befekteté jegyek, a ut-lked életbztoítáok, a tőzde fogaloba e keülő ézvéyek, az gatlabefektetéek, a hozú lejáatú bakbetétek, azaz de llkvd befekteté eetébe egfogalazható a obléa. fet obléák oto egoldááa a 4. kélet zolgál. zoba auála agyo ehéz kzáíta az özeget, ezét éháy közelítő ódze hazálato hoza(áta)záítá közelítő kélete hozazáítá eetébe tételezzük fel, hogy ejük a eghatáozott, zabályo dőzakokét kaott ézáaláokat, továbbá a befektetett özeget egy özegbe a lejáatko fzetk k az utoló eedéke hozaal. legjellezőbb éldája eek a fx kaatozáú állakötvéy. 4.5 élda 3/J állaaít. jauá -á bocátották k. Félévete fzetett kaatot. Ál -é 4,99%-ot, októbe -é 5,%-ot. kaatfzeté étéke azét volt egy áyalattal kebb az elő dőzakba, vel az októbetől álg tejedő dőzakba keveebb a va (8 a), t az áltól októbeg tató dőtevalluba (83 a). kötvéy lejáata 3. ál. volt. Tételezzük fel, hogy egy befektető. ál -é vááolta eg a kötvéyt 95%-o áfolyao. Mekkoa éve hozaot ealzált a befektetée, ha azt a lejáatg egtatotta? z elő közelítő hozaáta az állaaí évlege hozaa. kötvéye az adott évbe fzetett kaatok agyágát oztjuk a kötvéy év elejé feálló évétékével. Mvel ebbe az eetbe a kötvéyt telje egézébe a lejáatko töleztk, a évétéke a futadő alatt végg %. évlege kaatzáítá záítáa a következő kélet zet töték: I (4.8) N hol, N a kötvéy évétéke (dg %) I a kötvéy -dk dőotba fzetett kaata a évéték %-ba évlege hoza az adott évbe fzetett kaatok záa (féléve kaatfzeté gyakoág eeté ) ehelyetteítve a 4.8-a kéletbe, kajuk: I 4,99% + 5,% (4.9) % N % évlege hoza akko téylege hozaa az adott étékaíak, ha. a kaatfzeté gyakoága éve,. a kötvéyt egy évvel a következő kaatfzeté előtt évétéke vááoljuk eg, 3. a kötvéy tőkeézét egy özegbe lejáatko kajuk eg. z állaaíoka Magyaozágo azoba általába félévete fzetek kaatot (t ebbe az eetbe ), továbbá a kbocátá utá, vel ge lkvd áodlago acok va, ettó, felhalozott kaattól tztított áfolyauk elté a évétéktől. z elő fejezetbe láttuk, hogyha a ettó áfolya a évéték felett va (ázó), akko a téylege hoza alacoyabb, t a évlege, ha a ettó áfolya a évéték alatt va (dzázó), a téylege hoza a agaabb. befektető teézetee a hozaot e a évétéke, hae a befektetett özege vája el. Ha a kötvéye éve zte kfzetett kaatokat a ettó áfolya %-ba fejezzük k, akko kajuk az egyzeű hozaot. d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

7 Kélettel: I (4.) hol, a kötvéy ettó áfolyaa a évéték zázalékába I a kötvéy -dk dőotba fzetett kaata a évéték %-ba egyzeű hoza az adott évbe fzetett kaatok záa évlege hoza akko téylege hozaa az adott étékaíak, ha. a kaatfzeté gyakoága éve,. a kötvéyt egy évvel a következő kaatfzeté előtt vááoljuk eg, 3. a kötvéy öökjáadéko (c lejáata). ehelyetteítve a 4.-a kéletbe, kajuk: I 4,99% + 5,% (4.),5% 95% Mvel a kaat agyágát dg a évéték zázalékába hatáozzák eg, ha évéték alatt ettó áfolyao vááoluk, akko áfolyayeeéget ealzáluk (hze a kötvéy a évétéket fogja vzafzet lejáatko.) z egyzeű hoza eltekt az áfolyayeeégtől (vagy vezteégtől), ezét cak akko ad oto kéet a téylege hozaól, ha az áfolyayeeéget ohae ealzáljuk, azaz a kötvéy öökjáadéko. Ha a kötvéy e öökjáadéko, é tektetbe akajuk ve az áfolyaváltozát a hozaáta-záítá eeté, akko alkalazhatjuk a kogált hozazáítá kéletét. kogált hozazáítá eeté az egyzeű hozaot kogáljuk a lejáatko ealzált áfolyayeeég (-vezteég) egy éve jutó ézével az áfolya zázalékába. Ne degy ugya az éve hoza záítáa zeotjából, hogy az áfolyayeeég háy év között ozlk eg. Mél övdebb az étékaí lejáata, aál jeletőebb az áfolyayeeég zeee. Kélettel: N (4.) c + hol, a kötvéy ettó áfolyaa a évéték zázalékába, N a kötvéy évétéke (dg %), egyzeű hoza, c kogált hoza, 3 d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4 lejáatg hátalévő dő évekbe. ehelyetteítve a 4.-e kéletbe, kajuk: N % 95% 3 (4.3) + c,5% +,7% 95% kogált hoza ohae adhat oto eedéyt, hze azt feltételez, hogy az áfolyayeeég (vagy vezteég) dőaáyo ézét de évbe egkajuk. Mvel ezt cak az étékaí lejáatako ealzáljuk, a kogált hoza egy kct dg felülbecl az áfolyayeeég hatáát. túlbeclé aál jeletőebb, él hozabb az étékaí lejáata. téylege hoza kzáítáához a 4. kéletbe kell behelyetteíteük. következőket íhatjuk: 5,% 4,99% 5,% 4,99% 5,% 4,99% (4.4) 95% : ( + ),5 ( + ) ( + ),5 ( + ) ( + ),5 ( + ) 3 kéletet e tudjuk zát alakba felí. Hazálhatjuk vzot az Excel beéített függvéyét az XIRR függvéyt a feladat egoldááa. z XIRR függvéy a e üteezett ézáaok belő egtéülé átáját k tudja záol. Két beeő aaétee va, a ézáaok tatoáya é a ézáaok eedékeégéek a tatoáya. Ha a kötvéy áfolyaát egatív előjellel vezük fel, teácó eljááal az XIRR függvéy kzáítja a kötvéy belő egtéülé átáját. (z XIRR függvéy űködtetééhez zté zükége az aly Toolack akobővítéy.) záítát a 4.4 Táblázat tatalazza. 4.4 Táblázat ézáaok Névéték %-ba Dátu Áfolya -95%.4. 5,%.. 4,99%.4. Kaatok 5,%.. 4,99%.4. 5,%.. Kaat+Tőke 4,99% 3.4. elő egtéülé áta,4% befekteté téylege hozaa,4%. téylege hoza azét lett agaabb, t a kogált hoza, vel a kaatokat e évete fzetk k, hae félévete é a kélet feltételez, hogy a kaott kaatokat,4%-o hozaal tudjuk úja befektet. téylege hozazáítáa va egy közelítő kélet, ely a évlege hoza é az áfolyayeeég éve jutó özegét oztja a évéték é az áfolya egy úlyozott átlagával. 4. Fejezet otóló elélet

8 úlyok agyágát e táaztja alá tudoáyo doklá, ezét az alább kéletet cak akko alkalazzuk, ha c lehetőégük alkalaz az XIRR függvéyt. téylege hoza közelítő kélete a következő: N + (4.5) IRR e,6* +,4* N hol, a kötvéy ettó áfolyaa a évéték zázalékába, N a kötvéy évétéke (dg %), évlege hoza, lejáatg hátalévő évek záa, IRR e a becült téylege hoza. Helyetteítük be a 4.5-ö kéletbe! N % 95% + % + (4.6) IRR 3 e,3%,6* +,4* N,6*95% +,4 *% kélet ozabb eedéyt adott a téylege hozaa, t a kogált hoza Hozaáta záítá IRR-él külöböző újabefekteté átáál Ha tudjuk, hogy ekkoa a kaott kaatok é tőkeézletek újabefekteté átája, a obléát két ézletbe oldjuk eg:. kötvéy ézáaláat jövőétékzáítáal ele kötvéyé tazfoáljuk 3.. Kzáoljuk az ele kötvéy hozaát. Nézzük eg a záítát egy kokét éldá keeztül! 4.6 élda 3. júlu 5-é vááoltuk egy 5/E állakötvéyt. kötvéy ettó eladá áfolyaa 96,95% volt, a felhalozott kaat agyága,87%. kötvéy kaatlába év 9,5%, at két ézletbe fzetek k: áju -é 4,59%-ot, ovebe -é edg 4,66%-ot. kötvéy 5. áju -é já le. következőt tételezzük fel a kaott kaatok befekteté átájáól. Időzak Újabefekteté áta 7,5% 7,% 6,% 5,5% Mekkoa téylege hozaal fektettük be a ézüket? lakítuk át a kötvéy ézáaláát ele kötvéyé. Ehhez feltételezzük, hogy a hozaokat valóba befektetjük a élda táblázatába zeelő éve kaatlábo. feladat egy jövőéték-záítá, ahol fgyelebe kell ve, hogy külöböző dőzakokba á é á az eléhető hoza. Mekkoa özeg fog a edelkezéüke áll 5. áju - é? 5 6 (4.7) 7,% 6,% 5,5% FV 4,66% * + * + * + + 6,% 5,5% 5,5% 4,59% * + * + + 4,66% * + + 4,59% 5,% + 4,86% + 4,79% + 4,59% 9,34% z elő kaatot 3. ovebe -é kajuk eg, ez háo dőzakot kaatozk. 4. áju -g 7%-al, 4. ovebe -g 6%-al, ajd utáa 5. áju -g 5,5%-al. 4. áju á cak két, a 4 ovebe edg cak egy félévet fog kaatoz. Lejáatko a évétéket é a á eő 4,59%-o kaatot fogjuk egka. Ha becléek otoak bzoyulak, é de fllét azoal befektetük, lejáatko a évéték 9,34%-a fog a edelkezéüke áll. Ez a kötvéy ézáalááak egfelelő ele kötvéy étéke. Ele kötvéy téylege hozaát ezek utá á e ehéz eghatáoz. (4.8) IRR T hol, az ele kötvéy lejáatko étéke, a befektetett özeg (a kötvéy buttó áfolyaa), T a befektetétől a lejáatg eltelt dő évekbe. Hatáozzuk eg a befekteté eódut! Lez egy telje évük 4. áju -től 5. áju -g, é egy töt évük 3. júlu 5-től 4. áju -g. T( )/365 év + év,8 év. ehelyetteítve a 4.7-e kéletbe, kajuk: 9,34% (4.9) IRR,8,5% 98,8% kötvéy téylege hozaa tehát,5% lez, ha az újabefekteté kaatlábaka voatkozó becléek helyeek. zt, hogy hogya lehet a jövőbel hozaátákat egbecül, ajd az 5. fejezetbe fogjuk egvzgál. z ele kötvéyek eetébe édee ég egy hozazáítát egéz. Ez a dzkot kctájegyek hozazáítáa. záítáak az édekeége, hogy lejáatko dg %-ot kauk, ezét -el. dzkot kctájegy dőzak hozaát a 4.3-a kélettel záolhatjuk k. % (4.3) hol, a dzkot kctájegy áfolyaa a évéték %-ba, dőzak hoza, 3 Ele kötvéy olya étékaí, aek cak egy kfzetée va d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

9 4.7 élda Egy dzkot kctájegy áfolyaa júlu 5-é 97,3%. következő év jauá 3-á fog lejá. Mekkoa az dőzak hoza? háo éveíté ódzeel ekkoa hozaokat kauk? Melyk eetbe, elyket alkalazzuk? ehelyetteítve a 4.3-a kéletbe, kajuk: % % 97,3% (4.3) 3,6% 97,3% dzkot kctájegy dőzak hozaa 3,6%. befekteté eódu étéke: ( )/365,66 háo éveíté ódzeel kaott hozaot a 4.5 táblázat tatalazza. 4.5 Táblázat Megevezé Kélete Noál vagy leá hoza t Effektív vagy exoecál hoza Kaatteztá ( + ) l( ) e + t Eedéy 3,6%/,66,5%,36,66 -,% l(,36)/,66,3% Feltétel Hozaot e fogatjuk vza Hozaot vzafogatjuk Folytooa ealzáljuk az dőaáyo éve hozaot. z dőzak hoza változatla aad az év folyaá z átlago hoza kzáítáa 4... alfejezetbe á láttuk, hogy gazából cak a kaatteztá egítégével tudjuk eghatáoz a befektetéek átlago hozaát. Mot azt a obléát vzgáljuk eg, hogyha egy dőzak alatt külöböző befektetéekbe volt a ézük, akko hogya tudjuk kzáol eze befektetéek átlago hozaát é azok zóódáát. 4.8 élda. októbe 3-á vááoltuk lló fotét 9,4%-o áfolyao D88 dzkot kctájegyet. Ezt a kctájegyet a következő év ácu 3-á eladtuk 95,9%-o áfolyao, é vettük D3 dzkot kctájegyet 9,%-o áfolyao. Ezt a kctájegyet lejáatg egtatottuk, ajd vettük D7 kctájegyet 93,4%-ét, at zté lejáatg tatottuk. Ekko 9,85%-o áo vettük D36 kctájegyet, at zté lejáatg tatottuk. Mekkoa volt a befektetée elét átlago hoza? z egye tazakcókat a 4.6-o táblázat utatja: 4.6 Táblázat Vétel dátua Vétel áfolya Eladá Eladá áfolya dátua..3 9,4% ,9% ,%..3 %..3 93,4%..7 %..7 9,85% 3.6. % Előzö záoljuk k a éldát a 4.6 éldába á etetett ódzeel. Kzáoljuk, hogy ézük ekkoa özege övekedett 3. júu -g, ajd behelyetteítük a 4.8-a kéletbe. 95,9% % % % (4.3) FV * * * * 8, 89 9,4% 9,% 93,4% 9,85% Száoljuk k ot a befekteté dőtataát! t ( )/365 +,69 év 8,89 (4.33) IRR t 9,89% Ha az effektív kaatzáítá kéletét alkalazzuk, akko 9,89%-o éve hoza adódk. Hazáljuk ot a folytoo kaatzáítá kéletét! Ekko a következő éve hozaot kajuk. 8,89 l (4.34) 9,44%,69 Ezt a 9,44%-o hozaot az egye eóduok hozaaak átlagakét egkahatjuk. Jelölje t j a j-dk befekteté eódu dőtataát, j a j-dk eóduba elét folytoo hozaot, T a telje befekteté dőtata hozát, j a j-dk eódu kezdet befektetett özeget, j a j-dk eódu vég befektetett özeget, a befekteté eóduok telje záát. Hazáljuk k azt, hogy a eódu vég özeg, egegyezk a következő eódu kezdet befektetett özeggel. l + l *...* + l l...l (4.35) T T T Ha átedezzük a kaatteztá kéletét, kajuk: l (4.36) l * t t ehelyetteítve a 4.35-ö kéletbe a 4.36-o kéletet, kajuk: * t + + t * t... * t j j * T T w j * j J (4.37) d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

10 Látható, hogy az dőzak kaatteztáok úlyozott átlaga egadja ekük a telje befekteté dőzakáa voatkozó kaatteztát. Nézzük ezt eg a kokét éldáko. záítáokat a 4.7-e táblázat utatja: 4.7 Táblázat efekteté Időzak hoza efekteté eódu Kaatteztá Súly Súly * Iteztá I.,9%,44 6,48% 6,4%,6% II. 8,44%,87 9,36% 3,% 3,% III. 7,5%,93 7,56% 34,45%,6% IV. 7,7%,45 6,3% 6,9%,76%,69 9,44% z egye záok kalkulácóját az I. befekteté éldájá utato be:. Időzak hoza 95,9%/9,4%,9%. efekteté eódu ( )/365,44 3. Kaatteztá (+,9%)/,44 6,48% 4. Súly,44/,69 6,4% 5. Súly*Iteztá 6,4%*6,48%,6% otfóló hozaáak kzáítáa z előző alfejezetbe hazált átlaghoza-záítá ódzebe cak a leköté dőtől függött a úly agyága. Ez azét volt, et a ézük. egyzee cak egyfajta ezközbe volt lekötve,. a befektetéek ele kötvéyek voltak, azaz a befekteté dőzakok alatt e ealzáltuk hozaot, 3. a befektetett özeg cak a hozaok att változott. Mot oldjuk fel ezeket a feltételezéeket! Nézzük eg, hogy egy több ezközt tatalazó otfóló eetébe hogya tudjuk kzáíta a otfóló hozaát, lletve eghatáoz azt, hogy az egye ézbefektetéek hogya jáultak hozzá a otfóló hozaához. 4.9 élda efekteté otfólók alakuláát. júlu 5. é 3. júlu 3. között az alább táblázat utatja. táblázat elő ozloa a befekteté ozáát, a áodk az ezköz egevezéét, a haadk a vétel dátuát, a egyedk a befektetett özeget lló fotba, az ötödk a vétel áfolyaot fotba, a agába foglalja a feleülő tazakcó költégeket (bóke díj, kezelé költég, tb.), a hatodk az eladá dátuát, a hetedk az eladá áfolyaot levova belőle a feleülő tazakcó költégeket, íg a hátalévő ozlook az adott ezköze a befekteté eódu alatt fzetett kaatok/oztalékok agyágát é azok eedékeégét utatja. 9 efek-teté Vétel dátua Özeg (MFt) Vétel áfolya (Ft) Eladá dátua Eladá áfolya (Ft) Kaat/ oztalék Rchte.7.5, OT.7.5 5, /I , ,5% 4,49% Kaat/oz -talék dőotja D , akbetét.. 3, ,3 6%* 6 Matáv , % Rchte , Matáv , % Kézéz , Kézéz 3.7., Matáv ,6 Kézéz ,6 95,4 3 4/I ,4 táblázat a következő tötéetet eél el ekük.. júlu 5-é 4 ezközbe fektettük a ézüket. Vettük Rchte ézvéyt () lló fotét, OT ézvéyt () 5 lló fot étékbe, 4/I állakötvéyt (3) 75 lló fotét é 3. júu -é lejáó dzkot kctájegyet (4) 4 llóét. Özee befektettük 65 lló fotot. Időedbe követve az eeéyeket, előzö októbe -é egkatuk az állakötvéyek (3) eedéke kaatát. Eek özege 75/37**4,5%3,8 lló fot volt. (z állaaíok é a dzkot kctájegyek évétéke Ft.) Ezt bakbetétbe helyeztük, é lekötöttük 3. ácu 8-g (5). (Mvel keelt ügyfelek vagyuk a bak zááa, lehetőégük va egyed lejáat teuokat kkötük.) bakbetét kaata év 6%. Mácu 8-á a zálá lévő özeg *6%*( )/365,3 zooáa eelkedett. Mácu 8-á eladtuk OT ézvéyeket é a bakbetétükkel együtt befektettük Matáv ézvéybe (6). Özee 3,8*,3+ 5/4*57,58 lló fotot fektettük be. Ál -é egkatuk az állaaí következő kaatát,75/37**4,49%3,6 lló fotot, aét Rchte ézvéyt vettük (7). Rchte ézvéyeket áju 9-é eladtuk, é vel úgy godoltuk, hogy a Matáv lez a yeő, a Rchte eladáából befolyt özeget (3,6/575*58 + /47*58 5,7 lló fotot) ebbe fektettük (8). Közbe a dzkot kctájegy júu -é leját, de elfelejtkeztük óla, é azóta kézézbe áll a ézük. () z özeg agyága:4/985*43,8 lló fot, ahez jö a Matáv oztaléka, at zté e fektettük be ég (5,7/838**%+57,58/77*%,55) (9-). d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

11 befekteté eódu vég ézözegeket a -3-a ook tatalazzák. Va Matáv ézvéyük 74,6 MFt étékbe (5,7/838*84+57,58/77*84), kézézük (a 9- e é a -e ook özege), továbbá 4/I kötvéyük 75,4 MFt étékbe (75/37/36). Mekkoa volt az elúlt duva egy évbe otfólók hozaa? Melyk befektetéek teljeítettek jobba é ozabbul, t az átlag? kaatteztáal e tudjuk a otfóló eleeek hozaaból özeak a otfóló hozaát, ez keülhet a oál hozaal. Igaz a következő özefüggé: j j * * t j * j j j (4.38) t j t j j * * j * wj T * T j * T J hol, a otfóló étéke a befekteté eódu kezdeté, T a telje befekteté eódu hoza, a otfóló étéke a befekteté eódu végé, a befektetéek daabzáa a befekteté eódu alatt, t j - a j-dk befekteté dőtataa j a j-dk befekteté özege j a j-dk befekteté hozaal övelt özege. otfólók oál hozaát egkahatjuk az egye befektetéek oál hozaaak úlyozott átlagakét. z egye befektetéek úlya edg az adott befekteté dőtataáak é duló özegéek é a telje otfóló duló étékéek é a telje otfóló befekteté eóduáak aáya lezek. Jele eetbe e de befektetéük ele kötvéy, vel d az állakötvéy, d a Matáv ézvéy fzet oztalékot, é azokat úja be tudjuk fektet, a úlyok özege agyobb lez, t. befektetéük oál hozaát a következőkée záolhatjuk k: 95, (4.39) * *,34% T a táblázat az egye befektetéek hozaat utatja: j 4.8 Táblázat Sozá efekteté Özeg Időzak Noál efekteté Súly Hoza (MFt) hoza hoza eódu Rchte,,64% 4,6%,8 3,39% 4,33% OT 5, 8,43% 3,4%,65,3%,57% 3 4/I 75, 9,3% 8,9%, 8,3%,5% 4 D36 4, 7,7% 8,76%,88 3,%,5% 5 akbetét 3,8,58% 6,%,43,5%,3% 6 Matáv 57,58 8,9%,58%,37 7,87%,78% 7 Rchte 3,6 4,94% 5,54%,,%,6% 8 Matáv 5,7 -,4% -,%, 8,45% -,% 9 Kézéz 43,8,%,%,3,5%,% Kézéz,54,%,%,8,8%,% Özee 3,%,34% z dőzak hoza kzáítááól á volt zó az előző táblázat eetébe. oál hozaot úgy kajuk, hogy az dőzak hozaot oztjuk a befekteté eódual. úlyok agyága úgy jö k, hogy a befektetett özeg é a befekteté eódu zozatát oztjuk a telje otfóló dulá étékéek é befekteté eóduáak a zozatával. z elő o eetébe ez (*,8/65/,43,39%). oál hoza é a úlyok zozata adja a hozaot, elyek özege a otfóló telje hozaát adják. úlyok özege azét e, vel volt kaat é oztalékfzeté bzoyo befektetéeke (Matáv, 4/I) Váható hoza kzáítáa z előzőekbe dg últba tötét befektetéek utólago étékeléével foglalkoztuk. a voltuk kívácak, hogy a últba tett befektetéek ekkoa éveített hozaot hoztak záuka. Mot jövőbel befektetéek váható hozaáak kzáoláával foguk foglalkoz. Eek akko va jeletőége, ha befektetéükek a jövőbe többféle hozaa lehetége. Nézzük előzö egy egyzeű éldát! 4. élda Egy otfóló eetébe a következő félévbe váható hozaáták váható elozláát az alább táblázat utatja. Keet I. II. III. Valózíűég 3% 4% 3% Hoza (év) 5% % 5% Mekkoa a váható hozaáta? Ha lló fotot fektetük be a otfólóba, ekkoa özeg váható egy év úlva? Tételezzük fel, hogy a hozaáták oál hozaáták. hozaáták valózíűégekkel úlyozott átlaga adja a váható hozaátát. Kélettel: d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

12 E( ) (4.4) * hol, az -dk keet eeté a befekteté váható oál hozaátája, az -dk keet valózíűége, a keetek záa E( ) a oál hozaáták váható étéke. ehelyetteítve a 4.4-e kéletbe, kajuk: (4.4) E ( ),3*5% +,4* % +,3* 5% 4,5% + 8,% + 7,5% % Ha lló fotot fektetük be, akko félév úlva lló fotuk lez váhatóa. *(+E( )*t) *(+,*,5) lló fot. Ezt az étéket kajuk akko, ha a befekteté váható hozaaak záoljuk k a úlyozott átlagát. *(,3*(+,5*,5)+,4*(+,*,5)+,3*(+,5*,5)). Noál hozazáítá eetébe tehát a hozaok váható étéke (. eet) egegyezk a váható hozaátával záolt hozaal (. eet). Foto tud, hogy a fet özefüggé cak a oál hozazáítá eetébe gaz. Effektív hozazáítá eetébe a következő két étéket kajuk: (4.4) t,5 *( + ) *( + % ) 9,54 * e * t,5,5,5 ( + ) *[,3* ( +,5) +,4 *( +,) +,3* ( +,5) ] 9, 53 e Látható, hogy a hozaok váható étéke kebb, t a váható hozaátával záolt hoza. Ugyaezt taaztalhatjuk fodított előjellel a kaatteztáal záolt hozaok eetébe. (4.43) * e * * t * e * e * t,*,5 *,5,5*,5,*,5,5*,5 (,3* e +,4 * e +,3* e ), 54 z alábbakba özefoglaljuk a hozazáítáal kacolato taulágokat:. Ha egy otfóló dőzak hozaaak átlagát akajuk kzáol, alkalazzuk a folytoo kaatzáítát, azaz a kaatteztá kéletét, vel ez adja eg a hozaok tozítatla átlagát.. Ha egy otfóló adott dőzak hozaáak özetevőt akajuk eleez, alkalazzuk a évlege kaatzáítát, vel az egye ézbefektetéek hozaaak úlyozott átlaga így adja eg a otfóló adott dőzak hozaát Ha egy otfóló jövőbel váható hozaát akajuk kzáol, egt alkalazzuk a oál kaatzáítá ódzeét, vel ez adja eg a jövőbe váható hozaok tozítatla átlagát. 4.. Tőzde étékaí hozaa é kockázata lábbakba óbáljuk eg zázeűíte egy adott tőzde étékaí últbel hozaát é kockázatát. fet fogalakat e fejezet bevezetőjébe á eghatáoztuk, ot ézzük eg, hogy hogya tudjuk őket zázeűíte. z átlago hozaot a a kaatteztáok átlagakét kajuk. z étékaí kockázatát edg a kaatteztáok zóáakét defáljuk. 4. élda Tételezzük fel, hogy va Matáv ézvéyük. z adott ézvéy 3. jauá-febuá hav záóáfolyaadatat az alább táblázat tatalazza: Dátu Záóáfolya d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

13 Dátu Záóáfolya Száoljuk k a Matáv ézvéy átlago hozaát a voatkozó dőzak alatt é zázeűítük a ézvéy kockázatát! Mvel egy adott étékaí dőbel (a) hozaat kell átlagol, a kaatteztá ódzeét válaztjuk. Khazáljuk azt, hogy az l( / ) felíható a két zá logatuáak külöbégekét l( )-l( ). tőzde hozazáítáál a gyakolat az, hogy e vezk fgyelebe a bakzüaokat (evezetee azt, hogy akko az áfolyakülöbégből eedő hoza több a között ozlk eg), hae 5 ao évvel záolak, vel duvá ey ukaa va egy évbe. z átlago hozaáta kzáítááak eete a következő:. Kzáoljuk a záóáfolyaok teézete logatuát.. z előző a záóáfolya logatuát kvojuk a tágya záóáfolya logatuából, így egkajuk az adott a kaatteztát. (Ha tud akajuk, hogy ez ekkoa éve hozaak felel eg, cak egzoozzuk az étéket 5-el.) 3. a kaatteztáokból záolt záta átlag lez az adott dőzakba elét átlago hoza. 4. a kaatteztáok zóáa lez a kockázat éőzáa. záítá eetét a 4.9-e táblázat tatalazza: Táblázat Dátu Záóáfolya Záóáfolyaok logatua Logauok külöbége , 6,7358.a , 6,7546,88% , 6,766,6% , 6,766 -,46% , 6,774-3,4% , 6,74 -,6% , 6,754 -,6% , 6,747,63% , 6,738 -,35% , 6,7334 -,48% , 6,7393,59% , 6,7334 -,59% , 6,76 -,7% , 6,74 -,48% 3.. 8, 6,6983 -,3% , 6,75,68% , 6,75 -,45% , 6,6958 -,47% , 6,698 -,5% , 6,6859 -,5% , 6,6946,87% , 6,6733 -,3% , 6,6846,3% , 6,668 -,64% , 6,6464 -,8% , 6,64 -,3% , 6,663 3,9% , 6,667,38% , 6,6733,63% , 6,67 -,3% , 6,6657 -,63% , 6,6399 -,58% , 6,68 -,8% , 6,6438,57% , 6,63 -,8% d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

14 Dátu Záóáfolya Záóáfolyaok logatua Logauok külöbége , 6,669,99% , 6,659 -,9% , 6,659,% , 6,694 -,35% , 6,67 -,66% , 6,647 -,8% , 6,6 -,35% Átlag -,33% Szóá,6% Relatív -4,9 zóá a kaatteztáok kzáítáát az elő két záóáfolya-adato keeztül utatjuk be. 84 (3. jauá.- adat), eek teézete alaú logatua 6,7358 l(84). jauá a záóáfolya teézete alaú logatua 6,7546 l(858). két adat külöbége 6,7546 6,7358 +,88% a a kaatteztá. több éték ehhez haolóa záítható. kaatteztáok záta átlaga -,33%, a azt jelet, hogy átlagoa aota ekkoa hozaot ealzáluk (egatív hoza eetébe, ekkoa a a vezteégük). záta átlagot az Excel ÁTLG() beéített tatztka függvéyével záolhatjuk k, aelyek aguetua az a tatoáy, a az átlagoladó adatokat tatalazza. Nézzük eg, hogy ez az átlag helye-e. a kaatteztáok záa 4. z átlago kaatteztá egítégével záoljuk k a febuá 8- záóáfolyaot. (4.44) *,33*4 * e 84 * e 735, 4 téylege 736-hoz kéet eltéé az átlag keekítééek következéye. Mot ézzük eg a Matáv ézvéy jauá-febuá hav kockázatát. zóá kéletét alkalazva a hozaoka az alább kéletet kajuk: (4.45) * [ j ] j hol, a hozaok taaztalat zóáa, a a hozaok záa j a j-dk a hozaáta agyága a a hozaok záta átlaga 4 daab adat eetébe a zóá kzáoláa auála eglehetőe dőgéye folyaat. z Excel beéített SZÓRÁS() függvéyével azoba ez köye elvégezhető. 7 8 függvéy egyetle aguetua azo adatok tatoáya, aek a zóááa kívácak vagyuk. 4.9-e táblázat aljá látható a zóá étéke, a,6%. zá jeletée az, hogy a a hoza átlagoa eyvel té el a hozaok átlagától. Mvel a zóá étéke eőe függ az alaadatok agyágedjétől, ezét a befektetéek özehaolíthatóága édekébe a hozaok zóáát ozta zokták a hozaok átlagával. Ekko kajuk a elatív zóát, a a Matáv ézvéy eetébe -4,9 (,6/(-,33)) Két eleből álló otfóló hozaa é zóáa Ha á ejük, hogy hogya tudjuk kzáol egy étékaí hozaát é zóáát, ézzük eg, hogy lehet kzáol egy otfóló hozaát é zóáát. Előzö ézzük a legegyzeűbb eetet; két olya tőzde étékaíból álló otfóló hozaát é zóáát, aelye a voatkozó dőzak alatt e fzetek kaatot é oztalékot. 4. élda Tételezzük fel, hogy otfólók két étékaíból áll. 4 lló fotot fektettük Rchte ézvéybe, é 6 llót fektettük OT ézvéybe. ézvéyeket 3. júlu 5-é vettük, é 3-á adtuk el. ézvéyek vétel, eladá é a közbeeő aoko a záóáfolyaat az alább táblázat tatalazza: Dátu Á OT Rchte efektetett özeg (Ft) Vétel á Záóá Záóá Eladá á 835 Száolja k a két étékaíból álló otfóló hozaát é zóáát! Száoljuk k előzö a 4.-e éldába á beutatott ódo a két étékaí hozaát é zóáát külö-külö. záítáokat a 4. Táblázat utatja: 4. Táblázat Dátu OT Rchte 3.7.8,74%,63% ,68%,49% 3.7.3,5% -,44% Átlag,5%,56% Szóá,%,3% Rel. zóá,33,84 a kaatteztá étékét úgy kajuk, hogy a tágydőzak áfolya logatuából kvoo az előző a áfolya logatuát. Nézzük éldául az OT júlu 3- hozaát. (4.46) l( ) l(9), 5 kaatteztáok záta átlaga a következő: d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

15 (4.47) OT Rchte,74%,68% +,5%,5% 3,63% +,49%,44%,56% 3 kaatteztáok zóáát edg a következőkée záolhatjuk k: (4.48) OT Rchte * [(,75%,5% ) + (,68%,5% ) + (,5%,5% ) ] *,% [(,63%,56% ) + (,49%,56% ) + (,44%,56% ) ],3% elatív zóá a zóá é az átlag háyadoa.,% σ OT,33,5% (4.48),3% σ Rchte,84,56% Egy kockázatkeülő befektető dg aa töekzk, hogy adott kockázat ellett a legagaabb hozaot éje el. Ezét végeedéybe otfólója váható elatív zóáát zeeté cökkete. Majd eglátjuk, ha va a aco kockázatete befekteté lehetőég, a fet egfogalazá úgy alakul át, hogy a acoál befektető az egyégy kockázata jutó kockázat éuot zeeté axalzál. Ha a befektetők úgy godolja, hogy a a últba gaz volt, az a jövőbe gaz lez, é e alkothat otfólót, hae cak aól döthet, hogy OT ézvéyt vagy Rchte ézvéyt vááol a ézéét, akko az alacoyabb elatív zóáú Rchte ézvéyt fogja válazta, é öze ézét ebbe fektet. zoba a ézügy befektetéek cak legtkább eetbe egyát kölcööe kzáó befektetéek. Lehetége az, hogy OT é Rchte ézvéyt vegyük. otfóló hozaa a bee zeelő étékaíok hozaáak úlyozott záta átlaga. otfóló zóáa a bee zeelő étékaíok áokét kovaacáak úlyozott záta átlagáak égyzetgyöke. Kélettel: 9 3 (4.49) w * j w * w * Cov( ; ) Egy eleű otfóló zóáégyzete Étékaí 3.. Σ j hol, a otfóló zóáa, a otfólóba zeelő külöböző étékaíok záa, a otfóló hozaa, w, w j a otfólóúlyok Cov( ; j ) - az -dk é a j-dk étékaí között kovaaca. z -dk étékaí otfólóúlya (w ) az -dk étékaíba fektetett özeg é a otfóló özétékéek a háyadoa. z étékaíok áfolyaáak változáával aga a ofóló étéke, az egye étékaíok étéke változk, így a otfólóúlyok folyaatoa ódoulak. kovaaca egy tatztka éőzá, aely két változó leá együttozgáát é. két étékaí hozaáa voatkoztatva a kovaacát a következő kélet egítégével lehet kzáol: l l (4.5) Co( ; j ) * ( )* ( j j ) hol, Cov( ; j ) az -dk é a j-dk étékaíok hozaa között kovaaca, a egfgyelt hozaok záa, l az -dk étékaí hozaa az l-dk ao, l j a j-dk étékaí hozaa az l-dk ao. Vegyük éze, hogy egy változó öagával vett kovaacája a változó zóáégyzete. Egy otfóló zóáégyzetét a vektoalgeba egítégével köye felíhatjuk. Legye w a otfólóúlyok vektoa, w - a otfólóúlyok vektoáak l 4.4 Ába w * w *w *Cov( ; ) w *w 3 *Cov( ; ) w *w *Cov( ; ) j w *w *Cov( ; ) w *w 3 *Cov( ; ) w * w *w 3 *Cov( ; ) 3 w *w 3 *Cov( ; ) w 3 * 3 w *w *Cov( ; ) w 3 *w *Cov( ; ).... w *w *Cov( ; ) w *w *Cov( ; ) w 3 *w *Cov( ; ) w * d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

16 tazoáltja, Cov a áokét kovaacák átxa. Ekko a otfóló zóáát az alább kélettel lehet leí: (4.5) w'* Cov * w otfóló zóáégyzetét gafkua ábázolhatjuk, at a 4.4 ába utat. kovaacaátxak ugyaay ozloa é oa va. z egye cellákba a áokét kovaacák találhatók egzoozva a két étékaí otfólóúlyával. átx fődagoálába az egye étékaíok zóáégyzete találhatók az adott étékaí otfólóúly-égyzetével zoozva. z ábából vatag voal keít köbe a kételeű otfóló zóáégyzetéek az eleet. z ábából látható, hogy a kételeű otfóló zóáégyzete a két étékaí zóáégyzetéek a otfólóúlyok égyzetével vett zóáa, továbbá kétze a két aí hozaa között kovaaca egzoozva a két otfólóúllyal. Kélettel: (4.5) w * + w * + * w * w * Cov( ; ) kovaaca helyett gyakabba hazálják két változó között leá kacolat ééée a koelácót, vel eek étéke - é között változk, azaz özehaolíthatóvá tez a külöböző változók között leá kacolat zooágát. koelácó e á, t a kovaaca é a két változó zóááak a háyadoa. Ha a koelácót alkalazzuk, a 4.5-e kélet a következőkée ódoul. (4.53) w * + w * + * w * w * * * hol, a otfóló zóáa, a otfóló hozaa, w, w az elő, lletve a áodk étékaí otfólóúlya, a két étékaí hozaa között koelácó,, az elő, lletve a áodk étékaí zóáa e é a 4.5-a kélet egítégével záoljuk k az OT é a Rchte ézvéyből álló otfóló hozaát é zóáát. Előzö a otfólóúlyokat záoljuk k. telje otfóló étéke 6 Ft + 4 Ft Ft. z OT otfólóúlya 6 Ft/ Ft,6, íg a Rchteé 4 Ft/ Ft,4. ehelyetteítve a 4.49-e kéletbe, kajuk: (4.54),6 *,5% +,4 *,56%,536% z OT-ből é a Rchteből álló otfóló átlago a hozaa,536% volt. Mot záoljuk k a két étékaí hozaa között kovaacát, ajd a otfóló zóáát. Előzö a 4.5-e, ajd utáa a 4.5-e kéletbe helyetteítük be. (4.55) 3 3 ( ) ( ) ( ) ( ) Cov,74%,5% *,63%,56%,68%,5% *,49%,56% ( ; + OT Rchte ) *,7 (,5%,5% )*(,44%,56% ) + kovaaca az Excel KOVR() függvéyével kzáítható, aek két aaétee va, a két változó étékeek tatoáya. (4.56),6 *,% +,4 *,3% + *,6*,4*,7%,7% Nézzük eg, hogy a otfóló hozaa é zóáa téyleg ekkoa-e. záítáokat a 4.-e táblázat tatalazza. 4. Táblázat Dátu OT Rchte Téylege Száított () () (3) (4) (5) (6) ,55 4,65556,777,69% , ,85556,494 -,% ,9439 4,67778,69,% Átlag,5354%,53539% Szóá,68%,7% táblázat elő ozloa a dátuokat tatalazza, a áodk é a haadk ozlo edg a otfólóeleek étékét az egye aok végé. egyedk ozloba edg a otfóló telje étékét láthatják. otfóló téylege hozaa az étékek teézete alaú logatuaak külöbége. Ezek záta átlaga é zóáa található az ötödk ozlo aljá. hatodk ozloba látható a kéletek alajá kzáított otfóló átlaga é zóáa. Látható, hogy a két éték között ge kc a külöbég. külöbéget két téyező agyaázza:. otfóló két elee között aáy az eltéő hozaok hatááa az dőzako belül elté az duló 6% OT, 4% Rchte aáytól alfejezetbe láthattuk, hogy kaatteztá eetébe a váható hozaátához tatozó hoza kebb, t a váható hozaok átlaga. Mvel tt a hozaáták átlagolááól va zó (cak a úlyok e valózíűégek, hae étékaáyok), az alfejezetbe beutatott eltéé tt jeletkezk. Mdazoáltal a 4. táblázatból látzk, hogy az eltéé ge kc, ezét a gyakolat életbe yugodta alkalazhatjuk a 4.49-e kéletet. otfóló elatív zóáa,7%/,536%,99. Ez az éték ugya jobb, t az OT elatív zóáa, de elaad a Rchteétől. Ha cak az OT-be, a Rchtebe, vagy a fet otfólóba fektetheték a ézüket, é feltételezzük, hogy a jövő ugyaolya lez, t a últ, a Rchte-be fekteték. gyakolatba általába e a otfólók últbel teljeítéyéek elezéée alkalazzák a 4.49-e kéleteket, hae a otfólók jövőbel teljeítéyéek odellezéée. feltalálójáól Makowtz-odellek evezett otfolóodell adatgéye eglehetőe aga. Egy eleű otfóló váható elatív zóááak becléée zükégük va: d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

17 . daab váható hozaa,. daab váható zóáa, 3. *(-)/ áokét váható kovaacáa. Ez odjuk egy eleből álló otfóló eetébe + + *9/ 65 daab adat egbecléét jelet. Láttuk, hogy az előző eetbe a otfóló elatív zóáa kebb volt, t a Rchte-é, azaz e volt édee a ézüket a otfólóba fektet. zoba egy otfóló attaktvtáa (elatív zóááak alzáláa) háo ódzeel javítható.. Olya aíok otfólóba válogatáával, aelyek jövőbe váható áokét kovaácá (koelácó) él kebbek,. a otfólóúlyok változtatáával, 3. a otfólóba zeelő étékaíok zááak öveléével. fet ódzeek beutatááa ézzük egy kotuált éldát. 4.3 élda Egy kételeű otfóló tagjaak váható év hozaát é zóáát külöböző keetek eetébe az alább táblázat tatalazza: Keet Való- Hoza zíűég ézvéy ézvéy I,3 3 II,4 8 III,3 3 3 otfólóúlyok 6% 4% Száolja k a kételeű otfóló váható hozaát, zóáát é elatív zóáát! feladat egoldáához k kell záoluk az é ézvéy váható hozaát, zóáát é a két étékaí között kovaacát, ajd be kell helyetteíteük a 4.49-e kéletekbe. z é ézvéy váható hozaa a keetek hozaáak valózíűégekkel úlyozott záta átlaga lez, ahogy a 4..4-e alfejezetbe á láttuk. E( ),3* +,4 * +,3* (4.57) E( ),3* 3 +,4 *8 +,3*3 6,9 + 7, + 3,9 8 keetek zóáa az eltééek valózíűégekkel úlyozott égyzete átlaga lez. Kélettel: (4.58) *[ E() ] hol, egy étékaí váható zóáa, az -dk keet valózíűége, E() az étékaí váható hozaa, a keetek záa ehelyetteítve a 4.58-a kéletbe, kajuk: (4.59),3*,3* ( ) +,4* ( ) +,3* ( 3 ) 6 ( 3 8) +,4* ( 8 8) +,3* ( 3*8) 5 3, 87 Mt koábba á elítettük, két változó között leá kacolat zooágáak ééée kább a koelácót hazálják, t a kovaacát, vel ez a kovaaca étékét egy -; é között étéke tazfoálja, így a utatók özehaolíthatók lezek egyáal. Száoljuk k a két étékaí hozaa között koelácót! (4.6) R ( ) Cov * ; * [ E( )]* E( ) * hol, R két étékaí hozaa között váható koelácó, az -dk keet valózíűége, E( ) az étékaí váható hozaa, E( ) a étékaí váható hozaa, az étékaí hozaa az -dk keet eeté, a étékaí hozaa az -dk keet eeté, - az étékaí hozaaak zóáa, a étékaí hozaaak zóáa, a keetek záa. Helyetteítük be a 4.6-a kéletbe! (4.6) R,3* [ ] ( ) *( 3 8) +,4 * ( ) *( 8 8) +,3* ( 3 ) * ( 3 8) 7, * 5 két étékaí hozaa tehát otoa elletétee ozog. Mot helyetteítük be a 4.49-e kéletekbe! E,6 * +,4 *8 9, (4.6) ( ) otfóló váható hozaa tehát 9,%. (4.63),6 * 6 +,4 *5 + *,6 *,4 *( 3) 9,6 3, otfóló váható zóáa 3,%, a alacoyabb az é ézvéy zóááál. Eek oka az, hogy a otfóló zóááak haadk özetevője a koelácó egatív étéke att cökket a két zóá úlyozott átlagát. Ne véletle, hogy a otfóló elatív zóáa eze kedvezőbb, t aká az, aká a ézvéy elatív zóáa. háo befekteté jellező adatat a 4. táblázat utatja. d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4. Fejezet otóló elélet

18 4. Táblázat Keet Hoza otfóló ézvéy ézvéy Átlag 8 9, Szóá 7,75 3,87 3, Relatív,39,,6 zóá Látható, hogy az é ézvéy kzáólago btokláa helyett édee a két ézvéyből álló otfólóba fektet a ézüket, vel egyégy váható hozaa ekko ek a legkebb kockázat. Tudjuk-e tovább cökkete a kockázatot a otfólóúlyok változtatáával? válaz az, hogy ge. Ehhez e kell át teük, t az egyk otfólóúly zet devál a otfóló zóááak kéletét, é a devatívot egyelővé téve zéual, átedez a kéletet a otfólóúlya. kélet levezetééél khazáljuk azt, hogy w - w, továbbá ahol a zóáak ua va, ott a zóáégyzetek ua va. Kélettel: (4.64) d dw * w w w * M ( w * + ( w ) * + * w *( w )* Cov( ; ))' * * + * w * + * Cov( ; ) 4* w * Cov( ; ) ( + * Cov( ; )) Cov( ; ) Cov( ; ) + * Cov( ; ) Száoljuk k, lye úlyaáyok ellett lez az adott otfólók ál zóáú. Helyetteítük be a 4.64 kéletbe: M (4.65) w, *3 Ha az ézvéy úlya /3, a ézvéy úlya /3, a otfóló zóáa ál. Nézzük eg, hogy ekkoa a ál zóá étéke. 3 3 (4.66) * 6 + *5 + * * *( 3) + * Látható, hogy aeybe otál úlyaáyba kobáljuk a két ézvéyt, otfólók zóáa zéu lez, azaz egy kockázatete befektetét kauk. zoba hozaot ka foguk, égedg váhatóa /3*+/3*88,67%-ot. Kételeű otfólóból cak akko tuduk kockázatete otfólót létehoz, ha a köztük lévő koelácó együttható ál, azaz ée --el egyelő. 4.5 ába az é ézvéyekből álló otfólókat tatalaz, cak a két ézvéy között koelácó együttható külöbözk. z egye voalak az azoo koelácó együtthatójú ézvéyekből kézett otfólókat kötk öze. z dulóot de eetbe a d. ozk Sádo: ézügy záítáok étékaí hozaa é zóáa (8%; 3,87%), a végot edg az étékaí hozaa é zóáa (%; 7,75%). %-okét övelve az úlyát kajuk a külöböző koelácó együtthatók ellett göbéket. Látható, hogy koelácó együttható ellett, a otfólógöbe egy egyee. Ekko a otfóló létehozáával e tudjuk cökkete a kockázatot. Mél kebb azoba a koelácó együttható agyága, aál haaabb a göbe. zaz kezdetbe eelkedk a hoza, közbe a zóá cökke. ál zóá utá á a hoza, é a kockázat övekzk. --e koelácó együttható eeté a zóá zéua cökke. Sajo ez az ábá e látzk otoa, vel az /3-o aáy a 3% é a 4% közé ek. Hoza 4.5 Ába Ha a koelácó együttható étéke -, akko a 4.64-e kélet leegyzeűödk. (4.67) 9,8 9,6 9,4 9, 9 8,8 8,6 8,4 8, 4. Fejezet otóló elélet M Cov( ; ) + * Cov( ; ) *( + ) ( + ) + w Kételeű otfóló hozaa é zóáa külöböző koelácó együtthatók é otfólóúlyok ellett 8,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Szóá - -,5,5 + * * * * ( ) *( ) ehelyetteítve a 4.67-e kéletbe, ugyaazt az eedéyt kajuk, t koábba.

19 M 3,87 (4.68) w, 333 7,75 + 3,87 Mot ézzük a otfóló javítááak haadk lehetőégét, a otfólóba lévő étékaíok elezááak öveléét. otfólóba lévő befektetéek fajtáak öveléét dvezfkácóak evezzük. Tételezzük fel, hogy a otfólóba zeelő étékaíok zóáégyzete ugyaakkoa σ. áokét kovaacák legyeek ugyaakkoák, étéküket jelölje Cov. z daab étékaíból álló otfólóba zeelő eleek úlya legye ugyaakkoa, azaz /. otfóló zóáégyzetét ekko a úlyozott kovaacaátx eleeek özege adja. Ebbe a kovaacátxba daab zóáégyzet zeeel, é *(-) áokét kovaaca. Mde ele úlya. Kélettel kfejezve: *( ) (4.69) σ * σ + * Cov Mot tato étéke a végtelebe. Nézzük eg, hogy hogya alakul a 4.69-e egyelőég étéke: *( ) (4.7) σ l * σ + * Cov * + Cov + * Cov Cov l σ zaz, a otfólóba övelve az eleek záát, a otfóló zóáégyzete a áokét kovaacákhoz tat. Ha az étékaíok hozaa egyától függetleül alakuláak, a dvezfkácóval tökéletee kockázatete befektetéhez juthaták. valóágba azoba az étékaíok hozaa e koelálatlaok. Vaak olya akoökoóa téyezők, elyek az étékaíok áfolyaát é következékée hozaát, azoo áyba ozgatják. Néháy lye téyező hatáát a 4.3-a táblázat utatja: 4.3 Táblázat Téyező Hatá az Magyaázat áfolyaa ézac Cökkető Ha a kaatlábak övekedek, de jövőbel kaatlábak ézáa jeleétéke cökke, é vel az áfolya övekedée ézáaok jeleétéke, ez cökke. Költégveté defct övekedée Fzeté éleg defct övekedé Gazdaág övekedé Cökkető költégveté költekezé agábeuházáokat zoít k, vagy adóbevétel övelé, vagy kaatlábövekedé váható. Cökkető fzeté éleg egyeúly autoatkua leétékelődéel állhat helye, a leétékel a haza valutába ylvátatott befektetéeket, ha a oetá hatóág el akaja keül a leétékelődét, a kaatok eelkedée váható. Növelő kojuktúa hatááa a cégek által egteelt ézáa váhatóa övekzk. 37 d. ozk Sádo: ézügy záítáok 38 Téyező Hatá az Magyaázat áfolyaa gyouláa otfólóak tehát vaak olya kockázata, aelyek dvezfkácóval cökkethetők, vel az 4.6 egye Ába étékaíok kbocátóak gazdálkodá köüléyetől függeek ezeket egyed kockázatokak evezzük. Vaak olya kockázatok, elyek eltéő étékbe dvezfkácó de étékaí hatáa áfolyaát befolyáolják ezeket ac kockázatokak hívjuk. 4.6 ába gafkua a otfóló kockázatáa jeleít eg a dvezfkácó hatáát. Kockázat Ha azoba a dvezfkácóval jeletőe Egyed cökkethető a kockázat, kockázat akko édee él több étékaíba befektet. z odell adatgéye exoecála eelkedk. elezá övekedéével azoba a Makowtz- ac kockázat Rézvéyek daabzáa Ezét a tudoáyo kutatá é a gyakolat géye új otfólóalkotá odellek kalakuláához vezetett Tőkejavak áodellje (CM) tőkejavak áodelljét Makowtz taítváya Shae alkotta eg a 6-a évek elejé. Iduló adatgéye jóval kebb, t a Makowtz-odellé, azoba több olya feltételezéel él, aelyek a valóágba e, vagy cak többé-kevébé valóulak eg. tőkejavak áodelljéek kdulóotja a hatékoy otfólók göbéje. hatékoy otfólók göbéje azo otfólókat özekötő folyaato voal, aelyek adott kockázat ellett a axál váható hozaot hozzák. 4.5 ábá láthattuk, hogy két étékaí külöböző otfóló egy, a ál zóáú otál egtöő göbe eté helyezkedek el. Ez gaz a több eleből álló otfólóka. hatékoy otfólók göbéje 4.7 ábá a kockázat é hoza koodáta-edzebe zeeelteük az öze lehetége befektetét. lehetége befektetéek bukológöbét voal jelz, eze belül a hatékoy otfólók göbéjét Váható vatagított 4.7 Ába voal. hatékoy otfolók göbéje az otfólóba kezdődő, felfelé é hoza jobba tató voal. z,, C, D D otfólók Hatékoy d otfóló ajta vaak a hatékoy otfólók göbéjé. Látható az, hogy Caz I otfóló G zté göbéje ajta va a otfólók bukológöbéjé, de e hatékoy otfóló, vel d az E, d a F otfóló jobb ála. Ezét e gaz az a egállaítá, hogy hatékoy otfóló az, a E H I 4. Fejezet otóló elélet Szóá

20 adott hoza ellett ál zóáú. z F, G é H otfólók a göbe é a vízzte tegely között helyezkedek el. CM. feltétele ézügy acok legyeek hatékoyak. Hatékoy a ac akko, ha az étékaíok áa azoal é helyee tüköz vza az étékaíoka voatkozó foácókat. Ebbe az eetbe az étékaí áa egfelel az étékaíból záazó ézáaok jeleétéközegéek. Hatékoy aco az öze befekteté döté NV-je zéu. Hze de étékaíét ay ézt kell ad, aekkoa a buttó jeleétéke. Kélettel: * t (4.7) : GV CF * e hol, GV az étékaí belő étéke, avagy az étékaíból záazó váható ézáaok jeleétéke, az étékaíból záazó ézáaok záa, CF az étékaí -dk ézáaa, az étékaí hozaa (folytoo kaatzáítáal), t a jele dőottól az -dk ézáa eedékeégég eltelő dő évekbe, az étékaí áfolyaa. 4.7-e kéletből látzk az, hogy az étékaí áfolyaa é az étékaí hozaa egyáal fodította aáyo. Ha az áfolya cökke, a váható hoza ő é fodítva, ha a több téyező változatla aad. ac hatékoyága háo dolgot jelet.. Ifoál hatékoyág az étékaía voatkozó foácók azoal, dek zááa gyeee hozzáféhetők.. Tazakcó hatékoyág az étékaíok vétele é eladáa jáuléko költégek élkül véghezvhető, ceek étékaítazakcókat tehelő adók, é aká töedékézvéyeket lehet vááol, lletve elad. 3. llokácó hatékoyág a befektetők acoálak (azaz adott hoza ellett a axál hozaú befektetét válaztják), é áelfogadók (azaz egyed váálá é eladá zádékakkal e kéeek befolyáol az étékaí áát). Elő állítá - Ha a ézügy acok hatékoyak, akko a aco létező öze lehetége otfóló állezkedk a hatékoy otfóló göbéjée. Tegyük fel, hogy va egy olya otfóló (éldául az E), a a hatékoy otfólók göbéje alatt található. z foácók ylváoak, tehát a befektetők tudoát zeezek aól, hogy va olya otfóló (a jelű), a ugyaolya kockázat ellett agaabb hozaot bztoít, t az E otfóló. befektetők acoálak, ezét eladják az E otfólót által az E otfóló áfolyaa ek, váható hozaa övekzk é egvááolják otfólót által otfóló áfolyaa ő, váható hozaa cökke. tazakcó hatékoyág bztoítja, hogy a kegyelíté addg folyk, íg a két azoo kockázatú otfóló hozaa azoo e lez. 39 d. ozk Sádo: ézügy záítáok 4 CM. feltétele Létezze a gazdaágba kockázatete befekteté. Kockázatete a befekteté, ha váható hozaáak zóáa zéu. Szté zéu a kockázatete befekteté kovaacája a több befektetéel. Kockázatete akko a befekteté, ha cak egyetle jövőbe váható hozaa lehet. Ha a lejáatg egtatjuk, akko a fx kaatozáú állaaí lye befekteté, vel az állaok zte bzto, hogy teljeítk fzeté kötelezettégeket. zoba az állaaíokak va kaatkockázatuk, azaz a futadejük oá áfolyauk a deko ézac hozaokak egfelelőe gadozhat. Még a gyakolatba a egfelelő lejáatú állaaí hozaát tektk kockázatete hozaak. Ábázoljuk a kockázatete hozaot a koodáta edzebe. Ez a ot az y tegelye fog elhelyezked - vel a zóáa zéu - a kockázatete hoza otjába. Mot húzzuk étő egyeet a kockázatete befektetéből a hatékoy otfóló göbéjéhez! kockázatete befektetéből a hatékoy otfólók göbéjéhez húzott étő egyee eve tőkeac egyee (CML). CM 3. feltétele Mde befektető vehee fel kockázatete kaatlábo htelt a befektetééhez. Máodk állítá kockázatete befektetéből é a hatékoy otfólók göbéjé lévő été otba található otfólóból kéezhető otfólókkal a tőkeac egyee de otja lefedhető. Következékée de egye étékaí (otfóló) á fog llezked a tőkeac egyeee. z egyee kéét a 4.8 Ába utatja. Látható, hogy a tőkeac egyee a C otfóló otjába ét a hatékoy otfóló göbéjét. áodk állítá elő éze azt odja k, hogy eze otfólóból é a kockázatete otfólóból 4.8 Ába kézett otfólókból a CML egyee de otja lefedhető. tőkeac egyee Hogya kézelhető ez el? CML otfólóúlyok változtatáával. Ha de ézüket kockázatete ezközbe tezük, akko az y tegelye vagyuk. Ha de ézüket a C otfólóba fektetjük, akko a CML egyee C été otjába. tőkeac egyee kockázatete befektetée é a C ot közé úgy keülhetük, hogy 4. Fejezet otóló elélet Váható hoza f C D Hatékoy otfóló göbéje Szóá

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa Maga zitű matematikai tehetéggodozá A rekurzív módzer Erdő Gábor, Nagykaiza Gyakra találkozuk olya feladatokkal, amelyekbe agy zámok zerepelek: pot, zámkártya, tb. Az ilye eetekbe kézefekvő ötlet, hogy

Részletesebben

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1 ÓDSZERTAI TAULÁYOK A SOKASÁGI ARÁY EGHATÁROZÁSÁRA IRÁYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS ITÁK ESETÉ LOLBERT TAÁS 1 A ckk ő célja aak vzsgálata, hogy az elleőrzés gyakorlatba széles körbe haszált

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés) . gyakorlat. Méréi adatok feldolgozáa méréi eredméy megadáa... Matematikai tatiztikai alapimeretek (kiegézíté) A matematikai tatiztika tárgya az hogy a tapaztalati adatokból következtee a telje okaág vagy

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

1. FEJEZET AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK HULLÁM-RÉSZECSKE KETTŐSSÉGÉHEZ ELVEZETŐ KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK... 13

1. FEJEZET AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK HULLÁM-RÉSZECSKE KETTŐSSÉGÉHEZ ELVEZETŐ KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK... 13 Ttlom BEVEZETŐ... 9 A FEJEZETEK RÖVID ISMERTETÉSE.... FEJEZET AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK HULLÁM-RÉSZECSKE KETTŐSSÉGÉHEZ ELVEZETŐ KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK... 3. A féy temészetée votozó elézelése övd tötéelm

Részletesebben

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség)

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség) BEVEZEÉS Eladá célja: fzka-kéa éréek kértékelée jegyzkönyv elkézítée éré eredények pontoága hbazáítá közvetlen elv egítég éré technkák egerée alapvet fzka ennyégek pektrozkópa éréek elektrokéa éréek Ma

Részletesebben

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok Soozato 5 I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK I.. Soozato A legtöbb embe szóicsébe szeepel a soozat szó. Ez azt jeleti, hog edelezi valamile soozatfogalommal. Megéti, ha a miet sújtó

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Gyors folyamatok szabályozása

1. Gyors folyamatok szabályozása . Gyor olyamatok zabályozáa Gyor zabályozá redzerekrl akkor bezélük, ha az ráyított olyamat dálladó máoder, agy az alatt agyágredek. gyor olyamatok eetébe a holtd általába az ráyítá algortmu megalóítááál

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZEREK

STATISZTIKAI MÓDSZEREK HAJTMAN BÉLA STATISZTIKAI MÓDSZEREK Egetem egzet Pázmá Péter Katolkus Egetem, Bölcsészettudomá Kar Plscsaba, 0. Bevezetés Az első félévbe (Bostatsztka) a statsztka alapat smertük meg. Természetese ez

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben