Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzat"

Átírás

1 Frmatted: Gutter: 1 cm Budapest XXII. Kerületi Herman Ottó Általáns Iskla Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Mőködési Szabályzat május március 3. Takács Éva igazgató Frmatted: Space Befre: 0 pt, Tab stps: 13,25 cm, Centered + Nt at 12,5 cm

2 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat általáns rendelkezései A szervezeti és mőködési szabályzat személyi és idıbeli hatálya Az intézmény adatai Az iskla szervezeti rendszere, irányítása Munkaköri leírás minták Az iskla közösségei, ezek kapcslata egymással és a vezetéssel Az iskla vezetésének és közösségeinek külsı kapcslatai Az iskla mőködési rendje A tanórán kívüli fglalkzásk Az intézményben flyó belsı ellenırzésre vnatkzó szabályk Az elektrnikus útn elıállíttt, hitelesített és tárlt dkumentumk kezelési rendje A mindennapi testedzés frmái A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézmény dlgzóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésében, ill. baleset esetén /Intézményi védı-óvó elıírásk/ Rendkívüli esemény esetén szükséges teendık A fegyelmi eljárás szabályai Az isklai hagymányk és a hagymányk áplásával kapcslats feladatk Pedagógusk használatába kerülı infrmatikai eszközök Az isklai könyvtár szervezeti és mőködési szabályzata Reklámtevékenység Aláírási- és pecséthasználati jgkör Záró rendelkezések Frmatted: Rita Címsr 1. 2

3 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat általáns rendelkezései, az SZMSZ hatálya A szervezeti és mőködési szabályzat célja, hgy meghatárzza a Budapest XXII. Kerületi Herman Ottó Általáns Iskla szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcslatkra vnatkzó megállapításkat és mindazn rendelkezéseket, amelyeket jgszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai prgramjában megfgalmaztt cél-és feladatrendszer tevékenységeinek és flyamatainak összehanglt, racinális és hatékny megvalósulását szabályzza. A szervezeti és mőködési szabályzat létrehzásának fıbb jgszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek, ill. ezek módsításai: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl évi LXXIX. Közktatásról szóló törvény még hatályban lévı rendelkezései évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatt ellátó egyes önkrmányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazttak jgállásáról évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról Krmányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Krm. rendelet a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról 20/1997. (II. 13.) Krm. rendelet a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 22/2013. (III.22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módsításáról 326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendelet a pedagógusk elımeneteli rendszerérıl és a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történı végrehajtásáról 501/2013. (XII.29.) krmányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közremőködık kijelölésérıl Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-ktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3

4 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámgatás, valamint az isklai tankönyvellátás rendjérõl /1997. (IX.3.) NM-rendelet iskla-egészségügyi ellátásról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszlgálati intézmények mőködésérıl Egyéb jgszabály: A Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt kllektív szerzıdése 2. A szervezeti és mőködési szabályzat személyi és idıbeli hatálya A szervezeti és mőködési szabályzat és a mellékletét képzı egyéb belsı szabályzatk, intézményvezetı utasításk betartása az intézmény valamennyi közalkalmazttjára nézve kötelezı érvényő. Az SZMSZ-ben fglalt rendelkezéseket azk is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcslatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szlgáltatásait. A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyását követı tanévben lép hatályba és határzatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályn kívül helyezıdik az intézmény elızı szervezeti és mőködési szabályzata. 3. Az intézmény adatai A köznevelési intézmény Frmatted: Justified, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0,63 cm Frmatted: Nrmal, Justified, Indent: First line: 1,25 cm, Right: 0,08 cm, Space After: 6 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li Frmatted: Justified, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0,63 cm 1. Hivatals neve:budapest XXII. Kerületi Herman Ottó Általáns Iskla 2. Feladat ellátási helye: Székhelye: 1222 Budapest, Pannónia utca 50. Telephelye: 1222 Budapest, Dévényi utca Alapító és fenntartó neve és székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt 1055 Budapest, Szalay u Típusa: általáns iskla 5. OM aznsító: Alapfeladata Frmatted: Fnt: Arial, 12 pt Frmatted: Justified, Indent: Left: 1,25 cm, Space Befre: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li Frmatted: Fnt: Arial, 12 pt Frmatted: Indent: Left: 0 cm Köznevelési alapfeladatk: Általáns isklai nevelés-ktatás alsó tagzat felsı tagzat Fejlesztı nevelés-ktatás 4

5 A többi tanulóval együtt nevelhetı, ktatható sajáts nevelési igényő tanulók isklai nevelése-ktatása, akik enyhe értelmi, beszédfgyatéks vagy pszichés fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályzási zavarral) küzdenek. 7. Nevelési, ktatási feladatt ellátó feladat ellátási helyenként felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 370 fı Frmatted: Justified, Space Befre: 0 pt, After: 0 pt, Bulleted + Level: 2 + Aligned at: 1,9 cm + Indent at: 2,54 cm Frmatted: Justified, Space Befre: 0 pt, After: 0 pt 8. Évflyamk száma: 8 évflyam 9. Isklai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel 10. Speciális jellemzık: Hagymányırzı és természetismereti (ÖKO) irányultság, 5-8. évflyamn prjektktatás, IKT-eszközök alkalmazása az ktatásban, 11. Vállalkzási tevékenységet nem flytathat A Herman Ottó Általáns Iskla szervezeti felépítésére és mőködésére vnatkzó szabályzatt az intézmény vezetıjének elıterjesztése alapján a nevelıtestület május 15. napján fgadta el. Frmatted: Nrmal - Az elfgadáskr a jgszabályban meghatárzttak szerint véleményezési jgt gyakrlt a diákönkrmányzat és az iskla szülıi szervezete. - Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelızı szervezeti és mőködési szabályzat érvénytelenné válik. - A szervezeti és mőködési szabályzat és az egyéb belsı szabályzatk (igazgatói utasításk) elıírásainak betartása az intézmény valamennyi dlgzójára nézve kötelezı. 2. Az intézmény adatai Neve: Herman Ottó Általáns Iskla Székhelye: 1222 Budapest, Pannónia u. 50. Telephelye: 1222 Budapest, Dévényi u

6 Az alapító - fenntartó szerv neve: Budafk-Tétény Budapest XXII. ker. Önkrmányzat Képviselı-testülete Az alapító fenntartó szerv címe: 1221 Budapest, Vársház tér 11. Az intézmény OM aznsítója: Típus szerinti besrlása: A tevékenységek jellege alapján: Közszlgáltató szerv fajtája: Típusa: közszlgáltató közintézmény Nylc évflyammal rendelkezı általáns iskla Az irányító szerv neve és székhelye: Budafk-Tétény Budapest XXII. ker. Önkrmányzat Képviselı-testülete 1221 Budapest Vársház tér 11. Jgszabályban meghatárztt közfeladata: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl alapján: az iskla feladata biztsítani az általáns isklai nevelést, ktatást. Az iskla 1-4. évflyamn isklatthnt mőködtet, az 5. évflyamtól emelt szintő idegennyelvktatást végez.az iskla részt vesz a sajáts nevelési igényő (integráltan ktathatóértelmi, beszédfgyatéks, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlys vagy tartós és súlys rendellenességével küzdı) tanulók nevelésében és ktatásában. Államháztartási szakági besrlás: Alapfkú ktatás Alaptevékenysége: Alaptevékenységek a december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint: Alapfkú ktatás TEÁOR száma Szakágazata Alapfkú ktatás Alaptevékenységek a január 1-jétıl érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint: Szakfeladat száma Neve Alapfkú ktatás intézményeinek, prgramjainak kmplex támgatása 6

7 Általáns isklai tanulók nappali rendszerő nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Sajáts nevelési igényő általáns isklai tanulók nappali rendszerő nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Általáns isklai tanulók nappali rendszerő nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Sajáts nevelési igényő általáns isklai tanulók nappali rendszerő nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Általáns isklai napközi tthni nevelés Sajáts nevelési igényő tanulók napközi tthni nevelés Általáns isklai tanulószbai nevelés Sajáts nevelési igényő tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése Isklai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Tankönyvfrgalmazás költségvetési szervnél Építményüzemeltetés Isklai diáksprt-tevékenység és támgatása Egyéb, ktatást kiegészítı tevékenység Nevelési-ktatási feladatait Budafk-Tétény Budapest XXII. ker. Önkrmányzatának Képviselı-testülete által a 88/2008. ( ) önk. sz. határzatban fglalt feltételek szerint jóváhagytt Pedagógiai prgram és Helyi tanterve határzza meg. Kiemelt feladata: Hagymányırzı és természetismereti (ök) irányultság. Az iskla 1-4. évflyamn isklatthnt mőködtet, az 5. évflyamtól emelt szintő idegennyelvktatást végez. Felvehetı maximális tanuló létszám: 370 tanuló Évflyamainak száma: 8 évflyam Speciális tagzata: Tagzattal nem rendelkezik. Mőködési köre: 7

8 Budafk-Tétény Budapest XXII. ker. Önkrmányzat Nevelési-ktatási kncepciójának 12. sz. Függelékében meghatárztt körzet. Jgállása: Az intézmény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 87. (1) bekezdése alapján önálló jgi személy. Az iskla a közktatási törvényben fglaltak alapján a rábíztt vagynnal önállóan gazdálkdik. Az Áht. 88. (4) bekezdése alapján Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzéssel jön létre. A nyilvántartásba vételt a felügyeleti szerv kéri a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervétıl. Feladatellátáshz kapcslódó funkciója: Önállóan mőködı. Gazdálkdási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetés-tervezési, beszámlási, ellenırzési és ellátási feladatait a Budafk-Tétény Budapest XXII. Kerület Intézmények Gazdasági Irdája látja el a Képviselı-testület által jóváhagytt külön megállapdás munkamegsztás és kötelezettségvállalás rendje szerint. Elıirányzatk feletti rendelkezési jgsultság gyakrlásának rendje: Az intézmény az elıirányzatk feletti rendelkezési jgsultság szempntjából részjgkörrel rendelkezı, gazdálkdásának megszervezése tekintetében önálló költségvetési szerv. Önállóan gazdálkdik a személyi juttatás elıirányzatával, a szakmai célú elıirányzatkkal és az e célra átvett pénzeszközökkel. A feladatellátást szlgáló térítésmentes használatba adtt vagyn: Az iskla rendelkezésére áll a székhelyén lévı és az Önkrmányzat tulajdnát képezı ingatlan, a rajta található isklaépülettel. A feladatk ellátásáhz rendelkezésére állnak az isklában leltár szerint nyilvántarttt tárgyi eszközök. Képviselete: Az intézmény teljes körő képviseletére az iskla igazgatója jgsult. Vagyn feletti rendelkezési jgkör: Az intézmény épülete az Önkrmányzat törzsvagynának része, krlátzttan frgalmképes, az intézmény nem jgsult elidegeníteni, illetıleg biztsítékul felhasználni. A rendelkezésre álló vagyntárgyakat a nevelı és ktató munka feladatainak ellátásáhz szabadn felhasználhatja. Egyéb célú hasznsítás Budafk-Tétény Budapest, XXII. Kerület Önkrmányzat Képviselıtestületének az Önkrmányzat vagynáról, a vagyntárgyak feletti tulajdnsi jgk gyakrlásáról szóló 18/2004. (V. 28.) Ör. számú rendelete alapján történhet. 8

9 A bérletbe adásra akkr van lehetıség, ha az nem akadályzza az intézményben flyó nevelı-ktató munkát, a mindennaps testedzést és az isklában mőködı diáksprt munkáját. Az ellátható vállalkzási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény a szakfeladatk ellátása mellett vállalkzási tevékenységet nem végez. Vezetıjének kinevezési rendje: Az iskla igazgatóját a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 67. -a alapján a Képviselı-testület bízza meg nyilváns pályázat útján határztt idıre. A pályázati eljárással kapcslats feladatkat a Kt. 91. (4) d) pntja alapján a jegyzı, valamint a plgármester látja el. A megbízás elıkészítése a Képviselı-testület szakmai bizttságának a feladata. Fglalkztatttjaira vnatkzó fglalkztatási jgviszny megjelölése: Fglalkztatttjainak jgvisznya közalkalmaztt, akikre a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény irányadó. Alapító (fenntartó) megszüntetheti, ha:21/8 KNT a) feladatait, alaptevékenységét ellátni nem tudja, illetve ha nem az alapító kirat szerint végzi, vagy b) a szlgáltatásai iránti szükséglet megszőnt, illetve c) az ellátandó feladat más módn vagy más szervezetben hatéknyabban teljesíthetı. Az intézmény a nyilvántartásból való törléssel a törlés napján megszőnik. Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervétıl. Az intézményi alkalmazttak jgállása: Az intézmény alkalmazttai közalkalmazttak. Jgvisznyukra a Közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései és ennek végrehajtási utasítása, a 138/1992 Krmányrendelet az irányadóak. A munkavégzésnek a közalkalmaztti törvényben nem szabályztt kérdéseiben az évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl rendelkezései az irányadóak. Záró, illetve hatályba léptetı rendelkezések: Az intézmény a közktatási törvényben fglaltak alapján szakmailag önálló jgi személy. A rábíztt vagynnal, költségvetésével önállóan 9

10 gazdálkdik. Vezetıje magasabb vezetıi megbízással, a jgszabályk által elıírt feladat-és hatáskörrel rendelkezik. Az iskla által fglalkztatttak tekintetében az intézmény vezetıje gyakrlja a munkáltatói jgkat, az intézmény Szervezeti és mőködési szabályzatában fglaltak szerint. 10

11 Hivatals levelezési fejléc: Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenymata: Herman Ottó Általáns Iskla 1222 Budapest, Pannónia u. 50. Hsszú bélyegzı: Körbélyegzı: A mőködést meghatárzó egyéb helyi dkumentumk Az iskla Pedagógiai prgramja, és Helyi tanterve Az intézmény éves munkaterve A házirend Az iskla közalkalmaztti szabályzata 3.4. Az iskla szervezeti rendszere, irányítása Frmatted: Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,63 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: Bullet + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 1,27 cm Az iskla szervezete Az iskla igazgatósága Az iskla igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai, az igazgatóhelyettesek alktják. Az iskla felelıs vezetıje az igazgató, aki munkáját a magasabb jgszabályk, a fenntartó, valamint az iskla belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása, a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt módn és idıtartamra történik. Az intézmény képviseletét egyszemélyi felelıs vezetıként látja el. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek segítik. 11

12 Az igazgató a köznevelési törvény 68. és 69. -a alapján felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, az ésszerő és takaréks gazdálkdásért, és dönt az intézmény mőködésével kapcslatban minden lyan ügyben, amelyet jgszabály vagy közalkalmaztti szabályzat nem utal más hatáskörébe. A köznevelési intézmény vezetıje felel az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, gazdálkdásért, önálló költségvetéssel nem rendelkezı intézmény esetében a mőködtetıvel kötött szerzıdésben fglaltak végrehajtásáért, mőködtetı hiányában a fenntartó által rendelkezésére bcsáttt eszközök tıle elvárható gndssággal való kezeléséért, dönt az intézmény mőködésével kapcslatban minden lyan ügyben, amelyet jgszabály, közalkalmaztti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelıs az intézményi szabályzatk elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai prgramját, képviseli az intézményt. A nevelési-ktatási intézmény vezetıje felel a pedagógiai munkáért, a nevelıtestület vezetéséért, a nevelıtestület jgkörébe tartzó döntések elıkészítéséért, végrehajtásuk szakszerő megszervezéséért és ellenırzéséért, a nemzeti és isklai ünnepek munkarendhez igazdó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı és ktató munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtéséért, az isklaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkrmányzatkkal, szülıi szervezetekkel való megfelelı együttmőködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelızéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 12

13 a pedagógus etika nrmáinak betartásáért és betartatásáért. Az alkalmazttak fglalkztatására, élet- és munkakörülményeire vnatkzó kérdések tekintetében jgkörét jgszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakrlja. Az igazgatóhelyetteseket, a nevelıtestület véleményének kikérésével, az igazgató nevezi ki. Igazgatóhelyettes csak az iskla határzatlan idıre alkalmaztt pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határztt idıre szól. Az igazgatóhelyettesek és a más vezetı besztású dlgzók munkájukat munkaköri leírásk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Együttes akadályztatásuk esetén helyettesítésüket az igazgató által kijelölt személy látja el. Ennek srrendje: tagzatvezetı, munkaközösségvezetı, ill. ügyelettel megbíztt pedagógus. Az igazgatót távllétében teljes jgkörrel a felsı tagzats igazgatóhelyettes helyettesíti, mint elsı számú helyettes, másdsrban a kettes számú helyettes, az alsó tagzats igazgatóhelyettes. Az igazgatóság rendszeresen, hetente tart megbeszélést az aktuális feladatkról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Hivatals irat az isklában csak kiadmányzási jggal rendelkezı vezetı dlgzó engedélyével készülhet. Isklánkban kiadmányzási (és egyben aláírási) jggal az alábbi vezetı besztású dlgzók rendelkeznek: igazgató: minden irat esetében; elsı számú igazgatóhelyettes: minden irat esetében az igazgató távllétében; mindkét igazgatóhelyettes: önállóan is a tanulókkal és az iskla mőködésével kapcslats esetekben, kivéve, ha az, az igazgató kizárólags jgköre, hatásköre Az iskla vezetısége Az iskla vezetıségének tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetıi, a diákönkrmányzat vezetıje. gyermekvédelmi felelıs, 13

14 a reprezentatív szakszervezet elnöke. Az iskla vezetısége az isklai élet egészére kiterjedı knzultatív, véleményezı és javaslattevı jggal rendelkezik. Az iskla vezetısége rendszeresen, havnta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatkról. A megbeszélésrıl írásban emlékeztetı készül. Az isklavezetıség megbeszéléseit az igazgató készíti elı és vezeti. Az iskla vezetıségének tagjai a belsı ellenırzési szabályzatban fglaltak szerint ellenırzési feladatkat is ellátnak. A belsı ellenırzési szabályzatt az SZMSZ 8. fejezete tartalmazza. Frmatted: Fnt clr: Aut Az iskla dlgzói Az iskla dlgzóit a magasabb jgszabályk elıírásai alapján megállapíttt munkakörökre, a tankerület igazgatója alkalmazza az engedélyezett létszámban. Munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik Az iskla szervezeti egységei A szervezeti egység élén az alábbi felelıs besztású vezetı áll: felsı tagzat - elsı számú igazgatóhelyettes alsó tagzat - másdik számú igazgatóhelyettes Frmatted: Indent: Left: 0,63 cm, First line: 0 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 1,27 cm 14

15 Az iskla szervezetének vázlata Frmatted: Indent: First line: 0 cm Az intézmény dlgzói munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. A létszám meghatárzásánál a fenntartó a mindenkri tanévre szólóan dönt. Igazgatóhelyettesek /alsó tagzat és felsı tagzat/ Felelısségük: a napi tevékenységrendszer szervezett és fegyelmezett bnylítása, adminisztratív és adatszlgáltató tevékenység, ellenırzés, értékelés az ktatási, nevelési és mőködtetési tevékenységgel kapcslatban. 5. Munkaköri leírás minták A pedagógusk munkaköri leírás mintáit az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza Az iskla közösségei, ezek kapcslata egymással és a vezetéssel Frmatted: N underline Frmatted: Fnt: 12 pt Frmatted: Right: -0 cm, Space Befre: 18 pt, After: 12 pt, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0,63 cm Frmatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: single Kapcslattartás az isklai telephelyek között 15

16 Az intézmény két telephelyének flyamats, napi kapcslatt kell fenntartania. Az isklavezetés heti, ill. a kibıvített isklavezetés havi ülései, az tt hztt döntések, a közös munka az egységes feladatellátás biztsítékai. A kapcslattartás frmái: személyes megbeszélés, tájékztatás, telefns egyeztetés, jelzés, íráss tájékztatás, kör , értekezlet, közös prgramk stb. A nevelıtestület tagjai flyamatsan tájékzódnak a másik épületben zajló tanulmányi és pedagógiai munkáról. Az isklai dkumentumkat közösen hzzák létre. A munkaközösségek közös feladatai, az áttanítás rendszere a biztsítéka az együttmőködésnek. A munkaértekezleteken mindkét épület eredményeirıl és fı prblémáiról beszáml az igazgató, így flyamats a tájékztatás a nevelıtestület tagjai számára a másik egységben flyó munkáról Az isklaközösség Az isklaközösséget az alkalmazttak, a szülık és a tanulók alktják. Az isklaközösség tagjai érdekeiket, jgsítványaikat az e fejezetben felsrlt közösségek révén és módn érvényesíthetik A szülıkközösségei Az isklában a szülıknek a köznevelési törvényben meghatárztt jgai érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében isklai szülıi szervezet (ISZSZ) mőködik Az sztályk szülıi munkaközösségeit az egy sztályba járó tanulók szülei alktják Az sztályk szülıi munkaközösségei a szülık körében a következı tisztségviselıket választják: elnök elnökhelyettes (2 fı) Az sztályk szülıi munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választtt sztály SZMK-elnök vagy az sztályfınök 16

17 segítségével juttatják el az iskla vezetıségéhez, illetve az ISZSZ vezetıségéhez Az isklai szülıi munkaközösség legmagasabb szintő döntéshzó szerve az ISZSZ vezetısége. Az ISZSZ munkájában az sztály szülıi munkaközösségek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az ISZSZ a szülık javaslatai alapján megválasztja az ISZSZ alábbi tisztségviselıit: elnök elnökhelyettes (2 fı) Az ISZSZ elnöke közvetlenül az iskla igazgatójával tart kapcslatt. Az ISZSZ akkr határzatképes, ha azn az érdekeltek több mint 50%-a jelen van: döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hzza. Az ISZSZ vezetıségét az iskla igazgatójának tanévenként legalább 2 alkalmmal össze kell hívnia, és itt tájékztatást kell adnia az iskla feladatairól, tevékenységérıl Az isklai szülıi munkaközösségeket az alábbi döntési, véleményezési jgk illetik meg: megválasztja saját tisztségviselıit, kialakítja saját mőködési rendjét, az isklai munkatervhez igazdva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülıket a köznevelési törvényben megfgalmaztt jgaik érvényesítésében, véleményezi az iskla pedagógiai prgramját, házirendjét, munkatervét és SZMSZ-ét, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet szülıkkel és tanulókkal kapcslats valamennyi kérdésben Az intézményi tanács Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülık, a nevelıtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkrmányzat képviselıibıl alakult egyeztetı fórum, mely a nevelésiktatási intézmény mőködését érintı valamennyi lényeges kérdésben véleménynyilvánítási jggal rendelkezik a jgszabályban meghatárzttak szerint. Frmatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 1,25 cm, Space Befre: Aut, After: 12 pt, Outline numbered + Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 6,25 cm + Indent at: 7,01 cm 17

18 Az iskla intézményi tanáccsal való kapcslattartásáért az igazgató a felelıs Az intézményi tanácst az ügyrendjében megnevezett tisztségviselıje illetve tagja képviseli az isklával való kapcslattartás srán Az igazgató félévenként egy alkalmmal beszáml az intézményi tanácsnak az iskla mőködésérıl Az intézményi tanács elnöke számára az igazgató a tanév rendjérıl szóló miniszteri rendeletben meghatárztt határidın belül elküldi a nevelıtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának hatéknyságáról szóló elemzését elvégzı nevelıtestületi értekezletrıl készített jegyzıkönyvet Az intézményi tanács képviselıjét meg kell hívni az isklai szülıi szervezet és a diákönkrmányzat vezetısége részére tartandó tájékztató értekezletre, melyet az iskla igazgatója évente hárm alkalmmal (tanév elején, félév végén és a tanév szrgalmi idıszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten az igazgató véleményezteti az éves isklai munkatervet, a tanév helyi rendjérıl szóló nevelıtestületi javaslatt, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékelésérıl, a munkatervben rögzített feladatk teljesítésérıl Szükséges esetben az intézményi tanács képviselıje az isklavezetıség, valamint a nevelıtestület értekezleteire is meghívható Az intézményi tanács és az iskla vezetısége közötti kapcslattartás egyéb szabályait az éves isklai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprgramja határzza meg Az intézményi tanács dönt mőködési rendjérıl és munkaprgramjának elfgadásáról, tisztségviselıinek megválasztásáról, tvábbá azkban az ügyekben, amelyekben a nevelıtestület a döntési jgt az intézményi tanácsra átruházza Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelésiktatási intézmény mőködésével kapcslats valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai prgram, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfgadása elıtt, ill. a fakultatív hit-és vallásktatás idejének és helyének meghatárzásáhz Az intézményi tanács feladatai ellátásáhz térítésmentesen használhatja az iskla helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályzza az iskla mőködését. Frmatted: Fnt: (Default) Arial, 12 pt, Nt Bld, Fnt clr: Aut Frmatted: Fnt: (Default) Arial, 12 pt, Fnt clr: Aut Frmatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 1,27 cm, Right: -0 cm, Space Befre: Aut, After: 12 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, Outline numbered + Level: 3 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,5 cm + Indent at: 2,39 cm Frmatted: Fnt: (Default) Arial, 12 pt, Nt Italic, Fnt clr: Aut Frmatted: Fnt: (Default) Arial, 12 pt, Fnt clr: Aut Frmatted: Fnt: (Default) Arial, 12 pt, Nt Italic, Fnt clr: Aut Frmatted: Fnt: (Default) Arial, 12 pt, Fnt clr: Aut Frmatted: Fnt: (Default) Arial, 12 pt, Fnt clr: Aut 18

19 Az isklaialkalmazttak (közalkalmazttak) közössége Az isklai alkalmazttak közössége az intézménnyel közalkalmaztti jgvisznyban álló dlgzókból tevıdik össze Az isklai közalkalmazttak jgait és kötelességeit, juttatásait, valamint isklán belüli érdekérvényesítési lehetıségeit a magasabb jgszabályk /Mt. Kjt és ezekhez kapcslódó rendeletek/ valamint az intézmény Közalkalmaztti Szabályzata rögzíti Az intézmény hármtagú Közalkalmaztti Tanácsa véleményezési jgt gyakrlhat a fent szabályzók által rögzített esetekben A nevelıkközösségei A nevelıtestület A nevelıtestület tagja az iskla valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazttja, valamint a nevelı ktató munkát közvetlenül segítı alábbi dlgzók.: szabadidı szervezı, gyermek-és ifjúságvédelmi felelıs, könyvtárs. A nevelıtestület a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt döntési jgkörrel rendelkezik. A döntési jgkörök közül átruháztt feladatk: a nevelıtestület a 2 épületben való megsztttság miatt az épületben lévı tanulókat érintı szervezeti kérdésekben önállóan is dönthet; a munkaközösségek önállóan dönthetnek az intézmény, illetve az egyes szakterületek munkáját átfgó elemzések, értékelések bnylításáról (éves munkatervbe való beillesztés) illetve a tapasztalatk átadásának és átvételének megszervezésérıl. a nevelés-ktatás tartalmi váltztatásának elıkészítésénél a teljes pedagógus közösség véleményét is ki kell kérni. A nevelıtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt esetekben. A véleményezési jgkörök közül átruháztt feladatk: a szakmai munkaközösségeket érintı döntések elıkészítésénél a munkaközösség tagjainak véleményét meg kell hallgatni (vezetı felkérése, feladatk ütemezése); az iskla szabadidıs tevékenységi frmáinak mőködtetésérıl (könyvtár, sprtélet, egyéb kulturális tevékenység); Frmatted: Fnt clr: Aut Frmatted: Fnt clr: Aut Frmatted: Fnt clr: Aut Frmatted: Indent: Left: 1,9 cm, Space After: 0 pt, N bullets r numbering 19

20 a tanulók helyzetét elemzı, értékelı tapasztalatk összegzésénél és megismerésénél. A nevelıtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatt tehet az iskla mőködésével kapcslats valamennyi kérdésben. Az átruháztt jgkör gyakrlói beszámlási kötelezettséggel tartznak: szők vezetıi értekezleten, vezetıségi értekezleten, munkaértekezleten, nevelıtestületi értekezleten. Az intézmény szervezeti felépítése a beszámltatás rendjének alapja. A munkaköri leírás tartalmazza a közvetlen függelmi felettes besztását. Egy tanév srán a nevelıtestület az alábbi értekezletet tartja: tanévnyitó értekezlet tanévzáró értekezlet félévi és év végi sztályzó értekezlet félévzáró értekezlet 1 alkalmmal nevelési értekezlet Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelıtestület egyharmada kéri, ha az iskla igazgatója vagy vezetısége, az ISZSZ vagy a diákönkrmányzat indkltnak tartja. A magasabb jgszabálykban megfgalmazttak szerint: nevelıtestületi értekezlet akkr határzatképes, ha azn tagjainak több mint 50 %-a jelen van, a nevelıtestület döntéseit ha errıl magasabb jgszabály nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hzza, a nevelıtestület személyi kérdésekben - a nevelıtestület többségének kérésére titks szavazással véleményezhet, a nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyvet, a rendkívüli értekezletrıl emlékeztetıt kell vezetni, A nevelıtestületi értekezletekre vnatkzó szabálykat kell alkalmazni akkr is, ha az aktuális feladatk miatt csak a nevelıtestület egy része /többnyire az azns besztásban dlgzók/ vesznek részt egy-egy értekezleten. Frmatted: Indent: Left: 0,63 cm, First line: 0 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 1,27 cm 20

21 Ilyen értekezlet lehet: egy sztályban tanító nevelık értekezlete, munkaközösségi értekezlet, humán tárgyakat tanítók értekezlete, reál tárgyakat tanítók értekezlete, stb. Tanulói fegyelmi vétség esetén a fegyelmi eljárást a nevelıtestület által megbíztt Fegyelmi Bizttság (FB) flytatja le. A fegyelmi bizttság tagjai: Fegyelmi Bizttság elnöke, akit a nevelıtestület többségi szavazással választ, Az iskla vezetısége. A gyermek-és ifjúságvédelmi felelıs, A diákönkrmányzat munkáját segítı pedagógus A nevelık szakmai munkaközösségei Az isklában az alábbi szakmai munkaközösségek mőködnek: Alsó tagzats munkaközösség tagjai: tanítók Felsı tagzats munkaközösség tagjai: szaktanárk Hagymányırzı munkaközösség ÖKO munkaközösség tagjai: a hagymányırzı prgram szervezésében részt vállaló nevelık tagjai: a természetismereti prgram szervezésében részt vállaló nevelık Kerületi bilógia munkaközösség tagjai: a kerület bilógia szaks tanárai A szakmai munkaközösségek a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt jgkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai-, módszertani és pedagógiai kérdésekben segítik az iskla munkáját, 21

22 részt vesznek az isklai ktató-nevelı munka belsı fejlesztésében /tartalmi és módszertani krszerősítés/, egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének flyamats mérése, értékelése /éves munkaterv alapján/, pályázatk, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebnylítása, szervezik a pedagógusk tvábbképzését, segítséget nyújtanak a nevelık önképzéséhez, javaslatt tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatk felhasználására, segítik az új kllégák munkáját, javaslatt tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezetı személyére, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetıjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységérıl készülı elemzések, értékelések elkészítéséhez. A szakmai munkaközösségek az iskla pedagógiai prgramja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállíttt 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezetı irányítja. A munkaközösség vezetıjét a munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató bízza meg. A munkaközösség-vezetık munkájukat az SZMSZ 26. sz. mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. Frmatted: Fnt clr: Aut Az alkalmi feladatkra alakult munkacsprtk Az isklai munka egyes aktuális feladatainak megldására a nevelıtestület tagjaiból munkacsprtk alakulhatnak a nevelıtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsprtt az igazgatóság hzza létre, errıl tájékztatni kell a nevelıtestületet. Az alkalmi munkacsprtk tagjait vagy a nevelıtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 22

23 A tanulókközösségei Osztályközösség Az azns évflyamra járó, közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség élén, mint pedagógusvezetı, az sztályfınök áll. Az sztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az sztályfınökök sztályfınöki tevékenységüket az SZMSZ 26. sz. mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. Frmatted: Fnt clr: Aut Az sztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselıket választják meg: sztálytitkár, aki képviselı az isklai diákönkrmányzat vezetıségében, sztálytitkár helyettes, Ök felelıs, hetes Az iskla közösségeinek kapcslattartása Az igazgatóság és a nevelıtestület A nevelıtestület különbözı közösségeinek kapcslattartása az igazgató segítségével a megbíztt pedagógus vezetık és a választtt képviselık útján valósul meg. A kapcslattartás fórumai: az igazgatóság ülései, az isklavezetıség ülései, a különbözı értekezletek, megbeszélések. Ezen fórumk idıpntját az isklai munkaterv határzza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatkról a nevelıi szbában elhelyezett hirdetıtáblán, valamint írásbeli tájékztatókn keresztül értesíti a nevelıket. Az isklavezetés tagjai kötelesek: az isklavezetıség ülései után tájékztatni az irányításuk alá tartzó pedagóguskat az ülés döntéseirıl, határzatairól, az irányításuk alá tartzó pedagógusk kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az isklavezetıség felé. A nevelık kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetıjük illetve választtt képviselıik útján közölhetik az iskla vezetıségével és az ISZSZ-szel. 23

24 A nevelık és a tanulók Az iskla egészének életérıl, az isklai munkatervrıl, az aktuális feladatkról az igazgató: az isklai diákönkrmányzat vezetıségi ülésén és a diákközgyőlésen évente legalább 1 alkalmmal, a flysón elhelyezett hirdetıtáblán keresztül, az sztályfınökök által az sztályfınöki órákn, alkalmi isklagyőléseken tájékztatják a tanulókat. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlıdésérıl, egyéni haladásáról a szaktanárknak flyamatsan szóban és írásban tájékztatni kell. A tanulók kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselıik, tisztségviselık útján közölhetik az iskla igazgatóságával, a nevelıkkel, a nevelıtestülettel vagy az isklaszékkel. /Részletesebben a Házirend 3. sz. fejezetében a tanulói jgk, a 2. sz. fejezetben a tanuló kötelességei c. fejezetben./ A nevelık és szülık Az iskla egészének életérıl, az isklai munkatervrıl, az aktuális feladatkról Igazgató: az sztályfınök: az ISZSZ választmányi ülésén, a flysón elhelyezett hirdetı táblán keresztül, alkalmanként szülıknek levél frmájában, írásbeli tájékztatón keresztül, az iskla hnlapján keresztül, az sztály szülıi értekezletén illetve üzenı füzet által tájékztatják a szülıket. A tanulók egyéni haladásával kapcslats tájékztatásra az alábbi fórumk szlgálnak: családlátgatásk, szülıi értekezletek, fgadóórák, nyílt napk, írásbeli tájékztatók a tájékztató füzetben. A szülıi értekezletek és fgadóórák idejét az isklai munkaterv évenként tartalmazza. 24

25 A szülık kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselıik, tisztségviselıik útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelıtestületével vagy az ISZSZ vezetıségével. A szülık jgait és kötelességeit a házirend 22. pntja tartalmazza. A szülık és más érdeklıdık az iskla pedagógiai prgramjáról, szervezeti és mőködési szabályzatáról és házirendjérıl az isklában elhelyezett és a hnlapn megtalálható dkumentumkból, ill. az isklai munkatervben meghatárztt fórumkn tájékzódhatnak Az isklai sprtkör és az iskla vezetése közötti kapcslattartás frmái és rendje Az iskla tanulói számára a mindennapi testedzést a kötelezı tanórai és a szabadn választható délutáni sprtfglalkzáskn biztsítja. A délutáni sprtfglalkzáskat az isklai sprtkör keretében kell megszervezni a nem kötelezı tanórai fglalkzásk terhére. Az isklai sprtkör kiemelt feladata: a fglalkzásk tartalmának szrsan kapcslódnia kell a tanórai testneveléshez, biztsítsa az iskla minden tanulójának az egészség megszerzését szlgáló testmzgást, házibajnkságk, versenyek szervezése, felkészülés az isklán kívüli megmérettetésekre. Az isklai sprtkör egy tanévre vnatkzó munkaterv szerint mőködik, az iskla tanulói számára ingyenes. Az isklai sprtkör fglalkzásait tanévenként a tantárgyfelsztásban kell rögzíteni. Sprtköri fglalkzáskat csak lyan felnıtt vezethet, akit az intézmény vezetıje bíz meg. Az isklai sprtkör szervezıi flyamats, napi munkakapcslatban vannak az intézmény vezetıjével. Félévkr és év végén írásbeli beszámlót készítenek a sprtkörök kihasználtságáról és a hatéknyságról Az isklai dkumentumk nyilvánssága Az iskla pedagógiai prgramja nyilváns, minden érdeklıdı számára elérhetı, megtekinthetı. A pedagógiai prgram egy-egy példánya a következı személyeknél, illetve helyeken található meg: az iskla könyvtárában, az iskla igazgatóhelyetteseinél, a tanári szbában, a hnlapn. 25

26 A házirend elıírásai nyilvánsak, azt minden érintettel /szülık, tanulók, az iskla alkalmazttainak/ ismernie kell. A házirend egy példánya megtekinthetı: az iskla könyvtárában, az iskla igazgatóhelyetteseinél, a tanári szbában, a hnlapn. A házirend egy példányát az isklába történı beiratkzáskr a szülıknek át kell adni Az iskla vezetésének és közösségeinek külsı kapcslatai Az isklai munka megfelelı szintő irányításának érdekében az iskla igazgatóságának állandó munkakapcslatban kell állnia a következı intézményekkel: KLIK, Budapest XXII. Tankerület 1221 Budapest Kssuth Lajs utca 24. Budafk Tétény, Budapest, XXII. ker. Önkrmányzata Plgármesteri Hivatal 1221 Budapest, Vársház tér 11. Plgármesteri Hivatal Humánszlgáltatási Irda 1221 Budapest, Vársház tér 11. Családsegítı- és Gyermekjóléti Szlgálattal, 1225 Budapest, Nagytétényi út 261. az EGYMI-vel és annak tagintézményeivel, 1223 Budapest, Káplna u Hajós Alfréd Tanuszdával, 1222 Budapest Nagytétényi út a kerület valamennyi köznevelési intézményével, Klauzál Gábr Budafk-Tétényi Mővelıdési Közpnttal. A munkakapcslatk megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelıs Az eredményes ktató és nevelı munka érdekében rendszeres munkakapcslatt tart fenn a következı intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkdókkal Az isklát támgató alapítvány kuratóriumával Az alapítvány neve: Kristályfrrás Alapítvány Az alábbi helyi társadalmi szervekkel 26

27 Budafk Tétény Általáns Ipartestület 1221 Budapest, Mária Terézia u 60. BMTE sprtegyesület 1222 Budapest, Prmntr u A tanuló egészségi állaptának megóvásáért az iskla igazgatósága rendszeres kapcslatt tart fenn a Dél Budai Egészségügyi Szlgálat Kht. Házi gyermekrvsával 1221 Budapest, Káldr Adlf u. 5-9., és ennek segítségével megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcslattartás részletes módját az SZMSZ 11. pntja szabályzza. Frmatted: Fnt clr: Aut A tanulók veszélyeztetettségnek megelızése, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk eredményesebb ellátása érdekében az iskla gyermek- és ifjúságvédelmi feladatkat ellátó pedagógiai asszisztense rendszeres kapcslatt tart és együttmőködik a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szlgálattal 1225 Budapest, Nagytétényi u A munkakapcslat felügyeletéért a két igazgatóhelyettes a felelıs. A gyermekvédelmi feladatkért felelıs klléga részt vesz a Családsegítı- és Gyermekvédelmi Közpnt által szervezett jelzırendszeri megbeszéléseken, valamint az éves Gyermekvédelmi Tanácskzásn. A hivatalsan szervezett alkalmakn kívül napi kapcslatban van azkkal a családgndzókkal, akiknek körzetében az isklánkba járó hátránys helyzető és veszélyeztetett gyerekek tartznak. Telefnn és személyesen knzultálnak a gyerekeket, ill. családkat érintı aktuális prblémákról. Gyermekbántalmazás vélelme és veszélyeztetettség esetén, amennyiben a prbléma pedagógiai eszközökkel nem szüntethetı meg, az iskla értesíti a Gyermekjóléti Közpntt az erre rendszeresített adatlapn. A Családsegítı- és Gyermekjóléti Közpnt felkérésére az alapellátásban gndztt gyermekekrıl írásbeli pedagógiai véleményt készítünk, ill. esetmegbeszéléseken veszünk részt. Ezeket az iskla és a Gyermekjóléti Közpnt egyaránt kezdeményezheti. A családgndzóval együtt az iskla képviselıje (gyermekvédelmi felelıs, sztályfınök, igazgatóhelyettes) is részt vesz a gyámhivatalban lezajló védelembe vételi tárgyaláskn. 27

28 Az iskla helyiségeit, épületét a nevelıtestület és igazgató döntése alapján térítésmentesen használják a törvényesen bejegyzett gyermekilletve ifjúsági szervezetek helyi csprtjai: isklai sprtkör, diákönkrmányzat A köznevelési törvény 24. (3) bekezdése alapján az isklában párthz kötıdı társadalmi szervezet nem mőködhet Az iskla mőködési rendje Az iskla épületei szrgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel 6 órától este 19 óráig tartanak nyitva. Az iskla igazgatójával történt elızetes egyeztetés alapján az épületek ettıl eltérı idıpntban, illetve szmbatn és vasárnap is nyitva tarthatnak Szrgalmi idıben hétfıtıl péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7 óra 30 perc és délután 16 óra között az iskla igazgatójának vagy egyik helyettesének az isklában kell tartózkdnia. A vezetık benntartózkdásának rendje az általuk elláttt óraszám és tanítás rendjének figyelembevételével történik. A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig az ügyeletes nevelı, délután, a távzó vezetı után az ügyeletes, ill. az esetleges fglalkzást tartó pedagógus felelıs az iskla mőködésének rendjéért, valamint ı jgsult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan k miatt egyikük sem tud az isklában tartózkdni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére, a helyettesítési rendnek megfelelıen, nevelıtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dlgzók tudmására kell hzni Az isklában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján kell megszervezni. Az iskla munkarendjét a házirend 7. fejezete tartalmazza. Frmatted: Fnt clr: Aut Az iskla mindkét épületében reggel 7 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet mőködik. Az ügyeletes nevelı köteles a rábíztt épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályk betartását ellenırizni A felsı tagzatn fél nylctól 7:55-ig és az óraközi szünetekben egyidejőleg 2 fı ügyeletes nevelı kerül besztásra. Az egyes ügyeletes nevelık felelısségi területe épületrészekre terjed ki: földszint 1 fı 28

29 emelet 1 fı Az alsó tagzatn a fentiek szerint flyik az ügyelet fél nylctól hármnegyed nylcig. Az elsı és a másdik szünetben a tízóraiztatás lebnylítása minden kllégának feladata. A harmadik óra utáni szabadidıs fglalkzás idején hárm ügyeletes klléga tartózkdik az udvarn. A nap tvábbi részében a tanítók az sztályaikra felügyelnek. Tanulócsprt felügyelet nélkül nem maradhat, ezért a szünetekben a váltásra érkezı klléga felügyel a gyerekekre A tanuló egyedül, a tanítási idıben, csak a szülı írásbeli kérésére hagyhatja el az iskla épületét A tanórán kívüli fglalkzáskat az iskla házirendjében rögzített idısávban kell megszervezni Szrgalmi idıben a nevelıi és tanulói hivatals ügyek intézése az isklatitkári irdában történik 7:30 és 15:30 között Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg és azt a szünet megkezdése elıtt a szülık, a tanulók és a nevelık tudmására hzza. A nyári szünetben az irdai ügyeletet heti rendszerességgel kell megszervezni Az iskla épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen kell használni. Az iskla helyiségeinek használói felelısek: az iskla tulajdnának megóvásáért, védelméért, az iskla rendjének, tisztaságának megırzéséért, a tőz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért, az isklai SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfgalmaztt elıírásk betartásáért A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják Az iskla berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet Az iskla helyiségeit - elsısrban a hivatals nyilvántartási idın túl és a tanítási szünetekben - külsı igénylınek külön megállapdás alapján át lehet engedni, ha ez az isklai fglalkzáskat, rendezvényeket nem 29

30 zavarja. Az iskla helyiségeit használó külsı igénybe vevı csak a megállapdás szerinti idıben és helyiségekben tartózkdhat az épületben Mindkét épület 6 órától 19 óráig tart nyitva. Ügyelet, a szülıi igények alapján, reggel 7 órától fél nylcig és délután 4 órától 5 óráig mőködik Az iskla épületébe érkezı szülık, illetve idegenek belépését a mőszakban lévı technikai dlgzó figyeli. Az iskla épületében az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyeket intézık tartózkdhatnak Az iskla épületében idegenek csak engedéllyel tartózkdhatnak. A tanulókat az isklában csak kivételes esetben lehet felkeresni, ehhez engedélyt szintén csak az sztályfınöktıl, illetve az isklavezetéstıl lehet kérni. Az iskla épületében esetlegesen feltőnı idegenek jelenlétét a tanulók aznnal jelentsék az intézmény valamelyik dlgzójának A tantermekben higiéniai kk miatt szülı nem tartózkdhat A tanórán kívüli fglalkzásk Az intézmény által a tanulók számára az alábbi az iskla által szervezett - tanórán kívüli fglalkzásk mőködnek: Frmatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 1,25 cm, Outline numbered + Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 6,25 cm + Indent at: 7,01 cm szakkörök, énekkar, isklai sprtkör, felzárkóztató fglalkztatásk, tehetségfejlesztı fglalkzásk, tvábbtanulásra elıkészítı fglalkzásk, kézmőves játszóház, erdei iskla, sztálykirándulásk, nyári tábrk, stb A tanórán kívüli fglalkzáskra vnatkzó általáns szabályk A tanórán kívüli fglalkzáskra való tanulói jelentkezés önkéntes. A tanórán kívüli fglalkzáskra történı jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. Azkat a tanulókat, akik felzárkóztató és tehetséggndzó fglalkzáskra járnak, képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárk jelölik ki, részvételük a felzárkóztató fglakzáskn kötelezı. 30

31 A tanórán kívüli fglalkzásk megszervezését (fglalkzásk megnevezését, heti óraszámát, a vezetı nevét, mőködésének idıtartamát) minden tanév elején az iskla tantárgyfelsztásában rögzíteni kell. A tanórán kívüli fglalkzásk megszervezésénél a tanulói, szülıi, nevelıi igényeket a lehetıségek szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli fglalkzásk vezetıit az igazgató bízza meg, akik munkájukat az SZMSZ 26. sz. mellékletében található munkaköri leírásk alapján végzik. Az sztályfınökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelımunka elısegítése érdekében évente egy alkalmmal, az éves munkatervben kijelölt héten sztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az sztályfınököknek az sztályfınöki órák tanmenetében kell rögzíteni. A tanulmányi kirándulás az erdei iskla megszervezésével is megvalósulhat, ha azt az sztály szülıi munkaközössége a tanév eleji szülıi értekezleten egyetértett. Az iskla nevelıi, szülıi, az igazgató elızetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kiránduláskat, tábrkat szervezhetnek a szülık anyagi helyzetéhez igazdva. Az iskla a tehetséges tanulók fejlıdésének elısegítése érdekében tanulmányi-, sprt- és kulturális versenyeket, vetélkedıket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevı tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárk a felelısek. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az isklában isklai könyvtár mőködik. Az isklai könyvtár mőködésének szabályait a könyvtár szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldlgzását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közmővelıdési intézményekben, illetve mővészeti elıadásn tett csprts látgatásk, vagyis múzeumi, kiállítási, könyvtári és mővészeti elıadáshz kapcslódó fglalkzásk. A szabadidı haszns és kulturált eltöltésére kívánja a nevelıtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hgy a felmerülı igényekhez és a szülık anyagi helyzetéhez igazdva különféle szabadidıs prgramkat is szervez /pl.: túrák, kirándulásk, tábrk, színház- és múzeumlátgatásk, klubdélutánk, táncs rendezvények/. Az iskla a tanulók számára erkölcstanktatást szervez heti egy órában. A szülıknek lehetıségük van arra, gyermekük számára e helyett hitktatást válasszanak. Az egyházakkal való együttmőködés rendjét a 22/2013 EMMI rendelet szabályzza. Frmatted: Fnt clr: Aut 31

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

Rozgonyi Úti Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. Szervezeti és Működési Szabályzat

Rozgonyi Úti Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. Szervezeti és Működési Szabályzat Rozgonyi Úti Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. január 20. igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései...

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom 1 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK... 5 1. AZ SZMSZ CÉLJA, TARTALMA... 5 2. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Herman Ottó Gimnázium

Herman Ottó Gimnázium HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM 3525 MISKOLC Tizeshonvéd u. 21. Tel./Fax: /46/ 349-888 Tel.: /46/ 353-903 A Herman Ottó Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvő Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

A Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvő Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvő Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Szervezeti és mőködési szabályzat I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3. - Intézmény tevékenységi köre, annak forrásai, feladatmutatók 3 II. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA...

I. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3. - Intézmény tevékenységi köre, annak forrásai, feladatmutatók 3 II. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA... I. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 - Intézmény tevékenységi köre, annak forrásai, feladatmutatók 3 II. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA... 9 - Az iskola szervezete 9 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI,

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008 POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008 1 Kazincbarcika Város Önkormányzata 22/1996 (VIII. 08.) sz. rendelete a Képviselıtestület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) ALAPÍTÓ OKIRATA:...4

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Várkerti Általános Iskola. Tartalomjegyzék

Várkerti Általános Iskola. Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. AZ SZMSZ SZEMÉLYI, TERÜLETI ÉS IDİBELI HATÁLYA... 4 1.3. AZ ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A CEGLÉDI ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 24-25. -aiban fglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatt hzza létre: I.

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 I. Bevezetés...5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI 3

TARTALOMJEGYZÉK 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI 3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A ÁLTALÁNOS 2 RENDELKEZÉSEI, A MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI 3 3. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 5 3.1. Az iskola szervezete 5 3.2. Az iskola

Részletesebben

Várkerti Általános Iskola. Tartalomjegyzék

Várkerti Általános Iskola. Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. AZ SZMSZ SZEMÉLYI, TERÜLETI ÉS IDİBELI HATÁLYA... 4 1.3. AZ ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722

4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 Érvényes: 2014. október 18-ától Jóváhagyta: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben