Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND"

Átírás

1 Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

2 Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs, Damjanich u. 50. Tel.:33/ ; e- Fenntartó: Kmárm-Esztergm Megyei Intézményfenntartó Közpnt 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Tel.:34/ ; Szakmai felügyeleti szerv: Integrált Szciális Intézmény 2509 Esztergm-Kertvárs, Dr. Niedermann Gyula út. 1. Tel.:33/ , Igazgató: Szabó Attila Glatz Gyula Idősek Klubjának szakmai besrlása: Személyes gndskdást biztsító alapellátás körébe tartzó idősek nappali ellátást és étkezést nyújtó intézmény. Engedélyezett férőhelyek száma: 40 fő Ágazati aznsító száma:s s Működési engedély száma: Nyitva tartás ideje: hétfő péntek: 8 16 óra Házirend célja A házirend célja, hgy meghatárzza az Idősek Klubja belső rendjét és tájékztassn az alapvető szabálykról. A házirend hatálya kiterjed az Idősek Klubját igénybevevőkre, az intézmény alkalmazttaira, valamennyi idegen személyre. Ellátás igénybevétele Idősek Klubja ellátási területe: Esztergm Várs Közigazgatási területe. Idősek Klubjában az intézményi jgviszny keletkezését az intézmény igazgatójának intézkedése alapzza meg. 2

3 A személyes gndskdást nyújtó idősek klubja igénybevétele önkéntes az ellátást igénylő kérelmére történik, illetve törvényes képviselőjének kérésére a törvény figyelembevételével. Idősek Klubjába az a személy vehető fel, aki 18. életévét betöltötte, és egészségügyi állapta vagy idős kra miatt szciális és mentális támgatásra szrul, de önmaga ellátására részben képes. Az intézmény igazgatója az ellátás megkezdésekr az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapdást köt. Megállapdás tartalmazza: - intézményi jgviszny kezdetét, - Intézményi ellátás időtartamát, - az intézmény által nyújttt szlgáltatásk körét, módját, frmáját, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vnatkzó szabálykat, - a panaszjg lehetőségét és ennek módját, - az intézményi jgviszny megszűnésének eseteit. A klub vezetője az ellátás igénybevételét követő egy hónapn belül egyénre szabtt gndzási tervet készít. A szlgáltatást igénybe vevő nyilatkzik arról: - igénybe vesz-e máshl alapszlgáltatást, ha igen hl és milyen ellátást, - nyilatkzik arról, hgy vállalja-e az önkéntes fizetést egy év időtartamra, amennyiben nem akkr egyéni rendszeres havi jövedelmét veszik figyelembe a személyi térítési díj megállapításánál. Panasz és érdekképviseleti jg Amennyiben a klubtag panasszal kíván élni, szóban vagy írásban megteheti a klub vezetőjénél. Ő köteles a panaszát kivizsgálni és 8 napn belül írásban válaszlni. Amennyiben nem intézkedett és/vagy intézkedésével a panaszs nem ért egyet az intézmény igazgatójáhz frdulhat, vagy fellebbezési jggal élhet az intézmény fenntartójánál, ellátttjgi képviselőnél. Tájékztatási kötelezettség 1. Az Idősek Klubjába való felvételkr az intézmény igazgatója általa megbíztt személy az elláttt és hzzátartzója számára tájékztatást ad: az Idősek Klubjában biztsíttt ellátás tartalmáról és feltételeiről; az Idősek Klubja által vezetett nyilvántartáskról; a panaszjgk gyakrlásának módjáról; az intézményi jgviszny megszűnésének eseteiről; az Idősek Klubja Házirendjéről; a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, tvábbá a mulasztás következményeiről; az elláttt jgait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 2. Az elláttt és hzzátartzója a klubba való felvételkr köteles: 3

4 Szóban nyilatkzni az 1. pntban meghatárztt tájékztatásban fglaltak tudmásulvételéről, tiszteletben tartásáról; adatkat szlgáltatni az Idősek Klubjában vezetett nyilvántartáskhz; nyilatkzni arról, hgy a szciális ellátásra való jgsultság feltételeiben és az elláttt, tvábbá a közeli hzzátartzója személyi aznsító adataiban beálltt váltzáskat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. Adatkezelés, adatvédelem 1. Az Idősek Klubjában az ellátttakról az intézmény nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: az ellátttak alapvető személyi adatait, az ellátttak államplgárságát, az ellátttak lakhelyét, ill. tartózkdási helyét, az intézményi ellátásra való jgsultság feltételeire és az azkban bekövetkezett váltzáskra vnatkzó adatkat, a térítési díj megállapításáhz szükséges jövedelmi adatkat, az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpntját, a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vnatkzó adatkat. 2. Fenti nyilvántartáskból adat csak az adatigénylésre jgsult szervnek és a jgsultságt megállapító szciális hatáskört gyakrló szervnek szlgáltatható. 3. Az elláttt a személyére vnatkzó adatk tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jgának érvényesítése mellett kérheti a jgai gyakrlásáhz szükséges adatainak közlését az intézmény vezetőjétől. 4. Az intézmény a nyilvántartásában kezelt adatkat személyes aznsító adatk nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azkból statisztikai célra adatt szlgáltathat. 5. Az intézményben az adatkezelésre és az adatk védelmére egyebekben a személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre vnatkzó törvény rendelkezései az irányadók. Ellátttak jgai A személyes gndskdást nyújtó szciális intézményi ellátást igénybe vevő ellátttaknak jga van szciális helyzetére, egészségügyi és mentális állaptára tekintettel a szciális intézmény által biztsíttt teljes körű ellátásra, valamint az egyéni ellátás, szlgáltatás igénybevételére. A nappali ellátásban részesülők számára az igénybe vett ellátáshz kapcslódó általáns és speciális jgkat is biztsítani kell. Ellátttak általáns jgai: tils a hátránys megkülönböztetés bármilyen kból, 4

5 az igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a jgszabályban meghatárztt esetben és mértékben lehet vizsgálni, az intézmény működésével, gazdálkdásával kapcslats adatk ismertetése, az élethez, az emberi méltósághz való jg, testi épséghez való jg, testi - lelki egészséghez való jg, az egyéni bánásmód követelményeinek betartása, személyes adatk védelme, valamint a magánélettel kapcslats titkvédelem, személyes tárgyainak és értékeinek védelme, intézményen belüli és kívüli szabad mzgásra, szabad kapcslattartás jga, panaszjg, ügyei viteléhez segítségnyújtásra. Ellátttak speciális jgai akadálymentes közlekedés biztsítása, az elláttt érintő infrmációhz való hzzájutás biztsítása, felülvizsgálatával kapcslats infrmációk megismerése, képességek és készségek fejlesztése, a fgyatéks személyek életvitelével kapcslats döntései tiszteletben tartása (önrendelkezés elve) kapcslatk kialakítása és fenntartása, emberi méltóság tiszteletben tartása. Ellátttjgi képviselő Az ellátttjgi képviselő a személyes gndskdást nyújtó alap-és szaksíttt ellátást biztsító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szlgáltatásban részesülő személyeknek nyújt segítséget jgai gyakrlásában. Az ellátttjgi képviselő működése srán tekintettel van a személyes adatk kezeléséről és védelméről szóló jgszabály betartásáról, Feladatai: Tájékztatás nyújtása az ellátttakat érintő alapjgkról, a klub kötelezettségeiről, Segítségnyújtás a prblémák megldásában, Knfliktusk megldása, Panaszk megfgalmazása és kivizsgálása, Tájékztatást ad a szciális ellátás területén fglalkztatttak részére, Intézkedéseket kezdeményes az intézmény vezetőjénél, Intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságknál. 5

6 Az ellátttjgi képviselő jgai: A szciális szlgáltató vagy intézmény működési területére belépni, a vnatkzó iratkba betekinteni, A szlgáltatást végző dlgzókhz kérdést feltenni. Az ellátttjgi képviselő köteles: Az ellátást igénybe vevőre vnatkzó és tudmására juttt rvsi titkkat megtartani és az ellátást igénylő személyes adatait a vnatkzó jgszabályk szerint kezelni. Együttélés szabályai Kérjük tagjainkat, hgy esetleges prblémáikkal ne terheljék társaikat. Panaszaikkal, elintézendő prblémáikkal frduljanak a klub vezetőjéhez vagy a gndzónőhöz. Knfliktus esetén a klub vezetője illetékes eljárni. Egymással szemben legyünk dafrdulóak, tartsuk tiszteletben egymás személyiségi jgait. Ügyeljünk a titktartási kötelezettségre. Legyünk egymással szemben, ésszerű határig tleránsak. Empátiával frduljunk másk prblémáit, gndjait és segítsünk egymásnak ezek megldásában. Jó gazda gndsságával óvjuk a klub berendezési tárgyait, felszereléseit. Szándéks rngálás esetén, a kár megfizetése a rngálót terheli. A klubba a tagk vendégeket fgadhatnak és hzhatnak. A prgramkra vendégeket hívhatnak, előzetes egyeztetés alapján. Társintézményeket, szakmai szervezeteket és/vagy egyéb szervezeteket a klub prgramjaira szeretettel várunk. A klub másdik tthnunk, sk időt töltünk egymás közelében, ezért kérjük tagjainkat, tisztán és megfelelő öltözetben jelenjenek meg, Idősek Klubjában alkhl árusítása tils. A klubban kulturált és alkalmszerű italfgyasztás megengedett. A klub vezetője és a gndzónők kötelesek a Szciális Szakma Etikai Kódexét minden körülmények között betartani és betartatni máskkal. Intézmény alkalmazttaira vnatkzó szabályzás Alkalmazttak nem tanúsíthatnak lyan magatartást, mellyel az intézmény érdekeit, jó hírnevét biznyíthatóan megsértik. Az intézmény dlgzóira titktartási kötelezettség vnatkzik, így a klubtagkról és azk hzzátartzóiról bármilyen infrmációt illetéktelen személyeknek átadni tils. A Klub dlgzói kötelesek az ellátttakkal, azk hzzátartzóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani. Az alkalmazttaknak ellátttaktól, illetve hzzátartzóiktól ajándékt, pénzt vagy bármi más vagyni előnyt kérni és/vagy elfgadni nem szabad. Az idősek Klubjában dlgzók jgai A klub dlgzói esetében biztsítani kell, hgy a munkavégzéshez kapcslódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi 6

7 jgaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztsítsn számukra. A dlgzók közfeladatt ellátó személynek minősülnek munkájuk srán. Jgsult és köteles szakmai ismereteinek a szakma mindenkri fejlődésével összhangban történő flyamats tvábbfejlesztésre. Vagyntárgyak Kérjük tagjainkat, hgy értékeiket és vagynukat ne hzzák be az intézménybe, mivel megfelelő őrzéséről gndskdni nem tudunk. Személyes használatban lévő tárgyakért a tulajdns felel. Étkeztetés rendje Az Idősek Klubja napi egyszeri meleg ebédet biztsít. Orvsi javaslatra diétás étkezést biztsítunk. Indklt esetben az ebédet elvihetik: 11 11,30 óra. Helyben fgyasztás: 11,30 13 óra A knyhában csak az érvényes egészségügyi könyvel rendelkező gndzónők tartózkdhatnak, megfelelő öltözetben. Az étkezés megrendelésével kapcslats váltzáskat két nap előtte írásban kérjük jelezni. Ennek elmulasztása esetén az ebéd díja felszámlásra kerül. A betegek részére hárm egymást követő munkanapn az ebédet házhz szállítjuk, közben gndskdunk arról, hgy a házi segítségnyújtás átvegye és tvábbiakban ellássa a beteg klubtagt. A Szt.tv. alapján az intézményi térítési díjat a Kmárm-Esztergm Megyei Intézményfenntartó állapítja meg, évente egyszer, indklt esetben kétszer. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az a fenntartó rendelet alapján, melyet a megállapdás megkötésekr írásban rögzítenek a klubtaggal. A térítési díj felülvizsgálata srán megállapíttt személyi térítési díj megfizetésének időpntjáról a fenntartó rendelkezik azzal a feltétellel, hgy az új térítési díj megfizetésére a jgsult nem kötelezhető a felülvizsgálatt megelőző időszakra. Ha az elláttt vagy a törvényes képviselő a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számíttt 8 munkanapn belül a fenntartóhz frdulhat. Befizetés módja és ideje A személyi térítési díjat az intézményben kell fizetni, számla ellenében a tárgyhónapt követő hónap 10.-ig. A be nem fizetett személyi térítési díj összege hátraléknak számít, melyet az intézmény vezetője behajtandó követelésként kezel. A havnta fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adtt hónapban igényelt étkezési napk szrzata. 7

8 Az étkezési térítési díj csökkentése vagy elengedése a fenntartó jgköre. Klub szlgáltatásai és ezek igénybevétele Idősek Klubja az ellátást igénybevevők részére szciális-, egészségügyi és mentális állaptuknak megfelelő, napi életritmust biztsító szlgáltatást nyújt. Idősek Klubja a helyi igényeknek megfelelő közösségi prgramkat szervez, mely prgramkat az idősek kllektívája állítja össze. Helyet biztsít a közösségi szervezésű prgramknak, csprtknak. Biztsítjuk, hgy klubunk nyittt frmában működik, az elláttti kör és a laksság által egyaránt elérhető módn működik. A gndzási tevékenység keretein belül a nappali ellátásban részesülő személy egyéni gndzásban részesül, melyet egyéni gndzási terv alapján történik. 1. Étkeztetés A klub tagjai részére napi egyszeri meleg ebédet biztsítunk. Az étkezés történhet helyben fgyasztással, elvitellel vagy kiszállítással. Indklt esetben a gndzónők kiszállítják. A klub biztsítja az étkezéshez szükséges tárgyi, személyi és higiéniás feltételeket. Vezeti az étkezéssel kapcslats adminisztrációt a HACCP előírásainak megfelelően, valamint az elszámláskat. 2. Higiénés feladatk A gndzónők bitósítják a klub kizárólags használatában lévő helységek rendjét az ANTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően. A közösen használt helyiségek takarítását A közös vagynhasználati megállapdás alapján végezzük. (Féja Géza Közösségi Ház) A fürdéshez szükséges eszközöket mindenki hzza magával és azt használja. A személyes ruha msásáhz szükséges msóprt és öblítőt az idős hzza. Msást, vasalást a gndzónők végzik. Az idősek által használt fürdőszba rendjéért felelős a használó személy és a gndzónők. 3. Egészségügyi ellátás Időseknek jguk van kruknak egészségügyi állaptuknak megfelelő alap-és szaksíttt egészségügyi ellátáshz. Ennek érdekében szervezünk egészségügyi előadáskat és az ezzel kapcslats prgramkat meghirdetjük. Szűrővizsgálatkra hívjuk fel a figyelmüket. A klubba nem jár rvs, de egyik tagunk rvs tőle kérhetnek tanácst, véleményt. A házi rvskkal és a település részen dlgzó fgrvssal jó kapcslatt tartunk fent. Dhányzni az épületen kívül kijelölt helyen lehet. 4. Mentálhigiénés prgramk Segítjük az idős ember közösségbe való beilleszkedését, itt elsősrban az új tagkra kell hangsúlyztt figyelmet frdítani. A beszélgetések és a prgramk srán törekedünk az egymásra való aktív dafigyelésre, másk jbb elfgadására, másság tlerálására, jbb beilleszkedésre a közösségbe és a társadalmba. 8

9 Az Idősek Klubja nem zárt intézmény az idős embereknek fkzttan szükségük van más emberekkel való kapcslatra, új kapcslatk kiépítésére. Elő kell segíteni az idős ember és családja kapcslatának erősítését, biznys esetekben egymásra találásukat. Természetesen a Szakmai Etikai Kódex, az emberi személyiségi jgk és a kmpetencia határk betartása mellett. 5. Szabadidős tevékenységek Gndskdunk az idősek fizikai és szellemi képességük megőrzéséről, frissességük fenntartásáról, valamint egészségük megtartásáról. Ennek érdekében szervezzük prgramjainkat. - Trna idősek részére heti egy alkalmmal, - Kirándulás, séta tavasztól őszig kiránduláskat szervezünk, nyárn gyógyfürdőkbe járunk, - Téli hónapkban színházlátgatáskat szervezünk, - Havi rendszerességgel FILM Klubt tartunk, - Könyvtári szlgáltatást bitósítunk tagjaink részére, - Lehetőség van flyóiratk magazink lvasására, rejtvényfejtésre, - Kiállításk megtekintését rendszeresen szervezzük, - Kártya és egyéb játékk állnak a klubtagk rendelkezésére, - Saját ruha átalakítására, javítására rendelkezésre áll a tagk részére varrógép, - Lehetőség van kiscsprtk alapítására (énekkar. Lttó klub) - Megtartjuk az állami és hagymánys ünnepeinket, - Tagjaink részére biztsítjuk az ingyenes jgi tanácsadás lehetőségét, - Tagk részére fgyasztásvédelmi ügyeket intézünk, - Vallásgyakrlás a klubban nem, de a település részen megldtt. Az intézmény alapfeladatát meghaladó szlgáltatásk szabályzása Az intézmény alapfeladatát meghaladó prgramk és szlgáltatásk jelenleg nincsenek. Igény esetén a szervezéssel egyidősen a jgszabályk figyelembevételével határzzuk meg a prgramk, szlgáltatásk körét, igénybevételének módját és a térítési díjat. Az Idősek Klubja által szervezett fglalkztatásból származó bevétel felhasználására vnatkzó előírásk Idősek Klubja nem szervez fglalkztatást, ezért ilyen jellegű bevétele nincs, így külön nem szabályztt a házirendben. Az intézményi jgviszny megszűnésének szabályai Az intézményi jgviszny megszűnik 9

10 - Az intézmény jgutód nélküli megszűnéssel, - A jgsult halálával, - Határztt idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha a tv. rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghsszabbítható - Az ellátás megszüntetését kérheti az elláttt személy, illetve törvényes képviselője. A jgsult, illetve a törvényes képviselője kezdeményesése alapján az intézményvezető az intézményi jgvisznyt megszünteti. Ilyen esetben a jgviszny a felek megegyezése szerinti időpntban, ennek hiányában a megállapdásban fglaltak szerint szűnik meg. Az intézményvezető az intézményi jgvisznyt megszünteti, ha a jgsult - Másik intézménybe történő elhelyezése indklt, - A házirendet súlysan megsérti, Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jgsultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jgsult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számíttt nylc napn belül az intézmény fenntartójáhz frdulhat. Ilyen esetben az ellátást váltzatlan feltételek mellett biztsítani kell, amíg a fenntartó, végrehajtható határzatt nem hz. Felmndási idő 10 nap. Az intézményi jgviszny megszűnése esetén az intézmény vezetője írásban értesíti a jgsultat, illetve törvényes képviselőjét - az esedékes, illetve hátraléks térítési díj befizetési kötelezettségről, az intézménnyel, illetve a jgsulttal szembeni követelésről, kárigényről, azk esetleges előterjesztési és rendezési módjáról. Idősek Klubja házirendjének betartása minden személy számára kötelező. Egyéb (itt nem szabályztt) vitattt kérdések elbírálásánál irányadó a PTK ide vnatkzó szakaszai, valamint az évi III. tv. És az ehhez kapcslódó végrehajtási rendeletek. Jgszabályi háttér évi III. tv. A szciális igazgatásról és szciális ellátásról - 1/2000.(I.7.)SzCsM r. a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 9/1999.(XI.24.)SzCsM r. a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk igénybevételéről. - 29/1993. (II.17.) Krm.r. a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk térítési díjáról megállapításának, valamint flyósításának részletes szabályairól /2009.(XII.29.)krm r. a szciális szlgáltatók és intézmények mű ködésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről - 188/1999. (XII.16.) Krm. r. a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmény és a falu gndnki szlgálat működésének engedélyezéséről 10

11 - 19/2010.(VI.30.) ör. A nehéz élethelyzetűek támgatásáról 11

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u. 1. Tel.: 82/

Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u. 1. Tel.: 82/ Smgy Megyei Gndviselés Szciális Otthn 7562 Segesd, Kssuth u. 1. Tel.: 82/733-210 e-mail: gndviseles@latsat.hu Egyrészről: Az intézmény neve: MEGÁLLAPODÁS Szciális tthni ellátás igénybevételéről Smgy Megyei

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

5.sz. melléklet HÁZIREND

5.sz. melléklet HÁZIREND 5.sz. melléklet Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Nappali Ellátás - Idősek Klubja Kiszombor, Óbébai u. 11 Tel: 62/297-074 HÁZIREND I. A házirend célja, hatálya A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend Szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja Tisztelt képviselő-testület! A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, amely létrejött egyrészről a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (1022 Budapest, Marczibányi tér 3.), mint szolgáltatást

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái. T E R V E Z E T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(. ) önkormányzati rendelete a Téti Kistérség területén fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Alkoss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért!

Alkoss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért! TE HOGYAN TENNÉD JOBBÁ A VILÁGOT? Alkss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért! Az Európai Bizttság Magyarrszági Képviselete és az ARC kreatív plakátpályázata Beadási határidő: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

HÁZIREND. Idősek Klubjai: II.1.1. sz. melléklet

HÁZIREND. Idősek Klubjai: II.1.1. sz. melléklet Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Területi Gondozás 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 20./a. HÁZIREND Idősek Klubjai: Budapest XV. ker. Arany J.u.51. Jelenleg

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Szabó Mónika Mb. főigazgató MELLÉKLETEK 1. számú: Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára,

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN

SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZAKMAI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2011.01.01.-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN FRISSÍTETT VÁLTOZAT) FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÉTKEZTETÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERES

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása valamint Asztals utca - parklók építése kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a családsegít szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben