GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM"

Átírás

1 GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

2 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla, tvábbiakban az alapító kirat szerinti rövidített nevén: Gesztenyefasri Iskla szervezeti felépítésére és működésére vnatkzó szabályzatt az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fgadja el. Az elfgadáskr a jgszabályban meghatárzttak szerint egyetértési jgt gyakrlt a diákönkrmányzat és az iskla szülői szervezete. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatk (igazgatói utasításk) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dlgzójára nézve kötelező. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az intézmény neve: Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla Az intézmény székhelye: 8136 Lajskmárm, Gesztenyefasr u. 4. Típusa: Összetett iskla: általáns iskla, alapfkú művészeti iskla Fenntartó neve, címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt Budapest Szalay u megbízásából: ENYINGI TANKERÜLET Enying Kssuth u. 22. Az intézmény alapító kiratának utlsó módsítását.

3 3 Az intézmény tevékenységei: Az alaptevékenység ellátása tankerületi irányítással történik Általáns iskla tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Általáns iskla tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) SNI általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) SNI általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Általáns isklai napközi tthni nevelés SNI tanulók napközi tthni nevelése Általáns isklai tanulószbai nevelés SNI tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése Isklai diáksprt tevékenység és támgatása Fgyatékssággal élők isklai diáksprt tevékenysége és támgatása, gyógytestneveléssel együtt Szabadidősprt (rekreációs sprt-) tevékenység és támgatása, gyógytestneveléssel együtt Fgyatékssággal élők szabadidősprt (rekreációs sprt-) tevékenység és támgatása, gyógytestneveléssel együtt Alapfkú művészet-ktatás zeneművészeti ágban: fafúvós, rézfúvós és billentyűs tanszak Alapfkú művészetktatás táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban: néptánc tanszak Az intézménynek pénzügyi, számviteli egysége nincs. Pénzügyi és számviteli feladatainak ellátását a KLIK Enyingi Tankerülete végzi. Az intézménynek nincs önálló költségvetése. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Nkt. 24. és 25. Az intézmény Nemzeti Köznevelésről Szóló 2011.CXC tv.(tvábbiakban: Nkt) és a Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla Pedagógiai Prgramja szerint működik. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) a) alapján: Az iskla teljes területén tils a dhányzás. Az iskla épülete szrgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00-től délután 18:00-ig tart nyitva. Az iskla igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpntban, illetve szmbatn és vasárnap is nyitva tartható. A trnaterem esti órákban tanévenként váltzó, külön órarend szerint tart nyitva. Szrgalmi időben munkanapkn reggel 8:00-tól 16:00-ig az iskla igazgatója, helyettese, gazdasági ügyintézője, de legalább egyikük az isklában tartózkdik.

4 4 Reggel 7:20-tól a napi ügyeletes nevelők felelősek az iskla működésének rendjéért, valamint ők jgsultak és kötelesek a szükséges intézkedések megtételére. Az ügyeletes nevelők épületszintenként, illetve az isklaudvarn látják el a feladatt. A 16:00-kr távzó vezető után az esetenként fglalkzást tartó pedagógus felelős a működés rendjéért, jgsult és köteles prblémás esetekben intézkedni. Amennyiben az igazgató vagy helyettese rendkívüli és halaszthatatlan k miatt nem tud az isklában tartózkdni, az esetleges szükséges intézkedések megtételével a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dlgzók tudmására kell hzni. Az isklában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8:00 és 17:00 között kell megszervezni. Infrmatika és felzárkóztató órák 7:00-tól, a művészeti fglalkzásk 20:00-ig is szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc, a zenetagzatn a főtárgy órák 30 percesek, a kötelező tárgy pedig 45 perces. Az óraközi szünetek 10 percig tartanak, a másdik óra utáni szünet 15 perces. A délutáni tanítás (napközi, tanulószba, isklatthn) munkarendje, a délelőtti tanítási órák végeztével kezdődik és 16:00-ig tart. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő írásbeli kérésére, az sztályfőnöke (távlléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskla területét. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskla elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. Szrgalmi időben a tanulói térítési díjak befizetése az élelmezésvezetői irdában történik. Egyéb hivatals ügyek lebnylítására az igazgatói irdában kerülhet sr. Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudmására hzza. A nyári szünetben az irdai ügyeletet hetente egy alkalmmal, szkásrend szerint, lehetőleg keddi napkn tartjuk. Az intézményben nyilvántarttt személyes és különleges adatk kezelése a Nkt , mind az alkalmazttakra, mind tanulókra vnatkzóan. Az iskla épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskla helyiségeit használó felnőtt dlgzók felelősek: az iskla tulajdnának megóvásáért, védelméért, az iskla rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a helyiségben történt fegyelmezetlenségek, rngálásk, szabálysértések kivizsgálásáért a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért, az iskla szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben

5 5 megfgalmaztt előírásk betartásáért és betartatásáért. Az iskla működését szlgáló helyiségek (flysók, udvar, illemhelyek) rendjéért a napi ügyeletet ellátó felnőttek felelősek. A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak az iskla igazgatója adhat felmentést. (pl. hétvégi trnatermi ügyelet) Belépés, benntartózkdás jgvisznnyal nem rendelkezőknek A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) c) alapján: Az iskla épületében az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskla berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskla épületéből elvinni csak az igazgató engedélyével és az általa kijelölt dlgzó felügyelete mellett lehet. Az iskla helyiségeit külső igénylőknek külön írásbeli megállapdás alapján át lehet engedni, ha ez az isklai fglalkzáskat, rendezvényeket nem zavarja. A hivatals ügyek intézése az igazgatói irdában 8:00-14:00 óra között, illetve az élelmezésvezetői irdában az év elején meghatárztt napkn történhet. A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) b) alapján: A pedagógiai (nevelő és ktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 1. biztsítsa az iskla pedagógiai munkájának jgszerű -a jgszabályk, a NAT, a kerettantervek, valamint az iskla PP szerint előírt- működését, 2. segítse elő az intézményben flyó nevelő és ktató munka eredményességét, hatéknyságát, 3. az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű infrmációt szlgáltassn a pedagógusk munkavégzéséről, 4. szlgáltassn megfelelő számú adatt és tényt az intézmény nevelő és ktató munkájával kapcslats belső és külső értékelések elkészítéséhez. A nevelő és ktató munka belső ellenőrzésére jgsult dlgzók:

6 6 tankerület igazgató igazgató, igazgatóhelyettes, az iskla rendészei közalkalmaztti tanács tagjai, munkaközösség-vezetők. Az igazgató az általa szükségesnek tarttt esetben jgsult az iskla pedagógusai közül bárkit meghatárztt céllal és jgkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. Kiemelt ellenőrzési szempntk a nevelő-ktató munka belső ellenőrzése srán: (a) a pedagógusk munkafegyelme. (b) a tanórák, tanórán kívüli fglalkzásk pnts megtartása, (c) a nevelő-ktató munkáhz kapcslódó adminisztráció pntssága, (d) a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekrációja, (e) a tanár-diák kapcslat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, (f) a nevelő és ktató munka színvnala a tanítási órákn: 1. az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 2. a tanítási óra felépítése és szervezése, 3. a tanítási órán alkalmaztt módszerek, 4. a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 5. az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, (g) a tanórán kívüli nevelőmunka, az sztályfőnöki munka eredményei, a közösség frmálása. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) b) alapján: AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK VÁZLATA Igazgató Igazgató helyettes Közalkalmaztti tanács (3 fővel) Nevelőtestület Isklatitkár Pedagógiai asszisztens Takarítónők karbantartó

7 7 Diákönkrmányzat Az iskla szervezete Az iskla igazgatósága Igazgató: Nkt. 68. (1) Az iskla felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jgszabályk, a fenntartó, valamint az iskla belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító kiratában megfgalmaztt módn és időtartamra történik. Az iskla igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alktják. Az igazgató közvetlen munkatársa: az igazgatóhelyettes. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) f) alapján: Az igazgató akadályztatása esetén az intézményvezetői feladatkat az igazgató helyettes látja el. Igazgató helyettes: 1. Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményezésével az igazgató adja a következő feltételekkel (Munkáját a munkaköri leírása, ill. az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi): csak az iskla határzatlan időre alkalmaztt pedagógusa lehet, megbízás határzatlan időre szól. visszavnásáról az igazgató dönt. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) f) alapján: 2. Az igazgatóhelyettes akadályztatása esetén az igazgató helyettesi feladatkat közktatásvezetői szakképesítéssel rendelkező pedagógus láthatja el, ennek hiányában az intézmény legrégebbi flyamats munkavisznnyal rendelkező pedagógusa is végezheti. 3. Az igazgatót távllétében teljes jgkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóság aktuális feladatk esetén tart megbeszéléseket. Az iskla vezetősége: az igazgató, az igazgatóhelyettes

8 a diákönkrmányzat vezetője, a közalkalmaztti tanács elnöke és tagjai, 8 Az iskla vezetősége az isklai élet egészére kiterjedő knzultatív, véleményező és javaslattevő jggal rendelkező testület. Az iskla vezetősége az évközben felmerült prblémákról rendszeresen tart megbeszélést. A megbeszélésről írásban emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül. Az isklavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskla vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban fglaltak szerint ellenőrzési feladatkat is ellátnak. Óralátgatásk, raktári ellenőrzések, leltárak, költségvetés Az iskla dlgzói Nkt. 66. Az iskla dlgzóit a magasabb jgszabályk előírásai alapján megállapíttt munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskla igazgatója alkalmazza, és munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik, melyeket évente meg kell újítani. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATRENDSZERE Az iskla szervezeti egységei A szervezeti egység élén az alábbi felelős besztású vezető áll: alsó tagzat munkaközösség vezető felső tagzat munkaközösség vezető napközi KT tag művészeti intézményegység KT tag technikai dlgzók igazgató helyettes diákönkrmányzat felnőtt diák önkrmányzati vezető érdekképviselet szakszervezeti bizalmi Az isklaközösség Az isklaközösséget a tanulók, a közalkalmazttak és a szülők alktják.

9 9 Az isklai alkalmazttak (közalkalmazttak) közössége Az isklai alkalmazttak közösségét az intézménnyel közalkalmaztti jgvisznyban, valamint munkavisznyban álló dlgzók alktják. Az isklai közalkalmazttak jgait és kötelességeit, juttatásait, valamint az isklán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jgszabályk (az MT, a Kjt, a Kt, illetve az ezekhez kapcslódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmaztti szabályzata és kllektív szerződése rögzítik. A nevelők közösségei A nevelőtestület Nkt. 70. A nevelőtestület tagja az iskla valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazttja. A nevelőtestület a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt döntési jgkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatt tehet az iskla működésével kapcslats valamennyi kérdésben. A 138/1992.(X.8) krm. rend.valamint a Kjt. 75. (1) g) és a 240/2006. (XI.30.) krm rend melléklete szerint területi pótlék adható minden isklai nevelőnek. A nevelők 7 évenkénti tvábbképzése kiváltható az iskla hiányszakjainak elvégzésével. Ebben az esetben az igazgató tanulmányi szerződésben rögzíti, hgy a nevelő ilyen irányú tanulmányaira az isklának szüksége van, ezért félévente Ft-tal támgatja a hallgatót, a fenntartói költségvetésből. Az intézmény jelentős számítógépes parkja szükségessé teszi az állandó felügyeletet, és kisebb javításkat, ezért számítástechnikai pótlék adható annak a nevelőnek, aki jgsult a feladat ellátására. Egy tanév srán a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: alakuló értekezlet tanévnyitó értekezlet, tanévzáró értekezlet,

10 10 félévi sztályzó értekezlet, év végi sztályzó értekezlet nevelési értekezletek (aktuális, megldásra váró, v. eredményeket elemző témákkal) munkaközösségi a tanulók magatartásának és szrgalmának értékelése Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a kezdeményezi azt, illetve ha az iskla igazgatója vagy az iskla vezetősége ezt indkltnak tartja. A jgszabálykban megfgalmazttak szerint: A nevelőtestület értekezlete akkr határzatképes, ha azn tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. döntéseit ha erről magasabb jgszabály, nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titks szavazással is dönthet. értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni, vagy a napló megjegyzési rvatába beírni (pl. havi sztályzó értekezlet). értekezleteire vnatkzó szabálykat kell alkalmazni akkr is, ha valamilyen kból (pl munkaközösségi stb.) csak a közalkalmazttak egy része vesz részt egy-egy értekezleten. A nevelők szakmai munkaközösségei lehetnek Nkt. 71. (1) 1. pedagógiai munkaközösség 2. alsó tagzats munkaközösség 3. kmpetencia-alapú munkaközösség A szakmai munkaközösségek a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt jgkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése az isklai nevelőmunka belső fejlesztése, krszerűsítése az isklai ktatás krszerűsítése, új pedagógiai és módszertani elvek alkalmazása a tanulói kmpetencia fejlesztése egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének

11 11 flyamats ellenőrzése, mérése, értékelése pályázatk, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebnylítása a pedagógusk tvábbképzésének, önképzésének szervezése, segítése a pályakezdő pedagógusk munkájának segítése a minőségirányítási célknak való megfelelés A szakmai munkaközösségek az iskla pedagógiai prgramja, a helyi tanterv és szaktantervek szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg, illetve a választtt közalkalmaztti tanács tagjaiból kerülnek ki. Alkalmi feladatkra alakult munkacsprtk Az isklai munka egyes aktuális feladatainak megldására a tantestület tagjaiból munkacsprtk alakulnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Az alkalmi munkacsprtk tagjait az igazgató bízza meg. Ilyenek: Minőségbiztsítási munkacsprt Kmpetencia alapú ktatási csprt OKÉV méréseket végzők A nevelőtestület jgkörei A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) h) alapján: A nevelőtestület döntési jgköre (jegyzőkönyv készítési kötelezettséggel): PP és módsításának elfgadása SZMSZ elfgadása Az intézmény éves munkatervének elfgadása A nevelőtestület képviseletében eljáró közalkalmaztt kiválasztása Közalkalmaztti Tanács- A házirend elfgadása

12 12 A tanulók magasabb évflyamba lépésének megállapítása A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés A tanulók sztályzó vizsgára bcsátása Intézmény vezetői pályázat szakmai véleményezése Tvábbképzési prgram elfgadása Jgszabályban meghatárztt egyéb ügyekben (tankönyvrendelés, éves beisklázási terv ) A nevelőtestület javaslattételi és véleményezési jgköre (jegyzőkönyv készítési kötelezettséggel): a tantárgyfelsztás, a pedagógusk külön megbízatásainak elsztása, igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavnása srán szabadidős tevékenység megszervezése az intézmény egyesületeinek tevékenysége A határzathzatal módja: a nevelőtestületi értekezlet döntési és véleményezési jgkörében eljárva határzatt hz. A határzatt az intézmény iktatási srszámzásával kell ellátni. A nevelőtestület határzatát nyílt többségi szavazattal hzza meg, kivéve, ha jgszabály vagy a nevelőtestület 2/3-ának (írásbeli) kérése alapján titks szavazást kér. A szülői szervezet (közösség) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) p) alapján: Az isklában a szülők jgainak érvényesítése illetve kötelességeik teljesítése Nkt 72. érdekében szülői szervezet működik Nkt 73. (1). Az sztályk szülői szervezeteit az egy sztályba járó tanulók szülei alktják. Az sztályk szülői szervezetei két ill. hárm tagú vezetőséget választanak (létszámaránysan) Az sztályk szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az sztályban választtt vezetőség vagy az sztályfőnök segítségével juttathatják el az iskla vezetőségéhez. Az isklai

13 13 szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshzó szerve az SZMK választmánya, melynek tagjai az sztályk vezetőségéből delegált szülők. Az isklai SZMK vezetősége: elnök - közvetlenül az igazgatóval tart kapcslatt sztálykból delegált 1-3 fő alktta vezetőség (települések arányában) pénztárs Az SZMK értekezlete akkr határzatképes, ha azn az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Az isklai szülői értekezletek alkalmával tájékztatja a szülőket az sztályk ill. az iskla éves feladatairól. Az iskla igazgatója részt vesz a választmány és a vezetőség ülésein. Az iskla működéséről, Pedagógiai Prgramjáról, Házirendjéről, Minőségirányítási prgramjáról, az isklai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskla igazgatója, - valamint a diákönkrmányzat éves munkájáról a diákönkrmányzat vezető, rendszeresen, de évente legalább egy alkalmmal köteles tájékztatni a szülői szervezetet. Az isklai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jgk illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét, az isklai munkatervhez igazdva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülőket és a tanulókat az ktatási törvényben megfgalmaztt jgaik érvényesítésében, véleményezi az iskla pedagógiai prgramját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azn pntjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcslatsak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcslats valamennyi kérdésben, A tanulók közösségei Osztályközösség

14 14 Az sztályközösség élén mint pedagógusvezető az sztályfőnök áll. Az sztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az sztályfőnökök sztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az sztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: sztálytitkár, felelősök, (hetes, leckefelelős, ügyeletes ) egy fő képviselő (küldött) az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe Diákkörök A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hzhatnak létre. Az isklában működő diákköröket a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe. (Diákkörök alakulhatnak a művészeti iskla tagzataiban, diáksprtkör tagjaiból is.) Az isklai diákönkrmányzat A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (2) c) alapján: A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök érdekeinek képviseletét az isklai diákönkrmányzat látja el. Az isklai diákönkrmányzat jgsítványait az isklai diákönkrmányzat vezetősége, illetve annak választtt tisztségviselői érvényesítik. Az isklai diákönkrmányzat a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt jgkörökkel rendelkezik. Az isklai diákönkrmányzat szervezetét és tevékenységét saját SZMSZ szerint alakítja. Éves tevékenységüket munkaterv, eseménynapló alapján végzik. A diákönkrmányzat pénzügyi támgatását a Szabadidő Egyesület és a Gesztenyefasri Iskláért végzi. Az isklai diákközgyűlés évente legalább egy alkalmmal ülésezik, amikr az igazgató és diákönkrmányzat vezető a tanulókat tájékztatja az isklai élet egészéről ill. a diákönkrmányzat éves tervéről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkrmányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés egy-egy tanév időtartamára a tanulók javaslatai alapján sztálynként két-két fő, illetve diákkörönként is két-két fő képviselőt választ.

15 15 Az isklai közösségek kapcslatainak alakulása Az igazgatóság és a nevelőtestület munkakapcslatai: az igazgatóság ülései az isklavezetőség ülései a különböző értekezletek megbeszélések Ezeknek a fórumk időpntját az isklai munkaterv határzza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatkról hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékztatókn (körözvény) keresztül értesíti a nevelőket. Az isklavezetőség tagjai kötelesek: az isklavezetőség ülései után tájékztatni az irányításuk alá tartzó pedagóguskat az ülés döntéseiről, határzatairól az irányításuk alá tartzó pedagógusk kérdéseit, véleményét, javaslatait eljuttatni az igazgatóság, az isklavezetőség felé A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választtt képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskla vezetőségével. A nevelők és a tanulók munkakapcslatai: a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalmmal az sztályfőnökökkel flyamats sztályfőnöki óra a tanárkkal flyamats szóbeli tájékzódás-tájékztatás; a szülők felé szóbeli és írásbeli tájékztatás A nevelők és a szülők munkakapcslatai, tájékztatás: Az igazgató: a szülői szervezet vezetőségi ülésén az isklai szülői értekezleten év elején kiadtt éves prgram leírással

16 16 Az sztályfőnökök: Az sztályszülői értekezleten Családlátgatásn Fgadóórán Nyílt tanítási napkn Tájékztató füzeten keresztül A szülői értekezletek és a nevelők fgadóóráinak időpntját az isklai munkaterv tartalmazza. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelőtestületével vagy a szülői szervezettel. A szülők és más érdeklődők az iskla pedagógiai prgramjáról, szervezeti és működési szabályzatáról és házirendjéről, minőségirányítási prgramjáról, munkatervéről az iskla igazgatójától, igazgatóhelyettesétől kérhetnek tájékztatást. A leendő elsősök szülei beiratkzásnál megtekinthetik a dkumentumkat, és megkapják a házirendet, tájékztatást kapnak a taneszközökről, más felszerelésekről valamint tankönyv-kölcsönzés lehetőségéről. Az iskla pedagógiai prgramja nyilváns, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A PP egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg: az iskla fenntartójánál, az iskla irattárában, az iskla nevelői szbájában, az iskla igazgatójánál Lajskmárm hnlapján Az iskla vezetésének és közösségeinek külső kapcslatai Az isklai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskla igazgatóságának állandó munkakapcslatban kell állnia a következő intézményekkel: 1. Az intézmény fenntartójával: KLIK Enyingi Tankerület 2. A helyi önkrmányzat: Nagyközségi Önkrmányzat, Lajskmárm 3. A járás ktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: Enying, Dég, 4. A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Fejér Megyei Önkrmányzat Tanulási Kéességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizttsága és Egységes Pedagógia Szakszlgálata Enyingi

17 17 Nevelési Tanácsadó 8130 Enying, Rákóczi u.33. Pf Fejér Megyei Önkrmányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizttsága és Egységes Pedagógia Szakszlgálata 8000 Szfvár Mátyás király. krt. 13. A munkakapcslat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. Az eredményes ktató- és nevelőmunka érdekében az iskla rendszeres munkakapcslatt tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkdókkal: AGAPE Ev. Szeretetszlgálat Gyermekjóléti Szlgálat Lajskmárm Egyesített Szc.Int.Családsegítő és Gyermekjóléti Szlgálat Szabadhídvég Egyesített Szc.Int.Családsegítő és Gyermekjóléti Szlgálat Mkmárm Evangélikus Rézfúvós Együttes Szabadidő Egyesület Lajskmárm Gesztenyefasri Iskláért Egyesület Kerekerdő Óvda Lajskmárm Óvda Szabadhídvég Székesfehérvár Rendőrkapitányság Enying Rendőrőrs Lajskmármért Közalapítvány kuratóriuma Történelmi Kör Egyesület Lajskmárm LIKE ifjúsági szervezet Teleház és Könyvtár Lajskmárm Győzelem TSZ Sprtegyesület Hubertus Vadásztársaság Győzelem Hrgászegyesület Gazdakör Lajskmárm Győzelem Szövetkezet Lajskmárm LISE Íjászegyesület Lajskmárm Naplemente Nyugdíjas klub- Lajskmárm, A munkakapcslat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a diákönkrmányzat vezető és a feladattal kapcslats mindenkri nevelő a felelős. A tanulók egészségi állaptának megóvásáért az iskla igazgatósága rendszeres kapcslatt tart fenn a társult települések házirvsával, az isklarvssal, a fgrvssal és a védőnőkkel (Orvsi

18 18 rendelő Lajskmárm, Szabadhidvég, Mezőkmárm) illetékes egészségügyi dlgzókkal, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A szűrések gyakriságát a PP tartalmazza. A szűrővizsgálatk idejére az iskla nevelői felügyeletet biztsít. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk eredményesebb ellátása érdekében az iskla gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse és az sztályfőnökök rendszeres kapcslatt tartanak fenn a gyermekjóléti szlgálatkkal. A munkakapcslat felügyeletéért az igazgató és az igazgatóhelyettes a felelős. szervezet nem működhet. A közktatási törvény 39 (4) bekezdése alapján az isklában párt vagy párthz kötődő TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK Az intézményben a tanulók számára (Nkt. 27. ) az alábbi az iskla által szervezett tanórán kívüli rendszeres fglalkzásk működhetnek: 1. napközi tthn, 2. tanulószba 3. tehetséggndzás: szakkörök, 4. tvábbtanulásra előkészítő fglalkzásk. 5. sprt fglalkzásk, 6. felzárkóztató fglalkzásk,- habilitáció, rehabilitáció- 7. kulcskmpetenciákat fejlesztő fglalkzásk 8. művészetktatás az alapító kirat szerint A napközi, tanulószba működésére vnatkzó általáns szabályk A napközi tthnba, tanulószbára történő felvétel a szülő írásbeli megkeresése alapján történik, amit a házirend szabályz. A napközis fglalkzásról, tanulószbáról való eltávzás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az eltávzásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A tanulók a napközis fglakzásk alatt nem hagyhatják el az iskla területét.

19 19 Az egyéb tanórán kívüli fglalkzáskra vnatkzó általáns szabályk A tanórán kívüli fglalkzáskra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató fglalkzásk és a gyógy testnevelési órák kivételével önkéntes. A tanórán kívüli fglalkzáskra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól. A felzárkóztató fglalkzáskra kötelezett tanulókat az érvényes szakértői vélemények alapján a gyógy-, illetve fejlesztő pedagógus jelöli ki, részvételük a felzárkóztató fglalkzáskn kötelező. A gyógy testnevelési fglalkzáskra szakrvsi illetve isklarvsi javaslat alapján kerülnek tanulóink. A tanórán kívüli fglalkzásk megszervezését (a fglalkzásk megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskla tantárgyfelsztásában kell rögzíteni. A tanórán kívüli fglalkzásk megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli fglalkzásk vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli fglalkzást vezethet az is, aki nem az iskla pedagógusa. Az sztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében a Pedagógiai Prgramban rögzítettek szerint tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az sztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell. Az iskla nevelői, illetve a tanulók szülei az sztályfőnöki terv alapján, tanítás után gyalgs vagy kerékpárs túrákat, szervezhetnek. A tábrk szervezése a Szabadidő Egyesület feladata, melyet az egyesület vezetője irányít a nevelők segítségével. Az iskla a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sprt és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyekre meghívják a szmszéds települések iskláit is. A különböző versenyek szervezésének felelős pedagógusait az éves munkaterv rögzíti. Az iskla az ezt igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget (menzát) biztsít. Az isklában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásktatást szervezhetnek. A hit- és vallásktatásn való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskla a fglalkzáskhz tantermet biztsít az intézmény órarendjéhez igazdva. A tanulók hit- és vallásktatását az egyház által kijelölt hitktató végzi. Azn tanulók részére, akik ebben nem vesznek részt, ERKÖLCSTAN órák szerveződnek.

20 20 Az isklai könyvtár működési rendje Az iskla nevelő-ktató munkájának és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében a községi könyvtárban működik az isklai könyvtár. A községi könyvtár szlgáltatásai: tanórai és tanórán kívüli fglalkzásk tartása, könyvtári dkumentumk helyben történő használatának biztsítása, könyvtári dkumentumk kölcsönzése, internet használatának biztsítása külön szabály szerint. Az intézményi könyvtár részeként pedagógus szakkönyvtár az iskla nevelői szbájában szabad plckn kerül elhelyezésre. Tartalma: kézikönyvek, lexiknk, tankönyvek, szépirdalm, szakkönyvek, tantervek, számítógépes szftverek. A NAPKÖZIS ÉS A TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTEL ELVEI A napközi tthnba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évflyamn a beiratkzáskr az arra rendszeresített nymtatványn kell jelentkezni. Indklt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi tthni elhelyezését. A napközi tthnba lehetőség szerint minden jelentkező tanulót fel kell venni. Napközis fglalkzást 1-4. évflyamk számara szervezünk. Tanulószbai csprtt 5 8. évflyamn indítunk. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a törvényben megengedettet, az isklavezetés a következő szempntk figyelembe vételével rangsrlja és veszi fel a tanulókat. hátránys helyzetűek mindkét szülője dlgzik, állami gndzttak, sajáts nevelési igényű tanulók 3 vagy többgyermekes családban élnek bejáró tanulók.

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Készült: 2014. augusztus I. A Házirend célja A házirend az iskla diákjainak alktmánya. Rögzíti a jgkat és a kötelességeket, valamint az iskla munkarendjét.

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvda Szabályzat típusa: Óvdai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5650. Mezőberény, Kálvin u. 2-4. Intézmény OM-aznsítója: 028138 Intézmény

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE HATÁLYBA LÉPÉSE: 2012. 12. 03. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jgk és kötelességek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalmi összefoglaló... 2 Hatástanulmány... 3 A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatása...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA És óvda HÁZIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Frmatted: Gutter: 1 cm Budapest XXII. Kerületi Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2012. május 15.2014. március 3. Takács Éva igazgató Frmatted:

Részletesebben