GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM"

Átírás

1 GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

2 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla, tvábbiakban az alapító kirat szerinti rövidített nevén: Gesztenyefasri Iskla szervezeti felépítésére és működésére vnatkzó szabályzatt az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fgadja el. Az elfgadáskr a jgszabályban meghatárzttak szerint egyetértési jgt gyakrlt a diákönkrmányzat és az iskla szülői szervezete. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatk (igazgatói utasításk) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dlgzójára nézve kötelező. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az intézmény neve: Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla Az intézmény székhelye: 8136 Lajskmárm, Gesztenyefasr u. 4. Típusa: Összetett iskla: általáns iskla, alapfkú művészeti iskla Fenntartó neve, címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt Budapest Szalay u megbízásából: ENYINGI TANKERÜLET Enying Kssuth u. 22. Az intézmény alapító kiratának utlsó módsítását.

3 3 Az intézmény tevékenységei: Az alaptevékenység ellátása tankerületi irányítással történik Általáns iskla tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Általáns iskla tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) SNI általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) SNI általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Általáns isklai napközi tthni nevelés SNI tanulók napközi tthni nevelése Általáns isklai tanulószbai nevelés SNI tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése Isklai diáksprt tevékenység és támgatása Fgyatékssággal élők isklai diáksprt tevékenysége és támgatása, gyógytestneveléssel együtt Szabadidősprt (rekreációs sprt-) tevékenység és támgatása, gyógytestneveléssel együtt Fgyatékssággal élők szabadidősprt (rekreációs sprt-) tevékenység és támgatása, gyógytestneveléssel együtt Alapfkú művészet-ktatás zeneművészeti ágban: fafúvós, rézfúvós és billentyűs tanszak Alapfkú művészetktatás táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban: néptánc tanszak Az intézménynek pénzügyi, számviteli egysége nincs. Pénzügyi és számviteli feladatainak ellátását a KLIK Enyingi Tankerülete végzi. Az intézménynek nincs önálló költségvetése. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Nkt. 24. és 25. Az intézmény Nemzeti Köznevelésről Szóló 2011.CXC tv.(tvábbiakban: Nkt) és a Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla Pedagógiai Prgramja szerint működik. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) a) alapján: Az iskla teljes területén tils a dhányzás. Az iskla épülete szrgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00-től délután 18:00-ig tart nyitva. Az iskla igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpntban, illetve szmbatn és vasárnap is nyitva tartható. A trnaterem esti órákban tanévenként váltzó, külön órarend szerint tart nyitva. Szrgalmi időben munkanapkn reggel 8:00-tól 16:00-ig az iskla igazgatója, helyettese, gazdasági ügyintézője, de legalább egyikük az isklában tartózkdik.

4 4 Reggel 7:20-tól a napi ügyeletes nevelők felelősek az iskla működésének rendjéért, valamint ők jgsultak és kötelesek a szükséges intézkedések megtételére. Az ügyeletes nevelők épületszintenként, illetve az isklaudvarn látják el a feladatt. A 16:00-kr távzó vezető után az esetenként fglalkzást tartó pedagógus felelős a működés rendjéért, jgsult és köteles prblémás esetekben intézkedni. Amennyiben az igazgató vagy helyettese rendkívüli és halaszthatatlan k miatt nem tud az isklában tartózkdni, az esetleges szükséges intézkedések megtételével a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dlgzók tudmására kell hzni. Az isklában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8:00 és 17:00 között kell megszervezni. Infrmatika és felzárkóztató órák 7:00-tól, a művészeti fglalkzásk 20:00-ig is szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc, a zenetagzatn a főtárgy órák 30 percesek, a kötelező tárgy pedig 45 perces. Az óraközi szünetek 10 percig tartanak, a másdik óra utáni szünet 15 perces. A délutáni tanítás (napközi, tanulószba, isklatthn) munkarendje, a délelőtti tanítási órák végeztével kezdődik és 16:00-ig tart. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő írásbeli kérésére, az sztályfőnöke (távlléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskla területét. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskla elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. Szrgalmi időben a tanulói térítési díjak befizetése az élelmezésvezetői irdában történik. Egyéb hivatals ügyek lebnylítására az igazgatói irdában kerülhet sr. Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudmására hzza. A nyári szünetben az irdai ügyeletet hetente egy alkalmmal, szkásrend szerint, lehetőleg keddi napkn tartjuk. Az intézményben nyilvántarttt személyes és különleges adatk kezelése a Nkt , mind az alkalmazttakra, mind tanulókra vnatkzóan. Az iskla épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskla helyiségeit használó felnőtt dlgzók felelősek: az iskla tulajdnának megóvásáért, védelméért, az iskla rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a helyiségben történt fegyelmezetlenségek, rngálásk, szabálysértések kivizsgálásáért a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért, az iskla szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben

5 5 megfgalmaztt előírásk betartásáért és betartatásáért. Az iskla működését szlgáló helyiségek (flysók, udvar, illemhelyek) rendjéért a napi ügyeletet ellátó felnőttek felelősek. A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak az iskla igazgatója adhat felmentést. (pl. hétvégi trnatermi ügyelet) Belépés, benntartózkdás jgvisznnyal nem rendelkezőknek A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) c) alapján: Az iskla épületében az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskla berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskla épületéből elvinni csak az igazgató engedélyével és az általa kijelölt dlgzó felügyelete mellett lehet. Az iskla helyiségeit külső igénylőknek külön írásbeli megállapdás alapján át lehet engedni, ha ez az isklai fglalkzáskat, rendezvényeket nem zavarja. A hivatals ügyek intézése az igazgatói irdában 8:00-14:00 óra között, illetve az élelmezésvezetői irdában az év elején meghatárztt napkn történhet. A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) b) alapján: A pedagógiai (nevelő és ktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 1. biztsítsa az iskla pedagógiai munkájának jgszerű -a jgszabályk, a NAT, a kerettantervek, valamint az iskla PP szerint előírt- működését, 2. segítse elő az intézményben flyó nevelő és ktató munka eredményességét, hatéknyságát, 3. az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű infrmációt szlgáltassn a pedagógusk munkavégzéséről, 4. szlgáltassn megfelelő számú adatt és tényt az intézmény nevelő és ktató munkájával kapcslats belső és külső értékelések elkészítéséhez. A nevelő és ktató munka belső ellenőrzésére jgsult dlgzók:

6 6 tankerület igazgató igazgató, igazgatóhelyettes, az iskla rendészei közalkalmaztti tanács tagjai, munkaközösség-vezetők. Az igazgató az általa szükségesnek tarttt esetben jgsult az iskla pedagógusai közül bárkit meghatárztt céllal és jgkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. Kiemelt ellenőrzési szempntk a nevelő-ktató munka belső ellenőrzése srán: (a) a pedagógusk munkafegyelme. (b) a tanórák, tanórán kívüli fglalkzásk pnts megtartása, (c) a nevelő-ktató munkáhz kapcslódó adminisztráció pntssága, (d) a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekrációja, (e) a tanár-diák kapcslat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, (f) a nevelő és ktató munka színvnala a tanítási órákn: 1. az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 2. a tanítási óra felépítése és szervezése, 3. a tanítási órán alkalmaztt módszerek, 4. a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 5. az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, (g) a tanórán kívüli nevelőmunka, az sztályfőnöki munka eredményei, a közösség frmálása. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) b) alapján: AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK VÁZLATA Igazgató Igazgató helyettes Közalkalmaztti tanács (3 fővel) Nevelőtestület Isklatitkár Pedagógiai asszisztens Takarítónők karbantartó

7 7 Diákönkrmányzat Az iskla szervezete Az iskla igazgatósága Igazgató: Nkt. 68. (1) Az iskla felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jgszabályk, a fenntartó, valamint az iskla belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító kiratában megfgalmaztt módn és időtartamra történik. Az iskla igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alktják. Az igazgató közvetlen munkatársa: az igazgatóhelyettes. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) f) alapján: Az igazgató akadályztatása esetén az intézményvezetői feladatkat az igazgató helyettes látja el. Igazgató helyettes: 1. Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményezésével az igazgató adja a következő feltételekkel (Munkáját a munkaköri leírása, ill. az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi): csak az iskla határzatlan időre alkalmaztt pedagógusa lehet, megbízás határzatlan időre szól. visszavnásáról az igazgató dönt. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) f) alapján: 2. Az igazgatóhelyettes akadályztatása esetén az igazgató helyettesi feladatkat közktatásvezetői szakképesítéssel rendelkező pedagógus láthatja el, ennek hiányában az intézmény legrégebbi flyamats munkavisznnyal rendelkező pedagógusa is végezheti. 3. Az igazgatót távllétében teljes jgkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóság aktuális feladatk esetén tart megbeszéléseket. Az iskla vezetősége: az igazgató, az igazgatóhelyettes

8 a diákönkrmányzat vezetője, a közalkalmaztti tanács elnöke és tagjai, 8 Az iskla vezetősége az isklai élet egészére kiterjedő knzultatív, véleményező és javaslattevő jggal rendelkező testület. Az iskla vezetősége az évközben felmerült prblémákról rendszeresen tart megbeszélést. A megbeszélésről írásban emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül. Az isklavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskla vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban fglaltak szerint ellenőrzési feladatkat is ellátnak. Óralátgatásk, raktári ellenőrzések, leltárak, költségvetés Az iskla dlgzói Nkt. 66. Az iskla dlgzóit a magasabb jgszabályk előírásai alapján megállapíttt munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskla igazgatója alkalmazza, és munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik, melyeket évente meg kell újítani. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATRENDSZERE Az iskla szervezeti egységei A szervezeti egység élén az alábbi felelős besztású vezető áll: alsó tagzat munkaközösség vezető felső tagzat munkaközösség vezető napközi KT tag művészeti intézményegység KT tag technikai dlgzók igazgató helyettes diákönkrmányzat felnőtt diák önkrmányzati vezető érdekképviselet szakszervezeti bizalmi Az isklaközösség Az isklaközösséget a tanulók, a közalkalmazttak és a szülők alktják.

9 9 Az isklai alkalmazttak (közalkalmazttak) közössége Az isklai alkalmazttak közösségét az intézménnyel közalkalmaztti jgvisznyban, valamint munkavisznyban álló dlgzók alktják. Az isklai közalkalmazttak jgait és kötelességeit, juttatásait, valamint az isklán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jgszabályk (az MT, a Kjt, a Kt, illetve az ezekhez kapcslódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmaztti szabályzata és kllektív szerződése rögzítik. A nevelők közösségei A nevelőtestület Nkt. 70. A nevelőtestület tagja az iskla valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazttja. A nevelőtestület a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt döntési jgkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatt tehet az iskla működésével kapcslats valamennyi kérdésben. A 138/1992.(X.8) krm. rend.valamint a Kjt. 75. (1) g) és a 240/2006. (XI.30.) krm rend melléklete szerint területi pótlék adható minden isklai nevelőnek. A nevelők 7 évenkénti tvábbképzése kiváltható az iskla hiányszakjainak elvégzésével. Ebben az esetben az igazgató tanulmányi szerződésben rögzíti, hgy a nevelő ilyen irányú tanulmányaira az isklának szüksége van, ezért félévente Ft-tal támgatja a hallgatót, a fenntartói költségvetésből. Az intézmény jelentős számítógépes parkja szükségessé teszi az állandó felügyeletet, és kisebb javításkat, ezért számítástechnikai pótlék adható annak a nevelőnek, aki jgsult a feladat ellátására. Egy tanév srán a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: alakuló értekezlet tanévnyitó értekezlet, tanévzáró értekezlet,

10 10 félévi sztályzó értekezlet, év végi sztályzó értekezlet nevelési értekezletek (aktuális, megldásra váró, v. eredményeket elemző témákkal) munkaközösségi a tanulók magatartásának és szrgalmának értékelése Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a kezdeményezi azt, illetve ha az iskla igazgatója vagy az iskla vezetősége ezt indkltnak tartja. A jgszabálykban megfgalmazttak szerint: A nevelőtestület értekezlete akkr határzatképes, ha azn tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. döntéseit ha erről magasabb jgszabály, nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titks szavazással is dönthet. értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni, vagy a napló megjegyzési rvatába beírni (pl. havi sztályzó értekezlet). értekezleteire vnatkzó szabálykat kell alkalmazni akkr is, ha valamilyen kból (pl munkaközösségi stb.) csak a közalkalmazttak egy része vesz részt egy-egy értekezleten. A nevelők szakmai munkaközösségei lehetnek Nkt. 71. (1) 1. pedagógiai munkaközösség 2. alsó tagzats munkaközösség 3. kmpetencia-alapú munkaközösség A szakmai munkaközösségek a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt jgkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése az isklai nevelőmunka belső fejlesztése, krszerűsítése az isklai ktatás krszerűsítése, új pedagógiai és módszertani elvek alkalmazása a tanulói kmpetencia fejlesztése egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének

11 11 flyamats ellenőrzése, mérése, értékelése pályázatk, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebnylítása a pedagógusk tvábbképzésének, önképzésének szervezése, segítése a pályakezdő pedagógusk munkájának segítése a minőségirányítási célknak való megfelelés A szakmai munkaközösségek az iskla pedagógiai prgramja, a helyi tanterv és szaktantervek szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg, illetve a választtt közalkalmaztti tanács tagjaiból kerülnek ki. Alkalmi feladatkra alakult munkacsprtk Az isklai munka egyes aktuális feladatainak megldására a tantestület tagjaiból munkacsprtk alakulnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Az alkalmi munkacsprtk tagjait az igazgató bízza meg. Ilyenek: Minőségbiztsítási munkacsprt Kmpetencia alapú ktatási csprt OKÉV méréseket végzők A nevelőtestület jgkörei A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) h) alapján: A nevelőtestület döntési jgköre (jegyzőkönyv készítési kötelezettséggel): PP és módsításának elfgadása SZMSZ elfgadása Az intézmény éves munkatervének elfgadása A nevelőtestület képviseletében eljáró közalkalmaztt kiválasztása Közalkalmaztti Tanács- A házirend elfgadása

12 12 A tanulók magasabb évflyamba lépésének megállapítása A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés A tanulók sztályzó vizsgára bcsátása Intézmény vezetői pályázat szakmai véleményezése Tvábbképzési prgram elfgadása Jgszabályban meghatárztt egyéb ügyekben (tankönyvrendelés, éves beisklázási terv ) A nevelőtestület javaslattételi és véleményezési jgköre (jegyzőkönyv készítési kötelezettséggel): a tantárgyfelsztás, a pedagógusk külön megbízatásainak elsztása, igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavnása srán szabadidős tevékenység megszervezése az intézmény egyesületeinek tevékenysége A határzathzatal módja: a nevelőtestületi értekezlet döntési és véleményezési jgkörében eljárva határzatt hz. A határzatt az intézmény iktatási srszámzásával kell ellátni. A nevelőtestület határzatát nyílt többségi szavazattal hzza meg, kivéve, ha jgszabály vagy a nevelőtestület 2/3-ának (írásbeli) kérése alapján titks szavazást kér. A szülői szervezet (közösség) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) p) alapján: Az isklában a szülők jgainak érvényesítése illetve kötelességeik teljesítése Nkt 72. érdekében szülői szervezet működik Nkt 73. (1). Az sztályk szülői szervezeteit az egy sztályba járó tanulók szülei alktják. Az sztályk szülői szervezetei két ill. hárm tagú vezetőséget választanak (létszámaránysan) Az sztályk szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az sztályban választtt vezetőség vagy az sztályfőnök segítségével juttathatják el az iskla vezetőségéhez. Az isklai

13 13 szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshzó szerve az SZMK választmánya, melynek tagjai az sztályk vezetőségéből delegált szülők. Az isklai SZMK vezetősége: elnök - közvetlenül az igazgatóval tart kapcslatt sztálykból delegált 1-3 fő alktta vezetőség (települések arányában) pénztárs Az SZMK értekezlete akkr határzatképes, ha azn az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Az isklai szülői értekezletek alkalmával tájékztatja a szülőket az sztályk ill. az iskla éves feladatairól. Az iskla igazgatója részt vesz a választmány és a vezetőség ülésein. Az iskla működéséről, Pedagógiai Prgramjáról, Házirendjéről, Minőségirányítási prgramjáról, az isklai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskla igazgatója, - valamint a diákönkrmányzat éves munkájáról a diákönkrmányzat vezető, rendszeresen, de évente legalább egy alkalmmal köteles tájékztatni a szülői szervezetet. Az isklai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jgk illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét, az isklai munkatervhez igazdva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülőket és a tanulókat az ktatási törvényben megfgalmaztt jgaik érvényesítésében, véleményezi az iskla pedagógiai prgramját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azn pntjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcslatsak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcslats valamennyi kérdésben, A tanulók közösségei Osztályközösség

14 14 Az sztályközösség élén mint pedagógusvezető az sztályfőnök áll. Az sztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az sztályfőnökök sztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az sztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: sztálytitkár, felelősök, (hetes, leckefelelős, ügyeletes ) egy fő képviselő (küldött) az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe Diákkörök A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hzhatnak létre. Az isklában működő diákköröket a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe. (Diákkörök alakulhatnak a művészeti iskla tagzataiban, diáksprtkör tagjaiból is.) Az isklai diákönkrmányzat A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (2) c) alapján: A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök érdekeinek képviseletét az isklai diákönkrmányzat látja el. Az isklai diákönkrmányzat jgsítványait az isklai diákönkrmányzat vezetősége, illetve annak választtt tisztségviselői érvényesítik. Az isklai diákönkrmányzat a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt jgkörökkel rendelkezik. Az isklai diákönkrmányzat szervezetét és tevékenységét saját SZMSZ szerint alakítja. Éves tevékenységüket munkaterv, eseménynapló alapján végzik. A diákönkrmányzat pénzügyi támgatását a Szabadidő Egyesület és a Gesztenyefasri Iskláért végzi. Az isklai diákközgyűlés évente legalább egy alkalmmal ülésezik, amikr az igazgató és diákönkrmányzat vezető a tanulókat tájékztatja az isklai élet egészéről ill. a diákönkrmányzat éves tervéről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkrmányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés egy-egy tanév időtartamára a tanulók javaslatai alapján sztálynként két-két fő, illetve diákkörönként is két-két fő képviselőt választ.

15 15 Az isklai közösségek kapcslatainak alakulása Az igazgatóság és a nevelőtestület munkakapcslatai: az igazgatóság ülései az isklavezetőség ülései a különböző értekezletek megbeszélések Ezeknek a fórumk időpntját az isklai munkaterv határzza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatkról hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékztatókn (körözvény) keresztül értesíti a nevelőket. Az isklavezetőség tagjai kötelesek: az isklavezetőség ülései után tájékztatni az irányításuk alá tartzó pedagóguskat az ülés döntéseiről, határzatairól az irányításuk alá tartzó pedagógusk kérdéseit, véleményét, javaslatait eljuttatni az igazgatóság, az isklavezetőség felé A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választtt képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskla vezetőségével. A nevelők és a tanulók munkakapcslatai: a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalmmal az sztályfőnökökkel flyamats sztályfőnöki óra a tanárkkal flyamats szóbeli tájékzódás-tájékztatás; a szülők felé szóbeli és írásbeli tájékztatás A nevelők és a szülők munkakapcslatai, tájékztatás: Az igazgató: a szülői szervezet vezetőségi ülésén az isklai szülői értekezleten év elején kiadtt éves prgram leírással

16 16 Az sztályfőnökök: Az sztályszülői értekezleten Családlátgatásn Fgadóórán Nyílt tanítási napkn Tájékztató füzeten keresztül A szülői értekezletek és a nevelők fgadóóráinak időpntját az isklai munkaterv tartalmazza. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelőtestületével vagy a szülői szervezettel. A szülők és más érdeklődők az iskla pedagógiai prgramjáról, szervezeti és működési szabályzatáról és házirendjéről, minőségirányítási prgramjáról, munkatervéről az iskla igazgatójától, igazgatóhelyettesétől kérhetnek tájékztatást. A leendő elsősök szülei beiratkzásnál megtekinthetik a dkumentumkat, és megkapják a házirendet, tájékztatást kapnak a taneszközökről, más felszerelésekről valamint tankönyv-kölcsönzés lehetőségéről. Az iskla pedagógiai prgramja nyilváns, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A PP egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg: az iskla fenntartójánál, az iskla irattárában, az iskla nevelői szbájában, az iskla igazgatójánál Lajskmárm hnlapján Az iskla vezetésének és közösségeinek külső kapcslatai Az isklai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskla igazgatóságának állandó munkakapcslatban kell állnia a következő intézményekkel: 1. Az intézmény fenntartójával: KLIK Enyingi Tankerület 2. A helyi önkrmányzat: Nagyközségi Önkrmányzat, Lajskmárm 3. A járás ktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: Enying, Dég, 4. A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Fejér Megyei Önkrmányzat Tanulási Kéességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizttsága és Egységes Pedagógia Szakszlgálata Enyingi

17 17 Nevelési Tanácsadó 8130 Enying, Rákóczi u.33. Pf Fejér Megyei Önkrmányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizttsága és Egységes Pedagógia Szakszlgálata 8000 Szfvár Mátyás király. krt. 13. A munkakapcslat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. Az eredményes ktató- és nevelőmunka érdekében az iskla rendszeres munkakapcslatt tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkdókkal: AGAPE Ev. Szeretetszlgálat Gyermekjóléti Szlgálat Lajskmárm Egyesített Szc.Int.Családsegítő és Gyermekjóléti Szlgálat Szabadhídvég Egyesített Szc.Int.Családsegítő és Gyermekjóléti Szlgálat Mkmárm Evangélikus Rézfúvós Együttes Szabadidő Egyesület Lajskmárm Gesztenyefasri Iskláért Egyesület Kerekerdő Óvda Lajskmárm Óvda Szabadhídvég Székesfehérvár Rendőrkapitányság Enying Rendőrőrs Lajskmármért Közalapítvány kuratóriuma Történelmi Kör Egyesület Lajskmárm LIKE ifjúsági szervezet Teleház és Könyvtár Lajskmárm Győzelem TSZ Sprtegyesület Hubertus Vadásztársaság Győzelem Hrgászegyesület Gazdakör Lajskmárm Győzelem Szövetkezet Lajskmárm LISE Íjászegyesület Lajskmárm Naplemente Nyugdíjas klub- Lajskmárm, A munkakapcslat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a diákönkrmányzat vezető és a feladattal kapcslats mindenkri nevelő a felelős. A tanulók egészségi állaptának megóvásáért az iskla igazgatósága rendszeres kapcslatt tart fenn a társult települések házirvsával, az isklarvssal, a fgrvssal és a védőnőkkel (Orvsi

18 18 rendelő Lajskmárm, Szabadhidvég, Mezőkmárm) illetékes egészségügyi dlgzókkal, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A szűrések gyakriságát a PP tartalmazza. A szűrővizsgálatk idejére az iskla nevelői felügyeletet biztsít. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk eredményesebb ellátása érdekében az iskla gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse és az sztályfőnökök rendszeres kapcslatt tartanak fenn a gyermekjóléti szlgálatkkal. A munkakapcslat felügyeletéért az igazgató és az igazgatóhelyettes a felelős. szervezet nem működhet. A közktatási törvény 39 (4) bekezdése alapján az isklában párt vagy párthz kötődő TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK Az intézményben a tanulók számára (Nkt. 27. ) az alábbi az iskla által szervezett tanórán kívüli rendszeres fglalkzásk működhetnek: 1. napközi tthn, 2. tanulószba 3. tehetséggndzás: szakkörök, 4. tvábbtanulásra előkészítő fglalkzásk. 5. sprt fglalkzásk, 6. felzárkóztató fglalkzásk,- habilitáció, rehabilitáció- 7. kulcskmpetenciákat fejlesztő fglalkzásk 8. művészetktatás az alapító kirat szerint A napközi, tanulószba működésére vnatkzó általáns szabályk A napközi tthnba, tanulószbára történő felvétel a szülő írásbeli megkeresése alapján történik, amit a házirend szabályz. A napközis fglalkzásról, tanulószbáról való eltávzás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az eltávzásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A tanulók a napközis fglakzásk alatt nem hagyhatják el az iskla területét.

19 19 Az egyéb tanórán kívüli fglalkzáskra vnatkzó általáns szabályk A tanórán kívüli fglalkzáskra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató fglalkzásk és a gyógy testnevelési órák kivételével önkéntes. A tanórán kívüli fglalkzáskra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól. A felzárkóztató fglalkzáskra kötelezett tanulókat az érvényes szakértői vélemények alapján a gyógy-, illetve fejlesztő pedagógus jelöli ki, részvételük a felzárkóztató fglalkzáskn kötelező. A gyógy testnevelési fglalkzáskra szakrvsi illetve isklarvsi javaslat alapján kerülnek tanulóink. A tanórán kívüli fglalkzásk megszervezését (a fglalkzásk megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskla tantárgyfelsztásában kell rögzíteni. A tanórán kívüli fglalkzásk megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli fglalkzásk vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli fglalkzást vezethet az is, aki nem az iskla pedagógusa. Az sztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében a Pedagógiai Prgramban rögzítettek szerint tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az sztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell. Az iskla nevelői, illetve a tanulók szülei az sztályfőnöki terv alapján, tanítás után gyalgs vagy kerékpárs túrákat, szervezhetnek. A tábrk szervezése a Szabadidő Egyesület feladata, melyet az egyesület vezetője irányít a nevelők segítségével. Az iskla a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sprt és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyekre meghívják a szmszéds települések iskláit is. A különböző versenyek szervezésének felelős pedagógusait az éves munkaterv rögzíti. Az iskla az ezt igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget (menzát) biztsít. Az isklában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásktatást szervezhetnek. A hit- és vallásktatásn való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskla a fglalkzáskhz tantermet biztsít az intézmény órarendjéhez igazdva. A tanulók hit- és vallásktatását az egyház által kijelölt hitktató végzi. Azn tanulók részére, akik ebben nem vesznek részt, ERKÖLCSTAN órák szerveződnek.

20 20 Az isklai könyvtár működési rendje Az iskla nevelő-ktató munkájának és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében a községi könyvtárban működik az isklai könyvtár. A községi könyvtár szlgáltatásai: tanórai és tanórán kívüli fglalkzásk tartása, könyvtári dkumentumk helyben történő használatának biztsítása, könyvtári dkumentumk kölcsönzése, internet használatának biztsítása külön szabály szerint. Az intézményi könyvtár részeként pedagógus szakkönyvtár az iskla nevelői szbájában szabad plckn kerül elhelyezésre. Tartalma: kézikönyvek, lexiknk, tankönyvek, szépirdalm, szakkönyvek, tantervek, számítógépes szftverek. A NAPKÖZIS ÉS A TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTEL ELVEI A napközi tthnba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évflyamn a beiratkzáskr az arra rendszeresített nymtatványn kell jelentkezni. Indklt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi tthni elhelyezését. A napközi tthnba lehetőség szerint minden jelentkező tanulót fel kell venni. Napközis fglalkzást 1-4. évflyamk számara szervezünk. Tanulószbai csprtt 5 8. évflyamn indítunk. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a törvényben megengedettet, az isklavezetés a következő szempntk figyelembe vételével rangsrlja és veszi fel a tanulókat. hátránys helyzetűek mindkét szülője dlgzik, állami gndzttak, sajáts nevelési igényű tanulók 3 vagy többgyermekes családban élnek bejáró tanulók.