A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata

2 Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az ktatási intézmény adatai A működés rendje Csengetési rend Az isklai tanulói munkarend A tanóra és az egyéb fglalkzásk rendje Az alkalmazttak munkarendje A pedagógusk munkarendje A pedagógiai munkát segítők munkarendje A vezetők munkarendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belépés és a benntartózkdás rendje azk részére, akik nem állnak jgvisznyban a nevelésiktatási intézményben Az iskla létesítményeinek bérbeadási rendje A székhelyen kívüli intézményegységgel való kapcslattartás rendje A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendje, frmája, a vezetők közötti feladatmegsztás, kiadványzás és a képviselet szabályai, a szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendje A vezetők közötti feladatmegsztás Az intézmény felelős vezetője Az intézményvezető közvetlen munkatársai és azk munkatársai Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek akadályztatása esetén a helyettesítés rendje A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcslattartás frmája, rendje A nevelőtestület feladatkörébe tartzó ügyek átruházására, tvábbá a feladatk ellátásával megbíztt pedagógus beszámlására vnatkzó rendelkezések A külső kapcslatk rendszere, frmája és módja Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagymányk áplásával kapcslats feladatk. 22. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcslattartásának rendje, részvétele a pedagógusk munkájának segítésében

3 3 A szakmai munkaközösségek A szakmai munkaközösségek tevékenysége A nevelőtestület értekezletei A munkaközösségek közötti kapcslattartás frmája és rendje A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírásk. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Tájékztatás a Pedagógiai Prgramról A szülői szervezet véleményezési jgai A tanulóval szemben leflytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai Az elektrnikus útn előállíttt papír alapú nymtatványk hitelesítésének rendje Az elektrnikus útn előállíttt, hitelesített és tárlt dkumentumk kezelési rendje Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadtt feladat- és hatáskörök, munkaköri leírásminták Az egyéb fglalkzásk célja, szervezeti frmái, időkeretei A diákönkrmányzat, a diákképviselők valamint az isklai vezetők közötti kapcslattartás frmája és rendje, a diákönkrmányzat működéséhez szükséges feltételek Az isklai sprtkör valamint az iskla vezetése közti kapcslattartás frmája és rendje A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend

4 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a /VI.08. MKM számú rendelet elveinek megfelelően meghatárzza és szabályzza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének flyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcslatkat, a felelősséget a nevelés és gazdálkdás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcslatkra vnatkzó szabályzást. Biztsítja az alapfeladatk elvégzését és kötelezettséget jelent a benne fglaltak végrehajtására. Az intézmény munkáját az alapító kiratban fglaltak, a pedagógiai prgram, az ennek végrehajtására készült éves munkatervek, az általáns isklai nevelési és ktatási terv; az alapfkú művészetktatást az ktatási miniszter által- művészeti áganként - kiadtt Alapfkú művészetktatás követelményeire és tantervi prgramjára épülő helyi tanterv, valamint e szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatk hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dlgzójára, tanulójára. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI Elnevezése: Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Székhelye: 8200 Veszprém, Iskla u. 6. Művészetktatási telephelye: 8200 Veszprém, Halle u. 10. Levelezési címe: 8200 Veszprém, Iskla u.6. Az intézmény típusa: 8 sztálys általáns iskla és alapfkú művészeti iskla Az intézmény alapítója, az alapító kiratt jóváhagyó határzat száma, az intézmény fenntartója, jgállása, bélyegzői Az intézmény fenntartója: dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, Veszprémi Főegyházmegye (Veszprémi Érsekség) Az intézmény alapítója: Veszprémi Római Katlikus Érsekség Címe: 8200 Veszprém, Vár u.18. Az alapító kiratt 1/2000. szám alatt hagyta jóvá VMJV Önkrmányzata főjegyzője. A határzat száma: 12860/2000. Az intézmény önálló jgi személy. A fenntartó önálló gazdálkdással és bérgazdálkdással ruházta fel. Az intézményi vagyn feletti rendelkezés jga az intézmény fenntartóját illeti meg. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenymata:

5 hsszú /fej/bélyegző: 5 1.Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Tel.:88/ körbélyegző: 1. Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Veszprém Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak: igazgató igazgatóhelyettesek gazdasági vezető isklatitkár meghatárztt feladattal nevelők

6 A MŰKÖDÉS RENDJE 6 Csengetési rend kisépület Főépület földszint Főépület emelet 0. óra szünet 5 perc 1. óra 8 h szünet 15 perc tízórai tízórai udvar 2. óra 9 h szünet 10 perc udvar udvar tízórai 3. óra szünet 15 perc udvar udvar udvar 4. óra szünet 10 perc udvar udvar flysó 5. óra vagy ebédszünet 35 szünet 10 perc udvar udvar flysó 6. óra vagy ebédszünet 30 szünet 5 perc 7. óra vagy ebédszünet 20 szünet 5 perc 8. óra szünet 5 perc 9. óra h

7 7 Az isklai tanulói munkarend A tanítási nap rendjének az alapja az órarend és a terembesztás, melynek betartása kötelező. Esetleges módsítást csak az ügyeletes vezető engedélyezhet. A napi tanítás 8 órakr kezdődik, kötelező tanítási óra 8 óra előtt csak rendkívüli esetben kezdődhet, az érintett tanulók szüleinek egyhangú beleegyezésével, valamint az igazgató engedélyével. A tanulók a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel érkezzenek meg az isklába. A krábban érkező tanulók részére 7 30 órától nevelői ügyeletet tartunk. A 7 30 óra előtt érkező tanulók a földszinti flysón gyülekeznek pedagógiai asszisztens felügyelete mellett. A tanulók 7 30 órától flyamatsan vnulnak az sztályaikba, az ügyeletes nevelők és a hetesek utasításainak betartása minden tanuló számára kötelező. A délutáni fglalkzásk után tanulók felügyeletét 17 h-ig pedagógus, 18 h-ig pedig nem pedagógus felnőtt látja el. A tanóra és az egyéb fglalkzásk rendje Ha a tanulóknak nem a saját tantermükben lesz tanórájuk, becsöngetésre meg kell érkezniük a következő órájukra. Az első óra előtt a tanulók az sztálytermükben tartózkdnak. Az óraközi szünetekben a függőflysón tanulók nem tartózkdhatnak, a flysóról nyíló termekbe csak tanári felügyelettel mehetnek be. A felső tagzats tanulók jó idő esetén az első és a harmadik óra után a szünetet a kijelölt udvarn töltik, a többi szünetben az sztályuk előtti flysón tartózkdnak, másdik óra után az sztálytermükben tízóraiznak. Az udvari és flysói felügyeletet a beszttt pedagógusk látják el. Isklába érkezés után, tanítási idő és a kötelező vagy választtt délutáni fglalkzásk ideje alatt az iskla épületét csak az sztályfőnök vagy az isklavezetés engedélyével szabad elhagyni. A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett fglalkzás keretében tartózkdhat az isklában. A tanítási órákat zavarni nem szabad. Amennyiben a tanórát a nevelő az iskla épületén kívül tartja, ennek tényét előzetesen be kell jelenteni az isklavezetésnek. Az alkalmazttak munkarendje

8 8 A közktatásban alkalmazttak körét a köznevelési törvény 61. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a , a pedagógusk jgait és kötelességeit a törvény 62. -a rögzíti. Az alkalmazttak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Nemzeti Köznevelési Törvény tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a közalkalmaztti törvény rendelkezéseivel. A pedagógusk munkarendje A köznevelési törvény a szerint a "nevelési-ktatási intézményekben pedagógus munkakörben dlgzó pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-át (kötött munkaidő) az intézményvezető által az e törvény keretei között meghatárztt feladatk ellátásával köteles eltölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje besztását vagy felhasználását maga jgsult meghatárzni. A teljes munkaidő %-ában (neveléssel-ktatással töltött munkaidő) tanórai és egyéb fglalkzásk megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-ktatás előkészítő, nevelés-ktatással összefüggő egyéb feladatkat, tanulói felügyeletet, tvábbá eseti helyettesítést lát el. Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatk elsztásánál biztsítja az aránys és egyenletes feladatelsztást a nevelőtestület tagjai között. A kötelező óraszámban elláttt feladatk az alábbiak a) a tanítási órák megtartása b) isklai sprtköri fglalkzásk, c) énekkar, szakkörök vezetése, d) alsós és felsős délutáni egyéb fglalkzásk (művészeti, tanulmányi, sprt, hitéleti stb.) e) differenciált képességfejlesztő fglalkzásk (krrepetálás, tehetséggndzás, felzárkóztatás, előkészítők stb.), f) magántanuló felkészítésének segítése, g) könyvtársi feladatk. A pedagógusk kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcslódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatk, az sztályzatk

9 9 beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatk, stb.) Ezért a kötelező óraszám keretében elláttt feladatkra frdítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell számításba venni. A pedagógusk isklai szrgalmi időre irányadó munkaidő-besztását az órarend, a munkaterv és a kifüggesztett havi prgramk listája tartalmazza. Az órarend készítésekr elsősrban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsrlja, lehetőség szerint figyelembe veszi. A munkaidő többi részében elláttt feladatk különösen a következők a) a fglalkzásk, tanítási órák előkészítése, kísérletek összeállítása, b) a gyermekek, tanulók teljesítményének rendszeres értékelése, a tanulók dlgzatainak javítása, különbözeti, felvételi, sztályzó vizsgák lebnylítása, c) az intézmény kulturális és sprtéletének, versenyeknek, a szabadidő haszns eltöltésének megszervezése, végrehajtása, tanulmányi kirándulásk, isklai ünnepségek és rendezvények megszervezése, d) előre tervezett besztás szerint vagy alkalmszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb fglalkzásnak nem minősülő felügyelete (óraközi szünetek, ebéd, felügyelet a vizsgákn, tanulmányi versenyeken, isklai méréseken), e) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcslats feladatk végrehajtása, f) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatk végrehajtása, g) eseti helyettesítés, h) a pedagógiai tevékenységhez kapcslódó ügyviteli tevékenység, a megtarttt tanítási órák dkumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, i) dlgzatk, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, tehetséggndzás, a tanulók fejlesztésével kapcslats feladatk, j) az intézményi dkumentumk készítése, vezetése, k) a szülőkkel történő kapcslattartás, szülői értekezlet, fgadó óra megtartása, l) sztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, m) pedagógusjelölt, gyakrnk szakmai segítése, mentrálása, n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, ) munkaközösség-vezetés, p) az intézményfejlesztési feladatkban való közreműködés, isklai dkumentumk készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,

10 10 q) környezeti neveléssel összefüggő feladatk ellátása, r) isklai szertár fejlesztése, karbantartása, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, s) hangszerkarbantartás jelmeztár karbantartásának megszervezése, t) a különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, u) a pedagógiai prgram célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb fglalkzásnak nem minősülő feladat ellátása (részvétel a munkáltató által elrendelt tvábbképzéseken, isklai ünnepségeken és isklai rendezvényeken való részvétel), v) tanítás nélküli munkanapn az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, w) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, x) sztálytermek rendben tartása és dekrációjának kialakítása. A pedagógusk napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg. A knkrét napi munkabesztásk összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait - a tanórákra elkészített tanórarend /fglalkzási rend/ függvényében. A pedagógus a tanítási, fglalkzási besztása szerinti órája előtt 10 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapk prgramjának kezdete előtt 10 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távlmaradását, annak kát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adtt munkanapn reggel óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyetteseinek, hgy helyettesítéséről intézkedhessenek. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra /fglalkzás/ elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú fglalkzás megtartását, a tanóra elcserélését az igazgatóhelyettesek engedélyezik. A pedagógus kérésére az anyanap kiadását az igazgató engedélyezi, és az igazgatóhelyettesek biztsítják. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken, isklai szentmiséken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalmhz illő öltözékben. Tanórán kívüli fglalkzáskn, illetve a munkaközösségek és a diákönkrmányzat által szervezett prgramkn váltakzva a feladat ellátásáhz szükséges számú pedagógus vesz részt, az igazgatóhelyettesek krdinálása alapján.

11 11 Az alapfkú művészetktatásban a tanítás általában órától kezdődik. Amennyiben az sztály minden tanulója néptáncs, úgy a délelőtti idősávban is megtarthatók az órák. A csprts fglalkzásk 45 percesek. A bemutató órák és fglalkzásk tartásának rendjét és idejét a munkaközösség-vezetők javaslata alapján a munkaterv rögzíti. A tanítási órák látgatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jgsultak. Minden egyéb esetben a látgatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indklt esetben az igazgató vagy helyettesei tehetnek. A kötelező rvsi vizsgálatk az előre rögzített időpntkban és módn történhetnek meg. A pedagógiai munkát segítők munkarendje Az intézményben a hivatali idő tanítási időben hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken ig, a tanítási szünetekben szerdai napkn 8-12 óráig tart. Az isklatitkár és a gazdasági dlgzók munkaideje hétfőtől csütörtökig tól 16 óráig, pénteken tól ig tart. A pedagógiai asszisztensek és a szabadidő-szervező munkaidejét a gazdasági vezető határzza meg az igazgató egyetértésével. A vezetők munkarendje A benntartózkdás rendjét úgy alakítjuk ki, hgy az ktatás ideje alatt legalább egy vezető mindig az intézményben legyen reggel től 17 óráig, illetve addig, amíg az isklában fglalkzás zajlik. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Az intézményben flyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatk végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékny és jgszerű működéshez aznban rendszeres és jól szabályztt ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban fglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. A belső ellenőrzés éves ellenőrzési terv szerint zajlik. A pedagógiai (nevelő és ktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:

12 12 biztsítsa az iskla pedagógiai munkájának jgszerű (a jgszabályk, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskla pedagógiai prgramja szerint előírt) működését, segítse elő az intézményben flyó nevelő és ktató munka eredményességét, hatéknyságát, az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű infrmációt szlgáltassn a pedagógusk munkavégzéséről, szlgáltassn megfelelő számú adatt és tényt az intézmény nevelő és ktató munkájával kapcslats belső és külső értékelések elkészítéséhez. A nevelő és ktató munka belső ellenőrzésére jgsult dlgzók: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők. Az igazgató az általa szükségesnek tarttt esetben jgsult az iskla pedagógusai közül bárkit meghatárztt céllal és jgkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. Az ellenőrzés módszerei: a tanórák, tanórán kívüli fglalkzásk látgatása, íráss dkumentumk vizsgálata, tanulói munkák vizsgálata, beszámltatás szóban és írásban. Kiemelt ellenőrzési szempntk a nevelő-ktató munka belső ellenőrzése srán: a keresztény értékrend megvalósulása az ktatási-nevelési feladat srán, példamutatás a keresztény értékrend iránti elköteleződésben, a pedagógusk munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli fglalkzásk pnts megtartása, a nevelő-ktató munkáhz kapcslódó adminisztráció pntssága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekrációja, a tanár-diák kapcslat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelő és ktató munka színvnala a tanítási órákn: - az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, - a tanítási óra felépítése és szervezése, - a tanítási órán alkalmaztt módszerek, - a tanulók munkája és magatartása, - a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán,

13 13 - az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése. (A tanítási órák elemzésének isklai szempntjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján a vezetőség határzza meg.) a tanórán kívüli nevelőmunka, az sztályfőnöki munka eredményei, a közösségfrmálás. A BELÉPÉS ÉS A BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN Az iskla épületében az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak (pl. helyiségbérlet esetén). Az isklával jgvisznyban nem álló idegenek az intézményben csak intézményi dlgzó kíséretében tartózkdhatnak. A látgatók kötelesek megnevezni a látgattt személyt vagy jövetelük célját. Kivétel ez alól a kisisklás krú gyermekeket kísérő vagy érte jövő szülő. Az isklai csprtk, és tanórák látgatását idegen személyek, tanárjelöltek részére az igazgató engedélyezheti. AZ ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEINEK BÉRBEADÁSI RENDJE Az iskla helyiségeinek, létesítményeinek, berendezéseinek bérbeadásáról az érintett közösségek véleményének kikérésével az igazgató dönt. A bérbeadás csak abban az esetben jöhet létre, ha az nem veszélyezteti az alapfeladatk ellátását. Az intézmény bérleti szerződésében ki kell kötni az épületben tartózkdás rendjét, idejét, a rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési felelősségét. A bérleti díj megállapításánál figyelembe kell venni a helyi fenntartási költségek reális arányát és a mindenkri infláció mértékét. A SZÉKHELYEN KÍVÜLI INTÉZMÉNYEGYSÉGGEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE Isklánk egy művészetktatási telephellyel rendelkezik, melynek kijelölt vezetője az intézményegység-vezető helyettes (telephely-vezető). Személyében napi kapcslattartás valósul meg a telephely és a székhely között a vezetői munkamegsztásnak megfelelően. A telephelyvezető heti 2 napt tölt a székhelyen, intézi az adminisztratív feladatkat, a többi napn a telephelyen tartózkdik, szervez, órát tart, felügyel. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS

14 14 RENDJE, FORMÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, KIADVÁNYOZÁS ÉS A KÉPVISELET SZABÁLYAI, A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

15 15 Melléklet: A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla szervezeti ábrája

16 16 Az intézmény kiadványzás jga az igazgatót, akadályztatása esetén helyetteseit és a gazdasági vezetőt illeti meg, tevékenységükkel összefüggésben. A költségvetéssel, gazdálkdással összefüggő ügyekben az igazgató egyszemélyben is aláírhat, ilyen esetben aznban a gazdasági vezető ellenjegyzése szükséges. A költségvetési bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató vagy helyettesei és a gazdasági vezető jga. A banknál vezetett flyószámlák kmányait cégszerűen aláírhatja az igazgató, helyettesei, a gazdasági vezető. (Egyik aláíró a gazdasági vezető.) Az igazgató távllétében a költségvetési, gazdálkdási ügyekben helyettes és gazdasági vezető együttes aláírása szükséges. A vezetők közötti feladatmegsztás Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatárztt feladatkkal, jgkkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: - az igazgató, - az igazgatóhelyettesek, - a gazdaságvezető, - a szakmai munkaközösségek vezetői, - a diákönkrmányzatt segítő tanár, - Üzemi Tanács vezetője Az intézmény felelős vezetője Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek kinevezési jgát a fenntartó gyakrlja. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakrlja a munkáltatói jgkat: alkalmaztti jgviszny létesítése, módsítása, megszüntetése, besrlás, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jgkör, szabadság, rendkívüli szabadság, külföldi kiküldetés. Dönt az intézmény működésével kapcslats minden lyan ügyben, amelyet jgszabály nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt és kapcslatt tart hivatals személyekkel. Jóváhagyja az intézmény pedagógiai prgramját, felelős az intézményi szabályzatk elkészítéséért.

17 17 Isklaképviseleti jgkörét átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, a gazdasági vezetőre, meghatárztt körben az iskla más alkalmazttaira. Felel a pedagógiai munkáért, ezen belül: Az igazgató felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-ktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztsításáért. Feladata a nevelőtestület vezetése, a nevelő és ktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jgkörébe tartzó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése, isklai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, a tanév besztásának meghatárzása, kirándulásk engedélyezése, a beisklázás megszervezése és lebnylítása. Felelős a nemzeti és isklai ünnepek méltó megszervezéséért. Feladata a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk megszervezése és ellátása. Biztsítja a nevelő-ktató munka egészséges és biztnságs feltételeit, és a tanulók zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatait. Gndskdik a szakmai ellenőrzésről, a jelen szabályzatban és a házirendben a szükséges módsításkról, a szabályzatkban fglaltak betartásáról és betartatásáról. Óralátgatáskat végez. Felelős a diákönkrmányzattal és a szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, a panaszk és a közérdekű bejelentések kivizsgálásáért. Feladata a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése. Feladatkörébe tartzik az intézmény keresztény szellemének kialakítása és megőrzése, a pedagógus etika különösen a keresztény pedagógus etika - nrmáinak betartása és betartatása, a nevelőtestület tagjai tvábbképzésének, évenként lelkigyakrlatn való részvételének biztsítása. Feladata a javaslattevés kitüntetések admányzására, a sajtóügyek és publikációk engedélyezése, amelyek az isklával kapcslatsak. Ellenőrzi a pedagógusk kötött munkaidejének felhasználását. Az intézményvezető közvetlen munkatársai és azk munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető közreműködésével látja el. Feladatuk és hatáskörük kiterjed mindazn területekre, amelyet a munkaköri leírásuk és a jelen szabályzat tartalmaz. Az igazgatóhelyettesi megbízáskat az igazgató adja a fenntartó egyetértésével. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határzatlan időre

18 18 alkalmaztt pedagógusa kaphat, a megbízás határztt időre szól, de indklt esetben visszavnásig érvényes. A gazdasági vezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy. Igazgatóhelyettesek: alsós igazgatóhelyettes felsős igazgatóhelyettes művészeti igazgatóhelyettes (intézményegység-vezető) művészeti intézményegység-vezető helyettes (telephely-vezető) Közös feladatk: az igazgató akadályztatása esetén az SZMSZ-ben fglaltak szerint helyettesítik, az igazgatót, megtervezik a tantárgyfelsztást és elkészítik az órarendet, amelyeket intézményi szinten az igazgató hagy jóvá figyelemmel kísérik az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre az adatszlgáltatáskat teljesítik, a tanárk akadályztatása esetén gndskdnak a tanórák helyettesítéséről, az igazgatóval együtt ellenőrzik az ktatási dkumentumkban fglaltak betartását, a nevelőktató munkával kapcslats feladatk határidejének betartását, az anyakönyvek és naplók vezetését, engedélyezik az isklán kívüli fglalkzáskat, a tanítási órák cseréjét, ellenőrzési jgkörük kiterjed a nevelői-ktatói munka eredményességének, a munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra-látgatásra, a tanóravédelem elvének érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, a balesetvédelmi és tűzrendészeti ktatásra, ennek biznylatlására, a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára, ellenőrzik a munkaközösségek és a diákönkrmányzat által szervezett versenyeken, rendezvényeken való ügyelet teljesítését, méltó módn megszervezik a keresztény, a nemzeti és az isklai ünnepélyeket, ellátják azkat a feladatkat, amelyekkel az igazgató megbízza őket. Alsós igazgatóhelyettes: szervezi és lebnylítja az alsó tagzats tanulmányk alatti vizsgákat, szervezi, összesíti a napköziben jelentkező túlórákat és helyettesítéseket, szervezi és ellenőrzi az alsós tanórán kívüli fglalkzásk, óraközi szünetek rendjét, valamint az ebédeltetés ügyeleti rendjét. Felsős igazgatóhelyettes: szervezi és lebnylítja a felső tagzats tanulmányk alatti vizsgákat,

19 19 szervezi, összesíti és ellenőrzés után tvábbítja az illetményszámfejtőnek az isklában jelentkező túlórákat és helyettesítéseket, az sztályfőnökökkel és az isklatitkárral lebnylítja a középisklába való jelentkezéseket, szervezi és ellenőrzi a felsős tanórán kívüli fglalkzásk, óraközi szünetek rendjét, felügyeli az ifjúságvédelmi feladatkat és a diákönkrmányzat munkáját. A művészetktatási igazgatóhelyettes (intézményegység-vezető) és a művészeti intézményvezető-helyettes közös feladatai irányítják az alapfkú művészetktatás pedagógiai, szakmai és igazgatási munkáját, szakmai fórumkn képviselik az intézményt, szakmai területén segítik az igazgató vezetői tevékenységét, elkészítik elfgadásra az alapfkú művészetktatás munkatervét, előkészítik és megszervezik az alapfkú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat (meghallgatáskat), a magasabb évflyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, tvábbá az sztályzó- és javítóvizsgákat, besztják az új tanulókat az ktatást végző tanárkhz, kialakítja a kötelező és szabadn választtt tantárgyak tanulócsprtjait, engedélyezik a tanulók besztását más tanárkhz, javaslatt tesznek az igazgató részére a felvételi és a tanév végi meghallgatás (vizsga) rendjének meghatárzására, a vizsgabizttság összeállítására, a tanuló kérelmére egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói jgviszny megszüntetésére közreműködnek a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a vizsgáztatás lebnylítása srán jelentkező feladatkban, Felelősek: az alapfkú művészetktatás szakmai munkájáért, az alapfkú művészetktatás munkatervben meghatárztt feladatainak végrehajtásáért, végrehajtatásáért, az alapfkú művészetktatás területéről készített beszámlók, jelentések, tanügyi nyilvántartásk, adatszlgáltatás, térítési díj nyilvántartás elkészítéséért, vezetéséért, az alapfkú művészetktatás területén a beisklázásért, a felvételi és a tanulmányk alatti

20 20 vizsgák szervezéséért, a tanulói jgviszny megszüntetésével kapcslats intézkedések jgszerűségéért, az alapfkú művészetktatás taneszköz-szükségletének biztsításáért, könyvtár-, kelléktár és jelmezfejlesztési tervek elkészítéséért, versenyek, bemutatók szervezéséért. A művészetktatási igazgatóhelyettes: távllétükben helyettesíti az általáns igazgatóhelyetteseket, az igazgatót, közvetlen szakmai kapcslatt tart az általáns igazgatóhelyettesekkel a székhelyen, az intézményegység-vezető helyettessel pedig a telephelyen elláttt igazgatási feladatk végrehajtásában s a munkarendhez kapcslódó feladatkban, tervezési feladataiban, együttműködik a gazdasági vezetővel az alapfkú művészetktatás költségvetési az általáns igazgatóhelyettesekkel együttműködve részt vesz a középtávú pedagógustvábbképzési prgram és az éves beisklázási terv elkészítéséért, a tvábbképzéssel kapcslats feladatk végrehajtásában. Művészeti intézményegység-vezető helyettes: szervezi a művészetktatási telephely szakmai munkáját, kapcslatt tart a telephelyet adó általáns isklával, rendszeresen beszáml a telephely szakmai munkájáról a művészetktatási igazgatóhelyettesnek és az isklavezetésnek, felel a telephely munkarendjéért, szakmai munkájáért, adminisztrációjáért. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek akadályztatása esetén a helyettesítés rendje Amennyiben más feladat miatt valamelyiküknek el kell hagynia az isklát, egymás között ldják meg a helyettesítést. Ha egyikük sem tud az intézményben tartózkdni, a helyettesítésre kijelölik: 1. a gazdasági vezetőt, 2. délelőtt az sztályfőnöki munkaközösség-vezetőt, 3. délután a napközis munkaközösség-vezetőt. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcslattartás frmája, rendje Az iskla igazgatója rendszeres kapcslatt tart a szülői szervezettel. A szülői szervezet saját munkaterve alapján működik.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvda Szabályzat típusa: Óvdai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5650. Mezőberény, Kálvin u. 2-4. Intézmény OM-aznsítója: 028138 Intézmény

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Készült: 2014. augusztus I. A Házirend célja A házirend az iskla diákjainak alktmánya. Rögzíti a jgkat és a kötelességeket, valamint az iskla munkarendjét.

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule Helyi értékelési szabályzat A pedagógus végzettségű, NOKS munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben