A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata

2 Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az ktatási intézmény adatai A működés rendje Csengetési rend Az isklai tanulói munkarend A tanóra és az egyéb fglalkzásk rendje Az alkalmazttak munkarendje A pedagógusk munkarendje A pedagógiai munkát segítők munkarendje A vezetők munkarendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belépés és a benntartózkdás rendje azk részére, akik nem állnak jgvisznyban a nevelésiktatási intézményben Az iskla létesítményeinek bérbeadási rendje A székhelyen kívüli intézményegységgel való kapcslattartás rendje A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendje, frmája, a vezetők közötti feladatmegsztás, kiadványzás és a képviselet szabályai, a szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendje A vezetők közötti feladatmegsztás Az intézmény felelős vezetője Az intézményvezető közvetlen munkatársai és azk munkatársai Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek akadályztatása esetén a helyettesítés rendje A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcslattartás frmája, rendje A nevelőtestület feladatkörébe tartzó ügyek átruházására, tvábbá a feladatk ellátásával megbíztt pedagógus beszámlására vnatkzó rendelkezések A külső kapcslatk rendszere, frmája és módja Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagymányk áplásával kapcslats feladatk. 22. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcslattartásának rendje, részvétele a pedagógusk munkájának segítésében

3 3 A szakmai munkaközösségek A szakmai munkaközösségek tevékenysége A nevelőtestület értekezletei A munkaközösségek közötti kapcslattartás frmája és rendje A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírásk. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Tájékztatás a Pedagógiai Prgramról A szülői szervezet véleményezési jgai A tanulóval szemben leflytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai Az elektrnikus útn előállíttt papír alapú nymtatványk hitelesítésének rendje Az elektrnikus útn előállíttt, hitelesített és tárlt dkumentumk kezelési rendje Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadtt feladat- és hatáskörök, munkaköri leírásminták Az egyéb fglalkzásk célja, szervezeti frmái, időkeretei A diákönkrmányzat, a diákképviselők valamint az isklai vezetők közötti kapcslattartás frmája és rendje, a diákönkrmányzat működéséhez szükséges feltételek Az isklai sprtkör valamint az iskla vezetése közti kapcslattartás frmája és rendje A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend

4 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a /VI.08. MKM számú rendelet elveinek megfelelően meghatárzza és szabályzza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének flyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcslatkat, a felelősséget a nevelés és gazdálkdás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcslatkra vnatkzó szabályzást. Biztsítja az alapfeladatk elvégzését és kötelezettséget jelent a benne fglaltak végrehajtására. Az intézmény munkáját az alapító kiratban fglaltak, a pedagógiai prgram, az ennek végrehajtására készült éves munkatervek, az általáns isklai nevelési és ktatási terv; az alapfkú művészetktatást az ktatási miniszter által- művészeti áganként - kiadtt Alapfkú művészetktatás követelményeire és tantervi prgramjára épülő helyi tanterv, valamint e szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatk hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dlgzójára, tanulójára. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI Elnevezése: Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Székhelye: 8200 Veszprém, Iskla u. 6. Művészetktatási telephelye: 8200 Veszprém, Halle u. 10. Levelezési címe: 8200 Veszprém, Iskla u.6. Az intézmény típusa: 8 sztálys általáns iskla és alapfkú művészeti iskla Az intézmény alapítója, az alapító kiratt jóváhagyó határzat száma, az intézmény fenntartója, jgállása, bélyegzői Az intézmény fenntartója: dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, Veszprémi Főegyházmegye (Veszprémi Érsekség) Az intézmény alapítója: Veszprémi Római Katlikus Érsekség Címe: 8200 Veszprém, Vár u.18. Az alapító kiratt 1/2000. szám alatt hagyta jóvá VMJV Önkrmányzata főjegyzője. A határzat száma: 12860/2000. Az intézmény önálló jgi személy. A fenntartó önálló gazdálkdással és bérgazdálkdással ruházta fel. Az intézményi vagyn feletti rendelkezés jga az intézmény fenntartóját illeti meg. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenymata:

5 hsszú /fej/bélyegző: 5 1.Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Tel.:88/ körbélyegző: 1. Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Veszprém Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak: igazgató igazgatóhelyettesek gazdasági vezető isklatitkár meghatárztt feladattal nevelők

6 A MŰKÖDÉS RENDJE 6 Csengetési rend kisépület Főépület földszint Főépület emelet 0. óra szünet 5 perc 1. óra 8 h szünet 15 perc tízórai tízórai udvar 2. óra 9 h szünet 10 perc udvar udvar tízórai 3. óra szünet 15 perc udvar udvar udvar 4. óra szünet 10 perc udvar udvar flysó 5. óra vagy ebédszünet 35 szünet 10 perc udvar udvar flysó 6. óra vagy ebédszünet 30 szünet 5 perc 7. óra vagy ebédszünet 20 szünet 5 perc 8. óra szünet 5 perc 9. óra h

7 7 Az isklai tanulói munkarend A tanítási nap rendjének az alapja az órarend és a terembesztás, melynek betartása kötelező. Esetleges módsítást csak az ügyeletes vezető engedélyezhet. A napi tanítás 8 órakr kezdődik, kötelező tanítási óra 8 óra előtt csak rendkívüli esetben kezdődhet, az érintett tanulók szüleinek egyhangú beleegyezésével, valamint az igazgató engedélyével. A tanulók a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel érkezzenek meg az isklába. A krábban érkező tanulók részére 7 30 órától nevelői ügyeletet tartunk. A 7 30 óra előtt érkező tanulók a földszinti flysón gyülekeznek pedagógiai asszisztens felügyelete mellett. A tanulók 7 30 órától flyamatsan vnulnak az sztályaikba, az ügyeletes nevelők és a hetesek utasításainak betartása minden tanuló számára kötelező. A délutáni fglalkzásk után tanulók felügyeletét 17 h-ig pedagógus, 18 h-ig pedig nem pedagógus felnőtt látja el. A tanóra és az egyéb fglalkzásk rendje Ha a tanulóknak nem a saját tantermükben lesz tanórájuk, becsöngetésre meg kell érkezniük a következő órájukra. Az első óra előtt a tanulók az sztálytermükben tartózkdnak. Az óraközi szünetekben a függőflysón tanulók nem tartózkdhatnak, a flysóról nyíló termekbe csak tanári felügyelettel mehetnek be. A felső tagzats tanulók jó idő esetén az első és a harmadik óra után a szünetet a kijelölt udvarn töltik, a többi szünetben az sztályuk előtti flysón tartózkdnak, másdik óra után az sztálytermükben tízóraiznak. Az udvari és flysói felügyeletet a beszttt pedagógusk látják el. Isklába érkezés után, tanítási idő és a kötelező vagy választtt délutáni fglalkzásk ideje alatt az iskla épületét csak az sztályfőnök vagy az isklavezetés engedélyével szabad elhagyni. A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett fglalkzás keretében tartózkdhat az isklában. A tanítási órákat zavarni nem szabad. Amennyiben a tanórát a nevelő az iskla épületén kívül tartja, ennek tényét előzetesen be kell jelenteni az isklavezetésnek. Az alkalmazttak munkarendje

8 8 A közktatásban alkalmazttak körét a köznevelési törvény 61. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a , a pedagógusk jgait és kötelességeit a törvény 62. -a rögzíti. Az alkalmazttak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Nemzeti Köznevelési Törvény tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a közalkalmaztti törvény rendelkezéseivel. A pedagógusk munkarendje A köznevelési törvény a szerint a "nevelési-ktatási intézményekben pedagógus munkakörben dlgzó pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-át (kötött munkaidő) az intézményvezető által az e törvény keretei között meghatárztt feladatk ellátásával köteles eltölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje besztását vagy felhasználását maga jgsult meghatárzni. A teljes munkaidő %-ában (neveléssel-ktatással töltött munkaidő) tanórai és egyéb fglalkzásk megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-ktatás előkészítő, nevelés-ktatással összefüggő egyéb feladatkat, tanulói felügyeletet, tvábbá eseti helyettesítést lát el. Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatk elsztásánál biztsítja az aránys és egyenletes feladatelsztást a nevelőtestület tagjai között. A kötelező óraszámban elláttt feladatk az alábbiak a) a tanítási órák megtartása b) isklai sprtköri fglalkzásk, c) énekkar, szakkörök vezetése, d) alsós és felsős délutáni egyéb fglalkzásk (művészeti, tanulmányi, sprt, hitéleti stb.) e) differenciált képességfejlesztő fglalkzásk (krrepetálás, tehetséggndzás, felzárkóztatás, előkészítők stb.), f) magántanuló felkészítésének segítése, g) könyvtársi feladatk. A pedagógusk kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcslódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatk, az sztályzatk

9 9 beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatk, stb.) Ezért a kötelező óraszám keretében elláttt feladatkra frdítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell számításba venni. A pedagógusk isklai szrgalmi időre irányadó munkaidő-besztását az órarend, a munkaterv és a kifüggesztett havi prgramk listája tartalmazza. Az órarend készítésekr elsősrban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsrlja, lehetőség szerint figyelembe veszi. A munkaidő többi részében elláttt feladatk különösen a következők a) a fglalkzásk, tanítási órák előkészítése, kísérletek összeállítása, b) a gyermekek, tanulók teljesítményének rendszeres értékelése, a tanulók dlgzatainak javítása, különbözeti, felvételi, sztályzó vizsgák lebnylítása, c) az intézmény kulturális és sprtéletének, versenyeknek, a szabadidő haszns eltöltésének megszervezése, végrehajtása, tanulmányi kirándulásk, isklai ünnepségek és rendezvények megszervezése, d) előre tervezett besztás szerint vagy alkalmszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb fglalkzásnak nem minősülő felügyelete (óraközi szünetek, ebéd, felügyelet a vizsgákn, tanulmányi versenyeken, isklai méréseken), e) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcslats feladatk végrehajtása, f) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatk végrehajtása, g) eseti helyettesítés, h) a pedagógiai tevékenységhez kapcslódó ügyviteli tevékenység, a megtarttt tanítási órák dkumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, i) dlgzatk, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, tehetséggndzás, a tanulók fejlesztésével kapcslats feladatk, j) az intézményi dkumentumk készítése, vezetése, k) a szülőkkel történő kapcslattartás, szülői értekezlet, fgadó óra megtartása, l) sztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, m) pedagógusjelölt, gyakrnk szakmai segítése, mentrálása, n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, ) munkaközösség-vezetés, p) az intézményfejlesztési feladatkban való közreműködés, isklai dkumentumk készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,

10 10 q) környezeti neveléssel összefüggő feladatk ellátása, r) isklai szertár fejlesztése, karbantartása, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, s) hangszerkarbantartás jelmeztár karbantartásának megszervezése, t) a különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, u) a pedagógiai prgram célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb fglalkzásnak nem minősülő feladat ellátása (részvétel a munkáltató által elrendelt tvábbképzéseken, isklai ünnepségeken és isklai rendezvényeken való részvétel), v) tanítás nélküli munkanapn az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, w) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, x) sztálytermek rendben tartása és dekrációjának kialakítása. A pedagógusk napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg. A knkrét napi munkabesztásk összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait - a tanórákra elkészített tanórarend /fglalkzási rend/ függvényében. A pedagógus a tanítási, fglalkzási besztása szerinti órája előtt 10 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapk prgramjának kezdete előtt 10 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távlmaradását, annak kát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adtt munkanapn reggel óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyetteseinek, hgy helyettesítéséről intézkedhessenek. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra /fglalkzás/ elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú fglalkzás megtartását, a tanóra elcserélését az igazgatóhelyettesek engedélyezik. A pedagógus kérésére az anyanap kiadását az igazgató engedélyezi, és az igazgatóhelyettesek biztsítják. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken, isklai szentmiséken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalmhz illő öltözékben. Tanórán kívüli fglalkzáskn, illetve a munkaközösségek és a diákönkrmányzat által szervezett prgramkn váltakzva a feladat ellátásáhz szükséges számú pedagógus vesz részt, az igazgatóhelyettesek krdinálása alapján.

11 11 Az alapfkú művészetktatásban a tanítás általában órától kezdődik. Amennyiben az sztály minden tanulója néptáncs, úgy a délelőtti idősávban is megtarthatók az órák. A csprts fglalkzásk 45 percesek. A bemutató órák és fglalkzásk tartásának rendjét és idejét a munkaközösség-vezetők javaslata alapján a munkaterv rögzíti. A tanítási órák látgatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jgsultak. Minden egyéb esetben a látgatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indklt esetben az igazgató vagy helyettesei tehetnek. A kötelező rvsi vizsgálatk az előre rögzített időpntkban és módn történhetnek meg. A pedagógiai munkát segítők munkarendje Az intézményben a hivatali idő tanítási időben hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken ig, a tanítási szünetekben szerdai napkn 8-12 óráig tart. Az isklatitkár és a gazdasági dlgzók munkaideje hétfőtől csütörtökig tól 16 óráig, pénteken tól ig tart. A pedagógiai asszisztensek és a szabadidő-szervező munkaidejét a gazdasági vezető határzza meg az igazgató egyetértésével. A vezetők munkarendje A benntartózkdás rendjét úgy alakítjuk ki, hgy az ktatás ideje alatt legalább egy vezető mindig az intézményben legyen reggel től 17 óráig, illetve addig, amíg az isklában fglalkzás zajlik. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Az intézményben flyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatk végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékny és jgszerű működéshez aznban rendszeres és jól szabályztt ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban fglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. A belső ellenőrzés éves ellenőrzési terv szerint zajlik. A pedagógiai (nevelő és ktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:

12 12 biztsítsa az iskla pedagógiai munkájának jgszerű (a jgszabályk, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskla pedagógiai prgramja szerint előírt) működését, segítse elő az intézményben flyó nevelő és ktató munka eredményességét, hatéknyságát, az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű infrmációt szlgáltassn a pedagógusk munkavégzéséről, szlgáltassn megfelelő számú adatt és tényt az intézmény nevelő és ktató munkájával kapcslats belső és külső értékelések elkészítéséhez. A nevelő és ktató munka belső ellenőrzésére jgsult dlgzók: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők. Az igazgató az általa szükségesnek tarttt esetben jgsult az iskla pedagógusai közül bárkit meghatárztt céllal és jgkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. Az ellenőrzés módszerei: a tanórák, tanórán kívüli fglalkzásk látgatása, íráss dkumentumk vizsgálata, tanulói munkák vizsgálata, beszámltatás szóban és írásban. Kiemelt ellenőrzési szempntk a nevelő-ktató munka belső ellenőrzése srán: a keresztény értékrend megvalósulása az ktatási-nevelési feladat srán, példamutatás a keresztény értékrend iránti elköteleződésben, a pedagógusk munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli fglalkzásk pnts megtartása, a nevelő-ktató munkáhz kapcslódó adminisztráció pntssága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekrációja, a tanár-diák kapcslat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelő és ktató munka színvnala a tanítási órákn: - az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, - a tanítási óra felépítése és szervezése, - a tanítási órán alkalmaztt módszerek, - a tanulók munkája és magatartása, - a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán,

13 13 - az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése. (A tanítási órák elemzésének isklai szempntjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján a vezetőség határzza meg.) a tanórán kívüli nevelőmunka, az sztályfőnöki munka eredményei, a közösségfrmálás. A BELÉPÉS ÉS A BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN Az iskla épületében az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak (pl. helyiségbérlet esetén). Az isklával jgvisznyban nem álló idegenek az intézményben csak intézményi dlgzó kíséretében tartózkdhatnak. A látgatók kötelesek megnevezni a látgattt személyt vagy jövetelük célját. Kivétel ez alól a kisisklás krú gyermekeket kísérő vagy érte jövő szülő. Az isklai csprtk, és tanórák látgatását idegen személyek, tanárjelöltek részére az igazgató engedélyezheti. AZ ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEINEK BÉRBEADÁSI RENDJE Az iskla helyiségeinek, létesítményeinek, berendezéseinek bérbeadásáról az érintett közösségek véleményének kikérésével az igazgató dönt. A bérbeadás csak abban az esetben jöhet létre, ha az nem veszélyezteti az alapfeladatk ellátását. Az intézmény bérleti szerződésében ki kell kötni az épületben tartózkdás rendjét, idejét, a rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési felelősségét. A bérleti díj megállapításánál figyelembe kell venni a helyi fenntartási költségek reális arányát és a mindenkri infláció mértékét. A SZÉKHELYEN KÍVÜLI INTÉZMÉNYEGYSÉGGEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE Isklánk egy művészetktatási telephellyel rendelkezik, melynek kijelölt vezetője az intézményegység-vezető helyettes (telephely-vezető). Személyében napi kapcslattartás valósul meg a telephely és a székhely között a vezetői munkamegsztásnak megfelelően. A telephelyvezető heti 2 napt tölt a székhelyen, intézi az adminisztratív feladatkat, a többi napn a telephelyen tartózkdik, szervez, órát tart, felügyel. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS

14 14 RENDJE, FORMÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, KIADVÁNYOZÁS ÉS A KÉPVISELET SZABÁLYAI, A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

15 15 Melléklet: A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla szervezeti ábrája

16 16 Az intézmény kiadványzás jga az igazgatót, akadályztatása esetén helyetteseit és a gazdasági vezetőt illeti meg, tevékenységükkel összefüggésben. A költségvetéssel, gazdálkdással összefüggő ügyekben az igazgató egyszemélyben is aláírhat, ilyen esetben aznban a gazdasági vezető ellenjegyzése szükséges. A költségvetési bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató vagy helyettesei és a gazdasági vezető jga. A banknál vezetett flyószámlák kmányait cégszerűen aláírhatja az igazgató, helyettesei, a gazdasági vezető. (Egyik aláíró a gazdasági vezető.) Az igazgató távllétében a költségvetési, gazdálkdási ügyekben helyettes és gazdasági vezető együttes aláírása szükséges. A vezetők közötti feladatmegsztás Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatárztt feladatkkal, jgkkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: - az igazgató, - az igazgatóhelyettesek, - a gazdaságvezető, - a szakmai munkaközösségek vezetői, - a diákönkrmányzatt segítő tanár, - Üzemi Tanács vezetője Az intézmény felelős vezetője Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek kinevezési jgát a fenntartó gyakrlja. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakrlja a munkáltatói jgkat: alkalmaztti jgviszny létesítése, módsítása, megszüntetése, besrlás, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jgkör, szabadság, rendkívüli szabadság, külföldi kiküldetés. Dönt az intézmény működésével kapcslats minden lyan ügyben, amelyet jgszabály nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt és kapcslatt tart hivatals személyekkel. Jóváhagyja az intézmény pedagógiai prgramját, felelős az intézményi szabályzatk elkészítéséért.

17 17 Isklaképviseleti jgkörét átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, a gazdasági vezetőre, meghatárztt körben az iskla más alkalmazttaira. Felel a pedagógiai munkáért, ezen belül: Az igazgató felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-ktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztsításáért. Feladata a nevelőtestület vezetése, a nevelő és ktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jgkörébe tartzó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése, isklai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, a tanév besztásának meghatárzása, kirándulásk engedélyezése, a beisklázás megszervezése és lebnylítása. Felelős a nemzeti és isklai ünnepek méltó megszervezéséért. Feladata a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk megszervezése és ellátása. Biztsítja a nevelő-ktató munka egészséges és biztnságs feltételeit, és a tanulók zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatait. Gndskdik a szakmai ellenőrzésről, a jelen szabályzatban és a házirendben a szükséges módsításkról, a szabályzatkban fglaltak betartásáról és betartatásáról. Óralátgatáskat végez. Felelős a diákönkrmányzattal és a szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, a panaszk és a közérdekű bejelentések kivizsgálásáért. Feladata a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése. Feladatkörébe tartzik az intézmény keresztény szellemének kialakítása és megőrzése, a pedagógus etika különösen a keresztény pedagógus etika - nrmáinak betartása és betartatása, a nevelőtestület tagjai tvábbképzésének, évenként lelkigyakrlatn való részvételének biztsítása. Feladata a javaslattevés kitüntetések admányzására, a sajtóügyek és publikációk engedélyezése, amelyek az isklával kapcslatsak. Ellenőrzi a pedagógusk kötött munkaidejének felhasználását. Az intézményvezető közvetlen munkatársai és azk munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető közreműködésével látja el. Feladatuk és hatáskörük kiterjed mindazn területekre, amelyet a munkaköri leírásuk és a jelen szabályzat tartalmaz. Az igazgatóhelyettesi megbízáskat az igazgató adja a fenntartó egyetértésével. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határzatlan időre

18 18 alkalmaztt pedagógusa kaphat, a megbízás határztt időre szól, de indklt esetben visszavnásig érvényes. A gazdasági vezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy. Igazgatóhelyettesek: alsós igazgatóhelyettes felsős igazgatóhelyettes művészeti igazgatóhelyettes (intézményegység-vezető) művészeti intézményegység-vezető helyettes (telephely-vezető) Közös feladatk: az igazgató akadályztatása esetén az SZMSZ-ben fglaltak szerint helyettesítik, az igazgatót, megtervezik a tantárgyfelsztást és elkészítik az órarendet, amelyeket intézményi szinten az igazgató hagy jóvá figyelemmel kísérik az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre az adatszlgáltatáskat teljesítik, a tanárk akadályztatása esetén gndskdnak a tanórák helyettesítéséről, az igazgatóval együtt ellenőrzik az ktatási dkumentumkban fglaltak betartását, a nevelőktató munkával kapcslats feladatk határidejének betartását, az anyakönyvek és naplók vezetését, engedélyezik az isklán kívüli fglalkzáskat, a tanítási órák cseréjét, ellenőrzési jgkörük kiterjed a nevelői-ktatói munka eredményességének, a munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra-látgatásra, a tanóravédelem elvének érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, a balesetvédelmi és tűzrendészeti ktatásra, ennek biznylatlására, a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára, ellenőrzik a munkaközösségek és a diákönkrmányzat által szervezett versenyeken, rendezvényeken való ügyelet teljesítését, méltó módn megszervezik a keresztény, a nemzeti és az isklai ünnepélyeket, ellátják azkat a feladatkat, amelyekkel az igazgató megbízza őket. Alsós igazgatóhelyettes: szervezi és lebnylítja az alsó tagzats tanulmányk alatti vizsgákat, szervezi, összesíti a napköziben jelentkező túlórákat és helyettesítéseket, szervezi és ellenőrzi az alsós tanórán kívüli fglalkzásk, óraközi szünetek rendjét, valamint az ebédeltetés ügyeleti rendjét. Felsős igazgatóhelyettes: szervezi és lebnylítja a felső tagzats tanulmányk alatti vizsgákat,

19 19 szervezi, összesíti és ellenőrzés után tvábbítja az illetményszámfejtőnek az isklában jelentkező túlórákat és helyettesítéseket, az sztályfőnökökkel és az isklatitkárral lebnylítja a középisklába való jelentkezéseket, szervezi és ellenőrzi a felsős tanórán kívüli fglalkzásk, óraközi szünetek rendjét, felügyeli az ifjúságvédelmi feladatkat és a diákönkrmányzat munkáját. A művészetktatási igazgatóhelyettes (intézményegység-vezető) és a művészeti intézményvezető-helyettes közös feladatai irányítják az alapfkú művészetktatás pedagógiai, szakmai és igazgatási munkáját, szakmai fórumkn képviselik az intézményt, szakmai területén segítik az igazgató vezetői tevékenységét, elkészítik elfgadásra az alapfkú művészetktatás munkatervét, előkészítik és megszervezik az alapfkú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat (meghallgatáskat), a magasabb évflyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, tvábbá az sztályzó- és javítóvizsgákat, besztják az új tanulókat az ktatást végző tanárkhz, kialakítja a kötelező és szabadn választtt tantárgyak tanulócsprtjait, engedélyezik a tanulók besztását más tanárkhz, javaslatt tesznek az igazgató részére a felvételi és a tanév végi meghallgatás (vizsga) rendjének meghatárzására, a vizsgabizttság összeállítására, a tanuló kérelmére egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói jgviszny megszüntetésére közreműködnek a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a vizsgáztatás lebnylítása srán jelentkező feladatkban, Felelősek: az alapfkú művészetktatás szakmai munkájáért, az alapfkú művészetktatás munkatervben meghatárztt feladatainak végrehajtásáért, végrehajtatásáért, az alapfkú művészetktatás területéről készített beszámlók, jelentések, tanügyi nyilvántartásk, adatszlgáltatás, térítési díj nyilvántartás elkészítéséért, vezetéséért, az alapfkú művészetktatás területén a beisklázásért, a felvételi és a tanulmányk alatti

20 20 vizsgák szervezéséért, a tanulói jgviszny megszüntetésével kapcslats intézkedések jgszerűségéért, az alapfkú művészetktatás taneszköz-szükségletének biztsításáért, könyvtár-, kelléktár és jelmezfejlesztési tervek elkészítéséért, versenyek, bemutatók szervezéséért. A művészetktatási igazgatóhelyettes: távllétükben helyettesíti az általáns igazgatóhelyetteseket, az igazgatót, közvetlen szakmai kapcslatt tart az általáns igazgatóhelyettesekkel a székhelyen, az intézményegység-vezető helyettessel pedig a telephelyen elláttt igazgatási feladatk végrehajtásában s a munkarendhez kapcslódó feladatkban, tervezési feladataiban, együttműködik a gazdasági vezetővel az alapfkú művészetktatás költségvetési az általáns igazgatóhelyettesekkel együttműködve részt vesz a középtávú pedagógustvábbképzési prgram és az éves beisklázási terv elkészítéséért, a tvábbképzéssel kapcslats feladatk végrehajtásában. Művészeti intézményegység-vezető helyettes: szervezi a művészetktatási telephely szakmai munkáját, kapcslatt tart a telephelyet adó általáns isklával, rendszeresen beszáml a telephely szakmai munkájáról a művészetktatási igazgatóhelyettesnek és az isklavezetésnek, felel a telephely munkarendjéért, szakmai munkájáért, adminisztrációjáért. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek akadályztatása esetén a helyettesítés rendje Amennyiben más feladat miatt valamelyiküknek el kell hagynia az isklát, egymás között ldják meg a helyettesítést. Ha egyikük sem tud az intézményben tartózkdni, a helyettesítésre kijelölik: 1. a gazdasági vezetőt, 2. délelőtt az sztályfőnöki munkaközösség-vezetőt, 3. délután a napközis munkaközösség-vezetőt. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcslattartás frmája, rendje Az iskla igazgatója rendszeres kapcslatt tart a szülői szervezettel. A szülői szervezet saját munkaterve alapján működik.

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FELADATA... 5 3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:028429 EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 2008. június 24-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM Szervezeti Működési Szabályzat 2013 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. Az SzMSz hatálya...3 1.2. Az intézmény alapadatai...3 1.3. Az intézmény létszámkeretei...3

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben