SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NOVEMBER 1

2 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete a Közoktatási Törvényben foglaltak szerint kerül megalakításra és az abban foglaltak szerint tevékenykedik. A Szülői Szervezet az iskolába járó gyermekek szüleinek érdekképviseleti szerve, az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. Az Iskola Szülői Szervezetét az iskolába felvett gyermekek szüleinek több mint ötven százaléka választja meg, így teljes joggal járhat el az iskola valamennyi szülőjének a képviseletében. A Szülői Szervezet alapvető feladatai, céljai A Szülői Szervezet célja az iskolába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlása érdekében. A szülői szervezet elsősorban az intézményen belül képviseli a szülők érdekeit. A Szülői Szervezet legfontosabb feladatának tekinti, hogy megfelelő kapcsolat, aktív együttműködés alakuljon ki a szülők és az iskola vezetői, pedagógusai és dolgozói között. Megvitatja az iskola által rendelkezésére bocsátott szabályzatokat, s a törvényben maghatározott jogosultsága szerint arról véleményt alkot, egyetértő nyilatkozatot tesz, elfogad. Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelésioktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A szülői szervezet dönt: - saját működési rendjéről és munkatervéről, tisztségviselőinek megválasztásáról /Ktv.59. (3)bek./; - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni (Ktv ); 2

3 - az iskolai SZMSZ meghatározhat a szülők részére további jogokat, azok elfogadásáról /Ktv. 59. (5)bek./. A szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol a jogszabályban meghatározott kérdésekben: - a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor; - a házirend elfogadásakor; - a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele feltételeinek meghatározásakor; - az első tanítási órának legfeljebb 45 perccel korábban történő elkezdésének bevezetéséről / MKM.rendelet 9. (1)bek./; - a tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek tankönyvrendelésbe való felvételéről az iskolaszék, annak hiányában a szülői szervezet egyetértésével dönthet az igazgató /5/1998.MKM rendelet 17. (3). bek./. Képviselőjének tanácskozási joga van: - a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely ügyek tárgyalásakor, aki részt vehet a nevelőtestület értekezletein. Kötelező a szülői szervezet véleményét kikérni: - minden olyan kérdésben, amelyek érintik a gyermekek iskolai foglalkoztatását; - az intézmény minőségirányítási programjának elkészítésében; - a maximális osztálylétszám 10%-ot meghaladó túllépése esetén; - iskolai költségvetés meghatározása és módosítása előtt /Ktv (3)bek./; - iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés előtt (Ktv (3)bek./; - iskolai tanév helyi rendének (munkatervnek) nevelőtestületi elfogadásakor /11/1994. MKM rendelet 2. (1)bek.; - iskolavezető megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntés előtt /Ktv.(3) bek/.; - tankönyvvásárlási támogatás módjával kapcsolatos nevelőtestületi döntés előtt /Ktv (5)bek./; 3

4 A szülői szervezet kezdeményezési joga: - iskolaszék létrehozásában /Ktv.59. (4).bek./. Javaslatot tehet: - az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény irányítását, a vezető személyét, az intézmény egészét vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. Tájékoztatási jog: - a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben. A Szülői Szervezet felépítése és létrehozása Az Iskola Szülői Szervezetének tagjai az iskolába járó gyermekek szülei. Létszáma a mindenkori osztályok számának függvényében változik. Az osztályokat a Szülői Szervezetben osztályonként 2-2 választott szülő képviseli. A tagok megválasztása az osztályos szülői értekezlet keretében történik. Az osztályok képviselőit a tanév elején, a tanév 1. szülői értekezletén az adott osztály szülei választják meg nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 1 éves időtartamra legalább 50%+1 szavazattal. A szülői közösség ezzel a megválasztott szülőt megbízza a szülői szervezet által vállalt feladatok ellátásával. A tisztségviselő visszahívható, ha azt az osztályba járó gyerekek szüleinek 10 %-a kezdeményezi és a visszahívást a szülők legalább 50 %-a + 1 fő szavazatával támogatja. A Szülői Szervezet tagjainak száma tanévben 18 fő (9 osztály, 1-6 évfolyam), osztályonként 2-2 fő. A Szülői Szervezet vezetősége két tagból áll, elnök és titkár. A kéttagú vezetőséget, a Szülői Szervezet tizennyolc tagja közül, a tagok választják ki, nyílt, vagy titkos szavazással. Az elnök képviseli a Szülői Szervezet-t az iskola vezetőinél. A titkár az elnök távollétében, gyakorolja az elnök jogait. A titkár gondoskodik a Szülői Szervezet üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről. 4

5 A tagság megszűnése A tagság megszűnik, ha a tag a megbízatásról lemond, illetőleg megbízását a küldők visszavonják, vagy a tag meghal. A tagság megszűnik, ha a tag gyermeke távozik az iskolából. A Szülői Szervezet működése A Szülői Szervezet szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülést tart az iskolában. Rendkívüli ülést kell tartani, ha a szülői szervezet két tagja azt kezdeményezi. A Szülői Szervezet a napirendjét maga állapítja meg. A nevelési-oktatási intézmény és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formáját a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM-rendelet 4. (l) bekezdésének g) pontja alapján az intézmények szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni. A Szülői Szervezet köteles megtárgyalni azokat az ügyeket is, amelyeknek megvitatását legalább tíz szülő az aláírásával kezdeményezte. A Szülői Szervezet ülése: A Szülői Szervezet ülése határozatképes, ha tagjai közül 50% +1 fő jelen vannak. A Szülői Szervezet üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a titkár vezeti. A Szülői Szervezet üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a jelenlévők nevét, a napirendet, az egyes napirendekkel kapcsolatosan elfogadott döntéseket. A Szülői Szervezet üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök és a Szülői Szervezet tagjai közül választott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A Szülői Szervezet által hozott döntéseket írásban el kell juttatni a Szülői Szervezet valamennyi tagjához, akik szükség szerint értesítik az iskolás gyermekek szüleit. A Szülői Szervezet tagjai az iskolába járó gyermekek szüleitől érkező javaslatokat, véleményeket írásban továbbítják a Szülői Szervezethez. A Szülői Szervezethez döntéseit határozatban hozza meg. 5

6 Az iratok kezelése: A Szülői Szervezethez érkezett valamennyi iratot az iratkezelés általános szabályai szerint kell kezelni. Iratnak minősül: - minden olyan szöveg, számadatsor, amely valamely szerv /Iskolai Szülő Szervezet, stb./ működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. Jogorvoslati lehetőségek: A szülői szervezet (közösség) jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. A fenntartó döntése ellen a bírósághoz lehet fordulni Záradék A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szülői Szervezet a november 24-i ülésén megvitatta és elfogadta. A Szülői Szervezet köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatot valamennyi szülővel megismertetni. A Szülői Szervezet az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot az iskola vezetőjének írásban megküldi. 6

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben