HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere A házirend általáns rendelkezései és hatálya A házirend célja és a tanulók viselkedése A tanulók közösségei A tanulói jgk és kötelességek A tanítás rendje A helyiségek és berendezések használati rendje A tanórán kívüli tevékenységek rendje A tanuló távlmaradása és annak igazlása A tanulók dicsérete, jutalmazása és fegyelmezése Az iskla tisztségviselői Az intézmény dlgzóinak feladatai a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve balesetek esetén (intézményi védő, óvó előírásk) A szciális támgatásk megállapításának és felsztásának elvei, a térítési és tandíj befizatése és visszafizetése Az isklai tankönyvellátás rendje A tanulók, a szülők tájékztatása és véleménynyilvánítása A tanulmányk alatti vizsgák szabályai A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti srslás lebnylításának szabályai Az elektrnikus napló használatával kapcslats szabályk Egyéb rendelkezések Egyetértő nyilatkzatk A fegyelmi eljárást megelőző egyeztetési eljárás rendje

3 1. AZ ISKOLAI HÁZIREND JOGSZABÁLYI HÁTTERE A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvénynek a házirenddel kapcslats rendelkezései A nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet házirenddel kapcslats rendelkezései A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény házirenddel kapcslats rendelkezései tvábbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései 1. A házirend, mint jgi nrma 2. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI ÉS HATÁLYA A házirend a Köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkttt intézményi belső jgi nrma, önálló isklai belső jgi frrás. A házirend ugyan nem jgszabály, de - mint intézményi belső nrmatív szabály - jgszabályként funkcinál, mert: jgszabály felhatalmazása alapján szabályzza az isklai élet egyes területeit; a házirend megalktása a köznevelési törvényben meghatárztt eljárási rendben történik; a házirend nyilváns, minden érintett megismerheti; a házirendben előírt szabályk betartása kötelező, megszegésük jgkövetkezményt vn maga után (jgkövetkezmény: valamilyen jgszerű szankció, büntetés jgszabály alapján); a rendelkezései alapján hztt döntések ellen jgrvslattal lehet élni. A házirendet az iskla igazgatója készíti el, a nevelőtestület fgadja el. A házirend elfgadásakr, illetve módsításakr a diákönkrmányzat, a szülői szervezet véleményezési jgt gyakrl. Jelen házirend az elfgadást követő 3. napn lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző házirend érvénytelenné válik. 2. A házirend hatálya Személyi hatálya A házirend előírásait be kell tartania az isklába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskla pedagógusainak és más alkalmazttainak, valamint minden, az isklával jgvisznyban lévő, illtve az iskla területén tartózkdó személynek. Területi hatálya A házirend területi hatálya kiterjed: az iskla területére; az isklai élet különböző helyszínei közötti közlekedésre; az isklán kívüli - az iskla által szervezett, a pedagógiai prgram végrehajtásáhz kapcslódó - rendezvényekre. Időbeli hatálya A házirendben fglalt szabálykat a házirend hatályba lépésétől kezdve a házirend következő módsításáig kell alkalmazni. 3. A házirend nyilvánssága A házirend előírásai nyilvánsak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskla alkalmazttainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya megtekinthető: az iskla könyvtárában; az iskla hnlapján; az iskla igazgatójánál; az iskla prtáján, minden tanévkezdéskr papír alapn a szülők értesülnek róla. 2

4 4. A házirend elfgadásának és módsításának szabályai A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskla igazgatója készíti el. A módsítás a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatárztt eljárási rendben történik, kezdeményezője lehet az iskla igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkrmányzat és a szülői szervezet. A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, négyévenként felülvizsgálja. 5. Ügyintézés rendje Az erről szóló tájékztatást a szülők tanév elején megkapják, illetve megtekinthetik a hirdetőtáblán. 3.. A HÁZIREND CÉLJA ÉS A TANULÓK VISELKEDÉSE 1. A nevelőtestület által meghatárztt házirend biztsítja az iskla közösségi életének szervezését, a pedagógiai prgramban fglalt célk megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti isklánk ktatási és nevelési feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az isklaközösség tagjai számára. A házirend - az iskla tanévenkénti munkatervével együtt - az alábbiakban szabályzza az iskla belső rendjét. A házirendet beiratkzásnál, illetve az első szülői értekezleten ismertetni kell a szülőkkel, és a szülő aláírásával igazlja annak tudmásul vételét. Az év közben érkezett új tanulóknál is ez a rend követendő. 2. A nevelőtestület a Fillér Utcai Általáns Iskla tanulóitól példás magatartást és szrgalmas munkát igényel. Elvárja, hgy a tanulók rendszeres és igényes tanulással teljesítsék tanulmányi feladatukat; önműveléssel gazdagítsák ismereteiket; emberi kapcslataikra a tisztelet, a megértés, a segítőkészség és a felelősségérzet legyen jellemző; törekedjenek isklánk jó hírnevének gyarapítására; gndzzák és védjék közvetlen környezetüket; a társadalmi együttélés szabályait igyekezzenek betartani; megjelenésük kruknak és az intézmény jellegének megfelelő legyen. betartsák a jgszabályk, az isklai házirend, illetve más intézményi szabályzat rendelkezéseit, tartsák tiszteletben az intézményben dlgzó pedagógusk és más felnőttek, valamint tanulótársainak emberi méltóságát, senkivel szemben ne használjanak hangs, trágár, sértő beszédet, senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek, törekedjenek szeretetteljes emberi kapcslatk kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az isklában dlgzó más felnőttekkel, viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek, köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által megengedett frmában, tartsák be a nevelők és az isklában dlgzó más felnőttek utasításait, becsüljék meg az emberi szrgalmat, a tudást és a munkát, igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és hagymányait, óvják, áplják a természet, a környezet értékeit, vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sprtljanak rendszeresen, legyenek nyitttak, érdeklődők, isklai kötelezettségeiknek flyamatsan tegyenek eleget, vegyenek részt az sztályközösség és az iskla rendezvényein, működjenek együtt társaikkal, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi feladataiknak, fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az isklai fglalkzáskn, az isklai fglalkzáskn magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban, az iskla helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják, az isklai fglalkzáskról csak indklt esetben hiányzzanak, ne késsenek el, távlmaradásukat az isklai fglalkzáskról a házirend előírásai szerint igazlják, 3

5 a tanuláshz szükséges felszerelést minden órára hzzák magukkal, az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg, írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el, segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az isklai feladatk megldásában, értesítő könyvüket (ellenőrzőjüket) minden nap hzzák magukkal, érdemjegyeiket abban naprakészen vezessék, szüleiknek minden nap adják át láttamzásra, védjék az iskla felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre máskat is figyelmeztessenek, az isklában tiszta, áplt, kulturált külsővel, az iskláhz illő öltözékben jelenjenek meg (ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert; hajuk, körmük, arcuk ne legyen kifestve), az isklai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalmhz illő ruhában (fehér ing vagy blúz, illetve sötét nadrág vagy szknya) jelenjenek meg, ne hzzanak az isklába lyan dlgkat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a tanuláshz, tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését szlgáló szabálykat, és erre máskat is figyelmeztessenek, ne hzzanak az isklába, ne fgyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősrban dhányárut, szeszesitalt, drgt), az iskla területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dlgkat adják da valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskla prtáján, ne végezzenek az isklában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere) igazgatói engedély nélkül, ne flytassanak az isklában plitikai célú tevékenységet. 3. Az iskla által szervezett, a pedagógiai prgram végrehajtásáhz kapcslódó isklán kívüli rendezvényen tils az isklán belül is elvárható viselkedési és magatartási előíráskat megszegni, a felügyelettel megbíztt pedagógus engedélye nélkül a helyszint/közösséget elhagyni, balesetveszélyes magatartást tanúsítani, a prgram megvalósítása előtt megismert óvó-védő szabálykat megszegni. A külső helyszínen szervezett rendezvényekről a tanuló csak akkr mehet egyedül haza, ha erre a szülő írásban kér engedélyt az sztályfőnöktől. Egyéb esetben a tanulót az isklába a pedagógusknak vissza kell hzni. 4. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 1. A tanulók nagybb csprtja és nagybb közössége A szülői szervezetnek (közösségnek) a közköznevelésről szóló törvényben biztsíttt jgainak gyakrlásával kapcslatsan a tanulók nagybb csprtját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évflyamra járó tanulókat érinti. A diákönkrmányzat kötelező véleményezési jga szempntjából a tanulók nagybb közösségének legalább az egy évflyamra járó tanulók minősülnek. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletét az isklai diákönkrmányzat látja el. Az isklai diákönkrmányzat munkáját az isklai diákönkrmányzatt segítő nevelő segíti. Javaslattételi, véleményezési és egyetértési jg gyakrlása előtt az isklai diákönkrmányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie. 2. Az sztályközösség Az azns évflyamra járó, közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség élén mint pedagógus vezető az sztályfőnök áll. Az sztály tanulói maguk közül az sztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választhatják meg: két fő képviselő (küldött) az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe, 3. A diákkörök Az isklában a tanulók a neveléssel-ktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demkráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében a házirendben meghatárzttak szerint diákköröket hzhatnak létre. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csprt stb. A diákkörök létrehzására javaslatt tehet az iskla igazgatójának az adtt tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkrmányzat, a szülői munkaközösség isklai vezetősége vagy az isklaszék. A javaslt diákkör létrehzásáról minden tanév elején az adtt lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelsztás, valamint az éves munkaterv elfgadásakr a nevelőtestület dönt. 4

6 A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az iskla igazgatója által felkért nagykrú személy. Diákkört önkéntes alapn létrehzhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskla tanulói is. Az így létrehztt diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykrú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskla igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcslatsan be kell szerezni az iskla igazgatójának egyetértését. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe. 4. Az isklai diákönkrmányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. A diákönkrmányzat saját szervezeti és működési szabályzatt hzhat létre. Az isklai diákönkrmányzat tevékenységét az sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diákönkrmányzati vezetőség irányítja. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által a diákönkrmányzat javaslatára megbíztt nevelő segíti. Az isklai diákönkrmányzat képviseletét az isklai diákönkrmányzatt segítő nevelő látja el. A diákönkrmányzatt megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jg gyakrlása előtt diákönkrmányzatt segítő nevelőnek ki kell kérnie az isklai diákönkrmányzat vezetőségének véleményét. 5. Az isklai diákközgyűlés Tanévenként legalább egy alkalmmal isklai diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév június hónapjában az iskla igazgatója a felelős. Az isklai diákközgyűlésen minden tanulónak jga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkrmányzatt segítő nevelő, valamint a diákönkrmányzat gyermekvezetője beszáml az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskla igazgatója tájékztatást ad az isklai élet egészéről, az isklai munkatervről. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az isklai diákönkrmányzat vezetője kezdeményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi pntjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánsságra kell hzni. 5. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 1. Minden tanuló jga, hgy adttságainak, képességeinek és állaptának megfelelő nevelésben és ktatásban részesüljön; napközi tthni, tanulószbai ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön; személyiségét, önaznsságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztsítsanak számára; tájékztatást kapjn az őt érintő kérdésekről, és hzzájussn a jgai gyakrlásáhz szükséges infrmációkhz; képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghzatalában; az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadn véleményt nyilváníthassn, javaslatt tegyen; családja anyagi helyzetétől függően kérelmére - indklt esetben - kedvezményekben, szciális támgatásban részesüljön; a tanuló sérelmével a DÖK-öt segítő tanárhz, az iskla igazgatójáhz és az Szülői Fórumhz is frdulhat. A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számíttt tizenöt napn belül érdemi választ kell kapnia. A tanulónak jga van tájékztatást kapni a személyét és tanulmányait érintő valamennyi kérdésről. A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség esetében. A tanuló kezdeményezheti diákönkrmányzat vagy diákkör létrehzását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcslatsan. A tanuló egyénileg vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet javaslattételi jgával. 2. Minden tanuló kötelessége, hgy aktívan részt vegyen a tanítási órákn, valamint az általa választtt tanórán kívüli fglalkzáskn; fegyelmezett magatartást tanúsítsn és rendszeres munkával - képességeinek megfelelően - eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek; tanúsítsn tiszteletet az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazttai, valamint tanulótársai iránt, és emberi méltóságukat, jgaikat ne sértse; tartsa be a házirendet, valamint az intézmény berendezéseinek és helyiségeinek használati rendjét; 5

7 őrizze meg, és az előírásknak megfelelően kezelje és óvja az intézmény felszerelését, védje a közösség tulajdnát; óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és biztnságát; jelentse tanárainak a máskat veszélyeztető állaptt és a baleseteket; hetesi feladatait maradéktalanul lássa el. 6. A TANÍTÁS RENDJE 1. Tantárgyválasztás A helyi tantervben meghatárzttak szerint a tanórai fglalkzásk a tanulói részvétel szempntjából lehetnek kötelező tanítási órák és választható tanítási órák (Kt. 14 (1) d)). Az iskla a Pedagógiai Prgramjában javaslattal él a választható tanítási órákat illetően. Amennyiben a tanuló (kiskrú esetén szülője) ettől eltérően kíván élni ezen jgával, azt írásban jelzi az iskla igazgatója felé. Az iskla minden év május 20-ig felméri, hány tanuló, milyen választható tanítási órán kíván részt venni. Amennyiben a tanuló (kiskrú esetén szülője) a fenti időpntig nem jelzi írásban a Pedagógiai Prgramban javaslt választható tanítási óráktól eltérő választási szándékát, úgy az abban fglaltakat kell a választásnak tekinteni. Az első évflyamn a beiratkzáskr kell ezt megtenni. A jelentkezés (választás) egy tanévre szól. A jelentkezést (választást) követően, a választható tanóra kötelezővé válik. A tanuló a tantárgyválasztásról szóló döntését csak írásbeli kérelem alapján az igazgató engedélyével váltztathatja meg. 2. Az intézmény tanítási napkn 7:00 órától 21:00 óráig tart nyitva. A tanulók felügyeletét ezen belül az iskla hétfőpéntek 7:00 órától 16:00-ig, a szülő írásbeli kérelmére óráig biztsítja. A tanítás előtti gyülekezés helye az ebédlő az alsó tagzat számára (illetve az ebédlő előtti aula a felső tagzat részére). A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az isklában kell lenniük. 7:50 utáni érkezés esetén késést írunk be, havi ötnél több késés után a havi magatartás jegyből egy jegyet levnunk. Érkezéskr a felsősöknek az ellenőrző könyvüket az ügyeletes tanárnak/pedagógus asszisztensnek felszólítás nélkül fel kell mutatniuk. Az sztálytermekbe a tanulók reggel 7:30 után mehetnek be. 3. A szülők és az isklával tanulói jgvisznyban nem állók benntartózkdásának rendje: 7:50-16 óra között a szülő az iskla épületében nem tartózkdhat az alábbi kivételektől eltekintve: ügyintézés a titkárságn az ügyintézési időpntkban pedagógus heti fgadóórájára érkezik előre megbeszélt időpntja van a pedagógussal (a pedagógus ezt a prtán is előre jelzi) egyéb rendkívüli esetben (gyermeke rsszul lett, behívatták stb.) A szülő gyermekét reggel a bejárati aularészig kísérheti, és délután 16 óra előtt tt is veheti át. Ez alól az alábbi kivételek vannak: hétfő reggel az alsó tagzatsk szülei bekísérhetik gyermeküket az sztályterembe, de 7:50-ig el kell hagyniuk az iskla épületét. péntek délután az utlsó tanóra után (leghamarabb 13 órakr) a szülők felmehetnek az sztályterembe, és függetlenül a leadtt időpntktól, el lehet vinni a gyerekeket. (Tvábbra is csak annak a felnőttnek adjuk ki a gyereket, akiket a szülők erre krábban írásban felhatalmaztak.) nagybb tárgyak (születésnapi sütemények, dekrációk stb.) behzatalánál, ha a gyerek nem bírja el, a szülő segíthet az sztályterembe vinni azt. Itt is a 7.50-et kérjük betartani óra közt a szülő a leadtt kérvények alapján az tt megjelölt időpntban viheti el gyerekét. Ha nem állandó esetről van szó, íráss kérés alapján (ellenőrzőbe, üzenőbe, külön papírn) is a bejárathz küldjük az alsós gyereket. 16 óra után a szülők szabadn közlekedhetnek az iskla épületében, de az ügyintézés és a gyermek átvétele után az iskla épületét a lehető leghamarabb el kell hagyni. 6

8 A pedagógussal való knzultációra a fgadóórák rendje nyújt lehetőséget (kéthavnkénti általáns fgadóóra, pedagógus heti fgadóórája, rendkívüli esetben előre egyeztetett fgadóóra), de lehetősége van a szülőnek reggel tanítás előtt (7:50 előtt!) a tanáriban megkeresni a pedagógust, vagy az sztályteremből a tanulóval lehívatni. Tvábbra is lehetőség van telefns és es megkeresésre is, de csak a pedagógus munkaidejében. A házi feladatk elérhetőségére minden sztály helyi rendet alakít ki a tanító és a napközis tanár közreműködésével, amit a szülők számára nyilvánsságra hz. Ha valamit tthn felejtett a tanuló, a szülő behzhatja, és az erre rendszeresített, a bejáratnál lévő plckra helyezheti névvel és sztállyal ellátva. Szükség esetén a ped. asszisztensek is megkeresik a nap flyamán az érintett tanulókat. Az isklában prtaszlgálat működik a nyitva tartás ideje alatt. A tanítás megkezdése után az iskla kapuját zárva kell tartani, melyet az érkezők vagy távzók számára a prtás nyit ki. 4. A csengetés és a szünetek rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határzza meg. A tanítás kezdete 8:00 óra. A tanítási órák időtartama 45 perc. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az sztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe és a trnaterembe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni! A szünetek alatt az ügyeletes tanár döntése szerint a tanteremben, a flysón vagy az udvarn kell tartózkdni. (A szünetek rendjének esetleges módsításait az éves munkaterv tartalmazza.) Udvari szünet esetén a tanulónak jelzőcsöngetéskr kötelessége haladéktalanul az udvart elhagyni és az sztályterembe vnulni. A csengetés időrendje: 1. óra 8:00-8:45 15 perc szünet 2. óra 9:00-9:45 15 perc szünet 3. óra 10:00-10:45 15 perc szünet 4. óra 11:00-11:45 15 perc szünet 5. óra 12:00-12:45 15 perc szünet 6. óra 13:00-13:45 15 perc szünet 7. óra 14:00-14:45 Az alsó tagzatn az első óraközi szünet a reggeli szünet. Ekkr a tanulók a tantermekben, illetve az isklai étkezőben étkezhetnek. Indklt esetben az intézmény vezetője rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. (A rövidített órák időtartama 40 perc, a szüneteké 10 perc.) Tanítási napkn a hivatals ügyek intézése az isklatitkári irdában történik 8:00 óra és 16:00 óra között. Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudmására hzza. A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit (a mellékhelyiségek kivételével) csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskla igazgatója adhat. Az iskla épületében az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak. 5. A tanítási órákn minden tanuló feladata, hgy: az órát megelőzően előkészítse ellenőrzőjét és a szükséges felszereléseket; figyeljen és - képességeinek megfelelően - aktívan részt vegyen a tanórák munkájában, teljesítse feladatait; kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván; a tanterembe belépő és távzó felnőttet néma felállással üdvözölje; az sztálynapló ülésrendje szerint egyenes testtartással üljön, és a tanítás végén tisztaságt és rendet hagyjn maga után; 6. Ünnepélyek, rendezvények, külső rendezvények közös látgatása Isklai ünnepélyeken évnyitó, któber 6., któber 23., március 15., ballagás, évzáró a megjelenés kötelező. Rendezvényekre, ünnepélyekre a tanulók meghívhatják szüleiket, rknaikat (pl. ballagás, évnyitó, évzáró, stb.). 7

9 Az isklai ünnepélyeken ünneplő ruhában kell megjelenni, mely a fiúk részére fehér ing és sötét nadrág, lányk részére fehér ing vagy blúz és sötét szknya vagy nadrág. Az alkalmhz méltatlan öltözékben megjelenni tils. 7. A tanuló személye, felszerelése legyen isklába illő, tiszta és gndztt. Testnevelés órákn csak az iskla által előírt trnafelszerelésben lehet részt venni. (Az előírt felszerelést a testnevelő tanár az év első testnevelés óráján ismerteti a diákkkal.) 8. Az isklába értékes tárgyakat (5.000 Ft érték feletti), ékszereket, játékt, műszaki cikket csak saját felelősségre lehet behzni, elvesztésükért vagy meghibásdásukért csak akkr vállal az iskla felelősséget, ha azt a prtán vagy az sztályfőnöknek leadták megőrzésre. A mbiltelefnt és egyéb műszaki eszközöket a tanulónak tanítási idő alatt ki kell kapcslnia, és a táskában kell tartania! 9. A tanuló egészsége érdekében tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a msdók, mellékhelyiségek tisztaságára is. Az isklában hivalkdó ékszerek, divatcikkek és az életkrnak nem megfelelő kzmetikai szerek (hajfesték, smink, körömlakk, stb.) használata kerülendő, a dhányzás és szeszes italk, valamint egyéb egészségkársító anyagk, pl. kábítószer árusítása és fgyasztása tils. Amennyiben az iskla az isklai fglalkzás keretében a tanulók által készített dlgk vagyni jgát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskla számára kifizetett összeg 25 százaléka, melyet az adtt dlg elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétsztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adtt isklai fglalkzást vezető isklai alkalmaztt javaslata alapján, az isklai diákönkrmányzat véleményének figyelembe vételével az iskla igazgatója dönt. 7. A HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit tanítási időben és azután is, csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskla igazgatója adhat. Az sztálytermekbe és a szaktantermekben a tanulók csak a terembesztásban feltüntetett időben tartózkdhatnak, szaktanárk jelenlétében. A szertársi feladatkört ellátó tanulók a szaktanár tudtával egyéb engedélyezett időpntban is lehetnek a szaktanteremben. Az intézmény alkalmazttai az iskla helységeit, létesítményeit nyitvatartási munkaidőben rendeltetésszerűen használhatják. Ha az intézményi alkalmazttak nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánják venni az iskla helységeit, ezt az igazgatótól szóban vagy írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpntjának megjelölésével. Az isklai és személyi vagynvédelem miatt az épületben az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak. Vagynvédelmi kkból zárva kell tartani a tanítási órák alatt a testnevelési öltözőket. Az iskla épületébe reggel 8:00 és 12:00 óra között érkező szülők, illetve idegenek belépését a prtaszlgálat nyilvántartja, ly módn, hgy megkérdezi az illető nevét, és hgy kihez, milyen ügyben jött. 8. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE 1. Az iskla a tanulók számára a tanórai fglalkzásk mellett az alábbi tanórán kívüli egyéb fglalkzáskat szervezi: Délutáni fglakzásk (napközi tthn, tanulószba). Az isklában tanítási napkn a délutáni időszakban az elsőnylcadik évflyamn délutáni fglakzásk (napközi tthn, az ötödik-nylcadik évflyamn tanulószba) működik. Ennek részletes rendjét az iskla Pedagógiai Prgramja tartalmazza. 8

10 A tanítási szünetekben a munkanapkn igény esetén összevnt napközis csprt üzemel, ha ezt lyan tanulók szülei igénylik, akiknek tthni felügyelete nem megldtt. Az igényt a szülő írásban jelzi a megadtt határidőig. A délutáni fglakzásk alóli felmentést a szülő írásbeli kérelmére az igazgató adhat egész tanévre vnatkzóan. Diákönkrmányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. Az isklai diákönkrmányzat munkáját az sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diák-önkrmányzati vezetőség irányítja. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által megbíztt pedagógus segíti. Diákétkeztetés. A tanulók számára igény esetén napi hármszri étkezést (tízórai, ebéd, uzsnna) vagy ebédet biztsítunk. Az étkezési térítési díjakat az iskla által a házirendben meghatárztt módn kell befizetni. Melegételt az isklába hzni csak az igazgató írásbeli engedélye alapján lehet. Tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk. Az egyéni képességek minél jbb kibntakztatását, a tehetséges tanulók gndzását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhz kapcslódó, az éves tantérgyfelsztásban lefektetett tanórán kívüli tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk segítik. Az 1-4. évflyamn az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére az éves tantárgyfelsztásban lefektetett számú felzárkóztató órát szervezünk. A 8. évflyamn a tvábbtanulás, a középisklai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Tvábbi tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk indításáról a felmerülő igények és az iskla lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskla nevelőtestülete dönt. A felzárkóztató fglalkzásk sajáts frmái az egyéni fglalkzásk. Az egyéni fglalkzáskn a köznevelési törvény előírása alapján elsősrban azk a tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évflyamn az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, illetve azk, akik másdik vagy tvábbi alkalmmal ismétlik ugyanazt az évflyamt. Képesség-kibntakztató felkészítés és integrációs felkészítés. Az iskla amennyiben a feltételek adttak a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásknak a halmzttan hátránys helyzetű tanulók szciális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyzása céljából képességkibntakztató és integrációs felkészítést szervez. A képesség-kibntakztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibntakztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, tvábbtanulási esélyének kiegyenlítése flyik. Integrációs felkészítésben vesznek részt azk a képesség-kibntakztató felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy sztályba, sztálybntás esetén egy csprtba járnak azkkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibntakztató felkészítésben. A képesség-kibntakztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-ktatása, tudásának értékelése az ktatásért felelős miniszter által kiadtt prgram alkalmazásával történik. Isklai sprtkör. Az isklai sprtkör fglalkzásain részt vehet az iskla minden tanulója. Az isklai sprtkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztsítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sprtágakban az isklai és isklán kívüli sprtversenyekre. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szlgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hbbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskla lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskla nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését az igazgató beleegyezésével lyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskla dlgzója. Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók tvábbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sprt, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az isklában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusk az isklán kívüli versenyekre is felkészítik. Tanulmányi kirándulásk. Az iskla nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára tanulmányi kiránduláskat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. 9

11 Osztálykirándulásk. Az iskla nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az sztályk számára évente egy alkalmmal sztálykirándulást szerveznek. Az sztálykirándulásn való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Erdei isklák, tábrzásk. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a tábrszerű módn, az iskla falain kívül szervezett, több napn keresztül tartó erdei isklai fglalkzásk, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldlgzása történik, illetve az isklai szünidőkben szervezett tábrzásk. Az erdei isklai prgramkn elsősrban az 5. évflyam tanulói vesznek részt, de külön igazgatói engedéllyel más évflyamk tanulói számára is szervezhető erdei iskla. Az erdei isklai fglalkzáskn és a tábrzáskn való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshz kapcslódó fglalkzás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldlgzását, a követelmények teljesítését szlgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadáskn tett csprts látgatásk. Az e fglalkzáskn való részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Szabadidős fglalkzásk. A szabadidő haszns és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hgy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazdva különféle szabadidős prgramkat szervez (pl. túrák, kirándulásk, tábrk, színház- és múzeumlátgatásk, klubdélutánk, táncs rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Isklai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napkn látgatható isklai könyvtár segíti. Az iskla létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata. A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hgy az iskla létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sprtlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csprtsan használják. Az iskla által szervezett isklán kívüli tevékenységeken különösen a tanulmányi- és sztálykiránduláskn, tábrzáskn és külföldi utazáskn az isklában is elvárt magatartási szabálykat és fegyelmet be kell tartani. Az itt elkövetett vétségek különösen a drg- vagy alkhlfgyasztás és dhányzás, valamint a felállíttt szabályk tudats megszegése isklai fegyelmi vétségnek minősül, és a 10. -ban leírt fegyelmi intézkedéseket vnja maga után. Ilyen esetben a tanuló prgramn való részvétele a szülő előzetes értesítése után megszakítható, és a szülővel egyeztetett módn a tanuló hazaküldhető. 2. A délutáni egyéb fglalkzáskat az iskla nevelői a kötelező tanítási órák után 18:00 óráig szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell. 3. Az egyéb (tanórán kívüli) fglalkzáskn való részvétel a köznevelési törvény rendelkezései értelmében 16:00 óráig kötelezőek minden tanuló számára. A tanuló választhat a számára az isklai Pedagógiai Prgramban megjelölt délutáni fglakzásk közül. A tanítás utáni, délutáni 16:00 óráig tartó fglakzáskn való részvétel alóli felmentést a szülő írásban kezdeményezheti az iskla igazgatója felé az előző tanév végéig, rendkívüli esetben (pl. új tanuló, külföldről visszatérő tanuló, stb.) az adtt tanév elejéig. A felmentési kérelem indka lehet isklán kívüli fglakzáskn való részvétel, egyesületben történő edzés, stb. A kérelem elbírálásáról az iskla igazgatója határzatt hz, mely egy tanévre szól. A 16:00 óra utáni fglakzáskra a tanulói jelentkezés a felzárkóztató fglalkzásk, valamint az egyéni fglalkzásk kivételével önkéntes, jelentkezés a tanév elején írásban történik. Az iskla felügyeletet hétköznapkn 16:00 óráig, illetve a jelentkezők számára az azt követő fglakzásk végéig biztsít. A tanulóknak (sprt fglakzásk kivételével) az iskla épületét legkésőbb 18:00 óráig el kell hagyniuk. 10

12 A délutáni napközis fglalkzásról való eltávzás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az eltávzásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. A délutáni fglakzásra jelentkezett tanulót csak a tanév elején a nevelőnek írásban leadtt, erre felhatalmaztt felnőtt viheti el. A tanuló egyedül a délutáni fglakzásról csak a szülő írásbeli kérelme alapján mehet el. Az alsó tagzats gyerekek esetén a fglalkzásra járó gyerekeket a fglalkzás vezetőjének a napközis csprtból a napközis tanítótól kell közvetlenül átvennie és a fglalkzás végén a gyerekeket ugyanilyen módn visszaadni, avagy a szülőnek átadni, ha már nincs napközis fglalkzás. A kettő közötti időtartam alatt a gyerekekért a fglalkzást tartó klléga felel. 4. A felzárkóztató fglalkzásra, valamint az egyéni fglalkzásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárk jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató fglalkzáskn, valamint az egyéni fglalkzáskn kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskla igazgatója adhat. 5. Az egyéb (tanórán kívüli) fglalkzáskról történő távlmaradást is a házirendben előírt módn igazlni kell. A tanórán kívüli fglalkzáskról ismételten igazlatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a fglalkzásról kizárható. 6. Az isklai könyvtár a tanulók számára a tanítási napkn 12:30 órától 16:00 óráig tart nyitva. A könyvtár szlgáltatásait csak az isklai könyvtárba beiratkztt tanulók és isklai dlgzók vehetik igénybe. A beiratkzás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 7. A tanítási óra után a diákk csak pedagógus felügyelete mellett tartózkdhatnak az intézmény területén! Délutáni fglakzáskra csak a napköziben, tanulószbán, vagy a könyvtárban lehet várakzni. Az étkezés rendje: a napközisek nevelőjükkel étkeznek, és az éves munkatervben meghatárztt időbesztás szerint étkezhetnek. A felsős tanulók a 4. és az 5. szünetben, valamint a 6. óra után étkezhetnek. A tanulók az étterem rendszabályát tartsák be a kulturált étkezés érdekében. Az ebédeltetéssel kapcslats tvábbi szabályzáskat az iskla SzMSz-ének melléklete tartalmazza. A délutáni fglakzásra minden jelentkező tanulót fel kell venni. Amennyiben a délutáni fglakzásn a csprtk létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt létszámt, elbírálásánál előnyt élveznek azk a tanulók, akiknek napközben az tthni felügyelete nem megldtt, és ezért felügyeletre szrulnak, akiknek mindkét szülője dlgzik, akik állami gndzttak, akit egyik szülője egyedül nevel, nagyszülei tartanak el, akik rsszabb szciális körülmények között élnek. 9. A TANULÓ TÁVOLMARADÁSA ÉS ANNAK IGAZOLÁSA 1. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákn és a tanórán kívüli fglalkzáskn, valamint az iskla hivatals rendezvényein. A tanuló tanítási óráról való távlmaradását a naplóba az órát tartó pedagógus aznap köteles bejegyezni. 2. A szülő előzetes írásbeli kérése alapján a tanuló az sztályfőnök engedélyével hárm napig terjedően, az iskla igazgatója engedélyével hárm napt meghaladóan mulaszthat. 3. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indklt esetben maradhat távl az isklától. 4. A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás kát az sztályfőnöknek. Amennyiben ez elmarad, az sztályfőnök kötelessége a mulasztás kának felderítése a mulasztás megkezdésétől számíttt hárm napn belül. Amennyiben a szülő nem tudja érdemben igazlni gyermeke mulasztását, úgy az igazlatlan mulasztásnak minősül. 11

13 A mulasztó tanuló isklába jövetelének első napján, de legkésőbb öt napn belül hárm napig terjedő mulasztás esetén szülői, hárm napn túli betegség esetén pedig rvsi vagy egyéb hivatals biznyítvánnyal igazlhatja mulasztását. A szülő rvsi igazlás nélkül családi vagy egyéb kra hivatkzva tanévenként összesen 5 napt igazlhat. Az ennél több napra szóló igazlási kérelmet a szülő az iskla igazgatójának benyújttt kérelme és az erről született határzat alapján igazlhat. Mulasztás estén az igazlást az sztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazlatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazlja távlmaradását. A mulasztó tanuló isklába jövetelének első napján, de legkésőbb öt napn belül igazlhatja mulasztását az alábbiak szerint: rvsi igazlással hárm napig terjedő mulasztás esetén szülői igazlással. A szülő rvsi igazlás nélkül családi vagy egyéb kra hivatkzva tanévenként összesen 3 alkalmmal, alkalmanként maximum 3 napt igazlhat. Az ennél több napra szóló, vagy többszöri igazlási kérelmet a szülő az iskla igazgatójának benyújttt kérelme és az erről született határzat alapján igazlhat. Mulasztás estén az igazlást az sztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazlatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazlja távlmaradását. Az igazlatlan mulasztáskkal kapcslats teendők ellátása az sztályfőnök feladata. A megtett intézkedéseket dátummal ellátva az sztálynapló jegyzet rvatában írásban kell rögzítenie. Az sztályfőnök értesíti az igazlatlanul mulasztó tanuló szüleit. Az igazlatlanul mulaszttt tanulót a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Pedagógiai Prgramban meghatárztt isklai büntetések megfelelő (általa még nem kaptt) fkzatában kell részesíteni, és ezt az ellenőrző könyvön keresztül a szülő tudmására kell hzni. Indklt esetben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a II. ker. gyermekjóléti szlgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szüleit. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hgy a késés igazltnak vagy igazlatlannak minősül-e az sztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. A tanórán kívüli fglalkzáskról történő távlmaradást is igazlni kell. 10. A TANULÓK DICSÉRETE, JUTALMAZÁSA ÉS FEGYELMEZÉSE 1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy flyamatsan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az sztály, illetve az iskla érdekében közösségi munkát végez, vagy isklai, illetve isklán kívüli tanulmányi, sprt, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadáskn, bemutatókn vesz részt, vagy bármely más módn hzzájárul az iskla jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskla jutalmban részesíti. Az isklai jutalmazás frmái: Az isklában tanév közben a következő dicséretek adhatók: kis dicséret (felső tagzatn), szaktanári dicséret, napközis nevelői dicséret, sztályfőnöki dicséret, sztálytanítói dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményéért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő szrgalmért, közösségi munkájáért, 12

14 példamutató magatartásért és kiemelkedő szrgalmért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló biznyítványába be kell vezetni. Az egyes tanévek végén, valamint a nylc éven át kitűnő eredményt elért tanulók klevelet és jutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehetnek át. Az isklai szintű versenyek első hárm helyezettjei jutalmukat az iskla közössége előtt át (isklagyűlés) vehetik. Az isklán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadáskn, bemutatókn az iskla képviseletében eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csprts dicséretben és jutalmban lehet részesíteni. A felsrlt dicséretek, jutalmak adására az iskla bármely pedagógusa javaslatt tehet. A jutalmak daítéléséről az erre jgsult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, sztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni, illetve az sztálynapló megjegyzés rvatába be kell jegyezni. 2. A tanuló, aki kötelességeit, a házirendben fglaltakat enyhébb frmában megszegi, igazlatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben részesítendő. Az intézkedések közül az intéseket az ellenőrzőn kívül az sztálynaplóba is be kell írni. A fegyelmező intézkedés kiszabásáról és annak mértékéről mérlegelve a tett súlysságát az a pedagógus dönt, akinek felügyelete alatt a fegyelmi vétséget elkövették. Vitás esetben (sztályfőnök-szaktanár) az igazgató dönt. Az íráss fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: rendbntás beírása az ellenőrzőben erre a célra kialakíttt ldaln. Öt rendbntás egy hónap alatt az adtt havi magatartás sztályzatt egy jeggyel lerntja; tanítói, tanári, nevelői figyelmeztetés; sztályfőnöki figyelmeztetés; tanítói, tanári, nevelői intés; sztályfőnöki intés; tanítói, tanári, nevelői megrvás; sztályfőnöki megrvás; igazgatói figyelmeztetés, intés, megrvás; nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrvás. 3. Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlysan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, a tantestület írásbeli határzatával - fegyelmi büntetésben részesítendő. A köznevelési törvény alapján a fegyelmi büntetések a következők: megrvás; szigrú megrvás; meghatárztt kedvezmények, juttatásk csökkentése, megvnása; áthelyezés másik sztályba; áthelyezés másik isklába. 4. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztetési eljárás rendjét a Házirend 1. sz. melléklete tartalmazza. Az isklai büntetések kiszabásánál a fkzatsság elve érvényesül, amelytől indklt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlys kötelességszegése esetén a büntetési fkzatk betartásától el kell tekinteni, s a tanulót aznnal legalább az sztályfőnöki megrvás büntetésben kell részesíteni. Súlys kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dhány, szeszesital, drg) isklába hzatala, fgyasztása; a szándéks kárkzás; az iskla nevelői és alkalmazttai emberi méltóságának megsértése; ezeken túl mindazn cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. A büntetést minden esetben írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni. Az ellenörzőkönyv elvesztése autmatikusan sztályfőnöki figyelmeztetővel jár jár. 13

15 5. A felsrlt büntetések kiszabására az iskla bármely pedagógusa javaslatt tehet. A büntetés adásáról az erre jgsult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell fglalni, és azt szülő tudmására kell hzni, valamint az sztálynapló megjegyzés rvatába be kell jegyezni. 6. A tanuló gndatlan, vagy szándéks kárkzása esetén a tanuló a jgszabálykban előírt módn és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pnts mértékét a jgszabálykkal összhangban az iskla igazgatója határzza meg. 7. A vagynvédelem miatt a tanulók az előírásknak megfelelően kezeljék és óvják az iskla eszközeit és berendezési tárgyait. Az üres tantermeket és a tantermekben levő szekrényeket mindig zárva kell tartani! A tantermek, öltözők zárásáról a tanár vagy a kijelölt diák gndskdik. Ha a tanuló az intézménynek szándéksan kárt kz a kár értékének megállapítása után -, a Köznevelési törvény alapján a kárt meg kell térítenie. 8. A tanuláshz szrsan nem kapcslódó tárgyak isklába történő behzatalát az sztályfőnöknek vagy az isklavezetésnek be kell jelenteni. Felelősséget az ilyen tárgyakért csak akkr vállal az iskla, ha azkat a prtán vagy az sztályfőnöknek leadták. Amennyiben egyes tárgyak használata zavarja a tanítás rendjét vagy balesetveszélyesek, ezek a tárgyak elvehetők a diáktól, a szülő vagy a tanuló pedig az igazgatói irdában átveheti azkat. A sérülések és balestek megelőzése érdekében be kell tartani az iskla Munkavédelmi Szabályzatát, ezért a tantermekben és a flysókn minden balesetveszélyes tevékenység (pl. labdázás, rhangálás) tils! 9. A nevelőtestület a felsős sztályk számára pntversenyt írhat ki, melynek részleteit, az eredményesség jutalmazását és az eredménytelenség büntetését az éves munkaterv tartalmazza a DÖK jóváhagyása után. 11. AZ ISKOLA TISZTSÉGVISELŐI 1. A hetesek az iskla tisztségviselői, akik a házirend biztsítása érdekében felelősségteljes szlgálatt látnak el hetenkénti besztásban a kijelölt területen. Munkájuk zavarása, utasításaik megszegése fegyelmi vétségnek minősül. Az sztályfőnök minden héten két-két tanulót bíz meg a hetesi feladatkkal. 2. A hetes kötelességei felügyel a házirend sztályteremben való betartására; jelenti az igazgatóhelyettesnek, ha becsöngetés után 10 perccel nincs a teremben pedagógus; biztsítja a tanítás feltételeit: kiszellőztet, lemssa a táblát, gndskdik a krétáról; minden óra elején jelenti a pedagógusnak a hiányzó tanulókat; aznnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetben történt rendbntást, kárkzást; gndskdik - az órát tartó pedagógussal együtt- a tanterem tisztaságáról és rendjéről. 3. Az egyes tanítási órákn a tanulók önkéntes jelentkezése alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebnylítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az óráhz szükséges eszközök előkészítését. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pntzó, szertárs, térképfelelős stb. 4. Az egyes tanórán kívüli isklai rendezvények előkészítésében, lebnylításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak a rendezvény lebnylításával megbíztt pedagógus utasításai alapján közre kell működniük. A tanórán kívüli isklai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és pedagóguskat az iskla éves munkaterve határzza meg. 12. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESETEK ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) A tanuló kötelessége, hgy: óvja saját maga testi épségét, egészségét; óvja társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztnságát védő az isklai védő-óvó ismereteket; 14

16 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az sztályfőnökétől, illetve a nevelőitől halltt, a balesetek megelőzését szlgáló szabálykat; aznnal értesítse az iskla valamelyik dlgzóját, ha saját magát, társait vagy máskat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, rbbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; aznnal jelentse az iskla valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapta lehetővé teszi, ha rsszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült; megismerje az iskla épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakrlatában; rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, rbbantással történő fenyegetés) esetén pntsan betartsa az iskla felnőtt dlgzóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előíráskat. Az iskla minden dlgzójának alapvető feladatai közé tartzik, hgy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hgy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Az iskla dlgzóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcslatsan: 1. Minden dlgzónak ismernie kell és be kell tartania az isklai munkabiztnsági (munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 2. Az iskla helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében ktatni kell a tanulók biztnságának és testi épségének megóvásával kapcslats ismereteket, rendszabálykat és viselkedési frmákat. 3. A nevelők a tanórán és a tanórán kívüli fglalkzáskn, valamint ügyeleti besztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bíztt tanulók tevékenyégét flyamatsan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabálykat a tanulókkal betartatni. 4. Az sztályfőnököknek az sztályfőnöki órákn ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vnatkzó előíráskat, az egyes fglalkzáskkal együtt járó veszélyfrráskat, a tils és az elvárható magatartásfrmákat. Az sztályfőnököknek feltétlenül fglakzniuk kell a balestek megelőzését szlgáló szabálykkal a következő esetekben: A tanév megkezdésekr az első sztályfőnöki órán. Ennek srán ismertetni kell: az iskla környékére vnatkzó közlekedési szabálykat, a házirend balesetvédelmi előírásait, a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bmbariadó, természeti katasztrófa) bekövetkezésekr szükséges teendőket, a menekülési útvnalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcslatban. Tanulmányi kirándulásk, túrák előtt. Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt. A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 5. A nevelőknek ki kell ktatniuk a tanulókat minden gyakrlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán vagy isklán kívüli prgram előtt a baleseti veszélyfrráskra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekr követendő magatartásra. 6. A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpntját az sztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hgy a tanulók elsajátíttták a szükséges ismereteket. 7. A fkzttan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a gyakrlati ktatást vezető baleset-megelőzési feladatait részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza. 8. Az iskla igazgatója az egészséges és biztnságs munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpntját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevnt dlgzókat az iskla munkavédelmi szabályzata tartalmazza. Az iskla dlgzóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén: A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rsszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 15

17 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, rvst kell hívnia, a balesetet, sérülést kzó veszélyfrrást a tőle telhető módn meg kell szüntetnie, minden tanulói balesetet, sérülést, rsszullétet aznnal jeleznie kell az iskla igazgatójának. E feladatk ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dlgzó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztsan ért. Ha biznytalan abban, hgy az adtt esetben mit kell tennie, akkr feltétlenül rvst kell hívnia, és a beavatkzással meg kell várnia az rvsi segítséget. Az isklában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskla igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat srán tisztázni kell a balesetet kiváltó kkat és azt, hgy hgyan lett vlna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hgy mit kell tenni a hasnló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tanulóbalesetekkel kapcslats isklai feladatk a jgszabályk alapján: A tanulóbalesetet az előírt nymtatványn nyilván kell tartani. A hárm napn túl gyógyuló sérülést kzó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nymtatványn jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát az iskla őrzi meg. A súlys balesetet aznnal jelenteni kell az iskla fenntartójának. A súlys baleset kivizsgálásába legalább középfkú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevnni. Az iskla igény esetén biztsítja a Szülői Fórum és az isklai diákönkrmányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Az isklai nevelő és ktató munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vnatkzó részletes helyi szabálykat az isklai munkavédelmi szabályzat szabályzza. A testnevelési órákra, edzésekre (a sprtfglalkzáskra) vnatkzó külön szabályk: a tanuló a trnateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkdhat; a sprtfglalkzáskn a tanulóknak az utcai (isklai) ruházat helyett sprtfelszerelést (trnacipő, edzőcipő, póló, trikó, trnanadrág, trnadressz, melegítő) kell viselniük; a sprtfglalkzáskn a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyaklánct, lógó fülbevalót. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az isklában az isklarvs és az isklai védőnő biztsítja. Az isklarvs és az isklai védőnő heti egy alkalmmal rendel az isklában tanévenként meghatárztt napkn és időpntban. Az isklarvs elvégzi vagy szakrvs részvételével biztsítja a tanulók egészségügyi állaptának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: fgászat: évente, szemészet: évente, általáns szűrővizsgálat: évente, a tanulók fizikai állaptának mérése: évente egy alkalmmal, Az isklai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente egy alkalmmal, illetve az sztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén. 13. A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ BEFIZATÉSE ÉS VISSZAFIZETÉSE 1. A tanulók részére biztsíttt támgatásk daítéléséről a gyermekvédelmi felelős és az sztályfőnökök véleményének kikérése után az iskla igazgatója dönt. 2. A támgatásk daítélésénél előnyt élvez az a tanuló: akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkri legalacsnyabb bér 50 százalékát, 16

18 akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, aki állami gndztt. 3. A tankönyv vásárlásáhz biztsíttt állami támgatás szétsztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e támgatás a szciális elvek figyelembevételével kerül daítélésre, a döntésnél az előző pntban megfgalmaztt elveket kell figyelembe venni. A tankönyvtámgatás igénylését (nrmatív kedvezmény) a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben fglalt igénylőlapn kell benyújtani minden év nvember 15-ig, az első évflyamra jelentkezőknek pedig beiratkzáskr. 4. Térítési díj befizetése, visszafizetése Az étkezési térítési díjakat havnta az SzMSz mellékletében meghatárztt módn és a kihirdetett (tanítók, infrmációs tábla, hnlap) határidőkkel kell befizetni. Az iskla az időben lemndtt étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő befizetéskr elszámlja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére pstai útn visszajuttatja, ha az étkezést a szülő 1 nappal előre az isklatitkárnál 8.30-ig lemndja. Az iskla pedagógiai prgramja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett isklai fglalkzáskat minden tanév elején az iskla munkaterve határzza meg. Az isklában a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskla fenntartója által megállapíttt szabályk szerint fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, illetve az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskla igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a Szülői Fórum, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. Az étkezési térítési díjakat és a tandíjakat a megjelölt időpntig előre kell befizetni pstai csekken vagy átutalással. A szakkörök díját készpénzben kell fizetni a szakkörvezető tanárnál. Indklt esetben az igazgató engedélye alapján a befizetési határidőtől el lehet térni. Az étkezési kedvezményben részesülő tanulók hiányzása esetén a lemndás kötelező, mely a szülő kötelessége és felelőssége. Elmulasztása esetén a hiányzást észlelve az iskla a teljes hétre lemndja a tanuló ebédjét. Az előre befizetett térítési díjak és tandíjak visszafizetéséről pstai útn az iskla gazdasági vezetője gndskdik, ha a tanuló tanulói jgvisznya az isklában megszűnik, vagy ha az isklából tartósan két hónapt igazltan hiányzik, illetve akkr, ha a térítési díjas fglalkzásn önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskla igazgatója dönt. 14. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A tanulók tankönyvellátásáról minden évben - a tankönyvfelelős közreműködésével - az iskla gndskdik. A másdik félév elején, a tankönyvfelelős által megjelölt határidőig a tantestület tagjai évflyamnként ill. egyes tantárgyakat tanítók egymással egyeztetve - összállítják az egyes sztályk alaptankönyveinek listáját. Az iskla ezt a listát elküldi a szülőknek, akik aláírásukkal tudmásul veszik és jóváhagyják a kiválaszttt tankönyveket. Itt van lehetőség arra, hgy a szülők jelezzék, ha valamelyik tankönyvre nincs szükségük, nem kérik. Az iskla - a tankönyvfelelős közreműködésével - a listán szereplő tankönyveket a KELLO által meghatárztt időpntig (általában április 30.) minden tanulónak névre szólóan a KELLO hivatals tankönyvrendelő rendszerén keresztül megrendeli. A nyár flyamán a szülő megkapja a díjbekérőt, és a vételárat csekken, átutalással, vagy a KELLO pntkn készpénzes befizetéssel vagy utalvánnyal kiegyenlíti. A megrendelt tankönyveket a tanulók az első tanítási napn kapják meg. A megrendelt, de szükségtelenné vált tankönyveket ill. tankönyvcsmagkat a tankönyvfelelős a KELLO felé visszáruzza. A pótbeiratkzáskr beiratkztt tanulók tankönyvhöz jutását a könyvtár kölcsönzéssel, ill. a tankönyvfelelős a KELLO-tól való pótrendeléssel segíti. A kedvezményes tankönyvellátás rendje Térítésmentes tankönyvellátás A tanévtől az 1 évflyam, majd minden évben a srn következő évflyam felmenő rendszerben térítésmentes tankönyvellátásban részesül. Ezeken az évflyamkn tanuló tanulók a tankönyveket az iskla könyvtárából kapják, kölcsönzik. Ezek lehetnek használt tankönyvek is, melyeket tanév végén tiszta és használható állaptban vissza kell adni a könyvtárnak. Amennyiben a tankönyv firkált, szakadt vagy rngált állaptban van, a szülő köteles a könyvtár részére egy új példány beszerzéséről gndskdni. Az alapcsmaghz tartzó munkafüzeteket a tanulók újjnan és saját tulajdnba kapják. A könyvtárs a tankönyvrendelés előtt felméri, hgy a könyvtár az egyes tankönyvekből hány darabbal rendelkezik, és hány új példányt kell rendelni. Ingyenesség rászrultsági alapn A jelenlegi törvények értelmében a tanuló (szülő) az isklában a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. 17

19 Az erre való igényt minden év januárjában az igénylőlap értelemszerű kitöltésével és aláírásával, és a szükséges igazláskkal együtt történő benyújtásával kell bejelenteni az isklában. Az igénylőlapkat az előző évben ingyenes tankönyvre jgsult tanulóknak autmatikusan kisztjuk, így jut el a szülőkhöz. Új jgsultak a titkárságn juthatnak igénylőlaphz. Ha a szülő az időben megkaptt igénylőlapt határidőre nem juttatja vissza, az iskla nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni! Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (nrmatív kedvezmény) köteles az iskla biztsítani, ha a gyermek tartósan beteg vagy fgyatéks (szakrvs igazlja) sajáts nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizttság igazlja) hárm vagy többgyermekes családban élő (családi pótlék igazlja) rendszeres gyermekvédelmi támgatásban részesül (erről szóló határzat igazlja) A családi pótlék igazlható bérjegyzékkel, számlakivnattal, vagy pstai igazlószelvénnyel. Az igénylő az általa közölt adatk valódiságáért büntetőjgi felelősséget visel. Ha a tanulóra a fent felsrlt kritériumk egyike sem vnatkzik, de sztályfőnöke a család nehéz anyagi helyzetét ismerve, vagy egyéb körülmények miatt támgatásra javaslja, annak a rászruló tanulóknak az iskla tvábbi kedvezményeket állapíthat meg. Erről és a támgatás módjáról a nevelőtestület a törvényben meghatárzttak szerint dönt. Az ingyenes tankönyvellátást iskla a könyvtárból, könyvtári tankönyvek kölcsönzésével ldja meg. Ezek lehetnek használt tankönyvek is, amelyeket könyvtári könyvként kell használni, és tanév végén vissza kell adni a könyvtárnak. Az isklai tankönyv elvesztésével, megrngálásával kztt kárt a szülőnek az iskla részére meg kell térítenie. Ennek módjáról az iskla igazgatója ill. az igazgató által megbíztt személy (pl. tankönyvfelelős, könyvtárs) dönt és ad tájékztatást. A tanulók az isklai könyvtártól kölcsönzött tankönyvek használatára addig jgsultak, ameddig tanulói jgvisznyuk az isklánkban fennáll. A tanulói jgviszny megszűnésekr pl. isklaváltztatáskr az ingyernesen kaptt tankönyveket vissza kell adni az iskla könyvtárának. A munkafüzeteket és munkatankönyveket a tanulók újjnan és saját tulajdnba, ingyenesen, állami támgatásból kapják. 15. A TANULÓK, A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA 1. A tanulókat az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskla igazgatója az isklai diákönkrmányzat vezetőségi ülésén legalább félévente, a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalmmal, A földszinten és az első emeleten elhelyezett hirdetőtáblán keresztül flyamatsan tájékztatja, valamint az sztályfőnökök az sztályfőnöki órákn flyamatsan tájékztatják. 2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők flyamatsan szóban és a tájékztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékztatják. 3. A tanulók a jgszabálykban, valamint az iskla belső szabályzataiban biztsíttt jgaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik, tisztségviselők útján az iskla igazgatóságáhz, az sztályfőnökükhöz, az iskla nevelőihez, a diákönkrmányzathz, az intézményi tanácshz vagy az isklaszékhez frdulhatnak. 4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel, az intézményi tanáccsal vagy az isklaszékkel. 5. A szülőket az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról az iskla igazgatója a szülői szervezet (Szülői Fórum) ülésén minden félév elején, a hirdetőtáblán keresztül flyamatsan tájékztatja, az sztályfőnökök: az sztályk szülői értekezletein tájékztatják. 18

20 6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módn tájékztatják: szóban: egyéni megbeszéléseken, a családlátgatáskn, a szülői értekezleteken, a nevelők fgadó óráin, a nyílt tanítási napkn, a tanuló fejlesztő értékelésére összehívtt megbeszéléseken, írásban a tájékztató füzetben (ellenőrző könyvben). 7. A szülői értekezletek és a nevelők fgadóóráinak időpntjait tanévenként az isklai munkaterv tartalmazza. 8. A szülők a tanulók és a saját a jgszabálykban, valamint az iskla belső szabályzataiban biztsíttt jgaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik, tisztségviselők útján az iskla igazgatóságáhz, az adtt ügyben érintett tanuló sztályfőnökéhez, az iskla nevelőihez, a diákönkrmányzathz, az intézményi tanácshz vagy az isklaszékhez frdulhatnak. 9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelőivel, az intézményi tanáccsal vagy az isklaszékkel. 16. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 1. Az isklában az alábbi tanulmányk alatti vizsgák tehetők le: sztályzó vizsga, pótló vizsga, javítóvizsga. 2. Osztályzó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi sztályzat megállapításáhz, ha a tanórai fglalkzáskn való részvétel alól fel vlt mentve, engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján sztályzó vizsgát tehet, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan mulasztása együttesen egy adtt tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján sztályzó vizsgát tehet. 3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható kból elkésik, távl marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávzik, mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt igazlja. 4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb hárm tantárgyból elégtelen sztályzatt kaptt. 5. A tanulmányk alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályk szerint kell megszervezni. 6. A vizsgák időpntját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei sztályzó vizsga esetén a vizsgák időpntja előtt legalább egy hónappal, javítóvizsga esetén a tanév végén (biznyítványsztáskr) tudják meg. 7. A tanulmányk alatti vizsgákn (sztályzó vizsga, javító vizsga, különbözeti vizsga vagy pótló vizsga) az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakrlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak (A külföldön tanulmánykat flytatóknál vagy magántanulók esetén az sztályzó vizsga srán a fenti táblázatban vastagn szedett tantárgyakból kell vizsgát tenniük.): 19

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE (HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. 09. 01.) A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE OM aznsító: 101 185 (2509 Esztergm-kertvárs, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE Készült a 2011. évi CXC. törvény, a 2011. évi CLXXXVII. Törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben fglaltak alapján.

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31.

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31. A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013. Március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata 3 A házirend hatálya 3 A házirend nyilvánossága 3 Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád

ISKOLAI HÁZIREND. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád ISKOLAI HÁZIREND Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád 2013 TARTALOM A KIRÁLY IVÁN KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA FARÁD HÁZIRENDJE... 4 A Házirend célja és feladata... 4 A Házirend hatálya... 4 A Házirend

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszlatandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint barátotok

Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszlatandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint barátotok Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszlatandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint barátotok tanáccsal és tettel segítend; ha a czél és eszközökre nézve

Részletesebben

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola. 1.1 verzió. Jenei Andrea igazgató. Budapest, 2013. augusztus 30.

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola. 1.1 verzió. Jenei Andrea igazgató. Budapest, 2013. augusztus 30. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

HÁZIREND OM 037767 KIK 123001. Készült: 2013. március Módosítva: 2014. május Módosítva: 2015. június

HÁZIREND OM 037767 KIK 123001. Készült: 2013. március Módosítva: 2014. május Módosítva: 2015. június 1 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI 2012. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9 HÁZIREND Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 4 II. A házirend hatálya... 4 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók jogai... 5 V. A tanuló kötelessége, hogy... 5 VI. Az iskola által

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26.

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26. FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND Budapest, 2013. március 26. Az intézmény neve: Székhelye: 1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4. Ellátandó alaptevékenysége:

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008 Béri Balog Ádám Általános Iskola 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 6. Tel: 94/360-055; Fax: 94/360-208 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja

Részletesebben

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 2 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 3 A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartania

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

A rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi együttélés szabályainak betartása és betartatása.

A rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi együttélés szabályainak betartása és betartatása. Házirend A rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi együttélés szabályainak betartása és betartatása. Jót s jól 2 1. HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez 1. Tanulói jogviszony 1.1. A tankötelezettség a szülő választása alapján iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54 1 2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK... 5 HÁZIRENDJÉRE... 5 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 5 A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, JOGKÖRÖK... 12 AZ ISKOLAI

Részletesebben

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE Összeállította: Imréné Lukácsi Ildikó igazgató CEGLÉD 2013. február Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A házirend

Részletesebben

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések 1.1 Az intézmény adatai... 3 1.2 A házirend személyi hatálya... 3 1.3 A házirend testületi hatálya... 3 1.4

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

Tudnivalók az érettségi vizsgákról

Tudnivalók az érettségi vizsgákról Móra Ferenc Gimnázium Tudnivalók az érettségi vizsgákról Az írásbeli és szóbeli vizsgák menete Kiskunfélegyháza 2012. Az írásbeli vizsga Megjelenés az írásbeli vizsgán A kihirdetett kezdő időpnt előtt

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató K.O. Autós- Mtrs Iskla Íráss tájékztató A képző szerv: megnevezése: K.O. AUTÓS- MOTOROS ISKOLA SZOLGÁLATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cég rövidített elnevezése: K.O. Autós- Mtrs Iskla

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben