HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere A házirend általáns rendelkezései és hatálya A házirend célja és a tanulók viselkedése A tanulók közösségei A tanulói jgk és kötelességek A tanítás rendje A helyiségek és berendezések használati rendje A tanórán kívüli tevékenységek rendje A tanuló távlmaradása és annak igazlása A tanulók dicsérete, jutalmazása és fegyelmezése Az iskla tisztségviselői Az intézmény dlgzóinak feladatai a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve balesetek esetén (intézményi védő, óvó előírásk) A szciális támgatásk megállapításának és felsztásának elvei, a térítési és tandíj befizatése és visszafizetése Az isklai tankönyvellátás rendje A tanulók, a szülők tájékztatása és véleménynyilvánítása A tanulmányk alatti vizsgák szabályai A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti srslás lebnylításának szabályai Az elektrnikus napló használatával kapcslats szabályk Egyéb rendelkezések Egyetértő nyilatkzatk A fegyelmi eljárást megelőző egyeztetési eljárás rendje

3 1. AZ ISKOLAI HÁZIREND JOGSZABÁLYI HÁTTERE A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvénynek a házirenddel kapcslats rendelkezései A nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet házirenddel kapcslats rendelkezései A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény házirenddel kapcslats rendelkezései tvábbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései 1. A házirend, mint jgi nrma 2. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI ÉS HATÁLYA A házirend a Köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkttt intézményi belső jgi nrma, önálló isklai belső jgi frrás. A házirend ugyan nem jgszabály, de - mint intézményi belső nrmatív szabály - jgszabályként funkcinál, mert: jgszabály felhatalmazása alapján szabályzza az isklai élet egyes területeit; a házirend megalktása a köznevelési törvényben meghatárztt eljárási rendben történik; a házirend nyilváns, minden érintett megismerheti; a házirendben előírt szabályk betartása kötelező, megszegésük jgkövetkezményt vn maga után (jgkövetkezmény: valamilyen jgszerű szankció, büntetés jgszabály alapján); a rendelkezései alapján hztt döntések ellen jgrvslattal lehet élni. A házirendet az iskla igazgatója készíti el, a nevelőtestület fgadja el. A házirend elfgadásakr, illetve módsításakr a diákönkrmányzat, a szülői szervezet véleményezési jgt gyakrl. Jelen házirend az elfgadást követő 3. napn lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző házirend érvénytelenné válik. 2. A házirend hatálya Személyi hatálya A házirend előírásait be kell tartania az isklába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskla pedagógusainak és más alkalmazttainak, valamint minden, az isklával jgvisznyban lévő, illtve az iskla területén tartózkdó személynek. Területi hatálya A házirend területi hatálya kiterjed: az iskla területére; az isklai élet különböző helyszínei közötti közlekedésre; az isklán kívüli - az iskla által szervezett, a pedagógiai prgram végrehajtásáhz kapcslódó - rendezvényekre. Időbeli hatálya A házirendben fglalt szabálykat a házirend hatályba lépésétől kezdve a házirend következő módsításáig kell alkalmazni. 3. A házirend nyilvánssága A házirend előírásai nyilvánsak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskla alkalmazttainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya megtekinthető: az iskla könyvtárában; az iskla hnlapján; az iskla igazgatójánál; az iskla prtáján, minden tanévkezdéskr papír alapn a szülők értesülnek róla. 2

4 4. A házirend elfgadásának és módsításának szabályai A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskla igazgatója készíti el. A módsítás a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatárztt eljárási rendben történik, kezdeményezője lehet az iskla igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkrmányzat és a szülői szervezet. A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, négyévenként felülvizsgálja. 5. Ügyintézés rendje Az erről szóló tájékztatást a szülők tanév elején megkapják, illetve megtekinthetik a hirdetőtáblán. 3.. A HÁZIREND CÉLJA ÉS A TANULÓK VISELKEDÉSE 1. A nevelőtestület által meghatárztt házirend biztsítja az iskla közösségi életének szervezését, a pedagógiai prgramban fglalt célk megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti isklánk ktatási és nevelési feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az isklaközösség tagjai számára. A házirend - az iskla tanévenkénti munkatervével együtt - az alábbiakban szabályzza az iskla belső rendjét. A házirendet beiratkzásnál, illetve az első szülői értekezleten ismertetni kell a szülőkkel, és a szülő aláírásával igazlja annak tudmásul vételét. Az év közben érkezett új tanulóknál is ez a rend követendő. 2. A nevelőtestület a Fillér Utcai Általáns Iskla tanulóitól példás magatartást és szrgalmas munkát igényel. Elvárja, hgy a tanulók rendszeres és igényes tanulással teljesítsék tanulmányi feladatukat; önműveléssel gazdagítsák ismereteiket; emberi kapcslataikra a tisztelet, a megértés, a segítőkészség és a felelősségérzet legyen jellemző; törekedjenek isklánk jó hírnevének gyarapítására; gndzzák és védjék közvetlen környezetüket; a társadalmi együttélés szabályait igyekezzenek betartani; megjelenésük kruknak és az intézmény jellegének megfelelő legyen. betartsák a jgszabályk, az isklai házirend, illetve más intézményi szabályzat rendelkezéseit, tartsák tiszteletben az intézményben dlgzó pedagógusk és más felnőttek, valamint tanulótársainak emberi méltóságát, senkivel szemben ne használjanak hangs, trágár, sértő beszédet, senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek, törekedjenek szeretetteljes emberi kapcslatk kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az isklában dlgzó más felnőttekkel, viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek, köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által megengedett frmában, tartsák be a nevelők és az isklában dlgzó más felnőttek utasításait, becsüljék meg az emberi szrgalmat, a tudást és a munkát, igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és hagymányait, óvják, áplják a természet, a környezet értékeit, vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sprtljanak rendszeresen, legyenek nyitttak, érdeklődők, isklai kötelezettségeiknek flyamatsan tegyenek eleget, vegyenek részt az sztályközösség és az iskla rendezvényein, működjenek együtt társaikkal, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi feladataiknak, fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az isklai fglalkzáskn, az isklai fglalkzáskn magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban, az iskla helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják, az isklai fglalkzáskról csak indklt esetben hiányzzanak, ne késsenek el, távlmaradásukat az isklai fglalkzáskról a házirend előírásai szerint igazlják, 3

5 a tanuláshz szükséges felszerelést minden órára hzzák magukkal, az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg, írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el, segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az isklai feladatk megldásában, értesítő könyvüket (ellenőrzőjüket) minden nap hzzák magukkal, érdemjegyeiket abban naprakészen vezessék, szüleiknek minden nap adják át láttamzásra, védjék az iskla felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre máskat is figyelmeztessenek, az isklában tiszta, áplt, kulturált külsővel, az iskláhz illő öltözékben jelenjenek meg (ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert; hajuk, körmük, arcuk ne legyen kifestve), az isklai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalmhz illő ruhában (fehér ing vagy blúz, illetve sötét nadrág vagy szknya) jelenjenek meg, ne hzzanak az isklába lyan dlgkat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a tanuláshz, tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését szlgáló szabálykat, és erre máskat is figyelmeztessenek, ne hzzanak az isklába, ne fgyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősrban dhányárut, szeszesitalt, drgt), az iskla területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dlgkat adják da valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskla prtáján, ne végezzenek az isklában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere) igazgatói engedély nélkül, ne flytassanak az isklában plitikai célú tevékenységet. 3. Az iskla által szervezett, a pedagógiai prgram végrehajtásáhz kapcslódó isklán kívüli rendezvényen tils az isklán belül is elvárható viselkedési és magatartási előíráskat megszegni, a felügyelettel megbíztt pedagógus engedélye nélkül a helyszint/közösséget elhagyni, balesetveszélyes magatartást tanúsítani, a prgram megvalósítása előtt megismert óvó-védő szabálykat megszegni. A külső helyszínen szervezett rendezvényekről a tanuló csak akkr mehet egyedül haza, ha erre a szülő írásban kér engedélyt az sztályfőnöktől. Egyéb esetben a tanulót az isklába a pedagógusknak vissza kell hzni. 4. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 1. A tanulók nagybb csprtja és nagybb közössége A szülői szervezetnek (közösségnek) a közköznevelésről szóló törvényben biztsíttt jgainak gyakrlásával kapcslatsan a tanulók nagybb csprtját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évflyamra járó tanulókat érinti. A diákönkrmányzat kötelező véleményezési jga szempntjából a tanulók nagybb közösségének legalább az egy évflyamra járó tanulók minősülnek. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletét az isklai diákönkrmányzat látja el. Az isklai diákönkrmányzat munkáját az isklai diákönkrmányzatt segítő nevelő segíti. Javaslattételi, véleményezési és egyetértési jg gyakrlása előtt az isklai diákönkrmányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie. 2. Az sztályközösség Az azns évflyamra járó, közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség élén mint pedagógus vezető az sztályfőnök áll. Az sztály tanulói maguk közül az sztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választhatják meg: két fő képviselő (küldött) az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe, 3. A diákkörök Az isklában a tanulók a neveléssel-ktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demkráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében a házirendben meghatárzttak szerint diákköröket hzhatnak létre. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csprt stb. A diákkörök létrehzására javaslatt tehet az iskla igazgatójának az adtt tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkrmányzat, a szülői munkaközösség isklai vezetősége vagy az isklaszék. A javaslt diákkör létrehzásáról minden tanév elején az adtt lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelsztás, valamint az éves munkaterv elfgadásakr a nevelőtestület dönt. 4

6 A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az iskla igazgatója által felkért nagykrú személy. Diákkört önkéntes alapn létrehzhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskla tanulói is. Az így létrehztt diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykrú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskla igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcslatsan be kell szerezni az iskla igazgatójának egyetértését. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe. 4. Az isklai diákönkrmányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. A diákönkrmányzat saját szervezeti és működési szabályzatt hzhat létre. Az isklai diákönkrmányzat tevékenységét az sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diákönkrmányzati vezetőség irányítja. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által a diákönkrmányzat javaslatára megbíztt nevelő segíti. Az isklai diákönkrmányzat képviseletét az isklai diákönkrmányzatt segítő nevelő látja el. A diákönkrmányzatt megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jg gyakrlása előtt diákönkrmányzatt segítő nevelőnek ki kell kérnie az isklai diákönkrmányzat vezetőségének véleményét. 5. Az isklai diákközgyűlés Tanévenként legalább egy alkalmmal isklai diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév június hónapjában az iskla igazgatója a felelős. Az isklai diákközgyűlésen minden tanulónak jga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkrmányzatt segítő nevelő, valamint a diákönkrmányzat gyermekvezetője beszáml az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskla igazgatója tájékztatást ad az isklai élet egészéről, az isklai munkatervről. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az isklai diákönkrmányzat vezetője kezdeményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi pntjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánsságra kell hzni. 5. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 1. Minden tanuló jga, hgy adttságainak, képességeinek és állaptának megfelelő nevelésben és ktatásban részesüljön; napközi tthni, tanulószbai ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön; személyiségét, önaznsságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztsítsanak számára; tájékztatást kapjn az őt érintő kérdésekről, és hzzájussn a jgai gyakrlásáhz szükséges infrmációkhz; képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghzatalában; az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadn véleményt nyilváníthassn, javaslatt tegyen; családja anyagi helyzetétől függően kérelmére - indklt esetben - kedvezményekben, szciális támgatásban részesüljön; a tanuló sérelmével a DÖK-öt segítő tanárhz, az iskla igazgatójáhz és az Szülői Fórumhz is frdulhat. A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számíttt tizenöt napn belül érdemi választ kell kapnia. A tanulónak jga van tájékztatást kapni a személyét és tanulmányait érintő valamennyi kérdésről. A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség esetében. A tanuló kezdeményezheti diákönkrmányzat vagy diákkör létrehzását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcslatsan. A tanuló egyénileg vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet javaslattételi jgával. 2. Minden tanuló kötelessége, hgy aktívan részt vegyen a tanítási órákn, valamint az általa választtt tanórán kívüli fglalkzáskn; fegyelmezett magatartást tanúsítsn és rendszeres munkával - képességeinek megfelelően - eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek; tanúsítsn tiszteletet az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazttai, valamint tanulótársai iránt, és emberi méltóságukat, jgaikat ne sértse; tartsa be a házirendet, valamint az intézmény berendezéseinek és helyiségeinek használati rendjét; 5

7 őrizze meg, és az előírásknak megfelelően kezelje és óvja az intézmény felszerelését, védje a közösség tulajdnát; óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és biztnságát; jelentse tanárainak a máskat veszélyeztető állaptt és a baleseteket; hetesi feladatait maradéktalanul lássa el. 6. A TANÍTÁS RENDJE 1. Tantárgyválasztás A helyi tantervben meghatárzttak szerint a tanórai fglalkzásk a tanulói részvétel szempntjából lehetnek kötelező tanítási órák és választható tanítási órák (Kt. 14 (1) d)). Az iskla a Pedagógiai Prgramjában javaslattal él a választható tanítási órákat illetően. Amennyiben a tanuló (kiskrú esetén szülője) ettől eltérően kíván élni ezen jgával, azt írásban jelzi az iskla igazgatója felé. Az iskla minden év május 20-ig felméri, hány tanuló, milyen választható tanítási órán kíván részt venni. Amennyiben a tanuló (kiskrú esetén szülője) a fenti időpntig nem jelzi írásban a Pedagógiai Prgramban javaslt választható tanítási óráktól eltérő választási szándékát, úgy az abban fglaltakat kell a választásnak tekinteni. Az első évflyamn a beiratkzáskr kell ezt megtenni. A jelentkezés (választás) egy tanévre szól. A jelentkezést (választást) követően, a választható tanóra kötelezővé válik. A tanuló a tantárgyválasztásról szóló döntését csak írásbeli kérelem alapján az igazgató engedélyével váltztathatja meg. 2. Az intézmény tanítási napkn 7:00 órától 21:00 óráig tart nyitva. A tanulók felügyeletét ezen belül az iskla hétfőpéntek 7:00 órától 16:00-ig, a szülő írásbeli kérelmére óráig biztsítja. A tanítás előtti gyülekezés helye az ebédlő az alsó tagzat számára (illetve az ebédlő előtti aula a felső tagzat részére). A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az isklában kell lenniük. 7:50 utáni érkezés esetén késést írunk be, havi ötnél több késés után a havi magatartás jegyből egy jegyet levnunk. Érkezéskr a felsősöknek az ellenőrző könyvüket az ügyeletes tanárnak/pedagógus asszisztensnek felszólítás nélkül fel kell mutatniuk. Az sztálytermekbe a tanulók reggel 7:30 után mehetnek be. 3. A szülők és az isklával tanulói jgvisznyban nem állók benntartózkdásának rendje: 7:50-16 óra között a szülő az iskla épületében nem tartózkdhat az alábbi kivételektől eltekintve: ügyintézés a titkárságn az ügyintézési időpntkban pedagógus heti fgadóórájára érkezik előre megbeszélt időpntja van a pedagógussal (a pedagógus ezt a prtán is előre jelzi) egyéb rendkívüli esetben (gyermeke rsszul lett, behívatták stb.) A szülő gyermekét reggel a bejárati aularészig kísérheti, és délután 16 óra előtt tt is veheti át. Ez alól az alábbi kivételek vannak: hétfő reggel az alsó tagzatsk szülei bekísérhetik gyermeküket az sztályterembe, de 7:50-ig el kell hagyniuk az iskla épületét. péntek délután az utlsó tanóra után (leghamarabb 13 órakr) a szülők felmehetnek az sztályterembe, és függetlenül a leadtt időpntktól, el lehet vinni a gyerekeket. (Tvábbra is csak annak a felnőttnek adjuk ki a gyereket, akiket a szülők erre krábban írásban felhatalmaztak.) nagybb tárgyak (születésnapi sütemények, dekrációk stb.) behzatalánál, ha a gyerek nem bírja el, a szülő segíthet az sztályterembe vinni azt. Itt is a 7.50-et kérjük betartani óra közt a szülő a leadtt kérvények alapján az tt megjelölt időpntban viheti el gyerekét. Ha nem állandó esetről van szó, íráss kérés alapján (ellenőrzőbe, üzenőbe, külön papírn) is a bejárathz küldjük az alsós gyereket. 16 óra után a szülők szabadn közlekedhetnek az iskla épületében, de az ügyintézés és a gyermek átvétele után az iskla épületét a lehető leghamarabb el kell hagyni. 6

8 A pedagógussal való knzultációra a fgadóórák rendje nyújt lehetőséget (kéthavnkénti általáns fgadóóra, pedagógus heti fgadóórája, rendkívüli esetben előre egyeztetett fgadóóra), de lehetősége van a szülőnek reggel tanítás előtt (7:50 előtt!) a tanáriban megkeresni a pedagógust, vagy az sztályteremből a tanulóval lehívatni. Tvábbra is lehetőség van telefns és es megkeresésre is, de csak a pedagógus munkaidejében. A házi feladatk elérhetőségére minden sztály helyi rendet alakít ki a tanító és a napközis tanár közreműködésével, amit a szülők számára nyilvánsságra hz. Ha valamit tthn felejtett a tanuló, a szülő behzhatja, és az erre rendszeresített, a bejáratnál lévő plckra helyezheti névvel és sztállyal ellátva. Szükség esetén a ped. asszisztensek is megkeresik a nap flyamán az érintett tanulókat. Az isklában prtaszlgálat működik a nyitva tartás ideje alatt. A tanítás megkezdése után az iskla kapuját zárva kell tartani, melyet az érkezők vagy távzók számára a prtás nyit ki. 4. A csengetés és a szünetek rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határzza meg. A tanítás kezdete 8:00 óra. A tanítási órák időtartama 45 perc. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az sztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe és a trnaterembe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni! A szünetek alatt az ügyeletes tanár döntése szerint a tanteremben, a flysón vagy az udvarn kell tartózkdni. (A szünetek rendjének esetleges módsításait az éves munkaterv tartalmazza.) Udvari szünet esetén a tanulónak jelzőcsöngetéskr kötelessége haladéktalanul az udvart elhagyni és az sztályterembe vnulni. A csengetés időrendje: 1. óra 8:00-8:45 15 perc szünet 2. óra 9:00-9:45 15 perc szünet 3. óra 10:00-10:45 15 perc szünet 4. óra 11:00-11:45 15 perc szünet 5. óra 12:00-12:45 15 perc szünet 6. óra 13:00-13:45 15 perc szünet 7. óra 14:00-14:45 Az alsó tagzatn az első óraközi szünet a reggeli szünet. Ekkr a tanulók a tantermekben, illetve az isklai étkezőben étkezhetnek. Indklt esetben az intézmény vezetője rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. (A rövidített órák időtartama 40 perc, a szüneteké 10 perc.) Tanítási napkn a hivatals ügyek intézése az isklatitkári irdában történik 8:00 óra és 16:00 óra között. Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudmására hzza. A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit (a mellékhelyiségek kivételével) csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskla igazgatója adhat. Az iskla épületében az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak. 5. A tanítási órákn minden tanuló feladata, hgy: az órát megelőzően előkészítse ellenőrzőjét és a szükséges felszereléseket; figyeljen és - képességeinek megfelelően - aktívan részt vegyen a tanórák munkájában, teljesítse feladatait; kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván; a tanterembe belépő és távzó felnőttet néma felállással üdvözölje; az sztálynapló ülésrendje szerint egyenes testtartással üljön, és a tanítás végén tisztaságt és rendet hagyjn maga után; 6. Ünnepélyek, rendezvények, külső rendezvények közös látgatása Isklai ünnepélyeken évnyitó, któber 6., któber 23., március 15., ballagás, évzáró a megjelenés kötelező. Rendezvényekre, ünnepélyekre a tanulók meghívhatják szüleiket, rknaikat (pl. ballagás, évnyitó, évzáró, stb.). 7

9 Az isklai ünnepélyeken ünneplő ruhában kell megjelenni, mely a fiúk részére fehér ing és sötét nadrág, lányk részére fehér ing vagy blúz és sötét szknya vagy nadrág. Az alkalmhz méltatlan öltözékben megjelenni tils. 7. A tanuló személye, felszerelése legyen isklába illő, tiszta és gndztt. Testnevelés órákn csak az iskla által előírt trnafelszerelésben lehet részt venni. (Az előírt felszerelést a testnevelő tanár az év első testnevelés óráján ismerteti a diákkkal.) 8. Az isklába értékes tárgyakat (5.000 Ft érték feletti), ékszereket, játékt, műszaki cikket csak saját felelősségre lehet behzni, elvesztésükért vagy meghibásdásukért csak akkr vállal az iskla felelősséget, ha azt a prtán vagy az sztályfőnöknek leadták megőrzésre. A mbiltelefnt és egyéb műszaki eszközöket a tanulónak tanítási idő alatt ki kell kapcslnia, és a táskában kell tartania! 9. A tanuló egészsége érdekében tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a msdók, mellékhelyiségek tisztaságára is. Az isklában hivalkdó ékszerek, divatcikkek és az életkrnak nem megfelelő kzmetikai szerek (hajfesték, smink, körömlakk, stb.) használata kerülendő, a dhányzás és szeszes italk, valamint egyéb egészségkársító anyagk, pl. kábítószer árusítása és fgyasztása tils. Amennyiben az iskla az isklai fglalkzás keretében a tanulók által készített dlgk vagyni jgát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskla számára kifizetett összeg 25 százaléka, melyet az adtt dlg elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétsztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adtt isklai fglalkzást vezető isklai alkalmaztt javaslata alapján, az isklai diákönkrmányzat véleményének figyelembe vételével az iskla igazgatója dönt. 7. A HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit tanítási időben és azután is, csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskla igazgatója adhat. Az sztálytermekbe és a szaktantermekben a tanulók csak a terembesztásban feltüntetett időben tartózkdhatnak, szaktanárk jelenlétében. A szertársi feladatkört ellátó tanulók a szaktanár tudtával egyéb engedélyezett időpntban is lehetnek a szaktanteremben. Az intézmény alkalmazttai az iskla helységeit, létesítményeit nyitvatartási munkaidőben rendeltetésszerűen használhatják. Ha az intézményi alkalmazttak nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánják venni az iskla helységeit, ezt az igazgatótól szóban vagy írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpntjának megjelölésével. Az isklai és személyi vagynvédelem miatt az épületben az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak. Vagynvédelmi kkból zárva kell tartani a tanítási órák alatt a testnevelési öltözőket. Az iskla épületébe reggel 8:00 és 12:00 óra között érkező szülők, illetve idegenek belépését a prtaszlgálat nyilvántartja, ly módn, hgy megkérdezi az illető nevét, és hgy kihez, milyen ügyben jött. 8. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE 1. Az iskla a tanulók számára a tanórai fglalkzásk mellett az alábbi tanórán kívüli egyéb fglalkzáskat szervezi: Délutáni fglakzásk (napközi tthn, tanulószba). Az isklában tanítási napkn a délutáni időszakban az elsőnylcadik évflyamn délutáni fglakzásk (napközi tthn, az ötödik-nylcadik évflyamn tanulószba) működik. Ennek részletes rendjét az iskla Pedagógiai Prgramja tartalmazza. 8

10 A tanítási szünetekben a munkanapkn igény esetén összevnt napközis csprt üzemel, ha ezt lyan tanulók szülei igénylik, akiknek tthni felügyelete nem megldtt. Az igényt a szülő írásban jelzi a megadtt határidőig. A délutáni fglakzásk alóli felmentést a szülő írásbeli kérelmére az igazgató adhat egész tanévre vnatkzóan. Diákönkrmányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. Az isklai diákönkrmányzat munkáját az sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diák-önkrmányzati vezetőség irányítja. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által megbíztt pedagógus segíti. Diákétkeztetés. A tanulók számára igény esetén napi hármszri étkezést (tízórai, ebéd, uzsnna) vagy ebédet biztsítunk. Az étkezési térítési díjakat az iskla által a házirendben meghatárztt módn kell befizetni. Melegételt az isklába hzni csak az igazgató írásbeli engedélye alapján lehet. Tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk. Az egyéni képességek minél jbb kibntakztatását, a tehetséges tanulók gndzását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhz kapcslódó, az éves tantérgyfelsztásban lefektetett tanórán kívüli tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk segítik. Az 1-4. évflyamn az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére az éves tantárgyfelsztásban lefektetett számú felzárkóztató órát szervezünk. A 8. évflyamn a tvábbtanulás, a középisklai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Tvábbi tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk indításáról a felmerülő igények és az iskla lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskla nevelőtestülete dönt. A felzárkóztató fglalkzásk sajáts frmái az egyéni fglalkzásk. Az egyéni fglalkzáskn a köznevelési törvény előírása alapján elsősrban azk a tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évflyamn az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, illetve azk, akik másdik vagy tvábbi alkalmmal ismétlik ugyanazt az évflyamt. Képesség-kibntakztató felkészítés és integrációs felkészítés. Az iskla amennyiben a feltételek adttak a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásknak a halmzttan hátránys helyzetű tanulók szciális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyzása céljából képességkibntakztató és integrációs felkészítést szervez. A képesség-kibntakztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibntakztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, tvábbtanulási esélyének kiegyenlítése flyik. Integrációs felkészítésben vesznek részt azk a képesség-kibntakztató felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy sztályba, sztálybntás esetén egy csprtba járnak azkkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibntakztató felkészítésben. A képesség-kibntakztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-ktatása, tudásának értékelése az ktatásért felelős miniszter által kiadtt prgram alkalmazásával történik. Isklai sprtkör. Az isklai sprtkör fglalkzásain részt vehet az iskla minden tanulója. Az isklai sprtkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztsítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sprtágakban az isklai és isklán kívüli sprtversenyekre. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szlgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hbbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskla lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskla nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését az igazgató beleegyezésével lyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskla dlgzója. Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók tvábbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sprt, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az isklában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusk az isklán kívüli versenyekre is felkészítik. Tanulmányi kirándulásk. Az iskla nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára tanulmányi kiránduláskat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. 9

11 Osztálykirándulásk. Az iskla nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az sztályk számára évente egy alkalmmal sztálykirándulást szerveznek. Az sztálykirándulásn való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Erdei isklák, tábrzásk. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a tábrszerű módn, az iskla falain kívül szervezett, több napn keresztül tartó erdei isklai fglalkzásk, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldlgzása történik, illetve az isklai szünidőkben szervezett tábrzásk. Az erdei isklai prgramkn elsősrban az 5. évflyam tanulói vesznek részt, de külön igazgatói engedéllyel más évflyamk tanulói számára is szervezhető erdei iskla. Az erdei isklai fglalkzáskn és a tábrzáskn való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshz kapcslódó fglalkzás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldlgzását, a követelmények teljesítését szlgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadáskn tett csprts látgatásk. Az e fglalkzáskn való részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Szabadidős fglalkzásk. A szabadidő haszns és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hgy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazdva különféle szabadidős prgramkat szervez (pl. túrák, kirándulásk, tábrk, színház- és múzeumlátgatásk, klubdélutánk, táncs rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Isklai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napkn látgatható isklai könyvtár segíti. Az iskla létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata. A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hgy az iskla létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sprtlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csprtsan használják. Az iskla által szervezett isklán kívüli tevékenységeken különösen a tanulmányi- és sztálykiránduláskn, tábrzáskn és külföldi utazáskn az isklában is elvárt magatartási szabálykat és fegyelmet be kell tartani. Az itt elkövetett vétségek különösen a drg- vagy alkhlfgyasztás és dhányzás, valamint a felállíttt szabályk tudats megszegése isklai fegyelmi vétségnek minősül, és a 10. -ban leírt fegyelmi intézkedéseket vnja maga után. Ilyen esetben a tanuló prgramn való részvétele a szülő előzetes értesítése után megszakítható, és a szülővel egyeztetett módn a tanuló hazaküldhető. 2. A délutáni egyéb fglalkzáskat az iskla nevelői a kötelező tanítási órák után 18:00 óráig szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell. 3. Az egyéb (tanórán kívüli) fglalkzáskn való részvétel a köznevelési törvény rendelkezései értelmében 16:00 óráig kötelezőek minden tanuló számára. A tanuló választhat a számára az isklai Pedagógiai Prgramban megjelölt délutáni fglakzásk közül. A tanítás utáni, délutáni 16:00 óráig tartó fglakzáskn való részvétel alóli felmentést a szülő írásban kezdeményezheti az iskla igazgatója felé az előző tanév végéig, rendkívüli esetben (pl. új tanuló, külföldről visszatérő tanuló, stb.) az adtt tanév elejéig. A felmentési kérelem indka lehet isklán kívüli fglakzáskn való részvétel, egyesületben történő edzés, stb. A kérelem elbírálásáról az iskla igazgatója határzatt hz, mely egy tanévre szól. A 16:00 óra utáni fglakzáskra a tanulói jelentkezés a felzárkóztató fglalkzásk, valamint az egyéni fglalkzásk kivételével önkéntes, jelentkezés a tanév elején írásban történik. Az iskla felügyeletet hétköznapkn 16:00 óráig, illetve a jelentkezők számára az azt követő fglakzásk végéig biztsít. A tanulóknak (sprt fglakzásk kivételével) az iskla épületét legkésőbb 18:00 óráig el kell hagyniuk. 10

12 A délutáni napközis fglalkzásról való eltávzás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az eltávzásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. A délutáni fglakzásra jelentkezett tanulót csak a tanév elején a nevelőnek írásban leadtt, erre felhatalmaztt felnőtt viheti el. A tanuló egyedül a délutáni fglakzásról csak a szülő írásbeli kérelme alapján mehet el. Az alsó tagzats gyerekek esetén a fglalkzásra járó gyerekeket a fglalkzás vezetőjének a napközis csprtból a napközis tanítótól kell közvetlenül átvennie és a fglalkzás végén a gyerekeket ugyanilyen módn visszaadni, avagy a szülőnek átadni, ha már nincs napközis fglalkzás. A kettő közötti időtartam alatt a gyerekekért a fglalkzást tartó klléga felel. 4. A felzárkóztató fglalkzásra, valamint az egyéni fglalkzásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárk jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató fglalkzáskn, valamint az egyéni fglalkzáskn kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskla igazgatója adhat. 5. Az egyéb (tanórán kívüli) fglalkzáskról történő távlmaradást is a házirendben előírt módn igazlni kell. A tanórán kívüli fglalkzáskról ismételten igazlatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a fglalkzásról kizárható. 6. Az isklai könyvtár a tanulók számára a tanítási napkn 12:30 órától 16:00 óráig tart nyitva. A könyvtár szlgáltatásait csak az isklai könyvtárba beiratkztt tanulók és isklai dlgzók vehetik igénybe. A beiratkzás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 7. A tanítási óra után a diákk csak pedagógus felügyelete mellett tartózkdhatnak az intézmény területén! Délutáni fglakzáskra csak a napköziben, tanulószbán, vagy a könyvtárban lehet várakzni. Az étkezés rendje: a napközisek nevelőjükkel étkeznek, és az éves munkatervben meghatárztt időbesztás szerint étkezhetnek. A felsős tanulók a 4. és az 5. szünetben, valamint a 6. óra után étkezhetnek. A tanulók az étterem rendszabályát tartsák be a kulturált étkezés érdekében. Az ebédeltetéssel kapcslats tvábbi szabályzáskat az iskla SzMSz-ének melléklete tartalmazza. A délutáni fglakzásra minden jelentkező tanulót fel kell venni. Amennyiben a délutáni fglakzásn a csprtk létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt létszámt, elbírálásánál előnyt élveznek azk a tanulók, akiknek napközben az tthni felügyelete nem megldtt, és ezért felügyeletre szrulnak, akiknek mindkét szülője dlgzik, akik állami gndzttak, akit egyik szülője egyedül nevel, nagyszülei tartanak el, akik rsszabb szciális körülmények között élnek. 9. A TANULÓ TÁVOLMARADÁSA ÉS ANNAK IGAZOLÁSA 1. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákn és a tanórán kívüli fglalkzáskn, valamint az iskla hivatals rendezvényein. A tanuló tanítási óráról való távlmaradását a naplóba az órát tartó pedagógus aznap köteles bejegyezni. 2. A szülő előzetes írásbeli kérése alapján a tanuló az sztályfőnök engedélyével hárm napig terjedően, az iskla igazgatója engedélyével hárm napt meghaladóan mulaszthat. 3. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indklt esetben maradhat távl az isklától. 4. A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás kát az sztályfőnöknek. Amennyiben ez elmarad, az sztályfőnök kötelessége a mulasztás kának felderítése a mulasztás megkezdésétől számíttt hárm napn belül. Amennyiben a szülő nem tudja érdemben igazlni gyermeke mulasztását, úgy az igazlatlan mulasztásnak minősül. 11

13 A mulasztó tanuló isklába jövetelének első napján, de legkésőbb öt napn belül hárm napig terjedő mulasztás esetén szülői, hárm napn túli betegség esetén pedig rvsi vagy egyéb hivatals biznyítvánnyal igazlhatja mulasztását. A szülő rvsi igazlás nélkül családi vagy egyéb kra hivatkzva tanévenként összesen 5 napt igazlhat. Az ennél több napra szóló igazlási kérelmet a szülő az iskla igazgatójának benyújttt kérelme és az erről született határzat alapján igazlhat. Mulasztás estén az igazlást az sztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazlatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazlja távlmaradását. A mulasztó tanuló isklába jövetelének első napján, de legkésőbb öt napn belül igazlhatja mulasztását az alábbiak szerint: rvsi igazlással hárm napig terjedő mulasztás esetén szülői igazlással. A szülő rvsi igazlás nélkül családi vagy egyéb kra hivatkzva tanévenként összesen 3 alkalmmal, alkalmanként maximum 3 napt igazlhat. Az ennél több napra szóló, vagy többszöri igazlási kérelmet a szülő az iskla igazgatójának benyújttt kérelme és az erről született határzat alapján igazlhat. Mulasztás estén az igazlást az sztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazlatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazlja távlmaradását. Az igazlatlan mulasztáskkal kapcslats teendők ellátása az sztályfőnök feladata. A megtett intézkedéseket dátummal ellátva az sztálynapló jegyzet rvatában írásban kell rögzítenie. Az sztályfőnök értesíti az igazlatlanul mulasztó tanuló szüleit. Az igazlatlanul mulaszttt tanulót a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Pedagógiai Prgramban meghatárztt isklai büntetések megfelelő (általa még nem kaptt) fkzatában kell részesíteni, és ezt az ellenőrző könyvön keresztül a szülő tudmására kell hzni. Indklt esetben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a II. ker. gyermekjóléti szlgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szüleit. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hgy a késés igazltnak vagy igazlatlannak minősül-e az sztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. A tanórán kívüli fglalkzáskról történő távlmaradást is igazlni kell. 10. A TANULÓK DICSÉRETE, JUTALMAZÁSA ÉS FEGYELMEZÉSE 1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy flyamatsan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az sztály, illetve az iskla érdekében közösségi munkát végez, vagy isklai, illetve isklán kívüli tanulmányi, sprt, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadáskn, bemutatókn vesz részt, vagy bármely más módn hzzájárul az iskla jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskla jutalmban részesíti. Az isklai jutalmazás frmái: Az isklában tanév közben a következő dicséretek adhatók: kis dicséret (felső tagzatn), szaktanári dicséret, napközis nevelői dicséret, sztályfőnöki dicséret, sztálytanítói dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményéért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő szrgalmért, közösségi munkájáért, 12

14 példamutató magatartásért és kiemelkedő szrgalmért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló biznyítványába be kell vezetni. Az egyes tanévek végén, valamint a nylc éven át kitűnő eredményt elért tanulók klevelet és jutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehetnek át. Az isklai szintű versenyek első hárm helyezettjei jutalmukat az iskla közössége előtt át (isklagyűlés) vehetik. Az isklán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadáskn, bemutatókn az iskla képviseletében eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csprts dicséretben és jutalmban lehet részesíteni. A felsrlt dicséretek, jutalmak adására az iskla bármely pedagógusa javaslatt tehet. A jutalmak daítéléséről az erre jgsult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, sztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni, illetve az sztálynapló megjegyzés rvatába be kell jegyezni. 2. A tanuló, aki kötelességeit, a házirendben fglaltakat enyhébb frmában megszegi, igazlatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben részesítendő. Az intézkedések közül az intéseket az ellenőrzőn kívül az sztálynaplóba is be kell írni. A fegyelmező intézkedés kiszabásáról és annak mértékéről mérlegelve a tett súlysságát az a pedagógus dönt, akinek felügyelete alatt a fegyelmi vétséget elkövették. Vitás esetben (sztályfőnök-szaktanár) az igazgató dönt. Az íráss fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: rendbntás beírása az ellenőrzőben erre a célra kialakíttt ldaln. Öt rendbntás egy hónap alatt az adtt havi magatartás sztályzatt egy jeggyel lerntja; tanítói, tanári, nevelői figyelmeztetés; sztályfőnöki figyelmeztetés; tanítói, tanári, nevelői intés; sztályfőnöki intés; tanítói, tanári, nevelői megrvás; sztályfőnöki megrvás; igazgatói figyelmeztetés, intés, megrvás; nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrvás. 3. Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlysan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, a tantestület írásbeli határzatával - fegyelmi büntetésben részesítendő. A köznevelési törvény alapján a fegyelmi büntetések a következők: megrvás; szigrú megrvás; meghatárztt kedvezmények, juttatásk csökkentése, megvnása; áthelyezés másik sztályba; áthelyezés másik isklába. 4. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztetési eljárás rendjét a Házirend 1. sz. melléklete tartalmazza. Az isklai büntetések kiszabásánál a fkzatsság elve érvényesül, amelytől indklt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlys kötelességszegése esetén a büntetési fkzatk betartásától el kell tekinteni, s a tanulót aznnal legalább az sztályfőnöki megrvás büntetésben kell részesíteni. Súlys kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dhány, szeszesital, drg) isklába hzatala, fgyasztása; a szándéks kárkzás; az iskla nevelői és alkalmazttai emberi méltóságának megsértése; ezeken túl mindazn cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. A büntetést minden esetben írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni. Az ellenörzőkönyv elvesztése autmatikusan sztályfőnöki figyelmeztetővel jár jár. 13

15 5. A felsrlt büntetések kiszabására az iskla bármely pedagógusa javaslatt tehet. A büntetés adásáról az erre jgsult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell fglalni, és azt szülő tudmására kell hzni, valamint az sztálynapló megjegyzés rvatába be kell jegyezni. 6. A tanuló gndatlan, vagy szándéks kárkzása esetén a tanuló a jgszabálykban előírt módn és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pnts mértékét a jgszabálykkal összhangban az iskla igazgatója határzza meg. 7. A vagynvédelem miatt a tanulók az előírásknak megfelelően kezeljék és óvják az iskla eszközeit és berendezési tárgyait. Az üres tantermeket és a tantermekben levő szekrényeket mindig zárva kell tartani! A tantermek, öltözők zárásáról a tanár vagy a kijelölt diák gndskdik. Ha a tanuló az intézménynek szándéksan kárt kz a kár értékének megállapítása után -, a Köznevelési törvény alapján a kárt meg kell térítenie. 8. A tanuláshz szrsan nem kapcslódó tárgyak isklába történő behzatalát az sztályfőnöknek vagy az isklavezetésnek be kell jelenteni. Felelősséget az ilyen tárgyakért csak akkr vállal az iskla, ha azkat a prtán vagy az sztályfőnöknek leadták. Amennyiben egyes tárgyak használata zavarja a tanítás rendjét vagy balesetveszélyesek, ezek a tárgyak elvehetők a diáktól, a szülő vagy a tanuló pedig az igazgatói irdában átveheti azkat. A sérülések és balestek megelőzése érdekében be kell tartani az iskla Munkavédelmi Szabályzatát, ezért a tantermekben és a flysókn minden balesetveszélyes tevékenység (pl. labdázás, rhangálás) tils! 9. A nevelőtestület a felsős sztályk számára pntversenyt írhat ki, melynek részleteit, az eredményesség jutalmazását és az eredménytelenség büntetését az éves munkaterv tartalmazza a DÖK jóváhagyása után. 11. AZ ISKOLA TISZTSÉGVISELŐI 1. A hetesek az iskla tisztségviselői, akik a házirend biztsítása érdekében felelősségteljes szlgálatt látnak el hetenkénti besztásban a kijelölt területen. Munkájuk zavarása, utasításaik megszegése fegyelmi vétségnek minősül. Az sztályfőnök minden héten két-két tanulót bíz meg a hetesi feladatkkal. 2. A hetes kötelességei felügyel a házirend sztályteremben való betartására; jelenti az igazgatóhelyettesnek, ha becsöngetés után 10 perccel nincs a teremben pedagógus; biztsítja a tanítás feltételeit: kiszellőztet, lemssa a táblát, gndskdik a krétáról; minden óra elején jelenti a pedagógusnak a hiányzó tanulókat; aznnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetben történt rendbntást, kárkzást; gndskdik - az órát tartó pedagógussal együtt- a tanterem tisztaságáról és rendjéről. 3. Az egyes tanítási órákn a tanulók önkéntes jelentkezése alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebnylítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az óráhz szükséges eszközök előkészítését. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pntzó, szertárs, térképfelelős stb. 4. Az egyes tanórán kívüli isklai rendezvények előkészítésében, lebnylításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak a rendezvény lebnylításával megbíztt pedagógus utasításai alapján közre kell működniük. A tanórán kívüli isklai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és pedagóguskat az iskla éves munkaterve határzza meg. 12. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESETEK ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) A tanuló kötelessége, hgy: óvja saját maga testi épségét, egészségét; óvja társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztnságát védő az isklai védő-óvó ismereteket; 14

16 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az sztályfőnökétől, illetve a nevelőitől halltt, a balesetek megelőzését szlgáló szabálykat; aznnal értesítse az iskla valamelyik dlgzóját, ha saját magát, társait vagy máskat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, rbbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; aznnal jelentse az iskla valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapta lehetővé teszi, ha rsszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült; megismerje az iskla épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakrlatában; rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, rbbantással történő fenyegetés) esetén pntsan betartsa az iskla felnőtt dlgzóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előíráskat. Az iskla minden dlgzójának alapvető feladatai közé tartzik, hgy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hgy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Az iskla dlgzóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcslatsan: 1. Minden dlgzónak ismernie kell és be kell tartania az isklai munkabiztnsági (munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 2. Az iskla helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében ktatni kell a tanulók biztnságának és testi épségének megóvásával kapcslats ismereteket, rendszabálykat és viselkedési frmákat. 3. A nevelők a tanórán és a tanórán kívüli fglalkzáskn, valamint ügyeleti besztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bíztt tanulók tevékenyégét flyamatsan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabálykat a tanulókkal betartatni. 4. Az sztályfőnököknek az sztályfőnöki órákn ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vnatkzó előíráskat, az egyes fglalkzáskkal együtt járó veszélyfrráskat, a tils és az elvárható magatartásfrmákat. Az sztályfőnököknek feltétlenül fglakzniuk kell a balestek megelőzését szlgáló szabálykkal a következő esetekben: A tanév megkezdésekr az első sztályfőnöki órán. Ennek srán ismertetni kell: az iskla környékére vnatkzó közlekedési szabálykat, a házirend balesetvédelmi előírásait, a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bmbariadó, természeti katasztrófa) bekövetkezésekr szükséges teendőket, a menekülési útvnalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcslatban. Tanulmányi kirándulásk, túrák előtt. Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt. A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 5. A nevelőknek ki kell ktatniuk a tanulókat minden gyakrlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán vagy isklán kívüli prgram előtt a baleseti veszélyfrráskra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekr követendő magatartásra. 6. A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpntját az sztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hgy a tanulók elsajátíttták a szükséges ismereteket. 7. A fkzttan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a gyakrlati ktatást vezető baleset-megelőzési feladatait részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza. 8. Az iskla igazgatója az egészséges és biztnságs munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpntját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevnt dlgzókat az iskla munkavédelmi szabályzata tartalmazza. Az iskla dlgzóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén: A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rsszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 15

17 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, rvst kell hívnia, a balesetet, sérülést kzó veszélyfrrást a tőle telhető módn meg kell szüntetnie, minden tanulói balesetet, sérülést, rsszullétet aznnal jeleznie kell az iskla igazgatójának. E feladatk ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dlgzó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztsan ért. Ha biznytalan abban, hgy az adtt esetben mit kell tennie, akkr feltétlenül rvst kell hívnia, és a beavatkzással meg kell várnia az rvsi segítséget. Az isklában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskla igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat srán tisztázni kell a balesetet kiváltó kkat és azt, hgy hgyan lett vlna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hgy mit kell tenni a hasnló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tanulóbalesetekkel kapcslats isklai feladatk a jgszabályk alapján: A tanulóbalesetet az előírt nymtatványn nyilván kell tartani. A hárm napn túl gyógyuló sérülést kzó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nymtatványn jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát az iskla őrzi meg. A súlys balesetet aznnal jelenteni kell az iskla fenntartójának. A súlys baleset kivizsgálásába legalább középfkú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevnni. Az iskla igény esetén biztsítja a Szülői Fórum és az isklai diákönkrmányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Az isklai nevelő és ktató munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vnatkzó részletes helyi szabálykat az isklai munkavédelmi szabályzat szabályzza. A testnevelési órákra, edzésekre (a sprtfglalkzáskra) vnatkzó külön szabályk: a tanuló a trnateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkdhat; a sprtfglalkzáskn a tanulóknak az utcai (isklai) ruházat helyett sprtfelszerelést (trnacipő, edzőcipő, póló, trikó, trnanadrág, trnadressz, melegítő) kell viselniük; a sprtfglalkzáskn a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyaklánct, lógó fülbevalót. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az isklában az isklarvs és az isklai védőnő biztsítja. Az isklarvs és az isklai védőnő heti egy alkalmmal rendel az isklában tanévenként meghatárztt napkn és időpntban. Az isklarvs elvégzi vagy szakrvs részvételével biztsítja a tanulók egészségügyi állaptának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: fgászat: évente, szemészet: évente, általáns szűrővizsgálat: évente, a tanulók fizikai állaptának mérése: évente egy alkalmmal, Az isklai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente egy alkalmmal, illetve az sztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén. 13. A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ BEFIZATÉSE ÉS VISSZAFIZETÉSE 1. A tanulók részére biztsíttt támgatásk daítéléséről a gyermekvédelmi felelős és az sztályfőnökök véleményének kikérése után az iskla igazgatója dönt. 2. A támgatásk daítélésénél előnyt élvez az a tanuló: akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkri legalacsnyabb bér 50 százalékát, 16

18 akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, aki állami gndztt. 3. A tankönyv vásárlásáhz biztsíttt állami támgatás szétsztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e támgatás a szciális elvek figyelembevételével kerül daítélésre, a döntésnél az előző pntban megfgalmaztt elveket kell figyelembe venni. A tankönyvtámgatás igénylését (nrmatív kedvezmény) a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben fglalt igénylőlapn kell benyújtani minden év nvember 15-ig, az első évflyamra jelentkezőknek pedig beiratkzáskr. 4. Térítési díj befizetése, visszafizetése Az étkezési térítési díjakat havnta az SzMSz mellékletében meghatárztt módn és a kihirdetett (tanítók, infrmációs tábla, hnlap) határidőkkel kell befizetni. Az iskla az időben lemndtt étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő befizetéskr elszámlja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére pstai útn visszajuttatja, ha az étkezést a szülő 1 nappal előre az isklatitkárnál 8.30-ig lemndja. Az iskla pedagógiai prgramja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett isklai fglalkzáskat minden tanév elején az iskla munkaterve határzza meg. Az isklában a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskla fenntartója által megállapíttt szabályk szerint fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, illetve az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskla igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a Szülői Fórum, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. Az étkezési térítési díjakat és a tandíjakat a megjelölt időpntig előre kell befizetni pstai csekken vagy átutalással. A szakkörök díját készpénzben kell fizetni a szakkörvezető tanárnál. Indklt esetben az igazgató engedélye alapján a befizetési határidőtől el lehet térni. Az étkezési kedvezményben részesülő tanulók hiányzása esetén a lemndás kötelező, mely a szülő kötelessége és felelőssége. Elmulasztása esetén a hiányzást észlelve az iskla a teljes hétre lemndja a tanuló ebédjét. Az előre befizetett térítési díjak és tandíjak visszafizetéséről pstai útn az iskla gazdasági vezetője gndskdik, ha a tanuló tanulói jgvisznya az isklában megszűnik, vagy ha az isklából tartósan két hónapt igazltan hiányzik, illetve akkr, ha a térítési díjas fglalkzásn önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskla igazgatója dönt. 14. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A tanulók tankönyvellátásáról minden évben - a tankönyvfelelős közreműködésével - az iskla gndskdik. A másdik félév elején, a tankönyvfelelős által megjelölt határidőig a tantestület tagjai évflyamnként ill. egyes tantárgyakat tanítók egymással egyeztetve - összállítják az egyes sztályk alaptankönyveinek listáját. Az iskla ezt a listát elküldi a szülőknek, akik aláírásukkal tudmásul veszik és jóváhagyják a kiválaszttt tankönyveket. Itt van lehetőség arra, hgy a szülők jelezzék, ha valamelyik tankönyvre nincs szükségük, nem kérik. Az iskla - a tankönyvfelelős közreműködésével - a listán szereplő tankönyveket a KELLO által meghatárztt időpntig (általában április 30.) minden tanulónak névre szólóan a KELLO hivatals tankönyvrendelő rendszerén keresztül megrendeli. A nyár flyamán a szülő megkapja a díjbekérőt, és a vételárat csekken, átutalással, vagy a KELLO pntkn készpénzes befizetéssel vagy utalvánnyal kiegyenlíti. A megrendelt tankönyveket a tanulók az első tanítási napn kapják meg. A megrendelt, de szükségtelenné vált tankönyveket ill. tankönyvcsmagkat a tankönyvfelelős a KELLO felé visszáruzza. A pótbeiratkzáskr beiratkztt tanulók tankönyvhöz jutását a könyvtár kölcsönzéssel, ill. a tankönyvfelelős a KELLO-tól való pótrendeléssel segíti. A kedvezményes tankönyvellátás rendje Térítésmentes tankönyvellátás A tanévtől az 1 évflyam, majd minden évben a srn következő évflyam felmenő rendszerben térítésmentes tankönyvellátásban részesül. Ezeken az évflyamkn tanuló tanulók a tankönyveket az iskla könyvtárából kapják, kölcsönzik. Ezek lehetnek használt tankönyvek is, melyeket tanév végén tiszta és használható állaptban vissza kell adni a könyvtárnak. Amennyiben a tankönyv firkált, szakadt vagy rngált állaptban van, a szülő köteles a könyvtár részére egy új példány beszerzéséről gndskdni. Az alapcsmaghz tartzó munkafüzeteket a tanulók újjnan és saját tulajdnba kapják. A könyvtárs a tankönyvrendelés előtt felméri, hgy a könyvtár az egyes tankönyvekből hány darabbal rendelkezik, és hány új példányt kell rendelni. Ingyenesség rászrultsági alapn A jelenlegi törvények értelmében a tanuló (szülő) az isklában a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. 17

19 Az erre való igényt minden év januárjában az igénylőlap értelemszerű kitöltésével és aláírásával, és a szükséges igazláskkal együtt történő benyújtásával kell bejelenteni az isklában. Az igénylőlapkat az előző évben ingyenes tankönyvre jgsult tanulóknak autmatikusan kisztjuk, így jut el a szülőkhöz. Új jgsultak a titkárságn juthatnak igénylőlaphz. Ha a szülő az időben megkaptt igénylőlapt határidőre nem juttatja vissza, az iskla nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni! Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (nrmatív kedvezmény) köteles az iskla biztsítani, ha a gyermek tartósan beteg vagy fgyatéks (szakrvs igazlja) sajáts nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizttság igazlja) hárm vagy többgyermekes családban élő (családi pótlék igazlja) rendszeres gyermekvédelmi támgatásban részesül (erről szóló határzat igazlja) A családi pótlék igazlható bérjegyzékkel, számlakivnattal, vagy pstai igazlószelvénnyel. Az igénylő az általa közölt adatk valódiságáért büntetőjgi felelősséget visel. Ha a tanulóra a fent felsrlt kritériumk egyike sem vnatkzik, de sztályfőnöke a család nehéz anyagi helyzetét ismerve, vagy egyéb körülmények miatt támgatásra javaslja, annak a rászruló tanulóknak az iskla tvábbi kedvezményeket állapíthat meg. Erről és a támgatás módjáról a nevelőtestület a törvényben meghatárzttak szerint dönt. Az ingyenes tankönyvellátást iskla a könyvtárból, könyvtári tankönyvek kölcsönzésével ldja meg. Ezek lehetnek használt tankönyvek is, amelyeket könyvtári könyvként kell használni, és tanév végén vissza kell adni a könyvtárnak. Az isklai tankönyv elvesztésével, megrngálásával kztt kárt a szülőnek az iskla részére meg kell térítenie. Ennek módjáról az iskla igazgatója ill. az igazgató által megbíztt személy (pl. tankönyvfelelős, könyvtárs) dönt és ad tájékztatást. A tanulók az isklai könyvtártól kölcsönzött tankönyvek használatára addig jgsultak, ameddig tanulói jgvisznyuk az isklánkban fennáll. A tanulói jgviszny megszűnésekr pl. isklaváltztatáskr az ingyernesen kaptt tankönyveket vissza kell adni az iskla könyvtárának. A munkafüzeteket és munkatankönyveket a tanulók újjnan és saját tulajdnba, ingyenesen, állami támgatásból kapják. 15. A TANULÓK, A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA 1. A tanulókat az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskla igazgatója az isklai diákönkrmányzat vezetőségi ülésén legalább félévente, a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalmmal, A földszinten és az első emeleten elhelyezett hirdetőtáblán keresztül flyamatsan tájékztatja, valamint az sztályfőnökök az sztályfőnöki órákn flyamatsan tájékztatják. 2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők flyamatsan szóban és a tájékztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékztatják. 3. A tanulók a jgszabálykban, valamint az iskla belső szabályzataiban biztsíttt jgaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik, tisztségviselők útján az iskla igazgatóságáhz, az sztályfőnökükhöz, az iskla nevelőihez, a diákönkrmányzathz, az intézményi tanácshz vagy az isklaszékhez frdulhatnak. 4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel, az intézményi tanáccsal vagy az isklaszékkel. 5. A szülőket az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról az iskla igazgatója a szülői szervezet (Szülői Fórum) ülésén minden félév elején, a hirdetőtáblán keresztül flyamatsan tájékztatja, az sztályfőnökök: az sztályk szülői értekezletein tájékztatják. 18

20 6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módn tájékztatják: szóban: egyéni megbeszéléseken, a családlátgatáskn, a szülői értekezleteken, a nevelők fgadó óráin, a nyílt tanítási napkn, a tanuló fejlesztő értékelésére összehívtt megbeszéléseken, írásban a tájékztató füzetben (ellenőrző könyvben). 7. A szülői értekezletek és a nevelők fgadóóráinak időpntjait tanévenként az isklai munkaterv tartalmazza. 8. A szülők a tanulók és a saját a jgszabálykban, valamint az iskla belső szabályzataiban biztsíttt jgaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik, tisztségviselők útján az iskla igazgatóságáhz, az adtt ügyben érintett tanuló sztályfőnökéhez, az iskla nevelőihez, a diákönkrmányzathz, az intézményi tanácshz vagy az isklaszékhez frdulhatnak. 9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelőivel, az intézményi tanáccsal vagy az isklaszékkel. 16. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 1. Az isklában az alábbi tanulmányk alatti vizsgák tehetők le: sztályzó vizsga, pótló vizsga, javítóvizsga. 2. Osztályzó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi sztályzat megállapításáhz, ha a tanórai fglalkzáskn való részvétel alól fel vlt mentve, engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján sztályzó vizsgát tehet, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan mulasztása együttesen egy adtt tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján sztályzó vizsgát tehet. 3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható kból elkésik, távl marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávzik, mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt igazlja. 4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb hárm tantárgyból elégtelen sztályzatt kaptt. 5. A tanulmányk alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályk szerint kell megszervezni. 6. A vizsgák időpntját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei sztályzó vizsga esetén a vizsgák időpntja előtt legalább egy hónappal, javítóvizsga esetén a tanév végén (biznyítványsztáskr) tudják meg. 7. A tanulmányk alatti vizsgákn (sztályzó vizsga, javító vizsga, különbözeti vizsga vagy pótló vizsga) az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakrlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak (A külföldön tanulmánykat flytatóknál vagy magántanulók esetén az sztályzó vizsga srán a fenti táblázatban vastagn szedett tantárgyakból kell vizsgát tenniük.): 19

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE HATÁLYBA LÉPÉSE: 2012. 12. 03. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jgk és kötelességek

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Készült: 2014. augusztus I. A Házirend célja A házirend az iskla diákjainak alktmánya. Rögzíti a jgkat és a kötelességeket, valamint az iskla munkarendjét.

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA És óvda HÁZIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE (HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. 09. 01.) A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

HÁZIREND Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Szentgtthárd és Térsége Általáns Iskla, Gimnázium és Alapfkú Művészeti Iskla A törvényes rend egyetlen egy jgdtól és szabadságdtól sem fszt meg mindaddig, amíg nem sérted meg embertársaid jgait

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Készítette: Cselikné Juhász Ildikó főigazgató Hatályba lépés időpntja: 2009. január 1. 2 TARTALOM Az intézmény

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Vokányi Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE OM aznsító: 101 185 (2509 Esztergm-kertvárs, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE Készült a 2011. évi CXC. törvény, a 2011. évi CLXXXVII. Törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben fglaltak alapján.

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E 1 ZSÁMBÉKI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖPONT HÁZIRENDJE A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013. KOPINT-DATORG Szakközépiskola

TANULÓI HÁZIREND 2013. KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1 TANULÓI HÁZIREND 2013. 2 A K O P I N T - D A T O R G G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A I S K O L A H Á Z I R E N D J E, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 1 T A R T A L O M ISKOLAI HÁZIREND 3 A házirend célja és feladata 3 A házirend hatálya 3 A házirend nyilvánossága 3 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Szügyi Dániel Református Általános Iskola Házirendje

Szügyi Dániel Református Általános Iskola Házirendje Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Házirendje Dévaványa, 2004. Módsítva: 2009. 08. 31. Átdlgzva: 2013. 03. 31. Tartalmjegyzék I. Bevezetés 1. II. Intézmények adatai 2. III. Jgk és kötelességek 3. -

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND. Apáczai Csere János Általános Iskola

TANULÓI HÁZIREND. Apáczai Csere János Általános Iskola TANULÓI HÁZIREND Apáczai Csere János Általános Iskola 2 Apáczai Csere János Általános Iskola TANULÓI HÁZIREND 3 T A R T A L O M Oldal Bevezető 5 A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya...

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya... HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartói

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben