Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat"

Átírás

1 Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1

2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2

3 1,/A, A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZ.M.SZ.) célja, hgy meghatárzza a Síps Utcai Óvda szervezeti felépítését az intézményi működés belső rendjét a belső és külső kapcslatkra vnatkzó megállapításkat és mindazn rendelkezéseket, amelyeket jgszabály nem utal más hatáskörbe. Kt. 40. (1). Az SZMSZ-t az intézmény vezetője készíti el, és a nevelőtestület fgadja el. Elfgadásakr az óvdaszék a jgszabályban meghatárzttak szerint egyetértési jgt gyakrl. Kt. 40. (2). 1/B. Az SZMSZ létrejött az alábbi jgszabályk, rendeletek alapján. Az Alapító Okirat évi LXXIX. Törvény a közktatásról (Ktv) és módsításai. Az Óvdai Nevelési prgram (ONP). A Síps Utcai Óvda Helyi Nevelési Prgramja. A Munka Törvénykönyve évi XXII. Tv.(Mt.) A közalkalmazttak jgállásáról szóló XXXIII. tv. (Kjt). 138/1992. (X. 8.) Krmányrendelet és módsításai Az 1997 évi XXXI. Törvény a gyerekek védelméről. A 217/1998.(XII. 30.) az államháztartás működéséről szóló krmányrendelet 69/2002.(IV. 25) Debrecen Megyei jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlésének határzata nevelési- ktatási intézmények közétkeztetéséről 36/2002. (XII.23) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlésének a gyermekétkeztetésről évi LXI. Törvény, amely az évi LXXIX. törvény újabb módsításáról rendelkezett. Bánk-telephely 19/2009.(VI.18.) EüM rendelet a tizenhat éveseknek szervezett ingyenes rvsi vizsgálat megvalósításával és az új Egészségügyi Könyv bevezetésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módsításáról. 19/2010.(IV.22.)EüM rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a védőnői tevékenységgel összefüggő módsításáról. 11/2010. (X.6.) NEFMI rendelettel módsíttt a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módsításáról. 2, Hatálybalépés: Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba és határzatlan időre szól. Módsítására akkr kerül sr, ha a fenti jgszabálykban váltzás áll be, vagy ha a szülők, illetve a nevelőtestület erre javaslatt tesz. 3

4 3. A kiterjedés köre az óvdába járó gyermekek közössége a gyermekek szülei, törvényes képviselői a nevelőtestület az intézményvezető, vezetőhelyettes a nevelő-ktató munkát segítők egyéb munkakörben dlgzók 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza: Az óvda működésének általáns szabályait - általáns rendelkezéseket I. Az óvda működésének rendjét II. A. Belső ellenőrzési szabályzatt II. B. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét III. A vezetők közötti feladatmegsztást és egységek közötti kapcslattartás IV. Az óvda működésével kapcslats általáns tudnivalókat. V. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösség kapcslatát. VI. A nevelőtestület feladatkörébe tartzó ügyek átruházásának rendjét VII. A külső kapcslatk rendszerét. VIII. Az intézményi közösségek, valamint a kapcslattartás frmáit, rendjét. IX. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét X. Rendkívüli esemény, bmbariadó esetén szükséges teendőket. XI. Az intézmény működési rendjét XII. Belépés és benntartózkdás rendjét azknál, akik nem állnak jgvisznyban az óvdával. XIII. Óvdai reklámtevékenységet. XIV. Szülői nyilatkzatk- Titktartási kötelezettségek XV. A évi törvényi váltzásk / félkövér, dőlt betűstílusban jelölve / 4

5 XVI. Záró rendelkezéseket. Mellékleteket Kötelező mellékletek: 1.sz.Adatkezelési szabályzat 2.sz.Szabálytalanságk kezelésének eljárásrendje Függelék: Az alapító kirat mindenkr az SZMSZ függelékében található. Függelék: Az alapító kirat AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. Az óvda neve: Síps Utcai Óvda székhelye: 4034 Debrecen Síps u Az óvda alapító és fenntartó szerve 5

6 Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 3. Az óvda jgállása Az óvda önálló jgi személy, az alapító kirat rendelkezése szerint önállóan működő, előirányzatai felett részjgkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az óvda épülete 10 csprttal történő működést tesz lehetővé. Bánk-telephely 1 csprt. 4. Az óvda alapfeladata az alapító kiratban meghatárztt óvdai nevelés, isklai életmódra történő felkészítés. 5. Az alapító kirat vállalkzás alapján flyó, óvdai nevelési időn kívüli fglalkzás tartását engedélyezi, valamint felhatalmazást ad az óvda helyiségei közül a trnaterem nyitvatartási időn kívüli bérbe adására. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az alapító kirat tartalmazza az óvda nevét, feladatait, a feladatellátást szlgáló vagyn, a vagyn feletti rendelkezés jgát, a gazdálkdással összefüggő jgsítványkat, a székhelyet, Ktv. 37. (4)-(5) Az óvda anyagi hasznszerzésre irányuló tevékenységet is flytathat, ha nem sérti az alapfeladatainak ellátását. Ezt az összeget a költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, és azt nem lehet elvnni. Ktv. 38. (2) Az óvda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcslatsan minden lyan ügyben dönt, amelyet jgszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcslats döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusk, a szülők, illetőleg a képviselők - a jgszabályban meghatárzttak szerint. Ktv. 39. (1)-(2) Az óvdában dlgzó alkalmazttak létszámát a Ktv. 1. sz. melléklete szerint kell meghatárzni. A Ktv. 3. sz. melléklete alapján az óvdai csprt maximális létszáma 25 fő. Az óvda jgszabályban előírt nyilvántartáskat köteles vezetni az alkalmazttak adatai 6

7 a gyermekek adatai Az adatk tvábbíthatók a fenntartó (önkrmányzat), bíróság, rendőrség, ügyészség részére. Ktv. 2. sz. melléklet Az óvda pedagógiai prgramja tartalmazza: azkat a nevelési feladatkat, amelyek biztsítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítését, a szciálisan hátránys helyzetben lévők felzárkóztatását. nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartzó gyermekek óvdai nevelésében a kisebbségi kultúrának és nyelvének áplását (szülői igény alapján). - Az intézményi működés alapdkumentumai: A törvényes működést az alábbi - hatálys jgszabálykkal összhangban álló - alapdkumentumk határzzák meg. a, Az alapító kirat: - tartalmazza az intézmény legfntsabb jellemzőit, biztsítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jgszerű működését. b, A pedagógiai prgram tartalmazza és meghatárzza: - az intézményben flyó nevelő - ktató munka tartalmi szakmai alapjait - a nevelés - ktatás célját, knkrét feladatait - a képességek kibntakztatásának és fejlesztésének módjait c, A tanév munkaterve: - az intézmény hivatals feladatsra, amely az intézményi célk, feladatk megvalósításáhz szükséges tevékenységek, munkaflyamatk időre beszttt cselekvési terve, felelősök megjelölésével 7

8 - a terv elfgadásának időpntja: minden év szeptember 10-ig d, Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei: e, A kllektív szerződés és közalkalmaztti szabályzat kétldalú megállapdásk, amelyeket a jgszabályi előírásknak megfelelő szerződő képviselői írnak alá. ( al megszűntetésre került.) Helyette Közalkalmaztti Megállapdás lépett helyére április 25.- től. I. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, EZEN BELÜL A GYERMEKEK FOGADÁSA (NYITVA TARTÁS) ÉS A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSA 1 Az óvda hétfőtől péntekig tartó ötnaps munkarenddel, egész éven át flyamatsan működik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatárztt nyári zárvatartás alatt szünetel. Ilyenkr történik az óvda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárás előtt május 10-ig össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vnatkzó igényeket, és a szülőket, a gyermekeket fgadó óvdáról a zárást megelőzően tájékztatni kell. A zárvatartás ideje alatt hetente egy alkalmmal a fenntartó által megállapítttak szerint szerdánként ig kell ügyeletet tartani. 2 A csprtk nyitva tartása lépcsőzetes munkakezdéssel. Nyitva tartás reggel: 06,30órától- 17,30 óráig Síps u 6 sz. alatt Nyitva tartás reggel: 06,30 órától- 17,00 óráig Bánk-telephely, Bánk 26 sz. alatt 3 Az óvdát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező óvdapedagógus és 2 fő tálalós dajka nyitja./ Síps u 6.sz. alatt/ Bánk- telephelynyitás 6,30 1 fő dajka / Bánk 26.sz.alatt/. 8

9 A kapu 8 óra 30 percig nyitva van, ezt követően 15 óráig zárva kell tartani. A csengetésre a besztás szerinti dajka nyit kaput, aki a külső látgatót a titkárságra kíséri. A Bánki-telephelyen a kapu nyitva tartás alatt zárva van a gyermekek védelme érdekében. A hivatals ügyek intézése az óvdatitkár irdájában történik. I.4 Az óvdában idegen személy vezetői engedély nélkül nem tartózkdhat. I.5 A vezető vagy a helyettese a nyitvatartási idő alatt az óvdában tartózkdik. - Ha ez nem lehetséges, a helyettesítési rendben kijelölt közalkalmaztt felel az intézmény biztnságs működéséért, akinek felelőssége, és intézkedési jgköre - eltérő rendelkezés hiányában - a működéssel, a gyermekek biztnságának megóvásával összefüggő aznnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. II. A. BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény belső ellenőrzés szabályzása tárgyában az alábbi utasítást adm ki: 1. Az intézményi belső ellenőrzés rendeltetése A belső ellenőrzés rendeltetése az, hgy segítse az intézmény vezetését a döntések előkészítésében, illetve szakmai megalapzásában utasításai, rendelkezései meghatárzásában, végrehajtásában a belső tartalékk feltárásában a mulasztásk, hiánysságk, szabálytalanságk megelőzésében a belső rend és fegyelem megszilárdításában a takaréksság érvényesítésében 2. Felelősségi visznyk Az intézményen belüli belső ellenőrzési rendszer kialakításáért, szabályzttságáért és hatékny működéséért az óvdavezető és helyettese felelős. Belső ellenőrzést végezhet: az óvdavezető az óvdavezető-helyettes 9

10 a munkaközösség vezetők Az ellenőrzések rendje: Ellenőrzést ellenőrzési ütemterv, illetve írásban rögzített munkamegsztás alapján lehet végezni. Az ellenőrzési ütemtervet a tanévnyitó értekezleten nyilvánsságra kell hzni. 3. Az ellenőrzés kiterjed: a munkakörrel kapcslats feladatk elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. A belső ellenőrzés főbb területei: a szakmai, pedagógiai tevékenység ellenőrzése az adminisztrációs munka ellenőrzése az élelmezés ellenőrzése a nevelő-ktató munkát segítők munkájának ellenőrzése (dajkák, fűtőudvarsk) Az ellenőrzés fajtái: tervszerű, előre megbeszélt szempntk szerinti ellenőrzés, spntán, alkalmszerű ellenőrzés: 1. a prblémák feltárása, megldása érdekében 2. a napi felkészültség felmérésének érdekében Az ellenőrzés értékelésének módja: egyéni értékelés, az ellenőrzött tevékenység után kisebb közösség munkájának értékelése az ellenőrzött tevékenység után általáns tapasztalatk értékelése a nevelőtestület előtt. 4. A vezetői belső ellenőrzés szakmai, pedagógiai tevékenység ellenőrzése a pedagógiai prgram és az éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése a pedagógusk ezzel kapcslats tevékenységének vizsgálata a nevelő- ktató munka tartalmának és színvnalának visznyítása a követelményekhez 10

11 a csprtnaplók, felvételi és mulasztási naplók flyamats vezetésének ellenőrzése a munkaközösségek munkájának ellenőrzése a feladatk teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról a dlgzók rendszeres és eseti beszámltatása Mennyiségi vagynnyilvántartás vezetésének ellenőrzése A térítési díjak beszedésének ellenőrzése. A munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi ktatás ellenőrzése. Az irattár ellenőrzése. A dajkák és egyéb technikai dlgzók munkájának ellenőrzése. A nevelő- ktató munkát segítő dlgzók munkájának ellenőrzése. A gyermekvédelmi munka ellenőrzése. Az óvdavezető-helyettes ellenőrzési kötelessége Az óvdavezető-helyettes ellenőrzési feladatai kiterjednek az alábbi területekre /a munkaköri leírás is tartalmazza feladatait/: az óvdavezetővel együtt, illetve kettejük megállapdás alapján külön is a pedagógiai prgram és az éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése, az ktatási dkumentumkban, a határzatkban, a jgi szabályzásban fglaltak betartására, az intézményi nyilvántartásk, statisztikák, összegzések, értékelések, az adminisztráció pnts vezetése / leltárkészlet, selejtezés, vegyi árunyilvántartás, technikai dlgzók jelenléti ívének vezetése/, a nevelő- ktató munkával kapcslats feladatk határidejének betartása, a munkafegyelemre, az intézményi tulajdnt kársító eseményekre, a leltárzás és selejtezés szabályszerű végrehajtásának ellenőrzése. A munkaközösség-vezető ellenőrzési feladatai: A munkaközösség vezetője felelős a munkaközösségi tagk munkájának megszervezéséért, munkájuk szakmai irányításáért és ellenőrzéséért. Tvábbá: a munkaközösség munkatervi feladatainak határidőre történő színvnalas elvégzéséért, a munkaközösség keretén belül történő előadásk, krreferátumk megszervezéséért, ellenőrzéséért, a bemutató fglalkzáskra történő felkészülés, lebnylítás ellenőrzése, a munkaközösség által szervezett prgramk / versenyek, kiállítás stb. /ellenőrzése. 11

12 II.B. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE - Feladata: az óvdapedagógiai munka ellenőrzésének megszervezése a nevelési prgramban meghatárztt célk megvalósítása érdekében, figyelemmel arra, hgy a Kt. 19 paragrafus (1) bek. a pedagógusk részére széles szakmai szabadságt, biztsit a nevelési, pedagógiai prgram keretei között. - Az ellenőrzés a vezetői munkáhz szrsan hzzátartzik, ( a Kt. 58. ) a szakmai munkaközösség feladata a nevelő - ktató munka ellenőrzésének segítése. 1 A belső ellenőrzés legfntsabb feladata az óvdában flyó pedagógiai tevékenység hatéknyságának mérése. 2 Az ellenőrzési tervet az óvdavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján az óvdavezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és ütemezését. Az ellenőrzési tervet az óvdában nyilvánsságra kell hzni. 3 Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvdavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: az óvdavezető- helyettes, a szakmai munkaközösség és a szülői munkaközösség is. 4 Az óvdavezető minden óvdapedagógus munkáját legalább egy alkalmmal értékeli a nevelési év srán. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevnhatja a vezetőhelyettest, valamint a szakmai munkaközösség vezetőjét. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvdapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. 12

13 5 A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánsítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiánysságk megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. IV. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az óvdai felvétel: a, Óvdába a gyermek harmadik életévének betöltése után, a nevelési év flyamán bármikr felvehető. b, Az óvda - fenntartó által meghatárzttak szerint - az óvdai jelentkezés idejét és módját - a határidő előtt legalább harminc nappal - köteles nyilvánsságra hzni. c, Az óvdába felvett gyermekeket a felvételi és mulasztási naplóban tartja nyilván a csprt óvdapedagógusa. 2. Távlmaradásk igazlására vnatkzó szabályk a, Ha a gyermek az óvdai fglakzáskról távl marad, mulasztását igazlni kell. A szülő köteles a hiányzás kát bejelenteni. A mulasztást igazltnak kell tekinteni: a, a szülő előzetes bejelentése esetén b, a szülő írásbeli kérelme esetén c, a gyermek betegsége esetén, rvsi igazlással d, a hatósági intézkedés indka esetén b, Nevelési év alatt az egészséges gyermek hiányzását hsszabb időre, 10 napn túl indklt esetben az óvdavezető engedélyezheti. / kivéve az isklai életmódra felkészítő fglalkzáskat / 13

14 c, Ha a szülő nem jelentette a hiányzás kát, úgy a gyermek hárm napi hiányzás után csak rvsi igazlással jöhet óvdába. Ha a távlmaradást nem igazlják, a mulasztás igazlatlan. Igazlatlan mulasztás esetén: az 5. és 8. napn / 2 alkalmmal / írásban a szülő felszólítása az igazlatlan mulasztás következményeire való figyelem felhívással d, Betegség után a gyermek csak rvsi igazlással jöhet óvdába. e. Ha a gyermek az isklai életmódra felkészítő fglakzásról: - egy nevelési évben hét napnál többet mulaszt igazlatlanul, az óvda vezetője (a szülő értesítése után) értesíti a gyermek lakóhely szerinti DMJV Önkrmányzat a Családvédelmi Osztály Intézményi és Gyámügyi Csprtját. 2. (1) Az R. 20. (3) (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a távlmaradást nem igazlják, a mulasztás igazlatlan. Az iskla köteles a szülőt és a tanuló kllégiumi elhelyezése esetén amennyiben a kllégium nem az isklával közös igazgatású intézmény a kllégiumt is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalmmal történt igazlatlan mulasztásakr, illetve ha a nem tanköteles, kiskrú tanuló igazlatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazlatlan mulasztás következményeire. Ha az iskla értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazlatlanul mulaszt, az iskla a gyermekjóléti szlgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. (4) Ha a gyermek a közktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján vesz részt óvdai nevelésben, és egy nevelési évben hét napnál többet mulaszt, illetve ha a tanköteles tanuló igazlatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az óvda vezetője, az iskla igazgatója a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Krm. rendeletben fglaltakkal összhangban értesíti a gyermek tényleges tartózkdási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szlgálatt. Az értesítést követően a gyermekjóléti szlgálat az óvda, illetve az iskla és szükség esetén a kllégium bevnásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás kának feltárására figyelemmel meghatárzza a tanulót veszélyeztető és az igazlatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcslats, tvábbá a gyermek, tanuló érdekeit szlgáló feladatkat. (11/2010. (X.6.) NEFMI rendelet 14

15 f. A jegyző hivatalból elrendeli az óvdai nevelés keretében flyó isklai életmódra felkészítő fglakzáskn való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. 3. Az óvda egészségvédelmi szabályai a, A gyermekek általáns egészségi állaptát minden hónap utlsó keddjén az óvda rvsa ellenőrzi. b, Az Állami Népegészségügyi és Tisztirvsi Szlgálat által meghatárztt szabályk betartása szigrúan kötelezőek. c, Az óvdában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számíttt legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig gndskdnia kell a gyermek elkülönítéséről, a láz csillapításáról, ha szükséges, rvsi ellátásról. d, Lábadzó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvdát teljes gyógyulásig nem látgathatja. A gyermek betegsége után csak rvsi igazlással jöhet ismét óvdába. f, Fertőző betegség esetén az óvdát aznnal értesíteni kell. A tvábbi megbetegedések elkerülése érdekében fkztt figyelmet kell frdítani a tisztaságra, fertőtlenítésre. g, Az óvda tálalóhelyiségeibe csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be. h, Csprtszbában szülő csak engedélyezett alkalmakkr tartózkdhat. Ilyen: - beszktatás - nyílt nap - szülői értekezlet - ünnepélyek, csprtk rendezvényei i, Az óvda egész területén csak a kijelölt helyen lehet dhányzni. Az óvda épületén belül dhányzni tils! j, Az intézményen belül szeszesital fgyasztása szigrúan tils! 4. Balesetvédelem 15

16 Óvdásaink balesetvédelme érdekében felhívjuk a veszélyekre a gyermekek figyelmét, elmndjuk a használat szabályait és megköveteljük a szabályk szigrú betartását. A balesetvédelmi ktatásról a csprtnaplóban dátummal elláttt feljegyzést készítünk mindkét óvdapedagógus és a dajka jelenlétében. A tanév elején megtartjuk a dlgzók részére a balesetvédelmi ktatást, és minden dlgzó részére átadjuk az elsősegélynyújtás szabályai dkumentumt. 5. Az óvda gyermekvédelmi szabályai A gyermekvédelmi feladatk krdinálását, kapcslatáplást, jelzőrendszer működtetését az óvda gyermekvédelmi felelőse, illetve helyettese végzi a munkaköri leírásukban fglaltak alapján. Gyermekvédelmi felelős: 1-5 csp. óvdapedagógus Gyermekvédelmi felelős : 6-10 csp. óvdapedagógus Bánk-telephely Gyermekvédelmi felelős : 1csp. óvdapedagógus Gyermekvédelmi felelős feladatai: PREVENCIÓ és SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A gyermek- és ifjúságvédelmi munka fő feladatai: a veszélyeztetett helyzetű gyermekek védelme, az intézményes óvdai és családi nevelő munka támgatása, a megelőzés és visszatartás, és - szükség esetén - az ifjúság bűnüldözés támgatása. A gyermekvédelmi felelős vezessen nyilvántartást, határzza meg a nyilvántartásba vétel kát, a tennivalókat, esetleg törölje azkat, akiknek a veszélyeztetettsége megszűnt. A nyilvántartás vezetése elsősrban a csprtk óvdapedagógusától kaptt tájékztatására támaszkdjn, de minden esetben végezzenek együtt családlátgatáskat. A nyilvántartás legyen egyszerű, könnyen áttekinthető, csak a lényeges adatkat tartalmazza. Frmája: Gyermekvédelmi Napló. Szrgalmazza, hgy a nevelőtestület a szülői munkaközösség támgatásával kövessen el mindent a veszélyeztetett gyermekek helyzetének javítására. 16

17 A veszélyeztetetett gyermekek ügyében keletkezett hivatals iratkat bizalmas felirattal jelölje és a meghatárztt módn, vezesse. Ha a veszélyeztetett gyermek másik óvdába kerül, a nyilvántartás adatait az új óvdavezetőnek címzett BIZALMAS küldeményként kell tvábbítani. Munkáját felmérések alapján végzi, amelyhez a szempntkat elkészíti, s az óvdapedagógusk felmérési adatait összesíti. A HNP tartalmazza a felmérések szempntjait: - veszélyeztetettség - fgyatéksság - hárm vagy több gyermekes család - csnkacsaládban élők - nevelőszülőknél élők - nemzetiségi és etnikai hvatartzás Jelzéssel él az illetékes szerv felé prbléma esetén. Kapcslatt tart az alábbi szervekkel: - Gyámhivatal - Jegyző - Szciális Osztály - Egyházak, alapítványk - Civil szervezetek - Vársi PedagógiaiSzakszlgálat - Családsegítő, Gyermekjóléti Szlgálatk - Rendőrség - Bíróság - Nemzetiségi, Etnikai szervezetekkel 17

18 Tájékztatja a szülőket a gyermeki jgkról, a gyermekeket támgató ellátó rendszerről. A gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb, pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hgy az óvdavezető értesítse a Gyermekjóléti Szlgálatt. A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hgy az óvdavezető indítsn eljárást a gyermek lakó-, illetve ennek hiányában tartózkdási helye szerint illetékes települési önkrmányzat plgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermek-védelmi támgatás megállapítása, szükség esetén a támgatás természetbeni ellátás frmájában történő nyújtása érdekében. Az óvda Helyi Nevelési Prgramja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatai keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer - ellenes prgram kidlgzásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az óvdavezetőnél, tájékztatás nyújtása a gyermekek, a szülők és a pedagógusk részére. III. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS ÉS AZ EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS - Az intézmény élén az óvdavezető áll, akit egy helyettes segít az óvda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. Az óvdavezető felel a Közktatási Törvény 54 -a alapján: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takaréks gazdálkdásért, a pedagógiai munkáért, A gyermekvédelmi feladatk megszervezéséért és ellátásáért, a nevelőmunka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusi középtávú tvábbképzési prgram, valamint az éves beisklázási terv elkészítéséért, a pedagógusk tvábbképzésének megszervezéséért. az óvda ellenőrzési, minőségbiztsítási rendszerének működtetéséért az intézményvezető jgkörét, felelősségét, feladatait a közktatási törvény, valamint a fenntartó határzza meg. 18

19 1. Az óvdavezető feladata a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmaztti közösség értekezletének előkészítése, vezetése, a döntések (állásfglalásk) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztsítása, a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel, az óvdaszékkel való együttműködés, a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányzási jgkör gyakrlása, az intézmény működésével kapcslatban minden lyan ügyben való döntés, amelyet jgszabály vagy kllektív szerződés (közalkalmaztti szabályzat) nem utal más hatáskörébe, a jgszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazttak fglalkztatására, élet - és munkakörülményeire vnatkzó kérdésekben, az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azn lehetőség figyelembevételével, hgy a képviseletre meghatárztt ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, a jgszabályk által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruháztt - feladatk ellátása, a gazdálkdási feladatkban közreműködő óvdatitkár, valamint a karbantartó gndnk munkájának közvetlen irányítása. a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazdó, méltó megszervezése 2. A vezetési feladatk megvalósítása a, Az óvdavezető feladatait közvetlen munkatársai: a vezető helyettes, a munkaközösségi vezető, a minőségbiztsítási team vezető, a Közalkalmaztti Tanács, az óvdatitkár közreműködésével látja el. A vezetőhelyettesi megbízást a nevelőtestület véleményezési jgkör megtartásával az intézményvezető adja. A vezetőhelyettesi kinevezést az intézmény határzatlan időre kinevezett közalkalmazttja kaphatja, a megbízás határzatlan időre szól. A vezetőhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazn területre kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz. Munkaköri leírását az SZ. M. SZ. Melléklete tartalmazza. A vezető távllétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatkat. 19

20 b, Az óvdatitkár hatásköre - és felelőssége kiterjed a munkaköre szerinti feladatsrra. Munkaköri leírását az SZMSZ melléklete tartalmazza. - Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Munkaköri leírásukat a SZMSZ melléklete tartalmazza. A követlen munkatársak az intézményvezetőnek tartznak felelősséggel. Beszámlási kötelezettségük kiterjed az intézmény működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megldandó prblémák jelzésére. 3. A vezetők benntartózkdása Az intézményvezetőt távlléte esetén az óvdavezető helyettes, mindkettőjük akadályztatása esetén a rangidőst óvdapedagógus, adminisztrációs ügyekben az óvdatitkár helyettesíti. 4. Az intézmény vezetősége a, Az intézményvezető munkáját- irányító, tervező, szervező ellenőrző, értékelő tevékenységét - középvezetők segítik meghatárztt feladatkkal, jgkkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. b, Az intézmény vezetősége, mint testület knzultatív, véleményező és javaslattevő jggal rendelkezik. A vezetőség értekezleteiről feljegyzés készül. Értekezletet az intézményvezető az általáns munkaidőn belül hívhat össze. Az intézményvezetőség tagjai: az intézményvezető, az intézményvezető helyettes, szakmai munkaközösség vezető, Közalkalmaztti Tanács elnök, minőségbiztsítási team vezető és tagjai. Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatkat is ellátnak. Tapasztalataikról beszámlási kötelezettségük van az intézményvezető felé. c, Az intézmény vezetősége megbíztt tagjai révén együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával. d, Az óvdavezető- helyettes 20

21 Vezetői tevékenységét az óvdavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvdavezető akadályztatása esetén ellátja helyettesítését. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapíttt tevékenység irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját Az óvdavezető- helyettes felelős a házi tvábbképzések megszervezéséért, a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztsításáért, a szülői munkaközösség működésének segítéséért, valamint a helyettesítési besztás elkészítéséért. Részletes feladatait a munkaköri leírás határzza meg. - A nevelőtestület és a dajkák csprtja közötti kapcslattartás az óvdai munka egészét, valamint az óvda valamennyi alkalmazttját érintő ügyekben a félévente egy alkalmmal összehívtt, valamennyi alkalmaztt részvételével tarttt alkalmaztti értekezleten valósul meg. - Az egyes tervezési időszakk feladatait a csprt óvónője rendszeresen megbeszéli a csprthz beszttt dajkával. - Helyettesítési rend az óvdavezető vagy az óvdavezető - helyettes akadályztatása esetére - A nevelési - ktatási intézmény vezetője köteles gndskdni arról, hgy ő vagy helyettesének akadályztatása esetén a vezetői, vezetőhelyettesi feladatkat ellássák. - Az óvdavezető akadályztatása esetén helyettesítését az óvdavezető- helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azk az ügyek, amelyek aznnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólags hatáskörébe tartznak. - Az óvdavezető tartós távlléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távllétnek a két hét, illetve az ennél hsszabb időtartam minősül. - Az óvdavezető és helyettese egyidejű távlléte esetén a helyettesítés az óvdavezető által adtt megbízás alapján történik. 21

22 - Ilyen megbízás hiányában az óvdavezetőt a szakmai munkaközösség vezetője, távlléte esetén a legmagasabb szlgálati idővel rendelkező határzatlan időre alkalmaztt óvdapedagógus helyettesíti. - A reggel 6 órától 7 óráig, illetve a 16 órától 17,30 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvdapedagógusk. Intézkedésre a magasabb fizetési fkzatba tartzó óvdapedagógus jgsult. Intézkedési jgköre az intézmény működésével, a gyermekek biztnságának megóvásával összefüggő aznnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. V. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG. 1. Az intézmény nevelőtestülete és jgköreik a, A nevelőtestület -a Közktatási törvény 56. és 57. -a alapján a nevelési-ktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és ktatási kérdésekben az intézmény legfntsabb tanácskzó és határzathzó szerve. A nevelőtestület tagjai a nevelési - ktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazttja, valamint a nevelő és ktató munkát közvetlenül segítő felsőfkú végzettségű dlgzója b, A nevelőtestület a nevelési és ktatási kérdésekben, a nevelési - ktatási intézmény működésével kapcslats ügyekben, valamint a Közktatási törvényben és más jgszabálykban meghatárztt kérdésekben döntési, egyébként pedig egyetértési, véleményező és javaslattevő jgkörrel rendelkezik. 2. A nevelőtestület értekezletei a, A nevelőtestület a tanév flyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart. A nevelőtestület rendes értekezleteit az intézmény munkatervében meghatárztt időpntkban az intézményvezető hívja össze. 22

23 A nevelőtestületi értekezlet tárgyalja a Helyi Nevelési prgram, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a házirend, a munkaterv, az óvdai munkára irányuló átfgó elemzés, beszámló elfgadásával kapcslats napirendi pntkat. A nevelőtestületi értekezlet vnatkzó napirendi pntjáhz az egyetértési vagy véleményezési jgt gyakrló szülői munkaközösség képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét választással elfgadtt pedagógus vezeti A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választtt hitelesítő írja alá. b, Az intézmény nevelőtestülete az alábbi állandó értekezleteket tartja a tanév srán: - a tanévzáró- és nyitó értekezletet szeptember elején - őszi és tavaszi nevelési értekezletet / szakmai napt / Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet hívhat össze az intézmény lényeges prblémáinak megldására, ha a nevelőtestület tagjainak 50 % + 1, valamint a Közalkalmaztti Tanács, az intézményvezető vagy vezetősége szükségesnek látja. 3. A nevelőtestület döntései, határzatai A nevelőtestület döntéseit és határzatait - a jgszabálykban meghatárzttak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hzza. Titks szavazás esetén szavazatszámláló bizttságt jelöl ki a nevelőtestület. A szavazatk egyenlősége esetén az intézményvezető szava dönt. A döntések és határzatk az intézmény iktattt irattárába kerülnek, határzati frmában. 4. A nevelőtestület által átruháztt feladatkörök és a beszámltatás rendje a, A nevelőtestület a feladatkörébe tartzó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatárztt időre vagy alkalmilag - bizttságt hzhat létre, illetve egyes jgköreinek gyakrlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átruháztt jgkör gyakrlóját a nevelőtestület tájékztatni köteles azkról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. b, A nevelőtestület a közktatási törvényben meghatárztt jgköréből a szakmai munkaközösségre ruházza át az alábbi jgköreit: 23

24 - a próbaidős pedagógus munkakörben dlgzó közalkalmazttak munkájának véleményezése - a munkaközösségekbe tartzó tagk tvábbképzéséhez, átképzéséhez. - helyi szakmai, módszertani prgramk összeállítása - az eszköz fejlesztések tervezését A szakmai munkaközösség vezető az éves munkatervben rögzített rendes nevelőtestületi értekezleten számlnak be az átruháztt hatáskör gyakrlásáról. A nevelőtestület a szakmai munkaközösségre ruházza az óvdapedagógusk külön megbízásának elsztásával kapcslatsan a Kt. -ben meghatárztt véleményezési jgkörét A véleményezés gyakrlásáról a szakmai munkaközösség a következő nevelőtestületi értekezleten ad számt. 5. A Helyi Nevelési Prgrammal kapcslats rendelkezések a, A Helyi Nevelési Prgram szeptember 1-től került bevezetésre az újnnan indíttt kis csprtkban, ezt követően felmenő rendszerben a többi csprtban. A kiegészített Helyi Nevelési Prgram Szeptember 01-től minden csprtban bevezetésre került. b, Az óvdai dkumentumk megtekinthetők a bejáratkn jelzett helyiségekben: - emeleti nevelői szba - vezetői irda - titkári irda c, A helyi pedagógiai prgramról az óvdavezető, az óvdavezető helyettes, és a munkaközösség vezető adhat tájékztatást. Ideje: napnta hivatali időben 8 16 óráig d, től a Bánki telephely bővítéssel az ttani Óvdai Nevelési Prgram 24

25 szerint indíttt gyermekeknél a régi Óvdai Nevelési Prgram augusztus 31.-ig mérvadó után megkezdett tanévben az újnnan felvett gyermekekre a Síps Utcai Óvda Kmplex Prevenciós Prgramja a mérvadó. 6. A nevelőtestület szakmai munkaközössége. a, A Közktatási Törvény 58. -a szerint: a nevelési - ktatási intézmény pedagógusai szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak a nevelési - ktatási intézményben flyó nevelő és ktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösség tagjai a munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, krdinálására munkaközösségvezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatk ellátásával. b, Az intézményben egy szakmai munkaközösség dlgzik, meghatárztt terv szerint, a tagk - és a prgram által meghatárztt ideig. c, A szakmai munkaközösség feladatai - javítja, krdinálja az intézményben flyó nevelő - ktató munka szakmai színvnalát, minőségét - fejleszti, tökéletesíti szakterülete módszertani eljárásait, javaslatt tesz speciális irányk megválasztására - szervezi a pedagógusk tvábbképzését - javaslatt tesz a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai irányzatk felhasználására, eszközök beszerzésére - támgatja a pályakezdő pedagógusk munkáját, fejleszti a munkatársi közösséget. d, A szakmai munkaközösségvezető jgai és feladatai - összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfgadásra - az intézmény pedagógiai prgramja és munkaterve alapján a munkaközösség éves prgramját - irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért 25

26 - szakmai és módszertani értekezleteket hív össze, bemutató fglakzáskat, hspitáláskat szervez, segíti a szakirdalm felhasználását - ellenőrzi a munkaközösségi tagk munkáját, eredményességét, intézkedést kezdeményez az óvdavezető felé - képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé - összefglaló elemzést, beszámlót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről - javaslatt tesz a szakmai tvábbképzésekre, a munkaközösségi tagk elismerésére - állásfglalásai, javaslatai, véleménye nyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait VII. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA, BELEÉRTVE A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁST - Kiemelt feladat a gyermekjóléti szlgálattal való együttműködés a veszélyeztetettség feltárásáhz, a megelőzéshez. Intézményünk pedagógusai közreműködnek a gyermekvédelemmel kapcslats feladatk ellátásában. - Kiemelt feladat a 3-7 éves krsztály megelőző jellegű óvda - iskla egészségügyi rvsi ellátását biztsító szlgáltatóval való kapcslattartás szabályzása ( Kt. 41 par.5. bek. előírja, hgy a nevelési - ktatási intézménynek gndskdnia kell a rábíztt gyermekek egészségének megóvásáról.) VII.1 Az óvdavezető kapcslatt tart a pedagógiai szakmai szlgáltatásk ellátására létrehztt intézményekkel. A pedagógiai szakmai szlgáltató szerv által közölt határidőben javaslatt tesz az általa igényelt, az intézményt érintő feladatk munkatervi ütemezésére. VII.2 A gyermekek fejlesztésének, isklára alkalmasságának, isklaérettségének elbírálásában szükség szerint közreműködő nevelési tanácsadóval az óvdavezető állapdik meg az együttműködés frmáiban. VII.3 Az óvdáhz legközelebb lévő bölcsőde és általáns iskla képviselőjével külön megállapdásk rögzítik a bölcsődéből átkerülő, illetőleg az isklába távzó gyermekek beilleszkedését, megkönnyítő együttműködést. 26

27 VII.4 Az óvda gyermekvédelmi felelőse flyamats kapcslatt tart a gyermekjóléti szlgálattal, amelyről az óvdavezetőnek rendszeresen beszáml. A kapcslattartást vezetői szinten az óvdavezető gndzza. VII.5 Az egészségügyi szlgáltatóval való kapcslattartás az óvdavezető feladata. VII.6 Az óvdát a szakmai szervezetekben az óvdavezető képviseli. VII.7 Az egyházak képviselőivel az óvdavezető tart kapcslatt. VIII. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, VALAMINT A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE 1. Az intézményi közösségek és belső kapcslattartás általáns módjai: a, Alkalmaztti közösségek: - nevelőtestület, szakmai munkaközösség - nem pedagógus munkakörben dlgzók közössége / dajkák, tálaló-msgatók, adminisztrátr, udvars-fűtők / Szülői közösségek: - szülői munkaközösségek A gyermekek közösségei: - csprtk Közalkalmaztti tanács b, Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbíztt vezetők és választtt közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fgja össze. A kapcslattartás rendszeres frmái: a különböző értekezletek, fórumk, bizttsági ülések, intézményi gyűlések, nyíl napk, fgadó órák. A kapcslattartás rendszeres és knkrét időpntjait az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A kapcslattartás helyszíneit az óvda biztsítja. A belső kapcslattartás szabálya, hgy különböző döntési fórumkra, nevelőtestületi - alkalmaztti értekezletekre a vnatkzó napirendi pntkhz a döntési, egyetértési, és véleményezési jgt gyakrló közösségek által delegált képviselőket meg kell hívni, nyilatkzatukat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. 27

28 A szülői munkaközösségi tagkkal a csprtvezető két óvdapedagógus, a Szülői Munkaközösség vezetőivel az óvdavezető tartja a kapcslatt. 2. Az intézményi közösségek jgai a, Az egyes közösségeket, illetve azk képviselőit jgszabálykban meghatárztt esetekben: résztvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jgk illetik meg. b, Részvételi jg illeti meg az intézmény minden dlgzóját azkn a prgramkn, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi jg illeti meg az intézmény életével kapcslatban a dlgzókat, azk közösségét, az óvdával kapcslatban álló szülőt, munkáltatót. Véleményezési jg illeti meg az egyes személyt és közösségét: az elhangztt véleményt a döntés előkészítése srán a döntési jgkör gyakrlójának mérlegelnie kell. Döntési jgkör gyakrlójának az elhangztt véleménnyel kapcslats álláspntját a véleményezővel közölni kell. Az egyetértési jg az intézkedés meghzatalának feltétele. A jgkör gyakrlója az adtt kérdésben csak akkr rendelkezhet, ha az egyetértésre jgsult személy, közösség azzal ténylegesen egyetért. A döntési jggal rendelkező személy vagy testület számára kizárólags intézkedési jg, amelyet jgszabályk rögzítenek. Személyes jgkör esetén a jgkör gyakrlója teljes felelősséggel egyszemélyben / 50% + 1/ többség alapján dönt. A testület határzatképes, ha 2/3 része jelen van. 3. Alkalmaztti közösségek a, Az alkalmaztti közösség az intézmény nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmaztti jgvisznyban álló dlgzóból áll. A teljes alkalmaztti közösséget az intézményvezető hívja össze mindazn esetekben, amikr ezt jgszabály írja elő, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sr. Az alkalmaztti közösséget érintő, határzatt hzó értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 28

29 b, A nevelőtestület és az intézmény szakmai munkaközösségeit a pedagógus munkakörrel rendelkező közalkalmazttak alktják. Tevékenységükkel és kapcslattartásuk módjával az SZMSZ önálló fejezete fglalkzik. c, Az intézmény nem pedagógus képesítésű közalkalmazttainak közösségét, kapcslattartásukat az óvdavezető helyettes fgja össze. A közalkalmazttak munkaköri leírásuk szerint dlgznak SZMSZ melléklete. 4. Szülői közösségek a, A szülői munkaközösség: meghatárztt jgaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében munkaközösségeket hzhatnak létre. A szülői szervezet az alábbi jgkkal felruháztt: Egyetértési jg: 1. - meghatárzza működését - választmányát megválasztja - meghatárzza ülései rendjét 2. az óvda Helyi Nevelési Prgramról történő tájékztatása ügyében a házirend elhelyezése, megtekinthetősége Véleményezési jga van: - a nevelési év rendjéről, a nevelés nélküli napkról, a nyitva tartásról, a szünetekről - a hit- és vallásktatás idejéről és helyéről - a működés rendjéről a gyermekek fgadásáról 29

30 a vezetők benntartózkdásáról - a belépés és benntartózkdás rendjéről azk részére akik nem állnak jgvisznyban az óvdával - a vezetés és a szülői munkaközösség rendjéről frmájáról - a külső kapcslatk rendjéről, frmájáról - a rendszeres egészségügyi szlgálat rendjéről - a házirend megalktásáról - a reklámtevékenység tartalmáról b, A szülői munkaközösségek vezetőit az intézményvezető az éves munkatervben rögzített időpntkban, tanévenként legalább kétszer hívja össze, ahl tájékztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. A Szülői Választmány elnökével közvetlenül az intézményvezető kapcslatt. tart A csprtk szülői munkaközösségével a kapcslatt közvetlenül a csprtvezető óvdapedagógusk tartják, akik az intézmény nevelési prgramjába illeszkedő szülői kezdeményezéseket segítik. A szülői munkaközösségek véleményeit, javaslatait a szülői munkaközösség vezetői, a választtt SZMK elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. 5. A szülőkkel való kapcslattartás és tájékztatás frmái és rendje a, Az intézmény a közktatási törvény 13. és 14. -nak megfelelően a tanév srán rendszeres szóbeli tájékztatást tart az éves munkatervben rögzített, faliújságn kifüggesztett, az általáns munkaidőn túli időpntkban. / szülői értekezletek, fgadó órák / Az intézmény - munkatervben rögzített - tanévenként két szülői értekezletet tart. b, Szülői értekezletek A csprtk szülői közössége számára a szülői értekezletet a csprtvezető óvdapedagógusk tartják. 30

31 A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptember eleji szülői értekezleteken kapnak tájékztatást, az új gyermekek szülei májusban vehetnek részt felkészítő szülői értekezleten. A leendő óvdásk szüleit a tájékztatja az óvdavezető az első szülői értekezlet időpntjáról - a tanév kezdésének zavartalansága érdekében. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető a csprtvezető óvdapedagógus a gyermekcsprtban felmerülő prblémák megldására. c, Fgadó órák Az intézmény valamennyi pedagógusa fgadja a szülőket, és szóbeli tájékztatást ad a gyermekekről, előzetesen egyeztetett időpntban és a kijelölt helyiségben. A kapcslattartás egyéb frmái: nyílt napk, közös rendezvények: játszóházak fglalkzásai, kirándulásk, anyák napja, sprtnap, családlátgatásk, évzárók. d, Szülőkkel való kapcslat feladatai, tartalma: - szülő - gyermek kapcslat erősítése - szülők flyamats infrmálása a gyermek fejlődéséről, fgadó órák - kiállítás szervezése a gyermekek munkáiból - családi munkadélutánk, kirándulásk szervezése - nyíltnap élőbbé tétele,nyitttság fkzása - SZMK részvétele nevelési értekezleteken - társadalmi munkák / munkanélküli szülők aktivizálása / közös szervezése - ismeretterjesztő előadásk, pedagógiai és pszichlógiai témákból - szülői értekezlet évente kétszer, indklt esetben szükség szerint e, - az óvdai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jgk érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. Kt. 59.(5). Bek. 6. A Közalkalmaztti Tanács a, A Közalkalmaztti Tanács az adtt intézkedéssel kapcslatban megbízttjuk aláírásával igazlja. 31

32 7. Az intézményen kívüli kapcslattartás a, Közktatási intézményünk az intézmény működése, a gyermekek szciális-, gyermekvédelmi és nevelési ellátása érdekében rendszeres kapcslatt tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel az intézményvezető és más megbízttak útján. b, Az óvda és külső kapcslatainak frmái és módja Az óvda kapcslatai: A kapcslat tartásáért felel: Közktatási irányítással - az óvdavezető Szülőkkel - az óvdavezető és az óvdapedagógusk Isklákkal - az óvdavezető és az óvda- iskla összekötő Bölcsődével - az óvdavezető és a nagycsprts óvónők Szakmai Szlgáltatókkal - az óvdavezető Gyermekjóléti szlgálattal - gyermekvédelmi felelős Egészségügyi intézményekkel - az óvdavezető Kulturális intézményekkel - az óvdavezető és óvdavezető helyettes Sdex Magyarrszág Kft. - óvdavezető, tálalós dajkák és óvdatitkár Egyéb kapcslatk - az óvdapedagógusk- óvdavezetés Közktatási irányítással - közgyűlés - ktatási bizttság - humán fősztály - ktatási sztály - óvdai tanügyigazgatási főtanácss - OKÉV Szülőkkel ( lásd IV. fejezet 5/d. pntja ) Óvdánk és a környező isklák kapcslata, hagymányaink 32

33 Az óvdából az isklába történő átmenetet igyekszünk könnyebbé tenni. Ennek érdekében ápljuk jó kapcslatunkat a közeli két isklával. Évek óta szrs kapcslatt tartunk fent a szmszéds Általáns Isklával. Vetélkedőket, versenyeket szerveznek a nagycsprtsk részére. Ünnepi műsrral, mese-, versmndással kedveskednek óvdásainknak. Márciustól a leendő első sztálysk részt vehetnek 1-1 tanítási órán. Októberben óvdapedagógusaink figyelemmel kísérhetik egy tanítási óra keretében, hgyan dlgznak vlt nagycsprtsaink, az elsősök. A Karácsny Sándr Általáns Isklával is szrs az együttműködés. Váltzats kulturális és sprtprgramkat szerveznek nagycsprtsaink számára. Lehetőséget biztsítunk más isklák számára is, hgy nagycsprts gyermekeink szüleivel megismertessék isklájuk prgramját szülői értekezlet keretén belül. / Karácsny Sándr Általáns Iskla, Bányai Júlia Általáns Iskla / Óvdánk és a bölcsőde együttműködése Az óvdába lépés frdulópnt a bölcsődés gyermek életében is. Az alkalmazkdás, az új környezet, az ismeretlen felnőttek pszichés megterhelést jelentenek a gyermekek számára. Ezért nagyn fnts, hgy tájékzódjunk a bölcsőde életéről és működéséről, segítve ezzel a gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését. A bölcsődés gyermekeknek lehetőségük van betekintést nyerniük óvdánk életébe ismerkedni a nagybb óvdás társakkal és óvdánk dlgzóival. Lehetőség szerint a bölcsődéből érkező gyermekek egy óvdai csprtba kerülnek, mivel ezek a gyerekek ismerik egymást, itt barátságk csirái alakultak ki. Nagycsprtban dlgzó óvónők ellátgatnak a Faraktár Utcai Bölcsődébe, és megismerik a leendő óvdásk fejlettségi szintjét, szkás rendszerét. Szakmai szlgáltatókkal - Vársi Pedagógiai Szakszlgálat - Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Intézet - Szakértői Bizttság Gyermekjóléti szlgálattal Veszélyeztetett és hátránys helyzetű gyermekek esetén_ - tájékztatásnyújtás 33

34 - környezettanulmány felvételénél részvétel - családgndzóval kapcslattartás / személyesen, írásban / - esetleges egyeztető tárgyalásn való megjelenés - adatk egyeztetése, adatk nyilvántartása Egészségügyi intézményekkel - óvda rvsa /gyermekbaleset esetén mentőt kell hívni és a szülőt értesíteni/) - szemészet - fgászat - ideggndzó - hallásvizsgálat - bőrgyógyászat Kulturális intézményekkel - színház - mzi - múzeum - Vjtina Bábszínház - hangverseny Sdex Magyarrszág Kft. - Megállapdás alapján - Eltérő igény esetén írásban és telefnn történő egyeztetés szükséges 34

35 Egyéb kapcslatk - Tímárház - Erdőspusztai tájház - Gyermek könyvtár A kapcslattartás módja: meghívási lehetőség esetén személyesen. Az aktuális prgramnak megfelelően a kapcslattartásért felelősön keresztül. - Az óvda épületét egész évben fel kell lbgózni - A gyermekek műsrral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával: Karácsny Anyák napja évzáró (ballagás) Az Anyák napja és az évzáró nyilváns, és azns időpntban is szervezhetők. Ezekre meghívhatók a szülők és más vendégek is. - A gyermeki élet hagymánys ünnepei az óvdában: farsang húsvét gyermeknap Mikulás-nap Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza. - Csprtn belül közös ünneplés történik a gyermekek név- és születésnapja alkalmából. AZ ÓVODAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 1. A gyermekközösséggel kapcslats hagymányk 35

36 - közös megemlékezés a gyermekek név- és születésnapján - ajándékkészítés karácsnyra, anyák napjára - óvdai ünnepélyek, rendezvények megtartása a, Mikulás b, farsangi játékdélelőtt c, anyák napja d, sprtnapk e, gyermek heti rendezvények f, évzáró - ballagás a nagycsprtkban g, az " Állatk világnapja " és a " Föld napja " rendezvényeihez kapcslódó prgramk / Madarak, Fák napja, Ősz ünnep, Tavaszköszöntő ( március ) h, adventi készülődés Népi hagymányk áplása: - jeles napkhz kapcslódó szkásk / advent, farsang, húsvét / pünkösd népi kézműves technikák bemutatása, megtanítása a játszóházi fglalkzáskn / agyagzás, szövés, stb. / a természet megismerése, védelmére nevelés a, őszi - téli- tavaszi kirándulásk / túrák, a csprtk kirándulásai, kerékpártúrák, óvdai szintű kirándulásk, Hrtbágyi Nemzeti Park, Nagyerdő, Vekeri - tó, Erdőspuszta- Hármashegyalja stb. / 2. A nevelőkkel kapcslats hagymányk: - szakmai napk szervezése évente kétszer - házi bemutatók szervezése, hspitálásk - tvábbképzéseken, tanflyamkn szerzett ismeretek átadása, megvitatása - pályakezdő, illetve újnnan belépő dlgzó köszöntése, felkarlása 36

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvda Szabályzat típusa: Óvdai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5650. Mezőberény, Kálvin u. 2-4. Intézmény OM-aznsítója: 028138 Intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Szabó Mónika Mb. főigazgató MELLÉKLETEK 1. számú: Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 12- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 12- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Vársi Önkrmányzat Képviselő-testülete 2007. február 12- i ülésére Tárgy: A Vársi Könyvtár, Művelődési Ház és Turinfrm Irda Könyvtárhasználati Szabályzatának módsítása Előadó: Benczikné

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5. 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja...5. 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5. 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja...5. 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5. 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja...5. 1.2. Az SZMSZ jgszabályi alapja...5. 1.3. Az SZMSZ megalktása, jóváhagyása...7. 1.4. Az SZMSZ hatálya...7. 2.

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben