A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma"

Átírás

1 A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT Az iskla feladatának tekinti az általáns isklai nevelés és ktatás keretében, hgy a gyermekeket művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a haza és nemzet hűséges és áldzatkész, alktó plgáraivá frmálja, akik mindenkr készek az örökölt és a jelenkri kultúra valódi értékeit befgadni, gyarapítani és közvetíteni. Az iskla feladata, hgy a refrmátus gyermekeket egyházunk hitvalló tagjává, a nem refrmátus gyermekeket vallásuk szabad gyakrlása mellett saját felekezetük és a refrmátus egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. 1.) Az intézmény hivatals neve: Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla 2.) Az intézmény székhelye: 5537 Zsadány, Béke út ) Az intézmény alapítója és fenntartója: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 00002/2012. Nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vett Magyarrszági Refrmátus Egyházn belül, adószámn működő önálló jgi személy: Zsadányi Refrmátus Egyházközség székhelye: 5537 Zsadány, Béke u Alapító határzat: 15/2012. számú presbitériumi határzat. Az Alapító Okirat kelte: 2012.május 15. Az iskla OM aznsítója: ) Felügyeleti szerve: Fenntartói felügyelet: Egyházi felügyeleti szerve: Törvényességi felügyelet: A Zsadányi Refrmátus Egyházközség presbitériuma 5537 Zsadány, Béke u Tiszántúli Refrmátus Egyházkerület Tanügyi Hivatala 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. Békés Megyei Krmányhivatal 5600 Békéscsaba, József Attila u szám 5.) Működési területe: Zsadány község teljes közigazgatási területe 6.) Az intézmény jgállása: önálló jgi személyiségű, egyházközségi intézmény 7.) Az intézmény képviselete: Az isklát a fenntartó által meghatárztt időre megbíztt igazgató képviseli, aki az ügyek meghatárztt körére eseti jelleggel, illetve általánsan a képviseleti jgát átruházhatja a fenntartó egyidejű tájékztatásával. 1

2 8.) Az igazgató kinevezésének rendje: Az igazgató kinevezéséről és megbízásáról a nevelőtestület véleményének kikérésével a Zsadányi Refrmátus Egyházközség Presbitériuma dönt. Az igazgató kinevezése és megbízása a közktatási törvény és a Magyarrszági Refrmátus Egyház közktatási törvénye alapján történik. Az igazgató megbízása a nevelőtestület véleményének kikérése után meghsszabbítható. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jgkört a Presbitérium elnöke gyakrlja. Az igazgató az SZMSZ-ben és a vnatkzó jgszabálykban fglaltak szerint gyakrlja a munkáltatói jgkörét. 9.) Az intézmény feladata: Alaptevékenység: Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4 évflyam) Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5 8. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5 8. évflyam) Az intézmény a sajáts nevelési igényű tanulók köréből az alábbiak ellátását biztsítja: Mzgássérült tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, preventív fglalkztatása. Érzékszervi fgyatéks (hallás- és látássérült) tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, preventív fglalkztatása. Beszédfgyatéks tanulók integrált nevelése-ktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása; Tanulásban akadályztt, (enyhe fkban értelmi sérült) gyermekek integrált nevelése-ktatása, pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátása; A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlys rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók, integrált nevelése-ktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, aktivitás és figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlys rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelése-ktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő fglalkztatása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, aktivitás és figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); 2

3 Tvábbi feladatként látja el a nevelési tanácsadó által diagnsztizált beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel vagy annak veszélyezettségével küzdő gyermekek, tanulók preventív ellátását, egyéni vagy kiscsprts fglalkztatását, felzárkóztatást vagy fejlesztő fglalkztatását. Lgpédiai ellátás keretében beszédindítás, beszédhiba javítás, nyelvi kmmunikációs zavark javítását látja el. A hátránys helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése, intézményi integrációjuk elősegítése 11/1994. (VI.8.) MKM. Rendelet 39/D.-a alapján képességkibntakztató felkészítés 11/1994. (VI.8.) MKM. Rendelet 39/E.-a alapján integrációs felkészítés Nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általáns isklai nevelése, ktatása (1-4. évflyam) kizárólag magyar nyelven Nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általáns isklai nevelése, ktatása (5-8. évflyam) kizárólag magyar nyelven Az ktatáshz kapcslódó kiegészítő tevékenységek Általáns isklai napközi tthni nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók napközi tthni nevelése Általáns isklai tanulószbai nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése Isklai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Isklai, diáksprt-tevékenység és támgatása Könyvtári szlgáltatásk Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10.) Az intézmény típusa: általáns iskla 11.) Az iskla évflyamainak száma: általáns iskla 8 évflyam 12.) Az intézmény feladatellátását szlgáló vagyn és a vagyn feletti rendelkezés jga Zsadány Község Önkrmányzata kizárólags tulajdnát képezi a Zsadányi telekkönyvi betétben 15 hrsz. alatt felvett és ténylegesen 5537 Zsadány, Béke út szám alatt található általáns iskla megnevezésű, ingatlan. A fenti ingatlant az Önkrmányzat szeptember 1. napjával határzatlan időre, de legalább 8 tanévre térítésmentesen a Zsadányi Refrmátus Egyházközség használatába adta ktatási nevelési célra. Az intézmény elhelyezésére szlgáló ingatlan használati jgával határzatlan időre, de legalább 8 tanévre a Zsadányi Refrmátus Egyházközség rendelkezik, ezért az intézmény jgsult az egyházközség ingatlanainak ingyenes használatára. A fenntartó biztsítja a Zsadányi telekkönyvi betétben 15 hrsz. alatt felvett és ténylegesen 5537 Zsadány, Béke út

4 szám alatt lévő általáns iskla ingatlann az ktatási feladatk ellátásáhz szükséges mérték szerinti használati jgt. Az intézmény alaptevékenységének ellátására rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántarttt helyiségek, tvábbá a leltár szerint nyilvántarttt eszközök. Az iskla az alapító kiratban meghatárztt alap- és kiegészítő tevékenységek flytatására használja az ingatlant. Az intézmény az alaptevékenysége sérelme nélkül 1 évet meg nem haladó időtartamra a fenntartói Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával hasznsíthatja az átmenetileg szabad épületkapacitását. 13.)Az intézmény gazdálkdása: az intézmény részben önálló gazdálkdású, gazdasági szervezettel nem rendelkező egyházi költségvetési szerv. Az intézmény a hatálys jgszabályk rendelkezései, a Magyarrszági Refrmátus Egyház gazdálkdására vnatkzó egyházi törvények, valamint a fenntartó által elfgadtt költségvetés szerint a feladatai ellátására szlgáló előirányzatkkal, létszámmal, vagynnal, valamint a rendelkezésre álló frráskkal szabályszerűen, gazdaságsan és eredményesen köteles gazdálkdni. A fejlesztési célú beruházási előirányzat és gazdálkdási általáns tartalék tekintetében a fenntartó rendelkezései szerint köteles gazdálkdni. Az intézmény vállalkzói tevékenységet kizárólag a fenntartó engedélyével csak abban az esetben flytathat, ha alaptevékenységeit nem zavarja. Az intézmény az ktatási-nevelési alapfeladatk ellátását szlgáló személyi juttatáskkal és az azkhz kapcslódó járulékk és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben önállóan, egyéb előirányzatkkal pedig a fenntartóval kötött külön megállapdásban fglaltaknak megfelelően rendelkezik. Az intézmény a költségvetésben meghatárztt előirányzatk felhasználásáért felelősséggel tartzik, köteles az ktatási-nevelési feladatai ellátásáról, munkaflyamatai megszervezéséről ly módn gndskdni, hgy az biztsítsa a költségvetésben erre a célra elkülönített előirányzatk gazdaságs és takaréks felhasználását. A fenntartó az intézménnyel kapcslatban ellátja a jgszabálykban a gazdasági szervezet részére előírt és meghatárztt feladatkat, amely elsősrban a pénzügyi-számviteli feladatk biztsítását és elvégzését jelenti, többek között kiterjed a tervezési, gazdálkdási, finanszírzási, adatszlgáltatási és beszámlási feladatk, könyvvezetés, adatszlgáltatás, ellenjegyzés, kifizetések teljesítése, munkaügyi feladatk, belső ellenőrzés, stb. feladatainak ellátására. A fenntartó ellátja tvábbá az intézmény használatában lévő ingatlanvagyn, ingó vagyntárgyak működtetésével, üzemeltetésével, a beruházáskkal, a vagyn használatával, hasznsításával, védelmével kapcslats feladatkat is. Az intézmény a gazdálkdásról, működésről fenntartójának köteles beszámlni, ill. a rábíztt vagyn tekintetében elszámlási kötelezettség terheli, ezzel kapcslatban köteles féléves és éves írásbeli beszámlókat készíteni. Az éves működési és költségvetési-gazdálkdási beszámlót a fenntartói Igazgatótanács felterjesztése alapján a fenntartó fgadja el. Az intézmény éves költségvetését, az igazgató terjeszti a fenntartói Igazgatótanács elé előzetes jóváhagyásra, melyet a fenntartói Igazgatótanács végleges döntésre a Presbitérium elé terjeszt. 4

5 14)Az intézmény gazdálkdása: Az intézmény részben önálló gazdálkdású, gazdasági szervezettel nem rendelkező egyházi költségvetési szerv. 15.) Az intézménybe felvehető maximális gyermek-/tanulói létszám A gyermekek/tanulók maximális száma összesen: 200 fő. Zsadány, május 15.. A Zsadányi Refrmátus Egyházközség nevében: egyházközségi gndnk lelkipásztr 5

6 A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint egészíti ki a számú presbiteri határzatával - Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók napközi tthni nevelése (gyengénlátó, beszédfgyatéks, autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus fejlődési zavar, tanulási zavarra veszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalcuia, az isklai képességek kevert zavara) a) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra visszavezethető tartós és súlys rendellenessége: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlys rendellenessége b) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra vissza nem vezethető tartós és súlys rendellenessége: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlys rendellenessége. - Esélyegyenlőség elősegítését célzó általáns, kmplex tevékenységek és prgramk. Zsadány, február. A Zsadányi Refrmátus Egyházközség nevében: egyházközségi gndnk lelkipásztr 6

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.)

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben