Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.) rendeletével módsíttt 6/2007. (III.29.) rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módsításkkal egységes szerkezetben) A Magyar Köztársaság Országgyőlése elismeri és védi a helyi közösségek önkrmányzásáhz való jgait. Az önkrmányzatk révén lyan önszervezıdı helyi hatalmgyakrlás valósul meg, amelyben a laksság közvetlenül, illetve választtt helyi képviselıi útján - a törvények felhatalmazása alapján - önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét. A helyi önkrmányzás célja, hgy a helyi önfejlıdési flyamatkat elısegítse és képessé váljn arra, hgy a köz megelégedésére, a helyi sajátsságkhz igazdva, illetve a helyi igényeknek megfelelıen helyi és rszágs feladatkat valósítsn meg. A helyi önkrmányzatk széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratt, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket figyelembe véve Dömsöd Nagyközség Önkrmányzata önállóan, szabadn, demkratikus módn, széleskörő nyilvánsságt teremtve intézi a település közügyeit, gndskdik a közszlgáltatásról, a helyi hatalm önkrmányzati típusú gyakrlásáról. Az önkrmányzat képviselı-testületének célja Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megalktásával, hgy : biztsítsa a széles nyilvánsságn alapuló demkratikus hatalmgyakrlás alapvetı feltételeit és megalkssa a törvényi keretek között annak fıbb szabályait, megteremtse Dömsöd nagyközség gazdasági- kulturális- ktatási felemelkedésének lehetıségét, laksságának szciális biztnságát, kialakítsa az önkrmányzatiság megteremtését biztsító helyi szervezeteit és intézményeit megteremtse a Dömsöd érdekeit szlgáló önkrmányzati és államigazgatási munka feltételeit, az önkrmányzati döntések srán az egységes elvek, s eljárás szerinti elıkészítését. A Képviselı-testület a fenti elvekkel és célkitőzésekkel, valamint a helyi önkrmányzatkról szóló módsíttt évi LXV. tv. /tvábbiakban /Ötv./ rendelkezéseivel összhangban a következık szerint állapítja meg Szervezeti és Mőködési Szabályzatát /tvábbiakban: SZMSZ./ I. fejezet Általáns rendelkezések 1.. (1) Az önkrmányzat hivatals megnevezése. Dömsöd Nagyközség Önkrmányzata /tvábbiakban: önkrmányzat/ (2) 1 Az önkrmányzat hivatalának megnevezése: Dömsöd Nagyközség Plgármesteri Hivatala Rövidített megnevezése: Dömsöd - Apaj Körjegyzıség (3)Az önkrmányzat székhelye: Dömsöd, Petıfi tér 6. (4)Az önkrmányzat pstai címe: Dömsöd, Petıfi tér 6. Pstafiók 1. Az önkrmányzat jelképei 2.. Az önkrmányzat jelképei: a címer, zászló és a pecsét 1 Módsíttta az 1/2008. (I.31.) rendelet. Hatálys: január 31-tıl. 1

2 (1) Az önkrmányzat címerei: a., Dömsöd címere: Álló csücskös talpú tárcsapajzs, melynek ezüst mezıjében, könyökben behajlíttt vörös mező levágtt kardt tartó férfikar látható, felette négy lebegı zöld csillaggal. A címer külsı díszeként aranykrnás lvagi trnasisak látható, természetes színben, a pajzs körül pedig indázó, leveles szılıfürtök láthatók arany, kék és bíbr színben. b., Dab címere: Kör alakú pecsét, melynek zöld babérkszrúval övezett kék mezıjén stilizált zöld hármas halm, jbb ill. bal szélén ezüst csrszlya és eke látható, köztük leveles termı arany búzakalásszal. A pecsét címerképei felett köriratként ezüst betőkkel a község nevének hárm betője lvasható, a betők ldalainál pedig egy-egy ötágú ezüst csillag jelenik meg. (2) Az önkrmányzat zászlaja: A zászló 1:2 arányú /90X180 cm/ fekvı téglalap zöld színben, melynek két hsszanti szélén a címert határlva egy egy ezüst sáv helyezkedik el. A zászló egyik ldalán Dömsöd címere a másik ldalán Dab címere látható. (3) Az önkrmányzat pecsétje: A kör alakú 3,5 cm átmérıjő pecsét közepén Dömsöd címere látható, körirata: Dömsöd Önkrmányzata. (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatárztt önkrmányzati jelképek használatának rendjét külön önkrmányzati rendelet szabályzza. (5) Az önkrmányzat pecsétjét kell használni: a./ a képviselı-testület által admányztt kleveleken, b./ az önkrmányzat hazai és nemzetközi kapcslatait tükrözı és rögzítı dkumentumain, c./ az elızıeken túlmenıen a pecsét csak akkr használható, ha a Magyar Köztársaság címerével elláttt pecsét /bélyegzı/ használatát jgszabály nem teszi kötelezıvé. (6) A település nemzetközi kapcslatai: Az önkrmányzat hivatals kapcslatt tart fenn : külföldön: Rúban- Főr Önkrmányzata / Szlvák Köztársaság/ Knőlwald Önkrmányzata / Németrszág/ Külföldi önkrmányzattal való tvábbi együttmőködésrıl szóló megállapdás megkötése a képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe tartzik A plgármester, a képviselı-testület, a körjegyzı, a hivatal kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következı felirat lvasható: a./ Dömsöd Nagyközség Plgármestere b./ Dömsöd-Apaj Körjegyzıje c./ Dömsöd Nagyközségi Önkrmányzat Képviselı-testülete d./ a képviselı-testület bizttságai bélyegzıjén elnevezésük szerint e./ Plgármesteri Hivatal Dömsöd f./ Dömsöd - Apaj Körjegyzıség Hivatala. 4.. (1) A plgármester gndskdik arról, hgy a település lakssága a nemzeti és a helyi ünnepeket méltó módn megünnepelhesse. (2) A település ünnepe: 2 Módsíttta az 1/2008. (I.31.) rendelet. Hatálys: január 31-tıl. 2

3 Dömsödi Napk, mely minden évben május elsejéhez kapcslódóan kerül megrendezésre. Az ünnepség idıpntjáról, idıtartamáról és prgramjáról a képviselı-testület évente határzatban rendelkezik. 5. A Képviselı-testület a Dömsödért kitüntetı emlékplakett, és a Díszplgári cím admányzásáról külön rendeletet alkt. II. fejezet A helyi önkrmányzás általáns szabályai Az önkrmányzati jgk 7. (1) A nagyközség önkrmányzata a feladat- és hatáskörébe tartzó helyi érdekő közügyekben önállóan jár el. (2) A helyi közügyek a laksság közszlgáltatáskkal való ellátásáhz, a közhatalm önkrmányzati típusú helyi gyakrlásáhz, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcslódnak. /Ötv. 1.. /2/ (3) A helyi önkrmányzat - a törvény keretei között- önállóan szabályzhatja a feladat- és hatáskörébe tartzó helyi közügyeket. Döntéseit az Alktmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jgszabálysértés esetén bírálhatja felül. /Ötv. 1.. /3/ (4) A helyi önkrmányzat - választtt helyi képviselı-testülete által, vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden lyan helyi közügy önálló megldását, amelyet jgszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkrmányzat mindent megtehet, ami jgszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezıen elıírt önkrmányzati feladat- és hatáskörök ellátását. /Ötv. 1.. /4/ 8. A képviselı-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezéssel élhet a feladat- és hatáskörébe nem tartzó, de a helyi közösséget érintı ügyekben. E jgával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakssági közszlgáltatásk fejlesztésével áll szrs kapcslatban. Ilyen ügyekben - a plgármester indítványára - a Képviselıtestület csak a közvetlenül érintett lakssági réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. 9. Önkrmányzati döntést a helyi önkrmányzat: a./ képviselı-testülete, annak felhatalmazására b./ bizttsága c./ a plgármester d./ önkrmányzati társulása e./ és a helyi népszavazás hzhat. 10. Az önkrmányzati feladatk hatékny megvalósítása, a helyi társadalm valós igényeinek ismerete nélkül nem lehet eredményes, ezért az önkrmányzat döntései elıkészítése és végrehajtása srán együttmőködik a helyi társadalmi szervezetekkel és civil közösségekkel. 3

4 11. A Képviselı-testület a helyi közszlgáltatásk szervezésében, a helyi társadalm- és gazdaságszervezı munkában - ezek fejlesztése érdekében - együttmőködik a megyei önkrmányzattal. A krdináció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, kncepciók, elképzelések kidlgzásában való közvetlen részvétel, valamint azk egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A flyamats és rendszeres kapcslattartás - a körjegyzı közremőködésével - a plgármester feladata. III. fejezet Az önkrmányzat feladata, hatásköre, szervezete 12. (1) Az önkrmányzat köteles gndskdni: a) az egészséges ivóvízellátásról, b) az óvdai nevelésrıl, c) az általáns isklai ktatásról és nevelésrıl, d) a gyermek és ifjúsági feladatkról e) az egészségügyi és a szciális alapellátásról, f) a köztisztaság és településtisztaság biztsításáról; g) a közvilágításról, h) a helyi közutak és a köztemetı fenntartásáról; i) köteles biztsítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jgainak érvényesülését. (2)Az önkrmányzat gndskdik: a) a településfejlesztésrıl, a településrendezésrıl, b) az épített és természeti környezet védelmérıl, c) a lakásgazdálkdásról, d) a vízrendezésrıl és a csapadékvíz elvezetésérıl, e) a csatrnázásról, f) a helyi tőzvédelemrıl, g) közbiztnság helyi feladatairól; (3)Az önkrmányzat közremőködik: h) a helyi energiaszlgáltatásban, i) a fglalkztatás megldásában, j) a közösségi tér biztsítása; k) közmővelıdési, tudmánys, mővészeti tevékenység, sprt támgatásában; l) elısegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtését. (4) A kötelezı önkrmányzati feladatk ellátását (1) bekezdés - az önként vállalt feladatkról való gndskdás 13. (2) és (3) bekezdés- nem veszélyeztetheti. (5) A képviselı-testület a kötelezıen ellátandó feladatairól - lehetıség szerint - rendeletet alkt. 13. (1) Az önkrmányzat jgi személy. Az önkrmányzati feladat- és hatáskörök a képviselıtestületet illetik meg. A képviselı-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszlgáltatáskkal, az alapvetı intézményhálózat létrehzásával és mőködtetésével szrsan összefüggı hatásköreinek gyakrlását nem ruházhatja át. (2) A képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át: a) a rendeletalktás; b) szervezetének kialakítása és mőködésének meghatárzása, tvábbá a törvény által hatáskörébe 4

5 utalt választás, kinevezés, megbízás; c) a helyi népszavazás kiírása, az önkrmányzati jelképek, kitüntetések és elismerı címek meghatárzása, használatuk szabályzása, díszplgári cím admányzása; d) a gazdasági prgram, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámló elfgadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselı-testület által meghatárztt értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibcsátás, tvábbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi frrás átvétele, és átadása; e) önkrmányzati társulás létrehzása, társuláshz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakzás; f) megállapdás külföldi önkrmányzattal való együttmőködésrıl, nemzetközi önkrmányzati szervezethez való csatlakzás; g) intézmény alapítása; h) közterület elnevezése, emlékmő állítás; i) eljárás kezdeményezése az Alktmánybíróságnál; j) állásfglalás megyei önkrmányzati intézmény átszervezésérıl, megszüntetésérıl, ellátási, szlgáltatási körzeteirıl, ha a szlgáltatás a települést is érinti; k) véleménynyilvánítás lyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkrmányzat álláspntjának a kikérését írja elı; l) a települési képviselı, a plgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; az Ötv. 33/A. (2) bekezdésének b) pntjában meghatárztt hzzájárulással kapcslats döntés; a vagynnyilatkzati eljárással kapcslats döntés; m) amit törvény a képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. n./ amit a tv. a képviselı-testület rendeletében át nem ruházható hatáskörébe utal. 14. (1) A Képviselı-testület a 13.. (2) bekezdés a. - n. pntjai kivételével feladatkat és hatásköröket átruházhat - önkrmányzati rendeletben - a plgármesterre, illetve a képviselı-testület bizttságaira, illetve önkrmányzati társulására. (2) Az átruháztt hatáskör tvább nem ruházható. 15. (1) Az átruháztt hatáskörben hztt döntéseirıl és feladatai teljesítésérıl az érintett a Képviselı-testület éves munkatervében meghatárztt idıpntban köteles beszámlni. (2) A Képviselı-testület külön rendeletben az (1) bekezdéstıl eltérıen is szabályzhatja a beszámlás módját és gyakriságát. (3) Bármely képviselı kezdeményezheti, hgy a képviselı-testület vizsgálja felül bizttságainak, a plgármesternek - a képviselı-testület által átruháztt - önkrmányzati ügyben hztt döntéseit. IV. fejezet A Képviselı-testület mőködése Általáns szabályk 16. (1) 3 A Képviselı-testület tagjainak száma: 9 fı. A tagk névsrát az SZMSZ. 1. sz. függeléke tartalmazza. (2) A képviselı-testület alakuló ülést, rendes ülést, rendkívüli ülést, közmeghallgatást, üdülıterületi közmeghallgatást és falugyőlést tar. 3 Módsíttta a 10/2010. (X.19.) számú rendelet. Hatálys któber 19-tıl. 5

6 (3) 4 A Képviselı-testület rendes üléseit minden hónap utlsó elıtti szerdáján órától a Petıfi Sándr Oktatási és Mővelıdési Közpntban (Dömsöd, Béke tér 2) tartja. (4) A képviselı-testület július hónapban nem ülésezik. (5) A képviselı-testület rendkívüli esetben - így különösen, ha az ülés napirendje indklttá tesziminısített többségő határzata alapján ülésének helyét és idıpntját a (3) bekezdésben fglaltaktól eltérıen is meghatárzhatja. Munkaprgram, munkaterv 17. A plgármester az alakuló ülésen prgramt terjeszt a képviselı-testület elé, mely a testület megbízatásának idıtartamára - a településfejlesztés, a helyi közszlgáltatásk szervezésének fıbb céljait, feladatait tartalmazza. 18. (1) A Képviselı-testület mőködésének alapja az éves munkaterv. (2) A munkaterv tervezetét -a körjegyzı közremőködésével- a plgármester készíti el és terjeszti a képviselı-testület elé. (3) A munkaterv tervezetét a képviselı-testület bizttságainak elnökeivel elızetesen egyeztetni kell. (4) A munkatervet a tárgyévet megelızı év december 31-ig fgadja el a Képviselı-testület. A munkatervet meg kell küldeni a képviselı-testület tagjainak és valamennyi érintettnek A Képviselı-testület munkatervének fıbb elemei: a./ a tárgyidıszak fı feladatainak felvázlása, azknak az ügyeknek a megjelölése, melyek eldöntéséhez igényli a képviselı-testület a lakssági fórumk segítségét, közremőködését b./ a képviselı-testület üléseinek tervezett idıpntja, napirendjei c./ a napirendek elıterjesztıinek megjelölése d./ azknak a napirendeknek a megjelölése, melyeknél közmeghallgatást kell tartani. e./ azknak a témaköröknek a tételes megjelölése, melyekhez bizttsági állásfglalást kell beterjeszteni f./ egyéb szervezési teendık rögzítése /pl. községi fórumk szervezése, évfrdulók megünneplése, Dömsödi Napk szervezése, elıkészítése/ Alakuló ülés 20. (1) A Képviselı-testület alakuló ülését a választást követı 15 napn belül össze kell hívni. (2) Az alakuló ülésre tanácskzási jggal meg kell hívni a helyi választási bizttság elnökét és tagjait. (3) Az alakuló ülés összehívásról a megválaszttt plgármester gndskdik, az ülést a krelnök nyitja meg és vezeti a plgármester eskütételének megtörténtéig. (4) Az alakuló ülésen a helyi választási bizttság elnöke ismerteti a választás eredményét, majd átadja a plgármester és a képviselık megbízólevelét. 4 Módsíttta a 12/2010. (XI.25.) rendelet. Hatálys január 1-tıl. 6

7 (5) 5 A plgármester a helyi választási bizttság elnöke elıtt esküt tesz, majd kiveszi az esküt a képviselıtestület tagjaitól. az eskü szövege: Én, (a plgármester neve) esküszöm, hgy hazámhz, a Magyar Köztársasághz hő leszek; az Alktmányt a többi jgszabállyal együtt megtartm és megtartatm; a tudmásmra juttt titkt megırzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségembıl eredı feladataimat a (megye/település/kerület) fejlıdésének elımzdítása és az Alktmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválaszttt önkrmányzati tisztségviselı meggyızıdése szerint) Isten engem úgy segéljen! (6) Az alakuló ülésen lehetıség szerint dönteni kell a plgármester elıterjesztése alapján az alplgármester választásáról. Határzni kell a plgármester illetményérıl, illetve megválasztása esetén az alplgármester tiszteletdíjáról, és a képviselık tiszteletdíjáról. (7) Az alplgármester alakuló ülésen történı megválasztását megelızıen lehetıség szerint meg kell választani az Ügyrendi Bizttságt, ennek hiányában a képviselı-testület saját tagjai közül hárm tagú bizttságt választ az alplgármester választással összefüggı titks szavazás lebnylítására. A Képviselı-testület ülése 21. (1) A Képviselı-testület üléseit a plgármester hívja össze. (2) Az ülést a kezdeményezést követı 8 naptári napn belül össze kell hívni a települési képviselık 1/4-nek, valamint a képviselı-testület bizttságának napirendi javaslatt is tartalmazó indítványára. Az indítványt a plgármesternél kell elıterjeszteni (3) 6 A képviselı-testület összehívását a Pest Megyei Krmányhivatal vezetıje, valamint népi kezdeményezés is indítványzhatja. 22. (1) A tervezett ülések meghívóját az elıterjesztéseket a képviselıknek és a tanácskzási jggal meghívttaknak lyan idıpntban kell megküldeni, hgy azk azt az ülés elıtt legalább 5 naptári nappal megkapják. (2) A költségvetési rendelet tervezetét az év végi pénzügyi beszámlót, az önkrmányzat krlátzttan frgalmképes vagyntárgyaival kapcslats rendelkezés íráss anyagait legalább 10 nappal az ülés elıtt meg kell küldeni a képviselıknek és a tanácskzási jggal meghívttaknak. (3) 7 A testületi ülések meghívóját legalább az ülés elıtt 5 nappal a Körjegyzıség Hivatala hirdetıtábláján is ki kell függeszteni, és meg kell küldeni a Pest Megyei Krmányhivatalnak. 23. (1) A rendkívüli testületi ülések meghívója az ülés elıtt 48 órán belül is kiküldhetı. Erre bármilyen értesítési mód - a telefn, személyes megkeresés - igénybe vehetı. A sürgısség kát aznban indklni kell, és a napirendet közölni kell. (2) A rendkívüli ülés íráss anyagát a képviselı legkésıbb az ülésen megkapja. (3) 8 A képviselı-testület ülésére tanácskzási jggal meg kell hívni: 5 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 6 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 7 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 8 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 7

8 - az önkrmányzati intézmények vezetıit - a Körjegyzıség Hivatalának gazdasági vezetıjét - a napirend tárgya szerint a Körjegyzıség Hivatala illetékes ügyintézıjét - bizttság beszámltatása esetén a bizttság valamennyi tagját - a napirend tárgya szerinti szakértıt, vagy külsı elıadót - a Pest Megyei Krmányhivatal törvényességi észrevételének tárgyalása esetén a Pest Megyei Krmányhivatal képviselıjét. Nyilváns ülés 24. (1) A Képviselı-testület ülése nyilváns. (Ötv.12. (3) bek.). (2) Az ülésteremben ki kell jelölni az ülésen résztvevı államplgárk helyét. A zárt ülés 25. (1) A Képviselı-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetve visszavnása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakr, ha az érintett a nyilváns tárgyalásba nem egyezik bele. Az érintett nyilatkzatát a jegyzıkönyv tartalmazza, abban az esetben, ha az érintett nincs jelen a napirendet a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja. (2) A Képviselı-testület zárt ülést tart önkrmányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagynnyilatkzattal kapcslats eljárás tárgyalásakr. (3) A Képviselı-testület minısített többségő szavazással zárt ülést rendelhet el bármelyik települési képviselı kezdeményezésére az önkrmányzat vagynával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakr, ha a nyilváns tárgyalás üzleti érdekeket (üzleti titk) sért. /Ötv /4/Ez esetben a zárt ülés elrendelésérıl külön határzatt kell hzni, mely határzat tartalmazza a zárt ülés elrendelésének kát is. (4) A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai, a körjegyzı, tvábbá meghívása esetén az érintett és a szakértı vesz részt. Törvény elıírhatja, mely esetben kötelezı az érintett meghívása./ötv.12. (5)/ 26. A zárt ülésen hztt határzat kihirdetésérıl a képviselı-testület a határzathzatalt követıen külön rendelkezik. Az önkrmányzati hatósági ügyben hztt határzatkat nyilváns ülésen nem lehet kihirdetni. 27. A zárt ülésekrıl készült jegyzıkönyveket a nyilváns ülések jegyzıkönyveitıl elkülönítve kell kezelni, ly módn hgy kizárólag az érintettek krlátztt betekintési jga legyen biztsíttt. 28. A zárt ülések anyagaiba történı krlátztt betekintési jgra vnatkzó szabálykat önkrmányzati ciklusnként is érvényesíteni kell, így a krábbi zárt ülések jegyzıkönyveibe a képviselı-testület tagjai a következık szerint tekinthetnek be: a.) az önkrmányzati hatósági, összeférhetetlenségi, és kitüntetési ügyekbe való betekintésre nem jgsultak, b.) az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pntjában felsrlt tvábbi esetek alapján tarttt zárt ülések irataiba való betekintésre az érintettek elızetes hzzájárulásától függıen kerülhet sr, c.) az Ötv. 12. (4) bekezdés b.) pntja alapján elrendelt zárt ülések anyagaiba való betekintés csak akkr köthetı az érintettek hzzájárulásáhz, ha az üzleti érdek sérelmének indka nem az 8

9 önkrmányzat érdekkörében merült fel. Az ülésvezetés szabályai 29. (1) A Képviselı-testület ülését a plgármester nyitja meg, vezeti és rekeszti be. (2) A plgármester akadályztatása esetén az alplgármester, annak akadályztatása esetén a krelnök vezeti a testületi ülést. 30. (1) A képviselı-testület akkr határzatképes, ha a megválaszttt települési képviselık több, mint a fele jelen van. A határzatképességet az ülés tartama alatt flyamatsan vizsgálni kell. 31. A plgármester a testületi ülés vezetése srán: a./ megállapítja a határzatképességet, b./ határzatképtelenség esetén az ülést elnaplja és gndskdik annak 15 napn belüli újbóli összehívásáról. c./ tájékztatást ad a lejárt határidejő önkrmányzati döntések végrehajtásáról és az elmúlt ülés óta megtett lényeges intézkedésekrıl d./tájékztatást ad az elızı ülésen elhangztt bejelentések nymán tett intézkedésekrıl, e./ ismertetést ad az átruháztt hatáskörben hztt döntéseirıl, f./ elıterjeszti az ülés napirendi javaslatát, g./ gndskdik az ülés rendjének fenntartásáról. 32. (1) A Képviselı-testület az ülés napirendjérıl vita nélkül egyszerő többséggel határz. (2) Az ülés meghívójában nem szereplı indítvány napirendre vételérıl a képviselı- testület a 39. szerint dönt. 33. (1) Bármely települési képviselı kérhet napirend elıtti felszólalást. (2) A napirend elıtti felszólalást a plgármester engedélyezi. A felszólalás idıtartamára a napirendi hzzászóláskra vnatkzó rendelkezések az irányadók. Elıterjesztés 34. (1) Elıterjesztésnek minısül a munkatervbe felvett, a képviselı-testület vagy a képviselıtestület bizttsága által elızetesen javaslt rendelet és határzat-tervezet, a beszámló és a tájékztató. (2 A testületi ülésre az elıterjesztés írásban, és kivételesen szóban kerülhet benyújtásra. A határzati javaslat akkr is írásban kerül benyújtásra, ha az elıterjesztés szóban történt. (3) Szóbeli elıterjesztésre csak sürgıs és rendkívüli esetben van lehetıség. 35. A Képviselı-testületi ülésre elıterjesztést tehet: a plgármester, a bizttság elnöke,képviselı, körjegyzı és mindazk, akiket a képviselı-testület elıterjesztés elkészítésére kötelez. 36. (1) Az írásbeli elıterjesztést legalább 5 nappal az ülés elıtt kell a plgármesternek átadni. (2) Íráss elıterjesztést kell készíteni a 13.. (2) bekezdésében fglalt tárgykörben. 9

10 37. (1) Az elıterjesztés fıbb elemei: a./ Az elsı részben meg kell határzni az elıterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az elızményeket, a tárgykört rendezı jgszabálykat, az elıterjesztésben résztvevık nevét, véleményét és mindazkat a tényeket, körülményeket, adatkat, amelyek lehetıvé teszik az értékelést és a döntést indklják. b./ A másdik rész az egyértelmően megfgalmaztt határzati javaslatt tartalmazza a végrehajtásért felelısök és a határidık megjelölésével. A határidıt általában évre, hónapra, napra pntsan kell meghatárzni, szükség esetén részhatáridıt lehet alkalmazni. Eltérı végrehajtási határidık esetén pntnként, egyébként a határzati javaslat végén kell a határidıt feltüntetni. Amennyiben a határzati javaslatban fglalt feladat végrehajtása értelemszerően flyamats vagy aznnali tevékenységet igényel, a végrehajtás határidejére a flyamats, illetve aznnal megjelölés alkalmazandó a végrehajtásról szóló jelentés pnts rögzítése mellett( pl. határidı: végrehajtásra flyamats, jelentéstételre... év...hó...nap ) (2) 9 Az elıterjesztés teljes szövege a határzati javaslat nélkül íves papírn, 11 pnts arial karakterrel készül, az elıterjesztés másfél srs gépeléssel két ldalnál nagybb terjedelmő nem lehet. Ez a krlátzás nem vnatkzik az önkrmányzat munkaprgramjának, gazdasági prgramjának, fejlesztési és tervkncepcióinak, az intézményi beszámlóknak, valamint rendeleteinek tervezeteire. (3) Az elıterjesztés alapjául szlgáló adatkat táblázatkba kell fglalni, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. (4) 10 Az önkrmányzati intézmények beszámlóira vnatkzó tartalmi szempntkat, és az intézményi beszámlók rendjét jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 38. (1) Az írásbeli elıterjesztésekkel kapcslatban a képviselı-testület bizttsága, illetve bármely települési képviselı módsító indítványt terjeszthet elı. Az önkrmányzati rendeletek tervezetéhez kapcslódó módsító indítványkat legkésıbb az ülés elıtt két nappal írásban kell benyújtani a plgármesterhez. Sürgısségi indítvány 39. (1) Sürgısségi indítványnak minısül minden lyan indítvány, mely az ülés meghívójában nem szerepel. (2) A képviselı-testület a plgármester javaslatára - az indítványban tárgya szerint- egyszerő, vagy minısített /53. a-m.) pntja/ többséggel, srn kívül dönt az elıterjesztés tárgyában. 40. (1)Sürgısségi indítványt nyújthat be: a./ plgármester b./ alplgármester c./ bármely települési képviselı d./ körjegyzı (2) A sürgısségi indítvány - a sürgısség tényének rövid indklásával - legkésıbb az ülést megelızı nap 12 óráig nyújtható be a plgármesternél. 9 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 10 Beiktatta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 10

11 41. (1) Ha a plgármester vagy valamely képviselı ellenzi a sürgısségi indítvány tárgyalását, akkr a sürgısség kérdését - a napirend lezárása után - vitára kell bcsátani. A plgármester ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad arra, hgy az indítványzó a sürgısség tényét röviden indklja. (2) Ha a képviselı-testület nem ismeri el a sürgısséget, úgy azt következı ülésére el kell naplni. A vita. Szavazás. 42. (1) A Plgármester a napirendek elfgadtt srrendjében minden elıterjesztés felett különkülön vitát nyit. (2) Az írásban benyújttt elıterjesztést az elıadó a vita elıtt szóban legfeljebb 2 percben kiegészítheti. 43. (1) Az elıadóhz a Képviselı-testület tagjai és a tanácskzási jggal résztvevık kérdéseket tehetnek fel. (2) A hzzászóláskra a jelentkezés srrendjében kerül sr. A hzzászólás idıtartama legfeljebb 2 perc. Ugyanazn személy ugyanazn napirendi pnt keretében legfeljebb két alkalmmal szólalhat fel. Az idı túllépése esetén a plgármester a ban fglaltak szerint gndskdik a tanácskzás rendjének fenntartásáról. (3) Indklt esetben a (2) bekezdésben meghatárztt szabályktól a Képviselı-testület eltérhet, melyrıl az érintett kérésére a Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel vita nélkül határz. E határzatt nem kell külön szövegezni. 44. (1) A plgármester srn kívüli felszólalást is engedélyezhet. - az ügyben közvetlenül érintett személy számára, - az ügyben érintett közösséget képviselı személy számára. (2) Bármely más jelenlévı államplgár számára srn kívüli hzzászólást a plgármester akkr engedélyezhet, ha az ülésen jelenlévı képviselık többsége azt támgatja, külön határzatt errıl nem kell szövegezni. (3) A srn kívüli felszólalás legfeljebb 3 perc lehet. (4) A napirendhez tanácskzási jggal meghívttnak a napirend tárgyalása megkezdésekr max. 3 percben hzzászólást kell biztsítani. A vita közbeni tvábbi hzzászólásra a 43. (2) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni. 45. (1) A vita lezárására, a hzzászólásk idıtartamának SzMSz szerinti krlátzására bármely képviselı javaslatt tehet. A javaslatról a képviselı-testület vita nélkül egyszerő szótöbbséggel dönt. A tanácskzás rendjének fenntartása 46. A tanácskzás rendjének fenntartásáról a plgármester gndskdik. Ennek srán felszólítással, figyelmeztetéssel élhet, rendre utasíthat, kivételes esetben az ülést félbeszakíthatja. 47. (1) A plgármester azt a felszólalót aki eltér a tárgytól, illetve aki a tanácskzás rendjét 11

12 egyébként megzavarja /rendzavarás/ felszólítja arra, hgy térjen a tárgyra,illetve tartózkdjn a rendzavaró magatartástól, egyúttal figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire. (2) A plgármester jgsult megvnni a szót attól a hzzászólótól akit beszéde srán harmadszr szólít fel arra, hgy térjen a tárgyra, illetve aki a hzzászólás e rendeletben meghatárztt idıtartamát indklatlanul, figyelmeztetés ellenére túllépi. Akitıl a plgármester a szót megvnta ugyanabban az ügyben ugyanazn az ülésen nem szólalhat fel újra. (3) A plgármester - amennyiben figyelmeztetése nem vezetett eredményre- az ülést meghatárztt ideig félbeszakíthatja az ülésen történt lyan rendzavarás esetén amely a tanácskzás flytatását lehetetlenné teszi. (4) E alkalmazásában rendzavarás különösen - amennyiben súlysabb cselekmény nem valósul meg- a képviselı-testület tekintélyét, vagy az ülésen bármely jelenlévı személyét sértı, lyan cselekmény vagy kifejezés, mely az emberi méltóság, a becsület, a jó hírnév védelméhez való jgt sérti, és a tanácskzás rendjét zavarja. 48. (1) A nyilváns ülésen megjelent államplgárk a számukra kijelölt helyet fglalják el. (2) A tanácskzás rendjének megzavarása esetén a plgármester a rendzavaró államplgárt figyelmezteti, ismételt rendzavarás esetén az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti, illetve a 47. (3) és (4) rendelkezéseit alkalmazhatja. 49. (1) Az Ügyrendi Bizttság elnöke az ülés srán bármikr javaslatt tehet a plgármesternek az ülés vezetésével kapcslats, illetve a rend fenntartását célzó intézkedés alkalmazására. (2) A plgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azkat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. A vita lezárása, határzathzatal 50. A vita lezárása után a határzathzatal elıtt a körjegyzınek szót kell adni, ha a javaslatk törvényességét illetıen észrevételt kíván tenni. 51. A plgármester az elıterjesztésben szereplı és a vitában elhangztt határzatkat egyenként bcsátja szavazásra. Elıször a módsító és kiegészítı indítványról - az elhangzás srrendjében - majd az eredeti határzati javaslatról szavaz a képviselı-testület. 52. A javaslat elfgadásáhz a jelenlévı képviselık több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerő többség). 53. Minısített többség szükséges: a./ az önkrmányzati rendelet alktásáhz b./ a törvény által hatáskörébe utalt választáshz, kinevezéshez, megbízáshz, c./ önkrmányzati társulás létrehzásáhz, társuláshz, érdekképviseleti szervhez való csatlakzáshz. d./ külföldi önkrmányzattal való együttmőködést rögzítı megállapdáshz, nemzetközi önkrmányzati szervezethez való csatlakzáshz. f./ a 25.. (3) bek-ben fglalt esetben zárt ülés elrendeléséhez 12

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9.

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9. 1 Tartalomjegyzék M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2012. (III.22.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (az időközi módosításokkal

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A 42/2013. (IX.23.),

Részletesebben