Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.) rendeletével módsíttt 6/2007. (III.29.) rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módsításkkal egységes szerkezetben) A Magyar Köztársaság Országgyőlése elismeri és védi a helyi közösségek önkrmányzásáhz való jgait. Az önkrmányzatk révén lyan önszervezıdı helyi hatalmgyakrlás valósul meg, amelyben a laksság közvetlenül, illetve választtt helyi képviselıi útján - a törvények felhatalmazása alapján - önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét. A helyi önkrmányzás célja, hgy a helyi önfejlıdési flyamatkat elısegítse és képessé váljn arra, hgy a köz megelégedésére, a helyi sajátsságkhz igazdva, illetve a helyi igényeknek megfelelıen helyi és rszágs feladatkat valósítsn meg. A helyi önkrmányzatk széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratt, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket figyelembe véve Dömsöd Nagyközség Önkrmányzata önállóan, szabadn, demkratikus módn, széleskörő nyilvánsságt teremtve intézi a település közügyeit, gndskdik a közszlgáltatásról, a helyi hatalm önkrmányzati típusú gyakrlásáról. Az önkrmányzat képviselı-testületének célja Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megalktásával, hgy : biztsítsa a széles nyilvánsságn alapuló demkratikus hatalmgyakrlás alapvetı feltételeit és megalkssa a törvényi keretek között annak fıbb szabályait, megteremtse Dömsöd nagyközség gazdasági- kulturális- ktatási felemelkedésének lehetıségét, laksságának szciális biztnságát, kialakítsa az önkrmányzatiság megteremtését biztsító helyi szervezeteit és intézményeit megteremtse a Dömsöd érdekeit szlgáló önkrmányzati és államigazgatási munka feltételeit, az önkrmányzati döntések srán az egységes elvek, s eljárás szerinti elıkészítését. A Képviselı-testület a fenti elvekkel és célkitőzésekkel, valamint a helyi önkrmányzatkról szóló módsíttt évi LXV. tv. /tvábbiakban /Ötv./ rendelkezéseivel összhangban a következık szerint állapítja meg Szervezeti és Mőködési Szabályzatát /tvábbiakban: SZMSZ./ I. fejezet Általáns rendelkezések 1.. (1) Az önkrmányzat hivatals megnevezése. Dömsöd Nagyközség Önkrmányzata /tvábbiakban: önkrmányzat/ (2) 1 Az önkrmányzat hivatalának megnevezése: Dömsöd Nagyközség Plgármesteri Hivatala Rövidített megnevezése: Dömsöd - Apaj Körjegyzıség (3)Az önkrmányzat székhelye: Dömsöd, Petıfi tér 6. (4)Az önkrmányzat pstai címe: Dömsöd, Petıfi tér 6. Pstafiók 1. Az önkrmányzat jelképei 2.. Az önkrmányzat jelképei: a címer, zászló és a pecsét 1 Módsíttta az 1/2008. (I.31.) rendelet. Hatálys: január 31-tıl. 1

2 (1) Az önkrmányzat címerei: a., Dömsöd címere: Álló csücskös talpú tárcsapajzs, melynek ezüst mezıjében, könyökben behajlíttt vörös mező levágtt kardt tartó férfikar látható, felette négy lebegı zöld csillaggal. A címer külsı díszeként aranykrnás lvagi trnasisak látható, természetes színben, a pajzs körül pedig indázó, leveles szılıfürtök láthatók arany, kék és bíbr színben. b., Dab címere: Kör alakú pecsét, melynek zöld babérkszrúval övezett kék mezıjén stilizált zöld hármas halm, jbb ill. bal szélén ezüst csrszlya és eke látható, köztük leveles termı arany búzakalásszal. A pecsét címerképei felett köriratként ezüst betőkkel a község nevének hárm betője lvasható, a betők ldalainál pedig egy-egy ötágú ezüst csillag jelenik meg. (2) Az önkrmányzat zászlaja: A zászló 1:2 arányú /90X180 cm/ fekvı téglalap zöld színben, melynek két hsszanti szélén a címert határlva egy egy ezüst sáv helyezkedik el. A zászló egyik ldalán Dömsöd címere a másik ldalán Dab címere látható. (3) Az önkrmányzat pecsétje: A kör alakú 3,5 cm átmérıjő pecsét közepén Dömsöd címere látható, körirata: Dömsöd Önkrmányzata. (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatárztt önkrmányzati jelképek használatának rendjét külön önkrmányzati rendelet szabályzza. (5) Az önkrmányzat pecsétjét kell használni: a./ a képviselı-testület által admányztt kleveleken, b./ az önkrmányzat hazai és nemzetközi kapcslatait tükrözı és rögzítı dkumentumain, c./ az elızıeken túlmenıen a pecsét csak akkr használható, ha a Magyar Köztársaság címerével elláttt pecsét /bélyegzı/ használatát jgszabály nem teszi kötelezıvé. (6) A település nemzetközi kapcslatai: Az önkrmányzat hivatals kapcslatt tart fenn : külföldön: Rúban- Főr Önkrmányzata / Szlvák Köztársaság/ Knőlwald Önkrmányzata / Németrszág/ Külföldi önkrmányzattal való tvábbi együttmőködésrıl szóló megállapdás megkötése a képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe tartzik A plgármester, a képviselı-testület, a körjegyzı, a hivatal kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következı felirat lvasható: a./ Dömsöd Nagyközség Plgármestere b./ Dömsöd-Apaj Körjegyzıje c./ Dömsöd Nagyközségi Önkrmányzat Képviselı-testülete d./ a képviselı-testület bizttságai bélyegzıjén elnevezésük szerint e./ Plgármesteri Hivatal Dömsöd f./ Dömsöd - Apaj Körjegyzıség Hivatala. 4.. (1) A plgármester gndskdik arról, hgy a település lakssága a nemzeti és a helyi ünnepeket méltó módn megünnepelhesse. (2) A település ünnepe: 2 Módsíttta az 1/2008. (I.31.) rendelet. Hatálys: január 31-tıl. 2

3 Dömsödi Napk, mely minden évben május elsejéhez kapcslódóan kerül megrendezésre. Az ünnepség idıpntjáról, idıtartamáról és prgramjáról a képviselı-testület évente határzatban rendelkezik. 5. A Képviselı-testület a Dömsödért kitüntetı emlékplakett, és a Díszplgári cím admányzásáról külön rendeletet alkt. II. fejezet A helyi önkrmányzás általáns szabályai Az önkrmányzati jgk 7. (1) A nagyközség önkrmányzata a feladat- és hatáskörébe tartzó helyi érdekő közügyekben önállóan jár el. (2) A helyi közügyek a laksság közszlgáltatáskkal való ellátásáhz, a közhatalm önkrmányzati típusú helyi gyakrlásáhz, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcslódnak. /Ötv. 1.. /2/ (3) A helyi önkrmányzat - a törvény keretei között- önállóan szabályzhatja a feladat- és hatáskörébe tartzó helyi közügyeket. Döntéseit az Alktmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jgszabálysértés esetén bírálhatja felül. /Ötv. 1.. /3/ (4) A helyi önkrmányzat - választtt helyi képviselı-testülete által, vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden lyan helyi közügy önálló megldását, amelyet jgszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkrmányzat mindent megtehet, ami jgszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezıen elıírt önkrmányzati feladat- és hatáskörök ellátását. /Ötv. 1.. /4/ 8. A képviselı-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezéssel élhet a feladat- és hatáskörébe nem tartzó, de a helyi közösséget érintı ügyekben. E jgával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakssági közszlgáltatásk fejlesztésével áll szrs kapcslatban. Ilyen ügyekben - a plgármester indítványára - a Képviselıtestület csak a közvetlenül érintett lakssági réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. 9. Önkrmányzati döntést a helyi önkrmányzat: a./ képviselı-testülete, annak felhatalmazására b./ bizttsága c./ a plgármester d./ önkrmányzati társulása e./ és a helyi népszavazás hzhat. 10. Az önkrmányzati feladatk hatékny megvalósítása, a helyi társadalm valós igényeinek ismerete nélkül nem lehet eredményes, ezért az önkrmányzat döntései elıkészítése és végrehajtása srán együttmőködik a helyi társadalmi szervezetekkel és civil közösségekkel. 3

4 11. A Képviselı-testület a helyi közszlgáltatásk szervezésében, a helyi társadalm- és gazdaságszervezı munkában - ezek fejlesztése érdekében - együttmőködik a megyei önkrmányzattal. A krdináció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, kncepciók, elképzelések kidlgzásában való közvetlen részvétel, valamint azk egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A flyamats és rendszeres kapcslattartás - a körjegyzı közremőködésével - a plgármester feladata. III. fejezet Az önkrmányzat feladata, hatásköre, szervezete 12. (1) Az önkrmányzat köteles gndskdni: a) az egészséges ivóvízellátásról, b) az óvdai nevelésrıl, c) az általáns isklai ktatásról és nevelésrıl, d) a gyermek és ifjúsági feladatkról e) az egészségügyi és a szciális alapellátásról, f) a köztisztaság és településtisztaság biztsításáról; g) a közvilágításról, h) a helyi közutak és a köztemetı fenntartásáról; i) köteles biztsítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jgainak érvényesülését. (2)Az önkrmányzat gndskdik: a) a településfejlesztésrıl, a településrendezésrıl, b) az épített és természeti környezet védelmérıl, c) a lakásgazdálkdásról, d) a vízrendezésrıl és a csapadékvíz elvezetésérıl, e) a csatrnázásról, f) a helyi tőzvédelemrıl, g) közbiztnság helyi feladatairól; (3)Az önkrmányzat közremőködik: h) a helyi energiaszlgáltatásban, i) a fglalkztatás megldásában, j) a közösségi tér biztsítása; k) közmővelıdési, tudmánys, mővészeti tevékenység, sprt támgatásában; l) elısegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtését. (4) A kötelezı önkrmányzati feladatk ellátását (1) bekezdés - az önként vállalt feladatkról való gndskdás 13. (2) és (3) bekezdés- nem veszélyeztetheti. (5) A képviselı-testület a kötelezıen ellátandó feladatairól - lehetıség szerint - rendeletet alkt. 13. (1) Az önkrmányzat jgi személy. Az önkrmányzati feladat- és hatáskörök a képviselıtestületet illetik meg. A képviselı-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszlgáltatáskkal, az alapvetı intézményhálózat létrehzásával és mőködtetésével szrsan összefüggı hatásköreinek gyakrlását nem ruházhatja át. (2) A képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át: a) a rendeletalktás; b) szervezetének kialakítása és mőködésének meghatárzása, tvábbá a törvény által hatáskörébe 4

5 utalt választás, kinevezés, megbízás; c) a helyi népszavazás kiírása, az önkrmányzati jelképek, kitüntetések és elismerı címek meghatárzása, használatuk szabályzása, díszplgári cím admányzása; d) a gazdasági prgram, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámló elfgadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselı-testület által meghatárztt értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibcsátás, tvábbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi frrás átvétele, és átadása; e) önkrmányzati társulás létrehzása, társuláshz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakzás; f) megállapdás külföldi önkrmányzattal való együttmőködésrıl, nemzetközi önkrmányzati szervezethez való csatlakzás; g) intézmény alapítása; h) közterület elnevezése, emlékmő állítás; i) eljárás kezdeményezése az Alktmánybíróságnál; j) állásfglalás megyei önkrmányzati intézmény átszervezésérıl, megszüntetésérıl, ellátási, szlgáltatási körzeteirıl, ha a szlgáltatás a települést is érinti; k) véleménynyilvánítás lyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkrmányzat álláspntjának a kikérését írja elı; l) a települési képviselı, a plgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; az Ötv. 33/A. (2) bekezdésének b) pntjában meghatárztt hzzájárulással kapcslats döntés; a vagynnyilatkzati eljárással kapcslats döntés; m) amit törvény a képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. n./ amit a tv. a képviselı-testület rendeletében át nem ruházható hatáskörébe utal. 14. (1) A Képviselı-testület a 13.. (2) bekezdés a. - n. pntjai kivételével feladatkat és hatásköröket átruházhat - önkrmányzati rendeletben - a plgármesterre, illetve a képviselı-testület bizttságaira, illetve önkrmányzati társulására. (2) Az átruháztt hatáskör tvább nem ruházható. 15. (1) Az átruháztt hatáskörben hztt döntéseirıl és feladatai teljesítésérıl az érintett a Képviselı-testület éves munkatervében meghatárztt idıpntban köteles beszámlni. (2) A Képviselı-testület külön rendeletben az (1) bekezdéstıl eltérıen is szabályzhatja a beszámlás módját és gyakriságát. (3) Bármely képviselı kezdeményezheti, hgy a képviselı-testület vizsgálja felül bizttságainak, a plgármesternek - a képviselı-testület által átruháztt - önkrmányzati ügyben hztt döntéseit. IV. fejezet A Képviselı-testület mőködése Általáns szabályk 16. (1) 3 A Képviselı-testület tagjainak száma: 9 fı. A tagk névsrát az SZMSZ. 1. sz. függeléke tartalmazza. (2) A képviselı-testület alakuló ülést, rendes ülést, rendkívüli ülést, közmeghallgatást, üdülıterületi közmeghallgatást és falugyőlést tar. 3 Módsíttta a 10/2010. (X.19.) számú rendelet. Hatálys któber 19-tıl. 5

6 (3) 4 A Képviselı-testület rendes üléseit minden hónap utlsó elıtti szerdáján órától a Petıfi Sándr Oktatási és Mővelıdési Közpntban (Dömsöd, Béke tér 2) tartja. (4) A képviselı-testület július hónapban nem ülésezik. (5) A képviselı-testület rendkívüli esetben - így különösen, ha az ülés napirendje indklttá tesziminısített többségő határzata alapján ülésének helyét és idıpntját a (3) bekezdésben fglaltaktól eltérıen is meghatárzhatja. Munkaprgram, munkaterv 17. A plgármester az alakuló ülésen prgramt terjeszt a képviselı-testület elé, mely a testület megbízatásának idıtartamára - a településfejlesztés, a helyi közszlgáltatásk szervezésének fıbb céljait, feladatait tartalmazza. 18. (1) A Képviselı-testület mőködésének alapja az éves munkaterv. (2) A munkaterv tervezetét -a körjegyzı közremőködésével- a plgármester készíti el és terjeszti a képviselı-testület elé. (3) A munkaterv tervezetét a képviselı-testület bizttságainak elnökeivel elızetesen egyeztetni kell. (4) A munkatervet a tárgyévet megelızı év december 31-ig fgadja el a Képviselı-testület. A munkatervet meg kell küldeni a képviselı-testület tagjainak és valamennyi érintettnek A Képviselı-testület munkatervének fıbb elemei: a./ a tárgyidıszak fı feladatainak felvázlása, azknak az ügyeknek a megjelölése, melyek eldöntéséhez igényli a képviselı-testület a lakssági fórumk segítségét, közremőködését b./ a képviselı-testület üléseinek tervezett idıpntja, napirendjei c./ a napirendek elıterjesztıinek megjelölése d./ azknak a napirendeknek a megjelölése, melyeknél közmeghallgatást kell tartani. e./ azknak a témaköröknek a tételes megjelölése, melyekhez bizttsági állásfglalást kell beterjeszteni f./ egyéb szervezési teendık rögzítése /pl. községi fórumk szervezése, évfrdulók megünneplése, Dömsödi Napk szervezése, elıkészítése/ Alakuló ülés 20. (1) A Képviselı-testület alakuló ülését a választást követı 15 napn belül össze kell hívni. (2) Az alakuló ülésre tanácskzási jggal meg kell hívni a helyi választási bizttság elnökét és tagjait. (3) Az alakuló ülés összehívásról a megválaszttt plgármester gndskdik, az ülést a krelnök nyitja meg és vezeti a plgármester eskütételének megtörténtéig. (4) Az alakuló ülésen a helyi választási bizttság elnöke ismerteti a választás eredményét, majd átadja a plgármester és a képviselık megbízólevelét. 4 Módsíttta a 12/2010. (XI.25.) rendelet. Hatálys január 1-tıl. 6

7 (5) 5 A plgármester a helyi választási bizttság elnöke elıtt esküt tesz, majd kiveszi az esküt a képviselıtestület tagjaitól. az eskü szövege: Én, (a plgármester neve) esküszöm, hgy hazámhz, a Magyar Köztársasághz hő leszek; az Alktmányt a többi jgszabállyal együtt megtartm és megtartatm; a tudmásmra juttt titkt megırzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségembıl eredı feladataimat a (megye/település/kerület) fejlıdésének elımzdítása és az Alktmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválaszttt önkrmányzati tisztségviselı meggyızıdése szerint) Isten engem úgy segéljen! (6) Az alakuló ülésen lehetıség szerint dönteni kell a plgármester elıterjesztése alapján az alplgármester választásáról. Határzni kell a plgármester illetményérıl, illetve megválasztása esetén az alplgármester tiszteletdíjáról, és a képviselık tiszteletdíjáról. (7) Az alplgármester alakuló ülésen történı megválasztását megelızıen lehetıség szerint meg kell választani az Ügyrendi Bizttságt, ennek hiányában a képviselı-testület saját tagjai közül hárm tagú bizttságt választ az alplgármester választással összefüggı titks szavazás lebnylítására. A Képviselı-testület ülése 21. (1) A Képviselı-testület üléseit a plgármester hívja össze. (2) Az ülést a kezdeményezést követı 8 naptári napn belül össze kell hívni a települési képviselık 1/4-nek, valamint a képviselı-testület bizttságának napirendi javaslatt is tartalmazó indítványára. Az indítványt a plgármesternél kell elıterjeszteni (3) 6 A képviselı-testület összehívását a Pest Megyei Krmányhivatal vezetıje, valamint népi kezdeményezés is indítványzhatja. 22. (1) A tervezett ülések meghívóját az elıterjesztéseket a képviselıknek és a tanácskzási jggal meghívttaknak lyan idıpntban kell megküldeni, hgy azk azt az ülés elıtt legalább 5 naptári nappal megkapják. (2) A költségvetési rendelet tervezetét az év végi pénzügyi beszámlót, az önkrmányzat krlátzttan frgalmképes vagyntárgyaival kapcslats rendelkezés íráss anyagait legalább 10 nappal az ülés elıtt meg kell küldeni a képviselıknek és a tanácskzási jggal meghívttaknak. (3) 7 A testületi ülések meghívóját legalább az ülés elıtt 5 nappal a Körjegyzıség Hivatala hirdetıtábláján is ki kell függeszteni, és meg kell küldeni a Pest Megyei Krmányhivatalnak. 23. (1) A rendkívüli testületi ülések meghívója az ülés elıtt 48 órán belül is kiküldhetı. Erre bármilyen értesítési mód - a telefn, személyes megkeresés - igénybe vehetı. A sürgısség kát aznban indklni kell, és a napirendet közölni kell. (2) A rendkívüli ülés íráss anyagát a képviselı legkésıbb az ülésen megkapja. (3) 8 A képviselı-testület ülésére tanácskzási jggal meg kell hívni: 5 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 6 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 7 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 8 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 7

8 - az önkrmányzati intézmények vezetıit - a Körjegyzıség Hivatalának gazdasági vezetıjét - a napirend tárgya szerint a Körjegyzıség Hivatala illetékes ügyintézıjét - bizttság beszámltatása esetén a bizttság valamennyi tagját - a napirend tárgya szerinti szakértıt, vagy külsı elıadót - a Pest Megyei Krmányhivatal törvényességi észrevételének tárgyalása esetén a Pest Megyei Krmányhivatal képviselıjét. Nyilváns ülés 24. (1) A Képviselı-testület ülése nyilváns. (Ötv.12. (3) bek.). (2) Az ülésteremben ki kell jelölni az ülésen résztvevı államplgárk helyét. A zárt ülés 25. (1) A Képviselı-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetve visszavnása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakr, ha az érintett a nyilváns tárgyalásba nem egyezik bele. Az érintett nyilatkzatát a jegyzıkönyv tartalmazza, abban az esetben, ha az érintett nincs jelen a napirendet a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja. (2) A Képviselı-testület zárt ülést tart önkrmányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagynnyilatkzattal kapcslats eljárás tárgyalásakr. (3) A Képviselı-testület minısített többségő szavazással zárt ülést rendelhet el bármelyik települési képviselı kezdeményezésére az önkrmányzat vagynával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakr, ha a nyilváns tárgyalás üzleti érdekeket (üzleti titk) sért. /Ötv /4/Ez esetben a zárt ülés elrendelésérıl külön határzatt kell hzni, mely határzat tartalmazza a zárt ülés elrendelésének kát is. (4) A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai, a körjegyzı, tvábbá meghívása esetén az érintett és a szakértı vesz részt. Törvény elıírhatja, mely esetben kötelezı az érintett meghívása./ötv.12. (5)/ 26. A zárt ülésen hztt határzat kihirdetésérıl a képviselı-testület a határzathzatalt követıen külön rendelkezik. Az önkrmányzati hatósági ügyben hztt határzatkat nyilváns ülésen nem lehet kihirdetni. 27. A zárt ülésekrıl készült jegyzıkönyveket a nyilváns ülések jegyzıkönyveitıl elkülönítve kell kezelni, ly módn hgy kizárólag az érintettek krlátztt betekintési jga legyen biztsíttt. 28. A zárt ülések anyagaiba történı krlátztt betekintési jgra vnatkzó szabálykat önkrmányzati ciklusnként is érvényesíteni kell, így a krábbi zárt ülések jegyzıkönyveibe a képviselı-testület tagjai a következık szerint tekinthetnek be: a.) az önkrmányzati hatósági, összeférhetetlenségi, és kitüntetési ügyekbe való betekintésre nem jgsultak, b.) az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pntjában felsrlt tvábbi esetek alapján tarttt zárt ülések irataiba való betekintésre az érintettek elızetes hzzájárulásától függıen kerülhet sr, c.) az Ötv. 12. (4) bekezdés b.) pntja alapján elrendelt zárt ülések anyagaiba való betekintés csak akkr köthetı az érintettek hzzájárulásáhz, ha az üzleti érdek sérelmének indka nem az 8

9 önkrmányzat érdekkörében merült fel. Az ülésvezetés szabályai 29. (1) A Képviselı-testület ülését a plgármester nyitja meg, vezeti és rekeszti be. (2) A plgármester akadályztatása esetén az alplgármester, annak akadályztatása esetén a krelnök vezeti a testületi ülést. 30. (1) A képviselı-testület akkr határzatképes, ha a megválaszttt települési képviselık több, mint a fele jelen van. A határzatképességet az ülés tartama alatt flyamatsan vizsgálni kell. 31. A plgármester a testületi ülés vezetése srán: a./ megállapítja a határzatképességet, b./ határzatképtelenség esetén az ülést elnaplja és gndskdik annak 15 napn belüli újbóli összehívásáról. c./ tájékztatást ad a lejárt határidejő önkrmányzati döntések végrehajtásáról és az elmúlt ülés óta megtett lényeges intézkedésekrıl d./tájékztatást ad az elızı ülésen elhangztt bejelentések nymán tett intézkedésekrıl, e./ ismertetést ad az átruháztt hatáskörben hztt döntéseirıl, f./ elıterjeszti az ülés napirendi javaslatát, g./ gndskdik az ülés rendjének fenntartásáról. 32. (1) A Képviselı-testület az ülés napirendjérıl vita nélkül egyszerő többséggel határz. (2) Az ülés meghívójában nem szereplı indítvány napirendre vételérıl a képviselı- testület a 39. szerint dönt. 33. (1) Bármely települési képviselı kérhet napirend elıtti felszólalást. (2) A napirend elıtti felszólalást a plgármester engedélyezi. A felszólalás idıtartamára a napirendi hzzászóláskra vnatkzó rendelkezések az irányadók. Elıterjesztés 34. (1) Elıterjesztésnek minısül a munkatervbe felvett, a képviselı-testület vagy a képviselıtestület bizttsága által elızetesen javaslt rendelet és határzat-tervezet, a beszámló és a tájékztató. (2 A testületi ülésre az elıterjesztés írásban, és kivételesen szóban kerülhet benyújtásra. A határzati javaslat akkr is írásban kerül benyújtásra, ha az elıterjesztés szóban történt. (3) Szóbeli elıterjesztésre csak sürgıs és rendkívüli esetben van lehetıség. 35. A Képviselı-testületi ülésre elıterjesztést tehet: a plgármester, a bizttság elnöke,képviselı, körjegyzı és mindazk, akiket a képviselı-testület elıterjesztés elkészítésére kötelez. 36. (1) Az írásbeli elıterjesztést legalább 5 nappal az ülés elıtt kell a plgármesternek átadni. (2) Íráss elıterjesztést kell készíteni a 13.. (2) bekezdésében fglalt tárgykörben. 9

10 37. (1) Az elıterjesztés fıbb elemei: a./ Az elsı részben meg kell határzni az elıterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az elızményeket, a tárgykört rendezı jgszabálykat, az elıterjesztésben résztvevık nevét, véleményét és mindazkat a tényeket, körülményeket, adatkat, amelyek lehetıvé teszik az értékelést és a döntést indklják. b./ A másdik rész az egyértelmően megfgalmaztt határzati javaslatt tartalmazza a végrehajtásért felelısök és a határidık megjelölésével. A határidıt általában évre, hónapra, napra pntsan kell meghatárzni, szükség esetén részhatáridıt lehet alkalmazni. Eltérı végrehajtási határidık esetén pntnként, egyébként a határzati javaslat végén kell a határidıt feltüntetni. Amennyiben a határzati javaslatban fglalt feladat végrehajtása értelemszerően flyamats vagy aznnali tevékenységet igényel, a végrehajtás határidejére a flyamats, illetve aznnal megjelölés alkalmazandó a végrehajtásról szóló jelentés pnts rögzítése mellett( pl. határidı: végrehajtásra flyamats, jelentéstételre... év...hó...nap ) (2) 9 Az elıterjesztés teljes szövege a határzati javaslat nélkül íves papírn, 11 pnts arial karakterrel készül, az elıterjesztés másfél srs gépeléssel két ldalnál nagybb terjedelmő nem lehet. Ez a krlátzás nem vnatkzik az önkrmányzat munkaprgramjának, gazdasági prgramjának, fejlesztési és tervkncepcióinak, az intézményi beszámlóknak, valamint rendeleteinek tervezeteire. (3) Az elıterjesztés alapjául szlgáló adatkat táblázatkba kell fglalni, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. (4) 10 Az önkrmányzati intézmények beszámlóira vnatkzó tartalmi szempntkat, és az intézményi beszámlók rendjét jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 38. (1) Az írásbeli elıterjesztésekkel kapcslatban a képviselı-testület bizttsága, illetve bármely települési képviselı módsító indítványt terjeszthet elı. Az önkrmányzati rendeletek tervezetéhez kapcslódó módsító indítványkat legkésıbb az ülés elıtt két nappal írásban kell benyújtani a plgármesterhez. Sürgısségi indítvány 39. (1) Sürgısségi indítványnak minısül minden lyan indítvány, mely az ülés meghívójában nem szerepel. (2) A képviselı-testület a plgármester javaslatára - az indítványban tárgya szerint- egyszerő, vagy minısített /53. a-m.) pntja/ többséggel, srn kívül dönt az elıterjesztés tárgyában. 40. (1)Sürgısségi indítványt nyújthat be: a./ plgármester b./ alplgármester c./ bármely települési képviselı d./ körjegyzı (2) A sürgısségi indítvány - a sürgısség tényének rövid indklásával - legkésıbb az ülést megelızı nap 12 óráig nyújtható be a plgármesternél. 9 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 10 Beiktatta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 10

11 41. (1) Ha a plgármester vagy valamely képviselı ellenzi a sürgısségi indítvány tárgyalását, akkr a sürgısség kérdését - a napirend lezárása után - vitára kell bcsátani. A plgármester ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad arra, hgy az indítványzó a sürgısség tényét röviden indklja. (2) Ha a képviselı-testület nem ismeri el a sürgısséget, úgy azt következı ülésére el kell naplni. A vita. Szavazás. 42. (1) A Plgármester a napirendek elfgadtt srrendjében minden elıterjesztés felett különkülön vitát nyit. (2) Az írásban benyújttt elıterjesztést az elıadó a vita elıtt szóban legfeljebb 2 percben kiegészítheti. 43. (1) Az elıadóhz a Képviselı-testület tagjai és a tanácskzási jggal résztvevık kérdéseket tehetnek fel. (2) A hzzászóláskra a jelentkezés srrendjében kerül sr. A hzzászólás idıtartama legfeljebb 2 perc. Ugyanazn személy ugyanazn napirendi pnt keretében legfeljebb két alkalmmal szólalhat fel. Az idı túllépése esetén a plgármester a ban fglaltak szerint gndskdik a tanácskzás rendjének fenntartásáról. (3) Indklt esetben a (2) bekezdésben meghatárztt szabályktól a Képviselı-testület eltérhet, melyrıl az érintett kérésére a Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel vita nélkül határz. E határzatt nem kell külön szövegezni. 44. (1) A plgármester srn kívüli felszólalást is engedélyezhet. - az ügyben közvetlenül érintett személy számára, - az ügyben érintett közösséget képviselı személy számára. (2) Bármely más jelenlévı államplgár számára srn kívüli hzzászólást a plgármester akkr engedélyezhet, ha az ülésen jelenlévı képviselık többsége azt támgatja, külön határzatt errıl nem kell szövegezni. (3) A srn kívüli felszólalás legfeljebb 3 perc lehet. (4) A napirendhez tanácskzási jggal meghívttnak a napirend tárgyalása megkezdésekr max. 3 percben hzzászólást kell biztsítani. A vita közbeni tvábbi hzzászólásra a 43. (2) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni. 45. (1) A vita lezárására, a hzzászólásk idıtartamának SzMSz szerinti krlátzására bármely képviselı javaslatt tehet. A javaslatról a képviselı-testület vita nélkül egyszerő szótöbbséggel dönt. A tanácskzás rendjének fenntartása 46. A tanácskzás rendjének fenntartásáról a plgármester gndskdik. Ennek srán felszólítással, figyelmeztetéssel élhet, rendre utasíthat, kivételes esetben az ülést félbeszakíthatja. 47. (1) A plgármester azt a felszólalót aki eltér a tárgytól, illetve aki a tanácskzás rendjét 11

12 egyébként megzavarja /rendzavarás/ felszólítja arra, hgy térjen a tárgyra,illetve tartózkdjn a rendzavaró magatartástól, egyúttal figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire. (2) A plgármester jgsult megvnni a szót attól a hzzászólótól akit beszéde srán harmadszr szólít fel arra, hgy térjen a tárgyra, illetve aki a hzzászólás e rendeletben meghatárztt idıtartamát indklatlanul, figyelmeztetés ellenére túllépi. Akitıl a plgármester a szót megvnta ugyanabban az ügyben ugyanazn az ülésen nem szólalhat fel újra. (3) A plgármester - amennyiben figyelmeztetése nem vezetett eredményre- az ülést meghatárztt ideig félbeszakíthatja az ülésen történt lyan rendzavarás esetén amely a tanácskzás flytatását lehetetlenné teszi. (4) E alkalmazásában rendzavarás különösen - amennyiben súlysabb cselekmény nem valósul meg- a képviselı-testület tekintélyét, vagy az ülésen bármely jelenlévı személyét sértı, lyan cselekmény vagy kifejezés, mely az emberi méltóság, a becsület, a jó hírnév védelméhez való jgt sérti, és a tanácskzás rendjét zavarja. 48. (1) A nyilváns ülésen megjelent államplgárk a számukra kijelölt helyet fglalják el. (2) A tanácskzás rendjének megzavarása esetén a plgármester a rendzavaró államplgárt figyelmezteti, ismételt rendzavarás esetén az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti, illetve a 47. (3) és (4) rendelkezéseit alkalmazhatja. 49. (1) Az Ügyrendi Bizttság elnöke az ülés srán bármikr javaslatt tehet a plgármesternek az ülés vezetésével kapcslats, illetve a rend fenntartását célzó intézkedés alkalmazására. (2) A plgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azkat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. A vita lezárása, határzathzatal 50. A vita lezárása után a határzathzatal elıtt a körjegyzınek szót kell adni, ha a javaslatk törvényességét illetıen észrevételt kíván tenni. 51. A plgármester az elıterjesztésben szereplı és a vitában elhangztt határzatkat egyenként bcsátja szavazásra. Elıször a módsító és kiegészítı indítványról - az elhangzás srrendjében - majd az eredeti határzati javaslatról szavaz a képviselı-testület. 52. A javaslat elfgadásáhz a jelenlévı képviselık több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerő többség). 53. Minısített többség szükséges: a./ az önkrmányzati rendelet alktásáhz b./ a törvény által hatáskörébe utalt választáshz, kinevezéshez, megbízáshz, c./ önkrmányzati társulás létrehzásáhz, társuláshz, érdekképviseleti szervhez való csatlakzáshz. d./ külföldi önkrmányzattal való együttmőködést rögzítı megállapdáshz, nemzetközi önkrmányzati szervezethez való csatlakzáshz. f./ a 25.. (3) bek-ben fglalt esetben zárt ülés elrendeléséhez 12

13 g./ a képviselı-testület megbízatásának lejárta elıtti felszlatáshz, h./ a plgármester elleni kereset benyújtásáhz i./ a képviselı-testület munkatervének elfgadásáhz, j./ a sürgısségi indítvány elfgadásáhz, k./ Dömsödért kitüntetı cím admányzásáhz, l./ önkrmányzati hitelfelvételhez m./ az önkrmányzat vagynával, tulajdnával való rendelkezéshez 54. Minısített többséghez a megválaszttt települési képviselık több, mint a felének egybehangzó szavazata szükséges. 55. (1) A képviselı-testület döntéshzatalából kizárható az, akit vagy akinek a hzzátartzóját az ügy személyesen érinti. (2) A települési képviselı köteles bejelenteni a személyes érintettséget. (3) A kizárásról az érintett települési képviselı bejelentése alapján, vagy bármely települési képviselı javaslatára a képviselı-testület minısített többségő határzattal dönt. (4) Nem szükséges külön dönteni az érintett képviselı kizárásáról, ha a képviselı a személyes érintettségét bejelentette és nyilatkzik arról hgy távl marad a szavazástól. A képviselı nyilatkzatát ez esetben a jegyzıkönyvben rögzíteni kell. (5) A kizárt települési képviselıket a határzatképesség szempntjából jelenlévınek kell tekinteni (Hatályn kívül) 57. A Képviselı-testület döntéseit nyílt szavazással, kézfeltartással hzza. Titks szavazás 58. (1) Titks szavazást tarthat- a képviselı-testület minısített többségő döntése szerintmindazkban az ügyekben (1), (2), (3) bek. - melyekben zárt ülést köteles tartani illetve zárt ülést tarthat. (2) A plgármester nymatéksan felhívja a figyelmet a tárgyalt ügy bizalmas kezelésére és azzal kapcslats titktartási kötelezettségre. 59. (1) A titks szavazás brítékba helyezett szavazólapn történik, szavazó urna és szavazóhelyiség igénybevételével. A szavazólapt el kell látni a képviselı-testület bélyegzıjének lenymatával. (2) A titks szavazásról külön jegyzıkönyv készül, amely tartalmazza - a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét - a szavazatszedı bizttság tagjainak nevét és tisztségét, - a szavazás srán felmerült körülményeket, - a szavazás eredményét, (3) A titks szavazás lebnylítása - kivéve ahl e rendelet másként rendelkezik- az Ügyrendi 11 Hatályn kívül helyezte a 16/2007. (XI.5.) rendelet. Hatálytalan nvember 5-tıl. 13

14 Bizttság feladata. Név szerinti szavazás 60. Név szerinti szavazást kell tartani; a./ képviselı-testület megbízatása lejárta elıtti felszlásáhz b./ ha azt a plgármester és a megválaszttt bizttsági elnökök többsége kéri, c./ ha ezt a képviselı-testület 1/4-e indítványzza. Ügyrendi kérdésekben név szerinti szavazást tartani nem lehet. 61. A név szerinti szavazás úgy történik, hgy a körjegyzı abc srrendben fellvassa a képviselık nevét, s a jelenlévı képviselık nevük fellvasásakr igen nem vagy tartózkdm szavakkal szavaznak. 62. A név szerinti szavazás tényét és eredményét a testületi ülés jegyzıkönyvébe kell fglalni. A külön hitelesített névsrt a jegyzıkönyvhöz kell csatlni és a Dömsödi Hírnökben közzé kell tenni. 63..A szavazatk összeszámlálásáról az Ügyrendi Bizttság gndskdik. Ha a szavazás eredménye felıl kétség merül fel, vagy nem született döntés a képviselı-testület a szavazást köteles megismételni. Határzat 64. A Képviselı-testület határzatait külön-külön a naptári év elejétıl kezdıdıen - flyamats srszámmal és évszámmal kell ellátni a következık szerint: Dömsöd Nagyközség Önkrmányzat.../2...(év)/...hó...nap/ Kt.sz.határzat. 65. A testületi határzatkról a Körjegyzıség Hivatala számsrrend szerinti és határidıs nyilvántartást vezet. 66. A határzatkat a jegyzıkönyv elkészítését követı 8 napn belül el kell küldeni a végrehajtásért felelıs személynek és szerveknek. 67. A határzatk végrehajtásával kapcslats elıterjesztéseket, jelentéseket a körjegyzı vagy a körjegyzı által megbíztt hivatali dlgzó készíti elı és a plgármester terjeszti a testület elé. A jegyzıkönyv 68. (1) A Képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni. /Ötv /1/ bek./ (2) A jegyzıkönyv elkészítésérıl a körjegyzı gndskdik. (3) A jegyzıkönyv az ülésen készített hangfelvétel alapján készül. (4) A képviselı-testület ülésérıl készült hangfelvételt egy évig meg kell ırizni. 69. (1) A nyilváns ülés jegyzıkönyvébıl az ülést követı tizenöt napn belül a képviselık kivnatt kapnak, mely tartalmazza a napirend megnevezését, a szavazás módját /egyszerő, minısített többség/, a szavazás arányát, a határzat számát és szövegét. 14

15 (2) A mennyiben a határzat megegyezik a napirendi elıterjesztésben fglaltakkal, abban az esetben a kivnat csak a napirend megnevezését - határzat címét- és annak számát tartalmazza. 70. A Képviselı-testület nyilváns ülésérıl hárm, zárt ülésérıl két példányban kell jegyzıkönyvet készíteni. Ebbıl: a./ az eredeti példányt évente kötetbe kell kötni és el kell helyezni a Körjegyzıség Hivatalában meghatárztt helyre, b./ 12 az egyik példányt 15 napn belül meg kell küldeni a Pest Megyei Krmányhivatal vezetıjének, c./ a nyilváns ülés jegyzıkönyvének egy példányát a községi könyvtárnak kell elhelyezni. 71. (1) A képviselı-testület ülésérıl készült jegyzıkönyv két példányáhz csatlni kell a meghívót, a mellékleteit, a sürgısségi indítványt, az elfgadtt rendeleteket, a jelenléti ívet. (2) A képviselı-testület kérésére az írásban is benyújttt hzzászólását mellékelni kell a jegyzıkönyvhöz. 72. A jegyzıkönyv tartalmazza: a./ az ülés helyét, idıpntját b./ a megjelent képviselık nevét (a távlmaradttak névsrát) c./ az elfgadtt napirendet, e./ a napirend elıadóinak és a felszólalók nevét, a kérdéseket és a hzzászólásk lényegét, f./ a határzathzatal módját, g./ a szavazás számszerő eredményét és a határzat szövegét, i./ az elhangztt kérdéseket, interpellációkat, valamint az azzal kapcslats válaszkat, határzatkat. 73. A képviselı-testület jegyzıkönyvét a plgármester és a körjegyzı írja alá. 74. (1) Az államplgárk - a zárt ülés jegyzıkönyvének kivételével- betekintést nyerhetnek a képviselı-testület üléseirıl készült jegyzıkönyvbe. (2) A jegyzıkönyvek a Nagyközségi Könyvtárban, ill. a Körjegyzıség Hivatalában hzzáférhetık. Együttes ülés 13 74/A. (1) Dömsöd Nagyközség Képviselı-testülete Apaj Község Képviselı-testületével az Ötvben valamint éves munkatervében meghatárztt kérdésekben együttes ülést tart. Együttes ülést lehet tartani bármelyik képviselı-testület által indítványztt kérdés közös megvitatása céljából is. Az együttes ülésre az SzMSz általáns szabályait kell alkalmazni jelen -ban meghatárztt eltérésekkel. (2) Az együttes ülés srán a saját képviselı-testületének ülését az ülésnek tthnt adó település plgármestere nyitja meg elsıként, ezt követıen a másik település plgármester nyitja meg saját képviselı-testületének ülését. (3) A képviselı-testületek az egyes napirendi pntk szerint egymást követıen tanácskznak, amelyet az ülésnek tthnt adó település képviselı-testülete kezd. Az együttes ülésen mindkét 12 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-tıl. 13 Beiktatta az 1/ (I.31.) rendelet. Hatálys január 31-tıl. 15

16 képviselı-testület tagjai tanácskzási jggal vesznek részt egymás ülésein. (4) Az ülésen saját ülésvezetıi jgkörében a plgármester saját képviselı-tagjai hzzászólását krlátzhatja, illetve saját SzMSz-ét alkalmazhatja saját képviselı-testülete vnatkzásában. (5) A vita lezárását követıen elıször az ülésnek tthnt adó település plgármestere, majd a másik település plgármestere terjeszti elı a határzati javaslatt a szavazásra, és az egyes képviselıtestületek külön-külön ugyanebben a srrendben szavaznak. V. fejezet Az önkrmányzati rendeletalktás 75. A Képviselı-testület a törvény által nem szabályztt helyi, társadalmi visznyk rendezésére, tvábbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására rendeletet alkt. 76. A képviselı-testület rendeletet alkt: a./ Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról, b./ települési képviselıinek, a bizttságk elnökeinek - a törvény keretei között történı - tiszteletdíja megállapításáról, c./ a bizttság részére történı hatósági jgkör megállapításáról, d./ helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, eljárási rendjének meghatárzásáról, e./ az önkrmányzat vagynával való gazdálkdás szabályairól, f./ a nagyközség általáns rendezési tervérıl, g./ az önkrmányzat éves költségvetésérıl és annak végrehajtásáról szóló zárszámadás elfgadásáról, h./ helyi adók megállapításáról, i./ amit a törvény meghatárz. 77. Az önkrmányzati rendelet alktását kezdeményezheti: a./ bármelyik települési képviselı, b./ az önkrmányzati bizttságk elnöke, c./ plgármester, alplgármester, d./ a település társadalmi érdekképviseleti és más civil szervezetei f./ azk a közpnti szervek, amelyeknek az Ötv. értelmében helyi önkrmányzatkkal kapcslats feladatai, hatáskörei vannak, g./ a laksság népi kezdeményezés útján. 78. (1) A rendeletalktásra vnatkzó indítványt a plgármesternek kell benyújtani, aki errıl tájékztatja a képviselı-testületet. (2) A testület állást fglal a rendelet szükségességérıl a rendelet-tervezet elıkészítésérıl és annak módjáról. (3) A képviselı-testület a rendelet-tervezet elıkészítésével a Körjegyzıség Hivatala tárgy szerint érintett munkatársait, vagy bizttságát, esetleg külsı szakértıt bízhat meg. (4) A képviselı-testület a széles lakssági réteget érintı rendelet -tervezet esetén azt közmeghallgatásra bcsáthatja. (5) A laksság széles rétegeit érintı rendelet-tervezeteket 30 napra közszemlére bcsátja a 16

17 Körjegyzıség Hivatala hirdetıtábláján. 79. (1) A rendelet-tervezetet az indklással együtt a plgármester és a körjegyzı terjeszti a képviselı-testület elé. (2) A rendelet hiteles, végleges szövegét a körjegyzı szerkeszti meg. A rendeletet a plgármester és a körjegyzı írják alá. (3) A rendeleteket külön-külön a naptári év kezdetétıl flyamatsan srszámzással és évszámmal kell ellátni a következık szerint: Dömsöd Nagyközség Önkrmányzat Képviselı-testületének.../2...(év)/... hó...nap./ rendelete. tárgya (4) A rendelet kihirdetésének tényét záradéklni kell. (5) A rendeletek egységes szerkezetbe fglalásáról a felettes szervhez történı felterjesztés idıpntjáig kell gndskdni. 80. (1) A rendeletet a Körjegyzıség Hivatala hirdetıtábláján kell kihirdetni. (2) A rendeletet kivnats frmában a Dömsödi Hírnökben is közzé kell tenni. 81. (1) A körjegyzı évente gndskdik a hatálys önkrmányzati rendeletek felülvizsgálatáról. (2) A körjegyzı kötelessége, hgy jgszabály váltzás esetén kezdeményezze a helyi rendelet módsítását. (3) A hatálys rendeletek jegyzékét az SZMSZ. 2. sz. függeléke tartalmazza. VI. fejezet A települési képviselı 81. (1) A települési képviselıt az Ötv-ben, illetve az SZMSZ-ben meghatárztt jgk illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik. (2) A képviselı az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követı ülésen esküt tesz. /Ötv. 32../ (3) 14 (Hatályn kívül) 82. A képviselıi jgai: a./ részt vehet a képviselı-testület döntéseinek elıkészítésében és ellenırzésében, b./ kezdeményezheti, hgy a képviselı-testület vizsgálja felül bizttságának, a plgármesternek a testület által átruháztt önkrmányzati ügyben hztt döntését, c./ a Körjegyzıség Hivatalától igényelheti a munkájáhz szükséges tájékztatást, ügyviteli közremőködést d./ sürgıs, aznnali intézkedést igénylı ügyben kezdeményezheti - a körjegyzı útján - a plgármesteri hivatal intézkedését. A hivatal e kezdeményezésére 15 napn belül 14 Hatályn kívül helyezte a 16/2007. (XI.5.) rendelet. Hatálytalan nvember 5-tıl. 17

18 köteles érdemi választ adni, e./ kérésére az írásban is benyújttt hzzászólását a jegyzıkönyvhöz csatlni kell, illetve véleményét a jegyzıkönyvbe szó szerint kell rögzíteni, f./ tanácskzási jggal részt vehet bármely bizttság ülésén. Javaslhatja a bizttság elnökének a bizttság feladatkörébe tartzó ügy tárgyalását, melyet a bizttság következı ülésén kell tárgyalni és a tárgyalásra a képviselıt meg kell hívni g./ megbízás alapján képviselheti a képviselı-testületet i./ önkrmányzati ügyben felvilágsítást kérhet j./fgadó-órát tarthat, melyhez az Önkrmányzat helyiségét térítésmentesen igénybe veheti. Kérdés 83. (1) A képviselıt megilleti a kérdésfeltevés jga. (2) Kérdés: az önkrmányzati hatáskörbe tartzó szervezeti, mőködési, döntési, elıkészítési jellegő felvetés vagy tudakzódás. A kérdésekre a napirendek elıtt kerül sr, melyet legkésıbb az ülés megnyitásakr kell jelezni a plgármesternél. (3) A Képviselı-testület ülésén az egyebek napirend keretében kérdés intézhetı: a./ a plgármesterhez, b./ az alplgármesterhez, c./ az önkrmányzati bizttság elnökeihez, d./ a körjegyzıhöz, e./ a gazdasági vezetıhöz, f./ az önkrmányzati intézmények vezetıihez. 84. (1) A kérdésre a képviselı-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. Ha az érintett az ülésen nem tud választ adni, úgy a válaszadásra írásban a következı ülésen kerül sr. (2) A kérdés feltevés idıtartama legfeljebb 2 perc. (3) A válaszadás idıtartama legfeljebb 3-5 perc. Interpelláció 85. (1) A Képviselı-testület ülésén a képviselı - a napirendek elıtt - a 83. (3) bekezdés a.)-f.) pntjában meghatárztt személyektıl önkrmányzati ügyben felvilágsítást kérhet (interpellálhat) melyre az érintett az ülésen,- vagy legkésıbb 15 napn belül írásban - érdemi választ ad. (2) Amennyiben az interpelláció benyújtására az ülést megelızı legalább 15 nappal kerül sr, abban az esetben a válaszadásra írásban az ülésen kerül sr. (3) A válasz elfgadásáról elıször az elıterjesztı nyilatkzik, majd a képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel vita nélkül dönt. (4) Amennyiben a Képviselı-testület nem fgadja el a választ, az interpelláció tárgyában az interpelláló képviselı bevnásával az érintett bizttság kivizsgálja az ügyet. A vizsgálatt az interpelláció benyújtásától számíttt hárm hónapn belül le kell flytatni, és ennek eredményét a Képviselı-testület elé kell terjeszteni. 18

19 (5) Az interpellációról a körjegyzı flyamats nyilvántartást vezet. (6) Az interpelláció idıtartama legfeljebb 3 perc, a válasz idıtartama legfeljebb 5 perc A képviselı kötelezettségei: a./ A település egészéért vállalt felelısséggel képviseli választóinak érdekeit, b./ Köteles tevékenyen részt venni a Képviselı-testület munkájában, c./ köteles lyan magatartást tanúsítani közéleti szereplése srán és magánéletében, mely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre és a választók bizalmára, d./ felkérés alapján részt vesz a képviselı-testületi ülések elıkészítésében és a különbözı vizsgálatkban, e./ a tudmására juttt üzleti, állami és szlgálati titk megırzésére köteles. f./ a személyes érintettség bejelentésére köteles, g./ köteles kapcslatt tartani választóplgáraival, illetve a különbözı önszervezıdı lakssági közösségekkel. 87. A plgármester és a képviselık vagyn-, jövedelem és gazdasági érdekeltségi nyilatkzattételi kötelezettségére vnatkzó szabálykat, tvábbá az ezekkel kapcslats eljárás szabályait az SzMSz 2. számú melléklete tartalmazza. VII. fejezet A képviselı-testület bizttságai 88.. (1) A képviselı-testület - meghatárztt önkrmányzati feladatk ellátására bizttságt választ. (2) Bizttságait a megalakulásától számíttt 30 napn belül választja meg a Képviselı-testület. (3) A bizttság elnökét és tagjait személyenként nyílt szavazással, minısített többségő szavazati aránnyal választja meg a Képviselı-testület. (4) A Képviselı-testület - az Ötv (1) bek. alapján - Gazdasági és Mőszaki-fejlesztési Bizttságt hz létre. (5) A képviselı-testület ktatási ügyekkel fglalkzó bizttságt hz létre, melynek legalább egy tagja pedagógus. 89. A bizttságk elnevezését, feladat- és hatáskörét, tagjainak nevét az SZMSZ. 1. sz. melléklete tartalmazza. 90. (1) A Képviselı-testület alkalmanként és szükség szerint ideiglenes bizttságt hzhat létre, egy-egy knkrét feladat megldására melyre a VII. fejezet rendelkezései az az irányadók. (2) Az ideiglenes bizttságt a képviselı-testület knkrét hatáskörrel és feladatkörrel ruházza fel. (3) Az ideiglenes bizttság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetıleg az errıl szóló jelentésnek a képviselı-testület által történı elfgadásáig tart. (4) Két vagy több bizttság ügykörével kapcslats kérdés megtárgyalására együttes bizttsági ülés 19

20 tartható. Az együttes bizttsági ülés határzatképessége, és a többségi szavazatk megállapítása céljából a bizttságk tagjainak számát össze kell adni. Az elnöki teendıket ellátó személyrıl a bizttságk a bizttsági ülésen szavazással döntenek. Egyebekben a bizttsági ülésekre vnatkzó szabálykat kell megfelelıen alkalmazni. 91. A bizttság belsı mőködési szabályait az Ötv. és az SZMSZ. rendelkezései alapján saját maga határzza meg. A bizttság mőködésének fıbb szabályai 92. A bizttság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselık közül kell választani. A plgármester, alplgármester, a képviselı-testület hivatalának dlgzója nem lehet a bizttság elnöke, illetve tagja. 93. A bizttság határzatképességére és a határzathzatal módjára, a képviselı-testületre vnatkzó szabálykat kell alkalmazni. 94. A Képviselı-testület munkatervében meghatárzza azkat az elıterjesztéseket, amelyeket a bizttság nyújt be, illetve azkat, amely csak a bizttság állásfglalásával nyújthatók be a képviselı-testülethez. 95. (1) A bizttság ülését az elnök hívja össze és vezeti. (2) A bizttság ülését kötelezı összehívni a./ a képviselı-testület döntése alapján, b./ a plgármester indítványára, c./ a bizttsági tagk felének indítványára 96.. (1) Bármely képviselı javaslatt tehet a bizttság feladatkörébe tartzó ügy megtárgyalására. A bizttság elnöke az indítványt a bizttság következı ülése elé terjeszti és köteles meghívni az indítványzó képviselıt. (2) A bizttság rábíztt feladatt köteles ellátni, véleményét eltérı javaslatát írásban elıterjeszteni (1) A bizttsági döntés hzatalnál kizárható az, akit vagy akinek hzzátartzóját az ügy személyesen érinti. (2) A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. (3) A kizárásról a bizttság elnöke esetén a plgármester, a bizttság tagja esetén a bizttság dönt. (4) A kizárásra egyebekben a 55. rendelkezései az irányadók. 98. A bizttság minden tagja köteles az ülésen tudmására juttt állami és szlgálati titkt megırizni. 99. (1) A bizttsági ülésekrıl jegyzıkönyv készül. (2) A bizttság képviselı-testület által átruháztt hatáskörben hztt döntéseit jegyzıkönyvben kell rögzíteni. 20

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.), 1/2011. (I.21.) és

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal, ülések A képviselı-testület müködése A képviselı-testület - A képviselı-testület tagjainak száma: 10 fı a polgármesterrel együtt, aki a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala,

Részletesebben

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról) TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 1.), 12/2007. (VIII. 1.) rendeletekkel módosított 5/2007. (IV. 13.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról PREAMBULUM A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács)

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat és jelképei Epöl Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete Epöl Község önkormányzata szervezeti és mőködési szabályzatáról Epöl Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének 7/1995/VI.9./ Önk.kt.sz. rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról. Preambulum A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE

I. Fejezet. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE A HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI İNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MEDINA helyi kisebbségi önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII. törvény 27. -ában,valamint

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A panasz fgalma 1.1. Panasznak minısül az ERGO Életbiztsító Zrt. (tvábbiakban: Biztsító) tevékenységével, szlgáltatásával, termékével szemben felmerülı

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Csepreg Város Önkormányzatának 8/2007. (III. 22.) R E N D E L E T E Szervezeti és Mőködési Szabályzat Módosította: 12/2007. (V. 18.) rendelet, 4/2008.(II.15.) rendelet, 12/2008.(V.7.) rendelet Egységes

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei, elismerı díjak és az önkormányzat hivatalos lapja

Az önkormányzat jelképei, elismerı díjak és az önkormányzat hivatalos lapja Létavértes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011 (IV.19.) önkormányzati rendelete Létavértes Város Önkormányzata Képviselı testülete szervezeti és mőködési szabályzatáról Létavértes Város Önkormányzata

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet.

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2009. (IX.30.)Ör a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007. (III.28.)Ör módosítása Apátfalva Község

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Hajdúnánási Közös Önkrmányzati Hivatal jgállása, belsı irányítása 1./ A hivatal megnevezése: Hajdúnánási Közös Önkrmányzati

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 594-5/2007. ELİTERJESZTÉS a Kmárm-Esztergm Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat 2007. évi költségvetésérıl

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA Bevezetı rész 1. Az ifjúsági önkormányzat elnevezése: Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2. Az önkormányzat hivatala: 3. Az önkormányzat

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Tokaj Város Önkormányzatának. 7/2006. (III.29.) számú. rendelete. Tokaj Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Tokaj Város Önkormányzatának. 7/2006. (III.29.) számú. rendelete. Tokaj Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Tokaj Város Önkormányzatának 7/2006. (III.29.) számú rendelete Tokaj Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Tokaj Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

2/2013.(I.22.) rendelete

2/2013.(I.22.) rendelete KİTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı - testületének 2/2013.(I.22.) rendelete Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

202/2015. (VI. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat

202/2015. (VI. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v n a t a Hajdúnánás Vársi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2015. június 04-én csütörtökön du. 16,00 órai kezdettel megtarttt rendkívüli nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből: 202/2015. (VI.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) BEVEZETİ Kál (Sajtoskál) római kori település.

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 10. /2007.( IX. 12.) számú rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Ordacsehi Község Önkormányzata 10. /2007.( IX. 12.) számú rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ordacsehi Község Önkormányzata 10. /2007.( IX. 12.) számú rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete helyi kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testületének 14 /2006. (XII. 1.) számú rendelete a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testületének 14 /2006. (XII. 1.) számú rendelete a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testületének 14 /2006. (XII. 1.) számú rendelete a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Preambulum A Magyar Köztársaság országgyőlése a többpártrendszerő

Részletesebben

2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A salgótarjáni helyi szlovák kisebbségi önkormányzat képviselı-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/1999./IV.26/ rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról / módosításokkal egységes szerkezetben / Kaposkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 43/2011.(XII.22.); 15/2012(V.25.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 7/2007. (IV.13.) számú. rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról.

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 7/2007. (IV.13.) számú. rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról. Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2007. (IV.13.) számú rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva: 2010.

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben