A l a p s z a b á l y a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A l a p s z a b á l y a"

Átírás

1 A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület) A Társaság neve: 2. A Társaság adatai Magyar Senir Glfzók Társasága Idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Senir Glf Assciatin Idegen nyelvű rövidített elnevezése: H.S.G.A A Társaság székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sprt Háza) 2.3. A Társaság működési területe: Magyarrszág 2.4. A Társaság alapításának éve: A Társaság emblémája: 1

2 3.1. A Társaság céljai 3. A Társaság célja és tevékenysége a magyar szenir glfzók összefgása, hazai és nemzetközi képviselete, glfversenyek, sprtesemények szervezése, magyar szenir glfzók nemzetközi versenyeken való részvételének támgatása, elősegíteni a glf szabályainak betartását és betartatását, amit a Ryal and Ancient Glf Club f St. Andrews határz meg, az amatőr státusz szabályainak betartása és betartatása tagjai között, elősegíteni a glfzók baráti kapcslatait, segíteni a kezdő glfzókat a játék elsajátításában A Társaság céljának elérése érdekében prgramkat szervez, aktív kapcslatkat kezdeményez és ápl más glftársaságkkal, találkzókat és kiránduláskat szervez bel- és külföldön egyaránt A Társaság a Magyar Glf Szövetség (MGSZ), a Eurpean Senir Glf Assciatin (ESGA) és a Eurpean Senir Ladies Glf Assciatin (ESLGA) tagja. 4. A Társaság tagsága, a tagsági viszny keletkezése és megszűnése 4.1 Rendes tagk A Társaság tagja lehet minden 55. életévét betöltött férfi és 50. életévét betöltött nő, aki a Társaság Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismerte és tagfelvételi kérelmét az Elnökség elfgadta. A 70. életévet betöltő szenir tagk szuper szenir tagk és kategóriájuknak megfelelő szabályk szerint is részt vehetnek a Magyar Glf Szövetség, ill. a Társaság által szervezett glfversenyeken A Társaságba való belépés, vagy kilépés önkéntes. A Társaságba való belépéshez két - egy évnél hsszabb tagsági visznnyal rendelkező - tag íráss ajánlása szükséges. A tagfelvételről a Társaság Elnöksége határz. 2

3 A tagsági jgviszny megszűnik: a) - a tag kilépésével, b) - a tag halálával, c) - a tag kizárásával A Társaságból való kilépés írásbeli felmndással történik. A kilépő tag döntését nem köteles indklni. Bejelentésével egyidejűleg köteles tagsági igazlványát leadni. Kilépés esetén, annak írásbeli bejelentése napjától, a tag jgai és kötelezettségei autmatikusan megszűnnek Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála esetén Az Elnökség kizárással szünteti meg a tagságságt, amennyiben a tag tagdíj befizetési kötelezettségének hárm (3) hónapn keresztül, felszólítás ellenére sem tesz eleget Az Elnökség tvábbá kizárással szünteti meg a tagságt, ha a tag a Társaság céljával összeegyezhetetlen tevékenységet flytat, vagy magatartást tanúsít Tagjairól a Társaság nyilvántartást vezet, A Társaság tagjai által fizetendő tagdíjakat, illetve hzzájáruláskat a Közgyűlés határzza meg. 4.2 Tiszteletbeli tagk A Társaság tiszteletbeli tag címet admányzhat azn tagjainak, akik kiemelkedő tevékenységükkel segítették a Társaságt, a magyar glfsprtt A Társaság tiszteletbeli tag címet admányzhat lyan, a Társaságban tagsággal nem rendelkezőknek, akik ezen a címen keresztül nagymértékben segítik a Társaságt, vagy a magyar glfsprtt Az Elnökség feladata e kiválaszttt(ak)nak a Közgyűlés felé történő jelölése Örökös Tiszteletbeli Elnök(ök) A Társaság Közgyűlése választja meg e tisztségre legméltóbb(ak)at. A Társaság tiszteletbeli tisztségviselő (elnök) címet admányzhat azn elnökeinek, akik tevékenységükkel kiemelkedő módn segítették a Társaságt, a magyar glf fejlődését. Az Elnökség feladata e kiválaszttt(ak)nak a Közgyűlés felé történő jelölése. 3

4 5.1. A tagk jgai: 5. A Társaság tagjainak jgai és kötelezettségei a. részvétel a Társaság Közgyűlésén és a közgyűlési határzat(k) meghzatalában, b. részvétel a Társaság tevékenységében, rendezvényein, c. választhatnak és választhatóak a Társaság szerveibe és tisztségeire, d. észrevételek, javaslatk tétele, illetőleg véleménynyilvánítás a Társaság, valamint annak szerveinek működésével kapcslatban, e. javaslattétel a Társaságt és szerveit érintő kérdések megtárgyalására, f. az Elnökség a Társaság céljával összeegyezhetetlen tevékenység flytatása, vagy magatartás tanúsítása miatt alkalmaztt kizárásról szóló határzata ellen a tag a határzat kézhezvételétől számíttt 30 napn belül nyújthat be fellebbezést a Magyar Glf Szövetség Fegyelmi Bizttságáhz A tagk kötelezettségei: a. Társaság működésének elősegítése, b. a Társaság Alapszabályának, a Magyar Glf Szövetség szabályzatainak, valamint a Társaság Közgyűlésének és egyéb szervei által hztt határzatknak a betartása, c. a Társaság által meghatárztt célkitűzések megvalósulásának elősegítése, d. az elvállalt feladatk maradéktalan ellátása, e. a tagdíj határidőre történő megfizetése, f. a Magyar Glf Szövetség Fegyelmi Bizttság határzatainak betartása A Társaság szervei: a. a Társaság Közgyűlése, b. a Társaság Elnöksége, 6.2. Tisztségviselők: 6. A Társaság szervezete a. Elnök, b. Főtitkár c. Tvábbi hárm (3) elnökségi tag A Társaság tisztségviselőit a Társaság maximum öt (5) év időtartamra választhatja meg. 4

5 7. A Társaság Közgyűlése 7.1. A Társaság legfőbb testületi szerve a Közgyűlés A Társaság Közgyűlésén a tagk és a tiszteletbeli tagk vehetnek részt. A tag csak a Társaság másik tagját hatalmazhatja meg a Közgyűlésen való helyettesítési jgával. A meghatalmazást teljes biznyító erejű magánkiratba kell fglalni A Közgyűlésen a tagk egy-egy szavazattal rendelkeznek A Közgyűlés akkr határzatképes, ha azn a tagk több mint fele jelen van Határzatképtelenség esetén a Közgyűlést el kell halasztani és 30 perc elteltével ismételten össze lehet hívni. Az ismételten összehívtt Közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határzatképes. 8. A Közgyűlés összehívása 8.2. A Társaság Közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés időpntjának és helyének meghatárzása, a Közgyűlés összehívása az Elnökség feladata. A Közgyűlés helyéről, időpntjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatkról a tagkat írásban legalább 15 nappal krábban értesíteni kell A Közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagk 1/3-a, vagy a Felügyelő Bizttság a napirend megjelölésével írásban kérik. 9. A Közgyűlés napirendje 9.1. A Közgyűlés napirendjét a Társaság Elnöksége állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé A Közgyűlést a Társaság Elnöke vezeti. Felkérésre a Közgyűlést az Örökös Tiszteletbeli Elnök is levezetheti. 10. A Közgyűlés hatásköre A Közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik: a. az Alapszabály megállapítása és módsítása, b. az Elnökség beszámlójának elfgadása, 5

6 c. a Társaság más civil szervezettel való egyesülésének kimndása, döntés a Társaság megszűnéséről, felszlásáról, d. az Elnök, a Főtitkár, az Elnökségi tagk, a Felügyelő Bizttság Elnöke, a Felügyelő Bizttság tagjainak határztt időtartamra történő megválasztása és visszahívása, e. a Társaság költségvetésének megállapítása, f. a Társaság Elnökségének értékelése, a Közgyűlések közötti legfőbb feladatk meghatárzása, g. mindazk a kérdések, amelyeket a hatálys jg, vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólags hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés a saját hatáskörébe vn. 11. A Közgyűlés határzathzatala A Közgyűlés a határzatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, amennyiben a megismételt szavazás sem hztt döntést, az Elnök szavazata dönt A 10. a), c), d) pntjai esetében a határzat meghzataláhz 2/3-s többség szükséges A Közgyűlés a tisztségviselők megválasztásáról és az Alapszabály módsításáról minden esetben nyílt szavazással határz. Egyéb kérdésekben a Közgyűlés akkr hzhat titks szavazással határzatt, ha ezt a Közgyűlésen jelenlévő szavazásra jgsultak legalább 1/3-ada indítványzza A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elhangztt lényeges észrevételeket és javaslatkat, valamint a meghztt határzatkat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke, a jegyzőkönyv vezetője, valamint a Közgyűlés elején megválaszttt két hitelesítő személy írja alá A Társaság Közgyűlése a tagk számára nyilváns. 12. A tisztségviselők megbízatásának megszűnése A Közgyűlés hatáskörébe tartzó tisztségviselők megbízatása megszűnik: 6

7 a. a határztt idő elteltével, b. lemndással, c. visszahívással, d. elhalálzással A Közgyűlés hatáskörébe tartzó tisztségviselők visszahívását a rendes tagk 1/3-a írásban indítványzhatja. Az indítványt az Elnökhöz kell benyújtatni, aki rendkívüli Közgyűlést hív össze, amely dönt a visszahívásról A visszahívásra egyebekben a tisztségviselők megválasztására vnatkzó szabálykat kell alkalmazni. 13. A Társaság Elnöksége és annak működése A Társaságt két Közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az Elnökség a Társaság működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jgsult szerv, kivéve azkat, amelyeket az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartznak Az Elnökség feladata és hatáskörei: a. a Társaság rendes és rendkívüli Közgyűlésének előkészítése és összehívása, b. a Társaság törvényes és alapszabályszerű működésének biztsítása és felügyelete, c. a közgyűlési határzatk végrehajtása, illetve a végrehajtás ellenőrzése, d. a Társaság gazdálkdásának irányítása, e. a Társaság éves költségvetésének és annak végrehajtásáról szóló jelentésnek közgyűlési előterjesztése, f. tagfelvételi, tagtörlési és kizárási ügyekben történő határzathzatala, g. a Társaság által szervezett rendezvények, versenyek előkészítése és lebnylítása, h. a Társaság tagjainak nemzetközi versenyeken való részvételének szükség szerinti előkészítése, szervezése és lebnylítása, Az Elnökség tagjai: Elnök, Főtitkár, és tvábbi hárm (3) elnökségi tag Az Elnökség tagjai tisztségüket ellenszlgáltatás nélkül látják el. Kivételes esetben az Elnökség dönthet úgy, hgy biznys feladatk ellátását a Felügyelő Bizttság ellenjegyzésével díjazza Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét Az Elnökség az ügyrendjében meghatárztt időszaknként, de legalább hárm havnként ülésezik. 7

8 13.8. Az Elnökség ülései nem nyilvánsak, azkn az Elnökség tagjain kívül csak az Elnökség által meghívtt személyek lehetnek jelen. A Társaság Tiszteletbeli Elnöke az Elnökségi ülés állandó meghívttja Az Elnökség üléseire tanácskzási jggal meg kell hívni a Felügyelő Bizttság Elnökét Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze Az Elnökség akkr határzatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van Az Elnökség határzatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn, ez alól az Elnök kivételesen felmentést adhat. 14. A Társaság Elnöke A Társaság legfőbb tisztségviselője a Társaság Elnöke, aki az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Társaság tevékenységét Az Elnök feladata és hatásköre: a. az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, b. az Alapszabály és egyéb szabályzatk, valamint a közgyűlési és elnökségi határzatk végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, c. ellátja a Társaság képviseletét, d. önálló aláírási és utalványzási jgkört gyakrl, e. áplja a hazai és nemzetközi sprtkapcslatkat, f. irányítja a Társaság által szervezett sprteseményeket, lebnylításukat felügyeli, ellenőrzi. g. jgsult különös méltánylást érdemlő esetekben (így különösen magas életkr, alapító tagság vagy szciális helyzet miatt, stb.) tagdíjmentességet adni, a Társaság által szervezett versenyeken a nevezési díj megfizetésétől eltekinteni. h. eljár a Magyar Glf Szövetségnél a Társaság különös méltánylást érdemlő tagjai érdekében A g.) és h.) pntkban végzett tevékenységéről köteles az Elnökséget, annak srs következő ülésén tájékztatni Az Elnököt távlléte, akadályztatása esetén az általa meghatalmaztt elnökségi tag képviselheti, ennek hiányában a Főtitkár. Az Elnök képviseleti jgkörét meghatárztt ügyekben a Társaság más tagjára is átruházhatja. 8

9 A Főtitkár feladata és hatásköre: 15. A Főtitkár a. önálló aláírási és utalványzási jgkör gyakrlása, b. az Elnök felkérésére a Társasággal kapcslats szervezési, irdai, adminisztratív feladatk irányítása és végrehajtása, c. gndskdik a hatálys jgszabályk által előírt gazdálkdási szabályk betartásáról és betartatásáról. 16. A Tiszteletbeli Elnök A Magyar Senir Glfzók Társaságának Örökös Tiszteletbeli Elnöke Dr. Krasznai András a Társaság első elnöke, aki jgsult a "Magyar Senir Glfzók Társaságának Tiszteletbeli Elnöke" cím viselésére. A Tiszteletbeli Elnök a Társaság által szervezett és rendezett glfversenyeken az Elnökség meghívtt vendége, így különösen a nemzetközi és magyar szenir glfbajnkságn. 17. A Felügyelő Bizttság A Közgyűlés a Társaság gazdálkdásának ellenőrzésére Felügyelő Bizttságt választ. A Felügyelő Bizttság egy elnökből és két tagból áll A Felügyelő Bizttság tagjai a Társaságban más tisztséget nem viselhetnek. A Felügyelő Bizttság tagjai nem lehetnek egymás hzzátartzói A Felügyelő Bizttság tevékenységét a Felügyelő Bizttság Elnöke irányítja A Felügyelő Bizttság feladatai: a. a Társaság gazdálkdásának vizsgálata, a szállítói számlák kiadásk) jgszerűségének ellenőrzése, b. a hatálys jgszabályk és kötelező előírásk betartásának ellenőrzése, c. a tagdíjak és a hzzájárulásk megfizetésének (bevételek) ellenőrzése, 9

10 d. az éves mérleg felülvizsgálata, e. a biznylati fegyelem betartásának ellenőrzése, f. a 13.) 4. pntban fglaltak megvalósulása esetén az indkltság és a szabályszerűség ellenőrzése A Felügyelő Bizttság tagjai feladataik ellátása srán jgsultak a Társaság tevékenységével kapcslats bármely iratba betekinteni A Felügyelő Bizttság ellenőrzési tevékenysége srán a tapasztalatairól tájékztatja a Társaság Elnökségét és amennyiben szabálytalanságt, vagy rendellenességet állapít meg, felhívja ennek megszüntetésére az Elnökség figyelmét A Felügyelő Bizttság tevékenységéről a Bizttság Elnöke a Társaság Közgyűlésén köteles beszámlni. 18. A Társaság gazdálkdása A Társaság éves költségvetése alapján gazdálkdik A Társaság működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: a. tagsági díjak, b. külföldi és magyar magán- és jgi személyek támgatása, c. a tagk tagdíjn felüli anyagi hzzájárulása, d. a Társaság alaptevékenység keretében tarttt rendezvények bevételei Társaság önállóan gazdálkdik, tartzásaiért a saját vagynával felel. A Társaság tagjai a Társaság tartzásáért a befizetett tagdíjn és hzzájárulásn túl saját vagynukkal nem felelnek, de hatáskörük túllépésével kztt kárért teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartznak A Társaság gazdálkdásának részletes szabályait az Elnökség határzza meg és a Felügyelő Bizttság ellenőrzi. A Társaság megszűnik, ha 19. A Társaság megszűnése Közgyűlés dönt a megszűnésről, felszlásról (10.) c., 11.) 2. pntk), 19.2 a Társaság más civil szervezettel egyesül (10.) c., 11.) 2. pntk), 19.3 arra jgsult szerv a Társaság megszűnését megállapítja, vagy a Társaságt felszlatja. 10

11 Záró rendelkezések A Társaság tagjai a Társaságban flytattt tevékenységgel összefüggésben egymás közötti, illetve a Társaság szerveivel szemben keletkezett vitás ügyeket elsősrban békés útn, tárgyaláskkal rendezik. A Társaság Alapszabályában nem szabályztt kérdésekben a Társaság Elnöksége jgsult állást fglalni. Az Elnökség állásfglalása ilyenkr a Társaság valamennyi tagjára nézve kötelező. A fenti Alapszabályt a május 13.-i Közgyűlés elfgadta, és ezzel a krábbi Alapszabály hatályát vesztette. Budapest, 2015.május 13. Fehér Tibr elnök 11

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

1. A közalapítvány elnevezése: Törökkoppányi Iskoláért Közalapítvány. 2. A közalapítvány székhelye: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 66.

1. A közalapítvány elnevezése: Törökkoppányi Iskoláért Közalapítvány. 2. A közalapítvány székhelye: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 66. ALAPÍTÓ OKIRAT Törökkppány Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete, mint alapító - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vnatkzó rendelkezései alapján a 73/1993.(XI.29.) számú képviselőtestületi

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya A Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadk alapszabálya I. cikkely A Szövetség neve, szimbóluma, pecsétje és hatásköre A Szövetség neve: Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról alkttt 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A 2010. november hó 02. napján megtartott Küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A MAGYAR GERMANISTÁK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA 2., MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

A MAGYAR GERMANISTÁK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA 2., MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT A MAGYAR GERMANISTÁK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA 2., MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A törölt részek áthúzással, az új részek dőlt betűvel jelezve.) I. Általános

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. _I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a BMX Cross-Trial Kerékpár sportágban, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) valamint a Magyar Kerékpársportok

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A MAGYAR SÍAKADÉMIA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A MAGYAR SÍAKADÉMIA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A MAGYAR SÍAKADÉMIA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések A Magyar Síakadémia Egyesület (a továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A L A P S Z A B Á L Y A I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ EGYESÜLET JELLEGE ÉS JOGI HELYZETE 1. Az egyesület a tagok által önkéntesen létrehozott és nyilvántartott tagsággal rendelkező sportegyesület.

Részletesebben