JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl február 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14."

Átírás

1 Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl február 14. Nyirád 2013

2 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: február óra Az ülésre meghívottak: 1. Kalányos Andrea Mónika elnök Kalányos Jánosné képviselı 4. Szalai Ildikó képviselı 5. Lovasi Erika jegyzı Nyirád község lakossága A meghívottakból jelen vannak: Kalányos Jánosné képviselı 3. Szalai Ildikó képviselı 4. Lovasi Erika jegyzı Indokolt távolmaradását elıre bejelentette: 1. Kalányos Andrea Mónika elnök (külföldön tartózkodik) A képviselı-testület létszáma: 4 fı Jelenlévı képviselık száma: Az ülést vezeti: Jegyzıkönyvvezetı: 3 fı Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy képviselı-testületünk 4 tagjából 3 tag jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítésére Szalai Ildikó képviselıt javasolom kijelölni. Aki javaslatommal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! Az elnökhelyettes javaslatára a képviselı-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szalai Ildikó képviselıt jelöli ki a jegyzıkönyv hitelesítésére.

3 2 Kérdezem képviselı-társaimtól, hogy a kiküldött meghívóval kapcsolatban van-e észrevétel, módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a következı: 1. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata évi költségvetésének megtárgyalása Elıterjesztı: 2. A Nemzetiségi Önkormányzat évi munka- és üléstervének megtárgyalása Elıterjesztı: 3. Nyirád Község Önkormányzatával megkötött megállapodás felülvizsgálata Elıterjesztı: 4. Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok Elıterjesztı: 5. Vegyes ügyek 1. NYIRÁD KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Amint abban olvasható, a feladatalapú támogatás összegét a késıbbiekben folyósítják, ezért azzal jelen költségvetésünkben nem számoltunk. Amikor már tudni fogjuk a támogatás összegét, módosítani fogjuk a költségvetést, és meghatározzuk az elvégzendı további feladatokat. Várom az elıterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a évi költségvetés elıterjesztés szerinti elfogadásáról! Az elnökhelyettes javaslatára Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2013. (II. 14.) határozata 1. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a évi költségvetésének bevételi fıösszegét Ft, kiadási fıösszegét Ft összegben határozza meg.

4 3 2. A Nemzetiségi Önkormányzat 2013-ban is nagy hangsúlyt fektet azoknak a programoknak a megvalósítására, amelyek a nemzetiség öntevékeny részvételével megvalósíthatók. 3. A nemzetiségi hagyományırzı programok megvalósításához szükséges pénzügyi kiadások fedezetének biztosítása érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat élni kíván a nemzetiségek kulturális és hagyományırzı programjainak támogatására kiírt pályázati lehetıségekkel, mert csak így teremthetı meg a költségvetési fedezet szélesebb körő programfinanszírozásra. 4. A feladatalapú támogatás évi tényszámainak ismeretében a képviselı-testület felülvizsgálja programstruktúráját, és meghatározza évre vonatkozóan a kiemelt jelentıséggel bíró nemzetiségi rendezvényeire vonatkozó terveit és egyéb céljait. Felelıs: Kalányos Andrea Mónika elnök Határidı: folyamatos, ill december 31. A évi részletes költségvetés e jegyzıkönyv 1. melléklete 2. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a évi munka- és ülésterv elıterjesztés szerinti elfogadásáról! Az elnökhelyettes javaslatára Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2013. (II. 14.) határozata a évi munka- és üléstervrıl 1. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kiemelt célja együttmőködni a) Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testületével, b) a községi intézmények vezetıivel, c) a településen mőködı civil szervezetekkel. 2. Célja továbbá a) a másság megismertetése, b) a nemzetiségi hagyományok ápolása, megismertetése,

5 4 b) az elıítéletek csökkentése, c) a szociálisan hátrányos helyzető emberek segítése, d) bekapcsolódás a települési feladatok megoldásába. 3. A Nemzetiségi Önkormányzat folyamatos feladata a pályázati lehetıségek felkutatása és kihasználása. Ülésterv: (Az írásos elıterjesztések, valamint az ülésre szóló meghívó elkészítésének és kiküldésének határideje az ülés napját megelızı 5. nap. A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére az elnök tesz javaslatot.) Az ülés tervezett idıpontja: 2013 február 2013 április 2013 június 2013 szeptember 2013 szeptember zárt ülés Az ülés napirendi pontjai: 1. A Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása 2. A Nemzetiségi Önkormányzat évi munka- és üléstervének megtárgyalása 3. Helyiséghasználatra, a további mőködési feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodás tárgyában Nyirád Község Önkormányzatával megkötött megállapodás felülvizsgálata 4. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok 1. A évi költségvetési beszámoló megtárgyalása 2. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok 1. A nyári napközis tábor megrendezésében való részvétel megtárgyalása 2. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok 1. A I. féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása 2. A feladatalapú támogatás összegének ismeretében a évi költségvetés módosításának megtárgyalása 3. Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása 4. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok 1. Tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálása 2013 november 1. A háromnegyed-éves költségvetési beszámoló megtárgyalása 2. Tanulmányi ösztöndíj pályázat meghirdetése 3. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok

6 december zárt ülés 2013 december KÖZMEGHALLGATÁS 1. A község lakóinak tájékoztatása a Nemzetiségi Önkormányzat évi munkájáról és a évi terveirıl 1. Tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálása 1. A évi költségvetési koncepció megtárgyalása 2. A települési önkormányzat Idısek karácsonya c. programjában való részvétel megtárgyalása 3. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok Felelıs: Kalányos Andrea elnök Határidı: folyamatos, ill december NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁVAL MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a községi önkormányzattal megkötött megállapodás elıterjesztés szerinti módosításáról! Az elnökhelyettes javaslatára Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2013. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestülete felülvizsgálta a Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestületével június 29-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mőködési feltételeinek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megkötött együttmőködési megállapodást. A képviselı-testület a 14/2012. (VI. 12.) képviselı-testületi határozattal elfogadott együttmőködési megállapodásban tekintettel a Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége december 31. napjával történı megszőntetésére és a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal január 1-jével történı megalakítására január 1-jei hatállyal szövegcserés módosítást alkalmaz. A Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége szövegrész helyébe a

7 6 Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg, a körjegyzı szövegrész helyébe a jegyzı szöveg lép. A képviselı-testület megállapítja, hogy az együttmőködési megállapodásban rögzített szabályok egyéb módosítást nem igényelnek. A képviselı-testület megbízza az elnökhelyettest, hogy döntésérıl Nyirád Község Önkormányzata polgármesterét értesítse. Felelıs: Határidı: február 15. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttmőködési megállapodás e jegyzıkönyv 3. melléklete 4. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ KÉPVISELİ-TESTÜLETI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok szóló tájékoztató elıterjesztés szerinti elfogadásáról! Az elnökhelyettes javaslatára Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestülete elfogadja a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok szóló tájékoztatót. Felelıs: Határidı: azonnal A tájékoztató e jegyzıkönyv 4. melléklete

8 7 5. VEGYES ÜGYEK Kérdezem képviselı-társaimtól, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdésetek, bejelenteni valótok? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Mai ülésünknek több napirendi pontja nincs, köszönöm a testület munkáját, az ülést órakor bezárom. Kmf. Németh Józsefné elnökhelyettes Szalai Ildikó képviselı

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV 2011.november 10.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült: Bér: 2011.november

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 24-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 17.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 17. Ügyszám: 16-21/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. február 17. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben