J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat február 3-i ülésérıl 3-4/2014. ( ) sz. határozat

2 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének február 3-i ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Farkas Szabolcs elnök Kassakürtiné Domány Katalin elnök-helyettes Benesch Anita képviselı Polónyi Péter képviselı Meghívottak: Török József polgármester Petı Zsolt jegyzı Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezetıje Kaposi József CNNK Elnöke Napirendi pontok: 1.) CNNÖ évi költségvetése Elıterjesztı: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök 2.) Ceglédbercel Község Önkormányzata évi költségvetésében a köznevelési feladatok ellátásának finanszírozása Elıterjesztı: Török József polgármester Szakmai elıterjesztı : Petı Zsolt jegyzı és Szeidl Józsefné pénzügyi és adó csop.vez. 3.) Egyebek Farkas Szabolcs elnök köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselıket és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a testületi tagok 4 fıvel vesznek részt az ülésen, a testület határozatképes. Javasolta, hogy a Képviselı-testület jegyzıkönyv hitelesítınek Kassakürtiné Domány Katalin képviselıt válassza. Kérte a képviselıket, ha egyetértenek a javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Kassakürtiné Domány Katalin képviselıt jegyzıkönyv hitelesítınek választotta. Farkas Szabolcs elnök: A kiküldött meghívóban a jelenlévık tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt. Kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

3 1. napirendi pont CNNÖ évi költségvetése Elıterjesztı: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök Farkas Szabolcs elnök: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos elıterjesztést a jelenlévık megkapták január 29-én az Emberi Erıforrások Minisztériumának honlapján megjelent hogy a Ceglédberceli Nemzetiségi Önkormányzat ,-Ft általános mőködési támogatásban részesült. Az új kormányrendelet alapján a évi népszámlálási adatok alapján kerül kiszámításra a támogatás. A települési nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatására pályázatot kell benyújtani, majd a megítélt összeg jogszabály szerinti rendben vehetı igénybe. A pénzmaradvány megállapítására az elızı évrıl készülı költségvetési beszámolóban kerül sor. A nemzetiségi önkormányzat záró pénzkészlete e Ft volt, melyet e Ft összegben terhelnek a évben meghozott határozatok évben jelentkezı költségei. Szabadon felhasználható része a költségvetés általános tartalékát képezi. A évi költségvetés bevételi elıirányzata összesen: e Ft március 31- ig megkapjuk a feladatalapú támogatást is. Év közben pályázat alapján elnyert támogatás, vagy egyéb bevételi forrás összegével módosításra kerülnek a költségvetés elıirányzatai. Kiadások között szerepelnek a támogatás államháztartáson kívülre (ösztöndíj) 250 e Ft, dologi kiadások (utazási költség, eszközök, stb) 912 e Ft, beruházás (hangszer) 200 e Ft, és az általános tartalék 318 e Ft. A évi költségvetés kiadási elıirányzata összesen: e Ft. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következı határozatot hozta: 3/2014. (02.03.) sz. határozata A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló évi. CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 114. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi határozatot hozza. 1. A határozat hatálya A határozat hatálya a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testületére terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete a évi költségvetését állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési egyenleggel.e Ft -ebbıl mőködési.e Ft felhalmozási

4 (2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplı beruházási és felújítási kiadások elıirányzatait 200 e Ft összegben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 0 Ft összegben állapítja meg. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást 0 Ft összegben hagyja jóvá. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttmőködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyzı felelıs. 4. Az elıirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselı-testület dönt. (2) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A képviselı-testület a költségvetési határozat az elıirányzat-módosítás, elıirányzatátcsoportosítás átvezetéseként legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyőlés a hozzájárulások, támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, arról a nemzetiségi önkormányzat elnöke a Képviselı-testületet tájékoztatja. 5. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenırzése a belsı kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, mőködtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyzı, az intézmények esetében az intézményvezetı felelıs. (2) Az önkormányzat a belsı ellenırzés kialakításáról a Vincent Auditor KFT útján gondoskodik. A megfelelı mőködtetésrıl és a függetlenség biztosításáról a jegyzı köteles gondoskodni.

5 6. Záró és vegyes rendelkezések A költségvetési határozat a kihirdetést követı napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszíti. Felelıs: Petı Zsolt jegyzı és Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke 2. napirendi pont Ceglédbercel Község Önkormányzata évi költségvetésében a köznevelési feladatok ellátásának finanszírozása Elıterjesztı: Török József polgármester Szakmai elıterjesztı: Petı Zsolt jegyzı és Szeidl Józsefné pénzügyi- és adó csoport vezetıje Farkas Szabolcs elnök: Az írásos beszámolót a jelenlévık megkapták. Megkérem Török József polgármestert, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Török József polgármester: A jogszabályok figyelembevételével elkészítettük Ceglédbercel Község Önkormányzatának évi költségvetését. Megterveztük Ceglédbercel Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehetı központi forrásokat, a várható bevételeket, a tervezett kiadásokat és figyelembe vettük az önkormányzat évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottakat. Nemcsak az oktatási intézmény mőködtetése, az óvodai ellátás biztosítása, hanem a nemzetiségi feladatok finanszírozása is szerepel a tervezetben. Támogatások, mőködési és egyéb feladatoknál jelenik meg a nemzetiségi önkormányzat, a civil szervezetek, a sportegyesületek támogatása. Erre azért van lehetıség, mert a központi költségvetés különféle korrekciókat épített be a évi feladatok finanszírozására. Tavaly ilyenkor erre nem volt lehetıség, nehezebb helyzetben volt önkormányzatunk. A gyermekétkeztetés támogatására biztosított teljes összegrıl a Magyar Államkincstár január 30-án értesítette az érintett önkormányzatokat, így a támogatási jogcímek közé beépítésre került a ,-Ft-os támogatás. Az iskola mőködtetésére ,-Ft-ot kaptunk. Az óvodai nevelés esetében elmondható, hogy a pedagógus bérek nagyon jól finanszírozottak. A technikai személyzet (dajka, konyhai kisegítı, takarító személyzet) bérének finanszírozása már nem ilyen jó. Ebben az évben elkészítettük a bölcsıdei finanszírozást is, az intézmény az Általános Mőködési Központon belül mőködik. Az óvodai és a bölcsıdei nevelés esetében együttesen ,-Ft-os kiadással számolunk. Az óvoda esetében a finanszírozottság 90 %-os, az éves feladatellátáshoz 10 m Ft-os saját forrást kell biztosítanunk. Az iskolai nevelés esetében ,-Ft-os mőködéssel számoltunk. Az iskola finanszírozottsága 11 %. A költségvetés készítésekor nagy figyelmet fordítottunk a szakmai feladatok ellátására, a bérek kifizetésére. A minimálbér havi összege ,-Ft, a garantált bérminimum ,-Ft. A soros lépések miatti, illetve a kötelezı bérminimumra, vagy minimálbérre történı emelés miatti átsorolások megtörténtek. A központi bérintézkedésnek megfelelıen az óvodában dolgozó pedagógusok átsorolása januárban megtörtént. Az önkormányzatnál 51 fı dolgozik, létszámleépítést nem terveztünk. Az önkormányzat legfontosabb feladata az 51 fı dolgozói létszám megtartása mellett, továbbra is a kötelezı feladatok ellátása. Az önkormányzatnál a feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a mőködési célú kiadások az önkormányzat tervezett bevételének a 97,6 %-át teszik ki, így a település fejlesztésre a tervezett források 2,4 %-át tudjuk elıirányozni.

6 A stabilitásunk megırzése érdekében a évi költségvetési évben is szükséges a mőködıképesség megırzéséhez kiegészítı támogatás iránti igény benyújtása. A kiegészítı támogatási igényünk összege: e Ft.,- Ft. Farkas Szabolcs elnök: Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a képviselıket, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következı határozatot hozta: 4/2014. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 83. (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint Ceglédbercel Község Önkormányzata évi költségvetésében a Ceglédberceli Általános Mővelıdési Központ köznevelésre vonatkozó kiadási és bevételi elıirányzataival egyetért, azt elfogadja. Határidı: február 03. Felelıs: Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke 3. napirendi pont Egyebek A napirendi pont keretében hozzászólás nem volt. Ceglédbercel, február 17. Farkas Szabolcs CNNO elnöke Kassakürtiné Domány Katalin CNNÖ elnök-helyettes

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 9. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 19/2008. (III.27.) kt. határozat: A 2008. március 27-ei ülés napirendjének elfogadása. 20/2008. (III.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel.

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 80.050- /2014. J e g y ző kö ny v Készült: Miskolc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 1/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. január 22-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben