Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat"

Átírás

1 Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV /2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:, Lakatos Ferenc elnök-helyettes, Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı Tanácskozási joggal megjelent: Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı (jegyzıi megbízott) Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı Meghívottak: Gerzsei Péter Szekszárdi Tankerület igazgatója Dömötörné Solymár Orsika a Sani Luludyi Egyesület elnöke, Sárközi Kármen mentor, Koppány Teréz mentor, Schumacher Gyöngyi mentor, Kırösi Lászlóné mentor, Gyarmati Aranka Tünde mentor, Orsós Bettina a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat irodavezetıje Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 4 fı képviselı megjelent, a nemzetiségi önkormányzat Képviselı-testülete határozatképes, megnyitja az ülést. : A meghívóban szereplı napirendhez nincs kiegészítése. A mai ülésrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıje a korábbi testületi határozat szerint Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a testület 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg: N a p i r e n d 1. napirendi pont: Tájékoztató roma mentorok intézményekben történı alkalmazásáról Meghívottak: Gerzsei Péter Szekszárdi Tankerület igazgatója Dömötörné Solymár Orsika a Sani Luludyi Egyesület elnöke 2. napirendi pont:

2 3. napirendi pont: Tájékoztató a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi helyzetérıl 4. napirendi pont: Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 5. napirendi pont: Egyebek 1. napirendi pont: Tájékoztató roma mentorok intézményekben történı alkalmazásáról Meghívottak: Gerzsei Péter Szekszárdi Tankerület igazgatója Dömötörné Solymár Orsika a Sani Luludyi Egyesület elnöke : Régóta próbálják megvalósítani, hogy Szekszárdon a nevelési-oktatási intézményekben roma pedagógiai szakasszisztensek segítsék a roma gyerekek óvodai, iskolai beilleszkedését. Ezáltal próbálják segíteni a pedagógusok munkáját, és a roma gyermekek elımenetelét a tanulásban. A Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesületnek és a Munkaügyi Központnak köszönhetıen megvalósult ez a program. Hat roma származású mentor kezdte meg a munkát az iskolákban és az egyik óvodában. A mentorok közül hármat az egyesület, hármat pedig a roma nemzetiségi önkormányzat jelölt erre a feladatra. A Dienes és a Garay általános iskola igazgatói haladékot kértek, még nem tudtak ezzel kapcsolatosan választ adni. A mentorok segítenek a gyerekek iskolai viselkedésével kapcsolatos problémák (iskolai távolmaradások, higiéniai problémák) esetén, és tartják a kapcsolatot, illetve ha szükséges, akkor közvetítenek az iskola és a szülı között. Dömötörné Solymár Orsika Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület elnöke: A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja írta ki a Roma mentor elnevezéső pályázatot, amelynek célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulókat segítı munkaerı-piaci program keretében roma álláskeresık foglalkoztatása a hátrányos helyzető tanulók iskolai felzárkóztatása, tanulmányaik befejezése, társadalmi beilleszkedésük elısegítése érdekében. Egyesületük megfelelt a pályázati feltételeknek és elnyerték a támogatást szeptemberétıl augusztusáig tart ez a program. Az általános iskolákon kívül a Csapó Dániel Középiskola is csatlakozott a programhoz. A mentorok fıbb munkaköri feladatait egy írásos tájékoztatóban a képviselık rendelkezésére bocsátja. Reméli, hogy a jövıben az együttmőködés sikeres lesz. : Az országban ez egy egyedülálló, példa értékő kezdeményezés. Gerzsei Péter Szekszárdi Tankerület igazgatója: Az elmondottakat nem kívánja kiegészíteni. Csapó Dániel Középiskola mentora: A tegnapi napon kezdte meg munkáját. Az igazgató úr és az igazgató helyettes asszony nagy szeretettel fogadta ıt. Az osztályfınökökkel felvette a kapcsolatot, mindenben támogatják. Egy tanuló esetében van jelenleg probléma, neki kell majd segítséget nyújtania. 2

3 Szentgyörgyi Albert utcai óvoda mentora: Nem a gyermekek magatartásával van probléma, hanem a higiéniás szabályok betartásával. Erre kell majd a szülık figyelmét felhívnia. Baka István Általános Iskola Tagozatának mentora: Szeretettel fogadták a pedagógusok, úgy látják, szükség van az intézményben a mentorokra. A problémákat átbeszélték, már két hét után javulás tapasztalható. Lakatos Ferenc képviselı, elnök-helyettes: Kéri, hogy jelezzék, ha bármilyen probléma van az intézményekben, és a képviselı-testület tagjai is próbálnak segítséget nyújtani. : Sok sikert és jó munkát kíván a mentorok számára. Ismerteti a határozati javaslatot: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a roma származású mentorok intézményekben történı alkalmazásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselıtestület köszönetét fejezi ki Dömötörné Solymár Orsikának a Sani Luludyi Egyesület vezetıjének, valamint Gerzsei Péternek a Szekszárdi Tankerület igazgatójának a programban történı közremőködéséért. Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 22/2013. (IX.19.) SZRNÖ határozat Tájékoztató roma származású mentorok intézményekben történı alkalmazásáról a roma származású mentorok intézményekben történı alkalmazásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselı-testület köszönetét fejezi ki Dömötörné Solymár Orsikának a Sani Luludyi Egyesület vezetıjének, valamint Gerzsei Péternek a Szekszárdi Tankerület igazgatójának a programban történı közremőködéséért. 2. napirendi pont: : Az Országos Roma Napot október 5-én (szombaton) a Városi Sport és Szabadidıközpontban fogják megrendezni. Az irodavezetı a meghívókat elkészítette és megküldte a meghívottak részére. 9 órakor kezdıdik a labdarúgó torna a mőfüves pályán. 14 órakor lesz a roma gasztronómiai ételek bemutatása. 16 órától hagyományırzı együttesek lépnek fel. A gálamősor 20 órakor kezdıdik, a sztárvendég Kökény Attila lesz. 21 órakor lesz egy állófogadás a protokoll vendégek részére. Ezt követıen lesz a cigány bál, a zenét a budapesti Arany Szemek együttes biztosítja, továbbá a mohácsi lány tambura zenekar is fellép majd. Az idei évi költségvetésben Ft szerepel erre a programra. Javasolja, hogy a lebonyolítással a Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesületet bízzák meg. 3

4 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 23/2013. (IX.19.) SZRNÖ határozat a roma kulturális örökség és hagyományok ápolása érdekében XXI. alkalommal Országos Roma Napot rendez október 5-én (szombaton) a Városi Sport és Szabadidıközpontban. A Képviselı-testület a rendezvény költségét a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének Országos Roma Nap keretébıl biztosítja a lebonyolításért felelıs Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesület részére. Határidı: október napirendi pont: Tájékoztató a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi helyzetérıl : Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 24/2013. (IX.19.) SZRNÖ határozat Beszámoló a gazdálkodás I. félévi helyzetérıl az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (2) bekezdése alapján elfogadja a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi helyzetérıl szóló beszámolót. 4. napirendi pont: Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása : Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. 4

5 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 5. napirendi pont: Egyebek 25/2013. (IX.19.) SZRNÖ határozat évi költségvetés módosítása a határozat melléklete szerint elfogadja a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésnek módosítását. A költségvetés módosítása a határozat mellékletét képezi. : Tájékoztatja a képviselıket, hogy az elızı ülés óta eltelt idıszakban megkereste a Gemenc Erdı és Vadgazdálkodási Zrt-t. Kérte, hogy a mély szegénységben élı cigány családok számára biztosítsanak lehetıséget, hogy kivághassanak maguknak olyan fát, vagy gyérítést tudjanak az erdıben végezni, amellyel a tőzifájuk télre biztosított lenne. Választ még nem kapott. A Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság a jövı héten rendez egy konferenciát, melyen elıadóként részt vesz. Példa értékő a nemzetiségi önkormányzat és a rendırség közötti együttmőködés. Október 28-án a Fridrich Abert Alapítvány által szervezett konferencián vesz részt, melynek vendége lesz Kovács Zoltán roma ügyekkel foglalkozó államtitkár is. További napirendi pont nem lévén, az elnök a képviselı-testület ülését 9 óra 30 perckor berekeszti. Kmf. Jegyzıkönyv-hitelesítı: Sárközi János József elnök Lakatos Ferenc elnök-helyettes Készítette: Feri Blanka osztályvezetı Ellenjegyezte: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: 5 Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 21-én (csütörtökön) 14 órakor a Babits Mihály

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 101-8/2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-13/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. szeptember 30- án (kedden) 9 óra 12 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban.

székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 327-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Elıterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950/2008. Készült: J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 107/2007. (X.18.) kt. határozat: A 2007. október 18-ai ülés napirendjének elfogadása. 108/2007. (X.18.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben