Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz."

Átírás

1 Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme, Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010 február 15. 1

2 Készült: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete február 15-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme, Bér, Petıfi út 32. Az ülés kezdete: február 15-e 13 óra, az ülés vége: február 15-e 16 óra 30 perc. Jelen vannak: Matics János polgármester Osztroluczki Pál alpolgármester Urbán Sándorné, Sulyan Andrásné, Puporka Ottó képviselık eskütételt követıen: Fülöp Réka képviselı Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı Matics János polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselıtestület jelenlegi 5 tagja az ülésen teljes létszámmal jelen van, így az ülés határozat képes, megnyitja azt. A polgármester javaslatot tett a jegyzıkönyv-hitelesítık, és a jegyzıkönyv-vezetı személyére. A képviselı-testület Osztroluczki Pált és Urbán Sándornét jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek egyhangúlag elfogadta. A polgármester javaslatot tett a zárt ülésre és az ülés napirendjére: 1/. Képviselıi eskü kivétele Elıterjesztı: Matics János polgármester 2/. Helyi választási bizottság tagjai és póttagjai megválasztása és eskütétele Elıterjesztık: Matics János polgármester, Hegedős Tiborné jegyzı A képviselı-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta: NAPIREND: 1/. Képviselıi eskü kivétele Elıterjesztı: Matics János polgármester Matics János polgármester: Ruga Jánosné képviselı december 31-ével lemondott képviselıi mandátumáról, ezért, helyére az idıközi képviselı-választáson a sorban legtöbb szavazatot kapott jelöltek nyilatkoztatásra kerültek, akik közül sorrendben következı Fülöp Réka jelölt a tisztséget elvállalta. A polgármester köszönti a képviselı-jelöltet, majd elmondja, hogy a képviselıi eskü letétele után a képviselı-testület teljes jogú tagjaként elfoglalhatja helyét. A jegyzını jegyzıkönyvbe foglalta a képviselıi tisztség ellátásához szükséges összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Fülöp Réka képviselı-jelölt nyilatkozata alapján vele szemben nincs olyan kizáró ok, amely alapján ezt a tisztséget nem töltheti be. A Magyar Köztársaság Himnuszának elhangzását követıen Fülöp Réka képviselı a polgármester elıtt letette az esküt. 2

3 A polgármester köszöntötte a képviselı-testület új tagját, s megkérte, hogy kezdje meg képviselıi munkáját. A polgármester megállapítja, hogy a képviselı-testület teljes létszámra azaz 6 fıre egészült ki. 2/. Helyi választási bizottság tagjai és póttagjai megválasztása és eskütétele Elıterjesztık: Matics János polgármester, Hegedős Tiborné jegyzı Matics János polgármester elmondja, hogy a évi országgyőlési képviselıválasztásokon mőködı választási bizottság tagjait a képviselı-testületnek meg kell választania, a választási bizottság tagjaira a Helyi Választási Iroda vezetıje tesz javaslatot, átadja a szót a jegyzınınek. Hegedős Tiborné jegyzı: Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy Bér településen tekintettel arra, hogy egy szavazókörös település- az országgyőlési képviselı-választásokon Helyi Választási Bizottság látja el a szavazatszámláló bizottság tisztségét is, mely 5 választott taggal és legalább 2 póttaggal kell, hogy mőködjön. Tekintettel arra, hogy többen visszaléptek, elköltöztek, így újra fogjuk a HVB-t választani, holott ezt csak az önkormányzati választások elıtt kellett volna. Az általam felkért személyek elızetesen nyilatkoztak arról, hogy megválasztásuk esetén ezt a tisztséget elvállalják, illetve, ismertettem velük, hogy megválasztásuk esetén összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük, melynek szabályaival minden jelölt tisztában van. Javasolt személyek: Horváth István, Molnárné Kovács Ildikó, Radvánné Fiam Katalin, Bán István Csaba, Mihalik Jánosné. Javasolom a képviselı-testületnek, hogy ne 2 póttagot válasszon, hanem többet, mivel az elızı választásokon is problémát okozott, hogy a tagok betegsége következtében a szavazás elıtt kellett kiegészíteni a választási bizottságot. A választási bizottság póttagjainak javaslom: Nikodémné Jaskó Ágnes, Sztrhárszkyné Latzkó Szilvia, Molnár Józsefné, Oláh Erika, Kósa Gyöngyi és Kissné Kósa Gizella személyét megválasztani. A képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 23/2010.(II.15.) határozata / Bér Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról / 1. Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Bér Helyi Választási Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja: Horváth István Bér, Táncsics út 25. Molnárné Kovács Ildikó Bér, Petıfi út 29. Radvanné Fiam Katalin Zsuzsanna Bér, Petıfi út 21. Mihalik Jánosné Bér, Kossuth út 36. Bán István Csaba Bér, Petıfi út 69/A. sz. 2. Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Bér Helyi Választási Bizottság póttagjaivá az alábbi személyeket választja: 3

4 Nikodémné Jaskó Ágnes Bér, Petıfi út 46. Sztrhárszkyné Latzkó Szilvia Bér, Petıfi út 26. Molnár Józsefné Bér, Petıfi út 37. Oláh Erika Bér, Kossuth út 5. Kósa Gyöngyi Bér, Kossuth út 7. Kissné Kósa Gizella Bér, Kossuth út 30. A Helyi Választási Bizottság tagjainak mandátuma az eskütételt következıen kezdıdik, s az önkormányzati választásokig tart, a következı HVB alakuló üléséig. 3. A képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a választási bizottság megválasztott tagjai részére az összeférhetetlenségi jegyzıkönyvet készítse el és a tagokat egyenként nyilatkoztassa az összeférhetetlenségrıl. Határidı: azonnal Felelıs: Hegedős Tiborné jegyzı 4. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a nemleges összeférhetetlenségi nyilatkozatot adó bizottsági tagoktól az esküt vegye ki. Határidı: azonnal Felelıs: Matics János polgármester Hegedős Tiborné jegyzı: a megválasztott tagok és póttagok részére kiosztja az összeférhetetlenségi nyilatkozatot tartalmazó jegyzıkönyvet. A megválasztott tagok valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy a Ve ában foglalt összeférhetetlenség a betöltött tisztségükkel nem áll fenn. Matics János polgármester: megkéri a választási bizottság tagjait és póttagjait, hogy a Magyar Köztársaság Himnuszának elhangzását követıen tegyék le a választási esküt. A választási eskü letételét követıen gratulált a választási bizottság tagjainak. Kérte, hogy a munkájukat kizárólag az esküjük alapján és a jogszabályoknak megfelelıen végezzék, majd megkérte a választási bizottságot, hogy tartsa meg alakuló ülését, melyen válassza meg elnökét és elnökhelyettesét. Hegedős Tiborné jegyzı: ezt követıen a Helyi Választási Iroda Vezetıje felkérte a képviselı-testületet, hogy a kisebbségi önkormányzati választások szavazatszámláló bizottságainak tagjait is válassza meg. A Helyi Választási Iroda Vezetıje az alábbi tagokra tett javaslatot: Szlovák Kisebbségi Önkormányzati választás szavazatszámláló bizottságába: Nikodémné Jaskó Ágnes, Sztrhárszkyné Latzkó Szilvia, Molnár Józsefné, a Cigány Kisebbségi Önkormányzati választás szavazatszámláló bizottságába: Oláh Erika, Kósa Gyöngyi és Kissné Kósa Gizella személyeket javasolja. A képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 24/2010.(II.15.) határozata /Bér kisebbségi önkormányzati választások szavazatszámláló bizottságának megválasztásáról/ 4

5 1. Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a kisebbségi önkormányzati választásokra létrehozott szavazatszámláló bizottságok tagjaivá az alábbi személyeket megválasztja: Szlovák Kisebbségi Önkormányzati választások szavazatszámláló bizottságába: Nikodémné Jaskó Ágnes Bér, Petıfi út 46. Sztrhárszkyné Latzkó Szilvia Bér, Petıfi út 26. Molnár Józsefné Bér, Petıfi út 37. Cigány Kisebbségi Önkormányzati választások szavazatszámláló bizottságába: Oláh Erika Bér, Kossuth út 5, Kósa Gyöngyi Bér, Kossuth út 7, Kissné Kósa Gizella Bér, Kossuth út 30. sz. A polgármester felkérte a megválasztott kisebbségi szszb-k tagjait, hogy a Magyar Köztársaság Himnusza elhangzását követıen tegyék le a választási esküt. Az eskü letételét követıen megkérte a választási bizottságokat, hogy tartsák meg alakuló ülésüket, ahol válasszák meg elnöküket és elnökhelyettesüket. Ezt követıen a képviselı-testület nyilvános ülést tartott. kmft Matics János Hegedős Tiborné polgármester jegyzı Osztroluczki Pál Urbán Sándorné Jegyzıkönyv-hitelesítık: 5

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 26.án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV 2011.november 10.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült: Bér: 2011.november

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Szám: 118-2/7/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. Szám: 118-2/7/2010 Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.055-21/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. október 21-én

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15903-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28- án - kedden - du. 16,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-30/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2008.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2008. február 12-én 17:00 órakor

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10.

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága I/6-34/2008. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

2013. évi. 13. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. július 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 13. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. július 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 13. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG Iktatószám: IV. 66/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2013. december 11. napján (szerdán) 10 óra 00 perckor a

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben