Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı"

Átírás

1 Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Sárközi János József elnök, ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Tanácskozási joggal megjelent: A jegyzı megbízásából: Pál József igazgatóságvezetı, Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı, Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a nemzetiségi önkormányzat képviselı-testülete határozatképes, megnyitja az ülést. Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg: N a p i r e n d 1. napirendi pont: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 2. napirendi pont: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása 3. napirendi pont: Együttmőködési megállapodások elıkészítése kistérségi roma önkormányzatokkal 4. napirendi pont: Kulturális pályázat benyújtásának jóváhagyása 1

2 5. napirendi pont: Az Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tisztségében történı megerısítése 1. napirendi pont: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı: A pénzügyi teljesítésnek megfelelıen kerültek módosításra az elıirányzatok. Sárközi János József elnök: Javasolja, hogy a képviselı-testület fogadja el a költségvetés módosítását. 9/2015. (II. 25.) határozata a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról elfogadja a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítását, amely a határozat mellékletét képezi. Határidı: február napirendi pont: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Sárközi János József elnök: Ács Rezsı polgármester urat kérte, hogy az önkormányzat emelje meg a nemzetiségi önkormányzat számára nyújtott támogatás mértékét Ft-tal. Évek óta ugyanakkora összeget kapnak, mely nem elegendı a feladatok ellátására. 2

3 Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától 4,5 millió Ft támogatást kap a nemzetiségi önkormányzat, az állami támogatás összege Ft, a költségvetés fıösszege Ft. Ismerteti továbbá a kiadási elıirányzatokat, mely elnök úrral történt egyeztetés alapján került beépítésre. Sárközi János József elnök: A feladatalapú támogatás összege még nem ismert, ez nem kerül még beépítésre a költségvetésbe. Kérése Pál József igazgatóságvezetı úrhoz, hogy az önkormányzat felé fennálló Ft tartozást a feladatalapú támogatás megérkezését követıen vonják le. Pál József igazgatóságvezetı: Elnök úr megállapodást írt alá polgármester úrral, melyben az szerepel, hogy az állami támogatás összegébıl kerül levonásra ez az összeg. Problémát okozott a tavalyi évben is a költségvetés betartása. Önmérsékletet kér, mivel az önkormányzattól nyújtott 4,5 millió Ft-os támogatást már Ft kiadás terheli. Összességében tehát márciustól decemberig Ft áll majd rendelkezésre, vagyis havonta Ft összeg használható fel a kiadásokra. Felhívja a figyelmet, ha nem tartalékolnak, akkor a nagyobb rendezvényeket nem fogják tudni finanszírozni. A kolléganık nem jogosultak havi Ft feletti összeg kiutalására. Sárközi János József elnök: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a holnapi napon fogja tárgyalni a évi költségvetést, ezen az ülésen a közgyőlés megemelheti a nemzetiségi önkormányzat számára nyújtott támogatás összegét. Pál József igazgatóságvezetı: Erre a zárszámadás elfogadását követıen, május-június hónapban lát esélyt. Sárközi János József elnök: A rendezvények kiadási elıirányzatát csökkentették az idei évben. Javasolja a évi költségvetés elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy Képviselıtestület kérje fel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított támogatás összegét Ft-tal emelje meg. 10/2015. (II. 25.) határozata a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének elfogadásáról 1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerint elfogadja a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetését. 2. A Képviselı-testület felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a nemzetiségi önkormányzat 3

4 részére biztosított támogatás összegét Ft-tal emelje meg. Határidı: 1. pont tekintetében: február pont tekintetében: június napirendi pont: Együttmőködési megállapodások elıkészítése kistérségi roma önkormányzatokkal Sárközi János József elnök: Elızetes megbeszélés alapján a kistérségi önkormányzatokkal (İcsény, Sárpilis, Decs stb.) együttmőködési megállapodást fognak kötni, mellyel kulturális autonómiájukat erısítik, közös rendezvényeket fognak tartani, pályázatokon közösen fognak indulni. A tervezet elıkészítése folyamatban van. Határozati javaslata: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza elnökét a kistérségi települési nemzetiségi önkormányzatokkal történı együttmőködés feltételeinek kidolgozására. 11/2015. (II. 25.) határozata Kistérségi roma önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodás elıkészítése felhatalmazza elnökét a kistérségi települési nemzetiségi önkormányzatokkal történı együttmőködés feltételeinek kidolgozására. Határidı: március napirendi pont: Kulturális pályázat benyújtásának jóváhagyása Sárközi János József elnök: A Polgármesteri Hivatal segítségével elıkészítésre került a III. Tolna Megyei Roma Folklórfesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat, mely határidıben benyújtásra került az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı által a Nemzetiségi kulturális kezdeményezések évi költségvetési támogatására kiírt pályázati felhívásra. Kéri a pályázat benyújtásának jóváhagyását a képviselı-testülettıl. 4

5 12/2015. (II. 25.) határozata III. Tolna Megyei Roma Folklórfesztivál c. pályázat benyújtásának jóváhagyása jóváhagyja az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı által a Nemzetiségi kulturális kezdeményezések évi költségvetési támogatására kiírt pályázati felhívásra a III. Tolna Megyei Roma Folklórfesztivál c. pályázat benyújtását. Határidı: február napirendi pont: Az Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tisztségében történı megerısítése Sárközi János József elnök: Tájékoztatta már képviselı-társait a tényállással kapcsolatban, és múlt héten tartottak egy fórumot is, ugyanis abban az állapotban volt, hogy visszavonul a közélettıl és abbahagyja ezt a fajta tevékenységet. Ezért összehívtak Szekszárdon élı cigány embert. És egyöntetően arra az álláspontra jutottak, hogy Szekszárd egész roma lakossága bízik a munkájában, és ebben meg akarják erısíteni pártpolitikai hovatartozás nélkül. Pártok ebbe nem szólhatnak bele, ıket egy nemzetiségi csoport választotta és ık is képesek visszahívni. Sajtótájékoztatót tart ma 10 órától a Hunyadi u. 4 sz. alatt ezzel kapcsolatban, ott szeretné kifejteni álláspontját, mely megerısíti abban, hogy tovább dolgozzon Szekszárd cigány lakosságáért, és a megye cigányságáért. Ügyvédjével már beadták a perújrafelvételt. Nem bőnös, egy öreg cigányasszony rágalmazta meg óta társadalmi megbízásban látja el a feladatot. Mindig tisztességesen, korrekten látták el a feladatokat. Ezek után is azon lesznek, hogy minél több érdekképviseleti feladatot lássanak el. A roma családok többsége mélyszegénységben él, alig Ft-ból élnek havonta. Nem húzzák le ıket, ettıl el szeretne határolódni. Biztos benne, hogy a Legfelsıbb Bíróság a perújrafelvétel alapján meg fogja állapítani, hogy nem bőnös. Saját magának és annak a népcsoportnak szeretne bizonyítani, amely megválasztotta. Rágalmak alapján került ilyen helyzetbe, a bíróság véleményét tudomásul vette, de nem ért egyet vele. Képviselı-társait kérdezi, hogy szeretnék-e megerısíteni ıt tisztségében, akarják-e hogy tovább vezesse a nemzetiségi önkormányzatot. Kovács György képviselı: Igen, akarják. Sárközi János József elnök: Kéri, hogy ezzel kapcsolatban hozzanak egy határozatot. 5

6 Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 13/2015. (II. 25.) határozata Az elnök tisztségében történı megerısítése Sárközi János József elnököt a tisztségében megerısíti. Határidı: február 25. További napirendi pont nem lévén, az elnök a képviselı-testület rendkívüli ülését 9 óra 30 perckor berekeszti. Jegyzıkönyv-hitelesítı: Kmf. Sárközi János József elnök Kovács György képviselı Készítette: Feri Blanka osztályvezetı Ellenjegyezte: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı 6

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 24-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV 2011.november 10.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült: Bér: 2011.november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes és Tömösi Attila igazoltan távol, Szabó Ákos Péter még nem érkezett meg, jelen van 8 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes és Tömösi Attila igazoltan távol, Szabó Ákos Péter még nem érkezett meg, jelen van 8 fı képviselı) 26/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 18-án megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint

Részletesebben