Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzat"

Átírás

1 Csepreg Város Önkormányzatának 8/2007. (III. 22.) R E N D E L E T E Szervezeti és Mőködési Szabályzat Módosította: 12/2007. (V. 18.) rendelet, 4/2008.(II.15.) rendelet, 12/2008.(V.7.) rendelet Egységes szerkezetbe foglalás: június 11. Csepreg Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv. ) 18. /1/ bekezdése alapján a következı rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei 1. /1/ Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Csepreg Város Önkormányzata /2/ Az önkormányzat székhelye: Csepreg címe: Csepreg Széchényi tér /1/ Csepreg Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) jelképeit, címerét, zászlaját és használatuk rendjét, hivatalait, jelvények alkotását, valamint kitüntetı és elismerı címek alapítását külön rendelet szabályozza. /2/ Csepreg Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módón, széles körő nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, segíti a kisebbségi önkormányzatokat, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 1

2 II. fejezet A képviselı-testület szervezete és mőködése A képviselı-testület szervezete 3. /1/ Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat és hatásköröket fıszabályként a képviselı-testület gyakorolja. A képviselı-testületet a polgármester képviseli. /2/ Törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján kormányrendelet kivételesen a polgármestert államigazgatási hatáskörrel ruházhatja fel. Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzınek és kivételesen a képviselı-testület hivatala ügyintézıjének is. /3/ Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben elıírt esetekben honvédelmi, katasztrófa-elhárítási és polgár védelmi ügyekben a polgármester részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. /4/ Ha a polgármester a /2/ és /3/ bekezdésben biztosított saját államigazgatási feladatkörében, illetve az államigazgatási hatósági hatáskörben jár el a képviselı-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. 4. /1/ A képviselı-testület jogszabályban elıírt kötelezı feladat és hatáskörét törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján kormányrendelet állapítja meg. Az önként vállalt feladatokat a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza a jelzett csoportosításban. /2/ A képviselı-testület a 3. számú mellékletben meghatározott társulásokra a Megállapodások -ban foglaltak szerint hatásköreit átruházza. /3/ A képviselı-testület az Ötv. 10. (1) bek.-ben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át. A képviselı-testület mőködése Az önkormányzati képviselı-testület tagjainak száma: 12 fı a polgármesterrel együtt /1/ A képviselı-testület szükség szerint ülésezik, de évente legalább hat ülést tart. Az ülésekre meg kell hívni a kisebbségi önkormányzatok elnökeit, illetve az Ötv. 92./C (1) értelmében a könyvvizsgálót tanácskozási joggal. 2

3 /2/ A képviselı-testületi ülésre ugyancsak meg kell hívni a költségvetési rendelet alapján támogatott civil szervezetek képviselıjét, amikor a tevékenységi körébe tartozó ügyek kerülnek tárgyalásra /3/ A polgármester köteles az ülést összehívni a települési képviselık egynegyedének vagy a képviselı-testület bizottságának indítványára vagy a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének kezdeményezésére illetve népi kezdeményezés indítványára, 10 napon belül. Indítványukat a jogosultak írásban kötelesek megtenni. /4/ A képviselı-testület megbízatásának lejárta elıtt, név szerinti szavazással, minısített többséggel kimondhatja feloszlatását. 7. A képviselı-testület éves munkaterv alapján végzi tevékenységét, amelyet a tárgy év január 31. napjáig határoz meg. A munkaterv tartalmazza: a./ a fı célkitőzéseket, feladatokat b./ a testületi ülések tervezett idıpontját, napirendjét, c./ megnevezi a napirendi pontok elıadóit d./ meghatározza a kötelezıen tárgyalandó napirendeket, valamint a bizottsági elıkészítést igénylı napirendeket e./ rögzíti a jelentések elkészítésének határidejét, f./ egyéb szervezési feladatokat is rögzít (pl. falugyőlés, évfordulók, stb.) g./ meghatározza a meghívottak körét, tanácskozási jogot biztosítva számukra, h./ a tervezetet a tárgy év januárjában a polgármester terjeszti a testült elé, a kidolgozás a polgármester feladata, i./ a tervezet elkészítésekor a polgármester javaslatot kér a bizottságok elnökeitıl. Az elıterjesztések tartalmi és formai követelményei. 8. /1/ A képviselı-testület elé kerülı elıterjesztés két részbıl áll. Az elsı rész tartalmazza : - a napirend pontos címét és elıadóját - szerepelt-e már napirenden, ha igen milyen döntés született - a jelenlegi körülmények bemutatását, tények ismertetését - az elıterjesztés készítése során végzett összehangoló munkát, eltérı véleményeket. - az elıterjesztés pénzügyi hatásait A második rész tartalmazza: - az egyértelmően megfogalmazott határozati javaslatot, mely rendelkezı részbıl áll - alternatív javaslatokat elkülönítve, 3

4 - a végrehajtásért felelıs szerv, személy nevét és határidejét. /2/ Az elıterjesztés elkészítéséért az érdekeltekkel történı egyeztetéséért a napirend elıadója és a jegyzı felelıs. Amennyiben az elıterjesztı az egyeztetést lefolytatja, úgy annak jogszabályi helyességéért a jegyzı felelıs. A képviselı-testület ülései /1/ A képviselı-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti le. /2/ Az alakuló ülést a legidısebb települési képviselı mint korelnök vezeti. 9. /3/ Az Ötv.31. -a esetén a képviselı-testület összehívására és vezetésére a legidısebb települési képviselı jogosult. /4/ Rendkívüli testületi ülés összehívható szóban, írásban, -en keresztül, valamint halasztást nem tőrı esetben telefonon történhet. /5/ a./ A testület elé kerülı elıterjesztések 5 nappal az ülés elıtt kiküldendık a képviselıknek és a napirendhez meghívottaknak, az ülésre szóló meghívóval együtt. /Írásban vagy en keresztül/ Az elıterjesztések megtekinthetık a Polgármesteri Hivatalban és a városi könyvtárban. b./ A lakosságot a város hirdetıtábláin 5 nappal az ülés elıtt értesíteni kell, az ülés helyének, idejének és a napirendi pontok feltüntetésével. Hirdetések helye: Polgármesteri Hivatal, Mővelıdési Ház, Egészségház, kábel TV, /1/ A képviselı-testület ülése nyilvános. /2/ A képviselı-testület 10. a./ zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása és az állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, - ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele -, továbbá az önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. b./ zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekét sértené. 4

5 /3/ A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai és a jegyzı, aljegyzı továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértı vesz részt. 11. /1/ A képviselı-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. /2/ A képviselı-testület bármelyik képviselı javaslatára titkos szavazást rendelhet el az İtv. 12. /4/ bekezdésében felsorolt esetekben. 12. / 1 / A Polgármester a testületi ülés során: a./ megállapítja, hogy a képviselı-testület ülését az SZMSZ szerint hívták össze b./ megállapítja az ülés határozatképességét c./ tájékoztatást ad az elızı képviselı-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekrıl d./ tájékoztatást ad a lejárt határidejő önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, az elızı ülés óta eltelt eseményekrıl e./ tájékoztatást ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, f./ elıterjeszti az ülés napirendjét. /2/ A képviselı-testület a napirendrıl határozatot hoz. A képviselı-testület többségi vélemény alapján a napirendi pontokat megváltoztathatja és új napirendi pont tárgyalását terjesztheti elı. 13. /1/ Sürgısségi indítványt a polgármester, a bizottsági elnökök és a települési képviselık egynegyede terjeszthet elı. /2/ A sürgısségi indítványt a sürgısség lényegének rövid indoklásával - az ülést megelızı nap 11 óráig - írásban lehet benyújtani a polgármesternél. /3/ Ha a polgármester vagy valamelyik képviselı ellenzi az azonnali tárgyalást, a sürgısség kérdését vitára kell bocsátani. /4/ Ha a képviselı-testület nem ismeri el a sürgısséget, úgy meghatározza, melyik képviselı-testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. 14. Amennyiben az ülés határozatképtelen a meghívóban meghirdetett idıpontban, akkor a polgármester 8 napon belüli új idıpontra köteles összehívni a képviselı-testület ülését. 5

6 15. Az ülés rendjének fenntartása a polgármester feladata. a./ figyelmeztetheti, rendre utasíthatja azt, aki a képviselı-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, b./ ismétlıdı rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezheti a nem képviselıtestületi tag rendbontót. Határozathozatal 16. /1/ A képviselı-testület határozatait általában egyszerő szótöbbséggel hozza. /2/ Minısített többség /a megválasztott települési képviselık több, mint a felének a szavazata szükséges / a./ rendeletalkotás b./ szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás, c./ önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás d./ megállapodás külföldi önkormányzatokkal való együttmőködésrıl, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás, e./ intézmény alapítás, f./ képviselı kizárásához, g./ zárt ülés elrendeléséhez /Ötv. 12../4/ b. pontja/, h./ megbízatásának lejárta elıtti feloszlatásához, i./ keresetet nyújthat be a Bírósághoz a polgármester ellen a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. j./ a város más megyéhez történı csatlakozási kérelméhez k./ a vagyonrendelet szerint forgalomképes vagyon elidegenítésérıl l./ bizottság hatáskörébe tartozó kérdés esetén a hatáskör elvonásáról a képviselıtestület minısített többséggel dönt. 17. A név szerinti szavazásról a képviselı-testület esetenként dönt. Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt a törvény elıírja vagy ha a polgármester, bizottsági elnök és a képviselık egynegyede kéri. 6

7 18. Határozathozatal elıtt a jegyzınek /távolléte esetén az aljegyzınek/ véleménynyilvánítási joga van. Kérdések, interpellációk 19. /1/ A képviselık a tárgyalt napirendhez a testületi ülésen kérdéseiket, interpellációikat a napirendek megtárgyalását megelızıen mondhatják el. /2/ A kérdésre adott válasz elfogadásáról a kérdezı nyilatkozik, és a válasz elfogadásáról külön dönt a képviselı-testület is. /3/ Az interpellációkra minden esetben írásban kell választ adni a következı képviselıtestületi ülés anyagával együtt. Elfogadására a /2/ pontban meghatározottak az irányadók. A válasz másolatát minden települési képviselı megkapja, s annak elfogadása tárgyában a következı ülésen dönt. Amennyiben a képviselı-testület az interpellációra adott választ elfogadja, ugyanazon ügyben újabb interpelláció nem nyújtható be. 1 /4/ Az interpellációk alapján a képviselı-testület részletes vizsgálatot rendelhet el, melybe az interpelláló képviselıt be kell vonni. /5/ A polgármester a megjelent állampolgároknak 2 percben hozzászólási lehetıséget biztosíthat, ha ez irányú szándékukat elıre jelzik. /6/ Az állampolgároknak konkrét helyi közügyekben, ha ez irányú szándékukat 1 nappal az ülés elıtt írásban jelzi, 2 percben szót kell adni. Jegyzıkönyv 20. /1/ A képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyv készül, melyet a polgármester és a jegyzı ír alá. A nyilvános ülés és zárt ülés jegyzıkönyvét egy az ülésen megválasztott jegyzıkönyv hitelesítı hitelesít. A nyílt ülésekrıl a helyi Kábel tévé tudósíthat élıben vagy felvételrıl. /2/ A jegyzıkönyv készítıje a jegyzı, a jegyzıkönyv másolatához mellékeli a meghívót, az írásos elıterjesztést, a rendeletet, és az ülést követı 15 napon belül megküldi a Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének. /3/ Csepreg Város lakossága a testületi nyílt ülés jegyzıkönyvét és mellékleteit a Polgármesteri Hivatal Titkárságán valamint a Mővelıdési Házban megtekintheti. 1 Megállapította: 12/2007. (V. 18.) rendelet. Hatályba lépés: május 18. 7

8 /4 A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni, amelybe csak az érintett személy tekinthet bele. Közmeghallgatás 21. /1/ A képviselı-testület évente egy alkalommal és szükség szerint tart közmeghallgatást, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és javaslatot tehetnek. /2/ A közmeghallgatás tartásáról a város lakosságát nyolc nappal elıbb hirdetmények útján a polgármester tájékoztatja. /3/ A közmeghallgatás idejét a testület éves munkaterve tartalmazza. Lakossági fórumok 22. /1/ A képviselı-testület lakossági fórumok szervezésével is lehetıséget teremt az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre. /2/ A képviselı-testület illetve a polgármester a lakossági fórumok szervezésérıl, munkatervében, illetve szükség szerint dönt. Képviselı-testület bizottságai Állandó bizottságok 23. /1/ A képviselı-testület állandó bizottságai elıkészítı, véleményezı, javaslattevı, ellenırzési feladatokat ellátó - a képviselı-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is felruházható -, egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. /2/ Egy képviselı egyidejőleg két állandó és egy ideiglenes bizottságnak lehet tagja. /3/ A bizottság elnökéül és tagjául a polgármester és az alpolgármester nem választható meg. /4/ A bizottság feladat és hatásköreit az 1. számú melléklet tartalmazza. 8

9 /5/ A képviselıtestület bizottságainak nevét és tagjainak számát a következık szerint határozza meg. Egészségügyi, Családügyi és Szociális Bizottság Tagjai: 3 fı képviselı és 2 fı kültag Kulturális Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Tagjai: 3 fı képviselı és 2 fı kültag Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Tagjai: 5 fı képviselı és 2 fı kültag /6/ A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. 24. /1/ A bizottság éves munkaterv alapján mőködik. /2/ A képviselı-testület munkaterve határozza meg azokat az elıterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá azokat az elıterjesztéseket, amelyekhez a bizottság állásfoglalása szükséges. 25. /1/ A bizottság ülését az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és az elıterjesztéseket legalább az ülést megelızı 2 munkanappal kézhez kapják. /2/ A bizottságot 5 napon belüli idıpontra össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester és a bizottsági tagok 1/3-ának napirendi pontot is tartalmazó indítványára. Az indítványt írásban a bizottság elnökéhez kell eljuttatni. /3/ A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a megválasztott tagok több mint a fele jelen van. 26. A bizottság a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerő szótöbbséggel dönt. 27. A bizottságok ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyben a kisebbségi véleménynek is helyt kell adni. A jegyzıkönyvet a bizottság elnöke írja alá. Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekrıl szóló jegyzıkönyvet az ülést követıen 15 napon belül meg kell küldeni a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltségéhez. 9

10 Egyéb bizottsági ülési jegyzıkönyveket a tárgyhavi lépviselı-testületi ülés mellékleteként fel kell terjeszteni. Ideiglenes bizottságok 28. A képviselı-testület az esetenkénti feladatok ellátásához ideiglenes bizottságot hozhat létre. Polgármester 29. /1/ A polgármester tisztségét fıállású munkaviszonyban látja el. /2/ A polgármester tagja a képviselı-testületnek, a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala, mőködése szempontjából települési képviselınek tekintendı. /1/ A polgármester 30. a./ biztosítja az önkormányzat demokratikus mőködését, széleskörő nyilvánosságot, b./ feladata a településfejlesztés a közszolgáltatás szervezése c./ segíti a települési képviselık, a bizottságok munkáját d./ együttmőködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszervezıdı közösségével e./ a jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában, f./ dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, g./ a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a képviselı-testületnek a hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, h./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, i./ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester /abban az esetben, ha fıállású/ a jegyzı és az önkormányzati intézményvezetık tekintetében és azoknál a szervezeti egységeknél, ahol a munkáltatói jog gyakorlására nincs kijelölt személy, j./ ha a képviselı-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértınek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követı három napon belül nyújthatja be, a képviselı-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. 10

11 /2/ A polgármester részletes feladat és hatáskörét az ÖTM által kiadott aktuális érvényben lévı hatásköri jegyzék tartalmazza. Alpolgármester 31. Az alpolgármester tisztségét társadalmi jogállás szerint látja el. A képviselı-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. 32. Az alpolgármester fı feladata a polgármester helyettesítése. Jegyzı 33. /1/ A jegyzı vezeti a képviselı-testület hivatalát. /2/ Gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. /3/ A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. /4/ Gyakorolja a munkáltatói jogot a képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi tekintetében. A köztisztviselık kinevezéséhez, vezetıi megbízáshoz, visszavonáshoz, jutalom kifizetéséhez és a felmentéshez, - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. /5/ Döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. /6/ Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. /7/ Tanácskozási joggal vesz részt a képviselı-testület, a bizottságok ülésein. /8/ Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. /9/ Köteles jelezni a képviselı-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel 34. /1/ A jegyzı részletes feladat és hatáskörét az ÖTM. által kiadott hatásköri jegyzék tartalmazza. 11

12 /2/ Az aljegyzı helyettesíti a jegyzıt az általa meghatározott körben. Települési képviselı 35. /1/ A települési képviselıt a testületi munkában való részvételhez szükséges idıtartamra a munkahelyén a munkavégzés alól fel kell menteni. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselı-testület téríti meg. /2/ A képviselı-testület a települési képviselınek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának - külön rendeletben - tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELLEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS A polgármesterrel, illetve az alpolgármesterekkel szemben fennálló összeférhetetlenségre vonatkozó eljárás 36. ( /F június 1-jén lépett hatályba a 12/2008.(V.7.) rendelet módosítással) (1) A polgármester, továbbá az alpolgármesterek a megválasztásuktól, illetve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 33/A. (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenségi ok felmerülésétıl számított 30 napon belül kötelesek az összeférhetetlenségi okot megszüntetni. (2) A polgármester, illetve az alpolgármesterek összeférhetetlensége ügyében a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselı tagjaiból álló bizottság tisztázza a tényállást, és ennek alapján alapos ok fennállása esetén kezdeményezi a Képviselı-testület összehívását, ahol ismerteti az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülményeket. (3) Ha a polgármester, illetve az alpolgármesterek az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, bármely képviselı indítványára a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselı tagjaiból álló bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület a következı ülésén, legkésıbb azonban az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követı 30 napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, illetıleg dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha ezt a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény lehetıvé teszi. A Képviselı-testület határozatát az ülést követı munkanapon a polgármesternek, illetve az alpolgármestereknek kézbesíteni kell. (4) A polgármester, továbbá az alpolgármesterek az összeférhetetlenségüket, illetıleg a megbízatás megszőnését megállapító képviselı-testületi határozat felülvizsgálatát kérhetik jogszabálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Vas Megyei Bíróságtól. 12

13 A képviselıkkel szemben fennálló összeférhetetlenségre vonatkozó eljárás 36/A. (1) A képviselı a vele szemben a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló évi XCVI. törvény 5. -a alapján fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármesternek. (2) A képviselı a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen helyzet keletkezését, vagy annak a képviselı tudomására jutását követı 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az összeférhetetlen tisztségrıl való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a polgármesternek. 36/B. (1) A képviselı összeférhetetlenségének a megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél. (2) A kezdeményezést írásban kell benyújtani, amiben pontosan meg kell jelölni, hogy mely képviselıvel szemben és milyen összeférhetetlenségi ok merült fel; mellékelni kell az összeférhetetlenségi ok megállapításához szükséges, az összeférhetetlenségi okot valószínősítı adatokat is. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentı személyi azonosító adatait (név, lakcím) és aláírását. (3) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselı tagjaiból álló bizottságnak adja át kivizsgálásra. (4) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a képviselıi összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentés esetén megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a (2) bekezdésben megkívánt alaki feltételeknek. Ha a bejelentés megfelel e feltételeknek, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elrendeli az összeférhetetlenségi vizsgálati eljárás megindítását. (5) Hiányos bejelentés esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke egy esetben megfelelı határidı kitőzésével hiánypótlásra hívja fel a bejelentıt. Ha a bejelentı nem tett eleget a hiánypótlásra való felhívásnak, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján vagy elrendeli az összeférhetetlenségi vizsgálati eljárás megindítását, vagy ha a bejelentés oly mértékben hiányos, ami nem teszi lehetıvé az összeférhetetlenségi eljárás eredményes lefolytatását, ezen tényrıl, vizsgálata ilyetén megállapításáról a bizottság haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. (6) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke az összeférhetetlenségi vizsgálati eljárás során felszólítja az érintett képviselıt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon 13

14 összeférhetetlensége fennállásáról, illetve írásban jelentse be a polgármesternek az összeférhetetlen tisztségrıl való lemondását. Ha a képviselı az utóbbi megtörténtét bejelenti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének, akkor az elnök megállapítja az összeférhetetlenségi vizsgálati eljárás befejeztét, és errıl a tényrıl tájékoztatja a polgármestert. (7) Ha a képviselı vitatja az összeférhetetlenség fennállását, vagy a felszólítástól számított 5 napon belül nem nyilatkozik az összeférhetetlenség megszüntetésérıl, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke haladéktalanul intézkedik az összeférhetetlenségi eljárás /C. (1) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az összeférhetetlenségi ügyet zárt ülésen tárgyalja. (2) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság adatokat kérhet be és bárkit meghallgathat. (3) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke az összeférhetetlenségi ügy tárgyalásáról, idejérıl és helyérıl köteles az érintett képviselıt értesíteni. Ha a képviselı megjelenik, kérésére meg kell ıt hallgatni, és lehetıséget kell adni neki bizonyítékainak elıterjesztésére. (4) Ha a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a rendelkezésére álló adatok és bizonyítékok alapján nem tud dönteni az összeférhetetlenségi ügy elıterjeszthetıségében, akkor további adatokat és bizonyítékokat szerezhet be. (5) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság összeférhetetlenségi vizsgálata eredményérıl tájékoztatja a polgármestert és javaslatot tesz a polgármesternek a Képviselı-testület (6) bekezdésben foglaltak szerinti megfelelı határidıben történı összehívására. (6) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elıterjesztése, ennek hiányában a polgármester elıterjesztése alapján a Képviselı-testület a következı ülésén, de legkésıbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követı 30 napon belül határozattal dönt az összeférhetetlenségrıl. 36/D. (1) Az összeférhetetlenségi ügyben a határozati javaslathoz módosító indítványt nem lehet tenni, arról a Képviselı-testület vita nélkül határoz. A határozathozatal elıtt a képviselı felszólalhat. (2) Ha a Képviselı-testület nem mondja ki az összeférhetetlenséget, akkor a képviselıvel szemben ugyanezen tények alapján újabb összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezni nem lehet. 14

15 36/E. Az érintett képviselı az összeférhetetlenségét megállapító, illetıleg a megbízatása megszőnését a évi XCVI. törvény 2. c./ pontja alapján kimondó képviselı-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti jogszabálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Vas Megyei Bíróságtól. 36/F. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás (1) A polgármester, illetve az alpolgármesterek megválasztásukkor, majd ezt követıen évente vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni a képviselık vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. (2) A polgármester, illetve az alpolgármesterek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása, vagy a valóságnak nem megfelelı teljesítése esetén a Képviselı-testület minısített többséggel hozott határozata alapján keresetet nyújthat be a polgármester, illetve az alpolgármesterek ellen a Vas Megyei Bírósághoz a polgármester, illetve az alpolgármesterek tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejőleg kérheti a polgármesternek, illetve az alpolgármestereknek e tisztségbıl történı felfüggesztését is. (3) A képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1. napjától számított 30 napon belül a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló évi XCVI. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselı saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élı házas-vagy élettársának, valamint gyermekének a fenti törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. (4) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig az önkormányzati képviselı a képviselıi jogait nem gyakorolhatja és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. -ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet. (5) A vagyonnyilatkozatot az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tartja nyilván és ellenırzi. A képviselı vagyonnyilatkozata az ellenırzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével nyilvános. A képviselı hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenırzés céljából. (6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnál bárki kezdeményezheti. 15

16 (7) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenırzése. (8) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. A kezdeményezést írásban kell benyújtani, amiben konkrétan meg kell jelölni a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, illetve a bejelentésnek tartalmazni kell a bejelentı személyi azonosító adatait (név, lakcím) és aláírását. (9) Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felhívja a kezdeményezıt a hiány pótlására. Ha a kezdeményezı 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt az eljárás lefolytatásáról, vagy további vizsgálat nélkül ezen tényrıl tájékoztatja a Képviselıtestületet. (10) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás keretében felhívja az érintett képviselıt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon a kezdeményezéssel kapcsolatosan, illetve amennyiben azt alaposnak találja javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt adatokat. Ha a képviselı a kifogásolt adatokat kijavítja, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás befejeztérıl haladéktalanul tájékoztatja a Képviselı-testületet. (11) Ha a képviselı a felhívásnak nem tesz eleget, illetve a kezdeményezésben foglaltakat vitatja, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság dönt a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás folytatásáról, melynek keretében a valós vagyoni helyzet tisztázása érdekében az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai betekinthetnek a képviselıvel közös háztartásban élı házas-vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatába. (12) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felhívására a képviselı köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követı 8 napon belül törölni kell. (13) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményérıl a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a soron következı ülésén tájékoztatja a Képviselıtestületet. (14) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló új tényállás nélküli ismételt kezdeményezést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. 16

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének 7/1995/VI.9./ Önk.kt.sz. rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról. Preambulum A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008.(II.15.) sz. Rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása Egységes szerkezetbe Újhartyán Község

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete 1 Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011.() önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (indokolás) Jelen indokolás biztosítja a rendelet megfelelő

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben)

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) 2 Tervezet Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (VIII. 25. ) rendelete az önkormányzat szervezeti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14./2012. (VII.25.) sz. RENDELETE. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14./2012. (VII.25.) sz. RENDELETE. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14./2012. (VII.25.) sz. RENDELETE Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról B e v e z e t ő A helyi Önkormányzatokról szóló törvény a helyi önkormányzatok három

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. május 30.-án tartandó ülésére A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. május 30.-án tartandó ülésére A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. május

Részletesebben

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e Zalacsány Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról T A R T A L O M J E G Y Z É K I. fejezet... 3 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 TARTALOMJEGYZÉK P R E A M B U L U M...4 I. FEJEZET...4 Általános rendelkezések... 4 II. FEJEZET...6 Az önkormányzat feladata és hatásköre... 6 III. FEJEZET...7 A képviselő-testület szervezete, működése...

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben