Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzat"

Átírás

1 Csepreg Város Önkormányzatának 8/2007. (III. 22.) R E N D E L E T E Szervezeti és Mőködési Szabályzat Módosította: 12/2007. (V. 18.) rendelet, 4/2008.(II.15.) rendelet, 12/2008.(V.7.) rendelet Egységes szerkezetbe foglalás: június 11. Csepreg Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv. ) 18. /1/ bekezdése alapján a következı rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei 1. /1/ Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Csepreg Város Önkormányzata /2/ Az önkormányzat székhelye: Csepreg címe: Csepreg Széchényi tér /1/ Csepreg Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) jelképeit, címerét, zászlaját és használatuk rendjét, hivatalait, jelvények alkotását, valamint kitüntetı és elismerı címek alapítását külön rendelet szabályozza. /2/ Csepreg Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módón, széles körő nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, segíti a kisebbségi önkormányzatokat, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 1

2 II. fejezet A képviselı-testület szervezete és mőködése A képviselı-testület szervezete 3. /1/ Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat és hatásköröket fıszabályként a képviselı-testület gyakorolja. A képviselı-testületet a polgármester képviseli. /2/ Törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján kormányrendelet kivételesen a polgármestert államigazgatási hatáskörrel ruházhatja fel. Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzınek és kivételesen a képviselı-testület hivatala ügyintézıjének is. /3/ Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben elıírt esetekben honvédelmi, katasztrófa-elhárítási és polgár védelmi ügyekben a polgármester részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. /4/ Ha a polgármester a /2/ és /3/ bekezdésben biztosított saját államigazgatási feladatkörében, illetve az államigazgatási hatósági hatáskörben jár el a képviselı-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. 4. /1/ A képviselı-testület jogszabályban elıírt kötelezı feladat és hatáskörét törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján kormányrendelet állapítja meg. Az önként vállalt feladatokat a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza a jelzett csoportosításban. /2/ A képviselı-testület a 3. számú mellékletben meghatározott társulásokra a Megállapodások -ban foglaltak szerint hatásköreit átruházza. /3/ A képviselı-testület az Ötv. 10. (1) bek.-ben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át. A képviselı-testület mőködése Az önkormányzati képviselı-testület tagjainak száma: 12 fı a polgármesterrel együtt /1/ A képviselı-testület szükség szerint ülésezik, de évente legalább hat ülést tart. Az ülésekre meg kell hívni a kisebbségi önkormányzatok elnökeit, illetve az Ötv. 92./C (1) értelmében a könyvvizsgálót tanácskozási joggal. 2

3 /2/ A képviselı-testületi ülésre ugyancsak meg kell hívni a költségvetési rendelet alapján támogatott civil szervezetek képviselıjét, amikor a tevékenységi körébe tartozó ügyek kerülnek tárgyalásra /3/ A polgármester köteles az ülést összehívni a települési képviselık egynegyedének vagy a képviselı-testület bizottságának indítványára vagy a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének kezdeményezésére illetve népi kezdeményezés indítványára, 10 napon belül. Indítványukat a jogosultak írásban kötelesek megtenni. /4/ A képviselı-testület megbízatásának lejárta elıtt, név szerinti szavazással, minısített többséggel kimondhatja feloszlatását. 7. A képviselı-testület éves munkaterv alapján végzi tevékenységét, amelyet a tárgy év január 31. napjáig határoz meg. A munkaterv tartalmazza: a./ a fı célkitőzéseket, feladatokat b./ a testületi ülések tervezett idıpontját, napirendjét, c./ megnevezi a napirendi pontok elıadóit d./ meghatározza a kötelezıen tárgyalandó napirendeket, valamint a bizottsági elıkészítést igénylı napirendeket e./ rögzíti a jelentések elkészítésének határidejét, f./ egyéb szervezési feladatokat is rögzít (pl. falugyőlés, évfordulók, stb.) g./ meghatározza a meghívottak körét, tanácskozási jogot biztosítva számukra, h./ a tervezetet a tárgy év januárjában a polgármester terjeszti a testült elé, a kidolgozás a polgármester feladata, i./ a tervezet elkészítésekor a polgármester javaslatot kér a bizottságok elnökeitıl. Az elıterjesztések tartalmi és formai követelményei. 8. /1/ A képviselı-testület elé kerülı elıterjesztés két részbıl áll. Az elsı rész tartalmazza : - a napirend pontos címét és elıadóját - szerepelt-e már napirenden, ha igen milyen döntés született - a jelenlegi körülmények bemutatását, tények ismertetését - az elıterjesztés készítése során végzett összehangoló munkát, eltérı véleményeket. - az elıterjesztés pénzügyi hatásait A második rész tartalmazza: - az egyértelmően megfogalmazott határozati javaslatot, mely rendelkezı részbıl áll - alternatív javaslatokat elkülönítve, 3

4 - a végrehajtásért felelıs szerv, személy nevét és határidejét. /2/ Az elıterjesztés elkészítéséért az érdekeltekkel történı egyeztetéséért a napirend elıadója és a jegyzı felelıs. Amennyiben az elıterjesztı az egyeztetést lefolytatja, úgy annak jogszabályi helyességéért a jegyzı felelıs. A képviselı-testület ülései /1/ A képviselı-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti le. /2/ Az alakuló ülést a legidısebb települési képviselı mint korelnök vezeti. 9. /3/ Az Ötv.31. -a esetén a képviselı-testület összehívására és vezetésére a legidısebb települési képviselı jogosult. /4/ Rendkívüli testületi ülés összehívható szóban, írásban, -en keresztül, valamint halasztást nem tőrı esetben telefonon történhet. /5/ a./ A testület elé kerülı elıterjesztések 5 nappal az ülés elıtt kiküldendık a képviselıknek és a napirendhez meghívottaknak, az ülésre szóló meghívóval együtt. /Írásban vagy en keresztül/ Az elıterjesztések megtekinthetık a Polgármesteri Hivatalban és a városi könyvtárban. b./ A lakosságot a város hirdetıtábláin 5 nappal az ülés elıtt értesíteni kell, az ülés helyének, idejének és a napirendi pontok feltüntetésével. Hirdetések helye: Polgármesteri Hivatal, Mővelıdési Ház, Egészségház, kábel TV, /1/ A képviselı-testület ülése nyilvános. /2/ A képviselı-testület 10. a./ zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása és az állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, - ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele -, továbbá az önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. b./ zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekét sértené. 4

5 /3/ A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai és a jegyzı, aljegyzı továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértı vesz részt. 11. /1/ A képviselı-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. /2/ A képviselı-testület bármelyik képviselı javaslatára titkos szavazást rendelhet el az İtv. 12. /4/ bekezdésében felsorolt esetekben. 12. / 1 / A Polgármester a testületi ülés során: a./ megállapítja, hogy a képviselı-testület ülését az SZMSZ szerint hívták össze b./ megállapítja az ülés határozatképességét c./ tájékoztatást ad az elızı képviselı-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekrıl d./ tájékoztatást ad a lejárt határidejő önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, az elızı ülés óta eltelt eseményekrıl e./ tájékoztatást ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, f./ elıterjeszti az ülés napirendjét. /2/ A képviselı-testület a napirendrıl határozatot hoz. A képviselı-testület többségi vélemény alapján a napirendi pontokat megváltoztathatja és új napirendi pont tárgyalását terjesztheti elı. 13. /1/ Sürgısségi indítványt a polgármester, a bizottsági elnökök és a települési képviselık egynegyede terjeszthet elı. /2/ A sürgısségi indítványt a sürgısség lényegének rövid indoklásával - az ülést megelızı nap 11 óráig - írásban lehet benyújtani a polgármesternél. /3/ Ha a polgármester vagy valamelyik képviselı ellenzi az azonnali tárgyalást, a sürgısség kérdését vitára kell bocsátani. /4/ Ha a képviselı-testület nem ismeri el a sürgısséget, úgy meghatározza, melyik képviselı-testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. 14. Amennyiben az ülés határozatképtelen a meghívóban meghirdetett idıpontban, akkor a polgármester 8 napon belüli új idıpontra köteles összehívni a képviselı-testület ülését. 5

6 15. Az ülés rendjének fenntartása a polgármester feladata. a./ figyelmeztetheti, rendre utasíthatja azt, aki a képviselı-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, b./ ismétlıdı rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezheti a nem képviselıtestületi tag rendbontót. Határozathozatal 16. /1/ A képviselı-testület határozatait általában egyszerő szótöbbséggel hozza. /2/ Minısített többség /a megválasztott települési képviselık több, mint a felének a szavazata szükséges / a./ rendeletalkotás b./ szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás, c./ önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás d./ megállapodás külföldi önkormányzatokkal való együttmőködésrıl, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás, e./ intézmény alapítás, f./ képviselı kizárásához, g./ zárt ülés elrendeléséhez /Ötv. 12../4/ b. pontja/, h./ megbízatásának lejárta elıtti feloszlatásához, i./ keresetet nyújthat be a Bírósághoz a polgármester ellen a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. j./ a város más megyéhez történı csatlakozási kérelméhez k./ a vagyonrendelet szerint forgalomképes vagyon elidegenítésérıl l./ bizottság hatáskörébe tartozó kérdés esetén a hatáskör elvonásáról a képviselıtestület minısített többséggel dönt. 17. A név szerinti szavazásról a képviselı-testület esetenként dönt. Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt a törvény elıírja vagy ha a polgármester, bizottsági elnök és a képviselık egynegyede kéri. 6

7 18. Határozathozatal elıtt a jegyzınek /távolléte esetén az aljegyzınek/ véleménynyilvánítási joga van. Kérdések, interpellációk 19. /1/ A képviselık a tárgyalt napirendhez a testületi ülésen kérdéseiket, interpellációikat a napirendek megtárgyalását megelızıen mondhatják el. /2/ A kérdésre adott válasz elfogadásáról a kérdezı nyilatkozik, és a válasz elfogadásáról külön dönt a képviselı-testület is. /3/ Az interpellációkra minden esetben írásban kell választ adni a következı képviselıtestületi ülés anyagával együtt. Elfogadására a /2/ pontban meghatározottak az irányadók. A válasz másolatát minden települési képviselı megkapja, s annak elfogadása tárgyában a következı ülésen dönt. Amennyiben a képviselı-testület az interpellációra adott választ elfogadja, ugyanazon ügyben újabb interpelláció nem nyújtható be. 1 /4/ Az interpellációk alapján a képviselı-testület részletes vizsgálatot rendelhet el, melybe az interpelláló képviselıt be kell vonni. /5/ A polgármester a megjelent állampolgároknak 2 percben hozzászólási lehetıséget biztosíthat, ha ez irányú szándékukat elıre jelzik. /6/ Az állampolgároknak konkrét helyi közügyekben, ha ez irányú szándékukat 1 nappal az ülés elıtt írásban jelzi, 2 percben szót kell adni. Jegyzıkönyv 20. /1/ A képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyv készül, melyet a polgármester és a jegyzı ír alá. A nyilvános ülés és zárt ülés jegyzıkönyvét egy az ülésen megválasztott jegyzıkönyv hitelesítı hitelesít. A nyílt ülésekrıl a helyi Kábel tévé tudósíthat élıben vagy felvételrıl. /2/ A jegyzıkönyv készítıje a jegyzı, a jegyzıkönyv másolatához mellékeli a meghívót, az írásos elıterjesztést, a rendeletet, és az ülést követı 15 napon belül megküldi a Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének. /3/ Csepreg Város lakossága a testületi nyílt ülés jegyzıkönyvét és mellékleteit a Polgármesteri Hivatal Titkárságán valamint a Mővelıdési Házban megtekintheti. 1 Megállapította: 12/2007. (V. 18.) rendelet. Hatályba lépés: május 18. 7

8 /4 A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni, amelybe csak az érintett személy tekinthet bele. Közmeghallgatás 21. /1/ A képviselı-testület évente egy alkalommal és szükség szerint tart közmeghallgatást, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és javaslatot tehetnek. /2/ A közmeghallgatás tartásáról a város lakosságát nyolc nappal elıbb hirdetmények útján a polgármester tájékoztatja. /3/ A közmeghallgatás idejét a testület éves munkaterve tartalmazza. Lakossági fórumok 22. /1/ A képviselı-testület lakossági fórumok szervezésével is lehetıséget teremt az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre. /2/ A képviselı-testület illetve a polgármester a lakossági fórumok szervezésérıl, munkatervében, illetve szükség szerint dönt. Képviselı-testület bizottságai Állandó bizottságok 23. /1/ A képviselı-testület állandó bizottságai elıkészítı, véleményezı, javaslattevı, ellenırzési feladatokat ellátó - a képviselı-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is felruházható -, egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. /2/ Egy képviselı egyidejőleg két állandó és egy ideiglenes bizottságnak lehet tagja. /3/ A bizottság elnökéül és tagjául a polgármester és az alpolgármester nem választható meg. /4/ A bizottság feladat és hatásköreit az 1. számú melléklet tartalmazza. 8

9 /5/ A képviselıtestület bizottságainak nevét és tagjainak számát a következık szerint határozza meg. Egészségügyi, Családügyi és Szociális Bizottság Tagjai: 3 fı képviselı és 2 fı kültag Kulturális Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Tagjai: 3 fı képviselı és 2 fı kültag Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Tagjai: 5 fı képviselı és 2 fı kültag /6/ A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. 24. /1/ A bizottság éves munkaterv alapján mőködik. /2/ A képviselı-testület munkaterve határozza meg azokat az elıterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá azokat az elıterjesztéseket, amelyekhez a bizottság állásfoglalása szükséges. 25. /1/ A bizottság ülését az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és az elıterjesztéseket legalább az ülést megelızı 2 munkanappal kézhez kapják. /2/ A bizottságot 5 napon belüli idıpontra össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester és a bizottsági tagok 1/3-ának napirendi pontot is tartalmazó indítványára. Az indítványt írásban a bizottság elnökéhez kell eljuttatni. /3/ A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a megválasztott tagok több mint a fele jelen van. 26. A bizottság a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerő szótöbbséggel dönt. 27. A bizottságok ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyben a kisebbségi véleménynek is helyt kell adni. A jegyzıkönyvet a bizottság elnöke írja alá. Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekrıl szóló jegyzıkönyvet az ülést követıen 15 napon belül meg kell küldeni a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltségéhez. 9

10 Egyéb bizottsági ülési jegyzıkönyveket a tárgyhavi lépviselı-testületi ülés mellékleteként fel kell terjeszteni. Ideiglenes bizottságok 28. A képviselı-testület az esetenkénti feladatok ellátásához ideiglenes bizottságot hozhat létre. Polgármester 29. /1/ A polgármester tisztségét fıállású munkaviszonyban látja el. /2/ A polgármester tagja a képviselı-testületnek, a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala, mőködése szempontjából települési képviselınek tekintendı. /1/ A polgármester 30. a./ biztosítja az önkormányzat demokratikus mőködését, széleskörő nyilvánosságot, b./ feladata a településfejlesztés a közszolgáltatás szervezése c./ segíti a települési képviselık, a bizottságok munkáját d./ együttmőködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszervezıdı közösségével e./ a jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában, f./ dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, g./ a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a képviselı-testületnek a hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, h./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, i./ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester /abban az esetben, ha fıállású/ a jegyzı és az önkormányzati intézményvezetık tekintetében és azoknál a szervezeti egységeknél, ahol a munkáltatói jog gyakorlására nincs kijelölt személy, j./ ha a képviselı-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértınek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követı három napon belül nyújthatja be, a képviselı-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. 10

11 /2/ A polgármester részletes feladat és hatáskörét az ÖTM által kiadott aktuális érvényben lévı hatásköri jegyzék tartalmazza. Alpolgármester 31. Az alpolgármester tisztségét társadalmi jogállás szerint látja el. A képviselı-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. 32. Az alpolgármester fı feladata a polgármester helyettesítése. Jegyzı 33. /1/ A jegyzı vezeti a képviselı-testület hivatalát. /2/ Gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. /3/ A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. /4/ Gyakorolja a munkáltatói jogot a képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi tekintetében. A köztisztviselık kinevezéséhez, vezetıi megbízáshoz, visszavonáshoz, jutalom kifizetéséhez és a felmentéshez, - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. /5/ Döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. /6/ Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. /7/ Tanácskozási joggal vesz részt a képviselı-testület, a bizottságok ülésein. /8/ Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. /9/ Köteles jelezni a képviselı-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel 34. /1/ A jegyzı részletes feladat és hatáskörét az ÖTM. által kiadott hatásköri jegyzék tartalmazza. 11

12 /2/ Az aljegyzı helyettesíti a jegyzıt az általa meghatározott körben. Települési képviselı 35. /1/ A települési képviselıt a testületi munkában való részvételhez szükséges idıtartamra a munkahelyén a munkavégzés alól fel kell menteni. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselı-testület téríti meg. /2/ A képviselı-testület a települési képviselınek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának - külön rendeletben - tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELLEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS A polgármesterrel, illetve az alpolgármesterekkel szemben fennálló összeférhetetlenségre vonatkozó eljárás 36. ( /F június 1-jén lépett hatályba a 12/2008.(V.7.) rendelet módosítással) (1) A polgármester, továbbá az alpolgármesterek a megválasztásuktól, illetve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 33/A. (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenségi ok felmerülésétıl számított 30 napon belül kötelesek az összeférhetetlenségi okot megszüntetni. (2) A polgármester, illetve az alpolgármesterek összeférhetetlensége ügyében a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselı tagjaiból álló bizottság tisztázza a tényállást, és ennek alapján alapos ok fennállása esetén kezdeményezi a Képviselı-testület összehívását, ahol ismerteti az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülményeket. (3) Ha a polgármester, illetve az alpolgármesterek az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, bármely képviselı indítványára a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselı tagjaiból álló bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület a következı ülésén, legkésıbb azonban az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követı 30 napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, illetıleg dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha ezt a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény lehetıvé teszi. A Képviselı-testület határozatát az ülést követı munkanapon a polgármesternek, illetve az alpolgármestereknek kézbesíteni kell. (4) A polgármester, továbbá az alpolgármesterek az összeférhetetlenségüket, illetıleg a megbízatás megszőnését megállapító képviselı-testületi határozat felülvizsgálatát kérhetik jogszabálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Vas Megyei Bíróságtól. 12

13 A képviselıkkel szemben fennálló összeférhetetlenségre vonatkozó eljárás 36/A. (1) A képviselı a vele szemben a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló évi XCVI. törvény 5. -a alapján fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármesternek. (2) A képviselı a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen helyzet keletkezését, vagy annak a képviselı tudomására jutását követı 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az összeférhetetlen tisztségrıl való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a polgármesternek. 36/B. (1) A képviselı összeférhetetlenségének a megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél. (2) A kezdeményezést írásban kell benyújtani, amiben pontosan meg kell jelölni, hogy mely képviselıvel szemben és milyen összeférhetetlenségi ok merült fel; mellékelni kell az összeférhetetlenségi ok megállapításához szükséges, az összeférhetetlenségi okot valószínősítı adatokat is. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentı személyi azonosító adatait (név, lakcím) és aláírását. (3) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselı tagjaiból álló bizottságnak adja át kivizsgálásra. (4) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a képviselıi összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentés esetén megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a (2) bekezdésben megkívánt alaki feltételeknek. Ha a bejelentés megfelel e feltételeknek, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elrendeli az összeférhetetlenségi vizsgálati eljárás megindítását. (5) Hiányos bejelentés esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke egy esetben megfelelı határidı kitőzésével hiánypótlásra hívja fel a bejelentıt. Ha a bejelentı nem tett eleget a hiánypótlásra való felhívásnak, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján vagy elrendeli az összeférhetetlenségi vizsgálati eljárás megindítását, vagy ha a bejelentés oly mértékben hiányos, ami nem teszi lehetıvé az összeférhetetlenségi eljárás eredményes lefolytatását, ezen tényrıl, vizsgálata ilyetén megállapításáról a bizottság haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. (6) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke az összeférhetetlenségi vizsgálati eljárás során felszólítja az érintett képviselıt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon 13

14 összeférhetetlensége fennállásáról, illetve írásban jelentse be a polgármesternek az összeférhetetlen tisztségrıl való lemondását. Ha a képviselı az utóbbi megtörténtét bejelenti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének, akkor az elnök megállapítja az összeférhetetlenségi vizsgálati eljárás befejeztét, és errıl a tényrıl tájékoztatja a polgármestert. (7) Ha a képviselı vitatja az összeférhetetlenség fennállását, vagy a felszólítástól számított 5 napon belül nem nyilatkozik az összeférhetetlenség megszüntetésérıl, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke haladéktalanul intézkedik az összeférhetetlenségi eljárás /C. (1) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az összeférhetetlenségi ügyet zárt ülésen tárgyalja. (2) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság adatokat kérhet be és bárkit meghallgathat. (3) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke az összeférhetetlenségi ügy tárgyalásáról, idejérıl és helyérıl köteles az érintett képviselıt értesíteni. Ha a képviselı megjelenik, kérésére meg kell ıt hallgatni, és lehetıséget kell adni neki bizonyítékainak elıterjesztésére. (4) Ha a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a rendelkezésére álló adatok és bizonyítékok alapján nem tud dönteni az összeférhetetlenségi ügy elıterjeszthetıségében, akkor további adatokat és bizonyítékokat szerezhet be. (5) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság összeférhetetlenségi vizsgálata eredményérıl tájékoztatja a polgármestert és javaslatot tesz a polgármesternek a Képviselı-testület (6) bekezdésben foglaltak szerinti megfelelı határidıben történı összehívására. (6) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elıterjesztése, ennek hiányában a polgármester elıterjesztése alapján a Képviselı-testület a következı ülésén, de legkésıbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követı 30 napon belül határozattal dönt az összeférhetetlenségrıl. 36/D. (1) Az összeférhetetlenségi ügyben a határozati javaslathoz módosító indítványt nem lehet tenni, arról a Képviselı-testület vita nélkül határoz. A határozathozatal elıtt a képviselı felszólalhat. (2) Ha a Képviselı-testület nem mondja ki az összeférhetetlenséget, akkor a képviselıvel szemben ugyanezen tények alapján újabb összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezni nem lehet. 14

15 36/E. Az érintett képviselı az összeférhetetlenségét megállapító, illetıleg a megbízatása megszőnését a évi XCVI. törvény 2. c./ pontja alapján kimondó képviselı-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti jogszabálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Vas Megyei Bíróságtól. 36/F. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás (1) A polgármester, illetve az alpolgármesterek megválasztásukkor, majd ezt követıen évente vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni a képviselık vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. (2) A polgármester, illetve az alpolgármesterek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása, vagy a valóságnak nem megfelelı teljesítése esetén a Képviselı-testület minısített többséggel hozott határozata alapján keresetet nyújthat be a polgármester, illetve az alpolgármesterek ellen a Vas Megyei Bírósághoz a polgármester, illetve az alpolgármesterek tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejőleg kérheti a polgármesternek, illetve az alpolgármestereknek e tisztségbıl történı felfüggesztését is. (3) A képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1. napjától számított 30 napon belül a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló évi XCVI. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselı saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élı házas-vagy élettársának, valamint gyermekének a fenti törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. (4) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig az önkormányzati képviselı a képviselıi jogait nem gyakorolhatja és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. -ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet. (5) A vagyonnyilatkozatot az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tartja nyilván és ellenırzi. A képviselı vagyonnyilatkozata az ellenırzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével nyilvános. A képviselı hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenırzés céljából. (6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnál bárki kezdeményezheti. 15

16 (7) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenırzése. (8) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. A kezdeményezést írásban kell benyújtani, amiben konkrétan meg kell jelölni a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, illetve a bejelentésnek tartalmazni kell a bejelentı személyi azonosító adatait (név, lakcím) és aláírását. (9) Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felhívja a kezdeményezıt a hiány pótlására. Ha a kezdeményezı 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt az eljárás lefolytatásáról, vagy további vizsgálat nélkül ezen tényrıl tájékoztatja a Képviselıtestületet. (10) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás keretében felhívja az érintett képviselıt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon a kezdeményezéssel kapcsolatosan, illetve amennyiben azt alaposnak találja javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt adatokat. Ha a képviselı a kifogásolt adatokat kijavítja, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás befejeztérıl haladéktalanul tájékoztatja a Képviselı-testületet. (11) Ha a képviselı a felhívásnak nem tesz eleget, illetve a kezdeményezésben foglaltakat vitatja, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság dönt a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás folytatásáról, melynek keretében a valós vagyoni helyzet tisztázása érdekében az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai betekinthetnek a képviselıvel közös háztartásban élı házas-vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatába. (12) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felhívására a képviselı köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követı 8 napon belül törölni kell. (13) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményérıl a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a soron következı ülésén tájékoztatja a Képviselıtestületet. (14) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló új tényállás nélküli ismételt kezdeményezést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. 16

17 (15) A vagyonnyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatalban rendszeresített a biztonsági követelményeknek megfelelıen elhelyezett páncélszekrényben kell ırizni. (16) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás során az adatvédelmi törvény rendelkezéseit maradéktalanul be kell tartani. (17) A képviselık vagyonnyilatkozatába a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által kijelölt idıpontban havonta legalább két alkalommal az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének vagy arra kijelölt tagjának jelenlétében bárki betekinthet. A polgármesteri hivatal 37. A képviselı-testület Csepreg Város Polgármesteri Hivatala elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre. 37/A (A 37/A -37/C 2008.február 15-én lépett hatályba a 4/2008.(II.15.)rendelet módosítással) A polgármesteri Hivatal alapító okiratának száma: 17/2008 ( I.31. ) 37/B A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt részben önálló költségvetési szervek, valamint e szervek pénzügyi tevékenységéért felelıs személyek: a/ Területi Gondozási Központ: intézményvezetı b/ Egészségház: intézményvezetı c/ Petıfi Sándor Mővelıdési- -Sportház és Könyvtár: intézményvezetı 37.C Az önkormányzat belsı ellenıri feladatait megbízás alapján külsı szervezet látja el 38. A képviselı-testület az ügyrendet külön határozattal hagyja jóvá. 17

18 III. fejezet Társulások 39. A képviselı-testület a feladatainak hatékonyabb, célszerőbb, gazdaságosabb és ésszerőbb megoldása érdekében társulási szerzıdést köthet. IV. fejezet Helyi népszavazás, helyi népi kezdeményezés 40. /1/ A képviselı-testület köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha azt a közigazgatási terület választópolgárainak legalább 20 %-a kezdeményezte. /2/ Eredménytelen helyi népszavazás esetén a képviselı-testület dönt a népszavazásra bocsátott kérdésben. 41. A helyi népszavazás lebonyolítására a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló törvényt kell értelemszerően alkalmazni A képviselı-testület köteles megtárgyalni azt a helyi népi kezdeményezést, amelyet a közigazgatási területén a választópolgárok 5 %-a kezdeményez. Errıl a képviselı-testület külön rendeletben intézkedik. V. fejezet Az önkormányzat éves költségvetése / A képviselı-testület éves költségvetését rendeletben állapítja meg. /2/ A testület a költségvetés tárgyalásának két fordulós rendjét határozza meg. a, Elsı forduló: - központi irányelvek ismertetése - az önkormányzat kötelezıen elıirt és szabadon vállalt feladatainak elemzése alapján a gazdasági koncepció összeállítása - az elızı / bázis / év pénzügyi teljesítésének értékelése 18

19 - bevételi források számbavétele - kiadások kielégítési sorrendjének meghatározása, az intézmények igénye alapján alternatívák bemutatása a felmerült igényekrıl. b, Második forduló - a költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása és elfogadása - tartalékképzés. Önkormányzati vagyon 44. A képviselı-testület külön vagyonrendeletben állapítja meg az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyát a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyait, azokat a feltételeket, amelyek szerint önkormányzati vagyontárgyakkal rendelkezni lehet. 45. Az önkormányzati vagyont szabályozó rendelet az SZMSZ-el összhangban helyi népszavazáshoz kötheti a vagyontárgy, vagyonrész elidegenítését, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét. VI. fejezet Önkormányzati rendeletalkotás 46. A képviselı-testület önkormányzati rendeletet alkothat a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására. Önkormányzati rendeletet alkotni /módosítani/ csak írásos elıterjesztés alapján lehet. 47. /1/ Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: - települési képviselı - képviselı-testület bizottsága - polgármester, alpolgármester - jegyzı. /2/ A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani. /3/ A polgármester a kezdeményezésrıl tájékoztatja a képviselı-testületet a soron következı ülésen

20 /1/ Azon rendelettervezetet, amely a lakosság széles körét érinti, 30 napra közszemlére kell tenni, továbbá a javaslatok összegyőjtése érdekében közmeghallgatást lehet kezdeményezni. /2/ A rendelet-tervezetet az elıkészítés után indoklással együtt kell benyújtani a képviselıtestülethez. /3/ A polgármester, illetve a jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet az elıkészítésnél felmerült, de a tervezetben nem szereplı kisebbségi javaslatokról is. /4/ A rendelet elfogadását követıen annak hiteles szövegét a jegyzı szerkeszti. 49. Az önkormányzati rendeleteket évente eggyel kezdıdı arab sorszámmal, évszámmal, a kihirdetés hónapjának és napjának feltüntetésével kell jelölni. 50. /1/ Az önkormányzati rendeleteket ki kell hirdetni. /2/ A kihirdetés a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetıtáblán való közszemlére tétellel történik. /3/ A kihirdetésrıl a jegyzı gondoskodik. Záró rendelkezések 51. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A jegyzı feladata a mellékletek folyamatos karbantartása, vezetése, kiegészítése. 52. E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a 16/2006. (X.13.) rendelete, 3/2005. (IV.1.) rendelete, 34/2004. (II.10.) rendelete, 1/2004. (I.29.) rendelete, illetve 9/2003. (V.29.) rendelete. Csepreg, március 21. Háromi Jenı sk. polgármester Dr. Erdısi László sk. jegyzı 20

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal, ülések A képviselı-testület müködése A képviselı-testület - A képviselı-testület tagjainak száma: 10 fı a polgármesterrel együtt, aki a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala,

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Sárospatak Város

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról) TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 1.), 12/2007. (VIII. 1.) rendeletekkel módosított 5/2007. (IV. 13.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE

I. Fejezet. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE A HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI İNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MEDINA helyi kisebbségi önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII. törvény 27. -ában,valamint

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

Tokaj Város Önkormányzatának. 7/2006. (III.29.) számú. rendelete. Tokaj Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Tokaj Város Önkormányzatának. 7/2006. (III.29.) számú. rendelete. Tokaj Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Tokaj Város Önkormányzatának 7/2006. (III.29.) számú rendelete Tokaj Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Tokaj Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács)

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2002.(XI.29. )sz. rendelete az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) BEVEZETİ Kál (Sajtoskál) római kori település.

Részletesebben

napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i nyilvános ülésére.

napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i nyilvános ülésére. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-i nyilvános ülésére. Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról PREAMBULUM A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat és jelképei Epöl Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete Epöl Község önkormányzata szervezeti és mőködési szabályzatáról Epöl Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei, elismerı díjak és az önkormányzat hivatalos lapja

Az önkormányzat jelképei, elismerı díjak és az önkormányzat hivatalos lapja Létavértes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011 (IV.19.) önkormányzati rendelete Létavértes Város Önkormányzata Képviselı testülete szervezeti és mőködési szabályzatáról Létavértes Város Önkormányzata

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (módosította a 8/2011.(IV.28.) és a 16/2011.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA Bevezetı rész 1. Az ifjúsági önkormányzat elnevezése: Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2. Az önkormányzat hivatala: 3. Az önkormányzat

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A salgótarjáni helyi szlovák kisebbségi önkormányzat képviselı-testülete

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011 (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat képviselı-testülete és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Magyargéc Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VIII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Részletesebben