KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának belsı felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét A közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. paragrafusában meghatározott kötelezettségének eleget téve az alábbi szabályzatban határozza meg: I. A Szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: ajánlatkérı) Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseire) terjed ki. 2. Az ajánlatkérı a közbeszerzések során-ha azok értéke a Kbt. szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja- köteles a Kbt. és végrehajtási jogszabályai, valamint e Szabályzat rendelkezései szerint eljárni. 3. A közbeszerzési értékhatárokat jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. II. Az ajánlatkérı nevében eljáró, döntést hozó személyek illetıleg szervek 1. Az ajánlatkérı nevében az Európai Uniós közösségi (a továbbiakban: közösségi) értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzésekre vonatkozó eljárások során valamennyi döntés meghozatalára a Képviselı-testület jogosult. Ebben az esetben a Közbeszerzési Bizottság tesz elıterjesztést a Képviselı-testület felé. A döntés alapján készült dokumentumokat a polgármester, a döntés alapján készült szerzıdést a polgármester és a jegyzı írja alá. 2. Az ajánlatkérı nevében a nemzeti értékhatárokat elérı vagy meghaladó közbeszerzésekre vonatkozó eljárások során valamennyi döntés meghozatalára a Közbeszerzési Bizottság jogosult. A Közbeszerzési Bizottság 5 fıbıl áll, elnökét és tagjait a Képviselı Testület saját tagjai sorából választja meg. A döntés alapján készült dokumentumokat a polgármester, a döntés alapján készült szerzıdést a polgármester és a jegyzı írja alá. 3. Az ajánlatkérı nevében a nemzeti értékhatárok alatti közbeszerzések, egyszerő közbeszerzési eljárások során: a 15 millió Ft-ot elérı vagy meghaladó árubeszerzés,

2 a 12,5 millió Ft-ot elérı vagy meghaladó értékő szolgáltatás megrendelése, a 45 millió Ft-ot elérı vagy meghaladó értékő építési beruházás esetén valamennyi döntés meghozatalára a Közbeszerzési Bizottság jogosult. A döntés alapján készült dokumentumokat a polgármester, a döntés alapján készült szerzıdést a polgármester és a jegyzı írja alá. 4. Az egyszerő közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı nevében a nemzeti értékhatárt el nem érı árubeszerzés esetén: a 8 millió Ft-ot elérı vagy meghaladó, de a 15 millió Ft-ot el nem érı árubeszerzések esetén, a 8 millió Ft-ot elérı vagy meghaladó, de 12.5 millió Ft-ot el nem érı értékő szolgáltatás megrendelése esetén, a 15 millió Ft-ot elérı vagy meghaladó, de 45 millió Ft-ot el nem érı értékő építési beruházás megrendelése esetén, valamennyi döntés meghozatalára a polgármester jogosult. A polgármester hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárás során az ajánlatok elbírálására legalább 3 tagú bírálóbizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó polgármester részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzıkönyvet kell készíteni, melynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A bírálóbizottság tagjai felkérésérıl a polgármester dönt úgy, hogy a bírálóbizottság legalább egy tagjának Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának a közbeszerzés tárgya szerinti gazdasági-pénzügyi, illetve mőszaki alkalmasságának a megítélésére vonatkozóan megfelelı szakértelemmel rendelkezı köztisztviselıjének kell lennie. A bírálóbizottság tagjainak teljesítenie kell a Kbt ában meghatározott összeférhetetlenségi feltételeket. 5. A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás és dokumentáció elkészítése és az eljárás más szakaszában résztvevı személyeknek és szerveknek - a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel kell rendelkezniük. III. Az ajánlatkérı nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetve szervek feladatai 1. A Képviselı-testület feladatai a Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása, módosítása a tárgyévben megvalósítandó közbeszerzések pénzügyi fedezetének a költségvetési rendeletben való meghatározása a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv által elıkészített tárgyévi közbeszerzési terv jóváhagyása, módosítása az éves statisztikai összegzés jóváhagyása az elızetes összesített tájékoztató jóváhagyása a közösségi értékhatárokat elérı vagy meghaladó közbeszerzések esetén: az eljárás során az összes döntés meghozatala a lefolytatandó eljárás fajtáinak jóváhagyása a közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele,

3 A közbeszerzési referens által elıkészített tárgyévi közbeszerzési terv jóváhagyása, módosítása. 2. A Közbeszerzési Bizottság feladatai a nemzeti értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzési eljárások esetén, valamint az értékhatár szerint a döntési jogkörébe tartozó nemzeti értékhatárok alatti értékő közbeszerzések, az egyszerő közbeszerzési eljárások esetén a lefolytatandó eljárás fajtájának jóváhagyása hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételérıl való döntési javaslat az ajánlati felhívás, valamint a részvételi felhívás jóváhagyása a közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása az eljárás során az összes döntés meghozatala a részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontása az értékelési eljárás lefolytatása a hiánypótlással kapcsolatos döntések meghozatala az ajánlat érvénytelenségének megállapítása a kizáró okok vizsgálata. 3. A Polgármester feladatai az értékhatár szerint a döntési jogkörébe tartozó nemzeti értékhatárok alatti értékő közbeszerzések, az egyszerő közbeszerzési eljárások esetén: a lefolytatandó eljárás fajtájának jóváhagyása hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele az ajánlattételi felhívás jóváhagyása a közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása a döntések alapján elkészült dokumentumok aláírása. 4. Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala Belsı Ellenırzési Csoportja feladatai a közbeszerzési eljárások lefolytatása törvényességének és szakszerőségének ellenırzése, évente tételes ellenırzést végez a lefolytatott eljárásokkal kapcsolatban, amely kiterjed az eljárások szabályszerőségének vizsgálata mellett az elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerzıdések megkötésére, módosítására és teljesítésére. Az ellenırzésekrıl készült jelentést megküldi a jegyzınek. 5. A közbeszerzési referens feladatai: A közbeszerzési eljárás elıkészítése, az ajánlati/ajánlattételi felhívás, részvételi jelentkezés, a dokumentáció elkészítése, rendelkezésre bocsátása, A közbeszerzés tárgyát képezı eljárással összefüggésben elkészíti a beszerzés mőszaki specifikációját, majd szakértıkkel konzultálva elkészíti az ajánlati dokumentációt, ideértve a közbeszerzés tárgyát képezı mellékleteket, A döntéshozó részére meghatározza a közbeszerzés értékét, Koordinálja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétıl az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítıben történı közzétételéig,

4 Az ajánlatkérıvel egyeztetett módon közremőködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek megválaszolásában, illetıleg a válaszadás elıkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja az ajánlatkérı felé, A Kbt.-ben meghatározott határidıre elkészíti és módosítja közbeszerzési tervet az adott évben tervezett közbeszerzésekrıl, majd a Képviselı-testület jóváhagyását követıen a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldi, Az éves statisztikai összegzés elkészítése és a Képviselı-testület jóváhagyását követı megküldése a Közbeszerzések Tanácsa részére, Az elızetes összesített tájékoztató elkészítése és a Képviselı-testület jóváhagyását követı megküldése a Közbeszerzések Tanácsa részére. IV. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános szabályai 1. Az eljárás lefolytatása a közbeszerzés tárgya szerint érintett közbeszerzési referens és a Közbeszerzési Bizottság feladata; felelnek azért, hogy az eljárás megfeleljen a Kbt. elıírásainak. 2. A közbeszerzési eljárás elıkészítése, az ajánlati felhívás, részvételi jelentkezés, a dokumentáció elıkészítése és az eljárás megindítása elıtt szükséges döntések meghozatalát segítı elıterjesztések elıkészítése a közbeszerzési referens feladatkörébe tartozik. 3. A jegyzı a tárgyév április 30-áig a közbeszerzési tervben foglaltak alapjánmeghatározza a közbeszerzési referens feladatát segítı egyes ügyekben adatot szolgáltató köztisztviselık feladatait január 1-jétıl a közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzések után hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelezı. V. A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje 1. Az ajánlatkérı nevében a közbeszerzési referens, minden évben, legkésıbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít az önkormányzat költségvetése alapján a tárgyévben tervezett közbeszerzésekrıl. A közbeszerzési terv nyilvános. A jegyzı köteles a közbeszerzési tervet a helyben szokásos módon közzétenni. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell ırizni. 2. A közbeszerzési terv alkalmazandó mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülı valamennyi adminisztrációs kötelezettség ide nem értve a Közbeszerzési Bizottság összehívását és az ülésérıl készülı jegyzıkönyv elkészítését-a közbeszerzési referenst terheli. A közbeszerzési referens köteles a közbeszerzési eljárás

5 befejezését követı 15 napon belül az eljárásról készült dokumentáció eredeti példányait a jegyzı részére átadni. 4. Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelıen írásban kell rögzíteni. A közbeszerzési terv módosítását indokolni kell. 5. Az eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatosan keletkezett összes iratot az eljárás lezárásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított 5 évig az irattárban meg kell ırizni. 6. Elızetes összesített tájékoztatót (illetve különös közbeszerzési eljárást alkalmazók esetében idıszakos elızetes tájékoztatót) kell készíteni, amennyiben az adott évre (illetve a következı legfeljebb 12 hónapra) tervezett közbeszerzések tárgyankénti összértéke a jogszabályban meghatározott összeghatárokat eléri, vagy meghaladja. A tájékoztató a közbeszerzés tárgyaiként külön-külön, vagy egyben is elkészítendı. 7. Az elızetes összesített tájékoztató elkészítésénél alkalmazandó nyomtatvány mintáját a 2/2006.(I.13.) IM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, míg a 4.számú melléklettel megküldeni a Közbeszerzési Értesítı részére. Az elızetes összesített tájékoztató elkészítéséért és az értékhatárok, illetve az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kíséréséért a közbeszerzési referens a felelıs. Az elızetes összesített tájékoztatót a tárgyév március 31. napjáig kell elkészíteni, majd jóváhagyásra a Képviselı-testületnek megküldeni. Jóváhagyás után az elfogadott összegzést a tárgyév április 15. napjáig meg kell küldeni közzétételre a Közbeszerzések Tanácsán keresztül az Európai Unió Hivatalos Lapjának. A megküldés az összegzést készítı feladata. A tájékoztató esetlegesen szükséges módosításáért és megküldéséért szintén a közbeszerzési referens a felelıs. Építési beruházás esetén a tájékoztatót a tervezett beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követı 3 munkanapon belül kell elkészíteni, és a döntést követı 5 munkanapon belül kell jóváhagyni, valamint a jóváhagyott tájékoztatót megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának. 8. Az egy költségvetési év alatt lefolytatott közbeszerzésekrıl éves statisztikai összegzést kell készíteni. 9. Az éves statisztikai összegzés elkészítésénél alkalmazandó nyomtatvány mintáját a 2/2006.(I.13.) IM rendelet 21.számú melléklete tartalmazza. Az éves összegzés elkészítéséért és az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kíséréséért a közbeszerzési referens a felelıs.. Az éves statisztikai összegzést a tárgyévet követı év április 30. napjáig kell elkészíteni, majd jóváhagyásra a Képviselı-testületnek beterjeszteni. VI. Az ajánlatkérı nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetıleg az eljárásba bevont szervezetek és személyek felelısségi köre 1. Az éves közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegzés a Kbt.-ben foglalt határidıre történı elkészítéséért és továbbításáért a közbeszerzési referens a felelıs. 2. Az eljárások szabályszerőségéért, illetve jogszerőségéért a közbeszerzési referens, a közbeszerzésben résztvevı szakértelemmel rendelkezı köztisztviselı, valamint az eljárásban résztvevı egyéb személy a felelıs. 3. Az eljárások adminisztrálásáért, illetve az eljárás során keletkezett iratok megırzéséért a közbeszerzési referens és Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala felelıs.

6 4. Az eljárás során hozott döntésekért, beleértve az eljárást lezáró döntést is, a döntéshozó felelıs. VII. Hatályba léptetı és záró rendelkezések 1. Jelen Szabályzat augusztus 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatályba lépését követıen indított közbeszerzések esetén kell alkalmazni. 2. Jelen szabályzat hatályba lépésével Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 227/2004./15263/X.14./.számú határozatával jóváhagyott, 2004.október 15.napjától hatályos közbeszerzési szabályzata hatályát veszti. 3. A közbeszerzést végzı személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat elıírásai szerint a tılük elvárható gondossággal eljárni

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben