KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a i Közbeszerzési szabályzat a i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése a i Közbeszerzési szabályzat 2. sz. kiegészítése hatályát veszti. Ellenırizte:... Harsányi Imréné gazdasági igazgató Jóváhagyta:... Dr. Göböl Zsolt fıigazgató

2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította Aláírás/Dátum Változat száma Módosított oldalszám Szakmailag és tartalmilag ellenırizte Aláírás/Dátum Jóváhagyta Aláírás/Dátum Kibocsátás idıpontja 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSÁÉRT ÉS AZ ALKALMAZÁS ELLENİRZÉSÉÉRT FENNÁLLÓ FELELİSSÉG MEGHATÁROZÁSA FOGALMAK, DEFINÍCIÓK A KÖZBESZERZÉS FOLYAMATA A KÖZBESZERZÉS A közbeszerzések tervezése A közbeszerzési eljárások lefolytatása Beszerzés az országosan Központosított Közbeszerzés keretében A közbeszerzések felettes szervek által történı jóváhagyásának és a felettes szervek tájékoztatásának rendje A BVOP hatáskörébe rendelt áruk és szolgáltatások közbeszerzése Éves statisztikai összegzés KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Az Intézmény Közbeszerzési Bizottságának feladata A gazdasági igazgató feladata A közbeszerzési szakértı közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai A Fıigazgató feladata A Bíráló Bizottság feladata A Gazdálkodó Egység feladata EGYÉB RENDELKEZÉSEK Belsı ellenırzés Záró rendelkezések

4 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A szabályzat célja, hogy meghatározza a Szent Rókus Kórház és Intézményei (a továbbiakban: Intézmény) közbeszerzési eljárásai elıkészítésének és lefolytatásának folyamatát és az elıkészítésben és lefolytatásban részt vevık feladatait és az ezekkel összefüggı felelısségét, valamint a szabályzat alkalmazásának végrehajtásáért és ellenırzésért fennálló felelısségi köröket. 2. A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSÁÉRT ÉS AZ ALKALMAZÁS ELLENİRZÉSÉÉRT FENNÁLLÓ FELELİSSÉG MEGHATÁROZÁSA A szabályzatban megfogalmazottak végrehajtásáért felelısek. A szabályzat alkalmazásáért: Fıigazgató, Gazdálkodó Egységek vezetıi A szabályzat alkalmazásának ellenırzéséért: Fıigazgató, Gazdasági igazgató Gazdálkodó Egységek vezetıi 3. FOGALMAK, DEFINÍCIÓK Jelen szabályzat alkalmazásában: Gazdálkodó Egységek: Az Intézmény szervezeti egységei, amelyek mőködési körében a beszerzések megvalósításához a hatályos jogszabályok alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé. A mőködési körükben felmerülı közbeszerzések szakmai anyagának összeállításáért és a közbeszerzések végrehajtásáért felelıs szervezeti egységek. Gazdálkodó Egységek: Gazdasági és Ellátási Osztály, Biztonsági Osztály, Mőszaki Osztály, Számítástechnikai Osztály, Központi Gyógyszertár, Élelmezési Osztály, Humánpolitikai Osztály Közbeszerzési Bizottság (A továbbiakban: KKB): az Intézmény közbeszerzési feladatainak meghatározását javaslatával segítı-, a gazdasági igazgató közbeszerzésekkel kapcsolatos döntéseinek támogatására létrehozott bizottság. Elnöke a gazdasági igazgató. GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség-és Szervezetfejlesztési Intézet): az Intézmény alapító okiratában meghatározottak szerint a költségvetési szerv középirányító szerve Hirdetmény: ajánlati/részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás, írásbeli konzultációra történı felhívás, tájékoztató az eljárás (adott esetben: a közbeszerzési eljárás adott szakasza) eredményérıl. Jogi szakértı: jogi végzettséggel, szakértelemmel és szakmai tapasztalattal rendelkezı, az ügyvédekrıl szóló évi XI. törvény 5. (1)-(2) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére jogosult, a közbeszerzési eljárások lefolytatása során a jogi szakértelmet biztosító személy vagy szervezet. NFM (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): a 46/2011. (III. 25.) Kormány Rendeletben a közbeszerzések indokoltságának vizsgálatával és a közbeszerzési eljárások, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerzıdések ellenırzésével és engedélyezésével összefüggı feladatokat ellátó szerv. 4

5 BVOP (Büntetés - végrehajtás Országos Parancsnoksága): a 44/2011. (III. 23.) Kormány Rendeletben a Központi Ellátó Szerv feladatainak ellátására kijelölt szerv. Közbeszerzési eljárás: Egy adott beszerzés - amelynek a Kbt. elıírásai szerint számított becsült értéke a Kbt. egybeszámítási szabályai alapján eléri a mindenkori közbeszerzési értékhatárt - megvalósítása érdekében az Intézmény - mint ajánlatkérı által a Kbt. elıírásai szerint lefolytatásra kerülı eljárás. A közbeszerzési eljárás a Kbt pontjában meghatározottak szerint indul és az eljárás eredményérıl szóló hirdetmény közzétételével zárul. Közbeszerzési szakértı: Közbeszerzési tárgyú végzettséggel, szakértelemmel és szakmai tapasztalattal rendelkezı személy vagy szervezet. Szakmai anyag: a közbeszerzés tárgyának/tárgyainak adott esetben részének/részeinek meghatározását, a közbeszerzés tárgyának mennyiségi és minıségi adatait és az ezekkel kapcsolatos követelményeket, az eljárás becsült értékét, az ajánlattevıkkel szemben támasztott követelményeket, a közbeszerzési mőszaki leírást és specifikációt, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi követelményrendszert, a bírálati szempontokat, a szerzıdéses feltételeket, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakterület vonatkozásában a közbeszerzési eljárás során figyelembe veendı valamennyi szakmai kritériumot tartalmazó írott anyag. 4. A KÖZBESZERZÉS FOLYAMATA Az Intézmény a közbeszerzéseinek megvalósítása során a hatályos Közbeszerzési Törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései-, azok idıközbeni módosításai, valamint jelen szabályzat elıírásai szerint köteles eljárni A KÖZBESZERZÉS A közbeszerzések tervezése (1) Az Intézmény évente összesített beszerzési és közbeszerzési tervet készít. A Gazdálkodó Egységeknek minden évben - eltérı utasítás hiányában - legkésıbb minden év február 28-ig kell megküldeniük az adott évre vonatkozó, a mőködési körükben felmerülı beszerzéseik tervét a gazdasági igazgatónak. Ezután kerül sor a beszerzési terv egyeztetésére és a gazdasági igazgató által a költségvetési keretszámok függvényében történı jóváhagyására. A jóváhagyott beszerzési tervben csak olyan beszerzéseket lehet feltüntetni, amelyek esetében a beszerzés megvalósulásának ütemezett idıpontjára a pénzügyi fedezet prognosztizáltan biztosítható. (2) A gazdasági igazgató a Gazdálkodó Egységek adatszolgáltatását, a jóváhagyott beszerzési tervet továbbítja a közbeszerzési szakértı felé. A közbeszerzési szakértı az adatokat áttekinti, a közbeszerzések lefolytatásának idıbeni ütemezésére, az egyes eljárások rendjének meghatározására javaslatot tesz, elkészíti a Közbeszerzési Terv javaslatot, és azt a gazdasági igazgatónak megküldi. A gazdasági igazgató a javaslatot legkésıbb március 31-ig felülvizsgálja, majd jóváhagyja. Jóváhagyó döntésébe az Intézmény Közbeszerzési Bizottságát bevonja, annak javaslatát figyelembe veszi. A jóváhagyást követıen a Közbeszerzési Terv nyilvános, melyet a Gazdálkodó Egységek és a közbeszerzési szakértı a gazdasági igazgatótól megkapnak. A Közbeszerzési Tervben szereplı, adott eljárások szakmai anyagának rendelkezésre állását követıen, az eljárás megindítását a Gazdálkodó Egységek kezdeményezik a gazdasági igazgatónál, 5

6 aki elrendeli az adott eljárás megindítását a közbeszerzési szakértı felé. A közbeszerzések csak ezen utasítás megléte esetén indíthatók. A közbeszerzési terv megléte nem felhatalmazás a közbeszerzési eljárás automatikus megindítására. (3) Az éves beszerzési terv alapján azon árukra, építési beruházásokra és szolgáltatásokra, amelyek összértéke az Intézmény minden szervezeti egységére összesítve az adott évben elıírt közbeszerzési értékhatárt meghaladja, közbeszerzési eljárás keretében kell a szállítót kiválasztani. (4) A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell, az adott közbeszerzések tárgyát, becsült értékét, az eljárás indításának tervezett idıpontját és az eljárást lefolytató szervezet megnevezését. A közbeszerzési terv tartalmazza a központosított közbeszerzés kereteiben beszerzésre kerülı árukat és szolgáltatásokat is. (5) A tervben nem szereplı, de az év folyamán szükségessé váló közbeszerzések esetében, az érintett Gazdálkodó Egységnek erre vonatkozóan igényt kell bejelentenie a gazdasági igazgatónak. A közbeszerzés szakmai anyagának elıkészítését, összeállítását a Gazdálkodó Egység a gazdasági igazgató erre vonatkozó utasítását követıen kezdheti meg A közbeszerzési eljárások lefolytatása (1) Az adott Gazdálkodó Egység mőködési körében felmerült közbeszerzéseknél az eljárás megindításának a gazdasági igazgatónál történı kezdeményezése, szakmai elıkészítése a kezdeményezı szervezet, Gazdálkodó Egység feladata. Munkájába az adott közbeszerzésben érintett szakterület szakemberét (szakembereit) köteles bevonni, a bevonás tényét írásban köteles dokumentálni. A Gazdálkodó Egység a közbeszerzési eljárások szakmai anyagának az elkészítéséért és tartalmáért, valamint rendelkezésre állásáért felelıs. A szakmai anyag összeállításánál a szerzıdéses feltételek meghatározásakor, illetve a szerzıdéstervezet összeállításakor a jogi szakértıvel egyeztet és véleményeztet, a jogi szakértı egyetértése esetén a szerzıdéstervezetet a jogi szakértıvel jóváhagyatja. A gazdálkodó Egység képviselıje részt vesz a közbeszerzés elıkészítésében és a Bíráló Bizottság munkájában. (2) A szakmai anyagot a Gazdálkodó Egység a közbeszerzési szakértı részére megküldi. A közbeszerzési szakértı véleményeltérését jelzi a Gazdálkodó Egységnek. (3) A közbeszerzési szakértı a leegyeztetett szakmai anyag alapján összeállítja a közbeszerzés lefolytatásához szükséges hirdetmény és - amennyiben szükséges a dokumentáció tervezetet, és véleményezésre megküldi azt a Gazdálkodó Egységnek, aki egyetértése esetén a végleges közbeszerzési anyagot jóváhagyásra a gazdasági igazgatónak továbbítja. A jóváhagyott közbeszerzési anyagot a gazdasági igazgató megküldi a közbeszerzési szakértınek. (4) A gazdasági igazgató elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását, ezt követıen a közbeszerzési szakértı a hatályos Kbt. elıírásainak megfelelıen lefolytatja a közbeszerzési eljárást. (5) A közbeszerzési eljárások során a beérkezı ajánlatok elbírálására, az eljárás eredményére vonatkozó, a fıigazgatónak történı javaslattételre a Kbt. elıírásainak megfelelıen, Bíráló Bizottságot kell létrehozni. Tagjait a fıigazgató a gazdasági igazgató javaslata alapján bízza meg. 6

7 (6) Adott közbeszerzési eljárásoknál, amennyiben az eljárás lebonyolításához a közbeszerzés körülményeire tekintettel az szükségesnek mutatkozik, az eljárás elıkészítésébe, a Bíráló Bizottság munkájába külsı szakértıt kell bevonni. A külsı szakértı bevonásáról az érintett Gazdálkodó Egység, vagy a közbeszerzési szakértı, vagy a gazdasági igazgató javaslatára a fıigazgató esetileg rendelkezik. (7) A fıigazgató dönt a Bíráló Bizottság javaslatának elfogadása vonatkozásában. (8) Az eljárás eredményének kihirdetésére a közbeszerzési szakértı intézkedik. (9) A közbeszerzési eljárás alapján aláírásra kerülı szerzıdés aláírása a Kötelezettségvállalási szabályzat szerint történik Beszerzés az országosan Központosított Közbeszerzés keretében (1) A Központosított Közbeszerzés hatálya alá tartoznak, a Kbt.-ben, valamint a központosított közbeszerzésekre vonatkozó hatályos kormányrendeletben meghatározottak szerinti ajánlatkérık, valamint az ebben a körben kiemelt termékek és szolgáltatások. (2) Az adott kiemelt termék termék, szolgáltatás beszerzésért felelıs Gazdálkodó Egység a jogszabály alapján, az Intézményre, mint ajánlatkérıre vonatkoztatva kötelezıen a Központosított Közbeszerzés hatálya alá rendelt árukat, szolgáltatásokat kizárólag a központosított közbeszerzés keretei között kiválasztott szállítóktól és a Kbt. elıírásainak betartásával szerezheti be. (3) A Központosított Közbeszerzés hatálya alá tartozó termék, vagy szolgáltatás megrendelése esetén, az adott termék, szolgáltatás beszerzésért felelıs Gazdálkodó Egységnek a hatályos kormányrendelet elıírásai szerint kell eljárni. A kormányrendeletben foglaltak szerint történı beszerzések szakszerő és a rendeletnek megfelelı bonyolításért, a rendeletben foglalt adatszolgáltatások megküldéséért, az adminisztrációs feladatok ellátásáért az adott Gazdálkodó Egység a felelıs (4) A Központosított Közbeszerzés keretein belül történı beszerzések esetében a Gazdálkodó Egység kezdeményezésére a közbeszerzési szakértı közbeszerzés szakmai támogatást biztosít A közbeszerzések felettes szervek által történı jóváhagyásának és a felettes szervek tájékoztatásának rendje (1) Az éves közbeszerzési tervet a GYEMSZI felé jóváhagyásra meg kell küldeni. (2) A GYEMSZI tájékoztatása szükséges a tárgyhót megelızı hó 15-ig a következı hónapban tervezett közbeszerzések indításáról. (3) A Kórház éves közbeszerzési tervét a GYEMSZI jóváhagyását követıen nyilvántartásba vétel és tájékoztatás céljából az NFM-nek meg kell küldeni. A közbeszerzési terv módosítását és annak indokait - az arról hozott döntést követıen legfeljebb 3 munkanapon belül - az NFM-nek meg kell küldeni. (4) A közbeszerzési eljárás megindítását megelızıen a 46/2011. (III. 25.) Kormány Rendeletben elıírt elıterjesztést kell benyújtani az NFM felé. 7

8 (5) A nemzeti fejlesztési miniszter meghatározhatja azokat a feltételeket és/vagy megjelölheti azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az eljárás megindításához hozzájárul. Ebben az esetben a nemzeti fejlesztési miniszter által meghatározottakat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban érvényesíteni kell. (6) A közbeszerzési eljárás kizárólag a nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulásával és a nemzeti fejlesztési miniszter által jóváhagyott (adott esetben: módosított/kiegészített) tartalommal indítható meg. (7) A közbeszerzési eljárás megindítása és lefolytatása során a 46/2011. (III. 25.) Kormány Rendelet, a Közbeszerzések ellenırzése szakaszában ( ) elıírtak figyelembevételével és betartásával kell eljárni. (8) A szerzıdések megkötése és módosítása során a 46/2011. (III. 25.) Kormány Rendelet, a Szerzıdések ellenırzése ( ), valamint a Közbeszerzési szerzıdések teljesítése, módosítása szakaszában ( ) elıírtak figyelembevételével és betartásával kell eljárni. (9) Negyedévente statisztikai adatszolgáltatást kell teljesíteni az NFM felé a folyamatban lévı és az elızetes tájékoztatás óta befejezett közbeszerzési eljárásokról és a megkötött, a 46/2011. (III. 25.) Kormány Rendelet hatálya alá tartozó szerzıdésekrıl. (10) A közbeszerzések elıkészítése, lefolytatása és a szerzıdések megkötése során a 46/2011. (III. 25.) Kormány Rendelet elıírásainak betartásával és figyelembevételével kell eljárni A BVOP hatáskörébe rendelt áruk és szolgáltatások közbeszerzése (1) A 44/2011. (III. 23.) Kormány Rendelet alkalmazásában közbeszerzési értékhatárt elérı értékő közbeszerzésen a költségvetési törvényben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat elérı vagy meghaladó becsült értékő beszerzéséket kell érteni. A BVOP hatáskörébe rendelt és az uniós értékhatárokat el nem érı értékő beszerzések nem tartoznak a jelen szabályzat hatálya alá. (2) Az uniós értékhatárokat elérı értékő a fogva tartottak kötelezı foglalkoztatása keretében elıállított áruk és szolgáltatások körébe tartozó tervezett igényekkel a Központi Ellátó Szervhez kell fordulni minden év január 20.-ig. (3) Az igénybejelentés tervezetét a Gazdálkodó Egység minden év január 5-ig köteles megküldeni a gazdasági igazgatónak. A gazdasági igazgató jóváhagyását követıen a Gazdálkodó Egység intézkedik az igénybejelentés a Központi Ellátó Szerv felé határidıben történı megküldése vonatkozásában. (4) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv az igény kielégítését nem képes teljesíteni, illetve az Intézmény - mint kedvezményezett - a Központi Ellátó Szerv ajánlatát a 44/2011. (III. 23.) Kormány Rendelet elıírásainak betartása mellett elutasítja, ebben az esetben az Intézmény a beszerzési igény kielégítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást saját hatáskörben köteles lefolytatni. (5) A Gazdálkodó Egység a (3) pontban meghatározottak szerinti esetben a közbeszerzési eljárás megindítását a jelen szabályzatban a közbeszerzések kezdeményezésére vonatkozóan elıírtak szerint köteles kezdeményezni a gazdasági igazgatónál. Ezt követıen a jelen szabályzatban a közbeszerzések lefolytatása vonatkozásában elıírtak szerint kell eljárni. 8

9 (6) A BVOP hatáskörébe rendelt árukra és szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások elıkészítése és lefolytatása során a jelen szabályzat közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseit és a 44/2011. (III. 23.) Kormány Rendelet elıírásait együttesen kell alkalmazni Éves statisztikai összegzés (1) Az éves statisztikai összegzés elkészítéséhez szükséges adatokat a Gazdálkodó Egységek kötelesek a tárgyévet követı év március 30-ig a közbeszerzési szakértı felé megküldeni. (2) A Gazdálkodó Egységek adatszolgáltatásának összesítését a közbeszerzési szakértı elvégzi, az éves beszerzésekrıl készült statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóság részére a tárgyévet követı május 31-ig megküldi. 5. KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Az Intézmény Közbeszerzési Bizottságának feladata (1) A Közbeszerzési Bizottság a gazdasági igazgató közbeszerzési tárgyú döntéseinek támogatására létrehozott, esetenként ülésezı bizottság. (2) Feladata: javaslattétel a gazdasági igazgató felé az éves Közbeszerzési Terv tartalma vonatkozásában. A gazdasági igazgató utasítására egyéb tárgyú javaslattételi feladatot is elláthat. (3) A Bizottság ülésein, az állandó tagok 50%-a jelenléte esetén a Bizottság javaslattételre alkalmas. (4) A Bizottság állandó tagjai: a Gazdálkodó Egységek vezetıi és a közbeszerzési szakértı, eseti tagjai lehetnek: az esetenként bevonni szükséges külsı szakértı(k). (5) A Bizottság Elnöke a gazdasági igazgató, aki a Közbeszerzési Bizottságot évente legalább egy alkalommal, az Intézmény közbeszerzési tervének jóváhagyását megelızıen összehívja. (6) A Bizottság a gazdasági igazgató által meghatározott, egyéb közbeszerzésekkel összefüggı javaslattételi feladatot is elláthat A gazdasági igazgató feladata (1) A Közbeszerzési Bizottságot legalább évente egy alkalommal, az Intézmény közbeszerzési tervének jóváhagyását megelızıen összehívja. (2) Jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet és az éves statisztikai összegzést. (3) Jóváhagyja a Gazdálkodó Egység által a BVOP hatáskörébe rendelt és az uniós értékhatárokat elérı értékő beszerzések vonatkozásában készített igénybejelentés tervezetet. (4) Javaslatot tesz a Bíráló Bizottsági tagi összetételére - ha szükségesnek ítéli meg, külsı szakértı bevonására - vonatkozóan a Döntéshozónak. (5) A közbeszerzés indítását megelızıen, a beszerzés fedezete rendelkezésre állását ellenırzi. 9

10 (6) Indítja az adott közbeszerzési eljárást, esetenként külön meghatározza a fıbb feladatok ellátásával megbízott személyeket. (7) Az eljárási cselekményekkel kapcsolatos anyagokat jóváhagyó aláírásával látja el. (8) A Bíráló Bizottság munkáját irányítja, valamint pénzügyi- gazdasági szakértelmével felelıs vezetıként közremőködik a Bizottság munkájában. (9) A Bíráló Bizottság eljárási döntésekre vonatkozó javaslatát a Döntéshozó elé terjeszti. (10) Intézkedik a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzıdések továbbítására. (11) A létrejött szerzıdések teljesítését ellenırzi, ellenırizteti (12) Intézkedik az Intézmény által a közbeszerzésekkel kapcsolatosan nyilvános közzétételre kötelezett adatok és dokumentumok közzététele (honlapon történı megjelenítése) vonatkozásában (13) Intézkedik az Intézmény felettes szervek felé történı közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztatására-, adatszolgáltatására valamint a közbeszerzések felettes szervek általi jóváhagyására. (14) Intézkedik a Központi Ellátó Szervhez történı igénybejelentésre, a Szervvel lefolytatásra kerülı tárgyalások és a szükséges levelezések lefolytatására. (15) A Gazdálkodó Egységek adatszolgáltatása alapján az éves statisztikai összegzést jóváhagyja, a jóváhagyást követıen intézkedik a Közbeszerzési Hatóságnak történı megküldésre A közbeszerzési szakértı közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai (1) A Gazdálkodó Egységek adatszolgáltatása alapján összeállítja az éves Közbeszerzési Terv javaslatot, és azt a gazdasági igazgatónak megküldi. (2) Szakmai támogatást nyújt az Intézmény által a közbeszerzésekkel kapcsolatosan nyilvános közzétételre kötelezett adatok és dokumentumok közzététele (honlapon történı megjelenítése) vonatkozásában (3) Szaktudásával támogatja az Intézmény felettes szervek felé történı közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztatására-, adatszolgáltatására valamint a közbeszerzések felettes szervek általi jóváhagyására vonatkozó folyamatot. (4) A Központi Ellátó Szervvel lefolytatásra kerülı tárgyalásokhoz és a szükséges levelezések elkészítéséhez a Gazdálkodó Egység erre vonatkozó igénye esetén szakmai támogatást nyújt. (5) A Gazdálkodó Egységek adatszolgáltatása alapján az éves statisztikai összegzést összeállítja, jóváhagyást követıen koordinálja a Közbeszerzési Hatóságnak történı megküldést. (6) A közbeszerzési eljárások elıkészítése során a Gazdálkodó Egységek szakmai anyagát véleményezi, az elıkészítı feladatok koordinálásában részt vesz, a közbeszerzési eljárás elıkészítése során közbeszerzési szakértıi feladatokat lát el. (7) A szakmai anyag véleményezése során véleményezi a Gazdálkodó Egységek a kizáró okok, az alkalmassági követelmények és a bírálati szempontok vonatkozásában tett javaslatát. 10

11 (8) A Gazdálkodó Egységekkel történt egyeztetést követıen, a jóváhagyott szakmai anyag alapján összeállítja az eljárást megindító hirdetmény és - amennyiben az eljárás jellege szerint ez szükséges - a dokumentáció tervezetet. (9) Intézkedik az Intézmény által kijelölt személy bevonásával az eljárás során a jóváhagyott hirdetmények továbbítására és - amennyiben készült - a dokumentáció, rendelkezésre állására. (10) A megindított közbeszerzési eljárás folyamatát szakszerően koordinálja. (11) A közbeszerzési eljárás során a kiegészítı tájékoztatás megadásának folyamatát koordinálja, a közbeszerzés szakmai tárgyú válaszokat megszövegezi. (12) A közbeszerzési eljárási cselekmények lefolytatását koordinálja, a cselekmények írásos dokumentálásáról gondoskodik. (13) Részt vesz a Bíráló Bizottság munkájában és azt közbeszerzési szakértelmével támogatja. (14) Intézkedik az Intézmény által kijelölt személy bevonásával a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetésére A Fıigazgató feladata (1) A közbeszerzési eljárásokban Döntéshozó. A közbeszerzési eljárásokat lezáró döntést hozza meg a Bíráló Bizottság javaslata alapján. (2) Megbízza a Bíráló Bizottság tagjait a gazdasági igazgató javaslata alapján A Bíráló Bizottság feladata (1) A beérkezett ajánlatok értékelését végzi el és írásos javaslatot tesz a Döntéshozónak az eljárás eredménye vonatkozásában. (2) Legalább 3 fıbıl álló bizottság. A bizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési és pénzügyi szakértelemmel rendelkezzenek. A Bíráló Bizottságban biztosítani kell annak/azoknak a Gazdálkodó Egységnek/Egységeknek a képviseletét, akinek/akiknek a mőködési körében a közbeszerzés felmerült. (3) A Bíráló Bizottság tagjainak a Kbt. által elıírt, az összeférhetetlenség fenn nem állása követelményei vonatkozásában meg kell felelniük A Gazdálkodó Egység feladata (1) Összeállítja és határidıben leadja a Gazdálkodó Egység éves beszerzési tervét. (2) Igénybejelentés tervezetet készít a BVOP hatáskörébe tartozó, uniós értékhatárokat elérı áruk és szolgáltatások beszerzése vonatkozásában és határidıben továbbítja azt a gazdasági igazgatónak. (3) A gazdasági igazgató jóváhagyását követıen intézkedik az igénybejelentés a Központi Ellátó Szerv felé határidıben történı megküldése vonatkozásában. (4) Lefolytatja a tárgyalásokat és a szükséges levelezéseket a Központi Ellátó Szervvel. Munkájába a szakterület által érintetteket bevonhatja. 11

12 (5) Az általa kezdeményezett, a mőködési körében felmerült közbeszerzési eljárások szakmai anyagát elkészíti, összeállítja. (6) A közbeszerzés alapadatait meghatározza (tárgy, mennyiség, helyszín, szakmai és szabványossági követelmény rendszer, javasolt szerzıdéses idıtartam, javaslat a helyszíni bejárások idıpontjára, javaslat a bírálati szempontokra, javaslat a szerzıdéses szempontokra). (7) A közbeszerzés szakmai anyagát összeállítja és egyezteti az érintett szakmai egységekkel, társszervekkel, az egyeztetés tényét dokumentálja. (8) A szakmai anyagot, az alapadatokat, javaslatait továbbítja a közbeszerzési szakértı felé, az egyeztetést a közbeszerzési szakértıvel lefolytatja. (9) A mőködési körében felmerült közbeszerzések vonatkozásában az eljárás megindítását és a közbeszerzési szakértıvel leegyeztetett szakmai anyag jóváhagyását a gazdasági igazgatónál kezdeményezi. (10) A kiegészítı tájékoztatás adás során felmerülı szakmai kérdésekre adandó válaszokat megszövegezi, az érintett szakmai belsı szervezeti egységgel egyezteti és idıben továbbítja a közbeszerzési szakértınek. (11) Részt vesz a Bíráló Bizottság munkájában, és a KKB munkájában. (12) Megszervezi és részt vesz a helyszíni bejárásokon. (13) A szerzıdés teljesítését, teljesülését felügyeli, felelıs azért, hogy a megkötött szerzıdéstıl eltérıen sem árubeszerzés, sem építési beruházás, sem szolgáltatás ne realizálódhasson. (14) A szerzıdés teljesítése folyamán a szükséges dokumentációkat, nyilvántartásokat naprakészen vezeti, a szerzıdés teljesítését dokumentálja. (15) Indokolt esetben szerzıdésmódosítást kezdeményez, azt a gazdasági igazgatóval egyezteti, ezt követıen a közbeszerzési szakértıvel egyeztet, egyben haladéktalanul tájékoztatja annak indokáról és szükségességérıl a közbeszerzési szakértıt. (16) Az Intézmény felettes szervek felé történı közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztatásához és az adatszolgáltatáshoz valamint a közbeszerzések felettes szervek általi jóváhagyásához szükséges a mőködési területét érintı adatokat és dokumentumokat határidıben összeállítja. (17) A Központi Ellátó Szerv felé történı igénybejelentéshez szükséges a mőködési területét érintı adatokat és dokumentumokat összeállítja a Szervvel lefolytatásra kerülı tárgyalásokon részt vesz és a szükséges levelezések tervezetét összeállítja. (18) Adatot szolgáltat az éves statisztikai összegzést elkészítéséhez. 6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Belsı ellenırzés (1) A közbeszerzési eljárások ellenırzésére a fıigazgató a Belsı Ellenırzést felkéri a közbeszerzési eljárás ellenırzésére. 12

13 Záró rendelkezések Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni. 13

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT T Ü D Ô G Y Ó G Y I N T É Z E T T Ö R Ö K B Á L I N T 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70. tel: 06-23/511-570, 338-052 fax: 06-23-335-012 e-mail: tbti@torokbalintkorhaz.hu SZ-37 TÖDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. április 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya...3 II. Az ajánlatkérı jogállása...3

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı u. 81.)

Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı u. 81.) Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı u. 81.) - mint Ajánlatkérı - közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2012. október Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı út 81.) közbeszerzési eljárásainak

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 16/2010. (02.18.) Öh. sz. határozatával vizsgálta felül és fogadta el új

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 2.1. Személyi hatály...3 2.2. Tárgyi hatály...3 2.3. A szabályzat kidolgozásáért, karbantartásáért felelısök megnevezése...3 3.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

2.sz. függelék POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

2.sz. függelék POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pomáz Város Önkormányzati Képviselıtestülete Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2.sz. függelék POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı Testülete a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Dr. Trombitás Zoltán Főigazgató Dátum: 2014.08.01. Oldalszám: 1 / 14 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rész 3. 2. Értelmező rendelkezések 3. II. KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Taszár, 2010. május 12. 1 Taszár Község Képviselıtestülete a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 MTA Nyelvtudományi Intézet BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-jétıl BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2 Az MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

(2) Amennyiben a döntési jogosult az (1) bekezdés a- b) pontjai esetében a felhívás és dokumentáció legfontosabb feltételeiről dönt, külön döntés a fe

(2) Amennyiben a döntési jogosult az (1) bekezdés a- b) pontjai esetében a felhívás és dokumentáció legfontosabb feltételeiről dönt, külön döntés a fe 1. melléklet a 16/2016. (III. 24.) határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyöstarján Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közbeszerzésekről

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. december 17-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. december 17-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának módosításával kapcsolatos döntések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Preambulum: Az OTP Fáy András Alapítvány minden szakmai tevékenységét így a közbeszerzési eljárásokat is a Fáy szellemi örökség jegyében, de a jelen kor legmagasabb szakmai kihívásainak

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a szeptember 13-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a szeptember 13-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a 2012. szeptember 13-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata I. A közbeszerzési Szabályzat célja, tartalma, hatálya 1. A szabályzat célja hogy rögzítse

Részletesebben

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 A Magyar Vívó Szövetség Elnökségének /2013(2013.05.14) sz. határozata a Magyar Vívó Szövetség Közbeszerzési Szabályzatáról Jelen határozat a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Pomáz Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 29/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELİTERJESZTÉS. a Pomáz Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 29/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Pomáz Város Önkormányzat Jegyzıje ELİTERJESZTÉS a Pomáz Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 29/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselı testület!

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2/2014. (II. 14.) szabályzata a KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 13/2009. (V.1.) számú r e n d e l e t e

Fejér Megye Közgyőlése 13/2009. (V.1.) számú r e n d e l e t e Fejér Megye Közgyőlése 13/2009. (V.1.) számú r e n d e l e t e a közbeszerzés helyben központosításáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2009. (XI.20.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 13. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Ikt.sz.: VI.807/2008. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi közbeszerzésekrıl, a 2008. évi

Részletesebben

Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft. Közbeszerzési szabályzata

Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft. Közbeszerzési szabályzata Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft. Közbeszerzési szabályzata 1/18 Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft, figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 6.

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA T A R T A L O M 1 Általános rendelkezések 1.1. A Szabályzat célja 1.2. A Szabályzat hatálya 1.3. Alapfogalmak 2. A közbeszerzések csoportosítása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendje

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendje A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendje (Az Ügyrendet a Tanács 7/2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló többször

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2. számú melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a közbeszerzési eljárások rendjéről, szervezeti feltételeiről és lefolytatásának menetéről A Szabályzatot Miskolc

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések A szabályzat célja Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető rendelkezések A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 67/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben