ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás"

Átírás

1 ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület december 12.-i ülésén (a Koren közi közbeszerzési tanácsadó kiválasztásakor) elhangzott egy javaslat Kovács Tamás Képviselı részérıl, hogy írjunk ki felhívást közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre. Az elıterjesztéshez csatoltan található a javaslat ajánlati felhívásra. Alapvetıen két fı részrıl szól: 1. általános tanácsadás 2. eljárás lebonyolítás: új egyszerő eljárásra, közösségi értékhatárt elérı vagy azt meghaladó eljárásokra. Kérem a T. Képviselı-testületet tegyék meg módosító javaslataikat, illetıleg kérem jóváhagyásukat az ajánlati felhívás elfogadására.! Az anyagot összeállította: Pálinkás Csilla mőszaki irodavezetı Aszód, március 20. Sztán István polgármester 1

2 HATÁROZATI JAVASLAT Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre irányuló ajánlati felhívást az alábbi módosító javaslatokkal elfogadja: Felelıs: Határidı: kmf. Sztán István sk. polgármester Kissné Kulybus Gizella sk. címzetes fıjegyzı 2

3 AJÁNLATI FELHÍVÁS Közbeszerzési tanácsadó kiválasztására A beszerzés tárgya, mennyisége, leírása, illetıleg a minıségi és teljesítmény-követelményei 1. Aszód Város Önkormányzata, mint ajánlatkérı részére általános jelleggel közbeszerzési tanácsadás. a) Tartalmazza a tanácsadó folyamatos rendelkezésre állását telefonon, illetve személyesen. b) A Tanácsadó az Önkormányzat kérésre írásbeli szakvéleményt készít; c) A Tanácsadó szükség esetén részt vesz a bizottsági, testületi ülésen. d) A havidíj 2 db személyes helyszíni tanácsadást (megjelenést) tartalmaz (idıkorlát nélkül(!)) és tartalmazza az önkormányzat tetszıleges számú megkereséseire adott szakértıi válaszok elkészítését, írásbeli dokumentálását. e) A díj tartalmazza szükséges esetben a telefonos tanácsadást is korlátlan számban. 2. Aszód Város Önkormányzata, mint ajánlatkérı megbízásából egyes közbeszerzési eljárások lebonyolítása, ennek keretében a Tanácsadó az alábbi feladatokat látja el: a. a rendelkezésre álló információk alapján javaslatot tesz az eljárás típusának meghatározására; b. eljárást megindító felhívás elıkészítése az Önkormányzattal történt folyamatos, elızetes konzultáció , fax, telefon, személyes egyeztetések alapján; c. dokumentáció elıkészítése az Önkormányzat által adott közbeszerzési mőszaki leírás alapján /a közbeszerzés tárgya szerinti, valamint a pénzügyi szakértelmet az Önkormányzat biztosítja/; d. részvétel az Önkormányzat Bíráló Bizottságának ülésein; e. kiegészítı tájékoztatás megadása (Önkormányzattal egyeztetve); f. ajánlatok felbontása az ajánlatkérı Önkormányzat székhelyén; g. jegyzıkönyv elıkészítése a bontásról; h. bontásról készült jegyzıkönyv megküldése az ajánlattevıknek; i. hiánypótlási felhívások elıkészítése; j. ajánlatok bírálata (a Tanácsadó a Bíráló Bizottságba közbeszerzési szakértelmet biztosító - hivatalos közbeszerzési tanácsadói minısítéssel rendelkezı - bírálóbizottsági tagot delegál); k. bírálati lapok és bírálati jegyzıkönyv elıkészítése, illetve elkészítése; l. tárgyalás lebonyolítása és jegyzıkönyvezése; m. írásbeli összegezés elıkészítése, illetve elkészítése; n. szakvélemény és döntési javaslat elıkészítése, illetve elkészítése; o. írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevıknek; p. esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Önkormányzat képviselete a döntıbizottsági eljárásban; q. a Tanácsadó minden esetben elıkészíti a vonatkozó jegyzıkönyvek tervezetét, személyes részvétel esetén pedig jegyzıkönyvet készít a Bíráló Bizottság munkájáról. 1

4 3. Aszód Város Önkormányzata évi éves összesített közbeszerzési tervének esetleges módosítása az év folyamán tekintettel az Önkormányzat évi költségvetésére is. Az Önkormányzat elfogadott évi költségvetése alapján a Tanácsadó készíti el az éves összesített Közbeszerzési tervet, amelyet az Önkormányzat Képviselı-tetsülete április 15-ig elfogad. Az ajánlat benyújtási határideje Az ajánlatot zárt borítékban, legkésıbb április 14-én kedden 12:00 óráig Aszód Város Polgármesteri Hivatal Mőszaki Irodájában, átvételi elismervény ellenében kérjük leadni. Határidın túl érkezett ajánlatot nem tudunk figyelembe venni. A zárt borítékra kérjük ráírni: - az ajánlattevı megnevezését és - Ajánlat Aszód Város Önkormányzata- Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása tárgyában feliratot. Az ajánlatok bontása a beérkezés határidejét követıen, március 20. pénteken a Polgármester Irodájában történik. A Polgármester a nyertes ajánlattevıvel szerzıdést köt. A tervezett szerzıdéskötés ideje április 01. (szerda) óra. A szerzıdés határozatlan idıre szól, 90 napos határidıvel bármikor felmondható. Keretösszeg évre legfeljebb 7,75 millió Ft. A teljesítés határideje 1. Általános közbeszerzési tanácsadás szolgáltatást havonta, a tanácsadásra vonatkozó igény felmerülésekor kell teljesíteni. 2. A közbeszerzési eljárások lebonyolítását a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti határidıben kell lebonyolítani. 3. A közbeszerzési terv módosítását a jogszabályban rögzített határidıig elkészíti. A teljesítés helye A tanácsadás helye, a Közbeszerzési Bizottsági ülés helyszíne Aszód Város Polgármesteri Hivatal Mőszaki Irodája, Képviselı Testületi ülés helyszíne Aszód Város Polgármesteri Hivatal Tanácsterme. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 1. Általános tanácsadási díj: számlázása havonta történik, fizetési határidı 15 nap. 2. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása: a Tanácsadó eredményes, vagy eredménytelen közbeszerzési eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldését követıen jogosult számla benyújtására azzal, hogy az ajánlatok bontását követıen a Tanácsadó a díj 100%-ra jogosult, míg az eljárást megindító hirdetmény visszavonása esetén a díj 50 %-ra, fizetési határidı 30 nap éves összesített Közbeszerzési Terv összeállítása: a tanácsadó a terv elkészítését követıen jogosult a számla benyújtására, fizetési határidı 30 nap. A Megrendelı részérıl mőszaki témában illetékes személy: Aszód Város Polgármesteri Hivatal Mőszaki Iroda, Pálinkás Csilla, mőszaki irodavezetı T: 28/ , F: , M: 30/ , 2

5 A Megrendelı részérıl egyéb kapcsolattartó személy: Asztalos Tamás képviselı, Közbeszerzési Bizottság vezetıje. M: 30/ , Bírálat Az ajánlatok részszempontok (lsd. 1. számú melléklet szerinti ajánlati nyilatkozat) szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám határa pont. A pontszámok két-tizedesjegy pontossággal kerünek meghatározásra, az általános kerekítés szabályai szerint. A pontozás során Ajánlatkérı relatív értékelési módszert alkalmaz, lineáris arányosítással az alábbi képlet alapján: A vizsgált -A legrosszabb A legjobb -A legrosszabb (P max -P min )+P min P= a vizsgált ajánlati elem pontszáma P max = a pontskála felsı határa (100 pont) P min = a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb = a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb = a legelınytelenebb ajánlat tartalmi eleme Benyújtandó dokumentumok Az ajánlattételhez Ajánlattevınek mellékelnie kell 1. Büntetıjogi felelıssége tudatában tett írásbeli nyilatkozatát arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csıd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban; egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérı székhelye szerinti helyi adó hátralékkal nem rendelkezik; öt évnél nem régebben - végzett építési beruházásoknál vállalt szerzıdéses kötelezettségének megszegését jogerıs államigazgatási, illetve bírósági határozat nem állapította meg. 2. jelen ajánlati felhívás 1. számú mellékleteként csatolt ajánlati nyilatkozatot (kitöltve). 3. a teljesítésbe bevonni szándékozott szakemberek végzettségét igazoló dokumentumokat (diplomamásolat, hivatalos közbeszerzési tanácsadói bejegyzést igazoló dokumentumok). Az ajánlattevı a fentiek szerint igazolja, hogy a teljesítésbe bevon legalább - legalább 1 fı jogi és/vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezı jogász szakembert; - legalább 1 fı felsıfokú pénzügyi-közgazdasági végzettséggel rendelkezı szakembert; - legalább 2 fı hivatalos közbeszerzési tanácsadói minısítéssel rendelkezı szakembert. 4. Nyilatkozatot arról, hogy ajánlatát április 15-ig fenntartja. A fenti dokumentumok hiánya az a pályázatból való kizárását vonja maga után. Aszód, március 9. Sztán István sk. polgármester 3

6 Feladat Ajánlat Súlyszám Általános tanácsadási díj (Tartalmazza a tanácsadó folyamatos rendelkezésre állását telefonon, illetve személyesen. A Tanácsadó kérésre írásbeli szakvéleményt készít, szükség esetén résztvesz a bizottsági, testületi ülésen. A havidíj 2 db személyes helyszíni megjelenést tartalmaz (idıkorlát nélkül) és tartalmazza az önkormányzat tetszıleges számú megkereséseire adott szakértıi válaszok elkészítését, írásbeli Ft+ÁFA/hónap dokumentálását, valamint szükséges esetben a telefonos tanácsadást. Havi 2 személyes helyszíni tanácsadáson felüli további helyszíni tanácsadás költsége (a havi alapdíj 2 db személyes helyszíni tanácsadást tartalmaz, az ezen felüli helyszíni személyes tanácsadási, rendelkezésre állási költségeket és díjat kell itt megadni) Új egyszerő eljárás lebonyolításának, hivatalos közbeszerzési tanácsadói közremőködés, a közbeszerzési eljárás dokumentálásának díja (2009. április 1-tıl hatályos Kbt. szerint) Ft+ÁFA/helyszíni tanácsadás 2 Árubeszerzés esetén Ft+ÁFA/eljárás 3 Építési beruházás esetén Ft+ÁFA/eljárás 3 Szolgáltatás megrendelése esetén Ft+ÁFA/eljárás 3 Közösségi értékhatárt elérı, vagy azt meghaladó értékő eljárás lebonyolításának, hivatalos közbeszerzési tanácsadói közremőködés, a közbeszerzési eljárás dokumentálásának díja (2009. április 1-tıl hatályos Kbt. szerint) Árubeszerzés esetén Ft+ÁFA/eljárás 3 Építési beruházás esetén Ft+ÁFA/eljárás 3 Szolgáltatás megrendelése esetén Ft+ÁFA/eljárás 3 Az ajánlati felhívás 1. számú melléklete: ajánlati nyilatkozat 3.., március. Ajánlattevı aláírása 4

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail:

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérı: Budakeszi Város Önkormányzat cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. fax: 36 /23 535-712 képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia kapcsolattartó: e-mail: varoshaza@budakeszi.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának. Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Ózd Város Önkormányzatának. Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. január 1-től Módosította: 146/2012. (X.2.) határozat (hatályos: 2012. október 3-tól) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben