Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Közbeszerzési Szabályzat célja: A Szabályzat hatálya: Alkalmazott fıbb jogszabályok Közbeszerzési alapelvek Közbeszerzési értékhatárok Az értékhatár megállapítására vonatkozó elıírások A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok Összeférhetetlenségi szabályok és a titoktartási kötelezettség... 5 II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA ELİTT VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK Elıkészítési szakasz A közbeszerzési eljárás elıkészítésére vonatkozó általános szabályok... 6 III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVİ SZEMÉLYEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE A közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök és feladatok Az ajánlatkérıt képviselı vezérigazgató hatáskörébe tartozó feladatok: A mőszaki vezérigazgató-helyettes feladata: A gazdasági vezérigazgató-helyettes feladata: Közbeszerzési témafelelıs Az eljárásba bevont személyekkel (bíráló bizottsági tagokkal, külsı szakértıkkel) kapcsolatos szabályok A bíráló bizottság feladata: A bíráló bizottság vezetıjének (elnökének) feladata: A bíráló bizottság titkárának a közbeszerzési témafelelısnek feladatai: A bírálóbizottsági tagok feladatai: Közbeszerzési szakértı vagy tanácsadó IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE Az eljárás megindítása A hirdetmény közzététele Az dokumentáció részei Az ajánlatok átvétele Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontására vonatkozó szabályok V. Döntéshozatal Döntéshozatal Eredményhirdetés VI. SZERZİDÉSKÖTÉS VII. Az iratok megırzése A közbeszerzési eljárás nyilvánossága Éves statisztikai összegzés Az iratok megırzése A közbeszerzési eljárás nyilvánossága Éves statisztikai összegzés VIII. Közbeszerzések Ellenırzése MELLÉKLETEK Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 2/22

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja: A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: a Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseivel összhangban az ajánlatkérı közbeszerzéseire vonatkozóan: a.) szabályozza az eljárás elıkészítésének, lefolytatásának rendjét, b.) meghatározza a törvény végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit, c.) meghatározza az eljárásba bevont személyek és szervezetek felelısségi rendjét, d.) a törvény rendelkezései alapján gyakorlati elıírásokat adjon az eljárások végrehajtására. 2. A Szabályzat hatálya: 1. Ezen Szabályzat rendelkezései alkalmazandók a Heves Megyei Vízmő Zrt., mint ajánlatkérı (továbbiakban: ajánlatkérı) által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban, azok elıkészítése, kiírása, lefolytatása során. 2. A Szabályzat elıírásait köteles betartani a közbeszerzési eljárásban résztvevı valamennyi személy és szervezet. 3. Ajánlatkérı a Kbt. 6. (1) bekezdés e) pontja alapján tartozik a törvény hatálya alá. Ajánlatkérı a Kbt (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, ivóvíz termelése, szállítása vagy elosztása közszolgáltatást nyújtja. 4. A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik a Kbt. szerinti értékhatároktól függıen az ajánlatkérı a.) árubeszerzése, b.) építési beruházása, c.) szolgáltatás megrendelése. 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok a) a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) b) a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvtv) c) a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (Vksztv.) d) a Magyarország mindenkori éves központi költségvetésérıl szóló törvény e) a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22.) Kormányrendelet, f) a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, g) az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendı dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII.09.) Kormányrendelet, Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 3/22

4 h) az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, i) a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenırzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeirıl, valamint az éves statisztikai összegzésrıl szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet, j) a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szól 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet 4. Közbeszerzési alapelvek A Részvénytársaság a közbeszerzési eljárásai során figyelembe veszi a Kbt., illetve a Vksztvben meghatározott alapelveket. 5. Közbeszerzési értékhatárok Az uniós értékhatárokat a Kbt. 10. (2) bekezdése szerint az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A nemzeti értékhatárokat az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozóan minden évben a költségvetési törvény határozza meg. Az uniós, valamint a nemzeti értékhatárokat a Közbeszerzési Hatóság minden év elején a Közbeszerzési Értesítıben teszi közzé. 6. Az értékhatár megállapítására vonatkozó elıírások A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetıleg kínált általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt okban foglaltakra tekintettel megállapított legmagasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét, továbbá a részvételre jelentkezı vagy ajánlattevı részére fizetendı díjat, jutalékot is. (Kbt.11. (1) (2) bekezdés ) 7. A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok Az ajánlatkérı a munkatársak, a felkért és megbízott külsı szakértık kijelölésénél köteles figyelemmel lenni a Kbt. 24. szerint meghatározott összeférhetetlenségi szempontokra. Az összeférhetetlenségi szabályt az ajánlattevıkre, részvételre jelentkezıkre, alvállalkozókra, vagy az igazolásban résztvevı szervezetekre is alkalmazni kell. Az adott közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek haladéktalanul kötelesek írásban részletesen tájékoztatni a vezérigazgatót, ha az Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 4/22

5 adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részérıl bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztetı, alapelveket megsértı cselekményt észlelnek. A vezérigazgató az ilyen bejelentést köteles haladéktalanul kivizsgálni, és köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. A közbeszerzési eljárásban résztvevık megbízását a Szabályzat 1. számú melléklete figyelembevételével kell elkészíteni. 8. Összeférhetetlenségi szabályok és a titoktartási kötelezettség Az eljárásban résztvevı valamennyi munkatárs, megbízott külsı szakértı, a Kbt ban meghatározottakra figyelemmel köteles összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni a Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal. II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA ELİTT VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK 1. Elıkészítési szakasz 1.1 Az ajánlatkérı adott évre tervezett közbeszerzési eljárásairól éves közbeszerzési tervet készít. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell: - a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát, mennyiségét - a beszerzés CPV kódját, - a tervezett közbeszerzési eljárás eljárásrendjét, típusát, - idıbeli ütemezést (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett idıpontját, a szerzıdés teljesítésének várható idıpontját vagy a szerzıdés idıtartamát) - sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben elızetes összesített tájékoztató közzétételére 1.2 A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelıen szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 5/22

6 1.3. A közbeszerzési terv nyilvánosságára, megırzési idejére, megküldésére egyebekben a Kbt ban foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni. 2. A közbeszerzési eljárás elıkészítésére vonatkozó általános szabályok 2.1. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás elıkészítése során, az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést végez, megállapítja a közbeszerzés becsült értékét A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll, vagy megfelelı biztosíték van arra, hogy a teljesítés idıpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll Ha az ajánlatkérı támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az eljárást megindíthatja, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági szereplık figyelmét erre a körülményre, valamint a Kbt. 40. (4) bekezdésében foglaltakra A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárásfajtáról a másikra. III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVİ SZEMÉLYEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 1. A közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök és feladatok Ajánlatkérı közbeszerzési feladatainak szervezésére és megvalósítására külön szervezetet nem állít fel, a közbeszerzési tevékenység irányítása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik az alábbiak szerint: 1.1. Az ajánlatkérıt képviselı vezérigazgató hatáskörébe tartozó feladatok: a.) felelısséggel tartozik azért, hogy beszerzései során az ajánlatkérı a hatályos közbeszerzési törvény rendelkezései szerint járjon el; b.) feladata a Közbeszerzési Szabályzat elkészíttetése és jóváhagyása; c.) esetenként dönt az egyes közbeszerzési eljárások megindításáról; d.) a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében közremőködı alkalmazottak megbízása, továbbá a részvételi, illetve az ajánlati felhívás alapján az ajánlatkérıhöz benyújtott részvételi jelentkezések, illetve ajánlatok elbírálására létrehozott legalább háromtagú bizottság vezetıjének és tagjainak jóváhagyása; e.) a bíráló bizottság szakvéleménye alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala; f.) szakértıként megbízott személyek, vagy gazdálkodó szervezetekkel szerzıdéskötés; Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 6/22

7 g.) a közbeszerzési eljárások szabályszerő lefolytatása ellenırzésének elrendelése, a szabálytalan, vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértı esetek kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele; h.) esetenként a Szabályzatban foglaltak szerint egyes intézkedések alól a felmentés megadása; i.) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a Kbt (1) bekezdésében elıírt tájékoztatás megadása a Közbeszerzési Döntıbizottság részére; j.) közbeszerzési eljárás külsı szervezettel történı lefolytatásának engedélyezése A mőszaki vezérigazgató-helyettes feladata: a) közremőködik a közbeszerzési eljárások tervezésében; b) a közbeszerzési eljárások elıkészítése során a szükséges mőszaki szakértelem biztosítása érdekében gondoskodik a közbeszerzési mőszaki leírás elıkészítésérıl; c) a vezérigazgató felkérése alapján részt vesz a bíráló bizottság munkájában A gazdasági vezérigazgató-helyettes feladata: a) a közbeszerzési terv elkészítése b) a közbeszerzési eljárás tervezésénél gondoskodik arról, hogy a becsült érték meghatározásához szükséges pénzügyi adatok rendelkezésre álljanak; c) a közbeszerzési eljárások elıkészítése során közremőködik az ajánlati felhívás és dokumentáció pénzügyi tartalmának meghatározásában, a bírálati szempontok kiválasztásában; d) a vezérigazgató felkérése alapján részt vesz a bíráló bizottság munkájában Közbeszerzési témafelelıs Minden egyes közbeszerzésre közbeszerzési témafelelıst (referens) kell kijelölni, akinek a feladata különösen a végrehajtásra és az adminisztrációra vonatkozó tevékenységek elvégzése, elvégeztetése: a.) a közbeszerzési eljárás szakszerő elıkészítése és lefolytatása, b.) a lebonyolítás során felmerülı szervezési és adminisztrációs intézkedések megtétele, c.) a részvételi, illetve az ajánlati felhívások összeállítása és jóváhagyása, közzétételre történı elıkészítése, d.) a meghívásos és a hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás részvételi felhívásának összeállítása és közzétételre történı elıkészítése, Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 7/22

8 e.) az ajánlati dokumentáció összeállítása, kivéve a mőszaki leírást, amelyet - a közbeszerzés tárgyát figyelembe véve szakértelemmel rendelkezı - szakember készít, f.) az ajánlati dokumentáció átadásának megszervezése és lebonyolítása, beleértve a szükséges példányszám biztosítását is, g.) az ajánlattevık tájékoztatásának, továbbá a konzultáció és a helyszíni szemle (helyszíni bejárás) megszervezése és lebonyolítása, h.) az ajánlatok átvételének és bontásának megszervezése és lebonyolítása, i.) az értékelésben részt vevı bírálóbizottság tájékoztatása, munkájának megszervezése (pl. a szükséges helyiség biztosítása, a benyújtott ajánlatok zárt helyen történı tárolása, hogy illetéktelen személy ne tudjon azokhoz hozzájutni), j.) részvétel a benyújtott ajánlatokat értékelı bírálóbizottság munkájában, k.) a formai hiányok pótlása esetén a Kbt ban meghatározott ellenırzési tevékenység elvégzése, l.) a nyilvánvaló számítási hiba javítása, m.) a bírálóbizottság szakvéleményének döntésre történı felterjesztése, n.) az eredményhirdetés megszervezése és lebonyolítása, o.) az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegzés összeállítása és a Kbt ában elıírt kötelezı tájékoztatások megadása az ajánlattevıknek, illetve a részvételre jelentkezıknek és a Közbeszerzési Hatóságnak, p.) az eljárás folyamatos jogi kontrolljának biztosítása, q.) a szakértık és az eljárásba bevont egyéb személyek (pl. közjegyzı) közremőködésének javaslat formájában történı kezdeményezése, r.) az eljárás során az emlékeztetık, jegyzıkönyvek elkészítése és a Kbt.-ben elıírt határidın belül a kötelezı tájékoztatás megadása, s.) az iratok, dokumentumok nyilvántartása, gondos ırzésének megszervezése, t.) az éves összegzés összeállítása, u.) döntés után a megkötött szerzıdés teljesítésének figyelemmel kísérése a beszerzés átadás-átvételéig, illetve teljesítéséig. 2. Az eljárásba bevont személyekkel (bíráló bizottsági tagokkal, külsı szakértıkkel) kapcsolatos szabályok 2.1 A közbeszerzési eljárásokban benyújtott ajánlatok értékelésére, valamint a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslat elkészítésére és elıterjesztésére legalább háromtagú bíráló bizottságot kell létrehozni. Vezetıjét és a tagokat a vezérigazgató nevezi ki A bizottságot a közbeszerzés tárgyának megfelelı - mőszaki, technológiai, jogi, gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi és piaci ismeretekkel rendelkezı - szakemberekbıl kell összeállítani. A közbeszerzési témafelelıs minden esetben tagja a bizottságnak, és a bírálóbizottság titkári feladatát látja el. A bíráló bizottság írásbeli szakvéleményt (bírálati lap) és döntési javaslatot készít az ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárást lezáró Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 8/22

9 döntést meghozó Vezérigazgató részére. Minden bizottsági tag egy szavazattal rendelkezik. A bizottság döntését egyszerő szótöbbségő szavazattal hozza meg. A bíráló bizottság valamennyi eljárási cselekményérıl jegyzıkönyvet készít A bíráló bizottság feladata: 1. részt vesz a felhívás, illetve a dokumentáció kidolgozásában, különös tekintettel az ajánlatok elbírálása szempontjának, illetve az ajánlattevık (részvételre jelentkezık) alkalmassága szempontjainak és feltételeinek meghatározásában, 2. részt vesz az ajánlatok bontásán, 3. az ajánlattevı eljárásból történı kizárására vonatkozó javaslat a kizárási ok megjelölésével, 4. a beérkezett hiánypótlások, nyilatkozatok, indokolások elbírálása, 5. megvizsgálja és minısíti az ajánlattevık gazdasági és pénzügyi, illetve mőszaki - szakmai alkalmasságát, javaslatot tesz az alkalmasnak ítélt, illetve alkalmatlannak ítélt ajánlattevık/részvételre jelentkezık személyére és a minısítésre 6. felhívásban, illetve a dokumentációban közzétett és meghatározott szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat, javaslatot tesz az eljárás nyertesére, illetve a második helyezett személyére vonatkozóan, javaslatát írásban indokolja A bíráló bizottság vezetıjének (elnökének) feladata: 1. a bizottság munkájának megszervezése, irányítása, 2. a bizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenség vizsgálata, szükség esetén a bizottsági tag visszahívásának, új tag kinevezésének kezdeményezése, 3. a bizottsági tagsággal kapcsolatos jogok gyakorlása (szavazás), 4. tevékeny közremőködés az eljárást lezáró döntés elıkészítésében, 5. a titoktartás követelményének betartása, a bizottsági tagok részérıl annak be nem tartása esetén vizsgálat kezdeményezése, 6. az elbírálási szakaszban folyamatos kapcsolatot tart az eljárást lezáró határozatot (döntést) meghozó ajánlatkérıvel, és részére tájékoztatást ad a bírálóbizottság munkájáról. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 9/22

10 2.5. A bíráló bizottság titkárának a közbeszerzési témafelelısnek feladatai: 1. elıkészíti a bizottság munkájához szükséges anyagokat (a felhívást, a dokumentációt, jegyzıkönyveket), továbbá az eljárás során az ajánlattevıknek megadott írásbeli tájékoztatást, 2. elkészíti a bizottsági ülések emlékeztetıit és jegyzıkönyveit, amelynek melléklete a jelenléti ív, 3. lebonyolítja a szükséges levelezéseket (felvilágosítás, magyarázatkérés, hiánypótlás), 4. szükség esetén kezdeményezi külsı szakértık bevonását, 5. elkészíti a Kbt. 77. (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegzést, 6. a Kbt. ben elıírt határidıket betartva elvégzi az eljárás adminisztrációját (pl. tájékoztatás megadása) A bírálóbizottsági tagok feladatai: 1. kinevezésük alapján részt vesznek a bizottsági üléseken, akadályoztatásuk esetén annak okát igazolják, 2. az ajánlattevık szerzıdés teljesítésére vonatkozó gazdasági és pénzügyi, illetve mőszaki - szakmai alkalmasságára vonatkozó szempontok, továbbá az elbírálási szempontok - a részszempontok - és azok súlyszámainak, továbbá a pontszámok alsó és felsı határának meghatározásával részt vesznek a részvételi felhívás, az ajánlati felhívás, illetve a dokumentáció elkészítésében, 3. elvégzik az ajánlattevık (részvételre jelentkezık) szerzıdés teljesítésére vonatkozó minısítését, 4. a közzétett elbírálási szempont alapján elvégzik a benyújtott ajánlatok értékelését, bírálati lapot készítenek és a szavazásra feltett kérdésekben álláspontjukat indokolva szavaznak, illetve nyilatkoznak, 5. az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek. 3. Közbeszerzési szakértı vagy tanácsadó 3.1. Az ajánlatkérı egyedi döntésével a közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetıleg lefolytatásába más, megfelelı szakértelemmel rendelkezı személyt vagy szervezetet is bevonhat, ha a beszerzés tárgya, annak összetettsége, speciális jellege indokolja. Erre irányuló Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

11 szerzıdés alapján a bíráló bizottság illetve az ajánlatkérı nevében eljáró személy munkáját tanácsadással segíti, vagy az eljárást lebonyolítja Az ajánlatkérı ez esetben szerzıdésben határozza meg az eljárásba bevont személy, szervezet feladatát és felelısségét A hivatalos közbeszerzési tanácsadó: 1. A Részvénytársaság a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elıkészítésébe, illetıleg a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába a Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplı, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. 2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles szakértelmével elısegíteni a közbeszerzési eljárás a törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelı lefolytatását. 3. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A független hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk-ban meghatározott módon felel A hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatai különösen: 1. Eljárás-típus kiválasztása, eljárást megindító felhívás elkészítése. 2. A közbeszerzési dokumentáció összeállítása (a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai mőszaki elıírásokat az ajánlatkérı határozza meg ebben az esetben is). 3. Részvétel a bíráló bizottság ülésein, a bíráló bizottság tagjaként. 4. Rendelkezésre állás kiegészítı tájékoztatásra. 5. Ajánlatok bontása, jegyzıkönyvek elkészítése, hiánypótlási felszólítások elkészítése és megküldése. Az ajánlatoknak a bíráló bizottság számára, bírálatra való elıkészítése (alkalmasság vizsgálata, ajánlatok értékelése az ajánlati felhívásban elıírtak szerint) 6. A jegyzıkönyvek, összegezés, eredményhirdetés elıkészítése. 7. Tárgyalásos eljárásban részvétel a tárgyalás során. 8. Tájékoztató szerzıdés módosításáról. 9. Folyamatos egyeztetés a részvénytársaság vezérigazgatójával. 10. Az esetleges jogorvoslati, illetve békéltetési eljárásban való részvétel, ha az a megbízott által elvégzett feladatokat érinti. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

12 IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE 1. Az eljárás megindítása A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás kivételével részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Közzététel alatt a Közbeszerzési Értesítıben, illetve uniós értékhatár felett az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) történı közzétételt kell érteni a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenırzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeirıl, valamint az éves statisztikai összegezésrıl szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet alapján. Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattevıket egyidejőleg, közvetlen úton, írásos formában kell felkérni az ajánlattételre. 2. A hirdetmény közzététele 2.1 A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás. Az eljárást megindító felhívás kötelezıen elıírt tartalmi elemeit a Kbt a határozza meg. A hirdetmény útján közzéteendı felhívásokról és egyéb tájékoztatókról a Kbt a rendelkezik A hirdetmények megküldése alatt a TED-adatbankban vagy a Közbeszerzési Értesítıben közzéteendı hirdetményeknek az ajánlatkérı által a Közbeszerzési Hatóság részére történı megküldését kell érteni. Az Értesítıben közzéteendı hirdetmények esetében a hirdetmény feladásának idıpontja megegyezik a megküldés idıpontjával, míg a TED-adatbankban közzéteendı hirdetmények esetében a feladás idıpontja a hirdetménynek a Hatóság által történı közzétételre feladás ideje A TED-adatbankban, vagy a Közbeszerzési Értesítıben közzéteendı hirdetményt a Közbeszerzési Hatósághoz elektronikus úton és módon kell eljuttatni Kbt. szerinti, - az ajánlatkérı által - a TED-adatbankban vagy a Közbeszerzési Értesítıben közzéteendı vagy közzétehetı hirdetmények TED-adatbankban történı közzétételre való feladását, illetve közzétételét a hirdetmény ellenırzésért felelıs Közbeszerzési Hatóság szervezeti egységhez benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni A hirdetmény közzétételre való feladására vagy közzétételére irányuló kérelmet az ajánlatkérı vagy képviselıje (a továbbiakban: kérelmezı) nyújthatja be. Ha a kérelmet az ajánlatkérı nevében más személy vagy szervezet nyújtja be, úgy kell tekinteni, hogy ı az ajánlatkérı által meghatalmazott, és az ajánlatkérınek küldendı iratokat a hirdetmény ellenırzésért felelıs szervezeti egység e személynek vagy szervezetnek küldi meg. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

13 2.6. A kérelemmel, illetve a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetve a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben való megküldésével a hiánypótlásra történı felhívás feladásától számított a) tíz napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidıt határoz meg; b) tizenöt napon belül pótolhatóak, ha a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidıt nem határoz meg. 3. Az dokumentáció részei 3.1. Az ajánlatkérı a megfelelı ajánlattétel elısegítése érdekében dokumentációt, versenypárbeszéd esetén ismertetıt köteles készíteni, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban pedig dokumentációt készíthet. A dokumentáció egyebek mellett tartalmazza a szerzıdéstervezetet, kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol az ajánlatkérı jogosult szerzıdéstervezet helyett csak az általa ismert szerzıdéses feltételeket meghatározni. (szerzıdéstervezet és szerzıdéses feltételek a továbbiakban együtt: szerzıdéstervezet.) Az ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban köteles megadni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési mőszaki leírást. A mőszaki leírás azoknak a mőszaki elıírásoknak az összessége, amelyet különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzıket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérı által igényelt rendeltetésnek A dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevık részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. A dokumentációban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelhetnek. Amennyiben a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátják, a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is tartalmazhat tájékoztatást. Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelı ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérı köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelı árazatlan költségvetést az ajánlattevık rendelkezésére bocsátani Az ismertetıre a Kbt (2) bekezdése szerinti különbséggel a dokumentációra vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni Az ajánlatkérı amennyiben a dokumentációt a részvételre jelentkezéskor még nem bocsátja rendelkezésre kifejezetten a részvételi jelentkezés megtételének elısegítésére is rendelkezésre bocsáthat kiegészítı iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezık részére szükséges információkról tájékoztatást, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét tartalmazhatnak. A kiegészítı iratokat is a gazdasági szereplık esélyegyenlıségét Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

14 biztosítva kell rendelkezésre bocsátani, a dokumentáció rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályok megfelelı alkalmazásával, a rendelkezésre bocsátás módjára az ajánlatkérınek a részvételi felhívásban kell információt adnia. Az ajánlatkérı a részvételi felhívásban elıírhatja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezınek vagy alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie A dokumentációt térítés mentesten, vagy ellenérték fejében bocsáthatja ajánlatkérı az ajánlattevık rendelkezésére. A dokumentáció ellenértékét az annak elıállításával és az ajánlattevık részére történı rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul véve kell megállapítani. 4. Az ajánlatok átvétele Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati, vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidı lejártáig. Az ajánlatok beérkezésekor a beérkezés idıpontját (év, hó, nap, óra, perc), valamint a beérkezés sorszámát (beérkezés sorrendjében) fel kell tüntetni a zárt borítékon. Az átvételrıl a borítékon feltüntetett adatok pontos megjelölésével átvételi elismervényt kell kiállítani. Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidı lejárta után nyújtották be. Ezt a körülményt a bontási eljárás során ismertetni kell. Ajánlatkérınek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidıig történı biztonságos, zárt tárolásáról. A határidı után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés kizárólag az ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyrıl külön jegyzıkönyvet kell felvenni. 5. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontására vonatkozó szabályok 5.1. Az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában, a határidıben beérkezett ajánlatokat bíráló bizottság felbontja és a felolvasólapon szereplı adatokat ismerteti. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidı lejártának idıpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidı lejártáig benyújtott összes ajánlat vagy részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérı, az ajánlattevık, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülı ajánlatkérı esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıi, valamint személyek lehetnek jelen Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

15 5.4. Az ajánlatkérı az ajánlatok tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása elıtt közvetlenül ismerteti a szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) A bontásról felvett jegyzıkönyv tartalmazza: az ajánlatkérı nevét és címét, a közbeszerzés megnevezését, a bontás helyét és idejét, az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének/megküldésének idıpontját, sorszámát, a bontáson résztvevık nevét és minıségét, a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés idıpontjára (van-e késve benyújtott ajánlat), az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplı adatokat ajánlattevınkénti bontásban (ajánlattevı/jelentkezı neve, címe, elbírálásra kerülı adatok) 5.7. A jegyzıkönyvet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevınek, illetve részvételre jelentkezınek. V. Döntéshozatal 1. Döntéshozatal 1.1. A közbeszerzési eljárások lezárására vonatkozó döntéseket a vezérigazgató jogosult meghozni Amennyiben a döntéshozó a bíráló bizottság írásbeli szakvéleményétıl eltérı döntést hoz, azt írásban köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább 5 évig köteles megırizni. 2. Eredményhirdetés 2.1. Az ajánlatkérı írásban tájékoztatja az ajánlattevıt vagy részvételre jelentkezıt Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

16 - az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményérıl, az eljárás eredménytelenségérıl, - az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, - ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a 74. szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról. - Az értesítést errıl hozott döntést követıen legkésıbb három munkanapon belül kell megküldeni Az eredmény közzététele Az ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekrıl. Az írásbeli összegezést faxon, vagy elektronikus úton egyidejőleg meg kell küldeni minden ajánlattevı, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkezı részére 2.3. A részvételi jelentkezésekrıl készített írásbeli összegezésben a részvételre jelentkezık alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát a részvételi felhívásban elıírt alkalmassági szempontok alapján kell indokolni Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést az Európai Bizottság, valamint a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzéshez támogatásban részesülı ajánlatkérı esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıi kérésére meg kell küldeni. Az Európai Bizottság részére az összegezést a Közbeszerzési Hatóságon keresztül kell megküldeni A részvételi jelentkezésekrıl készített összegezést a részvételre jelentkezıknek történı megküldéssel egyidejőleg a Közbeszerzési Hatóság részére minden esetben, a közbeszerzéshez támogatásban részesülı ajánlatkérı esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıinek kérésre meg kell küldeni Az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót az ajánlatkérı legkésıbb a szerzıdéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerzıdés megkötésének megtagadásáról [Kbt (9) bekezdés] szóló ajánlatkérıi döntést követı tíz munkanapon belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

17 VI. SZERZİDÉSKÖTÉS 1 A szerzıdést az ajánlatkérı képviseletére jogosult írja alá. 2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerzıdést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerzıdéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelıen. 3. A szerzıdésnek tartalmaznia kell az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 4. Ha az ajánlatkérı lehetıvé tette a közbeszerzés egy részére történı ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerzıdést kötni. 5. Az ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 6. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevık részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevı és a Kbt (4) bekezdés szerinti esetben a második legkedvezıbb ajánlatot tett ajánlattevı ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 7. Az ajánlatkérı a szerzıdést az ajánlati kötöttség idıtartama alatt köteles megkötni. Amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthetı meg a szerzıdés az írásbeli összegezés megküldését követı tizedik napnál korábbi idıpontban. 8. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerzıdést a 4. pont szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerzıdést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményezı határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntıbizottság a szerzıdés megkötését engedélyezi [Kbt (4) bekezdés]. Amennyiben idıközben a nyertes ajánlattevı ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérı akkor köthet vele szerzıdést, ha a nyertes ajánlattevı nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 9. A 7. ponttól eltérıen az ott rögzített tíz napos idıtartam letelte elıtt is megköthetı a szerzıdés a) ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be, és amennyiben az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra az erre vonatkozó Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

18 döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a Közbeszerzési Döntıbizottság jogszerőnek ítélte; c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja alapján indították; d) a keretmegállapodás alapján történı közbeszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a verseny újranyitásával valósul meg [Kbt (4) bekezdés b) pont]. 10. Az ajánlatkérı a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerzıdés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követıen általa elıre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerzıdés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 1. Az iratok megırzése VII. Az iratok megırzése A közbeszerzési eljárás nyilvánossága Éves statisztikai összegzés 1.1. Az ajánlatkérı minden egyes közbeszerzési eljárását annak elıkészítésétıl az eljárás alapján kötött szerzıdés teljesítéséig terjedıen írásban, vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni A közbeszerzési eljárás elıkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett [Kbt. 30. (2) bekezdés (ld pont)], valamint a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat jogerıs befejezéséig, de legalább öt évig kell megırizni Az ajánlatkérı köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 2. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 2.1. Az ajánlatkérı hirdetmény útján köteles közzétenni: a) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást; b) a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és a versenypárbeszédet megindító részvételi felhívást, kivéve a külön jogszabályban foglaltak szerint idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

19 meghirdetett és az elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást megindító közvetlen részvételi felhívást; c) az idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett, és az elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást meghirdetı idıszakos elızetes tájékoztatót és elıminısítési hirdetményt; d) az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót; e) a tervpályázati eljárás tervpályázati kiírását; f) a tervpályázati eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót; g) a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót Az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót [ld pont d) pont] az ajánlatkérı legkésıbb a szerzıdéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerzıdés megkötésének megtagadásáról [Kbt (9) bekezdés] szóló ajánlatkérıi döntést követı tíz munkanapon belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le Az ajánlatkérı az 2.2. ponttól eltérıen a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a keretmegállapodás alapján kötött szerzıdésekrıl együttesen is közzéteheti. Ebben az esetben a hirdetményt a keretmegállapodás alapján a megelızı negyedév során kötött szerzıdésekrıl a naptári negyedév utolsó napját követı tíz munkanapon belül kell megküldenie. A keretmegállapodás megkötését követı elsı nem teljes negyedévrıl nem kell külön hirdetményt közzétenni Az ajánlatkérı a szerzıdés módosításáról legkésıbb a szerzıdés módosításától számított tizenöt munkanapon belül köteles az 2.1. pont g) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni Az ajánlatkérı köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat saját honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); b) a Kbt. 9. (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerzıdéseket; c) az elızetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. (2) bekezdése szerinti adatokat; d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [Kbt (9) bekezdés], db) a Közbeszerzési Döntıbizottság szerzıdés megkötését engedélyezı végzését [Kbt (4) bekezdés]; e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdéseket; f) a szerzıdés teljesítésére vonatkozó következı adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerzıdı felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerzıdésszerő volt-e, a szerzıdés teljesítésének az ajánlatkérı által elismert idıpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének idıpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

20 2.6. Az 2.5. pont szerinti adatok közérdekbıl nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg Az 2.5. pont a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követı évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történı közzétételéig kell elérhetınek lennie Az 2.5. pont c) d) és f) g) pont szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon az 1.2. pontban meghatározott idıpontig kell elérhetınek lenniük Az 2.5. pont b) és e) pont szerinti szerzıdéseknek a honlapon a teljesítéstıl számított öt évig folyamatosan elérhetınek kell lennie Az 2.5. pont f) pontja szerinti tájékoztatást a szerzıdés mindkét fél általi teljesítésétıl számított tizenöt munkanapon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy határozatlan idıre kötött szerzıdés esetében a szerzıdés megkötésétıl számítva évenként kell a közzétett adatokat aktualizálni. 3. Éves statisztikai összegzés A költségvetési év végén az éves közbeszerzésekrıl éves összegzést kell készíteni. Az éves összegzést az Igazgatási Osztály vezetıje küldi meg a Közbeszerzési Hatóság részére tárgyévet követı év május 31-ig. VIII. Közbeszerzések Ellenırzése A közbeszerzések lefolytatásának belsı ellenırzési rendjét a Részvénytársaság belsı ellenırzési szabályzata tartalmazza és belsı ellenıre végzi. Az ellenırzés kiterjed az eljárások szabályszerőségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerzıdések megkötésére, módosítására és teljesítésére. MELLÉKLETEK 1. Megbízás a közbeszerzési eljárásban résztvevık részére, 2. Összeférhetetlenségi nyilatkozat a bírálóbizottság tagjai, illetve az ajánlatkérı nevében eljáró, az eljárásba bevont más személyek részére Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 1 Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 2006 2 A bizottság hivatalos neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben