Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Közbeszerzési Szabályzat célja: A Szabályzat hatálya: Alkalmazott fıbb jogszabályok Közbeszerzési alapelvek Közbeszerzési értékhatárok Az értékhatár megállapítására vonatkozó elıírások A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok Összeférhetetlenségi szabályok és a titoktartási kötelezettség... 5 II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA ELİTT VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK Elıkészítési szakasz A közbeszerzési eljárás elıkészítésére vonatkozó általános szabályok... 6 III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVİ SZEMÉLYEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE A közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök és feladatok Az ajánlatkérıt képviselı vezérigazgató hatáskörébe tartozó feladatok: A mőszaki vezérigazgató-helyettes feladata: A gazdasági vezérigazgató-helyettes feladata: Közbeszerzési témafelelıs Az eljárásba bevont személyekkel (bíráló bizottsági tagokkal, külsı szakértıkkel) kapcsolatos szabályok A bíráló bizottság feladata: A bíráló bizottság vezetıjének (elnökének) feladata: A bíráló bizottság titkárának a közbeszerzési témafelelısnek feladatai: A bírálóbizottsági tagok feladatai: Közbeszerzési szakértı vagy tanácsadó IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE Az eljárás megindítása A hirdetmény közzététele Az dokumentáció részei Az ajánlatok átvétele Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontására vonatkozó szabályok V. Döntéshozatal Döntéshozatal Eredményhirdetés VI. SZERZİDÉSKÖTÉS VII. Az iratok megırzése A közbeszerzési eljárás nyilvánossága Éves statisztikai összegzés Az iratok megırzése A közbeszerzési eljárás nyilvánossága Éves statisztikai összegzés VIII. Közbeszerzések Ellenırzése MELLÉKLETEK Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 2/22

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja: A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: a Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseivel összhangban az ajánlatkérı közbeszerzéseire vonatkozóan: a.) szabályozza az eljárás elıkészítésének, lefolytatásának rendjét, b.) meghatározza a törvény végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit, c.) meghatározza az eljárásba bevont személyek és szervezetek felelısségi rendjét, d.) a törvény rendelkezései alapján gyakorlati elıírásokat adjon az eljárások végrehajtására. 2. A Szabályzat hatálya: 1. Ezen Szabályzat rendelkezései alkalmazandók a Heves Megyei Vízmő Zrt., mint ajánlatkérı (továbbiakban: ajánlatkérı) által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban, azok elıkészítése, kiírása, lefolytatása során. 2. A Szabályzat elıírásait köteles betartani a közbeszerzési eljárásban résztvevı valamennyi személy és szervezet. 3. Ajánlatkérı a Kbt. 6. (1) bekezdés e) pontja alapján tartozik a törvény hatálya alá. Ajánlatkérı a Kbt (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, ivóvíz termelése, szállítása vagy elosztása közszolgáltatást nyújtja. 4. A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik a Kbt. szerinti értékhatároktól függıen az ajánlatkérı a.) árubeszerzése, b.) építési beruházása, c.) szolgáltatás megrendelése. 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok a) a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) b) a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvtv) c) a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (Vksztv.) d) a Magyarország mindenkori éves központi költségvetésérıl szóló törvény e) a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22.) Kormányrendelet, f) a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, g) az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendı dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII.09.) Kormányrendelet, Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 3/22

4 h) az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, i) a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenırzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeirıl, valamint az éves statisztikai összegzésrıl szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet, j) a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szól 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet 4. Közbeszerzési alapelvek A Részvénytársaság a közbeszerzési eljárásai során figyelembe veszi a Kbt., illetve a Vksztvben meghatározott alapelveket. 5. Közbeszerzési értékhatárok Az uniós értékhatárokat a Kbt. 10. (2) bekezdése szerint az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A nemzeti értékhatárokat az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozóan minden évben a költségvetési törvény határozza meg. Az uniós, valamint a nemzeti értékhatárokat a Közbeszerzési Hatóság minden év elején a Közbeszerzési Értesítıben teszi közzé. 6. Az értékhatár megállapítására vonatkozó elıírások A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetıleg kínált általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt okban foglaltakra tekintettel megállapított legmagasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét, továbbá a részvételre jelentkezı vagy ajánlattevı részére fizetendı díjat, jutalékot is. (Kbt.11. (1) (2) bekezdés ) 7. A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok Az ajánlatkérı a munkatársak, a felkért és megbízott külsı szakértık kijelölésénél köteles figyelemmel lenni a Kbt. 24. szerint meghatározott összeférhetetlenségi szempontokra. Az összeférhetetlenségi szabályt az ajánlattevıkre, részvételre jelentkezıkre, alvállalkozókra, vagy az igazolásban résztvevı szervezetekre is alkalmazni kell. Az adott közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek haladéktalanul kötelesek írásban részletesen tájékoztatni a vezérigazgatót, ha az Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 4/22

5 adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részérıl bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztetı, alapelveket megsértı cselekményt észlelnek. A vezérigazgató az ilyen bejelentést köteles haladéktalanul kivizsgálni, és köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. A közbeszerzési eljárásban résztvevık megbízását a Szabályzat 1. számú melléklete figyelembevételével kell elkészíteni. 8. Összeférhetetlenségi szabályok és a titoktartási kötelezettség Az eljárásban résztvevı valamennyi munkatárs, megbízott külsı szakértı, a Kbt ban meghatározottakra figyelemmel köteles összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni a Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal. II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA ELİTT VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK 1. Elıkészítési szakasz 1.1 Az ajánlatkérı adott évre tervezett közbeszerzési eljárásairól éves közbeszerzési tervet készít. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell: - a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát, mennyiségét - a beszerzés CPV kódját, - a tervezett közbeszerzési eljárás eljárásrendjét, típusát, - idıbeli ütemezést (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett idıpontját, a szerzıdés teljesítésének várható idıpontját vagy a szerzıdés idıtartamát) - sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben elızetes összesített tájékoztató közzétételére 1.2 A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelıen szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 5/22

6 1.3. A közbeszerzési terv nyilvánosságára, megırzési idejére, megküldésére egyebekben a Kbt ban foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni. 2. A közbeszerzési eljárás elıkészítésére vonatkozó általános szabályok 2.1. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás elıkészítése során, az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést végez, megállapítja a közbeszerzés becsült értékét A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll, vagy megfelelı biztosíték van arra, hogy a teljesítés idıpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll Ha az ajánlatkérı támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az eljárást megindíthatja, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági szereplık figyelmét erre a körülményre, valamint a Kbt. 40. (4) bekezdésében foglaltakra A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárásfajtáról a másikra. III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVİ SZEMÉLYEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 1. A közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök és feladatok Ajánlatkérı közbeszerzési feladatainak szervezésére és megvalósítására külön szervezetet nem állít fel, a közbeszerzési tevékenység irányítása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik az alábbiak szerint: 1.1. Az ajánlatkérıt képviselı vezérigazgató hatáskörébe tartozó feladatok: a.) felelısséggel tartozik azért, hogy beszerzései során az ajánlatkérı a hatályos közbeszerzési törvény rendelkezései szerint járjon el; b.) feladata a Közbeszerzési Szabályzat elkészíttetése és jóváhagyása; c.) esetenként dönt az egyes közbeszerzési eljárások megindításáról; d.) a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében közremőködı alkalmazottak megbízása, továbbá a részvételi, illetve az ajánlati felhívás alapján az ajánlatkérıhöz benyújtott részvételi jelentkezések, illetve ajánlatok elbírálására létrehozott legalább háromtagú bizottság vezetıjének és tagjainak jóváhagyása; e.) a bíráló bizottság szakvéleménye alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala; f.) szakértıként megbízott személyek, vagy gazdálkodó szervezetekkel szerzıdéskötés; Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 6/22

7 g.) a közbeszerzési eljárások szabályszerő lefolytatása ellenırzésének elrendelése, a szabálytalan, vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértı esetek kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele; h.) esetenként a Szabályzatban foglaltak szerint egyes intézkedések alól a felmentés megadása; i.) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a Kbt (1) bekezdésében elıírt tájékoztatás megadása a Közbeszerzési Döntıbizottság részére; j.) közbeszerzési eljárás külsı szervezettel történı lefolytatásának engedélyezése A mőszaki vezérigazgató-helyettes feladata: a) közremőködik a közbeszerzési eljárások tervezésében; b) a közbeszerzési eljárások elıkészítése során a szükséges mőszaki szakértelem biztosítása érdekében gondoskodik a közbeszerzési mőszaki leírás elıkészítésérıl; c) a vezérigazgató felkérése alapján részt vesz a bíráló bizottság munkájában A gazdasági vezérigazgató-helyettes feladata: a) a közbeszerzési terv elkészítése b) a közbeszerzési eljárás tervezésénél gondoskodik arról, hogy a becsült érték meghatározásához szükséges pénzügyi adatok rendelkezésre álljanak; c) a közbeszerzési eljárások elıkészítése során közremőködik az ajánlati felhívás és dokumentáció pénzügyi tartalmának meghatározásában, a bírálati szempontok kiválasztásában; d) a vezérigazgató felkérése alapján részt vesz a bíráló bizottság munkájában Közbeszerzési témafelelıs Minden egyes közbeszerzésre közbeszerzési témafelelıst (referens) kell kijelölni, akinek a feladata különösen a végrehajtásra és az adminisztrációra vonatkozó tevékenységek elvégzése, elvégeztetése: a.) a közbeszerzési eljárás szakszerő elıkészítése és lefolytatása, b.) a lebonyolítás során felmerülı szervezési és adminisztrációs intézkedések megtétele, c.) a részvételi, illetve az ajánlati felhívások összeállítása és jóváhagyása, közzétételre történı elıkészítése, d.) a meghívásos és a hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás részvételi felhívásának összeállítása és közzétételre történı elıkészítése, Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 7/22

8 e.) az ajánlati dokumentáció összeállítása, kivéve a mőszaki leírást, amelyet - a közbeszerzés tárgyát figyelembe véve szakértelemmel rendelkezı - szakember készít, f.) az ajánlati dokumentáció átadásának megszervezése és lebonyolítása, beleértve a szükséges példányszám biztosítását is, g.) az ajánlattevık tájékoztatásának, továbbá a konzultáció és a helyszíni szemle (helyszíni bejárás) megszervezése és lebonyolítása, h.) az ajánlatok átvételének és bontásának megszervezése és lebonyolítása, i.) az értékelésben részt vevı bírálóbizottság tájékoztatása, munkájának megszervezése (pl. a szükséges helyiség biztosítása, a benyújtott ajánlatok zárt helyen történı tárolása, hogy illetéktelen személy ne tudjon azokhoz hozzájutni), j.) részvétel a benyújtott ajánlatokat értékelı bírálóbizottság munkájában, k.) a formai hiányok pótlása esetén a Kbt ban meghatározott ellenırzési tevékenység elvégzése, l.) a nyilvánvaló számítási hiba javítása, m.) a bírálóbizottság szakvéleményének döntésre történı felterjesztése, n.) az eredményhirdetés megszervezése és lebonyolítása, o.) az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegzés összeállítása és a Kbt ában elıírt kötelezı tájékoztatások megadása az ajánlattevıknek, illetve a részvételre jelentkezıknek és a Közbeszerzési Hatóságnak, p.) az eljárás folyamatos jogi kontrolljának biztosítása, q.) a szakértık és az eljárásba bevont egyéb személyek (pl. közjegyzı) közremőködésének javaslat formájában történı kezdeményezése, r.) az eljárás során az emlékeztetık, jegyzıkönyvek elkészítése és a Kbt.-ben elıírt határidın belül a kötelezı tájékoztatás megadása, s.) az iratok, dokumentumok nyilvántartása, gondos ırzésének megszervezése, t.) az éves összegzés összeállítása, u.) döntés után a megkötött szerzıdés teljesítésének figyelemmel kísérése a beszerzés átadás-átvételéig, illetve teljesítéséig. 2. Az eljárásba bevont személyekkel (bíráló bizottsági tagokkal, külsı szakértıkkel) kapcsolatos szabályok 2.1 A közbeszerzési eljárásokban benyújtott ajánlatok értékelésére, valamint a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslat elkészítésére és elıterjesztésére legalább háromtagú bíráló bizottságot kell létrehozni. Vezetıjét és a tagokat a vezérigazgató nevezi ki A bizottságot a közbeszerzés tárgyának megfelelı - mőszaki, technológiai, jogi, gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi és piaci ismeretekkel rendelkezı - szakemberekbıl kell összeállítani. A közbeszerzési témafelelıs minden esetben tagja a bizottságnak, és a bírálóbizottság titkári feladatát látja el. A bíráló bizottság írásbeli szakvéleményt (bírálati lap) és döntési javaslatot készít az ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárást lezáró Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 8/22

9 döntést meghozó Vezérigazgató részére. Minden bizottsági tag egy szavazattal rendelkezik. A bizottság döntését egyszerő szótöbbségő szavazattal hozza meg. A bíráló bizottság valamennyi eljárási cselekményérıl jegyzıkönyvet készít A bíráló bizottság feladata: 1. részt vesz a felhívás, illetve a dokumentáció kidolgozásában, különös tekintettel az ajánlatok elbírálása szempontjának, illetve az ajánlattevık (részvételre jelentkezık) alkalmassága szempontjainak és feltételeinek meghatározásában, 2. részt vesz az ajánlatok bontásán, 3. az ajánlattevı eljárásból történı kizárására vonatkozó javaslat a kizárási ok megjelölésével, 4. a beérkezett hiánypótlások, nyilatkozatok, indokolások elbírálása, 5. megvizsgálja és minısíti az ajánlattevık gazdasági és pénzügyi, illetve mőszaki - szakmai alkalmasságát, javaslatot tesz az alkalmasnak ítélt, illetve alkalmatlannak ítélt ajánlattevık/részvételre jelentkezık személyére és a minısítésre 6. felhívásban, illetve a dokumentációban közzétett és meghatározott szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat, javaslatot tesz az eljárás nyertesére, illetve a második helyezett személyére vonatkozóan, javaslatát írásban indokolja A bíráló bizottság vezetıjének (elnökének) feladata: 1. a bizottság munkájának megszervezése, irányítása, 2. a bizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenség vizsgálata, szükség esetén a bizottsági tag visszahívásának, új tag kinevezésének kezdeményezése, 3. a bizottsági tagsággal kapcsolatos jogok gyakorlása (szavazás), 4. tevékeny közremőködés az eljárást lezáró döntés elıkészítésében, 5. a titoktartás követelményének betartása, a bizottsági tagok részérıl annak be nem tartása esetén vizsgálat kezdeményezése, 6. az elbírálási szakaszban folyamatos kapcsolatot tart az eljárást lezáró határozatot (döntést) meghozó ajánlatkérıvel, és részére tájékoztatást ad a bírálóbizottság munkájáról. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március 01. 9/22

10 2.5. A bíráló bizottság titkárának a közbeszerzési témafelelısnek feladatai: 1. elıkészíti a bizottság munkájához szükséges anyagokat (a felhívást, a dokumentációt, jegyzıkönyveket), továbbá az eljárás során az ajánlattevıknek megadott írásbeli tájékoztatást, 2. elkészíti a bizottsági ülések emlékeztetıit és jegyzıkönyveit, amelynek melléklete a jelenléti ív, 3. lebonyolítja a szükséges levelezéseket (felvilágosítás, magyarázatkérés, hiánypótlás), 4. szükség esetén kezdeményezi külsı szakértık bevonását, 5. elkészíti a Kbt. 77. (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegzést, 6. a Kbt. ben elıírt határidıket betartva elvégzi az eljárás adminisztrációját (pl. tájékoztatás megadása) A bírálóbizottsági tagok feladatai: 1. kinevezésük alapján részt vesznek a bizottsági üléseken, akadályoztatásuk esetén annak okát igazolják, 2. az ajánlattevık szerzıdés teljesítésére vonatkozó gazdasági és pénzügyi, illetve mőszaki - szakmai alkalmasságára vonatkozó szempontok, továbbá az elbírálási szempontok - a részszempontok - és azok súlyszámainak, továbbá a pontszámok alsó és felsı határának meghatározásával részt vesznek a részvételi felhívás, az ajánlati felhívás, illetve a dokumentáció elkészítésében, 3. elvégzik az ajánlattevık (részvételre jelentkezık) szerzıdés teljesítésére vonatkozó minısítését, 4. a közzétett elbírálási szempont alapján elvégzik a benyújtott ajánlatok értékelését, bírálati lapot készítenek és a szavazásra feltett kérdésekben álláspontjukat indokolva szavaznak, illetve nyilatkoznak, 5. az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek. 3. Közbeszerzési szakértı vagy tanácsadó 3.1. Az ajánlatkérı egyedi döntésével a közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetıleg lefolytatásába más, megfelelı szakértelemmel rendelkezı személyt vagy szervezetet is bevonhat, ha a beszerzés tárgya, annak összetettsége, speciális jellege indokolja. Erre irányuló Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

11 szerzıdés alapján a bíráló bizottság illetve az ajánlatkérı nevében eljáró személy munkáját tanácsadással segíti, vagy az eljárást lebonyolítja Az ajánlatkérı ez esetben szerzıdésben határozza meg az eljárásba bevont személy, szervezet feladatát és felelısségét A hivatalos közbeszerzési tanácsadó: 1. A Részvénytársaság a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elıkészítésébe, illetıleg a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába a Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplı, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. 2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles szakértelmével elısegíteni a közbeszerzési eljárás a törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelı lefolytatását. 3. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A független hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk-ban meghatározott módon felel A hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatai különösen: 1. Eljárás-típus kiválasztása, eljárást megindító felhívás elkészítése. 2. A közbeszerzési dokumentáció összeállítása (a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai mőszaki elıírásokat az ajánlatkérı határozza meg ebben az esetben is). 3. Részvétel a bíráló bizottság ülésein, a bíráló bizottság tagjaként. 4. Rendelkezésre állás kiegészítı tájékoztatásra. 5. Ajánlatok bontása, jegyzıkönyvek elkészítése, hiánypótlási felszólítások elkészítése és megküldése. Az ajánlatoknak a bíráló bizottság számára, bírálatra való elıkészítése (alkalmasság vizsgálata, ajánlatok értékelése az ajánlati felhívásban elıírtak szerint) 6. A jegyzıkönyvek, összegezés, eredményhirdetés elıkészítése. 7. Tárgyalásos eljárásban részvétel a tárgyalás során. 8. Tájékoztató szerzıdés módosításáról. 9. Folyamatos egyeztetés a részvénytársaság vezérigazgatójával. 10. Az esetleges jogorvoslati, illetve békéltetési eljárásban való részvétel, ha az a megbízott által elvégzett feladatokat érinti. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

12 IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE 1. Az eljárás megindítása A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás kivételével részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Közzététel alatt a Közbeszerzési Értesítıben, illetve uniós értékhatár felett az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) történı közzétételt kell érteni a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenırzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeirıl, valamint az éves statisztikai összegezésrıl szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet alapján. Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattevıket egyidejőleg, közvetlen úton, írásos formában kell felkérni az ajánlattételre. 2. A hirdetmény közzététele 2.1 A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás. Az eljárást megindító felhívás kötelezıen elıírt tartalmi elemeit a Kbt a határozza meg. A hirdetmény útján közzéteendı felhívásokról és egyéb tájékoztatókról a Kbt a rendelkezik A hirdetmények megküldése alatt a TED-adatbankban vagy a Közbeszerzési Értesítıben közzéteendı hirdetményeknek az ajánlatkérı által a Közbeszerzési Hatóság részére történı megküldését kell érteni. Az Értesítıben közzéteendı hirdetmények esetében a hirdetmény feladásának idıpontja megegyezik a megküldés idıpontjával, míg a TED-adatbankban közzéteendı hirdetmények esetében a feladás idıpontja a hirdetménynek a Hatóság által történı közzétételre feladás ideje A TED-adatbankban, vagy a Közbeszerzési Értesítıben közzéteendı hirdetményt a Közbeszerzési Hatósághoz elektronikus úton és módon kell eljuttatni Kbt. szerinti, - az ajánlatkérı által - a TED-adatbankban vagy a Közbeszerzési Értesítıben közzéteendı vagy közzétehetı hirdetmények TED-adatbankban történı közzétételre való feladását, illetve közzétételét a hirdetmény ellenırzésért felelıs Közbeszerzési Hatóság szervezeti egységhez benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni A hirdetmény közzétételre való feladására vagy közzétételére irányuló kérelmet az ajánlatkérı vagy képviselıje (a továbbiakban: kérelmezı) nyújthatja be. Ha a kérelmet az ajánlatkérı nevében más személy vagy szervezet nyújtja be, úgy kell tekinteni, hogy ı az ajánlatkérı által meghatalmazott, és az ajánlatkérınek küldendı iratokat a hirdetmény ellenırzésért felelıs szervezeti egység e személynek vagy szervezetnek küldi meg. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

13 2.6. A kérelemmel, illetve a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetve a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben való megküldésével a hiánypótlásra történı felhívás feladásától számított a) tíz napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidıt határoz meg; b) tizenöt napon belül pótolhatóak, ha a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidıt nem határoz meg. 3. Az dokumentáció részei 3.1. Az ajánlatkérı a megfelelı ajánlattétel elısegítése érdekében dokumentációt, versenypárbeszéd esetén ismertetıt köteles készíteni, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban pedig dokumentációt készíthet. A dokumentáció egyebek mellett tartalmazza a szerzıdéstervezetet, kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol az ajánlatkérı jogosult szerzıdéstervezet helyett csak az általa ismert szerzıdéses feltételeket meghatározni. (szerzıdéstervezet és szerzıdéses feltételek a továbbiakban együtt: szerzıdéstervezet.) Az ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban köteles megadni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési mőszaki leírást. A mőszaki leírás azoknak a mőszaki elıírásoknak az összessége, amelyet különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzıket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérı által igényelt rendeltetésnek A dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevık részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. A dokumentációban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelhetnek. Amennyiben a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátják, a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is tartalmazhat tájékoztatást. Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelı ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérı köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelı árazatlan költségvetést az ajánlattevık rendelkezésére bocsátani Az ismertetıre a Kbt (2) bekezdése szerinti különbséggel a dokumentációra vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni Az ajánlatkérı amennyiben a dokumentációt a részvételre jelentkezéskor még nem bocsátja rendelkezésre kifejezetten a részvételi jelentkezés megtételének elısegítésére is rendelkezésre bocsáthat kiegészítı iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezık részére szükséges információkról tájékoztatást, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét tartalmazhatnak. A kiegészítı iratokat is a gazdasági szereplık esélyegyenlıségét Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

14 biztosítva kell rendelkezésre bocsátani, a dokumentáció rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályok megfelelı alkalmazásával, a rendelkezésre bocsátás módjára az ajánlatkérınek a részvételi felhívásban kell információt adnia. Az ajánlatkérı a részvételi felhívásban elıírhatja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezınek vagy alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie A dokumentációt térítés mentesten, vagy ellenérték fejében bocsáthatja ajánlatkérı az ajánlattevık rendelkezésére. A dokumentáció ellenértékét az annak elıállításával és az ajánlattevık részére történı rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul véve kell megállapítani. 4. Az ajánlatok átvétele Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati, vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidı lejártáig. Az ajánlatok beérkezésekor a beérkezés idıpontját (év, hó, nap, óra, perc), valamint a beérkezés sorszámát (beérkezés sorrendjében) fel kell tüntetni a zárt borítékon. Az átvételrıl a borítékon feltüntetett adatok pontos megjelölésével átvételi elismervényt kell kiállítani. Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidı lejárta után nyújtották be. Ezt a körülményt a bontási eljárás során ismertetni kell. Ajánlatkérınek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidıig történı biztonságos, zárt tárolásáról. A határidı után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés kizárólag az ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyrıl külön jegyzıkönyvet kell felvenni. 5. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontására vonatkozó szabályok 5.1. Az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában, a határidıben beérkezett ajánlatokat bíráló bizottság felbontja és a felolvasólapon szereplı adatokat ismerteti. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidı lejártának idıpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidı lejártáig benyújtott összes ajánlat vagy részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérı, az ajánlattevık, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülı ajánlatkérı esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıi, valamint személyek lehetnek jelen Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

15 5.4. Az ajánlatkérı az ajánlatok tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása elıtt közvetlenül ismerteti a szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) A bontásról felvett jegyzıkönyv tartalmazza: az ajánlatkérı nevét és címét, a közbeszerzés megnevezését, a bontás helyét és idejét, az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének/megküldésének idıpontját, sorszámát, a bontáson résztvevık nevét és minıségét, a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés idıpontjára (van-e késve benyújtott ajánlat), az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplı adatokat ajánlattevınkénti bontásban (ajánlattevı/jelentkezı neve, címe, elbírálásra kerülı adatok) 5.7. A jegyzıkönyvet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevınek, illetve részvételre jelentkezınek. V. Döntéshozatal 1. Döntéshozatal 1.1. A közbeszerzési eljárások lezárására vonatkozó döntéseket a vezérigazgató jogosult meghozni Amennyiben a döntéshozó a bíráló bizottság írásbeli szakvéleményétıl eltérı döntést hoz, azt írásban köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább 5 évig köteles megırizni. 2. Eredményhirdetés 2.1. Az ajánlatkérı írásban tájékoztatja az ajánlattevıt vagy részvételre jelentkezıt Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

16 - az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményérıl, az eljárás eredménytelenségérıl, - az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, - ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a 74. szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról. - Az értesítést errıl hozott döntést követıen legkésıbb három munkanapon belül kell megküldeni Az eredmény közzététele Az ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekrıl. Az írásbeli összegezést faxon, vagy elektronikus úton egyidejőleg meg kell küldeni minden ajánlattevı, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkezı részére 2.3. A részvételi jelentkezésekrıl készített írásbeli összegezésben a részvételre jelentkezık alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát a részvételi felhívásban elıírt alkalmassági szempontok alapján kell indokolni Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést az Európai Bizottság, valamint a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzéshez támogatásban részesülı ajánlatkérı esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıi kérésére meg kell küldeni. Az Európai Bizottság részére az összegezést a Közbeszerzési Hatóságon keresztül kell megküldeni A részvételi jelentkezésekrıl készített összegezést a részvételre jelentkezıknek történı megküldéssel egyidejőleg a Közbeszerzési Hatóság részére minden esetben, a közbeszerzéshez támogatásban részesülı ajánlatkérı esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıinek kérésre meg kell küldeni Az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót az ajánlatkérı legkésıbb a szerzıdéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerzıdés megkötésének megtagadásáról [Kbt (9) bekezdés] szóló ajánlatkérıi döntést követı tíz munkanapon belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

17 VI. SZERZİDÉSKÖTÉS 1 A szerzıdést az ajánlatkérı képviseletére jogosult írja alá. 2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerzıdést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerzıdéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelıen. 3. A szerzıdésnek tartalmaznia kell az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 4. Ha az ajánlatkérı lehetıvé tette a közbeszerzés egy részére történı ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerzıdést kötni. 5. Az ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 6. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevık részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevı és a Kbt (4) bekezdés szerinti esetben a második legkedvezıbb ajánlatot tett ajánlattevı ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 7. Az ajánlatkérı a szerzıdést az ajánlati kötöttség idıtartama alatt köteles megkötni. Amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthetı meg a szerzıdés az írásbeli összegezés megküldését követı tizedik napnál korábbi idıpontban. 8. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerzıdést a 4. pont szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerzıdést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményezı határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntıbizottság a szerzıdés megkötését engedélyezi [Kbt (4) bekezdés]. Amennyiben idıközben a nyertes ajánlattevı ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérı akkor köthet vele szerzıdést, ha a nyertes ajánlattevı nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 9. A 7. ponttól eltérıen az ott rögzített tíz napos idıtartam letelte elıtt is megköthetı a szerzıdés a) ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be, és amennyiben az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra az erre vonatkozó Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

18 döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a Közbeszerzési Döntıbizottság jogszerőnek ítélte; c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja alapján indították; d) a keretmegállapodás alapján történı közbeszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a verseny újranyitásával valósul meg [Kbt (4) bekezdés b) pont]. 10. Az ajánlatkérı a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerzıdés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követıen általa elıre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerzıdés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 1. Az iratok megırzése VII. Az iratok megırzése A közbeszerzési eljárás nyilvánossága Éves statisztikai összegzés 1.1. Az ajánlatkérı minden egyes közbeszerzési eljárását annak elıkészítésétıl az eljárás alapján kötött szerzıdés teljesítéséig terjedıen írásban, vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni A közbeszerzési eljárás elıkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett [Kbt. 30. (2) bekezdés (ld pont)], valamint a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat jogerıs befejezéséig, de legalább öt évig kell megırizni Az ajánlatkérı köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 2. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 2.1. Az ajánlatkérı hirdetmény útján köteles közzétenni: a) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást; b) a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és a versenypárbeszédet megindító részvételi felhívást, kivéve a külön jogszabályban foglaltak szerint idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

19 meghirdetett és az elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást megindító közvetlen részvételi felhívást; c) az idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett, és az elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást meghirdetı idıszakos elızetes tájékoztatót és elıminısítési hirdetményt; d) az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót; e) a tervpályázati eljárás tervpályázati kiírását; f) a tervpályázati eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót; g) a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót Az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót [ld pont d) pont] az ajánlatkérı legkésıbb a szerzıdéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerzıdés megkötésének megtagadásáról [Kbt (9) bekezdés] szóló ajánlatkérıi döntést követı tíz munkanapon belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le Az ajánlatkérı az 2.2. ponttól eltérıen a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a keretmegállapodás alapján kötött szerzıdésekrıl együttesen is közzéteheti. Ebben az esetben a hirdetményt a keretmegállapodás alapján a megelızı negyedév során kötött szerzıdésekrıl a naptári negyedév utolsó napját követı tíz munkanapon belül kell megküldenie. A keretmegállapodás megkötését követı elsı nem teljes negyedévrıl nem kell külön hirdetményt közzétenni Az ajánlatkérı a szerzıdés módosításáról legkésıbb a szerzıdés módosításától számított tizenöt munkanapon belül köteles az 2.1. pont g) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni Az ajánlatkérı köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat saját honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); b) a Kbt. 9. (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerzıdéseket; c) az elızetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. (2) bekezdése szerinti adatokat; d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [Kbt (9) bekezdés], db) a Közbeszerzési Döntıbizottság szerzıdés megkötését engedélyezı végzését [Kbt (4) bekezdés]; e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdéseket; f) a szerzıdés teljesítésére vonatkozó következı adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerzıdı felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerzıdésszerő volt-e, a szerzıdés teljesítésének az ajánlatkérı által elismert idıpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének idıpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést. Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

20 2.6. Az 2.5. pont szerinti adatok közérdekbıl nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg Az 2.5. pont a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követı évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történı közzétételéig kell elérhetınek lennie Az 2.5. pont c) d) és f) g) pont szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon az 1.2. pontban meghatározott idıpontig kell elérhetınek lenniük Az 2.5. pont b) és e) pont szerinti szerzıdéseknek a honlapon a teljesítéstıl számított öt évig folyamatosan elérhetınek kell lennie Az 2.5. pont f) pontja szerinti tájékoztatást a szerzıdés mindkét fél általi teljesítésétıl számított tizenöt munkanapon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy határozatlan idıre kötött szerzıdés esetében a szerzıdés megkötésétıl számítva évenként kell a közzétett adatokat aktualizálni. 3. Éves statisztikai összegzés A költségvetési év végén az éves közbeszerzésekrıl éves összegzést kell készíteni. Az éves összegzést az Igazgatási Osztály vezetıje küldi meg a Közbeszerzési Hatóság részére tárgyévet követı év május 31-ig. VIII. Közbeszerzések Ellenırzése A közbeszerzések lefolytatásának belsı ellenırzési rendjét a Részvénytársaság belsı ellenırzési szabályzata tartalmazza és belsı ellenıre végzi. Az ellenırzés kiterjed az eljárások szabályszerőségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerzıdések megkötésére, módosítására és teljesítésére. MELLÉKLETEK 1. Megbízás a közbeszerzési eljárásban résztvevık részére, 2. Összeférhetetlenségi nyilatkozat a bírálóbizottság tagjai, illetve az ajánlatkérı nevében eljáró, az eljárásba bevont más személyek részére Jóváhagyva és hatályba helyezve: március /22

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 A Magyar Vívó Szövetség Elnökségének /2013(2013.05.14) sz. határozata a Magyar Vívó Szövetség Közbeszerzési Szabályzatáról Jelen határozat a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. április 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya...3 II. Az ajánlatkérı jogállása...3

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı u. 81.)

Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı u. 81.) Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı u. 81.) - mint Ajánlatkérı - közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2012. október Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı út 81.) közbeszerzési eljárásainak

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Taszár, 2010. május 12. 1 Taszár Község Képviselıtestülete a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a szeptember 13-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a szeptember 13-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a 2012. szeptember 13-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)

Részletesebben

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 115 Ajánlatkérı: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmő Üzemeltetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Közbeszerzési Szabályzata. I. Fejezet. A szabályzat célja

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmő Üzemeltetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Közbeszerzési Szabályzata. I. Fejezet. A szabályzat célja TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmő Üzemeltetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet A szabályzat célja A szabályzat célja a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft. Közbeszerzési szabályzata

Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft. Közbeszerzési szabályzata Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft. Közbeszerzési szabályzata 1/18 Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft, figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 6.

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 6 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 70 Ajánlatkérı: Mátrai Gyógyintézet Nyertes ajánlattevı: Budatech Hőtı és Klímatechnikai Kft és SZIN-KER Kereskedelmi

Részletesebben

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 2.1. Személyi hatály...3 2.2. Tárgyi hatály...3 2.3. A szabályzat kidolgozásáért, karbantartásáért felelısök megnevezése...3 3.

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/136.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 77 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: E-ON Energiaszolgáltató Kft. Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. július 30-tól Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/47.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítı száma: 2013/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítı száma: 2013/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Közbeszerzési Értesítı száma: 2013/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményérıl (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/36. lapszám

Részletesebben

Bér Község Önkormányzatának

Bér Község Önkormányzatának Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. -a

Részletesebben

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/16.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sárbogárd Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a Kth. számú határozatával. Sárbogárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 6. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmenykozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 2/2006. (I. 13.) IM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı 2010 / 92 száma: Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz.:

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezıgazdasági, Gépészeti Szakképzı Iskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezıgazdasági, Gépészeti Szakképzı Iskola 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1 / 7 2010.04.09. 17:10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések A szabályzat célja Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető rendelkezések A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1 / 7 2010.08.06. 11:18 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75. lapszám

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 7 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/92.

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben