ILS Kft Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám"

Átírás

1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szakfordítás és szaktolmácsolás az Állami Számvevıszék részére 3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, nemzeti rezsim 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: A Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti eset áll fenn, azaz az szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot. 5.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: A /2012, a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: - c) Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: - 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 3 9. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): ajánlati elem ILS Kft Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a EDIMART Kft Budapest, Tas vezér u. 18. II. em. 4. ajánlat (Ft) pontszáma ajánlat (Ft) rész elem rész elem pontszáma angol ára 20,00 2,00 8,43 168,50 1,65 10,00 200,00 egyéb európai ára 8,00 1,84 10,00 80,00 1,85 9,95 79,61 Európán kívüli ára 3,00 4,00 10,00 30,00 6,85 6,26 18,77 angol nyelvrıl magyar ára 22,00 2,00 7,98 175,45 1,55 10,00 220,00 egyéb európai ára 8,00 1,74 10,00 80,00 1,75 9,95 79,59 Európán kívüli ára 3,00 3,95 10,00 30,00 6,35 6,60 19,80 idegen nyelvek között, lektorálás, korrektúrázás 15,00 13,20 7,32 109,81 9,27 10,00 150,05

2 és a dokumentáció mellékleteként kiadott ajánlati kivonatban szereplı valamennyi sürgısségi felár összesített ajánlati ára szaktolmácsolás összesített ajánlati ára 21, ,33 195, ,00 210,00 Elért pontszám összesen 869,75 977,81 Alkalmasság indoklása: az ajánlatok megfelelnek a Kbt., ill. a Dokumentáció elıírásainak b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): - Az ajánlattevı neve: Az elbírálás A részszempontok ILS Kft Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) ai (adott esetben az alszempontok ai is) Értékelési pontszám Értékelési pontszám és szorzata Az ajánlattevı neve: EDIMART Kft Budapest, Tas vezér u. 18. II. em. 4. Értékelési pontszám Értékelési pontszám és szorzata magyar nyelvrıl angol nyelvre ajánlati ára 20,00 8,43 168,50 10,00 200,00 magyar nyelvrıl egyéb európai ára 8,00 10,00 80,00 9,95 79,61 magyar nyelvrıl Európán kívüli ára 3,00 10,00 30,00 6,26 18,77 angol nyelvrıl magyar ára 22,00 7,98 175,45 10,00 220,00 egyéb európai nyelvrıl magyar nyelvre ajánlati ára 8,00 10,00 80,00 9,95 79,59 Európán kívüli nyelvrıl magyar ára 3,00 10,00 30,00 6,60 19,80 idegen nyelvek 15,00 7,32 109,81 10,00 150,05

3 között, lektorálás, korrektúrázás és a dokumentáció mellékleteként kiadott ajánlati kivonatban szereplı valamennyi sürgısségi felár összesített ajánlati ára szaktolmácsolás összesített ajánlati ára 21,00 9,33 195,99 10,00 210,00 A mal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevınként: 869,75 977,81 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - (A táblázatnak az ajánlattevık nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a mal kialakított szorzatát kell beírni.) c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felsı határának megadása: 1-10 d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: A Kbt. 71. (3) bekezdés d) pontja szerinti módszer: valamennyi részszempont esetében fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság én kiadott, az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekrıl és az ajánlatok elbírálásáról szóló (KÉ évi 61. szám) útmutatójában szereplı képlet szerint. 10. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: - Ajánlattevı: Offi Zrt. címe/székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 52. Indoklás: A november 21-én megküldött hiánypótlási felhívásnak határidıig nem tett eleget az Ajánlattevı. Erre tekintettel az Ajánlatkérı az ajánlatot a Kbt a (1) bekezdésének e) pontja alapján -, mely kimondja, hogy az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevı ( ) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek - érvénytelennek tekintette. 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevı: Edimart Kft. címe/székhelye: 1113 Budapest, Tas vezér u. 18. II. em. 4.

4 EDIMART Kft Budapest, Tas vezér ajánlati elem u. 18. II. em. 4. ajánlat rész elem (Ft) pontszáma angol ára 20,00 1,65 10,00 200,00 egyéb európai ára 8,00 1,85 9,95 79,61 Európán kívüli ára 3,00 6,85 6,26 18,77 angol nyelvrıl magyar ára 22,00 1,55 10,00 220,00 egyéb európai ára 8,00 1,75 9,95 79,59 Európán kívüli ára 3,00 6,35 6,60 19,80 idegen nyelvek között, lektorálás, korrektúrázás és a dokumentáció mellékleteként kiadott ajánlati kivonatban szereplı valamennyi sürgısségi felár összesített ajánlati ára 15,00 9,27 10,00 150,05 szaktolmácsolás összesített ajánlati ára 21, ,00 210,00 Elért pontszám összesen 977,81 Indoklás: összességében legelınyösebb ajánlat b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevı: ILS Kft. címe/székhelye: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a ILS Kft Budapest, Móricz ajánlati elem Zsigmond körtér 3/a ajánlat (Ft) rész elem pontszáma angol ára 20,00 2,00 8,43 168,50 egyéb európai ára 8,00 1,84 10,00 80,00 Európán kívüli 3,00 4,00 10,00 30,00

5 ára angol nyelvrıl magyar ára 22,00 2,00 7,98 175,45 egyéb európai ára 8,00 1,74 10,00 80,00 Európán kívüli ára 3,00 3,95 10,00 30,00 idegen nyelvek között, lektorálás, korrektúrázás és a dokumentáció mellékleteként kiadott ajánlati kivonatban szereplı valamennyi sürgısségi felár összesített ajánlati ára 15,00 13,20 7,32 109,81 szaktolmácsolás összesített ajánlati ára 21, ,33 195,99 Elért pontszám összesen 869,75 Indoklás: összességében a második legelınyösebb ajánlat 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevı alvállalkozót kíván igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában:, lektorálás, tolmácsolás b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: fordítás, lektorálás, tolmácsolás 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni: - a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: - b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: * Az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrásaira (is) támaszkodik: a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: Az ajánlattételi felhívás Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja szerinti alkalmassági követelmények igazolása (szakemberek): Dr. Horváth Péter Iván, Horváth Balázs, Tiborszky Péter, Rohály Andrea, Kovács Attila, Horváth Ildikó Dr. Mészáros Julianna, Guczoghy Anna, Johnson Andrea, Kövi György, Tamás-Vándor Linda, Nagy Anna, Szöllıs Ákos, Barna János, Szőcs Andrea, Farkas Eszter, Mohácsi-Gorove Anna, Dr. Pálos Katalin, Dr. Barta Péter, Tímár Noémi, Vida Enikı, Atzél Kinga, Hatás Péter Tamás, Bodrogi József, Liu Yang, Ipolyi Éva, Simon Adrienn b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: Az ajánlattételi felhívás Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja szerinti alkalmassági követelmények igazolása (szakemberek): Liu Yang, Ipolyi Éva, Simon Adrienn, Mohr Richárd, Bodrogi József, Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna, Bugár-Budai Orsolya, Aradiné Milkovics Magdolna, Simon Éva, Tóth Zoltán, Hegyi Gyöngyvér, Bolgár Mária, Guczoghy Anna, Borsodiné Balogh Szilvia, Pátrovics Imre, Brücher Katalin, Molnár Ágnes, Oláh Tímea

6 Katalin, Marádi Krisztina, Forróné Becse Éva, Háriné Komlóssy Judit, Ress László, Alföldi Györgyi, Wagner Péter, Zichler Csilla, Simonkay Piroska 15. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt (6) bekezdés] kezdınapja: b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt (6) bekezdés] utolsó napja: Az összegezés elkészítésének idıpontja: Az összegezés megküldésének idıpontja: * Az összegezés módosításának indoka: - 19.* Az összegezés módosításának idıpontja: *A módosított összegezés megküldésének idıpontja: * Az összegezés javításának indoka: * Az összegezés javításának idıpontja: * A javított összegezés megküldésének idıpontja: - 24.* Egyéb információk: - A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1373 Budapest, Pf. 561. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 1116 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Orvosi eszköz és berendezési

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 6. Pf.: 710/4-. Ikt.sz.: 30700/808 /015. számú példány Összegzés a 9/011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő neve

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkér neve és címe: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala 054 Budapest, Széchenyi u.. Az eljárás lebonyolítója: NAV Központi Hivatala Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Bajót Község Önkormányzat (2533 Bajót, Kossuth L. u. 69.) Ajánlatkérő az Öregkőaljai

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras,

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras, Osszegezes az ajanlatok elbiralasarol 1. Az ajanlatkero neve es eime: Paks Varos Onkormanyzata 7030 Paks, D6zsa Gyorgy u. 55.-61. 2. A kozbeszerzes targya es mennyisege: Targya: 1 db hasznalt lanctalpas

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=22029/2010

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=22029/2010 1. oldal összesen: 9 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben