KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. -ban meghatározott kötelezettségének eleget téve az alábbi szabályzatban határozza meg: I. A Szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Hejőkürt Községi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: ajánlatkérő) Kbt. Hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncepcióira (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseire) terjed ki. 2. Az ajánlatkérő a közbeszerzések során ha azok értéke a Kbt. szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja köteles a Kbt. és végrehajtási jogszabályai, valamint e Szabályzat rendelkezései alapján eljárni. II. Az ajánlatkérő nevében eljáró, döntést hozó személyek illetőleg szervek 1. Az ajánlatkérő nevében az Európai Uniós közösségi (a továbbiakban: közösségi) értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre vonatkozó eljárások során valamennyi döntés meghozatalára a képviselő-testület jogosult. Ebben az esetben a Közbeszerzési Értékelő Bizottság tesz előterjesztést a képviselő-testület felé. A közbeszerzési Értékelő Bizottság 5 főből áll, elnökét és tagjait a képviselő-testület saját tagjai sorából, illetve külső szakemberekből és a Körjegyzőség tisztviselőiből választja meg. A döntés alapján készült dokumentumokat beleértve az eljárás alapján készült szerződéseket is-, a testület felhatalmazása alapján a polgármester, illetve akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott személy írja alá. 2. Az ajánlatkérő nevében a nemzeti értékhatárok alatti közbeszerzések, egyszerű közbeszerzési eljárások során: A 10 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó árubeszerzés, A 10 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatás megrendelése, A 30 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás esetén valamennyi döntés meghozatalára a Közbeszerzési Értékelő Bizottság jogosult. A döntés alapján készült dokumentumokat beleértve az eljárás alapján készült szerződéseket is-, a polgármester, illetve akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott személy írja alá. Az egyszerű közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő nevében a nemzeti értékhatárt el nem érő árubeszerzés esetén:

2 - 2 - A 2 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó, de a 10 millió Ft-ot el nem érő árubeszerzések esetén, A 2 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 10 millió Ft-ot el nem érő értékű szolgáltatás megrendelése esetén, A 10 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 30 millió Ft-ot el nem érő értékű építési beruházás esetén Valamennyi döntés meghozatalára a képviselő-testület jogosult. A döntés alapján készült dokumentumokat beleértve az eljárás alapján készült szerződéseket is-, a polgármester, illetve akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott személy írja alá. 3 A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és dokumentáció elkészítése és az eljárás más szakaszában résztvevő személyeknek és szerveknek a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel kell rendelkezniük. Erről a polgármester a körjegyzővel együtt köteles gondoskodni. III. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetve szervek feladatai 1. A képviselő-testület feladatai A Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása, módosítása A tárgyévben megvalósítandó közbeszerzések pénzügyi fedezetének a költségvetési rendeletekben való meghatározása A Körjegyzőségi Pénzügyi Csoport által előkészített tárgyévi közbeszerzési terv jóváhagyása, módosítása Az éves statisztikai összegzés jóváhagyása A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzések esetén: Az eljárás során az összes döntés meghozatala A lefolytatandó eljárás fajtáinak jóváhagyása A közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele. 2. A Közbeszerzési Értékelő Bizottság feladatai: a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetén, valamint az értékhatár szerint a döntési jogkörébe tartozó nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések, az egyszerű közbeszerzési eljárások esetén a lefolytatandó eljárás fajtájának jóváhagyása hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételéről való döntés az ajánlati felhívás, valamint a részvételi felhívás jóváhagyása a közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása az eljárás során az összes döntés meghozatala a részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontása

3 - 3 - az értékelési eljárás lefolytatása a hiánypótlással kapcsolatos döntések meghozatala az ajánlat érvénytelenségének megállapítása a kizáró okok vizsgálata. 3. A polgármester feladatai az értékhatár szerint a döntési jogkörébe tartozó nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések, az egyszerű közbeszerzési eljárások esetén: a lefolytatandó eljárás fajtájának jóváhagyása hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele az ajánlati felhívás, valamint a részvételi felhívás jóváhagyása a közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása a döntések alapján elkészült dokumentumok aláírása 4. A közbeszerzés tárgya szerint érintett témafelelős feladatai: a közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlati felhívás, részvételi jelentkezés, a dokumentáció előkészítése, rendelkezésre bocsátása az éves közbeszerzési feladatok meghatározása az eljárás lefolytatása a közbeszerzés értékének meghatározása 5. A Körjegyzőség Pénzügyi Csoport feladati: a közbeszerzési terv elkészítése az adott évre tervezett közbeszerzésekről az éves statisztikai összegzés elkészítése, és jóváhagyását követően megküldése a Közbeszerzések Tanácsa részére az előzetes összesített tájékoztató elkészítése, és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzések Tanácsa részére. 6. A megbízott Belső Ellenőr feladatai: a közbeszerzési eljárások lefolytatása törvényességének és szakszerűségének ellenőrzése, évente tételes ellenőrzést végez a lefolytatott eljárásokkal kapcsolatban, amely kiterjed az eljárások szabályszerűségének vizsgálata mellett az elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére az ellenőrzésekről készült jelentést megküldi a körjegyzőnek IV. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános szabályai 1./ Az eljárás lefolytatása a közbeszerzés tárgya szerinti érintettségtől függően a polgármester, illetve a Közbeszerzési Értékelő Bizottság, továbbá a körjegyző és a témafelelős feladata, akik felelnek azért, hogy az eljárás megfeleljen a Kbt. előírásainak. 2./ A közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlati felhívás, részvételi jelentkezés, a dokumentáció előkészítése, és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát

4 - 4 - segítő előterjesztések előkészítése a közbeszerzés tárgya szerint érintett, a körjegyző által kijelölt témafelelős feladatkörébe tartozik. 3./ A körjegyző a tárgyév április 30-ig az összesített közbeszerzési tervben foglaltak alapján-meghatározza az éves közbeszerzési feladatokat. 4./ Amennyiben a jegyző úgy ítéli meg, hogy a közbeszerzés tárgyának bonyolultsága vagy speciális volta különleges szakértelmet igényel, a polgármester felé javaslatot tesz szakértő személyére. Az eljárásban közreműködő szakértőt a polgármester kéri fel. 5./ Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, úgy a körjegyző javaslatára a polgármester a közbeszerzés lebonyolítására, illetve az abban való részvételre személyt/szervezetet (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadót) kérhet fel január 1-jétől a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések után hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelező. V. A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje 1./ Az ajánlatkérő nevében a körjegyzőség pénzügyi csoportja minden évben, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít, az elfogadott költségvetés alapján az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. 2./ Előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell. A közbeszerzési terv alkalmazandó mintáját az 1.sz. melléklet tartalmazza. 3./ Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs kötelezettség az eljárást lefolytató témafelelőst terheli. 4./ Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni. A közbeszerzési terv módosítását indokolni kell. 5./ Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatosan keletkezett összes iratot az eljárás lezárásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig az irattárban meg kell őrizni. 6./ Előzetes összesített tájékoztatót (illetve különös közbeszerzési eljárást alkalmazók esetében időszakos előzetes tájékoztatót) kell készíteni, amennyiben az adott évre (illetve a

5 - 5 - következő legfeljebb 12 hónapra) tervezett közbeszerzések tárgyankénti összértéke a jogszabályban meghatározott összeghatárokat eléri, meghaladja. 7./ Az előzetes összesített tájékoztató elkészítésénél alkalmazandó nyomtatvány mintáját a 15/2003.IM.rendelet 1. számú melléklete tartalmazza (különös közbeszerzési eljárást folytatók részére az időszakos előzetes tájékoztatót a rendelet 6. számú melléklete alapján kell elkészíteni). 8./ Az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséért és az értékhatárok, illetve az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kiséréséért a Pénzügyi Csoport a felelős. Az előzetes összesített tájékoztatót a tárgyév március 31. napjáig kell elkészíteni, majd jóváhagyásra a képviselő-testületnek megküldeni. Jóváhagyás után az elfogadott összegzést a tárgyév április 15. napjáig meg kell küldeni közzétételre a Közbeszerzések Tanácsán keresztül az Európai Unió Hivatalos Lapjának. A megküldés az összegzést készítő feladata. A tájékoztató esetlegesen szükséges módosításáért és megküldéséért szintén a Pénzügyi Csoport a felelős. Építési beruházás esetén a tájékoztatót a tervezett beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követő 3 munkanapon belül kell elkészíteni, és a döntést követő 5 munkanapon belül kell jóváhagyni, valamint a jóváhagyott tájékoztatót megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának. 9./ Az egy költségvetési év alatt lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegzést kell készíteni. Az éves statisztikai összegzés elkészítésénél alkalmazandó nyomtatvány mintáját a 15/2004.IM. rendelet 30. számú melléklete tartalmazza. Az éves összegzés elkészítéséért és az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kiséréséért a pénzügy csoport felel. Az éves statisztikai összegzést, a tárgyévet követő év április 30. napjáig kell elkészíteni, majd jóváhagyásra a képviselő-testületnek beterjeszteni. VI. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba bevont szervezetek és személyek felelősségi köre 1./ Az éves közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegzés a Kbt.-ben foglalt határidőre történő elkészítéséét és továbbításáért a hivatal vezetője a felelős. 2./ Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért az eljárást lefolytató polgármester, Közbeszerzési Értékelő Bizottság, továbbá körjegyző és témafelelős a felelős. 3./ Az eljárások adminisztrálásáért, illetve az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért a témafelelős és a pénzügyi csoport felel.

6 - 6-4./ Az eljárás során hozott döntésekért, beleértve az eljárást lezárandó döntést is, a döntéshozó a felelős. VII. Hatályba léptető és záró rendelkezések 1./ Jelen szabályzat január 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a már folyamatban lévő közbeszerzések esetében is megfelelően alkalmazni kell. 2./ A közbeszerzést végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat előírásai szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. Hejőkürt, január 25. Varga Gyula polgármester Nagy Géza körjegyző

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A jogszabály mai napon hatályos állapota 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.) A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának KOZ-368/2013 3/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 2013

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben