Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól"

Átírás

1 Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv.(továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.: 1.. Általános rendelkezések /1/ A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban a Szabályzat hatálya alá tartozó ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza: - a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, - az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásban bevont személyek, szervezetek feladatait, felelősségi körét, - a közbeszerzési eljárás tervezetének, összegzésének, dokumentálásának rendjét, - a közbeszerzési eljárási cselekményekért felelős személyt, illetőleg az eljárás során hozott döntésekért felelős testületet.

2 A Szabályzat személyi hatálya A Szabályzat hatálya Teskánd Község Önkormányzat közbeszerzéseire terjed ki. 3.. A Szabályzat tárgyi hatálya /1/ A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 2. -ban meghatározott szervezet minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára (kivéve a Kbt a szerinti szolgáltatási koncessziót), amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt ában meghatározott értékhatárokat, valamint arra az esetre, ha az ajánlatkérő tervpályázati eljárást folytat le. 4.. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek, szervezetek /1/ A lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban az előkészítő és végrehajtó feladatok ellátására Munkacsoport működik. Az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt a körjegyzőség pénzügyi és műszaki csoportja készíti el. /2/ Az ajánlati felhívás elkészítéséhez külső szakértőt is igénybe vehet az önkormányzat, amelynek feltétele felsőfokú szakmai végzettség.

3 - 03 /3/ Az ajánlati felhívást a körjegyzőből, alpolgármesterből és polgármesterből álló team ellenőrzi. /4/ A Szabályzat hatálya alá tartozó szervezet által lefolytatandó valamennyi közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok munkacsoporti elbírálásának véleményezésére és a döntések előkészítésére a Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) jogosult. /5/ A Munkacsoport, illetve a Bizottság speciális szakértelmet igénylő közbeszerzés esetén szakértők közreműködését veheti igénybe. /6/ A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. /7/ A három fős Munkacsoport vezetőjét és két tagját, illetőleg a 4.3. pont szerinti szakértőt a képviselő testület jelöli ki. /8/ A Bizottság tagjai: Az adott közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz, a beérkezett ajánlatok elbírásához ad hoc bizottságot hoz létre a testület A bíráló bizottság legalább 3 személyből álló testület. Szakmai alkalmassági feltételek. 1 fő felsőfokú pénzügyi végzettség 1fő műszaki felsőfokú végzettség 1 fő szakirányú felsőfokú végzettség Titkár: a körjegyző akadályoztatása esetén az aljegyző A polgármester és az alpolgármester csak tanácskozási joggal vesz részt a bíráló bizottság ülésén. A bíráló bizottság elnöke a felsőfokú pénzügyi végzettségű tag lehet.

4 Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek köre /1/ Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek a Kbt.-ben és a jelen Szabályzatban meghatározott feladataikat szakszerűen és jogszerűen, ellentételezés, díjazás nélkül kötelesek ellátni. /2/ A jogsértésért felelős személlyel, szervezettel szemben a Kbt.-ben meghatározottak szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság rendbírságot, bírságot szabhat ki. /3/ Teskánd Község Önkormányzata az ajánlatkérő nevében eljáró tagokra, eljáró közalkalmazottakra felelősségbiztosítást köthet. /4/ Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: a község polgármestere. 6.. A Munkacsoport, a Munkacsoport vezetőjének és tagjainak feladatai /1/ A Munkacsoport feladatai: - összeállítja az egyes közbeszerzési eljárások ajánlati felhívását, - összeállítja a közbeszerzési ajánlati dokumentációt, - részt vesz az ajánlati bontáson,

5 véleményezi a beérkezett ajánlatok érvényességét, a bírálati szempontok alapján értékeli az ajánlatokat, döntési javaslatot készít a Bizottság részére, - tárgyalásos eljárásnál a beérkezett ajánlatok alapján forgatókönyv javaslatot készít a tárgyalás menetére, - gondoskodik az eredményhirdetési határozat megszövegezéséről, - az eredményhirdetésre elkészíti az írásbeli összegzést az elbírált ajánlatokról, - elkészíti a közbeszerzési eljáráson alapuló szerződés tervezetét, szükség esetén a szerződés módosítás tervezetét, - elkészíti a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hirdetményeket, - javaslatot tesz a békéltetési eljárásban való részvételre a békéltetési eljárás során meghozandó döntésekre, - javaslatot dolgoz ki a jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontról, - javaslatot készít az Európai Bizottság értesítésében megjelöltek orvoslására. /2/ A Munkacsoport vezetőjének feladatai: - a 6.. /1/ bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásának szakszerű előkészítése és lebonyolítása, - koordinálja és közreműködik a 6.. /1/ bekezdés szerinti eljárási cselekmények írásbeli anyagainak megszövegezésében, - a Munkacsoport tagjai tevékenységének koordinálása, - jegyzőkönyvek megszövegezése. /3/ A jogi szakértő feladatai: (szükség esetén külső megbízással) - az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció megszövegezésében való közreműködés, - részvétel az ajánlat bontási eljárásban,

6 ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolásában való részvétel, - ajánlatok átvizsgálása jogi megfelelőség szempontjából, döntési javaslat jogi előkészítése, - tárgyalásos eljárás jogi előkészítése, - a közbeszerzési eljárást lezáró döntés megszövegezése, - szerződéskötéssel, szerződés módosítással kapcsolatos jogi kérdések intézése, - egyéb, a Munkacsoport vezetője által megnevezett tevékenység. /4/ A szakmai szakértő feladatai: (amennyiben az adott eljárásban szükséges a bevonása) - az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció megszövegezésében való közreműködés, - részvétel az ajánlat bontási eljárásban, - ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolásában való részvétel, - ajánlatok átvizsgálása szakmai megfelelőség szempontjából, döntési javaslat szakmai előkészítése, - tárgyalásos eljárás szakmai előkészítése, - szerződéskötéssel, szerződés módosítással kapcsolatos szakmai kérdések intézése, - egyéb, a Munkacsoport vezetője által megnevezett tevékenység.

7 A Bizottság feladatai /1/ A Bizottság feladatai: - az ajánlati felhívás, részvételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, a részvételi dokumentáció jóváhagyásának, közzététele engedélyezésének előkészítése, - az ajánlatok elbírálásának előkészítése, - a közbeszerzés eredménye megállapításának, a közbeszerzést lezáró döntés meghozatalának előkészítése, - tárgyalásos eljárásban a tárgyalás lefolytatásának előkészítése, - javaslat kidolgozása a békéltetési eljárásban való részvételről, - javaslat a békéltetési eljárásban meghozandó döntésekről, - az esetleges jogsértés esetén a szükséges intézkedések előkészítése, szakmai anyagok előkészítése. /2/ A bizottság döntéseit határozati formában hozza. A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésén jelen van. A Bizottság határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést elutasítottnak kell tekinteni. A Bizottság üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvezésről a bizottság titkára gondoskodik. /3/ A bizottság tagjai és az ülésen tanácskozási joggal résztvevők titoktartásra vonatkozó nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése előtt. Az eljárásban résztvevő személyek a birtokukba került üzleti titkokat kötelesek megőrizni.

8 A közbeszerzési eljárásban meghozandó döntések /1/ A közbeszerzési eljárásban meghozandó döntések különösen a következők: - az ajánlati felhívás, részvételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, a részvételi dokumentáció jóváhagyása, közzétételének engedélyezése, - az ajánlatok elbírálása, - a közbeszerzés eredményének megállapítása, a közbeszerzést lezáró döntés meghozatala, - tárgyalásos eljárásban a tárgyalás lefolytatása, - a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés jóváhagyása, - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetleges módosításának jóváhagyása, - éves közbeszerzési terv jóváhagyása (évente április 15.napjáig), - éves előzetes összesített tájékoztató jóváhagyása (évente március 31.napjáig), - ötmillió eurót elérő, vagy meghaladó becsült értékű építési beruházásról szóló előzetes összesített tájékoztató jóváhagyása, az építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követő 5 munkanapon belül, - éves statisztikai összegzés jóváhagyása (évente május 31. napjáig), - döntés békéltetési eljárásban való részvételről, - döntés békéltetési eljárásban meghozandó döntésekről, - döntés a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontról, - döntés az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról.

9 Az eljárással kapcsolatos felelősségi rend és felelősségi kör: A tevékenység végzi ellenőrzi jóváhagyja megjegyzés megnevezése 1. az ajánlati munkacsoport körjegyző polgármester felhívás összeállítása, felhívás közzététele 2. az ajánlati munkacsoport körjegyző polgármester dokumentáció elkészítése 3. szerződés tervezet körjegyző műszaki ellenőr polgármester 4. esetleges műszaki ea. körjegyző polgármester hiánypótlás a felhíváshoz 5. a dokumentáció kiadása, regisztrációja műszaki ea. polgármester a felhívás megjelenését követően 6.helyszíni szemle, 6.1 megtartása 6.2 jegyzőkönyv készítése 7. kiegészítő tájékoztató 8.az ajánlati felhívás, határidő, a dokumentáció módosítása, 9.ajánlat visszavonása 10.az ajánlatok fogadása, regisztrációja műszaki ea. műszaki ellenőr a felhívás megjelenését követő 52 napon belül műszaki ea. körjegyző körjegyző a felhívásban megjelölt határidő lejárta után 11ajánlatok bontása. titkár a felhívásban megjelölt határnapon 12 ajánlatok érvényességének vizsgálata 12.1.bontási jegyzőkönyv 12.2.formai teljesség bíráló bizottság polgármester

10 vizsgálata 12.3 érvényesség vizsgálata 12.4 hiánypótlásra felhívás Az ajánlat tartalmazza a hiánypótlást 13. az ajánlatok bíráló bizottság bírálata nyilvánvaló számítási hibák javítása 13.2 hiánypótlással kiegészített ajánlatok összevetése az eredetivel 13.3 érvényes és érvénytelen ajánlatok meghatározása 13.4 az ajánlatok értékelése 13.5 döntéselőkészító javaslat 13.6 bírálati jegyzőkönyv 14. döntés képviselőtestület 15. összegzés az körjegyző eljárásról. 16.szerződéskötés 16.1 előkészítés 16,2 aláírás pénzügyi szakember polgármester polgármester körjegyző testület 17.archiválás körjegyző polgámester 10.. Az ajánlatok bontása /1/ A beérkezett ajánlatok bontását és értékelését a 4.. /6/ bekezdésében meghatározott személyekből álló bizottság végzi. Az érdemi döntések közösek, személyi felelősség megállapítására nincs mód, az érdemi döntések jogkövetkezményeit az ajánlatkérő viseli. Az értékelés során szükséges dokumentumok elkészítése az ajánlatkérő feladata. Az értékelés során elkövetett eljárásrendi jogsértések felelősségét az ajánlatkérő viseli. /2/ A bíráló bizottság előkészíti a döntést, a beérkezett ajánlatokat összegzi és sorrendbe rendezi. javaslatot tesz a képviselő testületnek a kivitelező kiválasztására. Az eredményét összefoglaló összegzés akkor válik hivatalossá, ha azt a képviselő testület az ülésén egyszerű

11 - 11 többséggel elfogadja és erről határozatot hoz. Az összegzésben meg kell határozni az eljárás nyertesét (ha van ilyen) és javaslatot kell tenni a szerződéskötésre (ha lehetséges) Képviselet jogorvoslati eljárás esetén /1/ Az esetleges jogorvoslati eljárás esetén a döntéshozó személy felhatalmazásával az ajánlatkérőt a 5. -ban megnevezett személy vagy szervezet képviseli. Bírósági eljárás esetén az ajánlatkérő jogi képviselőt (ügyvédet) bíz meg képviseletével Belső ellenőrzés /1/ A belső ellenőrzés az 5. -ban megnevezett döntéshozó személy felelőssége. E tekintetben a döntéshozó személy döntése meghozatala előtt köteles a tőle elvárható gondossággal tájékozódni arról, hogy a bíráló bizottság tagjai és az ajánlattevők között nem áll- e fenn a Kbt a szerinti összeférhetetlenség Dokumentálási rend és felelősségi kör A közbeszerzési eljárással kapcsolatban született minden dokumentumot az ajánlatkérő legalább 5 évig köteles megőrizni. A polgármester és a körjegyző felelőssége, hogy ezen dokumentumok iktatva legyenek az ajánlatkérő iratkezelési szabályainak megfelelően. Az ajánlatkérő rendes archiválási rendszerében 5 éves megőrzési időtartam függvényében hiánytalanul archiválásra kerüljenek. A dokumentumokat elkülönítetten, a beszerzési szakaszok szerint elkülönítve, világos áttekinhető formában kell megőrizni és rendszerezni A dokumentumok elkészítésének és szakszerű tárolásának felelőse a bíráló bizottság titkára

12 A közbeszerzési eljárással összefüggő egyéb feladatok /1/ A Bizottság és a Munkacsoport feladatkörébe nem tartozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos tevékenységek ellátásáról a körjegyző köteles gondoskodni. A közbeszerzési eljárással összefüggő egyéb feladat különösen: - Éves összesített közbeszerzési terv tervezetének elkészítése. A tervezetet március 31.napjáig kell elkészíteni és a testület elé terjeszteni. (Kbt. 5. ) - Éves előzetes összesített tájékoztató tervezetének elkészítése és a Bizottság elé terjesztése március 31. napjáig. A jóváhagyott tájékoztató közzétételre megküldése április 15. napjáig. (Kbt. 42. (1) bekezdés, 43. (1) bekezdés) - Előzetes összesített tájékoztató készítése az ötmillió eurót elérő, vagy meghaladó becsült értékű építési beruházásnál, legkésőbb az építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követő 5 munkanapon belül. Ugyanezen határidőben közzétételre megküldés. (Kbt. 42. (2) bekezdés, 43. (1) bekezdés) - Előző évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés elkészítése és a tárgyévet követő év május 15. napjáig. A jóváhagyott statisztikai összegzés közzétételre megküldése május 31. napjáig. (Kbt. 16. (1) bekezdés) - Gondoskodás a Bizottság és a Munkacsoport írásbeli anyagainak elkészítéséről, üléseik jegyzőkönyvezéséről.

13 Gondoskodás a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hirdetmények, tájékoztatók, éves közbeszerzési terv, éves előzetes tájékoztató, ötmillió eurót elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházásról szóló összesített tájékoztató, éves statisztikai összegzés közzétételéről. - Gondoskodás a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevők számára megküldendő iratok postázásáról. - Gondoskodás a közbeszerzési eljárás iratainak irattározásáról Záró rendelkezések Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti Teskánd Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi szabályairól szóló 18/2004. /XII.09./ számú rendelete. T e s k á n d, március 23. Tóth Istvánné polgármester Fazekas István körjegyző A rendelet kihirdetve: március 24. Fazekas István körjegyző

14

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Mihálygerge Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Mihálygerge Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Mihálygerge Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Mihálygerge Község Önkormányzat Képvisel -testülete a közpénzek ésszer felhasználása átláthatóságának és széles kör nyilvános ellen rizhet

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011 (VIII. 09.) KT határozata Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Gyöngyösoroszi Község

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Cigánd Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2012. (I.23.) Kt. számú határozata Cigánd Város Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Megállapította a 178/2012. (X.15.) Ök. sz. határozat Módosította: az 54/2013. (III.20.) Ök. sz. határozat a 176/2013. (IX.26.) Ök. sz. határozat a

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA R 2 / 21 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása 2. I. Preambulum 3. II. A szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben