ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata"

Átírás

1 ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata

2 A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben foglaltakra, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos eljárási rend meghatározása tekintetében az alábbiakat állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat célja A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft., (továbbiakban:zv NKft.) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának, és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.), és a kapcsolódó jogszabályokkal összhangban alkotja meg jelen szabályzatát. A szabályzat meghatározza a ZV NKft. által indított közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének feladatmegosztását, felelősségi rendjét, a ZV NKft. nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét A Közbeszerzési Szabályzat hatálya, alkalmazási köre A ZV NKft összhangban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseivel közbeszerzési eljárásainak lefolytatása során a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni. Kiterjed minden olyan, - a közbeszerzés tárgyát képező - árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, (továbbiakban: közbeszerzés) amelyek vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény szerint eléri, vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat, és ahol a ZV NKft., mint költségvetés szerv gazdasági társasága ajánlatkérőként jár el. Az európai közösségi (a továbbiakban: közösségi) értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. második részét, az ezek alatti elérő értékű közbeszerzésekre a harmadik részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. 2. Fogalom meghatározások A közbeszerzési eljárások lefolytatása során: Ajánlatkérő: A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft., aki saját nevében folytat le közbeszerzési eljárást Döntéshozó: A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Az ajánlattétel nyelve: Az eljárás során biztosítani kell a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy kijelölése a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata, legkésőbb a közbeszerzési eljárás előkészítésének a kezdő napjáig A pénzügyi szakértelmet biztosító személy:

3 A pénzügyi szakértelmet biztosító személy kijelölése a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata, legkésőbb a közbeszerzési eljárás előkészítésének a kezdő napjáig A közbeszerzés tárgya szerinti ágazati szakértelmet biztosító személy: A közbeszerzés tárgya szerinti ágazati szakértelmet biztosító személy kijelölése a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata, legkésőbb a közbeszerzési eljárás előkészítésének a kezdő napjáig Jogi szakértelmet biztosító személy vagy szervezet: Jogi szakértelmet biztosító személy vagy szervezet kijelölése a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata, legkésőbb a közbeszerzési eljárás előkészítésének a kezdő napjáig Belső ellenőrzésért felelős: ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője által kijelölt személy, vagy szervezet Eljárást előkészítő bizottság tagjai: pénzügyi szakember, közbeszerzés tárgya szerinti ágazati szakember, jogi szakember közbeszerzési szakember Bíráló Bizottság tagjai: közbeszerzési szakember, pénzügyi szakember, közbeszerzés tárgya szerinti ágazati szakember, jogi szakember Dokumentálásért felelős: Megbízási szerződés alapján közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szervezet (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) eljárási cselekmények vonatkozásában valamint ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője által kijelölt munkavállaló, vagy megbízott irattározás vonatkozásában II. A KÖZBESZERZÉSEK TERVEZÉSE 3. Az egybeszámítás alkalmazása A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. a közbeszerzési eljárásai értékhatárának meghatározása során a Kbt ában foglaltak szerint jár el. Tilos e törvény, vagy e törvény Második Része alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő szempontként figyelembe venni. 4. A közbeszerzési terv elkészítése 4.1. A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft a Kbt ában foglaltaknak megfelelően közbeszerzési terv készítésére köteles. A közbeszerzési terv a tervezett éves gazdálkodás tervszámai alapján készül A közbeszerzési terv elkészítéséért a ZV NKft. ügyvezetője, vagy az általa kijelölt munkavállaló/megbízott felelős.

4 4. 3. A közbeszerzési terv legalább az alábbi adatokat tartalmazza: a tervezett közbeszerzési eljárás típusa: a megindításának tervezett időpontja: a beszerzés tárgya a Kbt. 7. -ában foglaltak figyelembevételével: az eljárási rezsim meghatározása a részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályok figyelembe vételével: előzetes összesített tájékoztató meglétére történő utalás, amennyiben volt ilyen. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet legkésőbb az adott év március 31-éig a ZV NKft honlapján közzé kell tenni. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv határidőben történő közzététele a ZV NKft ügyvezetője, vagy az általa kijelölt munkavállaló/megbízott feladata A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytatható, ha az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 5. Előzetes összesített tájékoztató 5. 1 A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. a közbeszerzési tervben foglaltak figyelembevételével, az éves gazdasági terv tervszámai alapján - külön jogszabályon meghatározott minta szerinti előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre tervezett, a kivételi körbe nem tartozó, közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásairól, amennyiben az ügyvezető döntése azt meghatározza. 6. Az éves statisztikai összegzés elkészítése A tárgyévet követően a megelőző évi közbeszerzési eljárásokról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti éves statisztikai összegzést kell készíteni Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért a ZV NKft ügyvezetője, vagy az általa kijelölt munkavállaló/megbízott felelős Az ügyvezető, vagy az általa kijelölt munkavállaló/megbízott gondoskodik az éves statisztikai összegzés Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldéséről.

5 III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE 7. Az eljárás előkészítése A beszerzési igény szükségességéről, az adott közbeszerzési eljárás megindításáról ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője dönt Az írásbeli döntés birtokában az eljárás előkészítéséért az előkészítő bizottság a felelős, amely köteles a döntést követően haladéktalanul megkezdeni az eljárás előkészítését Az eljárás előkészítésébe kizárólag a Kbt ában foglaltaknak megfelelő közreműködő vonható be. Az előkészítésbe közbeszerzési, pénzügyi, jogi, és ágazatszakmai szakértelemmel rendelkező személyek bevonása kötelező. Az előkészítésben részt vevő szakemberek: közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember, pénzügyi szakember, közbeszerzés tárgya szerinti ágazati szakember, jogi szakember Összeférhetetlenségi szabályok: Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek, vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől a ZV NKft: a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással, vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy, vagy szervezet - a közbeszerzési szabályzat mellékletében található formában - írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 24 szerinti összeférhetetlenség Az eljárás előkészítése során - a Kbt ában foglaltak figyelembevételével - meg kell határozni: az eljárási rezsimet, a becsült értéket, a beszerzés tárgyát, az eljárás típusát, tárgyalásos eljárás esetében annak jogalapját is. Mindezek figyelembevételével a felhívás, és a közbeszerzési dokumentáció elkészítésére a megbízási szerződés alapján megbízott közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szervezet (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) köteles. A műszaki leíráshoz szükséges ágazatszakmai adatokat a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntést

6 követő 5 munkanapon belül az ügyvezető által írásban meghatározott, az előkészítésben résztvevő, a közbeszerzés tárgya szerinti ágazati szakember köteles szolgáltatni, amelynek helytállóságáért felel. Amennyiben meghívásos eljárás lebonyolítására kerül sor, az ügyvezető, vagy az ágazati szakember tesz javaslatot a közbeszerzési eljárásban történő részvételre felkért vállalkozásokra A dokumentációnak kötelezően része az ajánlatkérő által készített szerződéstervezet, vagy a szerződéses feltételek Az Európai Uniós forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárás felhívását és dokumentációját előzetes véleményezésre a külön jogszabályban meghatározott szerveknek meg kell küldeni a közzétételt megelőzően A fentiek figyelembevételével elkészített, és az ágazatszakmailag illetékes belső szervezeti egység által is jóváhagyott végleges felhívást, a jóváhagyását követően a megbízási szerződés alapján megbízott közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szervezet (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) elektronikus úton küldi meg a Közbeszerzési Hatóságnak, illetve hirdetmény nélkül kezdeményezett közbeszerzési eljárás esetében közvetlenül az ajánlattevőnek. 8. Az eljárás lebonyolítása Közbeszerzési eljárás megindítása csak akkor kerülhet sor, ha: a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, vagy kellő garancia van az anyagi eszközök későbbi rendelkezésre állásáról, vagy A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, ebben az esetben erre a tényre a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásban a Kbt. 40 (3-4) bekezdésnek megfelelően utalni kell (Eredménytelenné nyilvánítás lehetősége). Amennyiben a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft a pályázat alapján részben vagy egészében mégsem kapja meg a kért összeget, úgy az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania, s ennek tényét ki kell hirdetnie A részvételi jelentkezések /ajánlatok leadására és bontására minden esetben a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft székhelyén, vagy a megbízási szerződés alapján megbízott közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szervezet (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) irodájában kerül sor, amelyre az ajánlati/részvételi felhívásban minden esetben pontosan utalni kell A megbízási szerződés alapján megbízott közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szervezet (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) köteles a részvételi /ajánlattételi határidő lejártát követően a bontási eljáráson az ajánlatkérő részéről részt venni, és a bontási jegyzőkönyvet elkészíteni A bontási jegyzőkönyvet minden esetben a helyszínen kell véglegesíteni, aláírni, és azt követően 5 napon belül a Kbt. 62. (7) szerint kell megküldeni. A bontási jegyzőkönyv elkészítése, valamint annak határidőben történő megküldése a megbízási szerződés alapján megbízott közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szervezet (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) feladata A bontást követően a beérkezett ajánlatok/részvételi jelentkezések előzetes értékelését a Bíráló bizottság végzi, és amennyiben szükséges, intézkedik az esetleges előforduló számítási hibák javításáról, a hiánypótlás(ok) és felvilágosítás kérés(ek) elrendeléséről is a Kbt ában foglaltak figyelembe vételével A hiánypótlás megtörténtét követően a bíráló bizottság előzetes értékelő anyagot készít, és az érdemi döntésekkel kapcsolatos munkáját megkezdi.

7 8. 7. A bírálóbizottság összetételét úgy kell meghatározni, hogy abban legalább egy fő közbeszerzési, legalább egy fő jogi, legalább egy fő pénzügyi, és legalább egy fő ágazatszakmai szakértelemmel bíró, szavazati joggal rendelkező személy vegyen részt. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló közbeszerzés esetében a bírálóbizottság összetételénél a külön jogszabályban, valamint a támogatási szerződésben meghatározottakra is figyelemmel kell lenni. A bírálóbizottság munkájában a döntéshozó nem vehet részt. A bírálóbizottság tagjai: ágazati szakember pénzügyi szakember közbeszerzési szakember jogi szakember A bírálóbizottság a Kbt. és a kapcsolódó ágazati jogszabályok figyelembevételével értékeli a beérkezett részvételi jelentkezéseket /ajánlatokat, és dönt azok érvényességéről, érvénytelenségéről, valamint az alkalmasságról, továbbá javaslatot tesz az eljárás eredményére vagy adott esetben az eredménytelenségére A bírálóbizottság jegyzőkönyv formájában írásos javaslatot készít a döntéshozó számára. A bírálóbizottság javaslata a döntéshozót nem kötelezi, azonban a döntési javaslattól való eltérés esetén a felelősség teljes mértékben a döntéshozót terheli A beérkezett ajánlatok/részvételi jelentkezések érvényességéről, az alkalmasságról, és az eljárás eredményéről a végleges döntést a döntéshozó hozza meg írásban A közbeszerzési eljárás eredményével kapcsolatos Kbt. 77. (1) bekezdés szerinti tájékoztatásról a megbízási szerződés alapján megbízott közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szervezet (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) köteles gondoskodni. 9. A közbeszerzési szerződés megkötése, módosítása Az eredményes közbeszerzési eljárás esetében a szerződés megkötésére a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője jogosult és köteles A közbeszerzési szerződés módosítására kizárólag a Kbt ában fennálló feltétele megléte esetében van lehetőség. 10. Eljárási rend jogorvoslat kezdeményezése esetében Amennyiben az ajánlatkérő ellen jogorvoslati eljárást kezdeményeznek, úgy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, illetve a szerződéskötés elhalasztásáról a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője- jogosult dönteni. A döntésről a Közbeszerzési Döntőbizottságot haladéktalanul tájékoztatni kell A jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérőt az adott eljárásban résztvevő közbeszerzési és jogi szakember képviseli A közbeszerzési Döntőbizottság esetleges elmarasztaló döntése esetén a fellebbezésről, az eljárás továbbviteléről a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője jogosult a fellebbezési határidőn belül, haladéktalanul dönteni.

8 11. Közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje A közbeszerzési eljárást, az annak megindításáról szóló döntéstől kezdve egészen a közbeszerzési szerződés teljesítéséig írásban kell dokumentálni, és a rájuk irányadó jogszabályi határidő lejártáig megőrizni. A dokumentálás a ZV NKft irattárában történik. 12. A közbeszerzések lebonyolításának ellenőrzése A közbeszerzésekkel kapcsolatos belső ellenőrzés biztosításáról a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője gondoskodik személy/szervezet megbízása útján. Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani, - a szabályszerűségre, - az elbírálás szempontjainak előkészítésére, - a bírálati szempontok érvényesítésére az elbírálás során, - a szerződések megkötésére, módosítására, teljesítésére. Haladéktalanul tájékoztatnia kell a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjét abban az esetben, ha a ZV NKftvel szemben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul. 13. Záró rendelkezések A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok, valamint e szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. Jelen szabályzat a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője által történő elfogadás napján lép hatályba. Jelen szabályzatot ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője 1/2015. számú ügyvezetői utasításával jóváhagyta és elfogadta. Kazincbarcika, január 6. Sztupák Péter ügyvezető

9 12. Mellékletek Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat A Kbt. 17/C szerint kötelezően közzéteendő adatok, információk, hirdetmények

10 Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott (lakcím: ), mint a bíráló/előkészítő bizottság tagja a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. által.. megnevezéssel lefolytatandó közbeszerzési eljárásban a Kbt. 24. (4) bekezdés alapján kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 24. szerinti összeférhetetlenségi okok, mint kizáró körülmények nem állnak fenn. 1. Tudomásul veszem, hogy összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Ismeretem van arról, hogy a 2. pont alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá aláírás

11 A Kbt. 31. szerint kötelezően közzéteendő adatok, információk, Kbt. 31. (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul; b) a 9. (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul; c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul; e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő tíz napon belül; f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. (4) Az (1) bekezdés c) és e)-f) pontja szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a 34. (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. (5) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. (6) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.) A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről

Részletesebben