1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)"

Átírás

1 Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta: Bánfalviné Feldmann Ágota Vezérigazgató Hatályba lép: december 01.

2 A közbeszerzési eljárások szóló április 01.-én hatályba lépő a évi CXXIX. Törvény 6. -ban foglalt kötelezettsége alapján és a hozzá kapcsolódó törvények és rendeletek alapján kiadom az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot. 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: - a közbeszerzési törvény (továbbiakban Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeleteivel összhangban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza (Kbt. 6..): - a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, - a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, - a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, - a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket Alapelvek 1. (1) A közbeszerzési eljárásban ideértve a szerződés megkötését is az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. (2) (3) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára. 1 (4)Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. (5) Az ajánlatkérőnek beszerzése megvalósítása során törekednie kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére. 2. A Közbeszerzési törvény alkalmazási köre (1) E törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés). A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat különös szabályaira is e törvény alkalmazandó. (2) Az európai közösségi (a továbbiakban: közösségi) értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre e törvény második részét, az ezek alatti és egyben 1 Lásd a 8001/2007. (MK 102.) KüM-IRM együttes tájékoztatót. 2

3 a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a harmadik részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. 3. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya: A Közbeszerzési Szabályzat hatálya kiterjed: - valamennyi, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont személyre, személyekre - az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által megbízott szakértőre vagy szervezetre - az eljárásba bevont bizottságokra, - az előkészítő és bíráló bizottságra, - döntéshozó személyre, személyekre - 4. A Közbeszerzési Szabályzat tárgyi hatálya A Közbeszerzési Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás építési és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a Kbt ban, illetve a Kbt (1)-(2) bekezdése szerinti évre és az azt követő költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt. A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérő tervpályázati eljárások esetén is. 5. Az értékhatár megállapítására vonatkozó előírások A közbeszerzés értékhatárait mindig az érvénybe lévő törvényi értékek határozzák meg. A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt ban foglaltakra tekintettel megállapított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). (Kbt ) Tilos a közbeszerzést részekre bontani! A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben (vagy tizenkét hónap alatt) kerül sor és beszerzésére egy ajánlattevővel, lehetne szerződést kötni, továbbá rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.(kbt Közbeszerzési eljárások tervezése. Jelen bekezdésben megfogalmazott feladatok koordinálása és végrehajtása a közbeszerzési referens feladata, a döntéshozó, vagy döntéshozók előzetes jóváhagyó döntése alapján. 3

4 A közbeszerzési terv elkészítéséért a közbeszerzési referens felel. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a költségvetési év elején, lehetőség szerint a tárgy év április 15.-ig köteles összesített közbeszerzési tervet készíteni a Kbt. 5. -a értelmében. A közbeszerzési tervet öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet a szervezet honlapján meg kell jelentetni. A közbeszerzési tervet a Közbeszerzések Tanácsa, vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési referensnek részükre köteles megküldeni, mint ahogy minden olyan dokumentumot, amely a lefolytatott, vagy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során keletkezett. 7. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok. - kötelező betartani a Kbt át, amely kimondja, hogy milyen végzettségű, hány fős legyen a bizottság, mikor és hogyan kell közbeszerzési tanácsadót foglalkoztatni, valamint az összeférhetetlenséget is meg kel vizsgálni és nyilatkozni kell. - az előkészítő és bírálóbizottság tagjainak (minimum 3fő) közbeszerzési, jogi, pénzügyi és a közbeszerzés tárgyát érintő műszaki végzettségűeknek kell lenniük - az előkészítő és bírálóbizottság az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.- ban egyazon bizottságot kell érteni - az előkészítő és bírálóbizottságnak nem lehetnek a tagjai a Kbt a szerint, ha összeférhetetlenség állapítható meg, kivéve, ha nyilatkozik, hogy nem vesz részt a közbeszerzésben, mint ajánlattevő - az előkészítő és bírálóbizottság tagjai kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni - az előkészítő és bírálóbizottságnak nem lehet tagja a döntéshozó, vagy a döntéshozók - a döntéshozó minden estben a vezérigazgató, vagy az általa megbízott személy - közbeszerzési eljárás kapcsán létrejött, vagy létrejövő szerződést csak a vezérigazgató írhatja alá - közbeszerzési tanácsadó, vagy közbeszerzési szervezet megbízási szerződését csak a vezérigazgató írhatja alá 8. Közbeszerzési referens feladata - javaslatot tesz az előkészítő és bírálóbizottsági tagokra - a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 7. -a értelmében mindent ami a közbeszerzésekkel kapcsolatos köteles írásban és elektronikus úton dokumentálni 4

5 - a törvényi rendelkezés értelmében minden olyan közbeszerzési eljárással kapcsolatos anyagot köteles elhelyezni a szervezet honlapján, amelyet e törvény ír elő - figyelemmel kíséri a törvényi változásokat és e törvényi változásoknak megfelelően jár el, illetve a szükséges módosításokat elvégzi - elkészíti a vállalat éves közbeszerzési tervét, a döntéshozó, vagy döntéshozók döntése alapján - elkészíti az éves statisztikai összegzést minden év május 31.-ig - a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat elküldi a Közbeszerzések Tanácsának, amely a Kbt. törvény hatálya alá tartozik 9. Előkészítő és bírálóbizottság összetétele és feladata - a bizottságok összetétele: - közbeszerzési referens - pénzügyi szakértő - a közbeszerzési eljárás tárgyában műszaki szakember - a bizottság feladata: - titoktartási kötelezettség - az adott közbeszerzési eljárásban meghatározott határidőkben személyes rendelkezésre állás - a bizottsági üléseken személyes részvétel - a közbeszerzési eljárás előkészítés után a döntéshozó felhatalmazásával elkészítik a szükséges dokumentációt (ha kell külső szakemberrel) és elkészítik, illetve megkezdik az adott tárgyú közbeszerzést a Kbt. törvénynek megfelelően - a közbeszerzési eljárás során szükség szerint ülésezik és a szükséges intézkedéseket, megteszi - az eljárással kapcsolatos dokumentációk ismerete - az ajánlatok tanulmányozása, írásbeli, szöveges szakvéleményezése - döntést hoz az esetleges érvénytelen ajánlatokról - döntést hoz az ajánlat(ok) esetleges kizárásáról - ajánlatok értékelése és szakvéleményezése után javaslatot tesz a döntéshozó felé - kötelező minden bizottsági ülésről jegyzőkönyvet készíteni Az ajánlati/részvételi felhívás elkészítése A közbeszerzési referens, vagy az eljárás lefolytatásával megbízott szakértő az előkészítő és bírálóbizottsággal együttműködve a beszerzés szakmai igényei alapján gondoskodik az ajánlati felhívás, valamint az elbírálási szempontok összeállításáról, az ajánlati dokumentáció előkészítéséről. Az ajánlati/részvételi felhívást a döntéshozó fogadja el. Jóváhagyást követően a közbeszerzési referens, vagy a szakértő gondoskodik az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről, illetve a közzététel díjának 5

6 átutalásáról és igazolásáról. A közbeszerzési referens, vagy a megbízott szakértő, vagy szervezet a hirdetmények a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat köteles a nyilvánosság betartása mellet a Kbt. törvény 17/C. -át betartani. 11. A közbeszerzési eljárás megindítása A közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívás közzétételével indul, a felhívást az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni. (Kbt. 48. (1) bekezdés és a Kbt a alapján szeptember 15.-től hirdetmény csak elektronikus úton adható fel. Hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos eljárás az ajánlattételi felhívás megküldésével kezdődik. (Kbt (1) bekezdés 12. Az ajánlatok rendelkezésre bocsátása Az ajánlati dokumentációt a közbeszerzési referens, vagy az általa megbízott személy, illetve a megbízott szakértő bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon. (Kbt. 54. (7) bekezdés 13. Az ajánlatok felbontása - Az ajánlatokat az előkészítő és bírálóbizottság és az ajánlattevők jelenlétében a közbeszerzési referens, vagy a megbízott szakértő az ajánlattételi határidő lejártát követően bontja fel. (Kbt. 80. (1) bekezdés Az ajánlatok bontását követően jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: - -a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyszínét, idejét (óra, perc pontossággal), - jelenlevő személyek megnevezését (funkcióját), - az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), - az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást, - a vállalt teljesítési határidőt, - valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont - (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 14. Az ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítése, ellenőrzése Az előkészítő és bírálóbizottság tagjai, illetve az eljárás lefolytatásával megbízott szakértő, vagy szervezet a beérkezett ajánlatokról az ajánlati felhívásban meghatározott szempontrendszer szerint írásos szakvéleményt készítenek, amely különösen az alábbiakat tartalmazza: - az ajánlattevő érvényes ajánlatot adott-e, - az ajánlattevő megfelel-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges pénzügyigazdasági feltételeknek, 6

7 - az ajánlattevő műszaki-technikai szempontból alkalmas-e az ajánlat teljesítésére, - a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adatokat. - az előkészítő és bírálóbizottság vagy a megbízott szakértő, vagy szervezet szakvéleményében megállapítja, hogy az ajánlati felhívásban megfogalmazott értékelési szempontokat figyelembe véve - melyik ajánlat a legkedvezőbb Döntés az eljárás eredményéről A döntéshozó a közbeszerzési eljárás eredményéről az előkészítő és bírálóbizottság, vagy megbízott szakértő, vagy szervezet szakvéleményét, figyelembe véve dönt. A közbeszerzési eljárásokban az eljárás eredményről a vezérigazgató vagy az általa megbízott személy dönt. 16. Eredményhirdetés, az eredmény közzététele Az eredményt a közbeszerzési referens, vagy a közbeszerzési eljárást lebonyolító a Kbt. törvényben előírt időpontban hirdeti ki. Az eljárás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: - a kihirdetés helyét, időpontját, - a résztvevők felsorolását, a részvétel minőségének feltüntetésével, - a kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevő nevét, - az eljárás eredményét. Az eredmény közzétételéről a közbeszerzési referens, vagy az eljárást lebonyolító szakértő cég gondoskodik. A közbeszerzési eljárás hirdetmény közzétételével, illetőleg ha a szerződéskötés később történik, a szerződéskötéssel zárul le. 17. Szerződéskötés Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén, ha azt az ajánlati felhívásban előírta az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést. A szerződéskötés tervezett időpontját az ajánlati felhívásban kell megadni azzal, hogy az nem határozható meg az eredményhirdetést követő naptól számított a Kbt. törvénybe előírt határidő előtti napnál korábbi és harmincadik építési beruházás esetében hatvanadik napnál későbbi időpontban. (Kbt. 99. (2) bekezdés 18. Beszerzés a központosított közbeszerzési eljárás alapján A központosított közbeszerzési eljárás alkalmazása esetén a bírálóbizottság megalakítására nincs szükség. A központosított közbeszerzéshez csatlakozásról a vezérigazgató dönt. 7

8 A csatlakozást követően a közbeszerzési referens felelős a beszerzés szabályszerű végrehajtásáért. A központosított közbeszerzés lefolytatása esetén az eljárás belső felelősségi rendjét és ütemtervét nem kell rögzíteni. A központosított közbeszerzéseknél kötelező a 168/2004. (V. 25.) kormányrendeletet betartani és alkalmazni. 19. Egyéb rendelkezések A hivatalos közbeszerzési tanácsadó: a Kbt. törvénye szerint 9. (1) A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész) esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. ) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a 10. (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható. (2) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani. Az ajánlatkérő a hivatalos közbeszerzési tanácsadót különösen a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe köteles bevonni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó, illetve a 11. (3) bekezdése szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetében a 11. (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben megjelölt személy köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadás körébe eső feladatok teljesítésében személyesen részt venni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A független hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. 20. Záró rendelkezések E Közbeszerzési Szabályzat december01.-én lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a április 01.-i Közbeszerzési Szabályzat. 8

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben