197/2010. (XI. 18.) MÖK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "197/2010. (XI. 18.) MÖK"

Átírás

1 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát, egyidejűleg az 53/2009. (IV.23.) MÖK határozattal jóváhagyott Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjére, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körére és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjére az alábbi közbeszerzési szabályzatot alkotja: I. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei önkormányzat), mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő - a Kbt-ben meghatározott értékhatárokat elérő vagy meghaladó - árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió megrendelése esetén lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásra. II. Általános rendelkezések Ajánlatkérő: a Veszprém Megyei Önkormányzat Ajánlattevő: az ajánlatkérő felhívására ajánlatot benyújtó személy vagy szervezet A közbeszerzési eljárás előkészítője és lefolytatója: a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala csoportja (közbeszerzési munkacsoport) vagy az eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy szervezet (megbízott) a hivatali közbeszerzési munkacsoport kijelölt tagja közreműködésével III. A közbeszerzés nyilvánossága a) Közbeszerzési terv és előzetes összesített tájékoztató 1. Az adott évre tervezett közbeszerzésekről az ágazatilag érintett iroda vezetője köteles a Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda vagyongazdálkodási csoportja részére az ágazatát érintően - az éves költségvetés alapján az adott év március 30. napjáig - közbeszerzési tervet összeállítani. A vagyongazdálkodási csoport vezetője a részére átadott terveket összesíti, az összesített tervet a megyei közgyűlés elnöke elé terjeszti, aki azt április 15-ig jóváhagyja. 2. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyai (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió) és mennyisége szerinti bontásban a Közbeszerzések Tanácsa által készített és közzétett (www.kozbeszerzes.hu) közbeszerzési terv mintadokumentum szerinti adatokat. A közbeszerzési tervhez képest módosított közbeszerzési igény esetén a közbeszerzési tervet a változtatás indokának megadásával módosítani kell. A módosítással kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzéséről a munkacsoport vezetője köteles gondoskodni.

3 A beszerzésért felelős ágazati iroda vezetője köteles kezdeményezni a közbeszerzési terv módosításának előkészítését az előirányzat biztosítását követően 5 munkanapon belül a közbeszerzési munkacsoport vezetőjénél. 3. Ajánlatkérő - a munkacsoport előkészítése alapján - az éves összesített közbeszerzési terv meghatározásakor dönt: - a közösségi értékhatárokat el nem érő árubeszerzései és szolgáltatásai megrendelésének előzetes összesített tájékoztató formájában való elkészítéséről és közzétételéről, - a közösségi értékhatárt el nem érő építési beruházásai előzetes összesített tájékoztató formájában való elkészítéséről és közzétételéről. 4. Ajánlatkérő a költségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthet a Kbt. 42. (1) bekezd a.) és b.) pontjában foglaltak szerint. 5. Az előzetes összesített tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön-külön is el lehet készíteni. Árubeszerzés esetében az előzetes összesítést árucsoportonkénti bontásban kell elkészíteni és az árucsoportot a CPV-re történő hivatkozással kell megadni. Szolgáltatás megrendelése esetében az előzetes összesítést a Kbt. melléklete szerinti szolgáltatás-csoportonkénti bontásban kell elkészíteni. 6. A közgyűlés elnöke legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatást ad a közgyűlés részére a megyei önkormányzat éves közbeszerzéseiről, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést is. b) Meghatározott közbeszerzési eljárás nyilvánossága 7. Ajánlatkérő köteles a Kbt. 17/C. -ában meghatározott adatokat, információkat, hirdetményeket közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni. 8. A és 7. pontokban megjelölt hirdetmények jogszabályban megfelelő formában és határidőben történő elkészítéséről a munkacsoport vezetője gondoskodik. A hirdetmények ajánlatkérő honlapján történő közzétételéről a munkacsoport vezetője, és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának informatikusa együttesen gondoskodik. IV. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek, szervek 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint ajánlatkérő nevében: - a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és hatásköröket a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja, dönt az eljárás megindításáról, az eljárás fajtájáról, közbeszerzési eljárás lefolytatására külső szervezet igénybevételéről, kijelöli a közbeszerzési munkacsoport tagjait és a bíráló bizottsági tagokat, dönt az ajánlati felhívás és a dokumentáció tartalmának elfogadásáról - a Gazdasági és Területrendezési Bizottság véleményt nyilvánít az árubeszerzés és szolgáltatás igénybevétele esetén nettó 25 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a

4 nettó 80 millió Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzések esetén a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt. 2. A közbeszerzési eljárás előkészítése a - közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyekből álló - közbeszerzési munkacsoport feladata. A közbeszerzési munkacsoport tagjai: - a megyei közgyűlés elnöke által kijelölt köztisztviselők (jogász, műszaki, pénzügyi szakember), - megbízott alkalmazása esetén az ajánlatkérő által kötött polgári jogi szerződés alapján közreműködő személy, szervezet esetén a szervezet képviselője, A közbeszerzési munkacsoport vezetője a Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda vagyongazdálkodási csoportjának vezetője. 3. A közbeszerzési munkacsoportból áll az a - legalább 3 tagú, a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyekből álló - bíráló bizottság, amely írásban készít szakvéleményt és döntési javaslatot a Gazdasági és Területrendezési Bizottság véleményezéséhez és a közgyűlés elnöke által hozandó döntéshez. 4. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személy, vagy szervezet, továbbá a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítésért a Ptk. szabályai szerint felel. A megbízott felróható hibájából, vagy mulasztásából eredő jogerősen kiszabott bírság megfizetésére a megbízott köteles. A felelősséget a megbízottal kötendő szerződésben rögzíteni kell. V. A közbeszerzési eljárás előkészítése 1. Az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén (továbbiakban: megbízott) írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt a szerinti összeférhetetlenség. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy az eljárás folyamán keletkezett, az köteles azt a megyei közgyűlés elnökének haladéktalanul bejelenteni, és az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. 2. A közbeszerzési eljárás előkészítése során a Kbt pontjában meghatározottak figyelembevételével az alábbiak irányadók: a) A közbeszerzési munkacsoport vezetőjének irányításával a közbeszerzés tárgya szerint illetékes iroda vezetőjének közreműködésével a közbeszerzési munkacsoport meghatározza a közbeszerzés tárgyát, mennyiségét és becsült értékét. b) Az a) pontban foglaltak figyelembevételével a közbeszerzési munkacsoport vezetője vagy az általa megbízott személy a közbeszerzési eljárásról ütemtervet készít és az alkalmazandó eljárás fajtájára javaslatot tesz, mely tartalmazza az adott eljárásra a Kbt. által előírt folyamatokat, s azok határidőit. A fentiek alapján a Közgyűlés elnöke dönt az eljárás fajtájáról és megindításáról. c) A közbeszerzési eljárás előkészítése keretében az eljárást megindító hirdetmény,felhívás és dokumentáció előkészítése során azok jogszerűségét, a Kbt.-

5 nek való megfelelést a megyei főjegyző, megbízott alkalmazása esetén az ajánlatkérő által kötött polgári jogi szerződés alapján közreműködő személy, szervezet esetén a szervezet vezetője, illetve az általa megbízott személy aláírásával igazolja. d) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívást a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén akkor teheti közzé, ha rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, vagy fog benyújtani az ajánlati felhívást közzéteheti. VI. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 1. A közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - a munkacsoport, megbízott alkalmazása esetén a megbízott köteles dokumentálni. A megbízott az eljárás befejezését követően köteles a megbízás során keletkezett közbeszerzési dokumentáció összefűzött másolati példányát a megbízónak átadni. 2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratnak a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesítésétől, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezésétől számított 5 évig történő megőrzéséről - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala irattára útján - a munkacsoport gondoskodik. 3. Ajánlatkérő - a munkacsoport útján - köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére az adott közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni. VII. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 1. A közbeszerzési munkacsoport erre kijelölt tagjának, megbízott alkalmazása esetén a megbízottnak a feladata: - a hirdetmények, felhívások elkészítése, - a dokumentáció elkészítése, rendelkezésre bocsátása, - kiegészítő tájékoztatás igénylése esetén annak megadása, az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldése, - bírálat megszervezése, - a dokumentáció, illetve annak ellenértéke visszajuttatása. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadót már a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe be kell vonni. 2. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos hirdetménynek, felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjába, vagy a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjába határidőben történő feladásáról - igazolható módon - a munkacsoport, megbízott alkalmazása esetén a megbízott gondoskodik. A hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, valamint a hirdetmények mintáiról külön jogszabály rendelkezik.

6 3. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak megkezdése napján a közbeszerzéssel érintett iroda vezetője, megbízott alkalmazása esetén a megbízott köteles a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz - a Kbt-ben meghatározott módon - az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetekről, illetve a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást benyújtani. 4. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő benyújtása esetén a munkacsoport erre kijelölt tagja átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó, átvevő nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc). 5. A beérkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a hivatali helyiség erre kijelölt zárható helyén kell őrizni. 6. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontási eljárását az ajánlattételi, részvételi határidő lejártának időpontjában a munkacsoport, megbízott alkalmazása esetén a megbízott folytatja le a Kbt által meghatározott személyek jelenlétében. 7. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről szóló jegyzőkönyv elkészítése és ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható módon történő átadása, megküldése a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott feladata. 7.1.A jegyzőkönyv az ajánlatkérő részére, továbbá az ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma szerinti eredeti példányban készül, melyet a munkacsoport vezetője, és a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott a kézjegyével lát el. 7.2.Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalásról készített jegyzőkönyvet a tárgyaláson megjelent ajánlattevők is aláírják. 7.3.A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. 8. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítését lezáró írásbeli szakvéleményt és a döntési javaslatot a bíráló bizottság készíti el. 9.1.A döntési javaslat előtti esetleges közbenső intézkedések (hiánypótlás iránti intézkedés, számítási hiba javítása, felvilágosítás kérés, kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás esetén az ajánlati elemek valóságosságáról, teljesíthetőségéről történő érdeklődés) megtétele a munkacsoport erre kijelölt tagja, megbízott alkalmazása esetén a megbízott feladata. 9.2.A hiánypótlási felhívásra, illetve egyéb intézkedésre érkezett iratok, válaszok vizsgálata a munkacsoport erre kijelölt tagja, megbízott alkalmazása esetén a megbízott feladata megbízóval előzetesen egyeztetve. 10. A tárgyalásos eljárást a munkacsoport vezetője, vagy az általa e feladatra kijelölt személy, illetve a megbízott folytatja le, melyen részt vesznek a bíráló bizottság tagjai is. 11. A bíráló bizottság a munkájáról jegyzőkönyvet, a végleges szakvélemény és az indokolással ellátott bírálati lapok alapján döntési javaslatot készít a Gazdasági és

7 Területrendezési Bizottság véleményezéséhez, illetve a közgyűlés elnöke által hozandó döntéshez. A bíráló bizottság felelősséggel tartozik az általa végzett tevékenysége során a közbeszerzésre vonatkozó és egyéb kapcsolódó jogszabályok betartásáért. 12. A megyei közgyűlés elnöke döntését írásos formában hozza meg. 13. Az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban (vagy a Kbt.-ben szabályozottak szerint korábbi vagy későbbi időpontban) a bíráló bizottság tagjai jelenlétében a munkacsoport vezetője, illetve a megbízott hirdeti ki. Az eredményhirdetésről szóló jegyzőkönyvnek elkészítése, az írásbeli összegzésnek az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható módon történő átadása, megküldése a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott feladata. 14. Ajánlattevőnek az írásbeli összegzés kijavítására, a nyertes ajánlat jellemzői ismertetésére irányuló kérelmét a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott - a Kbt-ben szabályozottak szerint - teljesíti. 15. Az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató hirdetmény határidőben történő feladása a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott feladata. 16. Az ajánlati biztosíték visszafizetéséről a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott gondoskodik. 17. A szerződés aláírásra előkészítéséért a munkacsoport, illetve a megbízott felel. A szerződést a megyei önkormányzat képviseletében a közgyűlés elnöke írja alá, a megyei főjegyző ellenjegyzi. 18. Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzését - külön jogszabályban meghatározott minta szerint, a munkacsoport útján - legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi a Közbeszerzések Tanácsa részére. VIII. A közbeszerzések ellenőrzése 1. Ajánlatkérő - a munkacsoport útján - köteles a szerződés teljesítéséről, módosításáról a Kbt-ben szabályozottak szerint tájékoztatót készíteni és hirdetményt közzétenni. 2. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének - mindenkor hatályos szabályzatában rögzített - belső ellenőrzési rendszerében kell ellenőrizni.

8 IX. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat 1. Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárással kapcsolatos intézkedéseket a munkacsoport, megbízott alkalmazása esetén a megbízott teszi meg a közgyűlés elnökének előzetes tájékoztatásával. 2. A közgyűlés elnöke dönt - a munkacsoport, illetve a megbízott javaslatára - a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, a szerződés megkötésének elhalasztásáról, továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata keresettel történő felülvizsgálatáról. 3. A keresetlevél elkészítése és határidőben történő benyújtása a munkacsoport jogi szakértője, a megbízott feladata. X. Az Európai Bizottság eljárása Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a munkacsoport, a megbízott, készíti el és a közgyűlés elnöke jóváhagyását követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2010 november 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat a hatályba lépését követően megkezdett beszerzésekre, a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat. Veszprém, november 4. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Záradék: Ezen Szabályzatot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozatával hagyta jóvá.

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben