Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)"

Átírás

1 Szám: 02/257-23/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy (szervezet): Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Szabályzat jelenlegi módosítását az indokolja, hogy az Állami Számvevőszék január 28-tól megszakításokkal április 18-ig helyszíni vizsgálatot tartott a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzése céljából. A közgyűlés az ellenőrzésről szóló jelentést megismerte, és a 100/2008. (VI. 12.) MÖK határozattal Intézkedési Terv -et fogadott el az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok kijavítása érdekében. Az abban foglalt feladatok végrehajtásának határidejét szeptember 30. napjában jelölte meg. Az Intézkedési Terv előírta, hogy a Szabályzat módosítása terjedjen ki: - a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. (Kbt.) 1. -ában meghatározott alapelvek érvényesülésének és egyéb önkormányzati érdekeket szolgáló alapelvek biztosítására, amennyiben a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálat során e követelménynek nem felel meg, - a Kbt. 8 -ában foglaltaknak megfelelően a bíráló bizottság feladatainak és felelősségi körének meghatározására, - a közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízott külső szervezet, illetve a Kbt. 9. -ában előírtak szerint foglalkoztatott hivatalos közbeszerzési tanácsadó - a megbízási szerződésben rögzítendő feladata illetve felelőssége keretszabályainak meghatározására, - a hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott ajánlattevők körének kiválasztására vonatkozó elvek meghatározására. Az Intézkedési Terv szerint gondoskodni kell arról is, hogy a közbeszerzésekről szóló éves beszámoló tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést. A Kbt. 1. -a tartalmazza a közbeszerzési eljárás alapelveit. A jelenlegi Szabályzat Záró rendelkezés -ében megfogalmazásra került, hogy a Szabályzatban foglaltakat a hatályba lépését követően megkezdett beszerzésekre, a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra a Kbt., valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. A Kbt. preambuluma tartalmazza azt, hogy a törvényt a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében alkotta az Országgyűlés. Ezen elvek azonosak az önkormányzat érdekeivel, így ezek, illetve a Kbt. 1. -ában rögzített alapelvek megismétlését nem tartom szükségesnek a Szabályzatban. Az Intézkedési Tervben foglalt egyéb módosítási javaslatokat, valamint a Szabályzat elfogadását követő jogszabályváltozásokból adódó javaslatokat az előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzat tervezete tartalmazza. Egyben tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Parlament előtt van a Közbeszerzési Törvény módosítására vonatkozó javaslat, melynek hatályba lépésére várhatóan 2009-ben kerül sor, így szabályzatunkat annak megfelelően ismételten át kell majd alakítani. Az Intézkedési Tervben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozat meghozatalára:..../2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatát. Felkéri elnökét, hogy a módosított Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, szeptember 8. Lasztovicza Jenő s.k.

3 3 TERVEZET! /2008. (IX. 18. ) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjére, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körére és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjére az alábbi közbeszerzési szabályzatot alkotja: I. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei önkormányzat), mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő - a Kbt-ben meghatározott értékhatárokat elérő vagy meghaladó - árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió megrendelése esetén lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásra. II. Általános rendelkezések Ajánlatkérő: a Veszprém Megyei Önkormányzat Ajánlattevő: az ajánlatkérő felhívására ajánlatot benyújtó személy vagy szervezet A közbeszerzési eljárás előkészítője és lefolytatója: a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala csoportja (közbeszerzési munkacsoport) vagy az eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy szervezet (megbízott) III. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek, szervek 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint ajánlatkérő nevében: - a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és hatásköröket a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja, - a Gazdasági és Területrendezési Bizottság véleményt nyilvánít a közösségi és nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések esetén a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt. 2. A közbeszerzési eljárás előkészítése a - közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyekből álló - közbeszerzési munkacsoport feladata. A közbeszerzési munkacsoport tagjai: - az ágazatilag érintett iroda vezetője, - a megyei közgyűlés elnöke által kijelölt köztisztviselők (jogász, műszaki, pénzügyi szakember), - megbízott alkalmazása esetén az ajánlatkérő által kötött polgári jogi szerződés alapján közreműködő személy, szervezet esetén a szervezet képviselője. A közbeszerzési munkacsoport vezetője a Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő iroda vagyonkezelő csoportjának vezetője.

4 4 3. A közbeszerzési munkacsoportból, továbbá közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzés, valamint versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadóból áll az a - legalább 3 tagú, a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyekből álló - bíráló bizottság, amely írásban készít szakvéleményt és döntési javaslatot a Gazdasági és Területrendezési Bizottság véleményezéséhez és a közgyűlés elnöke által hozandó döntéshez. 4. Az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó (továbbiakban: megbízott) írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt a szerinti összeférhetetlenség. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy az eljárás folyamán keletkezett, az köteles azt a megyei közgyűlés elnökének haladéktalanul bejelenteni, és az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. 5. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személy, vagy szervezet, továbbá a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítésért a Ptk. szabályai szerint felel. A megbízott felróható hibájából, vagy mulasztásából eredő jogerősen kiszabott bírság megfizetésére a megbízott köteles. IV. A közbeszerzési eljárás előkészítése 1. Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve az éves beszerzésekről az ágazatilag érintett iroda vezetője köteles a Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő iroda vagyonkezelő csoportja részére az ágazatát érintően - az éves költségvetés alapján az adott év március 30. napjáig - közbeszerzési tervet összeállítani. A vagyonkezelő csoport vezetője a részére átadott terveket összesíti, az összesített tervet a megyei közgyűlés elnöke elé terjeszti, aki azt április 15-ig jóváhagyja. 2. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyai (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió) és mennyisége szerinti bontásban a Közbeszerzések Tanácsa által készített és közzétett ( közbeszerzési terv mintadokumentum szerinti adatokat. A közbeszerzési tervhez képest módosított közbeszerzési igény esetén a közbeszerzési tervet a változtatás indokának megadásával módosítani kell. A módosítással kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzéséről a munkacsoport vezetője köteles gondoskodni. A beszerzésért felelős iroda vezetője köteles kezdeményezni a közbeszerzési terv módosításának előkészítését az előirányzat biztosítását követően a közbeszerzési munkacsoport vezetőjénél. 3. Ajánlatkérő - a munkacsoport előkészítése alapján - az éves összesített közbeszerzési terv meghatározásakor dönt: - a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó, de a vonatkozó közösségi értékhatárokat el nem érő árubeszerzései és szolgáltatásai megrendelésének előzetes összesített tájékoztató formájában való elkészítéséről és közzétételéről, - a közösségi értékhatárt el nem érő építési beruházásai előzetes összesített tájékoztató formájában való elkészítéséről és közzétételéről. 4. Ajánlatkérő a költségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthet a Kbt. 42. (1) bekezd a.) és b.) pontjában foglaltak szerint.

5 5 5. Az előzetes összesített tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön-külön is el lehet készíteni. Árubeszerzés esetében az előzetes összesítést árucsoportonkénti bontásban kell elkészíteni és az árucsoportot a CPV-re történő hivatkozással kell megadni. Szolgáltatás megrendelése esetében az előzetes összesítést a Kbt. melléklete szerinti szolgáltatás-csoportonkénti bontásban kell elkészíteni. 6. A közgyűlés elnöke legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatást ad a közgyűlés részére a megyei önkormányzat éves közbeszerzéseiről, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést is. 7. A pontokban megjelölt hirdetmények jogszabályban megfelelő formában és határidőben történő elkészítéséről, közzétételéről a munkacsoport vezetője gondoskodik. V. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 1. A közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - a munkacsoport, megbízott alkalmazása esetén a megbízott köteles dokumentálni. A megbízott az eljárás befejezését követően köteles a megbízás során keletkezett közbeszerzési dokumentáció összefűzött másolati példányát a megbízónak átadni. 2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratnak a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesítésétől, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezésétől számított 5 évig történő megőrzéséről - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala irattára útján - a munkacsoport gondoskodik. 3. Ajánlatkérő - a munkacsoport útján - köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére az adott közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni. VI. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 1. A közbeszerzési munkacsoport erre kijelölt tagjának, megbízott alkalmazása esetén a megbízottnak a feladata: - a hirdetmények, felhívások elkészítése, - a dokumentáció elkészítése, rendelkezésre bocsátása, - kiegészítő tájékoztatás igénylése esetén annak megadása, az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldése, - a dokumentáció, illetve annak ellenértéke visszajuttatása. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadót különösen a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe kell bevonni. 2. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos hirdetmény, felhívás határidőben történő feladásáról, közzétételéről - igazolható módon - a munkacsoport, megbízott alkalmazása esetén a megbízott gondoskodik. A hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, valamint a hirdetmények mintáiról külön jogszabály rendelkezik.

6 6 3. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak megkezdése napján a közbeszerzéssel érintett iroda vezetője, megbízott alkalmazása esetén a megbízott köteles a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz - a Kbt-ben meghatározott módon - az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetekről, illetve a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást benyújtani. 4. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő benyújtása esetén a munkacsoport erre kijelölt tagja átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó, átvevő nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc). 5. A beérkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a hivatali helyiség erre kijelölt zárható helyén kell őrizni. 6. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontási eljárását az ajánlattételi, részvételi határidő lejártának időpontjában a munkacsoport, megbízott alkalmazása esetén a megbízott, valamint a Kbt által meghatározott személyek jelenlétében a munkacsoport vezetője folytatja le. 7. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről szóló jegyzőkönyv elkészítése és ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható módon történő átadása, megküldése a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott feladata. 7.1.A jegyzőkönyv az ajánlatkérő részére, továbbá az ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma szerinti eredeti példányban készül, melyet a munkacsoport vezetője, és a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott a kézjegyével lát el. 7.2.Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalásról készített jegyzőkönyvet a tárgyaláson megjelent ajánlattevők is aláírják. 7.3.A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. 8. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítését lezáró írásbeli szakvéleményt és a döntési javaslatot a bíráló bizottság készíti el. 9.1.A döntési javaslat előtti esetleges közbenső intézkedések (hiánypótlás iránti intézkedés, számítási hiba javítása, felvilágosítás kérés, kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás esetén az ajánlati elemek valóságosságáról, teljesíthetőségéről történő érdeklődés) megtétele a munkacsoport erre kijelölt tagja, megbízott alkalmazása esetén a megbízott feladata. 9.2.A hiánypótlási felhívásra, illetve egyéb intézkedésre érkezett iratok, válaszok vizsgálata a munkacsoport erre kijelölt tagja, megbízott alkalmazása esetén a megbízott feladata. 10. A tárgyalásos eljárást a munkacsoport vezetője, vagy az általa e feladatra kijelölt személy, illetve a megbízott folytatja le, melyen részt vesznek a bíráló bizottság tagjai is. 11. A bíráló bizottság a munkájáról jegyzőkönyvet, a végleges szakvélemény és az indokolással ellátott bírálati lapok alapján döntési javaslatot készít a Gazdasági és Területrendezési Bizottság véleményezéséhez, a közgyűlés elnöke által hozandó döntéshez.

7 7 A bíráló bizottság felelősséggel tartozik az általa végzett tevékenysége során a közbeszerzésre vonatkozó és egyéb kapcsolódó jogszabályok betartásáért. 12. A megyei közgyűlés elnöke döntését írásos formában hozza meg. 13. Az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban (vagy a Kbt.-ben szabályozottak szerint korábbi vagy későbbi időpontban) a bíráló bizottság tagjai jelenlétében a munkacsoport vezetője, illetve a megbízott hirdeti ki. Az eredményhirdetésről szóló jegyzőkönyvnek elkészítése, az írásbeli összegzésnek az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható módon történő átadása, megküldése a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott feladata. 14. Ajánlattevőnek az írásbeli összegzés kijavítására, a nyertes ajánlat jellemzői ismertetésére irányuló kérelmét a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott - a Kbt-ben szabályozottak szerint - teljesíti. 15. Az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató közzététele a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott feladata. 16. Az ajánlati biztosíték visszafizetéséről a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott gondoskodik. 17. A szerződés aláírásra előkészítéséért a munkacsoport, illetve a megbízott felel. A szerződést a megyei önkormányzat képviseletében a közgyűlés elnöke írja alá, a megyei főjegyző ellenjegyzi. 18. Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzését - külön jogszabályban meghatározott minta szerint, a munkacsoport útján - legkésőbb a tárgyévet követő év május 15. napjáig megküldi a Közbeszerzések Tanácsa részére. VII. Az egyszerű közbeszerzési eljárás 1. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján köteles közzétenni, vagy a jelentősebb Veszprém megyei vállalkozókról, vállalkozásokról készített listából kiválasztva legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg megküldeni a Kbt-ben meghatározott értékhatárok esetén. A hirdetmény közzététele nélküli eljárásban az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők körének kiválasztása során a közbeszerzés alapelveinek megtartásával figyelemmel kell lenni a közbeszerzés tárgyára, a beszerzés helyére, ajánlattevő korábbi jó minőségű teljesítéseire, illetve korábbi eljárásokból már rendelkezésre álló referenciákra. A hirdetmény közzétételéről, illetve a felhívás megküldéséről a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott gondoskodik. 2. Az eljárás lefolytatásával kapcsolatos egyéb feladatok teljesítésére a VI. fejezetben írtak megfelelően irányadók. 3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerinti összegzést köteles készíteni, s azt szerződéskötés előtt az összes ajánlattevőnek megküldeni, mely a munkacsoport erre kijelölt tagja, illetve a megbízott feladata.

8 8 VIII. A közbeszerzések ellenőrzése 1. Ajánlatkérő - a munkacsoport útján - köteles a szerződés teljesítéséről, módosításáról a Kbt-ben szabályozottak szerint tájékoztatót készíteni és hirdetményt közzétenni. 2. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének - mindenkor hatályos szabályzatában rögzített - belső ellenőrzési rendszerében kell ellenőrizni. IX. A közbeszerzésekkel kapcsolatos békéltetés, jogorvoslat 1. A békéltetési eljárás megindítására irányuló kérelem kézhezvételét követően a közgyűlés elnöke - a munkacsoport javaslatára - dönt a békéltetési eljárásban való részvételről, illetve a békéltető jelöléséről. 2. Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárással kapcsolatos intézkedéseket a munkacsoport, megbízott alkalmazása esetén a megbízott teszi meg a közgyűlés elnökének előzetes tájékoztatásával. 3. A közgyűlés elnöke dönt - a munkacsoport, illetve a megbízott javaslatára - a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, a szerződés megkötésének elhalasztásáról, továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata keresettel történő felülvizsgálatáról. 4. A keresetlevél elkészítése és határidőben történő benyújtása a munkacsoport jogi szakértője, illetve a megbízott feladata. X. Az Európai Bizottság eljárása Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a munkacsoport, illetve a megbízott készíti el és a közgyűlés elnöke jóváhagyását követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008 szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat a hatályba lépését követően megkezdett beszerzésekre, a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 77/2004. (VI. 17.) MÖK határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat. Veszprém, szeptember 18. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Záradék: Ezen Szabályzatot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése./2008. (IX.18.) MÖK határozatával hagyta jóvá.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 16/2010. (02.18.) Öh. sz. határozatával vizsgálta felül és fogadta el új

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 67/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 5350 Tiszafüred, Gábor Áron út 2/a. Telefon/Fax: +36 59 352 273 E-mail: hegedus.gabor@sporthorgasz.eu,

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/112-6/2012. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 20/2016 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának és Intézményeinek. Közbeszerzési szabályzat

Dunaalmás Község Önkormányzatának és Intézményeinek. Közbeszerzési szabályzat Dunaalmás Község Önkormányzatának és Intézményeinek Közbeszerzési szabályzat Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 52/2017. (IV.26.) határozattal elfogadásra került Hatályos: 2017.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Preambulum: Az OTP Fáy András Alapítvány minden szakmai tevékenységét így a közbeszerzési eljárásokat is a Fáy szellemi örökség jegyében, de a jelen kor legmagasabb szakmai kihívásainak

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ 11. sz. napirendi pont 37-70/2015. ikt. sz. JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására Készült: a

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata I. A közbeszerzési Szabályzat célja, tartalma, hatálya 1. A szabályzat célja hogy rögzítse

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa február 3-i ülésére

Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 4. Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: közbeszerzési szabályzat módosítása

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2017 Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 56./2017.(III.28.) határozatával TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Ikt.szám: 2079-0/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 13. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Ikt.szám: 2925/2012 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzőjének 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására Eseti Közbeszerzési Szabályzat közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyúl Községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések A szabályzat célja Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető rendelkezések A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. július 30-tól Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Iroda Ikt.szám: 6621/2015 JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda JAVASLAT Ikt.szám: 48478/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 62/2017. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított 10/2004(XI.24.) rendelete A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász település Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról A közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben