Mihálygerge Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mihálygerge Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata"

Átírás

1 Mihálygerge Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Mihálygerge Község Önkormányzat Képvisel -testülete a közpénzek ésszer felhasználása átláthatóságának és széles kör nyilvános ellen rizhet ségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekr l szóló évi CXXIX. tv.(továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ Közbeszerzési Szabályzatot alkotja: 1. Általános rendelkezések A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban a Szabályzat hatálya alá tartozó ajánlatkér közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza: - a közbeszerzési eljárás el készítésének, lefolytatásának, bels ellen rzésének felel sségi rendjét, - az ajánlatkér nevében eljáró feladatait, illet leg az eljárásba bevont személyek, szervezetek feladatait, és a velük szemben támasztott szakmai követelményeket, - a közbeszerzési eljárás tervezésének, összegzésének, dokumentálásának, a jogorvoslati eljárásban a képviselet rendjét, - a közbeszerzési eljárások egyes cselekményeiért felel s személyeket, illet leg az eljárás során döntésre jogosultak körét, - a közbeszerzések kapcsán meghozandó döntéseket, - az összeférhetetlenségre, titoktartásra vonatkozó el írásokat. 2. A Szabályzat személyi hatálya A Szabályzat hatálya Mihálygerge Község Önkormányzatára és Mihálygerge, Ipolytarnóc és Egyházasgerge Községek Körjegyz sége mihálygergei kirendeltségére, (továbbiakban: Körjegyz ség mihálygergei kirendeltsége) terjed ki. 3. A Szabályzat tárgyi hatálya A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Mihálygerge Község Önkormányzata és Körjegyz ség mihálygergei kirendeltségének minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat, valam int arra az esetre, ha az ajánlatkér tervpályázati eljárást folytat le. 4. A közbesze rzé si e ljárásban az aján latké r n e vé be n e ljáró, ille t le g az eljárásba bevont személyek, szervezetek köre

2 4.1. Az ajánlatkér nevében eljáró, illet leg az eljárásba bevont személyek, szervezetek (Bíráló Bizottság, küls közrem köd k) a Kbt.-ben és a jelen Szabályzatban m eghatározott feladataikat szakszer en és jogszer en kötelesek ellátni A jogsértésért felel s személlyel, szervezettel szemben a Kbt.-ben meghatározottak szerint a Közbeszerzési Dönt bizottság rendbírságot, bírságot szabhat ki A képvisel -testület az egyes lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban a döntés el készít feladatok ellátására Bírálóbizottságot, (továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság legalább 3 tagból áll. A tagokat úgy kell megbízni, hogy az adott közbeszerzéssel kapcsolatban a Bizottságban biztosított legyen a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem A Szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi közbeszerzési eljárás során az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás (továbbiakban: az eljárást megindító (meghirdet ) hirdetmény, felhívás) el készítésére a beérkezett ajánlatok elbírálására, a döntési javaslatok kialakítására a Bizottság jogosult A Bizottság speciális szakértelmet igényl közbeszerzés esetén szakért k közrem ködését veheti igénybe A közösségi értékhatárt elér vagy meghaladó érték közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szerepl hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. Egyéb esetekben az ajánlatkér vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható A Mihálygerge Község Önkormányzata közbeszerzésében megvalósuló intézményi, a jelen szabályzat tárgyi hatálya alá tartozó valamennyi beszerzés esetén a közbeszerzéssel érintett intézmény vezet jét a Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni A Bizottság m unkájában szavazati joggal rendelkez tagként vesznek részt: az éves közbeszerzési tervben meghatározott, a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkez legalább 3 f köztisztvisel, küls szakért vagy tanácsadó A bizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt: - az érintett intézm ény vezet je, - a lebonyolító képvisel je Mihálygerge Község Önkormányzata közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban a közbens döntéseket, valamint a lezáró döntést a képvisel -testület hozza meg Mihálygerge Község Önkormányzata és a Körjegyz ség mihálygergei kirendeltsége nevében közbeszerzések esetén ajánlatkér ként a polgármester (akadályoztatása esetén alpolgármester) jár el. 5. A közbeszerzési eljárásban ré s ztve v k fe lad atai

3 5.1. Az ajánlatkér és döntéshozó képvisel -testület feladatai: - az eljárást megindító (meghirdet ) hirdetmény, felhívás jóváhagyásáról döntés meghozatala, - a döntési határozat meghozatalával dönt a közbeszerzési eljárás lezárásáról, - jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, annak módosításait, - dönt a békéltetési eljárásban a Közbeszerzési Dönt bizottság, illetve a Bíróság el tti jogorvoslati eljárásban az ajánlatkér nevében eljáró szem élyekr l, - a polgármester javaslata alapján dönt a versenypárbeszéd és a tárgyalásos eljárás esetén követend eljárásról Az ajánlatkér nevében eljáró polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester): - megbízólevelet ad ki a Bizottság tagjainak, - a körjegyz javaslatára megbízza a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, - a hirdetmény hiánypótlása esetén azt aláírásával jóváhagyja, - jóváhagyja az eljárást megindító (meghirdet ) hirdetmény, felhívás alapján összeállított dokumentációt A közbeszerzési eljárások szervezése, el készítése, illetve a lefolytatás feltételeinek biztosítása a körjegyz feladat és hatáskörébe tartozik, m ellyel összefüggésben: - felel s a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának megszervezéséért, - összehangolja a Körjegyz ség mihálygergei kirendeltségén belül az egyes szervezeti egységeket érint közbeszerzésekben a szervezeti egységek munkáját, - lebonyolító bevonásával lefolytatott közbeszerzési eljárás esetében a kirendeltség megfelel szakértelemmel rendelkez köztisztvisel i közül kijelöli a szakmai kapcsolattartót, - felel s a FEUVE (folyamatba épített el zetes és utólagos vezet i ellen rzés) tevékenység megszervezéséért, szabályszer és hatékony elvégzéséért, a folyam at ellen rzéséért, - figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását, rendszeresen ellen rzi a közbeszerzési eljárásba bevont köztisztvisel k és más személyek tevékenységét, - az eljárás m egindító hirdetm ény jogszer ségét ellenjegyzésével igazolja, - kivizsgál minden közbeszerzést zavaró körülményt, és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, - rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok megosztásáról, s azt a köztisztvisel k m unkaköri leírásában rögzíti, beleértve a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget is, - biztosítja a közbeszerzési eljárási cselekmények (ajánlatok bontása, eredményhirdetés, Bizottság ülése) feltételét, - javaslatot tesz a Bizottság üléseinek napirendjére, - gondoskodik a közbeszerzési eljárások teljes kör dokumentálásáról, irattározásáról, - gondoskodik a beérkez részvételi jelentkezések, ajánlatok, ajánlati biztosítékok el írásszer kezelésér l, az átvételi elism ervények kiadásáról, - ellátja az ajánlatok bontásával, az eredményhirdetésekkel, a kiértesítésekkel, hirdetmény-feladásokkal, szerz déskötésekkel összefügg feladatokat,

4 - elkészíti az el z évi közbeszerzésekr l szóló éves statisztikai összegzést, gondoskodik a közzétételre történ megküldésér l a Kbt. 16. (1) bekezdés szerint, - gondoskodik a Bizottság írásbeli anyagainak elkészítésér l, üléseinek jegyz könyvezésér l, - gondoskodik a közbeszerzési eljárással kapcsolatos a Kbt. által meghatározott adatok, információk és hirdetmények, tájékoztatók, éves közbeszerzési terv közzétételér l, - gondoskodik a közbeszerzési eljárásban résztvev ajánlattev k számára m egküldend iratok postázásáról, - ellátja a Bizottság m ködésével kapcsolatos titkársági feladatokat A körjegyz továbbiakban: - felel s a közbeszerzési szabályzat m ódosításáért, aktualizálásáért, - felel s az éves közbeszerzési terv elkészítéséért (a Kbt.-ben meghatározott határid ig), valamint a Kbt. 5. (3) bekezdése szerinti módosításáért, - kezdeményezi a közbeszerzési eljárások megindítását az éves közbeszerzési tervnek m egfelel en, - felel s a Dönt bizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az iratok határid ben történ megküldéséért, valamint az Önkormányzati és Szervezési Osztállyal együttm ködik a jogorvoslati észrevételek elkészítéséért, - felel s a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumoknak a Körjegyz ség mihálygergei kirendeltsége Iratkezelési Szabályzatában meghatározottak szerinti dokumentálásáért, - javaslatot dolgoz ki a tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd alkalmazása esetén az adott eljárás lefolytatásának szabályaira, - felel s az el z évben lefolytatott közbeszerzésekr l szóló statisztikai összegezésnek a Közbeszerzések Tanácsa részére május 31. napjáig történ megküldéséért, - javaslatot tesz a Bizottság üléseinek napirendjére A Körjegyz ség mihálygergei kirendeltségének további feladatai: - figyelemmel kíséri az általa vezetett szervezeti egység beszerzéseinek alakulását, felel s az egybeszámítási szabályok figyelemmel kíséréséért és szükség esetén javaslatot tesz a közbeszerzési terv módosítására, - az egyes szerz dés-tervezetek mellé adatot szolgáltat a körjegyz részére az el z 12 hónap, illetve az elkövetkez 12 hónap hasonló tárgyú beszerzéseinek alakulásáról, - biztosítja a közbeszerzési eljárási cselekmények (ajánlatok bontása, eredményhirdetés, Bizottság ülése) feltételét A Bizottság elnökének feladatai: - összehívja a Bizottság ülését, - vezeti a Bizottság ülését, biztosítva a Bizottság jogszer m ködését, - a bírálati lapok alapján megállapítja a Bizottság javaslatát, az eljárást lezáró döntésre vonatkozóan és a Bizottság nevében ismerteti a javaslatot a közbeszerzési eljárás lezárására a döntést hozó személynek, testületnek, - javaslatot tesz a központi közbeszerzéshez való csatlakozásra, - javaslatot tesz az ajánlati, részvételi dokumentációra, - kijelöli a pontok szerinti szakért t, közbeszerzési tanácsadót.

5 5.7. A Bizottság tagjainak feladatai: - javaslat kidolgozása eljárást megindító (meghirdet ) hirdetményre, felhívásra, különös tekintettel az eljárás fajtájára, alkalmatlansági, érvénytelenségi és bírálati szempontokra, - jóváhagyja az ajánlati, részvételi, el min sítési dokumentációt (továbbiakban: dokumentáció), - az ajánlatok elbírálásának el készítése, - döntési javaslat kidolgozása a közbeszerzés eredménye megállapítására, a közbeszerzést lezáró döntés meghozatalára a döntéshozó részére, - lefolytatja a tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet az ajánlattev (k)vel, (A tárgyalás és versenypárbeszéd vezetésére a közbeszerzési eljárásban résztvev szakért, tanácsadó is m egbízható.) - a Bizottság tagjai feladataikat személyesen kötelesek teljesíteni. Ennek során kötelesek összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatot tenni az ajánlatokat bírálati lap kitöltésével értékelni, - összeállítja az egyes közbeszerzési eljárásokat megindító (meghirdet ) hirdetmény, felhívás tervezetét, - összeállítja a dokumentációt, - részt vesz az ajánlati bontásán, összeállítja a bontásról készült jegyz könyvet, - vizsgálja a beérkezett ajánlatok érvényességét, az ajánlattev k alkalmasságát, a bírálati szempontok alapján értékeli az ajánlatokat, melyet ismertet a Bizottsággal, - gondoskodik az eljárás lezárásának összegezésér l, a döntési határozattervezet elkészítésér l, - az eredményhirdetésre elkészíti az írásbeli összegezést az elbírált ajánlatokról, - aláírásra el készíti a közbeszerzési eljáráson alapuló szerz dést, szükség esetén a szerz dés - módosítást, - elkészíti a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetményeket, - javaslatot dolgoz ki a jogorvoslati eljárásban képviselend álláspontra, - javaslatot dolgoz ki a békéltetési eljárásban való részvételre, meghozandó döntésekre, - javaslatot fogalmaz meg az Európai Bizottság jogsértésr l szóló értesítésében megjelöltek orvoslására, - gondoskodik a közbeszerzési eljárás egyéb dokumentációinak elkészítésér l (jelenléti ív, válasz tervezet az eljárás során feltett kérdésekre, eljárást megindító (m eghirdet ) hirdetm ény, felhívás szükségszer korrekciója, stb) A Bizottság tagjai feladataik elvégzésére megbízólevéllel rendelkeznek, melyet részükre a polgármester ad ki. A Bizottság tagjai részt vesznek az ajánlatok bontásán, az eredményhirdetésen A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésén jelen van. A Bizottság döntéseit a jelenlév tagok egyszer szavazattöbbségével hozza. A Bizottság tagja jogosult kisebbségi véleményének - az indokolásával együtt - jegyz könyvbe foglalását kérni. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenl ség esetén az el terjesztést elutasítottnak kell tekinteni. A Bizottság üléseir l és döntéseir l jegyz könyv készül A Bizottság tagjai és az ülésen konzultációs joggal résztvev k titoktartásra vonatkozó nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése

6 el tt. Az eljárásban résztvev kötelesek m eg rizni. személyek a birtokukba került üzleti titkokat 5.8. A közbeszerzési szakért, illetve tanácsadó feladatai: - eljárást megindító (meghirdet ) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció szakszer ségének és jogszer ségének vizsgálata, - részvétel az ajánlat bontási eljárásban, - ajánlattev k által feltett kérdések m egválaszolásában való részvétel, - az ajánlatok, döntési javaslat átvizsgálása jogi és szakmai megfelel ség szempontjából, - tárgyalásos eljárás jogi és szakm ai el készítése, szükség szerint vezetése, - szerz déskötéssel, szerz dés - módosítással kapcsolatos kérdésekben jogi és szakmai tanácsadás A közbeszerzési terv 7.1. Mihálygerge Község Önkormányzata éves összesített közbeszerzési tervének (továbbiakban: közbeszerzési terv) elkészítéséért a körjegyz felel s. Az éves közbeszerzési tervet a Kbt.-ben meghatározott határid ig kell elkészíteni és a képvisel -testület elé terjeszteni A körjegyz a közbeszerzési terv elkészítését megel z en, - a hatályos költségvetési rendeletet figyelembe véve, - tájékozódik az adott évre tervezett beszerzésekr l, különösen azokról, amelyek elérik a mindenkori közbeszerzési értékhatárt A körjegyz megvizsgálja az összevonási kötelezettséget, illetve azt, hogy a megjelölt eljárásfajta megfelel -e. Ezt követ en kell elkészítenie az éves közbeszerzési tervet, illetve az el terjesztést, amelyet a képvisel - testület elé kell terjeszteni Mihálygerge Község Önkormányzatának éves közbeszerzési tervét a község honlapján közzé kell tenni Amennyiben valamely el re nem látható okból el állt közbeszerzési igény, változás merül fel, úgy a közbeszerzési tervet módosítani kell A közbeszerzési terv módosítását és az ehhez kapcsolódó el terjesztés elkészítésér l a körjegyz gondoskodik. A közbeszerzési terv módosítását a képvisel testület hagyja jóvá A módosított éves közbeszerzési tervet a község honlapján szintén közzé kell tenni. 8. A közbeszerzési eljárásban meghozandó döntések A közbeszerzési eljárásban m eghozandó döntések különösen a következ k: - döntés átláthatósági m egállapodás m egkötésér l,

7 - döntés pénzügyi fedezet biztosításáról az éves költségvetési rendeletben, vagy a közbeszerzési eljárás m egindítását m egel z en, - döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárási formáról, érvénytelenségi, alkalmatlansági és elbírálási szabályokról, - az eljárást megindító (meghirdet ) hirdetmény, felhívás, dokumentáció jóváhagyása, közzétételének engedélyezése, - az ajánlatok elbírálása, a közbeszerzés eredményének megállapítása, a közbeszerzést lezáró döntés meghozatala, - tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén a tárgyalás módjának meghatározása, lefolytatása, - a közbeszerzési eljárás alapján m egkötésre kerül szerz dés jóváhagyása, - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz dés esetleges módosításának jóváhagyása, - éves közbeszerzési terv és módosításainak jóváhagyása (évente a Kbt.-ben el írt határid ig), - éves statisztikai összegezés jóváhagyása (évente a Kbt.-ben meghatározott határid ig), - döntés a békéltetési eljárásban való részvételr l és m eghozandó döntésekr l, - döntés a Közbeszerzési Dönt bizottság, illet leg bíróság el tti jogorvoslati eljárásban képviselend álláspontról, - döntés az Európai Bizottság jogsértésr l szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról, - döntés a központi közbeszerzéshez való csatlakozásról. 9. A kö zbe sze rzé si e ljárással ö ssze függ jo go rvo slati fe ladato k A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban a körjegyz javaslatára a polgármester által megbízott küls szakért, vagy a Körjegyz ség mihálygergei kirendeltségének köztisztvisel je jár el. 10. A kö zbe sze rzé sek e lle n rzé se A Szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi közbeszerzés és a közbeszerzési eljárások ellen rzése a FEUVE rendszerében valósul meg, amelynek megszervezésért a körjegyz felel s. 11. A közbeszerzési eljárás dokumentálása Az ajánlatkér minden egyes közbeszerzési eljárását írásban köteles dokumentálni. A közbeszerzési eljárás el készítésével, lefolytatásával és a szerz dés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illet leg a szerz dés teljesítését l számított öt évig meg kell rizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak joger s befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell meg rizni. Az iratok dokumentálásával és rzésével kapcsolatban az Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak az irányadók. 12.

8 Záró rendelkezések Ez a Szabályzat jével lép hatályba. A Szabályzatot Mihálygerge Község Önkormányzat Képvisel -testülete az../ (...) számú határozatával fogadta el. Mihálygerge, Szikoráné Sebestyén Katalin polgármester

9 10 A bírálóbizottság állandó tagjai Név: 1. Szikoráné Sebestyén Katalin polgármester Dr. T zsér Zsolt jogász Az ö n ko rm án yzat s zaké rt i 1. Az önkormányzat, alapító tagja a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezel és Környezetvédelmi Közhasznú Társaságnak, és mint tag-ö n ko rm án yzat ve szi igé n ybe a kö zbe sze rzé si e ljárásain ak sze rve zé séhez é s le bo n yo lításáh o z a Társaság szolgáltatásait. 2. A szolgáltatások igénybevételének tartalma - építési beruházások esetén; közútfejlesztési munkáknál: teljes kör, környezetvédelm i jelleg m unkáknál: teljes kör, egyéb építési beruházásoknál: részleges, - szolgáltatás megrendelése esetén; hulladékkezelés /hulladékgazdálkodás/: teljes kör, egyéb szolgáltatásoknál: részleges. 3. A szolgáltatást biztosító szakmai referenciája; OKJ. közbeszerzési referens lebonyolító mérnök, OKJ. építési m szaki ellen r lebonyolító m érnök.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen NYILATKOZAT A Csepel Holding társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értékt zsde Részvénytársaság által közzétett Felel s Társaságirányítási Ajánlások alapján A Csepel Holding Nyrt. (a Társaság )

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

SZ,ABÁL,YZ,AT' BE.SZE,RZ,É,SI. Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

SZ,ABÁL,YZ,AT' BE.SZE,RZ,É,SI. Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. BE.SZE,RZ,É,SI _. -. ~ - 'o - I _ 0- SZ,ABÁL,YZ,AT' Záradék A Hivatal a jelen beszerzési szabályzatot jóváhagyta az alábbi számú határozatával. Határozatszám : J.8:')J 1

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 2. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Készült: az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe:

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe: Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29. Telefon sz: 94/552-560; Fax: 94/380-223 e-mail: gotthszo@t-online.hu honlap: www.gotthardotthon.hu SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben