KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében Keszthely Város Önkormányzata mint ajánlatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő) a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Tv. (továbbiakban Kbt.) 22. (1.). bekezdésben foglaltaknak megfelelően az alábbi szabályzatot alkotja: I. Általános rendelkezések I.1. A szabályzat célja A Kbt. és a végrehajtásra kiadott jogszabályokkal összhangban az Önkormányzat jelen közbeszerzési szabályzatban (továbbiakban K.Sz.) meghatározza: a.) a közbeszerzési eljárások - tervezésének, előkészítésének, - lefolytatásának, - belső ellenőrzésének felelősségi rendjét b.) a közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, c.) a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét, d.) az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. I.2. Alapelvek a) A közbeszerzési eljárásban ideértve a szerződés megkötését is az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő (ajánlattevő) pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. b) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani a gazdasági szereplők számára. c) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. d.) Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. 1

2 I.3. A szabályzat hatálya I.3.1. Tárgyi hatálya A K.Sz. kiterjed az Önkormányzat, valamint a saját jogán ajánlatkérőnek nem minősülő önkormányzati költségvetési szervek minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt.-ben, illetőleg a külön jogszabályban (éves költségvetési törvényben) meghatározott értékhatárokat. A Közbeszerzési Hatóság Elnöke minden év elején Tájékoztatót ad ki az adott évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról. I.3.2. Személyi hatály Az Önkormányzat a Kbt. 6. (1). bekezdés (b) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérőnek minősül. A szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi, az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos tevékenységében résztvevő, abban közreműködő személyre, szervezetre. A közbeszerzési eljárásban résztvevő szervezetnek, szervezeteknek kógens (kötelező) jelleggel kell alkalmazni a Kbt.-ban és végrehajtási rendeletekben foglalt előírásokat és figyelembe kell venniük a Közbeszerzési Hatóság útmutatásaiban, ajánlásaiban és Elnöki tájékoztatóiban foglaltakat. II. A közbeszerzési eljárások tervezése, dokumentálás, adatszolgáltatás, nyilvánosság II.1. Éves összesített közbeszerzési terv: II.1.1 Annak megállapítására, hogy az Önkormányzatnál az adott költségvetési évben milyen beszerzési igények merülnek fel és ezek beszerzése a Kbt. hatálya esik-e a Kbt a alapján éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni a költségvetési év elején legkésőbb március 31. napjáig. Az éves összesített terv összeállításához a beszerzéssel érintett osztályok (szervezeti egységek) március 15-ig kötelesek beszerzési igényeiket a jegyző részére írásban bejelenteni, aki ez alapján összeállítja az éves összesített közbeszerzési tervet a beszerzésre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet figyelembevételével. II.1.2. Az éves összesített közbeszerzési tervet a polgármester terjeszti jóváhagyásra a képviselő-testület elé. A közbeszerzési terv módosításáról a képviselő testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján. II.1.3. A képviselő testület által jóváhagyott éves összesített közbeszerzési tervet, valamint annak szükség szerinti módosításait az Önkormányzat honlapján kell közzétenni. A közzétételről és a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére, annak megküldéséről a jegyző gondoskodik. 2

3 II. 2. A közbeszerzési eljárások dokumentálása: II.1. A közbeszerzési eljárások során valamennyi eljárási cselekményt az előkészítéstől a megkötött szerződés teljesítéséig írásban kell dokumentálni és az eljárás során keletkezett valamennyi iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig az irattárban meg kell őrizni. II.2 A közbeszerzési iratok megőrzéséről, a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik. II. 3. Éves adatszolgáltatás A jegyző a tárgyévi beszerzésekről a 92/2011. (XII.30.) NFM rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést készít, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közbeszerzési Hatóságnak megküld. II. 4. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága A Kbt. 31 (1) bekezdésben felsorolt adatokat, információkat, hirdetményeket közbeszerzési eljárásonként csoportosítva kell az Önkormányzat honlapján közzétenni. A közzétételnek a Kbt. 31. (3.)-(4.)-(5.) bek. szerinti időpontig kell elérhetőnek lennie. A honlapon való közzétételről a jegyző gondoskodik. A Kbt. 31. (1.) bek. szerinti adatok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. III. A közbeszerzési eljárások előkészítésnek, lefolytatásának, ellenőrzésének felelősségi rendje III.1. A közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása III.1.1 A közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlati (ajánlattételi), részvételi felhívás, a dokumentáció elkészítése és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát célzó előterjesztések elkészítése a beszerzés tárgya szerint érintett szakmai osztály feladatkörébe tartozik. III.1.2. A szakmai osztály vezetője kijelöli az egyes eljárások témafelelős ügyintézőit. Amennyiben a beszerzés értéke vagy a beszerzés tárgyának bonyolultsága indokolja, javaslatot tesz a polgármester felé a közbeszerzési eljárás külső lebonyolító személy vagy szervezet által történő lefolytatására vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonására. A külső lebonyolító személy illetve szervezet, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról a polgármester dönt. A Külső Lebonyolító szervezetnek a közbeszerzési tevékenységre szóló felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. III.1.3. Amennyiben a közbeszerzési eljárást külső lebonyolító folytatja le, úgy a lebonyolító feladatait, felelősségét a vele kötött megbízási szerződésben kell rögzíteni. Az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. III.1.4. Külső lebonyolító esetén Keszthely Város Polgármestere jóváhagyása szükséges az eljárás ütemezéséről, az ajánlati felhívás, dokumentáció tartalmáról, az ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok értékelésről, az eljárás eredményének kihirdetéséről. Az eljárás indításához szükséges dokumentumokat (jogerős építési engedély, kiviteli terv, költségvetési kiírás, eszközbeszerzés esetén műszaki specifikáció stb.) a beszerzéssel érintett szakmai osztály bocsátja a külső lebonyolító részére. 3

4 Az eljárás lebonyolításával megbízott külső személy vagy szervezet az Önkormányzat nevében és képviseletében folytatja le teljes körűen az eljárást, valamennyi eljárási cselekményt elvégez és dokumentál, az Önkormányzat döntéséről tájékoztatja az ajánlattevőket, az eljárást lezáró szerződéskötést előkészíti, a Kbt. 79. szerinti előzetes vitarendezés során, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban ellátja az Ajánlatkérő képviseletét. A Kbt a szerinti adatokat, információkat és hirdetményeket ebben az esetben is az Önkormányzat teszi közzé honlapján. III A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan Értékelő Bizottságot (a továbbiakban: ÉB) állít fel. Az ÉB feladata írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készíteni a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Polgármester vagy a képviselőtestület részére. A tagok számát a közbeszerzési eljárás súlyának figyelembe vételével a Polgármester közbeszerzési eljárásonként maximalizálhatja. Amennyiben a döntéshozó a képviselő-testület, az ÉB állandó tagjai az alábbi személyek 1. Keszthely Város Polgármestere által megbízott minimum 1 fő, 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága által delegált minimum 2 fő (1 fő pénzügyi, 1 fő jogi területen), visszavonásig, 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága által delegált minimum 1 fő, visszavonásig, 4. Keszthely Város Jegyzője, vagy az általa megbízott személyek, 5. a szakmai osztály vezetője, 6. az eljárás témafelelős ügyintézője, és 7. a Külső lebonyolító, hivatalos közbeszerzési tanácsadó. Amennyiben a döntéshozó a polgármester, az ÉB állandó tagjai az alábbi személyek 1. Keszthely Város Alpolgármestere 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága által delegált minimum 2 fő (1 fő pénzügyi, 1 fő jogi területen), visszavonásig, 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága által delegált minimum 1 fő, visszavonásig, 4. Keszthely Város Jegyzője, vagy az általa megbízott személyek, 5. a szakmai osztály vezetője, 6. az eljárás témafelelős ügyintézője, és 7. a Külső lebonyolító, hivatalos közbeszerzési tanácsadó. Az 1-4. pontban megjelölt személyek szakmai és törvényességi kérdésekben is döntési, az 5-7. pontban megjelölt személyek tanácskozási és véleményezési jogkörrel rendelkeznek. Az ÉB vagy a Polgármester az Értékelő Bizottság munkavégzéséhez egyedi esetben szakértőt (szakértőket), azaz a beszerzés tárgyától függően megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt (személyeket) kérhetnek fel, tanácskozási és véleményező jogkörrel. Az Értékelő Bizottságba az állandó tagok kivételével a többi tagot írásban kell kijelölni, illetve felkérni a közbeszerzési eljárásban történő részvételre, közreműködésre, figyelembe véve a Kbt. 22. (4) bekezdésében foglaltakat. Az ÉB működésére a Kbt. 22. (4)-(5) bekezdése az irányadó. Az ÉB munkarendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. 1 Módosította a 277/2014. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat. 4

5 A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, illetve az eljárás más szakaszaiba csak olyan személy(ek) vonhatók be, illetve az ÉB-be csak azok jelölhetők ki, akik vonatkozásában a Kbt. 24. (2)-(3) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Az eljárás témafelelősének feladata, hogy a kijelölés, illetve felkérés után az ÉB állandó és az egyedi esetben felkért tagjaival az összeférhetetlenség kizárására vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot aláírassa és a közbeszerzési eljárás anyagai közé iktassa. A nyilatkozatokat minden egyes közbeszerzési eljárásban, az adott eljárásra vonatkozóan meg kell tenni! Az eljárásba bevont személyek a munkájuk megkezdése előtt kötelesek jelen szabályzatot áttanulmányozni és a benne foglaltak szerint eljárni. Az ÉB-be kijelölésre tervezett személyek, valamint az eljárásba bevont további személyek már a tudomásulvételkor kötelesek jelezni, ha a közbeszerzés tárgyából, a várható ajánlattevőkről vagy egyéb rendelkezésükre álló információból eredően személyükkel kapcsolatban összeférhetetlenség merül fel. Az ÉB tagjai a 2. számú melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni a megbízásukkal egyidejűleg. Az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírását megtagadó személy az ÉB munkájában nem vehet részt. Amennyiben akár a közbeszerzési eljárás előkészítése, akár az eljárás lefolytatása során az ÉB-be kijelölt bármely személynél összeférhetetlenségi ok merül fel, úgy az érintett az eljárás további menetében nem vehet részt. Helyére új tag jelölhető ki a fentiek alkalmazásával. Az ÉB munkája az értékelt közbeszerzési eljárás eredményhirdetésével fejeződik be. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során, illetve az azt lezáró döntést követően jogorvoslati eljárást kezdeményeznek, akkor az ÉB kijelölése és a további bevont személyek részvétele automatikusan meghosszabbodik a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig. Amennyiben a jogorvoslati eljárást az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, vagy a közbeszerzéshez támogatást nyújtó szervezet a vélelmezett jogsértés megtörténtét követő egy éven belül kezdeményezi, az ÉB az Önkormányzat érdekeinek képviseletére ismét összehívható. Az összehívásról a Polgármester dönt. III.1.6. Döntési hatáskör Az eljárást lezáró döntés meghozatalára nettó 50 millió Ft-ot meg nem haladó értékű építési beruházás, valamint nettó 15 millió Ft-ot meg nem haladó árubeszerzés és szolgáltatás esetében a Polgármester jogosult. Ezen értékhatárt meghaladó, továbbá az értékhatárt el nem érő, de a közbeszerzési eljárást megindító önkormányzati határozatban megállapított pénzügyi forrást meghaladó értékű közbeszerzések esetében a döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult, kivéve a Kbt. 94. (2) bekezdés d., pontja, valamint a 85. (2.) bekezdés alapján az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt lefolytatott, hirdetmény nélküli tárgyalásos, illetve gyorsított eljárásokat, amikor értéktől függetlenül úgyszintén a Polgármester jogosult a döntésre. Testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni a Kbt. 22. (5) bek. alapján. A döntést hozónak joga van a részére jóváhagyásra megküldött döntési javaslatot felülbírálni, ilyen esetben azonban döntését részletesen indokolnia kell. A meghozott döntés jogszerűségéért a döntéshozó felel. 5

6 III.1.7. Az eljárások belső ellenőrzése 1. Az eljárások lefolytatásának törvényességét és szakszerűségét a belső ellenőr az általa elkészített ütemezés szerint évente megvizsgálja. A lefolytatott eljárásokkal kapcsolatban kétévente tételes ellenőrzést végez. 2. Az ellenőrzésekről készült jelentést a jegyzőnek és az érintett osztályvezetőknek megküldi. IV Az eljárásba bevont személyek, az eljárás során döntést hozó személyek és testületek felelősségi köre 1. Az éves összesített közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegzés a Kbt.- ben foglalt határidőre történő elkészítéséért és továbbításáért a jegyző a felelős. 2. Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért az eljárást lefolytató Külső lebonyolító a felelős. 3. Az eljárások adminisztrálásáért, illetve az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért a témafelelős ügyintéző felel. 4. Az eljárás során a döntés előkészítéséért az Értékelő Bizottság és a Külső lebonyolító, a döntésekért az ajánlatkérő nevében döntést hozó személy vagy testület a felelős. 5. A Kbt. rendelkezéseinek mellőzésével lefolytatott eljárásokért a Polgármester felelős. 6. Az eljárások alapján megkötött szerződések szabályszerű teljesítéséért, illetve módosításáért a jegyző, a teljesítést felügyelő illetékes osztályok vezetői és a témafelelős ügyintézők a felelősek. V. Záró rendelkezés Jelen szabályzat július 1-jén lép hatályba. A szabályzat hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti a 1/40413/2010. számú Közbeszerzési Szabályzat. A Közbeszerzési Szabályzat 1.számú melléklete: az ÉB munkarendje 2.számú melléklete: összeférhetetlenség és titoktartási nyilatkozat mint 3. sz. melléklet: a Kbt. végrehajtási rendeletei Keszthely, június 28. Dr. Markó Péter jegyző Ruzsics Ferenc polgármester 6

7 1. számú melléklet Az értékelő bizottság munkarendje 1. A közbeszerzési eljárásba bevont személyek: 1,1. Az Értékelő Bizottság (továbbiakban ÉB) szavazati joggal rendelkező tagjai: Jelen szabályzatban előírtak szerint a I11./1.5. pontban 1-4. szám alatt megjelölt személyek - figyelembe véve a Kbt. 22. (4)-(5) bekezdésében foglaltakat- szakmai valamint törvényességi kérdésekben is szavazati joggal rendelkeznek és Jogosultak a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre javaslatot tenni Az eljárás témafelelőse: Szavazati jog nélkül, tanácskozási és véleményezési jogkörrel vesz részt az értékelésben, a szakmai kérdések vonatkozásában az észrevételezés és figyelmeztetés kötelezettségével bír az ajánlatkérő felé. Joga és kötelessége, hogy az ÉB üléseiről készülő jegyzőkönyvekbe, feljegyzésekbe, valamint a részvételi jelentkezések és az ajánlatok értékelési jegyzőkönyveibe bejegyzéseket tegyen, amennyiben szakmai kifogás merül fel A Külső Szakértő: Szavazati jog nélkül, tanácskozási és véleményező jogkörrel vesz részt az értékelésben, a törvényesség betartása vonatkozásában az észrevételezés és figyelmeztetés kötelezettségével bír az ajánlatkérő felé. Joga és kötelessége, hogy az ÉB üléseiről készülő jegyzőkönyvekbe, feljegyzésekbe, valamint a jelentkezések és az ajánlatok értékelési jegyzőkönyveibe bejegyzéseket tegyen, amennyiben törvényességi kifogás merül fel. Ilyen esetben meg kell fogalmaznia a törvényes eljárásmódra vonatkozó javaslatait is Az Értékelő Bizottság munkájában résztvevő, vagy azt segítő olyan személyek, akik a bizottságnak nem tagjai: A felkért egyéb külső szakértők tevékenysége a felkérés tartalmának megfelelően, szakértői vélemény kidolgozására korlátozódik. Tanácskozási, véleménynyilvánítási joguk van, de szavazati joguk nincs Az közbeszerzési eljárásba bevont személyek a munkájukat azt követően kezdhetik meg, hogy az összeférhetetlenséggel és az információ bizalmas kezelésével kapcsolatos titoktartási nyilatkozataikat a szabályzatban előírt módon megtették. 2. Az ÉB munkája és döntései: Az ÉB feladata a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok (részvételi jelentkezések) hiánypótlást, felvilágosítást és indoklás megadását követő értékelése, az érvényesség érvénytelenség megállapítása és az érvényes ajánlatoknak a bírálati szempontok szerinti értékelése. Az ÉB döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg az alábbiak figyelembevételével: 7

8 2.1. Az ÉB üléseiről, a megtartott konzultációkról és az egyéb, fontosnak ítélt eseményekről a Külső Lebonyolítónak jegyzőkönyveket, feljegyzéseket kell felvennie, melyeket rajta kívül a témafelelős és az ÉB még legalább egy tagja ír alá. Utóbbiak körét az ÉB határozza meg. Külső Lebonyolító igénybevétele nélkül lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál az ÉB ülésről az eljárás témafelelőse készíti el a jegyzőkönyvet Az ÉB döntéseit bizottsági üléseken hozza meg. A bizottsági üléseket a témafelelős hívja össze és szervezi a tagokkal egyeztetett időpontokban Az ÉB Ülésein a tagjain kívül megfigyelőként, véleménynyilvánítási joggal, de szavazati jog nélkül részt vehetnek még a Polgármester által felkért olyan egyéb szakértők, akik egyébként az ÉB-nek nem tagjai, továbbá elektronikus levél formájában történő értesítés alapján a képviselők. Amennyiben erre sor kerül, úgy ők is kötelesek a szabályzat szerinti összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatot megtenni Az ÉB akkor határozatképes, ha állandó tagjainak legalább fele (3 fő) az ülésen részt vesz. A témafelelős és a Külső Lebonyolító jelenléte kötelező Az ÉB minden szavazati joggal rendelkező tagjának egy szavazata van Az ÉB a tagjai által elbírált ajánlatok mindegyikéről - lehetőleg konszenzuson alapuló - döntést hoz és egy, az ÉB végleges állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai Abban az esetben, ha az egyhangú határozat nem jön létre, a döntést egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. Ebben az esetben a döntéssel egyet nem értő tag jogosult írásos különvéleményét jegyzőkönyveztetni A közbeszerzési eljárást lezáró döntést javaslatot a KSZ III.1.6. pontjában meghatározott értékhatártól függően: - a polgármesternek kell a képviselő-testület részére, illetve - a témafelelősnek kell a polgármester részére beterjeszteni. 8

9 2. sz. melléklet Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat Alulírott,... (név, nyomtatott nagybetűvel) mint az Értékelő Bizottság tagja,... tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban ezen okirat aláírásával kijelentem, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (továbbiakban Kbt.) 24. -ában foglalt, összeférhetetlenségi okokat ismerem és megértettem: Kijelentem, hogy ezen összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn személyemet illetően. Egyben kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 80. (1.) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyv 81. (2.)-(3.) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Értékelő Bizottság munkáját lelkiismeretesen, szakmai tudásomnak megfelelően segítem. Kijelentem, hogy Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát ismerem és magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Keszthely, aláírás Előttünk mint tanúk előtt: név név cím cím 3.sz. melléklet 9

10 Közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletei 306/2011 (XII.23.) Korm.rend. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 305/2011. (XII.23.) Korm.rend. A tervpályázati eljárások szabályairól 310/2011 (XII.23.) Korm.rend. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 288/2011 (XII.22.) Korm.rend. A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 92/2011 (XII.30.) NFM rend. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről 93/2011 (XII.30.) NFM rend. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről 287/2011 (XII.22.) Korm.rend. Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 18/2012 (IV.05.) BhM.rend. A közfoglalkoztatás ellátásához szükséges beszerzések sajátos szabályai Megjegyzés: a felsorolás nem teljes körű, csak az Önkormányzatot érintő végrehajtási rendeleteket tartalmazza 10

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Melléklet a 16/2016.(II.11.) határozathoz EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2016. A szabályzat célja EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ EDELÉNYI

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések A szabályzat célja Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető rendelkezések A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2. számú melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a közbeszerzési eljárások rendjéről, szervezeti feltételeiről és lefolytatásának menetéről A Szabályzatot Miskolc

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Megállapította a 178/2012. (X.15.) Ök. sz. határozat Módosította: az 54/2013. (III.20.) Ök. sz. határozat a 176/2013. (IX.26.) Ök. sz. határozat a

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására Eseti Közbeszerzési Szabályzat közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyúl Községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának

Gomba Község Önkormányzatának Gomba Község Önkormányzatának KÖZB E S ZE R ZÉ S I S ZA B Á L Y ZA T A Jóváhagyta Gomba Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 271/2015. (XI. 26.) számú Képviselőtestületi határozatával Hatályba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Berekfürdő Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. Berekfürdő Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2013.(V.27.) Önkorm.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Simontornya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1) bekezdése alapján a Kbt. céljainak biztosítása,

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 20/2012. (IV. 25.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék PREAMBULUM...3 I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011 (VIII. 09.) KT határozata Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Gyöngyösoroszi Község

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. 1-től Jóváhagyva: 2010. Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Változásokkal egységes szerkezetben) 2013. SZEPTEMBER 1 A közbeszerzésekről szóló, többször

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa február 3-i ülésére

Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 4. Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: közbeszerzési szabályzat módosítása

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2014. április Figyelemmel a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglaltakra 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat alapján Egységes szerkezetben a 250/2015. (VI. 30.) és 691/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatokkal

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Ikt.szám: 2079-0/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának

Részletesebben