KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében Keszthely Város Önkormányzata mint ajánlatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő) a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Tv. (továbbiakban Kbt.) 22. (1.). bekezdésben foglaltaknak megfelelően az alábbi szabályzatot alkotja: I. Általános rendelkezések I.1. A szabályzat célja A Kbt. és a végrehajtásra kiadott jogszabályokkal összhangban az Önkormányzat jelen közbeszerzési szabályzatban (továbbiakban K.Sz.) meghatározza: a.) a közbeszerzési eljárások - tervezésének, előkészítésének, - lefolytatásának, - belső ellenőrzésének felelősségi rendjét b.) a közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, c.) a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét, d.) az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. I.2. Alapelvek a) A közbeszerzési eljárásban ideértve a szerződés megkötését is az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő (ajánlattevő) pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. b) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani a gazdasági szereplők számára. c) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. d.) Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. 1

2 I.3. A szabályzat hatálya I.3.1. Tárgyi hatálya A K.Sz. kiterjed az Önkormányzat, valamint a saját jogán ajánlatkérőnek nem minősülő önkormányzati költségvetési szervek minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt.-ben, illetőleg a külön jogszabályban (éves költségvetési törvényben) meghatározott értékhatárokat. A Közbeszerzési Hatóság Elnöke minden év elején Tájékoztatót ad ki az adott évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról. I.3.2. Személyi hatály Az Önkormányzat a Kbt. 6. (1). bekezdés (b) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérőnek minősül. A szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi, az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos tevékenységében résztvevő, abban közreműködő személyre, szervezetre. A közbeszerzési eljárásban résztvevő szervezetnek, szervezeteknek kógens (kötelező) jelleggel kell alkalmazni a Kbt.-ban és végrehajtási rendeletekben foglalt előírásokat és figyelembe kell venniük a Közbeszerzési Hatóság útmutatásaiban, ajánlásaiban és Elnöki tájékoztatóiban foglaltakat. II. A közbeszerzési eljárások tervezése, dokumentálás, adatszolgáltatás, nyilvánosság II.1. Éves összesített közbeszerzési terv: II.1.1 Annak megállapítására, hogy az Önkormányzatnál az adott költségvetési évben milyen beszerzési igények merülnek fel és ezek beszerzése a Kbt. hatálya esik-e a Kbt a alapján éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni a költségvetési év elején legkésőbb március 31. napjáig. Az éves összesített terv összeállításához a beszerzéssel érintett osztályok (szervezeti egységek) március 15-ig kötelesek beszerzési igényeiket a jegyző részére írásban bejelenteni, aki ez alapján összeállítja az éves összesített közbeszerzési tervet a beszerzésre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet figyelembevételével. II.1.2. Az éves összesített közbeszerzési tervet a polgármester terjeszti jóváhagyásra a képviselő-testület elé. A közbeszerzési terv módosításáról a képviselő testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján. II.1.3. A képviselő testület által jóváhagyott éves összesített közbeszerzési tervet, valamint annak szükség szerinti módosításait az Önkormányzat honlapján kell közzétenni. A közzétételről és a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére, annak megküldéséről a jegyző gondoskodik. 2

3 II. 2. A közbeszerzési eljárások dokumentálása: II.1. A közbeszerzési eljárások során valamennyi eljárási cselekményt az előkészítéstől a megkötött szerződés teljesítéséig írásban kell dokumentálni és az eljárás során keletkezett valamennyi iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig az irattárban meg kell őrizni. II.2 A közbeszerzési iratok megőrzéséről, a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik. II. 3. Éves adatszolgáltatás A jegyző a tárgyévi beszerzésekről a 92/2011. (XII.30.) NFM rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést készít, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közbeszerzési Hatóságnak megküld. II. 4. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága A Kbt. 31 (1) bekezdésben felsorolt adatokat, információkat, hirdetményeket közbeszerzési eljárásonként csoportosítva kell az Önkormányzat honlapján közzétenni. A közzétételnek a Kbt. 31. (3.)-(4.)-(5.) bek. szerinti időpontig kell elérhetőnek lennie. A honlapon való közzétételről a jegyző gondoskodik. A Kbt. 31. (1.) bek. szerinti adatok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. III. A közbeszerzési eljárások előkészítésnek, lefolytatásának, ellenőrzésének felelősségi rendje III.1. A közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása III.1.1 A közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlati (ajánlattételi), részvételi felhívás, a dokumentáció elkészítése és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát célzó előterjesztések elkészítése a beszerzés tárgya szerint érintett szakmai osztály feladatkörébe tartozik. III.1.2. A szakmai osztály vezetője kijelöli az egyes eljárások témafelelős ügyintézőit. Amennyiben a beszerzés értéke vagy a beszerzés tárgyának bonyolultsága indokolja, javaslatot tesz a polgármester felé a közbeszerzési eljárás külső lebonyolító személy vagy szervezet által történő lefolytatására vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonására. A külső lebonyolító személy illetve szervezet, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról a polgármester dönt. A Külső Lebonyolító szervezetnek a közbeszerzési tevékenységre szóló felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. III.1.3. Amennyiben a közbeszerzési eljárást külső lebonyolító folytatja le, úgy a lebonyolító feladatait, felelősségét a vele kötött megbízási szerződésben kell rögzíteni. Az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. III.1.4. Külső lebonyolító esetén Keszthely Város Polgármestere jóváhagyása szükséges az eljárás ütemezéséről, az ajánlati felhívás, dokumentáció tartalmáról, az ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok értékelésről, az eljárás eredményének kihirdetéséről. Az eljárás indításához szükséges dokumentumokat (jogerős építési engedély, kiviteli terv, költségvetési kiírás, eszközbeszerzés esetén műszaki specifikáció stb.) a beszerzéssel érintett szakmai osztály bocsátja a külső lebonyolító részére. 3

4 Az eljárás lebonyolításával megbízott külső személy vagy szervezet az Önkormányzat nevében és képviseletében folytatja le teljes körűen az eljárást, valamennyi eljárási cselekményt elvégez és dokumentál, az Önkormányzat döntéséről tájékoztatja az ajánlattevőket, az eljárást lezáró szerződéskötést előkészíti, a Kbt. 79. szerinti előzetes vitarendezés során, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban ellátja az Ajánlatkérő képviseletét. A Kbt a szerinti adatokat, információkat és hirdetményeket ebben az esetben is az Önkormányzat teszi közzé honlapján. III A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan Értékelő Bizottságot (a továbbiakban: ÉB) állít fel. Az ÉB feladata írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készíteni a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Polgármester vagy a képviselőtestület részére. A tagok számát a közbeszerzési eljárás súlyának figyelembe vételével a Polgármester közbeszerzési eljárásonként maximalizálhatja. Amennyiben a döntéshozó a képviselő-testület, az ÉB állandó tagjai az alábbi személyek 1. Keszthely Város Polgármestere által megbízott minimum 1 fő, 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága által delegált minimum 2 fő (1 fő pénzügyi, 1 fő jogi területen), visszavonásig, 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága által delegált minimum 1 fő, visszavonásig, 4. Keszthely Város Jegyzője, vagy az általa megbízott személyek, 5. a szakmai osztály vezetője, 6. az eljárás témafelelős ügyintézője, és 7. a Külső lebonyolító, hivatalos közbeszerzési tanácsadó. Amennyiben a döntéshozó a polgármester, az ÉB állandó tagjai az alábbi személyek 1. Keszthely Város Alpolgármestere 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága által delegált minimum 2 fő (1 fő pénzügyi, 1 fő jogi területen), visszavonásig, 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága által delegált minimum 1 fő, visszavonásig, 4. Keszthely Város Jegyzője, vagy az általa megbízott személyek, 5. a szakmai osztály vezetője, 6. az eljárás témafelelős ügyintézője, és 7. a Külső lebonyolító, hivatalos közbeszerzési tanácsadó. Az 1-4. pontban megjelölt személyek szakmai és törvényességi kérdésekben is döntési, az 5-7. pontban megjelölt személyek tanácskozási és véleményezési jogkörrel rendelkeznek. Az ÉB vagy a Polgármester az Értékelő Bizottság munkavégzéséhez egyedi esetben szakértőt (szakértőket), azaz a beszerzés tárgyától függően megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt (személyeket) kérhetnek fel, tanácskozási és véleményező jogkörrel. Az Értékelő Bizottságba az állandó tagok kivételével a többi tagot írásban kell kijelölni, illetve felkérni a közbeszerzési eljárásban történő részvételre, közreműködésre, figyelembe véve a Kbt. 22. (4) bekezdésében foglaltakat. Az ÉB működésére a Kbt. 22. (4)-(5) bekezdése az irányadó. Az ÉB munkarendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. 1 Módosította a 277/2014. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat. 4

5 A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, illetve az eljárás más szakaszaiba csak olyan személy(ek) vonhatók be, illetve az ÉB-be csak azok jelölhetők ki, akik vonatkozásában a Kbt. 24. (2)-(3) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Az eljárás témafelelősének feladata, hogy a kijelölés, illetve felkérés után az ÉB állandó és az egyedi esetben felkért tagjaival az összeférhetetlenség kizárására vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot aláírassa és a közbeszerzési eljárás anyagai közé iktassa. A nyilatkozatokat minden egyes közbeszerzési eljárásban, az adott eljárásra vonatkozóan meg kell tenni! Az eljárásba bevont személyek a munkájuk megkezdése előtt kötelesek jelen szabályzatot áttanulmányozni és a benne foglaltak szerint eljárni. Az ÉB-be kijelölésre tervezett személyek, valamint az eljárásba bevont további személyek már a tudomásulvételkor kötelesek jelezni, ha a közbeszerzés tárgyából, a várható ajánlattevőkről vagy egyéb rendelkezésükre álló információból eredően személyükkel kapcsolatban összeférhetetlenség merül fel. Az ÉB tagjai a 2. számú melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni a megbízásukkal egyidejűleg. Az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírását megtagadó személy az ÉB munkájában nem vehet részt. Amennyiben akár a közbeszerzési eljárás előkészítése, akár az eljárás lefolytatása során az ÉB-be kijelölt bármely személynél összeférhetetlenségi ok merül fel, úgy az érintett az eljárás további menetében nem vehet részt. Helyére új tag jelölhető ki a fentiek alkalmazásával. Az ÉB munkája az értékelt közbeszerzési eljárás eredményhirdetésével fejeződik be. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során, illetve az azt lezáró döntést követően jogorvoslati eljárást kezdeményeznek, akkor az ÉB kijelölése és a további bevont személyek részvétele automatikusan meghosszabbodik a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig. Amennyiben a jogorvoslati eljárást az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, vagy a közbeszerzéshez támogatást nyújtó szervezet a vélelmezett jogsértés megtörténtét követő egy éven belül kezdeményezi, az ÉB az Önkormányzat érdekeinek képviseletére ismét összehívható. Az összehívásról a Polgármester dönt. III.1.6. Döntési hatáskör Az eljárást lezáró döntés meghozatalára nettó 50 millió Ft-ot meg nem haladó értékű építési beruházás, valamint nettó 15 millió Ft-ot meg nem haladó árubeszerzés és szolgáltatás esetében a Polgármester jogosult. Ezen értékhatárt meghaladó, továbbá az értékhatárt el nem érő, de a közbeszerzési eljárást megindító önkormányzati határozatban megállapított pénzügyi forrást meghaladó értékű közbeszerzések esetében a döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult, kivéve a Kbt. 94. (2) bekezdés d., pontja, valamint a 85. (2.) bekezdés alapján az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt lefolytatott, hirdetmény nélküli tárgyalásos, illetve gyorsított eljárásokat, amikor értéktől függetlenül úgyszintén a Polgármester jogosult a döntésre. Testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni a Kbt. 22. (5) bek. alapján. A döntést hozónak joga van a részére jóváhagyásra megküldött döntési javaslatot felülbírálni, ilyen esetben azonban döntését részletesen indokolnia kell. A meghozott döntés jogszerűségéért a döntéshozó felel. 5

6 III.1.7. Az eljárások belső ellenőrzése 1. Az eljárások lefolytatásának törvényességét és szakszerűségét a belső ellenőr az általa elkészített ütemezés szerint évente megvizsgálja. A lefolytatott eljárásokkal kapcsolatban kétévente tételes ellenőrzést végez. 2. Az ellenőrzésekről készült jelentést a jegyzőnek és az érintett osztályvezetőknek megküldi. IV Az eljárásba bevont személyek, az eljárás során döntést hozó személyek és testületek felelősségi köre 1. Az éves összesített közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegzés a Kbt.- ben foglalt határidőre történő elkészítéséért és továbbításáért a jegyző a felelős. 2. Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért az eljárást lefolytató Külső lebonyolító a felelős. 3. Az eljárások adminisztrálásáért, illetve az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért a témafelelős ügyintéző felel. 4. Az eljárás során a döntés előkészítéséért az Értékelő Bizottság és a Külső lebonyolító, a döntésekért az ajánlatkérő nevében döntést hozó személy vagy testület a felelős. 5. A Kbt. rendelkezéseinek mellőzésével lefolytatott eljárásokért a Polgármester felelős. 6. Az eljárások alapján megkötött szerződések szabályszerű teljesítéséért, illetve módosításáért a jegyző, a teljesítést felügyelő illetékes osztályok vezetői és a témafelelős ügyintézők a felelősek. V. Záró rendelkezés Jelen szabályzat július 1-jén lép hatályba. A szabályzat hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti a 1/40413/2010. számú Közbeszerzési Szabályzat. A Közbeszerzési Szabályzat 1.számú melléklete: az ÉB munkarendje 2.számú melléklete: összeférhetetlenség és titoktartási nyilatkozat mint 3. sz. melléklet: a Kbt. végrehajtási rendeletei Keszthely, június 28. Dr. Markó Péter jegyző Ruzsics Ferenc polgármester 6

7 1. számú melléklet Az értékelő bizottság munkarendje 1. A közbeszerzési eljárásba bevont személyek: 1,1. Az Értékelő Bizottság (továbbiakban ÉB) szavazati joggal rendelkező tagjai: Jelen szabályzatban előírtak szerint a I11./1.5. pontban 1-4. szám alatt megjelölt személyek - figyelembe véve a Kbt. 22. (4)-(5) bekezdésében foglaltakat- szakmai valamint törvényességi kérdésekben is szavazati joggal rendelkeznek és Jogosultak a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre javaslatot tenni Az eljárás témafelelőse: Szavazati jog nélkül, tanácskozási és véleményezési jogkörrel vesz részt az értékelésben, a szakmai kérdések vonatkozásában az észrevételezés és figyelmeztetés kötelezettségével bír az ajánlatkérő felé. Joga és kötelessége, hogy az ÉB üléseiről készülő jegyzőkönyvekbe, feljegyzésekbe, valamint a részvételi jelentkezések és az ajánlatok értékelési jegyzőkönyveibe bejegyzéseket tegyen, amennyiben szakmai kifogás merül fel A Külső Szakértő: Szavazati jog nélkül, tanácskozási és véleményező jogkörrel vesz részt az értékelésben, a törvényesség betartása vonatkozásában az észrevételezés és figyelmeztetés kötelezettségével bír az ajánlatkérő felé. Joga és kötelessége, hogy az ÉB üléseiről készülő jegyzőkönyvekbe, feljegyzésekbe, valamint a jelentkezések és az ajánlatok értékelési jegyzőkönyveibe bejegyzéseket tegyen, amennyiben törvényességi kifogás merül fel. Ilyen esetben meg kell fogalmaznia a törvényes eljárásmódra vonatkozó javaslatait is Az Értékelő Bizottság munkájában résztvevő, vagy azt segítő olyan személyek, akik a bizottságnak nem tagjai: A felkért egyéb külső szakértők tevékenysége a felkérés tartalmának megfelelően, szakértői vélemény kidolgozására korlátozódik. Tanácskozási, véleménynyilvánítási joguk van, de szavazati joguk nincs Az közbeszerzési eljárásba bevont személyek a munkájukat azt követően kezdhetik meg, hogy az összeférhetetlenséggel és az információ bizalmas kezelésével kapcsolatos titoktartási nyilatkozataikat a szabályzatban előírt módon megtették. 2. Az ÉB munkája és döntései: Az ÉB feladata a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok (részvételi jelentkezések) hiánypótlást, felvilágosítást és indoklás megadását követő értékelése, az érvényesség érvénytelenség megállapítása és az érvényes ajánlatoknak a bírálati szempontok szerinti értékelése. Az ÉB döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg az alábbiak figyelembevételével: 7

8 2.1. Az ÉB üléseiről, a megtartott konzultációkról és az egyéb, fontosnak ítélt eseményekről a Külső Lebonyolítónak jegyzőkönyveket, feljegyzéseket kell felvennie, melyeket rajta kívül a témafelelős és az ÉB még legalább egy tagja ír alá. Utóbbiak körét az ÉB határozza meg. Külső Lebonyolító igénybevétele nélkül lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál az ÉB ülésről az eljárás témafelelőse készíti el a jegyzőkönyvet Az ÉB döntéseit bizottsági üléseken hozza meg. A bizottsági üléseket a témafelelős hívja össze és szervezi a tagokkal egyeztetett időpontokban Az ÉB Ülésein a tagjain kívül megfigyelőként, véleménynyilvánítási joggal, de szavazati jog nélkül részt vehetnek még a Polgármester által felkért olyan egyéb szakértők, akik egyébként az ÉB-nek nem tagjai, továbbá elektronikus levél formájában történő értesítés alapján a képviselők. Amennyiben erre sor kerül, úgy ők is kötelesek a szabályzat szerinti összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatot megtenni Az ÉB akkor határozatképes, ha állandó tagjainak legalább fele (3 fő) az ülésen részt vesz. A témafelelős és a Külső Lebonyolító jelenléte kötelező Az ÉB minden szavazati joggal rendelkező tagjának egy szavazata van Az ÉB a tagjai által elbírált ajánlatok mindegyikéről - lehetőleg konszenzuson alapuló - döntést hoz és egy, az ÉB végleges állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai Abban az esetben, ha az egyhangú határozat nem jön létre, a döntést egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. Ebben az esetben a döntéssel egyet nem értő tag jogosult írásos különvéleményét jegyzőkönyveztetni A közbeszerzési eljárást lezáró döntést javaslatot a KSZ III.1.6. pontjában meghatározott értékhatártól függően: - a polgármesternek kell a képviselő-testület részére, illetve - a témafelelősnek kell a polgármester részére beterjeszteni. 8

9 2. sz. melléklet Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat Alulírott,... (név, nyomtatott nagybetűvel) mint az Értékelő Bizottság tagja,... tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban ezen okirat aláírásával kijelentem, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (továbbiakban Kbt.) 24. -ában foglalt, összeférhetetlenségi okokat ismerem és megértettem: Kijelentem, hogy ezen összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn személyemet illetően. Egyben kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 80. (1.) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyv 81. (2.)-(3.) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Értékelő Bizottság munkáját lelkiismeretesen, szakmai tudásomnak megfelelően segítem. Kijelentem, hogy Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát ismerem és magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Keszthely, aláírás Előttünk mint tanúk előtt: név név cím cím 3.sz. melléklet 9

10 Közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletei 306/2011 (XII.23.) Korm.rend. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 305/2011. (XII.23.) Korm.rend. A tervpályázati eljárások szabályairól 310/2011 (XII.23.) Korm.rend. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 288/2011 (XII.22.) Korm.rend. A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 92/2011 (XII.30.) NFM rend. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről 93/2011 (XII.30.) NFM rend. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről 287/2011 (XII.22.) Korm.rend. Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 18/2012 (IV.05.) BhM.rend. A közfoglalkoztatás ellátásához szükséges beszerzések sajátos szabályai Megjegyzés: a felsorolás nem teljes körű, csak az Önkormányzatot érintő végrehajtási rendeleteket tartalmazza 10

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

III.3.5. Közbeszerzési/beszerzési eljárásokkal kapcsolatos rendelkezések

III.3.5. Közbeszerzési/beszerzési eljárásokkal kapcsolatos rendelkezések III.3.5. Közbeszerzési/beszerzési eljárásokkal kapcsolatos rendelkezések Jelen rendelkezések mind a közbeszerzési, mind a kivételi körbe tartozó beszerzési eljárások tekintetében figyelemmel a tételes

Részletesebben

2003. évi XXIV. törvény

2003. évi XXIV. törvény 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról1 A közpénzek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben