Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata"

Átírás

1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata

2 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban a Kbt.) 22. -a alapján az alábbi szabályzatot alkotja. A szabályzat rendeltetése az, hogy egységes szerkezetbe foglalva meghatározza a Társulás közbeszerzéseinek alapelveit, egységes értelmezési és eljárási szabályokat fektessen le a Kbt. alkalmazásakor, továbbá gyakorlati útmutatót adva megkönnyítse a közbeszerzési tevékenységet végzık munkáját. I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya, célja (1) Jelen közbeszerzési szabályzatban Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás (a továbbiakban ajánlatkérı) meghatározza a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, azaz a közbeszerzési eljárásban a felelısségi rendet, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetıleg szervezetek felelısségi körét, a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében meghatározza az eljárás során hozott döntésekért felelıs személyeket, illetıleg testületeket. (2) Személyi hatály: A szabályzat kötelezı érvényő az ajánlatkérı mindazon munkatársaira, az egyéb szervezetektıl delegált személyekre, valamint bármely, polgári jogi szerzıdés alapján bevont megbízott tanácsadókra egyaránt, akik a közbeszerzési eljárásba ajánlatkérıi oldalon bevonásra kerültek. (3) Tárgyi hatály: A közbeszerzés tárgya lehet a közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó beszerzések esetén: - árubeszerzés, - építési beruházás, - építési koncesszió, - szolgáltatás megrendelése, a nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó de az uniós értékhatár alatti beszerzéseknél - árubeszerzés, - építési beruházás, - építési koncesszió, - szolgáltatás megrendelése és - szolgáltatási koncesszió.

3 2 E szabályzat alkalmazásában: 2. Értelmezı rendelkezések a) árubeszerzés: olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehetı ingó dolog tulajdonjogának, vagy használatára, illetıleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy a nélkül történı - megszerzése az ajánlatkérı részérıl. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is. b) építési beruházás: olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya a következı valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérı részérıl: 1) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 2) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 3) az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelı építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történı kivitelezése. c) építési koncesszió: Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérı ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott idıre történı átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. d) szolgáltatás: A szolgáltatás megrendelése árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minısülı - olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérı részérıl. e) szolgáltatási koncesszió: A szolgáltatási koncesszió, olyan szolgáltatás-megrendelés, amely alapján az ajánlatkérı ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggı hasznosítási jog meghatározott idıre történı átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. f) beszerzési eljárások: közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzések. g) ajánlattevı: az a gazdasági szereplı, aki/amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be, h) alvállalkozó az a gazdasági szereplı, aki/amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 1. azon gazdasági szereplıt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 2. a szerzıdıs teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítót, 3. építési beruházás esetén az építıanyag szállítót i.) meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 1. a tagok (részvényesek) szavazatának többségével társasági vagy tagsági részesedése alapján egyedül rendelkezik, 2. más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik 3. jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık (döntéshozók, ügyvezetık) vagy a felügyelı bizottság tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja

4 3 3. Alapelvek (1) A verseny tisztasága: a közbeszerzési eljárásban ideértve a szerzıdés kötését is - az ajánlatkérı köteles biztosítani, az ajánlattevı pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. (2) Az esélyegyenlıség: ajánlatkérınek esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevık számára. Az esélyegyenlıségen alapuló verseny megvalósulásának elısegítése érdekében a Társulás a beszerzései során nem alkalmaz olyan közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amelynek eredményeként valamely természetes vagy jogi személy, illetve annak tagja neme, faji hovatartozása, bırszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyızıdése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidıs jellege, illetve határozott idıtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzıje (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvezıtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levı természetes vagy jogi személy. (3) Zöld beszerzéshez kapcsolódó alapelvek: Amennyiben létezik az adott termék vagy szolgáltatás környezetbarát termék minısítéssel rendelkezı alternatívája (akár a magyar, akár valamelyik hiteles külföldi rendszer), azt a beszerzésekben feltétlenül elınyben kell részesíteni. Általános elvárás, hogy a termékek minél nagyobb arányban tartalmazzanak újrahasznosított anyagokat és konstrukciójukból adódóan minél könnyebben újrahasznosíthatóak legyenek. Általános alapelv az egészségre és a környezetre ártalmas veszélyes anyagok kerülése. Az elektromos áramot használó gépek, eszközök és berendezések beszerzésénél általános alapelv a minimális energiafogyasztás. Építési beruházásoknál és felújításoknál általános alapelv a víz- és energiatakarékos megoldások elınyben részesítése.

5 4 (4) A nyilvánosság: Az ajánlatkérı és az ajánlattevık a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemőség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményeinek megfelelıen kötelesek eljárni. Az ajánlatkérınek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelıs gazdálkodás elvét szem elıtt tartva kell eljárnia. (5) A nemzeti elbánás: Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevık és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevık és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. (6) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásban lehetıvé teheti, de nem követelheti meg a magyar nyelvtıl eltérı, más nyelv használatát. 4. Éves összesített közbeszerzési terv (1) Az ajánlatkérı éves költségvetésének elfogadását követıen minden év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési terv alapján indul az éves közbeszerzési eljárás. Amennyiben az ajánlatkérı a tervben nem szereplı beszerzési eljárást kíván indítani, a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva annak indokát is. Az ajánlatkérı köteles a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenırzı szervek részére, azok kérésére megküldeni. (2) A terv elkészítése a Sándorfalva Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Irodájának, mint ajánlatkérı Munkaszervezetének (továbbiakban: Önkormányzati Iroda) feladata. (3) Az éves közbeszerzési tervben rögzíteni kell: a) a tervezett közbeszerzés tárgyát; b) a tervezett eljárás típusát; c) a közbeszerzés megkezdésének idıpontját; d) a közbeszerzés pénzügyi forrásait; e) a közbeszerzés becsült értékét (ÁFA nélkül) (4) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait az ajánlatkérınek a honlapján közzé kell tenni, az annak a tárgyévet követı évre vonatkozó közbeszerzési terv közzétételéig elérhetınek kell lennie. (5) Az éves közbeszerzési terv nyilvános és 5 évig meg kell ırizni. 5. Éves statisztikai összegzés Az ajánlatkérı az éves beszerzéseirıl éves statisztikai összegzést köteles készíteni a tárgyévet követı év május 31. napjáig, amelyet a Közbeszerzési Hatóságnak kell megküldenie.

6 II. fejezet A közbeszerzési eljárásban résztvevı személyek, szervezetek 6. Általános szabályok (1) A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás bármely más szakaszában az ajánlatkérı nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelı - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. (2) A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában nem vehet részt az az érdekelt gazdálkodó szervezet, illetıleg az olyan személy vagy szervezet, akikre vonatkoznak a Kbt ban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok. Az eljárásba bevont személyek és szervezetek kötelesek nyilatkozni, hogy velük szemben nem áll fenn a Kbt. 24. szerinti összeférhetetlenség. 7. A Bonyolító (1) Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás szakszerő lefolytatása érdekében Bonyolítót bíz meg. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (mint ajánlatkérı Munkaszervezete), illetıleg - igénybevétele estén a megbízott Bonyolító adott esetben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó - feladata. (2) Az (1) bekezdés keretében: a) Javaslatot tesz a beszerzés tárgyának, értékének sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló körülményeknek a figyelembe vételével az alkalmazni kívánt közbeszerzési eljárás típusára. b) Elıkészíti a konkrét közbeszerzési eljárást. c) Intézkedik a Társulás elnökének döntése alapján a hirdetmények tartalmáról és közzétételérıl, felhívások megküldésérıl. d) Gondoskodik a közbeszerzési dokumentáció elkészítésérıl. Rendelkezésre bocsátja az ajánlattevık részére a dokumentációt. e) Gondoskodik a felhívás és a dokumentáció esetleges módosítását követıen azok közzétételérıl, megküldésérıl. f) Gondoskodik a szakterülettel folytatott egyeztetést követıen a kiegészítı tájékoztatás megküldésérıl. g) Elıkészíti az ajánlatok értékelését és szakmai segítséget nyújt a bírálóbizottság munkájához. h) Felveszi a kapcsolatot a nyertes ajánlattevıvel, a szerzıdéseket elıkészíti, a hiányzó dokumentumokat, igazolásokat bekéri, közzéteszi a szerzıdéseket. i) Elıkészíti a szerzıdések teljesedésbe menését követıen az ahhoz kapcsolódó kifizetéseket. j) Megjelenteti az eljáráshoz kapcsolódó hirdetményeket, tájékoztatókat (3) Amennyiben a beszerzés tárgya miatt vagy egyéb, a Kbt.-ben meghatározott oknál fogva speciális szakértelemre van szüksége, a Társulás elnöke jogosult külsı szakértı bevonására a polgári jog szabályai szerint.

7 1 8. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó A hivatalos közbeszerzési tanácsadó az ajánlattevıvel polgári jogi jogviszonyban álló azon természetes személy vagy szervezet, aki/amely megfelel a jogszabályokban elıírt szakmai és gyakorlati követelményeknek, és ilyen minıségében a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartásba vette. A tanácsadó szakértelmével köteles a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelı lefolytatását elısegíteni, adott esetben a döntés elıkészítésében részt venni. Feladata különösen - az ajánlattételi felhívás elkészítése, - az ajánlattételi dokumentáció elkészítése, - a közbeszerzési eljárás lefolytatása, - az ajánlatok bontásában való közremőködés és az ajánlatok jogszabály szerinti formai és tartalmi elemeinek a bontási eljáráson történı ismertetése, a bontási eljárás dokumentálása és a bontási jegyzıkönyv Kbt-ben elírt határidın belüli kézbesítése a jogosultaknak. 9. Közbeszerzési bírálóbizottság (1) A bírálóbizottság az ajánlatokat és részvételi jelentkezéseket értékeli. Döntés-elıkészítést végzı szervezet, mely a Társulási Tanácsnak a közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez szükséges döntési javaslatot készíti elı. (2) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó Társulási Tanács részére. Munkájáról jegyzıkönyvet kell elıállítani, melyet az elnök ír alá. A jegyzıkönyv részét képezi a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. (3) A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı tagok legalább fele jelen van. A bírálóbizottság egyszerő szótöbbséggel határoz, szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. (4) A bíráló bizottság szavazati joggal rendelkezı tagjai: a) Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje, mint a Társulás Munkaszervezetének vezetıje vagy megbízottja, a bírálóbizottság elnöke, b) Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodájának, mint a Társulás Munkaszervezetének pénzügyekért felelıs a jegyzı általi megbízottja, c) Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalának, mint a Társulás Munkaszervezetének a jegyzı által megbízott, a közbeszerzési tárgya szerinti felelıse (5) A bírálóbizottságnak nem lehet tagja az ajánlatkérı nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy. (6) A bizottság munkájába bevonható - az ajánlatkérı nevében eljáró megbízott személy vagy szerv (Bonyolító) - a hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Tanácsadó) A bevont személyeknek megfelelı szakértelemmel kell rendelkezniük.

8 2 10. Döntéshozó (1) A közbeszerzési eljárás megindításáról a Társulás elnöke dönt. (2) A közbeszerzési eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl, a nyertes ajánlattevı személyérıl a Társulási Tanács dönt. (2) A bírálóbizottság javaslatát Sándorfalva Város jegyzıje, mint a bírálóbizottság elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé. III. fejezet A közbeszerzési eljárás lefolytatása 11. A közbeszerzési eljárás megindítása (1) A Tárulás elnöke dönt a közbeszerzési eljárások megindításáról a Bonyolító elıkészítése alapján. (2) Az eljárás megindítása elıtt a realizálni kívánt beszerzési igény pénzügyi fedezetét, annak meglétét, illetve a meghatározott teljesítési idıpontban való rendelkezésre állásának biztosítékát a Munkaszervezet Gazdálkodási Irodájának jegyzı által kijelölt munkatársa igazolja (pénzügyi fedezet igazolása). 12. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések értékelése (1) A részvételi jelentkezések és ajánlatok értékelése a bírálóbizottság hatásköre. (2) Az értékeléshez kapcsolódóan a részvételi jelentkezések és ajánlatok tartalmi és formai ellenırzését, továbbá annak vizsgálatát, hogy azok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályban meghatározott feltételeknek el kell végezni. (3) Valamennyi részvételre jelentkezı és ajánlattevı számára azonos feltételekkel gondoskodni kell - a Kbt. rendelkezései szerint - a hiánypótlási felhívás összeállításáról, és annak megküldésérıl majd pedig azok megküldését követıen gondoskodni a hiánypótlási felhívás alapján beérkezett iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenırzésérıl. (4) A részvételre jelentkezıvel és ajánlattevıvel a Kbt. rendelkezései szerinti tisztázó levelezést kell lefolytatni, különösen az alábbi esetekben (amennyiben ez a bírálat során szükségessé válik): a) nem egyértelmő kijelentésekre való rákérdezés; b) irreális ajánlati elemre való rákérdezés; c) számítási hibák javítása; d) formai hibák javítása. (5) Tárgyalásos eljárás esetén a bírálóbizottság feladata a tárgyalások lefolytatása az ajánlattevıkkel. A tárgyalás elıkészítésérıl gondoskodni kell, továbbá jegyzıkönyvet kell kiállítani a tárgyalás során elhangzottakról. (6) A részvételi jelentkezésekrıl és ajánlatokról részletes, összefoglaló, értékelı anyagot, dokumentációt kell készíteni, amelyet a bírálóbizottság rendelkezésére kell bocsátani.

9 3 13. A közbeszerzési eljárást lezáró végsı döntés A közbeszerzési eljárást lezáró végsı döntést a Társulási Tanács hozza meg. Döntése meghozatalánál figyelembe kell venni a bírálóbizottság által elkészített írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot. Az eljárás nyertese az az ajánlattevı, aki az ajánlatkérı részére az eljárást megindító felhívásban több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. (2) bek.-ben meghatározott értékelési szempontok szerint a legkedvezıbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést. 14. Tájékoztatás (1) A Bonyolító, igénybevétele esetén a az eljárás eredményérıl, összegzés megküldése megbízott közbeszerzési tanácsadó köteles a részvételre jelentkezıt vagy ajánlattevıt írásban tájékoztatni a végsı döntésérıl, az eljárás eredménytelenségérıl, a részvételre jelentkezı vagy ajánlattevı kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, a részvételi jelentkezés vagy ajánlat egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, továbbá minden a részvételre jelentkezık vagy ajánlattevık felé fennálló, a Kbt. elıírt tájékozhatási kötelezettségének eleget tenni az errıl hozott döntést követıen a Kbt. foglalt határidın belül. (2) A Bonyolító, igénybevétele esetén a megbízott közbeszerzési tanácsadó a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden részvételre jelentkezı vagy ajánlattevı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. A Bonyolító egyúttal megteszi a szükséges intézkedéseket a Kbt értelmében az ajánlati biztosíték visszafizetése érdekében. 15. Iratbetekintés biztosítása, elızetes vitarendezés (1) Amennyiben valamely részvételre jelentkezı vagy ajánlattevı iratbetekintést vagy elızetes vitarendezést kezdeményez, a Bonyolító, igénybevétele esetén a megbízott közbeszerzési tanácsadó a kezdeményezı irat beérkezését követıen azonnal rendelkezik a folyamatban részt vevı munkatársak személyérıl és az iratbetekintés biztosítása vagy az elızetes vitarendezés körülményeirıl. (2) Az iratbetekintést, elızetes vitarendezést, hivatalos közbeszerzési szakértı igénybevétele esetén, a szakértı székhelyén kell biztosítani. (3) Iratbetekintés írásban kérhetı. Az iratbetekintést munkanapon kell biztosítani, lehetıség szerint, a betekintést kérı által javasolt napon. (4) Amennyiben az iratbetekintés vagy elızetes vitarendezés a közbeszerzési eljárás feltételeire vagy eredményére módosítással járó következményeket von maga után, a döntéshozatali folyamatban részt vevıknek a rendelkezésre álló idıtartamokra tekintettel rendkívüli sürgısséggel kell ellátnia feladatait, meghoznia döntéseit.

10 4 16. Jogorvoslati eljárás (1) Amennyiben a közbeszerzési eljárás során vagy a jogvesztı határidıket is figyelembe véve azt követıen jogorvoslati eljárás kezdıdik, úgy a Bonyolító a tudomásra jutástól számított 5 napon belül köteles a Társulás elnökét tájékoztatni (2) Megbízott tanácsadó igénybevétele esetén az eljárással szemben indított közbeszerzési, döntıbizottsági illetıleg bírósági eljárásban az ajánlatkérıt a Társulás elnökének meghatalmazása alapján a hivatalos közbeszerzési tanácsadó képviseli. (3) A Közbeszerzési Döntıbizottság felhívására az észrevétel elkészítése és a közbeszerzési eljárásban keletkezett összes irat Döntıbizottság részére történı megküldése a Bonyolító, megbízása esetén a hivatalos közbeszerzési szakértı feladata. (4) Az üzleti titok védelmére hivatkozással az ajánlattevı kérheti az iratbetekintés jogának kizárását vagy korlátozását. A Közbeszerzési Döntıbizottság a döntésével egyidejőleg kötelezheti az ajánlatkérıt, hogy készítsen egy üzleti titkot nem tartalmazó iratváltozatot. Ennek az elkészítése a megbízott közbeszerzési tanácsadó kötelezettsége a Közbeszerzési Döntıbizottság által megjelölt idıpontig. 17. Szerzıdéskötés és a szerzıdés módosítása (1) A közbeszerzési szerzıdéstervezetet vagy szerzıdésmódosítást a Bonyolító a a KEOP /2F/ azonosító számú projekt jogi szakértıje bevonásával készíti elı. (2) Eredményes közbeszerzési eljárás esetén szerzıdés megkötésére, illetve késıbbiekben a szerzıdésmódosításra a Kbt. elıírásai és -tekintettel arra, hogy a szennyvíz-csatorna beruházás Európai Unió támogatásával valósul meg a 4/2011 (I.28) Korm. rend. szerint illetve az eljárást lezáró döntésnek megfelelıen kerülhet sor. (3) Az ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel, amennyiben ıt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. (4) Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevık részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevı ajánlati kötöttsége további 30 építési beruházás esetén további 60 - nappal meghosszabbodik. (5) Az ajánlatkérı a szerzıdést az ajánlati kötöttség idıtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik, nem kötheti meg azonban az írásbeli összegzés megküldése napját követı tíz napos idıtartam lejártáig, kivéve a Kbt (8) bek.-ben rögzített eseteket.

11 18. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága A Kbt szerinti adatoknak a szennyvíz-csatorna beruházás honlapján határidıben történı közzétételérıl a Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala, mint a Társulás Munkaszervezete gondoskodik. IV. fejezet A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok, dokumentálási rend, felelısségi rend, belsı ellenırzés 19. Az ajánlatkérı nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok (1) Az ajánlatkérı köteles mindent megtenni az összeférhetetlenség, a verseny tisztaságának biztosítása érdekében. Az ajánlatkérı nevében eljáró és az ajánlatkérı által az eljárással vagy elıkészítésével, bonyolításával kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 24. szerinti összeférhetetlenség. (2) A közbeszerzési eljárásban részt vevı személyek függetlenül attól, hogy az eljárásba az ajánlatkérı közvetlenül vonta be vagy tevékenységét a polgári jog szabályai szerinti szerzıdés alapján látja el kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni. A titoktartási nyilatkozatnak tartalmaznia kell különösen azt, hogy a nyilatkozó az eljárás során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, harmadik személy jogosulatlan hozzáférése megakadályozása érdekében. (3) Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak dokumentumaival együtt kell nyilvántartani. 20. A közbeszerzési eljárások dokumentálása A közbeszerzési eljárásokat azok elıkészítésétıl az eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig meg kell ırizni. Az iratok megırzéséért a Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala, mint a Társulás Munkaszervezete felelıs. 21. A közbeszerzési eljárások felelısségi rendje (1) A döntéshozó felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott, eljárást lezáró, illetve részvételi szakaszt lezáró döntésért. (2) A bírálóbizottság tagjai együttesen felelnek a Társulás jelen szabályzatban foglalt feladatának megfelelı teljesítéséért.

12 1 (3) Megbízott tanácsadó esetén a Megbízási szerzıdésben foglaltak szerint a tanácsadó felel az általa adott javaslatért és az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért. Felel minden olyan neki felróható intézkedésért, mulasztásért, illetve az abból származó kár, költség, bírság megfizetéséért, amely a jogszabályi elıírások be nem tartása folytán keletkezik. (4) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntıbizottsága a felelısségi rend alapján konkrét személlyel szemben bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetése a bírsággal sújtott kötelezettsége. 22. Belsı ellenırzés (1) A közbeszerzési eljárások elıkészítésének, lefolytatásának és dokumentálásának szabályszerőségét a Társulás Munkaszervezetének belsı ellenırzés rendszerében kell ellenırizni. (2) Az ellenırzés kiterjed az eljárások szabályszerőségének vizsgálata mellett az elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerzıdések megkötésére, módosítására és teljesítésére. V. fejezet Eljárási típusonként alkalmazandó speciális szabályok (1) A közbeszerzési eljárásban az egyes eljárási típusok alkalmazása során a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint a Kbt. adott eljárás típusra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével kell eljárni. (2) Az ajánlatkérı a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást, illetve Kbt. 122/A. szerinti nemzeti eljárást akkor indíthat, ha - az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 25 millió forintot vagy - az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150 millió forintot. Az ajánlatkérı ebben az esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három - a szerzıdés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérı megítélése szerint teljesíteni képes ajánlattevıt ajánlattételre felhívni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplık kiválasztásakor az egyenlı bánásmód elvének megfelelıen és lehetıleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó. VI. fejezet Záró rendelkezések (1) Jelen Szabályzat a Társulási Tanács általi elfogadása napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Társulási Tanács 14/2012. (IV. 25..) Tt. számú határozatával elfogadott Szabályzat hatályát veszti.

13 2 (2) Rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni. Sándorfalva, december 10. Kakas Béla Társulás Elnöke Záradék: A Közbeszerzési Szabályzatot a Társulási Tanács a 26/2013. ( ) Tt. számú határozatával elfogadta. Sándorfalva, december 11. Kakas Béla Társulás Elnöke

14 3 1. számú függelék Alulírott Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat (név), mint ajánlatkérı nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személy a tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásával kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvényben (Kbt.) meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Kbt. 24. (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás elıkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérı nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevı gazdasági szereplıvel fennálló más közös érdek miatt nem képes. (3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevıként, részvételre jelentkezıként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetként az ajánlatkérı által az eljárással vagy annak elıkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közremőködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a tudomásomra jutott üzleti titkot megırzım. Kelt: aláírás

15 4 Bírálóbizottsági jegyzıkönyv kötelezı tartalmi elemei 2. számú függelék I. Alapvetı információk 1. Ajánlatkérı megnevezése 2. A közbeszerzés tárgya 3. A Bírálóbizottság ülésének helye 4. A Bírálóbizottság ülésének ideje 5. Az eljárás megindítására vonatkozó információ 6. A jegyzıkönyv felvételekor jelenlévı személyek (jelenléti ív) 7. Ajánlattevık megnevezése 8. A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk (különösen: ajánlatok bontása, hiánypótlás, elızetes vitarendezés, iratbetekintés, irreális ajánlati elemre történı rákérdezés) II. Eljárási döntésre irányuló javaslatok 1. A Bírálóbizottság érvényességre és alkalmasságra vonatkozó javaslatai. 2. A Bírálóbizottság érvénytelenségre vonatkozó javaslatai és az érvénytelenség Kbt. 74. szerinti indokolása. III. Érdemi döntésre irányuló javaslatok 1. Ajánlatok érvényessége. 2. Az eljárás eredményessége. 3. Az érvényes ajánlatot tevı ajánlattevık közül az eljárás nyertese (a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó / összességében legelınyösebb ajánlat). 4. A második legkedvezıbb ajánlatot tevı (adott esetben) megnevezése. 1. A jegyzıkönyv készítıjének neve, aláírása. 2. A jegyzıkönyv hitelesítıjének neve, aláírása. IV. Jegyzıkönyv készítés és hitelesítés

16 5 3. számú függelék Bírálati lap Jelen bírálati lap a bírálóbizottsági jegyzıkönyv elválaszthatatlan részét képezi! A beszerzés tárgya: A Bírálóbizottsági tag neve: A Bírálóbizottsági tag döntési javaslata: Indokolása: Kelt: A bíráló bizottsági tag aláírása

17 6 A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRAI A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény szerinti évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok az alábbiak: I. Uniós értékhatárok (az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárok (uniós értékhatárok)) január 1.-tıl december 31-ig az uniós közbeszerzési értékhatárok: - árubeszerzés esetében: euró, azaz forint, - építési beruházás esetében: euró, azaz forint - építési koncesszió esetében: euró, azaz forint - szolgáltatás megrendelése esetében: euró, azaz forint, II. Nemzeti értékhatárok (a költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként meghatározott közbeszerzési értékhatárok (nemzeti értékhatárok) január 1-jétıl december 31-ig a nemzeti értékhatárok: - árubeszerzés esetében: 8 millió forint; - építési beruházás esetében: 15 millió forint; - építési koncesszió esetében: 100 millió forint; - szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; - szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint; Az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós értékhatárokat, valamint a nemzeti értékhatárokat az év elején a Közbeszerzési Hatóság által közzétett tájékoztató alapján évente aktualizálni kell.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı u. 81.)

Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı u. 81.) Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı u. 81.) - mint Ajánlatkérı - közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2012. október Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fı út 81.) közbeszerzési eljárásainak

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. április 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya...3 II. Az ajánlatkérı jogállása...3

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 2.1. Személyi hatály...3 2.2. Tárgyi hatály...3 2.3. A szabályzat kidolgozásáért, karbantartásáért felelısök megnevezése...3 3.

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bér Község Önkormányzatának

Bér Község Önkormányzatának Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. -a

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. december 17-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. december 17-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának módosításával kapcsolatos döntések

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA T A R T A L O M 1 Általános rendelkezések 1.1. A Szabályzat célja 1.2. A Szabályzat hatálya 1.3. Alapfogalmak 2. A közbeszerzések csoportosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sárbogárd Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a Kth. számú határozatával. Sárbogárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról 5/2011.(II.22.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2010. (IV.1.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzési

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. március 1 - től 2 BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 13/2009. (V.1.) számú r e n d e l e t e

Fejér Megye Közgyőlése 13/2009. (V.1.) számú r e n d e l e t e Fejér Megye Közgyőlése 13/2009. (V.1.) számú r e n d e l e t e a közbeszerzés helyben központosításáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2009. (XI.20.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Hajdúsámson Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hajdúsámson Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széleskörő, nyilvános ellenırizhetıségének

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 10. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Megállapította a 178/2012. (X.15.) Ök. sz. határozat Módosította: az 54/2013. (III.20.) Ök. sz. határozat a 176/2013. (IX.26.) Ök. sz. határozat a

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Ikt.sz.: VI.807/2008. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi közbeszerzésekrıl, a 2008. évi

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Változásokkal egységes szerkezetben) 2013. SZEPTEMBER 1 A közbeszerzésekről szóló, többször

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szegedi Kistérség Többcélú Társulása KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2010. 1 A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ezen Közbeszerzési

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben