Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata"

Átírás

1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata

2 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban a Kbt.) 22. -a alapján az alábbi szabályzatot alkotja. A szabályzat rendeltetése az, hogy egységes szerkezetbe foglalva meghatározza a Társulás közbeszerzéseinek alapelveit, egységes értelmezési és eljárási szabályokat fektessen le a Kbt. alkalmazásakor, továbbá gyakorlati útmutatót adva megkönnyítse a közbeszerzési tevékenységet végzık munkáját. I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya, célja (1) Jelen közbeszerzési szabályzatban Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás (a továbbiakban ajánlatkérı) meghatározza a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, azaz a közbeszerzési eljárásban a felelısségi rendet, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetıleg szervezetek felelısségi körét, a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében meghatározza az eljárás során hozott döntésekért felelıs személyeket, illetıleg testületeket. (2) Személyi hatály: A szabályzat kötelezı érvényő az ajánlatkérı mindazon munkatársaira, az egyéb szervezetektıl delegált személyekre, valamint bármely, polgári jogi szerzıdés alapján bevont megbízott tanácsadókra egyaránt, akik a közbeszerzési eljárásba ajánlatkérıi oldalon bevonásra kerültek. (3) Tárgyi hatály: A közbeszerzés tárgya lehet a közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó beszerzések esetén: - árubeszerzés, - építési beruházás, - építési koncesszió, - szolgáltatás megrendelése, a nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó de az uniós értékhatár alatti beszerzéseknél - árubeszerzés, - építési beruházás, - építési koncesszió, - szolgáltatás megrendelése és - szolgáltatási koncesszió.

3 2 E szabályzat alkalmazásában: 2. Értelmezı rendelkezések a) árubeszerzés: olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehetı ingó dolog tulajdonjogának, vagy használatára, illetıleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy a nélkül történı - megszerzése az ajánlatkérı részérıl. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is. b) építési beruházás: olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya a következı valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérı részérıl: 1) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 2) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 3) az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelı építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történı kivitelezése. c) építési koncesszió: Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérı ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott idıre történı átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. d) szolgáltatás: A szolgáltatás megrendelése árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minısülı - olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérı részérıl. e) szolgáltatási koncesszió: A szolgáltatási koncesszió, olyan szolgáltatás-megrendelés, amely alapján az ajánlatkérı ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggı hasznosítási jog meghatározott idıre történı átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. f) beszerzési eljárások: közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzések. g) ajánlattevı: az a gazdasági szereplı, aki/amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be, h) alvállalkozó az a gazdasági szereplı, aki/amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 1. azon gazdasági szereplıt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 2. a szerzıdıs teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítót, 3. építési beruházás esetén az építıanyag szállítót i.) meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 1. a tagok (részvényesek) szavazatának többségével társasági vagy tagsági részesedése alapján egyedül rendelkezik, 2. más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik 3. jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık (döntéshozók, ügyvezetık) vagy a felügyelı bizottság tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja

4 3 3. Alapelvek (1) A verseny tisztasága: a közbeszerzési eljárásban ideértve a szerzıdés kötését is - az ajánlatkérı köteles biztosítani, az ajánlattevı pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. (2) Az esélyegyenlıség: ajánlatkérınek esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevık számára. Az esélyegyenlıségen alapuló verseny megvalósulásának elısegítése érdekében a Társulás a beszerzései során nem alkalmaz olyan közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amelynek eredményeként valamely természetes vagy jogi személy, illetve annak tagja neme, faji hovatartozása, bırszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyızıdése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidıs jellege, illetve határozott idıtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzıje (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvezıtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levı természetes vagy jogi személy. (3) Zöld beszerzéshez kapcsolódó alapelvek: Amennyiben létezik az adott termék vagy szolgáltatás környezetbarát termék minısítéssel rendelkezı alternatívája (akár a magyar, akár valamelyik hiteles külföldi rendszer), azt a beszerzésekben feltétlenül elınyben kell részesíteni. Általános elvárás, hogy a termékek minél nagyobb arányban tartalmazzanak újrahasznosított anyagokat és konstrukciójukból adódóan minél könnyebben újrahasznosíthatóak legyenek. Általános alapelv az egészségre és a környezetre ártalmas veszélyes anyagok kerülése. Az elektromos áramot használó gépek, eszközök és berendezések beszerzésénél általános alapelv a minimális energiafogyasztás. Építési beruházásoknál és felújításoknál általános alapelv a víz- és energiatakarékos megoldások elınyben részesítése.

5 4 (4) A nyilvánosság: Az ajánlatkérı és az ajánlattevık a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemőség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményeinek megfelelıen kötelesek eljárni. Az ajánlatkérınek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelıs gazdálkodás elvét szem elıtt tartva kell eljárnia. (5) A nemzeti elbánás: Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevık és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevık és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. (6) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásban lehetıvé teheti, de nem követelheti meg a magyar nyelvtıl eltérı, más nyelv használatát. 4. Éves összesített közbeszerzési terv (1) Az ajánlatkérı éves költségvetésének elfogadását követıen minden év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési terv alapján indul az éves közbeszerzési eljárás. Amennyiben az ajánlatkérı a tervben nem szereplı beszerzési eljárást kíván indítani, a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva annak indokát is. Az ajánlatkérı köteles a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenırzı szervek részére, azok kérésére megküldeni. (2) A terv elkészítése a Sándorfalva Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Irodájának, mint ajánlatkérı Munkaszervezetének (továbbiakban: Önkormányzati Iroda) feladata. (3) Az éves közbeszerzési tervben rögzíteni kell: a) a tervezett közbeszerzés tárgyát; b) a tervezett eljárás típusát; c) a közbeszerzés megkezdésének idıpontját; d) a közbeszerzés pénzügyi forrásait; e) a közbeszerzés becsült értékét (ÁFA nélkül) (4) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait az ajánlatkérınek a honlapján közzé kell tenni, az annak a tárgyévet követı évre vonatkozó közbeszerzési terv közzétételéig elérhetınek kell lennie. (5) Az éves közbeszerzési terv nyilvános és 5 évig meg kell ırizni. 5. Éves statisztikai összegzés Az ajánlatkérı az éves beszerzéseirıl éves statisztikai összegzést köteles készíteni a tárgyévet követı év május 31. napjáig, amelyet a Közbeszerzési Hatóságnak kell megküldenie.

6 II. fejezet A közbeszerzési eljárásban résztvevı személyek, szervezetek 6. Általános szabályok (1) A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás bármely más szakaszában az ajánlatkérı nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelı - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. (2) A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában nem vehet részt az az érdekelt gazdálkodó szervezet, illetıleg az olyan személy vagy szervezet, akikre vonatkoznak a Kbt ban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok. Az eljárásba bevont személyek és szervezetek kötelesek nyilatkozni, hogy velük szemben nem áll fenn a Kbt. 24. szerinti összeférhetetlenség. 7. A Bonyolító (1) Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás szakszerő lefolytatása érdekében Bonyolítót bíz meg. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (mint ajánlatkérı Munkaszervezete), illetıleg - igénybevétele estén a megbízott Bonyolító adott esetben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó - feladata. (2) Az (1) bekezdés keretében: a) Javaslatot tesz a beszerzés tárgyának, értékének sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló körülményeknek a figyelembe vételével az alkalmazni kívánt közbeszerzési eljárás típusára. b) Elıkészíti a konkrét közbeszerzési eljárást. c) Intézkedik a Társulás elnökének döntése alapján a hirdetmények tartalmáról és közzétételérıl, felhívások megküldésérıl. d) Gondoskodik a közbeszerzési dokumentáció elkészítésérıl. Rendelkezésre bocsátja az ajánlattevık részére a dokumentációt. e) Gondoskodik a felhívás és a dokumentáció esetleges módosítását követıen azok közzétételérıl, megküldésérıl. f) Gondoskodik a szakterülettel folytatott egyeztetést követıen a kiegészítı tájékoztatás megküldésérıl. g) Elıkészíti az ajánlatok értékelését és szakmai segítséget nyújt a bírálóbizottság munkájához. h) Felveszi a kapcsolatot a nyertes ajánlattevıvel, a szerzıdéseket elıkészíti, a hiányzó dokumentumokat, igazolásokat bekéri, közzéteszi a szerzıdéseket. i) Elıkészíti a szerzıdések teljesedésbe menését követıen az ahhoz kapcsolódó kifizetéseket. j) Megjelenteti az eljáráshoz kapcsolódó hirdetményeket, tájékoztatókat (3) Amennyiben a beszerzés tárgya miatt vagy egyéb, a Kbt.-ben meghatározott oknál fogva speciális szakértelemre van szüksége, a Társulás elnöke jogosult külsı szakértı bevonására a polgári jog szabályai szerint.

7 1 8. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó A hivatalos közbeszerzési tanácsadó az ajánlattevıvel polgári jogi jogviszonyban álló azon természetes személy vagy szervezet, aki/amely megfelel a jogszabályokban elıírt szakmai és gyakorlati követelményeknek, és ilyen minıségében a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartásba vette. A tanácsadó szakértelmével köteles a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelı lefolytatását elısegíteni, adott esetben a döntés elıkészítésében részt venni. Feladata különösen - az ajánlattételi felhívás elkészítése, - az ajánlattételi dokumentáció elkészítése, - a közbeszerzési eljárás lefolytatása, - az ajánlatok bontásában való közremőködés és az ajánlatok jogszabály szerinti formai és tartalmi elemeinek a bontási eljáráson történı ismertetése, a bontási eljárás dokumentálása és a bontási jegyzıkönyv Kbt-ben elírt határidın belüli kézbesítése a jogosultaknak. 9. Közbeszerzési bírálóbizottság (1) A bírálóbizottság az ajánlatokat és részvételi jelentkezéseket értékeli. Döntés-elıkészítést végzı szervezet, mely a Társulási Tanácsnak a közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez szükséges döntési javaslatot készíti elı. (2) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó Társulási Tanács részére. Munkájáról jegyzıkönyvet kell elıállítani, melyet az elnök ír alá. A jegyzıkönyv részét képezi a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. (3) A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı tagok legalább fele jelen van. A bírálóbizottság egyszerő szótöbbséggel határoz, szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. (4) A bíráló bizottság szavazati joggal rendelkezı tagjai: a) Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje, mint a Társulás Munkaszervezetének vezetıje vagy megbízottja, a bírálóbizottság elnöke, b) Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodájának, mint a Társulás Munkaszervezetének pénzügyekért felelıs a jegyzı általi megbízottja, c) Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalának, mint a Társulás Munkaszervezetének a jegyzı által megbízott, a közbeszerzési tárgya szerinti felelıse (5) A bírálóbizottságnak nem lehet tagja az ajánlatkérı nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy. (6) A bizottság munkájába bevonható - az ajánlatkérı nevében eljáró megbízott személy vagy szerv (Bonyolító) - a hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Tanácsadó) A bevont személyeknek megfelelı szakértelemmel kell rendelkezniük.

8 2 10. Döntéshozó (1) A közbeszerzési eljárás megindításáról a Társulás elnöke dönt. (2) A közbeszerzési eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl, a nyertes ajánlattevı személyérıl a Társulási Tanács dönt. (2) A bírálóbizottság javaslatát Sándorfalva Város jegyzıje, mint a bírálóbizottság elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé. III. fejezet A közbeszerzési eljárás lefolytatása 11. A közbeszerzési eljárás megindítása (1) A Tárulás elnöke dönt a közbeszerzési eljárások megindításáról a Bonyolító elıkészítése alapján. (2) Az eljárás megindítása elıtt a realizálni kívánt beszerzési igény pénzügyi fedezetét, annak meglétét, illetve a meghatározott teljesítési idıpontban való rendelkezésre állásának biztosítékát a Munkaszervezet Gazdálkodási Irodájának jegyzı által kijelölt munkatársa igazolja (pénzügyi fedezet igazolása). 12. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések értékelése (1) A részvételi jelentkezések és ajánlatok értékelése a bírálóbizottság hatásköre. (2) Az értékeléshez kapcsolódóan a részvételi jelentkezések és ajánlatok tartalmi és formai ellenırzését, továbbá annak vizsgálatát, hogy azok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályban meghatározott feltételeknek el kell végezni. (3) Valamennyi részvételre jelentkezı és ajánlattevı számára azonos feltételekkel gondoskodni kell - a Kbt. rendelkezései szerint - a hiánypótlási felhívás összeállításáról, és annak megküldésérıl majd pedig azok megküldését követıen gondoskodni a hiánypótlási felhívás alapján beérkezett iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenırzésérıl. (4) A részvételre jelentkezıvel és ajánlattevıvel a Kbt. rendelkezései szerinti tisztázó levelezést kell lefolytatni, különösen az alábbi esetekben (amennyiben ez a bírálat során szükségessé válik): a) nem egyértelmő kijelentésekre való rákérdezés; b) irreális ajánlati elemre való rákérdezés; c) számítási hibák javítása; d) formai hibák javítása. (5) Tárgyalásos eljárás esetén a bírálóbizottság feladata a tárgyalások lefolytatása az ajánlattevıkkel. A tárgyalás elıkészítésérıl gondoskodni kell, továbbá jegyzıkönyvet kell kiállítani a tárgyalás során elhangzottakról. (6) A részvételi jelentkezésekrıl és ajánlatokról részletes, összefoglaló, értékelı anyagot, dokumentációt kell készíteni, amelyet a bírálóbizottság rendelkezésére kell bocsátani.

9 3 13. A közbeszerzési eljárást lezáró végsı döntés A közbeszerzési eljárást lezáró végsı döntést a Társulási Tanács hozza meg. Döntése meghozatalánál figyelembe kell venni a bírálóbizottság által elkészített írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot. Az eljárás nyertese az az ajánlattevı, aki az ajánlatkérı részére az eljárást megindító felhívásban több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. (2) bek.-ben meghatározott értékelési szempontok szerint a legkedvezıbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést. 14. Tájékoztatás (1) A Bonyolító, igénybevétele esetén a az eljárás eredményérıl, összegzés megküldése megbízott közbeszerzési tanácsadó köteles a részvételre jelentkezıt vagy ajánlattevıt írásban tájékoztatni a végsı döntésérıl, az eljárás eredménytelenségérıl, a részvételre jelentkezı vagy ajánlattevı kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, a részvételi jelentkezés vagy ajánlat egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, továbbá minden a részvételre jelentkezık vagy ajánlattevık felé fennálló, a Kbt. elıírt tájékozhatási kötelezettségének eleget tenni az errıl hozott döntést követıen a Kbt. foglalt határidın belül. (2) A Bonyolító, igénybevétele esetén a megbízott közbeszerzési tanácsadó a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden részvételre jelentkezı vagy ajánlattevı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. A Bonyolító egyúttal megteszi a szükséges intézkedéseket a Kbt értelmében az ajánlati biztosíték visszafizetése érdekében. 15. Iratbetekintés biztosítása, elızetes vitarendezés (1) Amennyiben valamely részvételre jelentkezı vagy ajánlattevı iratbetekintést vagy elızetes vitarendezést kezdeményez, a Bonyolító, igénybevétele esetén a megbízott közbeszerzési tanácsadó a kezdeményezı irat beérkezését követıen azonnal rendelkezik a folyamatban részt vevı munkatársak személyérıl és az iratbetekintés biztosítása vagy az elızetes vitarendezés körülményeirıl. (2) Az iratbetekintést, elızetes vitarendezést, hivatalos közbeszerzési szakértı igénybevétele esetén, a szakértı székhelyén kell biztosítani. (3) Iratbetekintés írásban kérhetı. Az iratbetekintést munkanapon kell biztosítani, lehetıség szerint, a betekintést kérı által javasolt napon. (4) Amennyiben az iratbetekintés vagy elızetes vitarendezés a közbeszerzési eljárás feltételeire vagy eredményére módosítással járó következményeket von maga után, a döntéshozatali folyamatban részt vevıknek a rendelkezésre álló idıtartamokra tekintettel rendkívüli sürgısséggel kell ellátnia feladatait, meghoznia döntéseit.

10 4 16. Jogorvoslati eljárás (1) Amennyiben a közbeszerzési eljárás során vagy a jogvesztı határidıket is figyelembe véve azt követıen jogorvoslati eljárás kezdıdik, úgy a Bonyolító a tudomásra jutástól számított 5 napon belül köteles a Társulás elnökét tájékoztatni (2) Megbízott tanácsadó igénybevétele esetén az eljárással szemben indított közbeszerzési, döntıbizottsági illetıleg bírósági eljárásban az ajánlatkérıt a Társulás elnökének meghatalmazása alapján a hivatalos közbeszerzési tanácsadó képviseli. (3) A Közbeszerzési Döntıbizottság felhívására az észrevétel elkészítése és a közbeszerzési eljárásban keletkezett összes irat Döntıbizottság részére történı megküldése a Bonyolító, megbízása esetén a hivatalos közbeszerzési szakértı feladata. (4) Az üzleti titok védelmére hivatkozással az ajánlattevı kérheti az iratbetekintés jogának kizárását vagy korlátozását. A Közbeszerzési Döntıbizottság a döntésével egyidejőleg kötelezheti az ajánlatkérıt, hogy készítsen egy üzleti titkot nem tartalmazó iratváltozatot. Ennek az elkészítése a megbízott közbeszerzési tanácsadó kötelezettsége a Közbeszerzési Döntıbizottság által megjelölt idıpontig. 17. Szerzıdéskötés és a szerzıdés módosítása (1) A közbeszerzési szerzıdéstervezetet vagy szerzıdésmódosítást a Bonyolító a a KEOP /2F/ azonosító számú projekt jogi szakértıje bevonásával készíti elı. (2) Eredményes közbeszerzési eljárás esetén szerzıdés megkötésére, illetve késıbbiekben a szerzıdésmódosításra a Kbt. elıírásai és -tekintettel arra, hogy a szennyvíz-csatorna beruházás Európai Unió támogatásával valósul meg a 4/2011 (I.28) Korm. rend. szerint illetve az eljárást lezáró döntésnek megfelelıen kerülhet sor. (3) Az ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel, amennyiben ıt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. (4) Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevık részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevı ajánlati kötöttsége további 30 építési beruházás esetén további 60 - nappal meghosszabbodik. (5) Az ajánlatkérı a szerzıdést az ajánlati kötöttség idıtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik, nem kötheti meg azonban az írásbeli összegzés megküldése napját követı tíz napos idıtartam lejártáig, kivéve a Kbt (8) bek.-ben rögzített eseteket.

11 18. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága A Kbt szerinti adatoknak a szennyvíz-csatorna beruházás honlapján határidıben történı közzétételérıl a Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala, mint a Társulás Munkaszervezete gondoskodik. IV. fejezet A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok, dokumentálási rend, felelısségi rend, belsı ellenırzés 19. Az ajánlatkérı nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok (1) Az ajánlatkérı köteles mindent megtenni az összeférhetetlenség, a verseny tisztaságának biztosítása érdekében. Az ajánlatkérı nevében eljáró és az ajánlatkérı által az eljárással vagy elıkészítésével, bonyolításával kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 24. szerinti összeférhetetlenség. (2) A közbeszerzési eljárásban részt vevı személyek függetlenül attól, hogy az eljárásba az ajánlatkérı közvetlenül vonta be vagy tevékenységét a polgári jog szabályai szerinti szerzıdés alapján látja el kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni. A titoktartási nyilatkozatnak tartalmaznia kell különösen azt, hogy a nyilatkozó az eljárás során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, harmadik személy jogosulatlan hozzáférése megakadályozása érdekében. (3) Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak dokumentumaival együtt kell nyilvántartani. 20. A közbeszerzési eljárások dokumentálása A közbeszerzési eljárásokat azok elıkészítésétıl az eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig meg kell ırizni. Az iratok megırzéséért a Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala, mint a Társulás Munkaszervezete felelıs. 21. A közbeszerzési eljárások felelısségi rendje (1) A döntéshozó felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott, eljárást lezáró, illetve részvételi szakaszt lezáró döntésért. (2) A bírálóbizottság tagjai együttesen felelnek a Társulás jelen szabályzatban foglalt feladatának megfelelı teljesítéséért.

12 1 (3) Megbízott tanácsadó esetén a Megbízási szerzıdésben foglaltak szerint a tanácsadó felel az általa adott javaslatért és az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért. Felel minden olyan neki felróható intézkedésért, mulasztásért, illetve az abból származó kár, költség, bírság megfizetéséért, amely a jogszabályi elıírások be nem tartása folytán keletkezik. (4) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntıbizottsága a felelısségi rend alapján konkrét személlyel szemben bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetése a bírsággal sújtott kötelezettsége. 22. Belsı ellenırzés (1) A közbeszerzési eljárások elıkészítésének, lefolytatásának és dokumentálásának szabályszerőségét a Társulás Munkaszervezetének belsı ellenırzés rendszerében kell ellenırizni. (2) Az ellenırzés kiterjed az eljárások szabályszerőségének vizsgálata mellett az elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerzıdések megkötésére, módosítására és teljesítésére. V. fejezet Eljárási típusonként alkalmazandó speciális szabályok (1) A közbeszerzési eljárásban az egyes eljárási típusok alkalmazása során a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint a Kbt. adott eljárás típusra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével kell eljárni. (2) Az ajánlatkérı a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást, illetve Kbt. 122/A. szerinti nemzeti eljárást akkor indíthat, ha - az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 25 millió forintot vagy - az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150 millió forintot. Az ajánlatkérı ebben az esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három - a szerzıdés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérı megítélése szerint teljesíteni képes ajánlattevıt ajánlattételre felhívni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplık kiválasztásakor az egyenlı bánásmód elvének megfelelıen és lehetıleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó. VI. fejezet Záró rendelkezések (1) Jelen Szabályzat a Társulási Tanács általi elfogadása napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Társulási Tanács 14/2012. (IV. 25..) Tt. számú határozatával elfogadott Szabályzat hatályát veszti.

13 2 (2) Rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni. Sándorfalva, december 10. Kakas Béla Társulás Elnöke Záradék: A Közbeszerzési Szabályzatot a Társulási Tanács a 26/2013. ( ) Tt. számú határozatával elfogadta. Sándorfalva, december 11. Kakas Béla Társulás Elnöke

14 3 1. számú függelék Alulírott Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat (név), mint ajánlatkérı nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személy a tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásával kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvényben (Kbt.) meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Kbt. 24. (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás elıkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérı nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevı gazdasági szereplıvel fennálló más közös érdek miatt nem képes. (3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevıként, részvételre jelentkezıként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetként az ajánlatkérı által az eljárással vagy annak elıkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közremőködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a tudomásomra jutott üzleti titkot megırzım. Kelt: aláírás

15 4 Bírálóbizottsági jegyzıkönyv kötelezı tartalmi elemei 2. számú függelék I. Alapvetı információk 1. Ajánlatkérı megnevezése 2. A közbeszerzés tárgya 3. A Bírálóbizottság ülésének helye 4. A Bírálóbizottság ülésének ideje 5. Az eljárás megindítására vonatkozó információ 6. A jegyzıkönyv felvételekor jelenlévı személyek (jelenléti ív) 7. Ajánlattevık megnevezése 8. A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk (különösen: ajánlatok bontása, hiánypótlás, elızetes vitarendezés, iratbetekintés, irreális ajánlati elemre történı rákérdezés) II. Eljárási döntésre irányuló javaslatok 1. A Bírálóbizottság érvényességre és alkalmasságra vonatkozó javaslatai. 2. A Bírálóbizottság érvénytelenségre vonatkozó javaslatai és az érvénytelenség Kbt. 74. szerinti indokolása. III. Érdemi döntésre irányuló javaslatok 1. Ajánlatok érvényessége. 2. Az eljárás eredményessége. 3. Az érvényes ajánlatot tevı ajánlattevık közül az eljárás nyertese (a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó / összességében legelınyösebb ajánlat). 4. A második legkedvezıbb ajánlatot tevı (adott esetben) megnevezése. 1. A jegyzıkönyv készítıjének neve, aláírása. 2. A jegyzıkönyv hitelesítıjének neve, aláírása. IV. Jegyzıkönyv készítés és hitelesítés

16 5 3. számú függelék Bírálati lap Jelen bírálati lap a bírálóbizottsági jegyzıkönyv elválaszthatatlan részét képezi! A beszerzés tárgya: A Bírálóbizottsági tag neve: A Bírálóbizottsági tag döntési javaslata: Indokolása: Kelt: A bíráló bizottsági tag aláírása

17 6 A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRAI A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény szerinti évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok az alábbiak: I. Uniós értékhatárok (az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárok (uniós értékhatárok)) január 1.-tıl december 31-ig az uniós közbeszerzési értékhatárok: - árubeszerzés esetében: euró, azaz forint, - építési beruházás esetében: euró, azaz forint - építési koncesszió esetében: euró, azaz forint - szolgáltatás megrendelése esetében: euró, azaz forint, II. Nemzeti értékhatárok (a költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként meghatározott közbeszerzési értékhatárok (nemzeti értékhatárok) január 1-jétıl december 31-ig a nemzeti értékhatárok: - árubeszerzés esetében: 8 millió forint; - építési beruházás esetében: 15 millió forint; - építési koncesszió esetében: 100 millió forint; - szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; - szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint; Az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós értékhatárokat, valamint a nemzeti értékhatárokat az év elején a Közbeszerzési Hatóság által közzétett tájékoztató alapján évente aktualizálni kell.

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A közérdekő adatmegismerési igények intézésének rendjérıl a Semmelweis Egyetemen A Semmelweis Egyetem Szenátusa az információs

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben