ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk /2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk /2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin - a Cetek és Emberek közötti kapcslatért Közhasznú Egyesület Az Egyesület nevének rövidítése: Blue Dlphin Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 60. III.9. Az egyesület közhasznú szervezetként működik. 2. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI 1. Az Egyesület célja: Az emberek és delfinek közötti kapcslat létrehzása, együttúszás vadn élő delfinekkel. A mentálisan és fizikálisan sérült gyermekek állaptának javítása alternatív módszerek segítségével. A delfinek emberekre gyakrlt jótékny hatásának minél szélesebb körben való megismertetése. Egészséges életmóddal kapcslats szemléletfrmálás. Az egészségmegőrzés területén a delfinterápia, mint alternatív segítő módszer terjesztése, bemutatása. Cetvédelem.

2 2. Az Egyesület feladatai: Az Egyesület céljainak megfelelően az alábbi tevékenységeket végzi: Delfintábrk, delfinekkel úszás és elvnulás prgram szervezése. Sérült gyerekek fejlesztése érdekében élményterápia a delfinek aktív közreműködésével. Előadásk tartása, publikációk, cikkek megjelentetése. Webldaln flyamats tájékztatás Rendezvények szervezése, az egyesület céljainak képviselete hazai és nemzetközi rendezvényeken. Nemzetközi szervezetekkel való együttműködés. Külföldi szakmai anyagk, delfinekkel kapcslats írásk frdítása. 3. Az EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE Az Egyesület az alapszabály pntjában meghatárztt céljai keretében a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 26. c. pntjában meghatárztt alábbi közhasznú tevékenységeket flytatja: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, (1.pnt) nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4.pnt) kulturális tevékenység (5.pnt) természetvédelem, állatvédelem (8.pnt) 4. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ALAPELVEI: Az egyesület tagjain kívül a közhasznú tevékenység szlgáltatásaiban részesülhetnek, s azt igénybe vehetik lyan személyek is, akik az egyesületnek nem tagjai. Az egyesület vállalkzási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében - azkat nem veszélyeztetve - végezhet, Az egyesület gazdálkdása srán elért eredményét nem sztja fel, azt kizárólag közhasznú tevékenységére frdítja. Az egyesület közvetlen plitikai tevékenységet nem flytat, szervezete pártktól független, és azknak anyagi támgatást nem nyújt és nem kap, rszággyűlési képviselőjelöltet nem állít, semminemű pártplitikai tevékenységet nem flytat.

3 5. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVEI Önkéntesség, amely magában fglalja a belépés, a kilépés és az egyesületben végzett tevékenység szabad elhatárzását. Demkrácia, melynek értelmében az egyesületben minden döntés és cselekvés frrása a tagság akarata. Nyilvánsság, mely alapján az egyesület működése felől bárki (tag és kívülálló) tájékzódhat, a társaság tevékenységébe - kívülálló a közhasznúság keretein belül betekinthet. Az egyesület közgyűlése és az elnökségi ülések nyilvánsak. Az Egyesület közhasznú tevékenysége srán keletkezett iratkat az Egyesület székhelyén kell őrizni. Az iratkba való betekintést az Egyesület elnöke - előzetes időpnt egyeztetése után - engedélyezi, az iratkba való betekintésről nyilvántartást vezet, a betekintésre átadtt iratkat a nyilvántartásba bejegyzi és a betekintő azt aláírásával látja el. Az Egyesület legfőbb szervének döntéseit az Elnök köteles az Egyesület hnlapján a Közgyűlés ülését követő hárm napn belül közzéteszi. 6. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA 1. Az Egyesület jgi személy. Az Egyesület az egyesülésről szóló évi II. törvény szerint megalakult önálló, krmánytól, plitikai pártktól független társadalmi szervezet. Az Egyesület plitikai tevékenységet nem flytat. Az Egyesület tevékenysége nem irányul a tagk üzleti tevékenységének közvetlen elősegítésére. 4. AZ EGYESÜLET TAGJA 1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden lyan természetes személy, jgi személy és jgi személyiség nélküli szervezet, akinek a célkitűzései összhangban vannak az Egyesület célkitűzéseivel, aki a belépési nyilatkzatban elfgadja az Alapszabályt és vállalja, hgy tevékenyen részt vesz az Egyesület működésében. 2. Jgi személy és jgi személyiség nélküli szervezet tagsági jgait törvényes vagy meghatalmaztt képviselőjén keresztül gyakrlhatja. 3. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet. 4. A tagsági viszny létesítése Az Egyesületbe való belépés önkéntes. A tagsági viszny létesítéséhez a belépni kívánó tagnak ki kell töltenie és aláírnia a belépési nyilatkzatt, írásban kell nyilatkznia arról, hgy az Egyesület Alapszabályát, céljait elfgadja és két rendes tag íráss támgatása mellett kérheti a felvételét az Egyesületbe. A jelentkezést az Egyesület Elnöksége a beérkezéstől számíttt 30 napn belül bírálja el. Elutasítás esetén a Közgyűléshez lehet frdulni. A belépési kérelem elfgadása esetén a tagsági viszny az első éves tagdíj befizetésével kezdődik meg.

4 5. A tagsági jgviszny megszüntetése. Az Egyesületből való kilépés önkéntes. A tagsági viszny megszűnik, ha - a tag felmndja tagsági visznyát, - jgi személyiségű és jgi személyiség nélküli szervezet tag jgutód nélkül megszűnik, - a tag meghal, - Az Egyesület Elnöksége kizárja a tagt az Alapszabállyal ellentétes tevékenysége miatt. 6. A tagdíjfizetés elmulasztása esetén az Egyesület elnöke írásban, a jgkövetkezmények ismertetésével együtt felszólítja a tagt a tagdíj megfizetésére. Az elmulaszttt tagdíj megfizetésére 30 naps határidőt kell biztsítani, ezen határidőn belül jgkövetkezmények nélkül pótlható az elmaradt tagdíj megfizetése. Amennyiben a tag a tagdíjat nem fizeti meg a megadtt határidőn belül, úgy a tagdíj meg nem fizetésére a kizárás szabályai érvényesülnek. 7. Az Egyesület Elnöksége határzattal kizárhatja azt a tagt, akinek az Egyesületben maradása az Egyesület céljainak elérését veszélyezteti, vagy aki a kötelezettségeit súlys mértékben megszegi. Az Elnökség a kizárásra kt adó magatartás megszüntetésére - határidő megszabásával írásban - felszólítja a tagt. Amennyiben a tag erre nem válaszl, vagy a kifgáslt magatartással nem hagy fel, az Elnökség az ügyben a tagt személyesen is meghallgatja. A meghallgatásra a meghívót írásban, legalább 15 nappal a személyes meghallgatás időpntja előtt, a távlmaradás következményeire való tájékztatással az Elnök küldi meg. A meghallgatás időpntjának elmulasztásával szemben a tag igazlással élhet. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyet a tag is aláír. Amennyiben a meghallgatás után az Elnökség úgy ítéli meg, hgy a kizárásra kt adó magatartás indklja a kizárást, úgy határzatt hz. A határzatban a jgrvslat módjáról, annak határidejéről, az elmulasztásának jgkövetkezményeiről a tagt tájékztatni kell. Az Elnökség döntését írásban kell a taggal közölni, ajánltt-tértivevényes levélben. Az Elnökség kizárást elrendelő határzatával szemben a tag a határzat kézhezvételétől számíttt 15 napn belül panasszal élhet. Amennyiben a tag nem élt panasszal, vagy panasz benyújtására nyitva álló határidő eredménytelenül telt el, az Elnökség megállapítja a tagsági viszny kizárással történő megszüntetését. Az Elnökségi határzattal kizárt tag az Elnökség határzatával szemben törvénysértésre hivatkzással az egyesülési jgról szóló évi II. törvény 10. -a alapján a határzatról való tudmás szerzéstől számíttt harminc napn belül keresetet nyújthat be a Fővársi Bírósághz. Panasz előterjesztése esetén az Elnökség hárm hónapn belüli időpntra rendkívüli közgyűlést hív össze, amely az Elnökség határzatát helyben hagyja, vagy hatályn kívül helyezi. Amennyiben a Közgyűlés a kizárást helybenhagyja, a tagsági viszny a közgyűlési határzat hzatala napján szűnik meg.

5 A kizárt tag a Közgyűlés határzatával szemben törvénysértésre hivatkzással az egyesülési jgról szóló évi II. törvény 10. -a alapján a határzatról való tudmás szerzéstől számíttt számíttt harminc napn belül keresetet nyújthat be a Fővársi Bírósághz. 8. Pártló tagság Az Egyesület pártló tagja cím azknak a természetes személyeknek, jgi személyeknek, jgi személyiség nélküli szervezeteknek adható, akik az Egyesület célkitűzéseit pénzzel, anyagi javakkal vagy kutatási eredményeikkel, előadással, szellemi alktásaikkal, az Egyesület tevékenységében való személyes részvétellel támgatják. Az Egyesület pártló tag cím admányzása az Elnökség hatáskörébe tartzik. A pártló tag cím admányzásáról a pártló tagt írásban kell értesíteni. A pártló tagt a rendes tag jgai és kötelezettségei nem illetik meg, de a Közgyűlés ülésén javaslatt tehet, véleményt nyilváníthat, szavazati jggal aznban nem rendelkezik, az Egyesület tisztségeibe nem választható. A Közgyűlés üléseire meg kell hívni. 9. Tiszteletbeli tag Az Egyesület Tiszteletbeli tagja cím azknak a természetes személyeknek adható, akik kimagasló szakmai, művészeti, vagy közéleti tevékenységükkel támgatják az Egyesület tevékenységét, céljainak megvalósítását. A tiszteletbeli tag az lesz, akit az Elnökség felkér és aki a felkérés elfgadja. A felkérés és a felkérés elfgadása írásban történik. A tiszteletbeli tagt a rendes tag jgai és kötelezettségei nem illetik meg, a Közgyűlés üléseire meg kell hívni, ezeken felszólalhat, véleményt nyilváníthat, javaslatkat tehet, szavazati jggal aznban nem rendelkezik, az Egyesület tisztségeibe nem választható. A tiszteletbeli tag az Egyesület céljainak elérését, az Egyesület működését javaslataival, véleményével segíti. 10. A pártló tagság és tiszteletbeli tagság megszűnése A pártló tagsági és tiszteletbeli tagsági jgviszny megszűnik: - lemndással, - amennyiben rendes tagi felvételét kéri, - a tag halálával, - a cím visszavnásával. Az Elnökség a pártló tag és tiszteletbeli tag címet visszavnja, amennyiben a pártló és tiszteletbeli tag magatartása az Egyesület céljainak elérését veszélyezteti. A cím visszavnása előtt az Elnök írásban értesíti az Elnökség véleményéről a tiszteletbeli vagy pártló tagt, majd személyesen meghallgatja. A meghallgatásra az Elnök küld meghívót, 15 nappal a meghallgatás időpntja előtt. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amit a pártló tag és az Elnök ír alá. Amennyiben a meghallgatás után a pártló tag, illetőleg tiszteletbeli tag nem mnd le a tagsági jgvisznyáról, úgy az Elnökség a címet visszavnja. Az Elnökség döntésével szemben 15 napn belül a pártló tag, vagy tiszteletbeli tag panasszal élhet, amit a Közgyűlés hárm hónapn belül köteles elbírálni.

6 1. Az egyesületi tag jgai 5. AZ EGYESÜLETI TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI - az egyesületi tag szavazati jggal rendelkezik az Egyesület Közgyűlésén, - részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, - választhat és bármely tisztségre választható. Az Egyesület ügyvezető és képviseleti szervének lyan személy lehet tagja, aki az Egyesülésről szóló évi II. törvény 8. (1) bekezdésében fglalt követelményeknek. - véleményt nyilváníthat, javaslatt tehet az Egyesületet érintő kérdésekben, az Egyesület valamely szervének törvényt sértő határzatát a tudmására jutástól számíttt harminc napn belül bíróság előtt megtámadhatja. 2. Az egyesületi tag kötelezettségei - köteles támgatni az Egyesület elfgadtt céljait, - az Alapszabály és az Egyesület vezető szerveinek határzatait köteles betartani, - tagsági díj fizetése, az Egyesület vagynának megóvása és gyarapítása. 6. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. A Közgyűlés Az Egyesület legfőbb szerve a tagk összessége által alkttt közgyűlés, melyet szükség szerint, de évente legalább egy alkalmmal össze kell hívni. A Közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik: - az Alapszabály megalktása és módsítása, - az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, felszlásának eldöntése, - az Egyesület Elnökségének, tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása, - az éves gazdálkdással összefüggő kérdések megtárgyalása, az éves költségvetés meghatárzása, - az Elnökség tevékenységéről szóló éves beszámltatás, - a közhasznú tevékenységről az éves beszámló jóváhagyása, és a nyilvánsságra hzatalának módja, - - az éves tevékenységi terv jóváhagyása, - az Egyesület közhasznú szlgáltatásairól való döntés, a szlgáltatás igénybe vételének rendjének és módjának a kialakítása, - az Elnökség kizárást kimndó határzatával szembeni panasz elbírálása.

7 A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlést akkr is össze kell hívni, ha a tagk legalább egyharmada az k és a cél megjelölésével kezdeményezi, vagy ha a bíróság elrendeli. A Közgyűlést az Elnökség 15 nappal krábban kiküldött írásbeli értesítéssel, a napirend megjelölésével hívja össze. A közgyűlésen minden tagt egy szavazat illet meg. A Közgyűlés határzatképes, ha a rendes tagjainak legalább fele + 1 fő jelen van. Határzatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén az javaslatt elvetettnek kell tekinteni. A határzatképtelenség miatt elnaplt közgyűlést 15 napn belül meg kell ismételni, a Közgyűlés az eredeti (első időpntra szóló meghívóban megjelölt) napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határzatképes, amennyiben a távlmaradás következményeire a tagk figyelmét az eredeti (első időpntra szóló) meghívóban előzetesen felhívták. A megismételt közgyűlés összehívásáhz újabb meghívó szükséges. Titks szavazással dönt a Közgyűlés az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásakr, illetőleg, ha azt a szavazásra jgsultak egyharmada indítványzza. A tagk kétharmadának szavazata szükséges: - az Alapszabály elfgadásáhz, - a tisztségviselők megválasztásáhz, - az Egyesület felszlatásának, más egyesülettel történő egyesülés kimndásáhz, - a fegyelmi határzat ellen benyújttt panasz elbírálásáhz. A Közgyűlés srán nem szavazhat, az a tag és közeli hzzátartzója - aki felelősség, kötelezettség alól mentesül, - előnyben részesül, - a kötendő jgügyletben érdekelt, A Közgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé. A tagk egyharmadának javaslatára az Elnökség a napirendi pntt a Közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangztt lényeges észrevételeket és javaslatkat, valamint a hztt határzatkat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és egy a közgyűlés elején megválaszttt tag hitelesíti. A döntések nyilvánsságra hzataláról az elnök a közgyűlést követő 3 napn belül gndskdik. A döntéseket, a jegyzőkönyvet az egyesület hnlapján közzé kell tenni. A Közgyűlés egyedi döntéseit az érintettel írásban, ajánltt-tértivevényes levélben kell közölni, vagy a jelenlévő érintettel az íráss döntés egy példányán az átvételt igazló aláírással kell átadni.

8 2. Elnökség Az Elnökség létszáma 3 fő, elnök és két tag. Az elnökség tagja csak egyesületi tag lehet. Az Egyesület az elnököt és a két tagt titks szavazással választja meg, megbízatásuk hárm évre szól. Az alakuló ülésen a tagk külön-külön szavazással döntenek az elnök megválasztásáról és a két tag személyéről. A Közgyűlés az Elnökség tagjait, tisztségviselőket az alábbi esetben hívhatja vissza: - a megválaszttt tagk, tisztségviselők a feladataikat fél éven keresztül nem látják el; - velük szemben a közügyektől eltiltást kimndó jgerős bírósági ítélet született; - más a Blue Dlphin Egyesülethez hasnló feladatkat ellátó - egyesületben vezető tisztségviselőkké választtták őket. Nem lehet elnök és elnökségi tag: - aki az egyesülettel munkavégzésre, vagy munkavisznyra irányuló egyéb jgvisznyban áll, és ezek közeli hzzátartzója, - aki hasnló tevékenységet végző gazdasági társaság vezetője, - aki büntető eljárás alatt áll Az Elnökség: - két közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját és gazdálkdását, - elfgadja a tagsági kérelmeket, tagkat vesz fel és felel a tagnyilvántartás naprakész vezetéséért, - elfgadja az Egyesület működésére vnatkzó szabályzatkat, meghatárzza a szabályzatk, a döntések nyilvánsságra hzatalának rendjét, az iratbetekintés szabályait, - kialakítja a képviselet fő irányait, - irányítja az Egyesület szakmai és társadalmi munkáját, - előkészíti a közgyűlést, - tevékenységéről évente egyszer, vagy a Közgyűlés által meghatárztt időben köteles beszámlni. Az Elnökség működése: - Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, - üléseit az elnök készíti elő, az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze,( írásban:levélben, vagy en, az ülést megelőzően 5 nappal, a napirend megjelölésével), a meghívót az elnök köteles az Egyesület hnlapján is az ülést megelőzően 5 nappal előbb közzétenni, - az Elnökség határzatképes, ha az elnök és legalább egy tag jelen van, - üléseit az elnök vezeti, határzatait nyílt szavazattal, szótöbbséggel hzza, - üléseire nem elnökségi tagkat, pártló és tiszteletbeli tagkat is meghívhat, - az Elnökség üléseiről és határzatairól jegyzőkönyvet kell felvenni. A határzatkat és a jegyzőkönyvet az ülést követő 3 napn belül az Elnök köteles az Egyesület hnlapján közzétenni. - az Elnökségi döntéseiben nem vehet részt az Elnök, elnökségi tag, aki felelősség, kötelezettség alól mentesülne, előnyben részesülne, vagy a jgügyletben érdekelt.

9 Az elnök - Az Egyesület vezető tisztségviselője az elnök. Az elnököt a közgyűlés hárm évre választja meg a jelenlevő jelöltek közül. Jelölni csak lyan személyt lehet, aki a jelölést elfgadja. Az elnökre bármelyik jelenlévő tag javaslatt tehet. - Működéséért a közgyűlésnek tartzik felelősséggel, munkájáról az elnökség beszámlója kapcsán évente legalább egyszer beszáml a közgyűlésnek. - ellenőrzi a jóváhagytt költségvetés előirányzatainak rendeltetésszerű és a jgszabályknak megfelelő felhasználását, - Az elnök szervezi és ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség határzatainak végrehajtását. - Az elnök az Egyesület nevében rszágs nyilvánsságra szánt ügyekben nyilatkzik, felhíváskat bcsát ki, illetve ilyenekhez csatlakzik, pályázatkat ír alá. - Az elnököt akadályztatása esetén az elnökség erre kijelölt tagja helyettesíti. - A munkáltatói jgkat az elnök gyakrlja. - Az elnök gndskdik az Egyesület működésével kapcslats ügyintézésről. - Az elnök gndskdik az Egyesület működésével kapcslats iratk megőrzéséről, kezeléséről. Köteles biztsítani, hgy a közhasznú tevékenységgel kapcslats iratkba bárki betekinthessen. Az Egyesület elnöke önállóan jgsult az Egyesület képviseletére. Az Elnökség tagjai tiszteletdíjra nem jgsultak. 4. Kincstárnk A Kincstárnk a Közgyűlés által hárm évre megválaszttt személy. Kincstárnk nem lehet az elnök, elnökség tagja és a gazdasági feladatkat ellátó tisztségviselő. A Kincstárnk feladatai: - Felel az Egyesület pénzügyi fegyelméért, - ellenőrzi a tagdíjak befizetését, - évente a gazdálkdásról szóló jelentést a Közgyűlés elé terjeszti. 5. Bizttságk és tagzatk Az Elnökség egyedi feladatkra bizttságkat hzhat létre, vagy rendszeres feladatkra tagzatkat. A bizttságk és tagzatk működésükről az Elnökségnek számlnak be.

10 7. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK A vezető szerv határzathzatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hzzátartzója [Ptk b) pnt], élettársa (a tvábbiakban együtt: hzzátartzó) a határzat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jgviszny alapján nyújttt, létesítő kiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkavisznyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jgvisznyban áll, ha jgszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatáskat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jgviszny alapján nyújttt, létesítő kiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pntban meghatárztt személyek hzzátartzója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki lyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartzását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékztatni arról, hgy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt." 8. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek az Egyesület tevékenységének ellátásával kapcslats költségek fedezése céljából. 2. Az egyesület tartzásaiért saját vagynával felel. A tagk a - tagdíj megfizetésén túl - a szervezet tartzásaiért saját vagynukkal nem felelnek. 3. Az Egyesület vagyna elsősrban a tagk által fizetett tagdíjból, a jgi és természetes személyek, pártló tagk felajánlásaiból, támgatásából, hzzájárulásaiból képződik.

11 9. A TAGDÍJ A tagdíj mértékét először az alakuló közgyűlés határzza meg. Ezt követően az Elnökség évente dönt a tagdíj mértékéről. Az Egyesület megszűnik, ha 10. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE - az Egyesület felszlását, más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kimndja, - az arra jgsult szerv felszlatja, vagy a megszűnését megállapítja. 11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határzatát bármely tag, a tudmására jutástól számíttt harminc napn belül bíróság előtt megtámadhatja. 2. Az Alapszabályt az Egyesület tagjai magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 3. Az Alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében az egyesülési jgról szóló 1989.évi II. törvény,a közhasznú szervezetekről szóló, évi CLVI. törvény, a Plgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Budapest, március 10.

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Alulírott, Vámosszabadi községi lakosok jelen Alapszabály önkéntes elfogadásával társadalmi szervezetet alapítunk, melynek neve:

Részletesebben

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések, tevékenység I/1. Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület I/2. Az Egyesület

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a sportról szóló 2004 évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvényben) meghatározott

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben