Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata"

Átírás

1 Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a szervezeti és mőködési rendjére (továbbiakban: SZMSZ) - a következı szabályzatot alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A Társulási Tanács megnevezése: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (2) A Társulási Tanács székhelye: Bajna, Hısök tere (3) A Társulási Tanács mőködési területe: Bajna, Epöl, Nagysáp községek közigazgatási területe (1) A Társulási Tanács hivatalos köralakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következı felirat olvasható: - Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás 2. II. fejezet A Társulási Tanács mőködése 3. A Társulási Tanács összehívása (1) A Társulási Tanács tagjainak száma 9 fı. (az alapító önkormányzatok képviselı-testületei által delegált 3 testületi tagból áll. ) A Társulási Tanács tagjainak névsorát és lakcímét az 1.sz. függelék tartalmazza. (2) A Társulási Tanács alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

2 Alakuló ülés (3) Az alakuló ülést a választást követı 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a korelnök gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti az elnök megválasztásáig. Az alakuló ülésen kell megválasztani az elnökhelyetteseket. Az önkormányzati választásokat követı, újjáalakuló ülésre is az alakuló ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2 Rendes ülés (4) A Társulási Tanács munkaterve szerinti rendes üléseit havonta, illetve szükség szerint tartja. A Társulási Tanács az üléseit a Társulásban résztvevı önkormányzatok településein, forgó rendszerben tartja. Az ülés helyérıl az Elnök dönt. 2 (5) A Társulási Tanács üléseit az Elnök hívja össze, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes az alábbi sorrend szerint: a.) Elsısorban a Társulás székhelye szerinti elnök- helyettes b.) Másodsorban a Társulás társult települése szerinti elnök- helyettes. c.) Az Elnök és az Elnök- helyettesek akadályoztatása esetén az Elnöki teendıket a Korelnök látja el. 2 Meghívók (7) Az ülés meghívóját - és az elıterjesztéseket a tanács tagjainak az ülés elıtt legalább 5 nappal kell kézbesíteni. Az ülésen tanácskozási joggal meghívottak részére az ıket érintı elıterjesztéseket kell megküldeni az ülés elıtt legalább 5 nappal. Az ülés meghívóját a Polgármesteri Hivatalok elıtti hirdetıtáblán az ülés elıtt legalább 5 nappal közzé kell tenni, rendkívüli ülés esetén a (9) - (10) bekezdésben foglalt meghívó közlésének idıpontjában. (8) A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, a javasolt napirendi pontokat, az elıadókat, a tervezett napirendi pont tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak megjelölését. Rendkívüli ülés (9) Az Elnök rendkívüli ülést köteles összehívni a társulás bármely tagjának a napirendet is tartalmazó indítványára, a kezdeményezést követı 3 napon belül. A rendkívüli ülés kezdeményezésére irányuló indítványt az Elnöknél kell elıterjeszteni. Rendkívüli ülést kell összehívni a közigazgatási hivatal kezdeményezésére. (10) Az Elnök rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülés összehívásának indokát a meghívóban fel kell tüntetni. Sürgıs, halasztást nem tőrı esetben el lehet tekinteni az írásbeliségtıl is, ez esetben telefonon vagy személyes meghívással is össze lehet hívni a Társulási Tanács ülését, a sürgısség okát azonban ez esetben is közölni kell. 2

3 Az ülésen részt vevı meghívottak köre: (11) A Társulási Tanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt az alapító önkormányzatok jegyzıi. (12) A Társulási Tanács üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni: - a napirend tárgya szerinti illetékes személyeket - az intézmények vezetıit, helyetteseiket és a tagintézmény vezetıket. - a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetıjét - azon személyeket, akik meghívását egy-egy napirendi pont kapcsán az Elnök szükségesnek tartja. 4. Munkaterv (1) A Társulási Tanács mőködésének alapja az éves munkaterv. (2) A munkaterv tervezetét az elnök állítja össze, és terjeszti jóváhagyás végett a Társulási Tanács elé. (3) A munkaterv fıbb tartalmi elemei: - a tárgyidıszak fı feladatainak felvázolása, - a Társulási Tanács üléseinek tervezett idıpontjai, napirendjei - a napirend elıterjesztıjének (felelısének) a megjelölése - megjelölendık az elıterjesztések elkészítésének és benyújtásának határidıi (4) Munkatervet kell küldeni: - a Társulási Tanács tagjainak - az intézményvezetıknek, helyetteseiknek és a tagintézmény vezetıknek - a társult önkormányzatok jegyzıinek - a munkatervben érintett napirendek elıterjesztıinek (1) A Társulási Tanács ülése nyilvános. 5. A Társulási Tanács ülése Az ülésvezetés szabályai (2) A Társulási Tanács a./ zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. b./ zárt ülést rendelhet el az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 3

4 (3) A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a társult önkormányzatok jegyzıi, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértı vesz részt. A könyvvizsgálót a véleményezési jogkörébe tartozó ügyekben meg kell hívni a zárt ülésre. (4) A Társulási Tanács ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az SZMSZ 3..(5) bekezdés szerinti elnök- helyettes vezeti. 2 (5) Az Elnök a Társulási Tanács ülésének vezetése során: a./ megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt, továbbá b./ megállapítja az ülés határozatképességét, és a határozatképességet az ülés teljes ideje alatt köteles vizsgálni. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a Tanács tagjainak több mint fele és minden település képviseletében legalább 1 fı jelen van. c./ elıterjeszti az ülés napirendjét, d./ megkérdezi a tagokat arról, hogy van-e észrevételük a napirendi pontokkal kapcsolatban, e./ javaslatot tesz a napirendi pontoknak a meghívótól eltérı sorrendiségének megváltoztatására, f./ tájékoztatást ad a lejárt határidejő Társulási Tanácsi döntések (határozatok) végrehajtásának állásáról, g./ tájékoztatást ad az elızı Társulási Tanácsi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekrıl, (6) A Társulási Tanács a napirendrıl vita nélkül határoz. 6. Az elıterjesztés (1) Elıterjesztésnek minısül a munkatervbe felvett, a Társulási Tanács által elızetesen javasolt határozattervezet, beszámoló és tájékoztató. (2) A Társulási Tanács ülésére az elıterjesztés írásban kerül benyújtásra. Halaszthatatlan esetben az Elnök engedélyezheti az írásban foglalt elıterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történı kiosztását. (3) Az írásbeli elıterjesztésnek tartalmaznia kell: a./ a tárgyat és a tényállást, b./ a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját, c./ az alternatívák indokait, d./ a határozati javaslatot e./ szükség szerint a felelıs és a határidı megjelölését. (4) A határozati javaslatnak tartalmaznia kell: a./ kapcsolódnia kell szervesen az elıterjesztés megállapításaihoz, b./ törvényesnek, célszerőnek, szakszerőnek és végrehajthatónak kell lennie, c./ ha a döntésnek és/vagy a végrehajtásnak több módja is lehetséges, tartalmaznia kell az alternatívákat, 4

5 d./ rendezni kell az ugyanabban a tárgykörben korábban hozott és hatályos határozat sorsát (részben vagy egészben történı hatályon kívül helyezése esetleges módosítása, kiegészítése vonatkozásában), e./ meg kell jelölni a végrehajtásért felelıst (felelısöket), több felelıs esetén fel kell tüntetni a feladatok végrehajtásának koordinálásáért felelıs személyt, f./ meg kell jelölni a végrehajtási határidıt. A határidıt általában évre, hóra, napra kell meghatározni, szükség esetén részhatáridıt lehet alkalmazni. Eltérı végrehajtási határidık esetén pontonként, egyébként a határozati javaslat végén kell a végrehajtási határidıt (a felelısökkel együtt) feltüntetni. Amennyiben a határozati javaslatban foglalt feladat végrehajtása értelemszerően folyamatos vagy azonnali tevékenységet igényel, a végrehajtás határidejére a "folyamatos" illetve "azonnal" megjelölés alkalmazható a végrehajtásról szóló jelentés pontos rögzítése mellett (pl. "határidı: végrehajtásra folyamatos, jelentéstételre...év...hó...nap). (5) Az elıterjesztés elıkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, az elıkészítés során az érdekelt személyekkel és szervekkel való egyeztetésekért a napirend elıadója a felelıs. (6) Az elıterjesztést legkésıbb az ülés napja elıtt 8 nappal le kell adni az elnökhöz. (7) A határidın túl leadott vagy jogsértı elıterjesztések Társulási Tanács elé vitelérıl az Elnök dönt. (8) Az elıterjesztı az anyagot az észrevételek alapján köteles 3 napon belül átdolgozni és ismételten bemutatni. (9) A munkatervben elıterjesztésre kötelezett az ülés elıtt legalább 8 nappal köteles bejelenteni az Elnöknek, ha az elıterjesztést valamilyen októl nem tudja elkészíteni. A bejelentés tárgyában az Elnök dönt. (10) Az Elnök - különleges szakértelmet igénylı ügyekben - szakértıt is felkérhet az elıterjesztés és a döntési javaslat összeállítására. (11) Az éves munkatervben meghatározható, hogy adott tárgyban készülı elıterjesztésnek a teljes szövege vagy annak csak a kivonata kerül-e a meghívóval kiküldésre. 7. A tanácskozás rendje, szavazás (1) Az Elnök a napirendek sorrendjében minden elıterjesztés felett külön-külön vitát nyit, melynek során: a./ a napirend elıadója - amennyiben az elıterjesztés teljes szövege írásban kiküldésre került - a vita megkezdése elıtt szóbeli kiegészítést tehet, ha az új információt tartalmaz. b./ az elıadóhoz a Társulási Tanács tagjai, a tanácskozási joggal résztvevık kérdéseket tehetnek fel, amelyre az elıadó köteles rövid választ adni. c./ Az ülésen megjelent választópolgárok a napirendhez kapcsolódva kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak, feltéve, ha számukra az Elnök hozzászólási jogot enged. 5

6 (2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. (3) Az Elnök soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. (4) Az elıterjesztı a javaslatot, illetve a Társulási Tanács tagja a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. (5) Az Elnök a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további felszólaló nem jelentkezik. (6) Bármelyik tanácstag, illetve a napirend elıadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendrıl történı levételét. A javaslatról a Társulási Tanács vita nélkül, egyszerő többséggel határoz. (1) Az Elnök az elıterjesztésben szereplı és a vitában elhangzott határozati javaslatokat azok módosításaival együtt egyenként bocsátja szavazásra. 8.. (2) A javaslat elfogadásához a jelenlévı tanácstagok több, mint a felének igen szavazata szükséges. A Társulási Tanács döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A tanácstag köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett tanácstag kezdeményezésére vagy bármely tanácstag javaslatára a Társulási Tanács dönt. A kizárt tanácstagot a határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell tekinteni. (3) A Társulási Tanács a döntéseit (határozat) nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. (4) Titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. 2 (5) A titkos szavazás lebonyolítására a Társulási Tanács 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ a tagjai közül. (6) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik. (7) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét, majd a szavazás eredményérıl a bizottság elnöke tájékoztatja a Társulási Tanácsot. (8) A titkos szavazásról külön jegyzıkönyv készül, amely tartalmazza: - a szavazás helyét, idejét, - a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét, - a szavazás során felmerült körülményeket, - a szavazás eredményét A jegyzıkönyvet a bizottság tagjai és a jegyzıkönyvvezetı írja alá. (9) A zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen ismertetni kell. 6

7 9. A Társulási Tanács határozata (1) A határozat megjelölése magában foglalja a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát (arab számmal), meghozatalának idejét (évét, valamint zárójelben a hónapját, és napját), továbbá a határozatot hozó szerv nevének rövidítését, a határozat megnevezést és a határozat címét. (12/1987.XII.29.) IM r (1) bek.) (2) A határozatokat évenként 1-tıl kezdıdıen folyamatosan kell számozni. (3) A társulási határozatokról a Társulás Munkaszervezete nyilvántartást vezet. (4) A határozatokat az elnök a jegyzıkönyv elkészítését követı 8 napon belül megküldi a végrehajtásért felelıs személyeknek és szerveknek. (5) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos elıterjesztéseket, jelentéseket az elnök - a a végrehajtásért felelısök közremőködésével - készíti elı és terjeszti a Társulási Tanács elé. 10. Kérdés (1) Kérdés: a Társulási Tanács hatáskörbe tartozó szervezeti, mőködési, döntési, elıkészítési jellegő felvetés vagy tudakozódás. (2) A kérdésre a Társulási Tanács ülésén köteles választ adni a megkérdezett. Válaszának elfogadásáról a Társulási Tanács akkor határoz vita nélkül, ha a kérdezı nem fogadta el a választ. 11. A tanácskozás rendjének fenntartása (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az Elnök gondoskodik. Ennek során: a./ Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illı, sértı kifejezéseket használ. b./ Ismételt figyelmeztetést követıen megvonhatja a hozzászólótól a szót. c./ Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a Társulási Tanács tagjához, illetve a Társulási Tanács üléséhez méltatlan magatartást tanúsít. d./ Tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a vita folyamatos rendjét ellehetetlenítı esemény következtében az Elnök - ha ismételt figyelmeztetései sem járnak eredménnyel - felfüggesztheti az ülést. (2) A Társulási Tanács tagja még rendbontás esetén sem utasítható ki az ülésrıl. (3) Bármely tanácstag az ülésen ülésenként egy alkalommal tárgyalási szünetet kérhet az elnöktıl. A szünet idıtartama maximum 10 perc. 7

8 (4) A nyilvános ülésen megjelent választópolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az Elnök rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlıdı rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti. (5) Az Elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. 12. A jegyzıkönyv (1) A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely a megjelent tanácstagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerő eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzıkönyv elkészítésérıl az elnök gondoskodik. (2) A tanács ülésérıl 2 példányban kell a jegyzıkönyvet elkészíteni, Ebbıl: a./ az eredeti példányt az elnök kezeli, b./ az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a megyei közigazgatási hivatal vezetıjének. (1997. évi CXXXV. tv (4)bek. ) (3) A Társulási Tanács ülésérıl készített jegyzıkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a mellékleteit, az írásos elıterjesztéseket és a jelenléti ívet. A tanácstag kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzıkönyvhöz. (4) A jegyzıkönyv tartalmazza: a./ az ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli) b./ az ülés nyilvános avagy zárt ülési módját, c./ az ülés helyét, idıpontját d./ a megjelent tanácstagok nevét (a távolmaradt tanácstagok névsorát) e./ az ülésen tanácskozási (részvételi) joggal résztvevık nevét, f./ az elfogadott napirendet g./ napirendenként az elıadó és a felszólalók nevét, a kérdéseket és a hozzászólások lényegét, h./ a határozathozatal módját, i./ a szavazás számszerő eredményét és a hozott határozat szövegét, j./ az elfogadott önkormányzati határozat számát és megnevezését k./ az Elnök esetleges intézkedéseit (az ülésen történt fontosabb eseményeket) l./ az elhangzott kérdéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat és határozatokat, (5) A Társulási Tanács ülésének a jegyzıkönyvét az Elnök és az ülésen kijelölt elnökhelyettes írja alá. A jegyzıkönyvbıl készült hiteles másolatot az elnök írja alá. (6) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Társulási Tanács elıterjesztéseibe és ülésének a jegyzıkönyvébe. A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni. 8

9 13. A határozathozatal szabályai A Társulási Tanács a feladatainak végrehajtására határozatot hoz. (1) A határozathozatalt kezdeményezhetik: - a Társulási Tanács tagjai - az Elnök, az elnökhelyettesek 14. (2) A határozat-tervezet elıkészítése: - A tervezetet az elnök készíti el, szükség esetén szakértı bevonásával. Megbízható a tervezet elkészítésével külsı szakértı is. A szakértı bevonására az elnök tesz javaslatot. (4) A határozat-tervezet Társulási Tanács elé terjesztése és elfogadása: a./ Az elnök az elıkészítést követıen a határozat-tervezetet indokolással együtt a Társulási Tanács elé terjeszti. b./ A határozat hiteles, végleges szövegét az elnök szerkeszti meg. A határozatot a Társulási Tanács Elnöke és az ülésen kijelölt elnökhelyettes írja alá. 15. A határozatok végrehajtása és hatályosulása (1) A Társulási Tanács határozatának végrehajtására kötelezettek az Elnök indítványára - tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetérıl és a fontosabb tapasztalatokról. III. fejezet A Társulási Tanács tagja 16. (1) A tanácstag a Társulási Tanácsban képviseli az ıt delegáló helyi önkormányzat képviselı-testületének érdekeit. Részt vehet a Társulási Tanács döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenırzésében. A tanácstagok jogai és kötelességei azonosak. (2) A tanácstag jogai: a) a Társulási Tanács ülésén az Elnöktıl (elnökhelyettestıl), a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen vagy legkésıbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni; b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni; illetıleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzıkönyvben; 9

10 c) a Társulástól igényelheti a tanácstagi munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közremőködést. (3) A tanácstag kötelességei: - köteles részt venni a Társulási Tanács munkájában. IV. fejezet Az Elnök, Elnökhelyettes 17. Az Elnök (1) Az Elnök a feladatát társadalmi megbízatásban, tiszteletdíj nélkül látja el. (2) Az Elnök a Társulási Tanács mőködésével összefüggı feladatai körében: a./ összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit b./ képviseli a Társulási Tanácsot. c./ Az önkormányzati választások és a Társulási Tanács újjáalakuló ülése között, az új Elnök megválasztásáig, ügyvezetıként végzi a munkáját, új kötelezettséget kivéve a folyamatban lévı pályázattok végrehajtásával kapcsolatos ügyeket - a Társulási Tanács felhatalmazása nélkül nem vállalhat. 3 (3) A Munkaszervezettel összefüggı fıbb elnöki jogosítványok: a./ A Társulási Tanács döntései szerint eljárva irányítja a Munkaszervezetet. b./ Az elnökhelyettesek javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a Munkaszervezet feladatait a Társulási Tanács munkájának a szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában. c./ Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezetık és a Munkaszervezet dolgozói tekintetében. d./ A munkaszervezet dolgozóinak kinevezése és munkaviszonyuk megszüntetése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. Amennyiben az egyeztetı tárgyalások alkalmával nincs többségi vélemény, az Elnök az egyeztetı tárgyalást addig köteles folytatni, amíg többségi vélemény kialakul Elnökhelyettes (1) A Társulási Tanács - a saját tagjai közül a tanácstagok javaslatára, titkos szavazással, a Társulási Tanács megbízatásának idıtartamára az Elnök helyettesítésére, munkájának a segítésére elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek száma 2 fı. (2) Az elnökhelyettes társadalmi megbízatásban látja el a feladatait. (3.) A Társulási Tanács az elnök- helyettest meghatározott feladat elvégzésével megbízhatja. A feladat elvégzésére határidıt szabhat. 2 10

11 V. fejezet A Társulás gazdasági alapjai 19. A Társulás költségvetése (1) A Társulás az éves költségvetését valamint zárszámadását határozatban állapítja meg. (2) A költségvetést a Társulási Tanács két tárgyalási fordulóban fogadja el. Az elsı tárgyalási forduló (koncepció) fıbb elemei: a./ a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának figyelembevétele b./ a Társulási Tanács részére kötelezıen elıírt és szabadon felvállalható feladatok körültekintı és alapos elemzése, helyzetfelmérés. Ezen belül: - a bevételi források, - azok bıvítésének lehetıségei - a kiadási szükségletek, azok gazdaságos (törvényes keretek között mozgó) célszerő megoldásainak a meghatározása. - az igények és célkitőzések egyeztetése - a szükségletek kielégítési sorrendjének a meghatározása. (3) A második tárgyalási forduló során a költségvetési határozat-tervezetet tárgyalja a Társulási Tanács. 20. A Társulás gazdálkodásának ellenırzése (1) A Társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetési támogatások felhasználását is) az Állami Számvevıszék ellenırzi. (2) A Társulásnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevıszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenırzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizetı hatóság képviselıi is ellenırizhetik. (3) A Társulás belsı pénzügyi ellenırzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (pénzügyi irányítás és ellenırzés) és belsı ellenırzés útján biztosítja. 11

12 VI. fejezet Záró rendelkezések 21.. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat május 22. napján lép hatályba. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 22/2007.(V.22.) TT határozatával jóváhagyta... Társulási Tanács Elnöke.. Elnökhelyettes 1. Módosította a 8/2010.(IX.2.) Társulási Tanács határozat Hatályba lép: szeptember 2. naptól 2. Módosította a 13/2010. (XI.29.) Társulási Tanácsi Határozat. Hatályba lép: november Módosította a 13/2010. (XI.29.) Társulási Tanácsi Határozat. Hatályba lép: október 3. 12

13 1.sz. függelék A Társulási Tanács tagjainak névsora Bajna Község Önkormányzata részérıl: Pallagi Tibor Balázs Gyula Horváth László polgármester alpolgármester képviselı Epöl Község Önkormányzata részérıl: Muszela Szabolcs Wencz Péter Kutassy Viktor polgármester alpolgármester képviselı Nagysáp Község Önkormányzata részérıl: Balogh Miklós Sándor Tibor Balogh János polgármester alpolgármester képviselı 13

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat és jelképei Epöl Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete Epöl Község önkormányzata szervezeti és mőködési szabályzatáról Epöl Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal, ülések A képviselı-testület müködése A képviselı-testület - A képviselı-testület tagjainak száma: 10 fı a polgármesterrel együtt, aki a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE

I. Fejezet. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE A HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI İNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MEDINA helyi kisebbségi önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII. törvény 27. -ában,valamint

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA Bevezetı rész 1. Az ifjúsági önkormányzat elnevezése: Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2. Az önkormányzat hivatala: 3. Az önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról) TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 1.), 12/2007. (VIII. 1.) rendeletekkel módosított 5/2007. (IV. 13.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

Részletesebben

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Motv.) alapján a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A salgótarjáni helyi szlovák kisebbségi önkormányzat képviselı-testülete

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzatát

Szervezeti és működési szabályzatát A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontja alapján az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról PREAMBULUM A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

Tárgy: Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. Tisztelt Képviselı-testület!

Tárgy: Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. Tisztelt Képviselı-testület! ./2014. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı- testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2013. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szajlai Helyi Választási Bizottság 3334. Szajla, Kertész utca 2. Iktatószám: 781-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 6-án 13.00 órakor Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) BEVEZETİ Kál (Sajtoskál) római kori település.

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben