Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:"

Átírás

1 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat képviselı - testülete a helyi önkormányzatról szóló és módosított évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 1. (6) bekezdése a) pontjában, valamint a 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Ötv. szabályainak kiegészítéseként az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) megállapításáról szóló 10/2007 (IV.26.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R ban szereplı 10 fı szövegrész helyébe 7 fı szövegrész lép. 2. Az 1. sz. függeléke helyébe e rendelet 1. sz. függeléke lép. 3. Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: (2) (3) A képviselı-testület feladatainak eredményes ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: a)pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 fı b) Mővelıdési és Sport Bizottság 9.fı c) Szociális, Egészségügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó Bizottság 3 fı 4. Az R. 2. sz. függeléke helyébe e rendelet 2. sz. függeléke lép. 5. Az R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. 6. Jelen rendelet október 15-én lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyzı

2 1. sz. függelék Bajót Község képviselı-testületének névsora (SZMSZ 11. (2) bekezdéséhez) 1, Tóth Zoltán polgármester Bajót, Kossuth L. u , Buzás Kelemen képviselı Bajót, Kossuth L.u ifj. Bognár Gábor képviselı Bajót, Kossuth L.u , Kriszeg Ilona képviselı Bajót, Petıfi S. u 27/a 5, Malagurszkiné Szabó Éva képviselı Bajót, Szabadság u 53. 6, Paul Zoltánné képviselı Bajót, Szabadság u 90. 7, Török Róbert képviselı Bajót, Petıfi S.u.3/b.

3 2. sz. függelék A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 42. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi bizottság tagjai: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (5) Török Róbert képviselı a bizottság elnöke ifj. Bognár Gábor elnökhelyettes Bajót, Petıfi S. u 3/b. Bajót, Kossuth L.u.151. Képviselı tagjai: Kriszeg Ilona Bajót, Petıfi S. u 27/a Nem képviselı tagjai: Páldi Imréné Bajót, Szabadság u. 76 Balogh András Bajót, Szabadság u Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai: Mővelıdési és Sport Bizottság (9) Paul Zoltánné képviselı a bizottság elnöke Bajót, Szabadság u.90. Malagurszkiné Szabó Éva Bajót, Szabadság u 53. elnökhelyettes Képviselı tagjai: Ifj. Bognár Gábor Bajót, Kossuth L.u.151. Kriszeg Ilona Bajót, Petıfi S. u 27/a Török Róbert Bajót, Petıfi S.u.3/b. Nem képviselı tagjai: Ferenczi Gábor Bajót, Bottyán J. u 12. Ferenczi Rudolfné Bajót, Hısök tere 1. Dudásné Szabó Ibolya Bajót, Kossuth L. u 28/a Török Gáborné Bajót, Kossuth L. u 71.

4 Szociális, Egészségügyi Bizottság és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó Bizottság (3) Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai: Kriszeg Ilona képviselı Bajót, Petıfi S.u. 27/a a bizottság elnöke Paul Zoltánné Bajót, Szabadság u 90 elnökhelyettes Nem képviselı tagjai: Varga Gáborné Bajót, Kossuth L. u 8.

5 3. számú melléklet A képviselı-testület állandó bizottságai által ellátandó feladatok jegyzéke (SZMSZ 42. (6) bekezdéséhez 1. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladatai (1) Véleményezi az önkormányzat gazdasági program tervezetét. (2) Közremőködik az önkormányzat éves költségvetésérıl és zárszámadásáról szóló rendelet elıkészítésében. (3) Javaslatot tesz gazdálkodó szervezetek alapítására, átszervezésére, megszüntetésére. (4) Megvizsgálja más bizottságok döntésének pénzügyi, költségvetési kihatásait, ennek eredményét a testületi ülésen elıterjeszti. (5) Ellenırzi az elfogadott költségvetés felhasználását. (6) Véleményezi a hitelfelvételre, pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék felhasználására vonatkozó javaslatokat. (7) Véleményt nyilvánít a képviselı testület hatáskörébe tartozó, gazdasági kötelezettség vállalást tartalmazó ügyleteknél. (8) Közremőködik az önkormányzati vagyonnal történı gazdálkodás szabályainak kidolgozásában. (9) Felülvizsgálja a fenti feladatokkal kapcsolatos önkormányzati rendeleteket és javaslatot tesz ezek módosítására. (10) Elvégzi az Ötv. 92. (13) bekezdésében foglaltakat. (11) A Millenniumi ház postaládájába győjtött, a község fejlıdését, fejlesztését segítı lakossági ötleteket, javaslatokat összegyőjti és szelektálja. (12) Amelyek a képviselı-testület hatáskörébe tartoznak, és közösségi érdeket érintenek a képviselı-testület elé terjeszti. Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell a lakossági ötletek megvalósításának lehetıségeit is. A képviselı-testületi döntés alapján segít annak megvalósításában. (13) A képviselı-testület elé nem kerülı leveleknél megindokolja az elutasítás okát és arról amennyiben lehetséges értesíti a levél íróját. (14) Részt vesz a település fejlıdését szolgáló egyéb programokban, ötletek kidolgozásában, végrehajtásában. (15) Figyeli az aktuális pályázatokat.

6 (16) Válogatás után az aktuális pályázati anyagot benyújtja a polgármester részére. (17) A bizottság negyedévente egyszer és szükségszerően tartja üléseit. 2. A Mővelıdési és Sport Bizottság feladatai (1) Bajót község kulturális életét érintı teendık ellátása, (2) a település sportolási feladatainak koordinálása, a tehetséges fiatalok segítése. 3. Szociális, Egészségügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság feladatai (1) figyelemmel kíséri a területet érintı szociális feladatokat, arra vonatkozó megoldási javaslatokat dolgoz ki és hangol össze (2) javaslatot tesz az önkormányzat intézkedéseinek szervezeti, strukturális átalakítására, fejlesztésére, (3) elemzi az egészségügyi és a szociális ellátás helyzetét, a felmerülı szükségletek, kielégítését, arra feladattervet dolgoz ki, (4) figyelemmel kíséri és elemzi a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetét, különös tekintettel a veszélyeztetettekre, lehetıségei szerint segíti a gyermek- és ifjúságvédelem feladatainak ellátásában közremőködı nem önkormányzati szervekkel való kapcsolattartás fejlesztését, (5) végrehajtja a helyi szociális rendeletben ráruházott feladatokat. (6) A polgármester, valamint a képviselık vagyonnyilatkozatát a Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tartja nyilván és ellenırzi. (7) Feladata a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, amely lehetıvé teszi a nyilvánosság biztosítását. (8) Feladata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselı testület hivatalán keresztül. (9) Feladata a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenırzési eljárás lefolytatása, ennek keretében: a) a képviselı felszólítása (saját és hozzátartozóinak) az ellenırzéshez szükséges azonosító adatok bejelentésére; b) a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelı ırzése és az ellenırzést követı 8 napon belüli törlése. (10) a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményérıl a képviselı-testület soron következı ülésén való tájékoztatás.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet.

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2009. (IX.30.)Ör a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007. (III.28.)Ör módosítása Apátfalva Község

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz Tárgy: A Balatonboglári Közös

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

(1) A Rendelet 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének 7/1995/VI.9./ Önk.kt.sz. rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról. Preambulum A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével

Részletesebben

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (II.18.) számú rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben