LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT"

Átírás

1 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú rendelet: A Képviselı-testület az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 1. (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 92/A. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete által megbízott könyvvizsgáló, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 92. (13) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Létavértes Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2007. (III.27.) Ör. rendelet 51. (5) - ében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Létavértes Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság, Gazdasági Bizottság, Oktatási Bizottság, Mővelıdési-, Sport-, és Civilkapcsolatok Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1.. (1) Az államháztartási törvény 67.. (3) bekezdés alapján a Képviselıtestület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan mőködı költségvetési szervek - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Létavértesi Gyermeksziget Óvoda Arany János Általános Iskola Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes Szociális Szolgáltató Központ Létavértes Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház Létavértes, Kokad, Álmosd, Bagamér Önkormányzatok Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata (3) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv önálló címet alkot. (4) A Létavértes Kokad körjegyzıség önálló címet alkot. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok alkotnak egy-egy címet. Román Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat (6) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı - nem intézményi kiadások - a 8. számú melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

2 2.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetési teljesítésének a) bevételi fıösszegét /függı, átfutó, kiegyenlítı bevételekkel együtt/ ezer forintban, azaz Kétmilliárd-kétszázötvenkétmilliókétszázötvenezer forintban, b) kiadási fıösszegét /függı, átfutó, kiegyenlítı kiadásokkal együtt/ ezer forintban, azaz Kétmilliárd-kétszázhatvanhárommillióhatszázharminckétezer forintban állapítja meg. c) A költségvetési bevételeket e Ft-ban a költségvetési kiadásokat e Ft-ban a költségvetés hiányát e Ft-ban ebbıl mőködési hiányát e Ft-ban felhalmozási hiányát e Ft-ban állapítja meg. (2) A 2. (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti teljesítését mérlegszerően önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadási adatai a 8/2011.(IV.20.) RKÖ határozata alapján épülnek be a 3. számú (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadási adatai a 13/2011.(IV.22.) CKÖ határozata alapján épülnek be a 4. számú (5) A Létavértes Kokad körjegyzıség évi zárszámadási adatai az 51/2011.(IV.26.) Öh. számú és az 53/2011.(IV.26.) Öh. számú határozatok alapján épülnek be az 5. számú (6) A normatív hozzájárulások elszámolását jogcímenként a 11. számú melléklet tartalmazza. 3.. (1) Az önkormányzat évi teljesített bevételeinek fıbb adatai: a) intézményi mőködési bevételek ezer Ft b) önkormányzat sajátos mőködési bevételei ezer Ft c) támogatások, kiegészítések ezer Ft d) felhalmozási és tıke jellegő bevételek ezer Ft e) véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft f) támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele 0 ezer Ft g) elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 ezer Ft h) elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 ezer Ft i) rövid lejáratú hitel felvétele ezer Ft j) likvid hitel felvétele ezer Ft k) hosszú lejáratú hitel felvétele ezer Ft l) függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek ezer Ft (2) Az önkormányzat évi teljesített kiadásainak fıbb adatai: a) személyi jellegő kiadások ezer Ft 2

3 b) munkaadót terhelı járulékok ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft d) mőködési célú pénzeszközátadás államházt. kív ezer Ft e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások ezer Ft f) kamatkiadások ezer Ft g) felhalmozási és tıke jellegő kiadások ezer Ft h) rövid lejáratú hitel törlesztése ezer Ft i) hosszú lejáratú hitel törlesztése ezer Ft j) függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ezer Ft (3) A Képviselı-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 295 fıben állapítja meg, melybıl a közcélú foglalkoztatottak 39 fı. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát a 8. számú melléklet tartalmazza. 4.. A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének teljesítését részletesen a következık szerint állapítja meg: (1) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételi teljesítésének forrásonkénti megoszlását a 6. számú (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesítésének forrásonkénti megoszlását a 7. számú (3) Az önkormányzat mőködési kiadásai teljesítésének kiemelt címenkénti megoszlását, és az éves létszám adatokat költségvetési szervenként, feladatonként a 8. számú (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felhalmozási kiadások teljesítésének feladatonkénti részletezését, valamint a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 9. számú (5) Az Önkormányzat szociális juttatásainak jogcímenkénti teljesítését a 10. számú (6) Az állami támogatások évi elszámolását a 11. számú melléklet szerint. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek teljesítését a 12. számú (8) A civil szervezetek évi támogatását a 13. számú (9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. számú (10) A finanszírozási mőveletek teljesítését a 15. számú (11) A 2010 évi pénzmaradvány elszámolását és felhasználását a 16. számú melléklet szerint (12) Az önkormányzat évi egyszerősített beszámolóját a 17. számú (13) Az önkormányzat évi egyszerősített kiegészítı mellékletét a 18. számú (14) Az önkormányzat december 31-ei vagyonmérlegét a 19. számú (15) Az önkormányzat évi likviditási tervének teljesülését a 20. számú (16) Az összesített intézményi bevételek és kiadások teljesítését a 21. számú 3

4 (17) Az oktatási-nevelési pályázatok évi felhasználását a 22. számú (18) Az önkormányzat december 31-én fennálló tartozásállományát a 23. számú (19) Az Önkormányzat évi kiegészítı mellékletének szöveges részét a 24. számú 5.. (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai a mőködési bevételek teljesítése ezer Ft - támogatás értékő bevétel ezer Ft - állami támogatás 0 ezer Ft - elızı évi pénzmaradvány 437 ezer Ft a mőködési kiadások teljesítése ezer Ft - dologi kiadások teljesítése ezer Ft - intézményi beruházási kiadások 149 ezer Ft A Román Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása, bevételei és (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai a mőködési bevételek teljesítése 945 ezer Ft - támogatás értékő bevétel 945 ezer Ft a mőködési kiadások teljesítése ezer Ft - a személyi juttatások 380 ezer Ft - a munkaadói járulékok 111 ezer Ft - a dologi jellegő kiadások 537 ezer Ft A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása, bevételei és 6.. Körjegyzıség évi bevételei és kiadásai a mőködési bevételek teljesítése ezer Ft - önkormányzati támogatás ezer Ft Létavértes e Ft Kokad e Ft - állami támogatás ezer Ft 4

5 a mőködési kiadások teljesítése ezer Ft - a személyi jell. kiadások ezer Ft - a munkaadói járulékok ezer Ft - a dologi jellegő kiadások 295 ezer Ft A Létavértes Kokad körjegyzıség zárszámadása, bevételei és 7.. (1) Az önkormányzat évi mérleg fıösszege ezer Ft. (2) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált módosított pénzmaradványa ezer Ft. 8.. (1) Ez a rendelet április 27. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti: 1. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testületének a évi költségvetésérıl szóló 3/2010.(II.15.) rendelete 2. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testületének a évi 7/2010.(V.25.) rendelete 3. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testületének a évi 9/2010.(VIII.28.) rendelete 4. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testületének a évi 12/2010.(X.28.) rendelete 5. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testületének a évi 14/2010.(XII.21.) rendelete (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztés útján gondoskodik. k. m. f. Menyhárt Károly sk. polgármester dr. Gál Zsuzsa sk. aljegyzı A JEGYZİKÖNYVI KIVONAT HITELES Létavértes, április 28. Vlajkné Czeglédi Melinda titkársági elıadó 5

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetésének végrehajtásáról TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése /27. (IV.24.) rendelete a 26. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben